of 25 /25
Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru „Autostrada Sibiu-Pitesti” 1 / 25 CONTRACT DE SERVICII PENTRU REVIZUIRE/ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU "AUTOSTRADA SIBIU-PITESTI" In temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, a H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si in baza Raportului Procedurii de Atribuire a contractului de achizitie publica nr. ……………….., Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. (CNADNR S.A.), persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, 010873 Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Inregistrare 16054368, atribut fiscal RO, legal reprezentată prin dl ………………………….., Director General, (denumita in continuare “ Beneficiar”), pe de o parte, si < Nume oficial complet>................................................................ < Statut legal /titlu> ..................................................................... < Adresă oficială completă> ......................................................... < Număr Oficial de Inregistrare> ................................................ < Număr TVA> ............................................................................ legal reprezentata prin ……………………………………………, (denumita in continuare “Prestator”), de cealalta parte, (denumite in continuare „Partile”), au convenit următoarele:au convenit următoarele: Articol 1 Obiectul Contractului de Servicii Obiectul Contractului de Servicii il reprezinta: 1. Revizuire/actualizare Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada SIBIU-PITESTI(Sectiuni: Sectiunea 1 Sibiu-Boita, Sectiunea 2 Boita-Racovita, Sectiunea 3 Racovita-Valeni, Sectiunea 4 Valeni-Curtea de Arges, Sectiunea 5 Curtea de Arges-Pitesti si Sectiunea 6 DN 73C Tigveni-Ramnicu Valcea), in conformitate cu H.G. nr. 28/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si in conformitate cu legislatia in vigoare; 2. Pregatirea documentatiei necesare in vederea transmiterii aplicatiei de finantare din Fonduri Structurale pentru "Autostrada SIBIU-PITESTI", 3. Pregatirea documentatiei de atribuire pentru contractele de lucrari pentru "Autostrada SIBIU- PITESTI” , precum asigurarea asistentei Beneficiarului pe durata procedurii de achizitie publica (clarificările solicitate de potentialii ofertanti, participarea in comisii de evaluare in calitate de experti cooptati in conformitate cu prevederile articolului 73 din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare). Articolul 2 Termeni si definitii 2.1 Titlurile sectiunilor si articolelor din aceste Conditii Generale nu vor fi considerate ca parte a Contractului si nu vor fi luate in considerare in interpretarea Contractului. 2.2 Următoarele definitii sunt aplicabile prezentului Contract de Servicii:

CONTRACT DE SERVICII PENTRU REVIZUIRE/ACTUALIZARE STUDIU ...sitevechi.cnadnr.ro/docs/proceduri_derulare/4... · Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru „Autostrada Sibiu-Pitesti”

 • Author
  others

 • View
  22

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CONTRACT DE SERVICII PENTRU REVIZUIRE/ACTUALIZARE STUDIU...

 • Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru „Autostrada Sibiu-Pitesti” 1 / 25

  CONTRACT DE SERVICII

  PENTRU

  REVIZUIRE/ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU

  "AUTOSTRADA SIBIU-PITESTI"

  In temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, a H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si in baza Raportului Procedurii de Atribuire a contractului de achizitie publica nr. ……………….., Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. (CNADNR S.A.), persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, 010873 Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Inregistrare 16054368, atribut fiscal RO, legal reprezentată prin dl ………………………….., Director General, (denumita in continuare “ Beneficiar”), pe de o parte, si < Nume oficial complet>................................................................ < Statut legal /titlu> ..................................................................... < Adresă oficială completă> ......................................................... < Număr Oficial de Inregistrare> ................................................ < Număr TVA> ............................................................................ legal reprezentata prin ……………………………………………, (denumita in continuare “Prestator”), de cealalta parte, (denumite in continuare „Partile”), au convenit următoarele:au convenit următoarele: Articol 1 Obiectul Contractului de Servicii Obiectul Contractului de Servicii il reprezinta: 1. Revizuire/actualizare Studiu de Fezabilitate pentru „Autostrada SIBIU-PITESTI” (Sectiuni:

  Sectiunea 1 Sibiu-Boita, Sectiunea 2 Boita-Racovita, Sectiunea 3 Racovita-Valeni, Sectiunea

  4 Valeni-Curtea de Arges, Sectiunea 5 Curtea de Arges-Pitesti si Sectiunea 6 DN 73C

  Tigveni-Ramnicu Valcea), in conformitate cu H.G. nr. 28/2008 cu modificarile si completarile

  ulterioare, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si in conformitate cu legislatia in vigoare;

  2. Pregatirea documentatiei necesare in vederea transmiterii aplicatiei de finantare din Fonduri

  Structurale pentru "Autostrada SIBIU-PITESTI",

  3. Pregatirea documentatiei de atribuire pentru contractele de lucrari pentru "Autostrada SIBIU-

  PITESTI” , precum asigurarea asistentei Beneficiarului pe durata procedurii de achizitie publica

  (clarificările solicitate de potentialii ofertanti, participarea in comisii de evaluare in calitate de

  experti cooptati in conformitate cu prevederile articolului 73 din H.G. 925/2006 cu modificarile si

  completarile ulterioare).

  Articolul 2 Termeni si definitii 2.1 Titlurile sectiunilor si articolelor din aceste Conditii Generale nu vor fi considerate ca parte a Contractului si nu vor fi luate in considerare in interpretarea Contractului. 2.2 Următoarele definitii sunt aplicabile prezentului Contract de Servicii:

 • Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru „Autostrada Sibiu-Pitesti” 2 / 25

  Act aditional: document ce modifica termenii si conditiile Contractului de Servicii. Beneficiar: Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. (CNADNR S.A.) Caiet de sarcini: documentul reprezentand Anexa I a Contractului de Servicii, alcătuit de către Beneficiar, care include definirea conditiilor din Contractul de Servicii si/sau obiectivele Serviciilor, specificand, acolo unde este cazul, metodele si resursele care urmează să fie utilizate de către Prestator si/sau rezultatele ce trebuie realizate de către acesta. Comisia: Comisia Europeană. Conflict de interese: acest termen are semnificatia data de O.U.G. nr. 34/2006 cu modificari si completari ulterioare, H.G. nr. 925/2006 cu modificari si completari ulterioare, O.U.G. nr. 66/2011 cu modificari si completari ulterioare si se completeaza cu reglementarile incidente si ghidurile de aplicare emise de Uniunea Europeana/Donatorul public international. Contract de achizitie publica: contractul, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, care include şi categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificari si completari ulterioare, cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul ori mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii. Contract de Servicii sau Contract: contractul semnat si incheiat de către Părti pentru derularea de Servicii, incluzand toate anexele la acesta si toate documentele incorporate in acesta, impreună cu orice Acte Aditionale; Despăgubire Generală: suma, neprevăzută expres in Contractul de Servicii, care este acordată de către instanta de judecată sau este convenită de către părti ca si despăgubire plătibilă părtii prejudiciate in urma incălcării Contractului de Servicii de către cealaltă parte. Dobânda penalizatoare: înseamnă dobânda legală penalizatoare pentru plata cu întârziere a obligatiilor bănesti si se stabileste la nivelul ratei dobânzii de referintă comunicată de BNR plus 8 puncte procentuale. Garantia de Bună Executie: garantia constituită de Prestator în scopul asigurării Beneficiarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă si în perioada convenită a Contractului de Servicii. Lună: luna calendaristică. Managerul de Proiect: persoana fizică sau juridică responsabilă cu monitorizarea implementării Contractului de Servicii in numele Beneficiarului. Moneda natională: LEU. Ordin Administrativ: orice instructiune sau dispozitie emise de Managerul de Proiect către Prestator privind prestarea Serviciilor. Penalitate Contractuală: despăgubirea stabilită in Contractul de Servicii ca fiind plătibilă de către una din părtile contractante către cealaltă parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din Contractul de Servicii sau dintr-o parte a acestuia, sau de indeplinire cu intarziere, fata de Termenele Limita, astfel cum au fost stabilite intre parti. Prestator: operatorul economic care a devenit parte in Contract pentru a desfăsura Servicii. Pretul Contractului: suma cu caracter maximal asa cum aceasta este stabilită in articolul 4 al Contractului de Servicii si care reprezintă bugetul total al Contractului de Servicii.

 • Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru „Autostrada Sibiu-Pitesti” 3 / 25

  Proiectul: proiectul in legătură cu care sunt furnizate Serviciile in baza Contractului de Servicii. Servicii: inseamnă orice activităti ce vor fi desfăsurate de către Prestator in baza Contractului de Servicii. Stat Beneficiar: Romania. Studiu de fezabilitate: documentaţia tehnico-economică prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza necesităţii şi oportunităţii realizării acestuia şi care cuprinde soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmează a fi supuse aprobării; Termen: acea perioada din contract, exprimata in zile, care incepe să curgă de la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua in cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al Beneficiarului nu este luată in calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decat in ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sambătă, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare. UE: Uniunea Europeană. Zi/Zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al autorităţii contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare. 2.3 Acolo unde in context sunt folosite cuvinte la singular acestea vor fi considerate si la plural si viceversa, iar cuvintele la masculin vor fi considerate si la feminin si viceversa. 2.4 Cuvantul „stat” va fi interpretat ca incluzand Statul sau Teritoriul. 2.5 Cuvintele referitoare la persoane sau părti vor include societătile si companiile, precum si orice organizatie avand personalitate juridică. Articolul 3 Structura Contractului de Servicii Prestatorul va îndeplini serviciile în condiţiile stabilite în prezentul Contract de Servicii care include, în ordinea enumerării, prezentul Contract împreună cu orice Act adiţional la Contract şi următoarele anexe:

  Anexa I: Caietul de sarcini Anexa II: Propunerea tehnica Anexa III: Propunerea financiară si bugetul detaliat Anexa IV: Formulare si alte documente relevante Anexa V: Contractele incheiate de Prestator cu subcontractantii nominalizati Anexa VI: Garantia de buna executie Anexa VII: Garantia de returnare a avansului Anexa VIII: Angajamentul ferm de sustinere in forma autentica

  In cazul oricărei contradictii intre documentele de mai sus, prevederile lor vor prevala in conformitate cu succesiunea enuntata mai sus. Toate modificarile si completarile efectuate la Documentatia de Atribuire pana la depunerea ofertelor sunt cuprinse in Anexa IV Formulare si alte documente relevante, care fac parte din prezentul Contract si au ordinea de precedenta a documentelor pe care le modifica si completeaza.

 • Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru „Autostrada Sibiu-Pitesti” 4 / 25

  Articolul 4 Pretul Contractului de Servicii Pretul Contractului este de …………….. Lei, la care se adaugă TVA conform prevederilor legale in vigoare. Pretul Contractului este ferm in lei si nu va fi ajustat pe intreaga durata a Contractului, asa cum este specificat la Articolul 97 din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Articolul 5 Durata Contractului de Servicii

  5.1 Durata prezentului Contract de Servicii este de 12 luni de la Data de începere a

  contractului.

  5.2 Data intrării în vigoare a Contractului va fi în termen de 15 zile calendaristice de la data

  semnării Contractului, sub conditia constituirii Garantiei de Bună Executie, în forma, pentru perioada

  si în cuantumul agreat de Beneficiar, precum si în termenul si conditiile prevăzute la Articolul 29 din

  prezentul Contract.

  5.3 Data de incepere a Contractului de servicii va fi notificata de catre Beneficiar dupa data intrarii

  in vigoare a Contractului, sub conditia indeplinirii integrale si in mod cumulativ a cerintelor prevazute

  la art. 5.2 din Contractul de servicii. Pana la data specificata in Notificarea Beneficiarului, Prestatorul

  va fi mobilizat atat din punct de vedere al personalului cat si din punct de vedere al echipamentelor /

  utilajelor necesare desfasurarii activitatii.

  5.4 În situatia neconstituirii Garantiei de Bună Executie asa cum a fost solicitată la Articolul 5.2,

  Beneficiarul îsi rezervă dreptul de a rezilia Contractul de servicii printr-o notificare prealabilă prin care

  să aducă la cunostintă acest fapt.

  5.5 Perioada de valabilitate a Contractului se va incheia la epuizarea conventionala sau legala a

  oricarui efect pe care il produce.

  Articolul 6 Notificări si comunicări 6.1 Notificările si orice altă eventuală corespondentă in legătură cu indeplinirea prezentul Contract vor fi considerate valabil indeplinite si vor produce efecte numai dacă vor fi transmise de o parte contractantă celeilalte părti, in scris, prin scrisoare recomandată la adresele mentionate in contract sau prin fax cu confirmare de primire si vor fi considerate efectuate la data primirii lor. Notificarea se consideră efectuată si dacă a fost remisă personal, sub semnătură autorizată de primire. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 6.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii. 6.3 Atunci cand există un termen limită pentru primirea unei comunicări scrise, expeditorul trebuie să solicite confirmarea primirii respectivei comunicări. In toate situatiile, expeditorul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura primirea in termen a comunicărilor. 6.4 Orice notificare, consimtămant, aprobare, certificare sau decizie a oricărei persoane conform Contractului de Servicii va fi formulata in scris, dacă nu se prevede altfel. 6.5 Orice instructiuni si ordine verbale vor fi confirmate in scris. Articolul 7 Cesiunea 7.1 Cesiunea este orice conventie prin care Prestatorul transferă Contractul de Servicii sau o parte a

  acestuia către o tertă parte.

 • Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru „Autostrada Sibiu-Pitesti” 5 / 25

  7.2 În prezentul Contract de Servicii este permisă doar cesiunea creantelor născute din acest

  contract, obligatiile născute rămânând în sarcina părtilor contractante, astfel cum au fost stipulate

  si asumate initial.

  Articolul 8 Subcontractare 8.1 Orice convenţie prin care Prestatorul încredinţează o parte din realizarea serviciilor către un terţ

  este considerată a fi un contract de subcontractare.

  8.2 Prestatorul trebuie să solicite aprobarea prealabilă în scris a Beneficiarului înainte de încheierea

  unui contract de subcontractare. Această aprobare va fi acordată avându-se în vedere serviciile

  care urmează a fi subcontractate şi identitatea subcontractantului propus. Introducerea/înlocuirea

  unui subcontractor nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale.

  Beneficiarul, cu respectarea prevederilor Articolului 6 din prezentul Contract de Servicii, va

  notifica decizia sa Prestatorului în termen de 30 de zile de la data primirii notificării, motivând

  decizia sa în cazul respingerii aprobării.

  8.3 Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant şi

  Beneficiar.

  8.4 Prestatorul, în cazul în care subcontractează parti din contract, are obligatia de a încheia

  contracte cu subcontractantii.

  8.5 Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora, precum si contractele încheiate cu

  acestia se constituie anexe la prezentul Contract de Servicii.

  8.6 Prestatorul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor, agenţilor,

  salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale experţilor, agenţilor sau

  salariaţilor acestuia. Aprobarea de către Beneficiar a subcontractării oricărei părţi a Contractului

  de Servicii sau a angajării de către Prestatorul a unor subcontractanti pentru desfăşurarea

  serviciilor nu va exonera Prestatorul de niciuna dintre obligaţiile sale asumate prin Contractul de

  Servicii.

  8.7 În cazul în care un subcontractant nu isi executa obligatiile sale catre Prestator, Beneficiarul sau

  Managerul de Proiect pot solicita Prestatorului fie să înlocuiască respectivul subcontractant cu un

  subcontractant având calificările şi experienţa solicitate de Beneficiar sau să preia el însuşi

  executarea serviciilor.

  8.8 Serviciile încredinţate unui subcontractant de către Prestatorul nu pot fi încredinţate unor terţe

  părţi de către subcontractant.

  8.9 Pe parcursul derulării contractului, Prestatorul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii

  nominalizati în ofertă fără acceptul Beneficiarului, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să

  conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.

  8.10 Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a Beneficiarului sau

  orice încredinţare a serviciilor de către subcontractant către terţe părţi va fi considerată o

  încălcare a Contractului de Servicii, situatie care indreptateste Beneficiarul la obtinerea de

  despagubiri din partea Prestatorului in cuantum de 20% din suma alocata pentru serviciile

  subcontractate.

  8.11 În situatia în care Prestatorul a declarat în cadrul ofertei că îsi va îndeplini obligatiile

  contractuale fără sprijinul unor subcontractanti, niciun contract de subcontractare nu va fi aprobat

  ulterior semnării prezentului Contract de Servicii.

  8.12 În situatia în care Prestatorul a declarat că îsi va îndeplini o parte din obligatiile contractuale

  cu sprijinul unor subcontractanti, va fi respectată în totalitate această obligatie. Pe tot parcursul

  îndeplinirii prezentului Contract de Servicii, Prestatorul nu va depăsi limita procentuală declarată

  în cadrul ofertei pentru subcontractare.

  8.13 În situatia în care este necesară înlocuirea unui subcontractant, Prestatorul are obligatia de a

  nu încheia un nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre ofertantii declarati

  necâstigători/tertii sustinători/subcontractantii acestora în cadrul procedurii de atribuire a

  prezentului contract de servicii, întrucât nerespectarea acestei obligatii este considerată indicator

  de fraudă potrivit prevederilor OUG nr. 66/2011 cu modificări si completări ulterioare.

 • Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru „Autostrada Sibiu-Pitesti” 6 / 25

  8.14 Nerespectarea obligatiilor cu privire la declararea/înlocuirea subcontractantilor de către

  Prestatorul potrivit prevederilor Articolului 8 din Contractul de Servicii va fi considerată o încălcare

  a prezentului contract, întrucât este considerată indicator de fraudă potrivit prevederilor OUG nr.

  66/2011 cu modificări si completări ulterioare si poate fi sanctionată potrivit prevederilor Articolului

  326 din Codul Penal.

  8.15 În situatia în care Prestatorul nu va respecta obligatiile mentionate la Articolul 8 din prezentul

  Contract de Servicii, această nerespectare având drept consecintă aplicarea de corectii financiare

  în cadrul contractului de finantare a proiectului, Beneficiarul se va îndrepta împotriva Prestatorului

  în conformitate cu prevederile legale aplicabile în momentul descoperirii faptei, în vederea

  recuperării sumelor respective.

  Articolul 9 Asigurarea informatiilor de catre Beneficiar 9.1 Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului cu promptitudine orice informatii si/sau documente/studii existente pe care le detine si care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate Beneficiarului la sfarsitul perioadei de executie a contractului. 9.2 Beneficiarul va colabora, atat cat este posibil, cu Prestatorul pentru furnizarea informatiilor pe care acesta din urmă le poate solicita in mod rezonabil pentru realizarea contractului. Articolul 10 Obligatii generale ale Prestatorului 10.1 Prestatorul va presta Serviciile in conditiile si la termenele stabilite prin prezentul Contract de Servicii. 10.2 Prestatorul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementărilor in vigoare in Romania si se va asigura că si personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia, si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si reglementări. Prestatorul va despăgubi Beneficiarul in cazul oricăror pretentii si actiuni in justitie rezultate din orice incălcari ale prevederilor in vigoare de către Prestator, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu. 10.3 Prestatorul va executa Serviciile in baza Contractului de Servicii cu atentie, eficientă si diligentă, conform celor mai inalte standarde profesionale, cu respectarea termenelor limita stabilite pentru fiecare etapa de realizare a Serviciilor potrivit prevederilor Contractului de Servicii. 10.4 Prestatorul se va conforma Ordinelor Administrative date de Managerul de Proiect. Cand Prestatorul apreciază că Ordinele Administrative sunt emise cu depăsirea competentei Managerului de Proiect ori nu corespund scopului Contractului de Servicii, va notifica Managerul de Proiect, sub sanctiunea decăderii, intr-un termen de 10 zile de la data primirii Ordinului. Executarea Ordinului Administrativ nu va fi suspendată prin această notificare. 10.5 Prestatorul va considera toate documentele si informatiile care ii sunt puse la dispozitie referitoare la Contractul de Servicii drept private si confidentiale si, cu exceptia cazului in care este necesar pentru executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al Contractului de Servicii fără acordul scris prealabil al Beneficiarului ori al Managerului de Proiect. Dacă există divergente cu privire la necesitatea publicării sau divulgării in scopul executării Contractului de Servicii, decizia finală va apartine Beneficiarului. 10.6 Dacă Prestatorul este o Asociere alcătuita din două sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi tinute individual si solidar responsabile de indeplinirea obligatiilor din Contractul de Servicii. Persoana desemnată de Asociere să actioneze in numele sau in cadrul Contractului de Servicii va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual Asocierea. 10.7 Orice modificare a componentei Asocierii fără acordul prealabil scris al Beneficiarului va fi considerată o incălcare a Contractului de Servicii si nu va avea nici un efect asupra Contractului de

 • Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru „Autostrada Sibiu-Pitesti” 7 / 25

  Servicii, partile initiale ale Asocierii fiind in continuare tinute individual si solidar responsabile de indeplinirea obligatiilor din Contractul de Servicii. 10.8 Dacă nu a fost solicitat sau convenit in alt sens de către UE, Prestatorul va intreprinde demersurile necesare pentru a se asigura ca finantarea a fost mediatizată corespunzător. Aceste demersuri trebuie să se faca in conformitate cu regulile privind transparenta stabilite in „Manualul de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Sectorial Transport”, disponibil in format electronic la adresa www.ampost.ro. 10.9 In cazul în care Prestatorul se reorganizează, prin fuziune, divizare sau transformare, preluarea contractului de către persoana juridică succesoare se va face numai în conditiile îndeplinirii de către acesta cel putin a criteriilor de calificare stabilite în cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract. Articolul 11 Obligatii specifice ale Prestatorului 11.1 Obligatiile specifice ale Prestatorului sunt:

  1. Revizuirea/actualizare Studiului de Fezabilitate pentru Autostrada SIBIU-PITESTI, in

  conformitate cu H.G. nr. 28/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu

  cerintele caietului de sarcini si in conformitate cu legislatia in vigoare;

  2. Pregatirea documentatiei necesare in vederea transmiterii aplicatiei de finantare din Fonduri

  Structurale pentru Autostrada SIBIU-PITESTI, si acordarea asistentei Beneficiarului pana la

  obtinerea aprobarii AM-POST si a Comisiei Europene (dupa caz);

  3. Pregatirea Documentatiei de atribuire pentru contractele de lucrari pentru Autostrada SIBIU-

  PITESTI, precum si asigurarea asistentei Beneficiarului pe durata procedurii de achizitie

  publica (clarificările solicitate de potentialii ofertanti, participarea in comisii de evaluare in

  calitate de experti cooptati in conformitate cu prevederile Articolului 73 din H.G. 925/2006 cu

  modificarile si completarile ulterioare).

  11.2 Prestatorul are obligatia de a-si indeplini atributiile conform prezentului Contract de servicii inclusiv anexele acestuia (in special Anexa I - Caietul de sarcini), cu respectarea prevederilor HG 28/2008 cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile legislatiei in vigoare referitoare la pregatirea documentatiei necesare in vederea transmiterii aplicatiei de finantare din fonduri Fonduri Structurale. 11.3 Prestatorul are obligatia de a intocmi Studiul de Fezabilitate final pentru Autostrada Sibiu-Pitesti, in termenele specificate in Anexa I -Caietul de Sarcini, dupa cum urmeaza: - 4 luni de la Data de incepere pentru Sectiunea 1 Sibiu-Boita si Sectiunea 5 Curtea de Arges-Pitesti; -12 luni de la Data de incepere pentru Sectiunea 2 Boita-Racovita, Sectiunea 3 Racovita-Valeni, Sectiunea 4 Valeni-Curtea de Arges si Sectiunea 6 DN 73C Tigveni-Ramnicu Valcea. 11.4 Prestatorul are obligatia de a consulta toate studiile existente si informatiile de baza si va identifica si analiza toate optiunile importante privind traseul autostrazii, intocmite anterior, din punct de vedere al aspectelor tehnice, economice, sociale si de mediu si va prezenta o evaluare a calitatii si conformitatii acestora, cu scopul utilizarii in cadrul noului Studiu de Fezabilitate. Studiile si informatiile care urmeaza a fi evaluate de catre Prestator includ, dar nu se limiteaza la: - Raportul de analiza GAP, datat iunie 2013 si intocmit in numele JASPERS; - Studiul de fezabilitate (Iptana si Scetauroute [EGIS], 2008); - Date privind studiile geotehnice, geologice, seismice, meteorologice, topografice, de transport si trafic, arheologice; - Studii de transport, de ex. Master Planul National de Transport; - Model, RTE-T, baze de date CESTRIN; - Studii de mediu (inclusiv evaluarea de impact asupra mediului/studiul de evaluare adecvata); -Studii cu privire la proprietarii de teren si natura de folosinta a terenurilor ce vor fi ocupate de viitoarea autostrada; - Studii privind utilitatile publice; - Studii arheologice.

  http://www.ampost.ro/

 • Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru „Autostrada Sibiu-Pitesti” 8 / 25

  11.5 Prestatorul are obligatia de a obtine si mentine in termenele de valabilitate orice aviz, acord, permis si orice aprobare si/sau autorizatie pana la semnarea contractului de executie lucrari. Articolul 12 Codul de conduită 12.1 Prestatorul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier de incredere pentru Beneficiar conform regulilor si/sau codului de conduită al profesiei sale, precum si cu discretia necesară. Se va abtine să facă afirmatii publice in legătură cu Proiectul sau Serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a Beneficiarului, precum si să participe in orice activităti care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu Beneficiarul. Nu va angaja Beneficiarul in niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acesteia si va prezenta această obligatie in mod clar tertilor, dacă va fi cazul. 12.2 Cand Prestatorul sau personalul, expertii, agentii sau subordonatii săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri in dar, facilităti ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricărui act sau fapt privind Contractul de Servicii sau orice alt contract incheiat cu Beneficiarul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană in legătură cu Contractul de Servicii sau cu orice alt contract incheiat cu Beneficiarul, Beneficiarul poate decide incetarea Contractului de Servicii conform Articolul 36, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de Prestator in baza Contractului de Servicii. 12.3 Plătile către Prestator aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din Contractul de Servicii si atat Prestatorul, cat si personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plată indirectă ori orice altă forma de retributie in legătură cu sau pentru executarea obligatiilor din Contractul de Servicii. 12.4 Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventă, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului de Servicii sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă in scris a Beneficiarului. 12.5 Prestatorul si personalul său vor respecta secretul profesional pe perioada executării Contractului de Servicii, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, si după incetarea Contractului de Servicii. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Beneficiarului, Prestatorul si personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entităti, nicio informatie confidentială divulgată lor sau despre care au luat cunostintă si nu vor face publică nicio informatie referitoare la recomandările primite in cursul sau ca rezultat al derulării Serviciilor. Totodată, Prestatorul si personalul său nu vor utiliza in dauna Beneficiarului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăsurate in cursul sau in scopul executării Contractului de Servicii, cu consecinta platii de despagubiri in cuantum de 5% din Pretul Contractului de Servicii in situatia nerespectarii acestei obligatii. 12.6 Executarea Contractului de Servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totusi astfel de cheltuieli, Contractul de Servicii poate inceta conform Articolul 36 din prezentul Contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in Contractul de Servicii sau care nu rezultă dintr-un contract valabil incheiat referitor la Contractul de Servicii, comisioanele care nu corespund unor servicii executate si legitime, comisioanele transferate către un paradis fiscal, comisioanele plătite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăti care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusă. 12.7 Prestatorul va furniza Beneficiarului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in care se execută Contractul de Servicii. Beneficiarul va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului pe care o consideră necesară pentru strangerea de probe in cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale. Articolul 13 Conflictul de interese

 • Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru „Autostrada Sibiu-Pitesti” 9 / 25

  13.1 Având în vedere prevederile OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/ sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea compromite executarea obiectivă si impartială a Contractului de Servicii. Conflictele de interese pot apărea in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitătilor politice ori de nationalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut in timpul executării Contractului de Servicii trebuie notificat in scris Beneficiarului fără intarziere. 13.2 Beneficiarul isi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare si poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se află intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 19 din prezentul contract, Prestatorul va inlocui, imediat si fără vreo compensatie din partea Beneficiarului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regăseste intr-o astfel de situatie cu o altă persoană, care să îndeplinească criteriile de calificare solicitate în cadrul Documentatiei de Atribuire. În vederea înlăturării oricărui dubiu, Părtile convin că înlocuirea oricărui membru al personalului Prestatorului decurgând dintr-un conflict de interese va fi considerată o nerespectare a obligatiilor contractuale ale acestuia, caz în care acesta va fi obligat la plată către Beneficiar a unei penalităti în cuantum de 0,1% din Preţul Contractului pentru fiecare persoană înlocuită. Aceasta nu va aduce atingere dreptului Beneficiarului de a solicita si obtine repararea oricăror prejudicii decurgând dintr-un astfel de conflict de interese. 13.3 Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenta ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. Cand Prestatorul esuează in a-si mentine independenta, Beneficiarul, fără afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a Contractului de Servicii, in conditiile prevăzute de Articolul 36 din Conditiile Generale fara a fi necesar nici un preaviz, notificare sau indeplinire a vreunei alte conditii si fara sa fie necesara interventia vreunei instante judecatoresti sau arbitrale. 13.4 Prestatorul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice cu privire la evitarea conflictului de interese. Prestatorul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract de achiziţie publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuirea contractului, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauza imorală. Articolul 14 Asigurari de risc profesional, medicale si de securitatea muncii 14.1 Pe perioada executării Contractului de Servicii, Prestatorul va incheia asigurare medicală, pentru sine si pentru ceilalti salariati sau personal contractat de acesta in baza Contractului de Servicii. Beneficiarul nu isi va asuma responsabilitatea privind cheltuielile medicale si de sănătate ale Prestatorului ori ale personalului salariat sau contractant, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu. 14.2 In termen de 15 de zile de la semnarea Contractului de Servicii, Prestatorul va incheia si va mentine in vigoare o polită de asigurare sau polite de asigurare cu despăgubire integrală pentru o sumă asigurată care va fi egala cu Pretul Contractului, asigurare care va acoperi in integralitate perioada de prestare a Contractului de servicii, precum si următoarele aspecte: a) risc profesional; b) raspunderea Prestatorului in caz de imbolnăvire ori accident de muncă al salariatilor, incluzand costurile repatrierii pe motive de sănătate; c) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului Beneficiarului utilizat pentru executarea Contractului de Servicii; d) răspunderea civilă in eventualitatea accidentelor provocate tertilor ori Beneficiarului, ori salariatilor ori agentilor Beneficiarului, ca urmare a executării Contractului de Servicii; e) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei accidentări fizice in legătură cu Contractul de Servicii;

 • Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru „Autostrada Sibiu-Pitesti” 10 / 25

  f) asigurare de răspundere civilă auto pentru autoturismele conduse în România de către Prestatorul sau personalul angajat al acestuia sau de către Subcontractanti, cu o acoperire conform prevederilor legii aplicabile; g) asigurare de răspundere profesională, acoperind suma totală a plătilor în baza contractului pentru remuneratie si cheltuieli rambursabile. In termen de 20 de zile de la semnarea Contractului de Servicii, Prestatorul va furniza Beneficiarului polita de asigurare sau politele de asigurare, in original, insotita/insotite de dovada platii integrale a acestora. In caz contrar, Beneficiarul este indreptatit sa aplice penalitati in cuantum de 200,00 lei pentru fiecare zi de intarziere. 14.3 Prestatorul va furniza dovezi ale politei de asigurare si ale plătilor periodice ale primelor de asigurare fără intarziere, oricand i se va solicita de către Beneficiar ori de către Managerul de Proiect. 14.4 Prestatorul va lua măsuri de securitate privind personalul său, salariat ori contractat, ori familiile acestora ce locuiesc in Romania, in functie de gradul de pericol fizic cu care sunt confruntati. 14.5 Prestatorul va fi răspunzător de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus personalul salariat ori contractat ori familiile care locuiesc in Romania si de informarea continuă a Beneficiarului cu privire la acest aspect. Dacă Beneficiarul ori Prestatorul au cunostintă de o amenintarea iminentă cu un pericol asupra vietii ori sănătătii personalului salariat ori contractat ori a familiilor acestora, Prestatorul poate lua măsuri urgente de punere la adăpost a persoanelor a căror sigurantă este amenintată. Dacă astfel de actiuni au fost intreprinse de către Prestator, ele vor fi comunicate de urgentă Managerului de Proiect si pot conduce la suspendarea Contractului de Servicii conform Articolul 31 din prezentul Contract. 14.6 Prestatorul trebuie sa faca si sa mentina, si va determina subcontractantii/tertii sustinatori sa faca si sa mentina, pe costurile lor, dar in termenii si conditiile aprobate de Beneficiar, polita de asigurare profesionala cu acoperire minima in cadrul Pretului Contractului si, la cererea Beneficiarului, va furniza dovezi prin care sa arate ca asemenea asigurare a fost facuta si mentinuta, precum si ca taxele curente au fost astfel platite. Articolul 15 Instructiuni si schite 15.1 Dacă Serviciile presupun elaborarea instrucţiunilor şi a desenelor de executie, Prestatorul va elabora în baza unor proceduri general recunoscute şi acceptate şi a standardelor agreate de Beneficiar, ţinând cont şi de ultimele cerinţe în materie de elaborare a desenelor de executie, avându-se în vedere inclusiv prevederile legale aplicabile. 15.2 Prestatorul se va asigura că specificatiile si desenele si toate documentele care au legătură cu achizitia de produse si servicii in cadrul proiectului sunt pregătite pe baza unor criterii impartiale in vederea promovării competitivitătii intre ofertanti. Articolul 16 Drepturi de proprietate intelectuală 16.1 Studiul de Fezabilitate si orice rapoarte si date precum: hărti, diagrame, schite, instructiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, software si inregistrări justificative ori materiale achizitionate, compilate ori elaborate de către Prestator sau de către personalul său salariat ori contractat in executarea Contractului de Servicii vor deveni proprietatea exclusivă a Beneficiarului, pe masura ce sunt produse, dacă nu se prevede altfel. După incetarea Contractului de Servicii, Prestatorul va remite toate aceste documente si date Beneficiarului. Prestatorul nu va utiliza documente si date ale proiectului/Contractului in scopuri care nu au legătură cu Contractul de Servicii fără acordul scris prealabil al Beneficiarului. 16.2 Prestatorul nu va publica articole referitoare la Servicii, nu va face referire la aceste Servicii in cursul prestarii altor servicii pentru terti si nu va divulga nicio informatie furnizată de Beneficiar, fără acordul scris prealabil al acestuia. 16.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobandite in executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea exclusivă a

 • Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru „Autostrada Sibiu-Pitesti” 11 / 25

  Beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviintă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu exceptia situatiilor in care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 16.4 Nerespectarea obligatiilor mentionate in alineatele precedente de catre Prestator da dreptul Beneficiarului la daune in cuantum de 5.000 Euro pentru fiecare caz in parte. Plata se va face in lei la cursul oficial leu/euro din ziua platii. Articolul 17 Scopul serviciilor 17.1 Scopul Serviciilor este precizat in Anexa I Caietul de Sarcini la Contractul de Servicii si in Documentatia de Atribuire cu modificările si clarificările la aceasta. 17.2 Prestatorul trebuie sa execute toate Serviciile stabilite prin Contractul de Servicii, asumandu-si raspunderea specifica pentru fiecare dintre categoriile de servicii prestate. 17.3 Prestatorul va prezenta intotdeauna cele mai bune solutii in baza carora sa poata fi luata decizia. Articolul 18 Personalul si echipamentul 18.1. Prestatorul trebuie să informeze Beneficiarul cu privire la intreg personalul pe care

  intentionează să-l utilizeze pentru implementarea Contractului de Servicii, altul decat expertii cheie

  ale căror CV-uri sunt incluse in Anexa IV a Contractului de Servicii. In Anexa I si/sau Anexa II ale

  Contractului de Servicii se va specifica nivelul minim de pregătire, calificare si experientă al

  personalului precum si responsabilitatile acestuia, iar acolo unde este cazul si specializarea cerută.

  Beneficiarul are dreptul să respingă personalul ales de către Prestator.

  18.2. Toate persoanele care vor lucra in cadrul Proiectului cu aprobarea Beneficiarului vor incepe

  executarea sarcinilor ce le revin la data ori in cadrul perioadei stabilite in Anexa I si/sau Anexa II ale

  Contractului de Servicii, sau, in caz contrar, la data sau in perioada notificată Prestatorului de către

  Beneficiar sau de către Managerul de Proiect.

  18.3. Prestatorul: a) va inainta Managerului de Proiect, in termen de 15 zile de la data semnării Contractului de Servicii de către părti, programul propus pentru mobilizarea personalului; b) va informa Managerul de Proiect privind data sosirii si plecarii fiecarui membru al personalului din echipa; c) va transmite, atunci cand este necesar, Managerului de Proiect, pentru aprobare in scris, o solicitare pentru numirea unor experti pe termen scurt. 18.4. (1) Prestatorul are obligatia de a mobiliza personalul solicitat in Anexa I Caietul de Sarcini. (2) In situatia in care Prestatorul intarzie in mobilizarea personalului dupa termenul stabilit in Notificarea Beneficiarului cu privire la Data de Incepere a Contractului (articolul 5.3), Beneficiarul este indreptatit sa diminueze cu 0,1%/zi din onorariul expertului care nu a fost mobilizat, penalitate ce va fi calculata incepand de la momentul expirarii datei de incepere a contractului notificata de catre Beneficiar, pana la data transmiterii CV-ului expertului de catre Prestator. (3) In situatia in care expertul propus spre aprobare nu indeplineste cerintele stabilite în Anexa I - Caietul de Sarcini, Beneficiarul este indreptatit sa diminueze cu 0,1%/zi din onorariul expertului propus initial la Oferta, penalitate ce va fi calculata incepand cu data la care propunerea a fost respinsa de catre Beneficiar pana la momentul transmiterii de catre Prestator a unei alte propuneri de personal in conformitate cu cerintele stabilite în Anexa I - Caiet de Sarcini. Noua propunere trebuie transmisa de catre Prestator in maxim 30 de zile.

 • Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru „Autostrada Sibiu-Pitesti” 12 / 25

  (4) Pentru toata perioada de la data de incepere a contractului notificata de catre Beneficiar pana la data acceptarii de catre Beneficiar a noii propuneri transmise de catre Prestator pentru schimbarea personalului, costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumba Prestatorului. (5) Beneficiarul poate solicita Prestatorului să desemneze un EXPERT TEMPORAR pentru desfasurarea Contractului de Servicii până la sosirea noului expert sau să ia alte măsuri pentru a compensa absența temporară a expertului. In acest caz, Beneficiarul nu va efectua nici o plată pentru perioada absenței expertului sau a absenței înlocuitorului acestuia. 18.5. Prestatorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura in mod continuu personalul salariat ori contractat, echipamentul si suportul necesare pentru indeplinirea in mod eficient a sarcinilor acestuia. Articolul 19 Înlocuirea personalului 19.1 Prestatorul nu va efectua schimbări ale personalului aprobat fără acordul scris prealabil al Beneficiarului. 19.2 Prestatorul trebuie să propună din proprie initiativă inlocuirea in următoarele situatii exceptionale: a) in cazul decesului (se vor prezenta certificate de deces), b) incapacitate fizică/psihică (dovedită prin certificate medicale prezentate în original sau copie legalizată din care să rezulte expres faptul că persoana în cauză nu îsi poate exercita atributiile profesionale; certificatele medicale din care nu rezultă expres incapacitatea persoanei de a-si exercita atributiile nu vor constitui document justificativ si nu vor fi acceptate de Beneficiar ca document justificativ). c) demisia. In oricare din aceste situatii, Prestatorul va avea obligatia să pună la dispozitia Beneficiarului o altă persoană care va avea o pregătire profesională, astfel încât noua persoană propusă să îndeplinească aceleasi criterii de calificare solicitate în cadrul Documentatiei de Atribuire, respectiv să îndeplinească specificatiile solicitate în Anexa I: Caietul de Sarcini/ Fisa de Date a Achizitiei. 19.3 Prestatorul trebuie sa se asigure ca personalul isi va indeplini pe intreaga perioada de executie a Contractului obligatiile stabilite in sarcina acestuia. In cazul in care Prestatorul nu isi indeplineste aceasta obligatie, pentru fiecare expert cheie inlocuit, acesta va fi obligat la plata catre Beneficiar a unor penalitati in cuantum de 0,05% din Pretul contractului, cu exceptia cazului in care inlocuirea este un rezultat al circumstantelor ce nu sunt sub controlul Prestatorului conform articolului 19.2. 19.4 Pe parcursul derulării Contractului de Servicii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Beneficiarul poate solicita inlocuirea dacă consideră că un membru al personalului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile din Contractul de Servicii. 19.5 In situatia in care un membru al personalului cheie trebuie inlocuit, persoana inlocuitoare trebuie să indeplineasca aceleasi criterii de calificare solicitate in Documentatia de Atribuire. Prestatorul va transmite Beneficiarului, pentru verificare si aprobare o copie a CV-ului acestuia si a documentelor justificative prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare. In cazul respingerii acestora, Beneficiarul va notifica in scris motivele respingerii. In caz de respingere, Beneficiarul va fi indreptatit sa solicite Prestatorului, iar acesta va fi obligat la plata unor penalitati de intarziere in cuantum de 0,05% pe zi de intarziere din Pretul Contractului care vor curge de la data comunicarii respingerii personalului propus si pana la data aprobarii de catre Beneficiar a unor experti propusi de Prestator care sa indeplineasca criteriile de calificare prevazute in Documentatia de Atribuire. 19.6 Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului incumbă Prestatorului. In cazul in care expertul nu este inlocuit imediat si functiile acestuia urmează să fie preluate după o anumită perioadă de timp de către noul expert, Beneficiarul poate solicita Prestatorului să desemneze un expert temporar pentru Proiect, pană la sosirea noului expert sau să ia alte măsuri pentru a compensa absenta temporară a expertului absent. Indiferent de situatie, Beneficiarul nu va efectua nicio plată pentru perioada absentei expertului sau a absentei inlocuitorului acestuia.

 • Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru „Autostrada Sibiu-Pitesti” 13 / 25

  19.7 In cazul in care Prestatorul nu este in măsură să furnizeze un inlocuitor care sa indeplineasca criteriile de calificare solicitate in Documentatia de Atribuire, Beneficiarul poate să decidă incetarea Contractului de Servicii in conformitate cu Articolul 36 din Contractul de Servicii, dacă executarea corespunzătoare a acestuia este pusă in pericol. 19.8 Aprobarea si/sau înlocuirea expertilor se va putea face cu respectarea prevederilor relevante

  din Contract si din Anexa I - Caietul de Sarcini si va face obiectul unui Ordin Administrativ al

  Managerului de Proiect din partea Beneficiarului către Prestator. După aprobarea fiecărui expert de

  către Beneficiar, Prestatorul va notifica Beneficiarul asupra datei de mobilizare a expertului.

  19.9 În situatia în care se constată, ulterior semnării contractului, că personalul propus de către

  Prestator în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale potrivit prezentului contract, este implicat în

  cadrul altor proiecte ale Beneficiarului, atunci acesta are obligatia de a lua măsurile necesare în

  vederea înlocuirii acestuia. Înlocuirea personalului Prestatorului se va efectua potrivit prevederilor

  articolului 19 din Contractul de Servicii.

  19.10 Nerespectarea obligatiilor cu privire la personalul propus în cadrul ofertei, precum si a personalului propus spre înlocuire de către Prestator potrivit prevederilor articolelor din prezentul Contract de servicii va fi considerată o încălcare a prezentului contract întrucât este considerată indicator de fraudă potrivit prevederilor OUG nr. 66/2011 cu modificări si completări ulterioare si poate fi sanctionată potrivit prevederilor articolului 326 din Codul Penal. Articolul 20 Zilele si orele lucrătoare Zilele si orele de lucru ale Prestatorului sau ale personalului salariat sau contractat al Prestatorului din Statul Beneficiar vor fi stabilite in baza legilor, reglementărilor si uzantelor specifice din Statul Beneficiar si in acord cu prevederile Contractului de Servicii. Articolul 21 Modificarea Contractului de Servicii 21.1 Modificările Contractului de Servicii se vor face prin Act Aditional. Dacă solicitarea de modificare provine de la Prestator, acesta trebuie să inregistreze solicitarea la Beneficiar cu cel putin 10 zile inainte de data preconizată pentru intrarea in vigoare a Actului Aditional. 21.2 Beneficiarul va notifica in scris Prestatorul cu privire la numele si adresa Managerului de Proiect. Prestatorul va notifica in scris Beneficiarul cu privire la numele si adresa persoanei sale de contact si a contului bancar. Prestatorul trebuie sa utilizeze formularul specific indicat in Anexa IV pentru notificarea sau modificarea contului sau bancar sau un formular similar. Beneficiarul va avea dreptul sa se opuna deciziei Prestatorului cu privire la contul bancar. 21.3 Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv. 21.4 Orice modificare a prevederilor Contractului de Servicii care nu ia forma unui Act Aditional la Contract este considerata nula si neavenita si nu va produce nici un efect in raporturile dintre Parti. Articolul 22 Informarea Prestatorul va furniza Managerului de Proiect, oricărei persoane autorizate de către Beneficiar, Oficiului European si/sau Roman Antifraudă, Comisiei Europene, Curtii Europene de Audit sau Autoritatii de Audit de pe langa Curtea de Conturi a Romaniei orice informatie in legătură cu Serviciile si cu Proiectul, astfel cum Managerul de Proiect poate oricand solicita. Articolul 23 Arhivele 23.1 Prestatorul va organiza in mod sistematic si exact arhive si inregistrări cu privire la Servicii, intr-o formă suficientă pentru a stabili cu acuratete că numărul de zile lucrătoare, identificate in factura (facturile) Prestatorului, au fost in mod corect utilizate pentru executarea Serviciilor.

 • Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru „Autostrada Sibiu-Pitesti” 14 / 25

  23.2 Prestatorul va permite Managerului de Proiect sau oricărei persoane autorizate de către Beneficiar, cat si Beneficiarului, Oficiului European si/sau Roman Antifraudă, Comisiei Europene, Curtii Europene de Audit sau Autoritatii de Audit de pe langa Curtea de Conturi a Romaniei să inspecteze sau să auditeze inregistrările si conturile privind Serviciile prestate si să facă copii ale documentelor, atat in timpul, cat si după prestarea/asigurarea Serviciilor respective. Articolul 24 Verificarea de către organismele CE si/sau române 24.1 Prestatorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European si/sau Roman Antifraudă, Comisiei Europene, Curtii Europene de Audit sau Autoritatii de Audit de pe langa Curtea de Conturi a Romaniei si altor autoritati abilitate ale statului să verifice, examinand pe loc documentele originale, implementarea Proiectului si să conducă un audit complet, dacă e necesar, pe baza documentelor justificative de inregistrare in contabilitate, a documentelor contabile si a oricăror alte documente relevante pentru finantarea Proiectului. Aceste verificări se pot face pană la 7 ani după realizarea plătii finale. 24.2 In plus, Beneficiarul va permite Oficiului European Antifraudă să realizeze verificări imediate/pe loc in concordantă cu procedurile stabilite in legislatia Uniunii Europene pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene impotriva fraudei si altor nereguli. 24.3 In acest scop, Prestatorul va asigura accesul personalului sau agentilor Comisiei Europene, ai Oficiului European Antifraudă, ai Curtii Europene de Audit si ai autoritatilor romane abilitate in locurile unde Contractul se indeplineste, inclusiv la sistemul de informare de care dispune, si, de asemenea, la toate documentele si bazele de date privitoare la administrarea tehnică si financiară a Proiectului si să ia toate măsurile pentru a le usura munca. Accesul permis agentilor Comisiei Europene, ai Oficiului European Antifraudă, ai Curtii Europene de Audit si ai autoritatilor romane abilitate trebuie să se realizeze avand la bază confidentialitatea si respectul fată de terti, fără a aduce prejudicii obligatiilor ce le revin din legile de stat cărora li se supun. Documentele trebuie să fie accesibile si arhivate in asa fel incat să usureze examinarea lor. Prestatorul are obligatia de a informa Beneficiarul cu privire la locul exact de desfăsurare a Proiectului. Articolul 25 Rapoarte 25.1 Prestatorul are obligatia de a elabora, pe perioada de prestare a serviciilor, rapoartele specificate in Anexa I - Caietul de Sarcini, precum si orice alte rapoarte solicitate confom prevederilor cuprinse in Anexa I - Caietul de Sarcini. Documentele vor fi elaborate, revizuite si actualizate astfel incat sa respecte prevederile Anexei I - Caietul de Sarcini, conform normativelor tehnice in vigoare precum si in conformitate cu legislatia romana relevanta in acest domeniu. 25.2 Fiecare factura trebuie insotita de Raportul si documentele justificative aferente, astfel cum se mentionează in prezentul Contract de Servicii precum si conform Anexei I Caietul de Sarcini. 25.3 Toate Rapoartele se supun prevederilor Articolului 26 din prezentul Contract de Servicii. Articolul 26 Aprobarea rapoartelor si documentelor 26.1. Aprobarea de către Beneficiar a Rapoartelor si documentelor intocmite si inaintate de către Prestator va certifica faptul că acestea sunt conforme cu termenii Contractului de Servicii. 26.2. Beneficiarul, in termen de 14 zile de la primirea Rapoartelor sau documentelor mentionate in Anexa I - Caietul de Sarcini, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, cu indicarea motivelor in cazul respingerii Rapoartelor si a documentelor justificative sau al solicitării unor modificări si/sau completari. Dacă Beneficiarul nu transmite in interiorul termenului de notificare nici un comentariu cu privire la Rapoartele sau documentele primite, Prestatorul poate solicita aprobarea in scris a acestora.

 • Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru „Autostrada Sibiu-Pitesti” 15 / 25

  26.3. In situatia in care un Raport sau orice alt document este aprobat de către Beneficiar conditionat de operarea unor modificări de către Prestator, Beneficiarul va stabili o perioadă pentru efectuarea modificărilor solicitate. 26.4. Proiectul pentru intersectii, semnalizare si marcaj va fi avizat in CTE restrans al CNADNR SA., inainte de CTE CNADNR. 26.5. (1) Studiul de Fezabilitate Final se va analiza de catre Managerul de Proiect si se va transmite spre avizare Comitetului Tehnico-Economic (CTE) al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, CTE DPIISPPPPE si Consiliului Interministerial.

  (2) Studiul de Fezabilitate Final va fi considerat acceptat de catre Beneficiar numai dupa obtinerea Acordului de Mediu, avizelor de la Articolul 26.5.(1) si transmiterea de catre Prestator a Raportului Financiar mentionat in Anexa I – Caietul de Sarcini, si numai dupa aprobarea Raportul Financiar de catre Beneficiar in baza documentelor justificative (inclusiv a tuturor documentelor care fac parte din Studiul de Fezabilitate Final). 26.6. Prestatorul are obligatia de a mentine o arhiva a documentelor, desenelor, notelor din teren si corespondentei care va fi pusa în format electronic pe CD-uri si predata - devenind proprietatea - CNADNR la sfarsitul contractului. 26.7. Daca Prestatorul va primi cereri de copii ale documentelor sau privind alte informatii legate de acest proiect, aceste cereri vor fi adresate catre CNADNR S.A. care va instructa Prestatorul în consecinta. Prestatorul nu va transmite documente de nici un fel fara aprobarea specifica a CNADNR. Articolul 27 Plăti 27.1. Plăţile se vor face în lei, în contul (bancar/de trezorerie) notificat de Prestator Beneficiarului.

  Plăţile vor fi efectuate conform următorului tabel:

  Nr. crt.

  Plati Valoare maxima (Lei, fara TVA)

  1. Plata avans Recuperarea integrala a avansului acordat va fi realizata pana la Plata finala

  ....................... reprezentand 15% din Pretul Contractului

  2.

  Plati intermediare pe baza acceptarii de catre Beneficiar a urmatoarelor studii, insotite de Rapoartele financiare aprobate aferente fiecarui studiu:

  ....................... reprezentand 45% din Pretul Contractului

  din care:

  - Studii geotehnice pentru Sectiunile 1 si 5 ale autostrazii - Studii geotehnice pentru Sectiunile 2, 3, 4 si 6 ale autostrazii - Studii de evaluare a Impactului asupra Mediului pentru Sectiunile 1 si 5 ale autostrazii - Studii de evaluare a Impactului asupra Mediului pentru Sectiunile 2, 3, 4 si 6 ale autostrazii - Studiile de arheologie pentru Sectiunile 1 si 5 ale autostrazii

  - reprezentand 10% din Pretul Contractului - reprezentand 25% din Pretul Contractului - reprezentand 1% din Pretul Contractului - reprezentand 2% din Pretul Contractului - reprezentand 2% din Pretul Contractului

 • Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru „Autostrada Sibiu-Pitesti” 16 / 25

  - Studiile de arheologie pentru Sectiunile 2, 3, 4 si 6 ale autostrazii

  - reprezentand 5% din Pretul Contractului

  3.

  Plata intermediara pe baza acceptarii de catre Beneficiar a Studiului de Fezabilitate Final pentru Sectiunea 1 si Sectiunea 5 ale autostrazii , a aprobarii Raportului/Rapoartelor Financiar/e si a acceptarii Auditului de siguranta aferent acestor Sectiuni. Plata intermediara pe baza acceptarii de catre Beneficiar a Studiului de Fezabilitate Final pentru Sectiunile 2, 3, 4 si 6 ale autostrazii, a aprobarii Raportului/Rapoartelor Financiar/e, a acceptarii Auditului de siguranta aferent acestor Sectiuni

  …………………….. (reprezentand 10% din Pretul Contractului)

  …………………….. (reprezentand 20% din Pretul Contractului)

  4. Plata finala pe baza indeplinirii tuturor activitatilor mentionate in Anexa I - Caietul de sarcini si a Raportului Financiar Final

  ……………………….. (reprezentand 25% din Pretul Contractului)

  Total Pret Contract ……………………………

  27.2. Avansul poate fi acordat in valoare de maxim 15% din Pretul Contractului. Recuperarea integrala a avansului acordat va fi realizata pana la Plata finala. In situatia solicitarii platii în avans, aceasta se va pune in aplicare cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si conform prevederilor Legii 500/2002 cu modificările si completările ulterioare. 27.3. (1) Plati intermediare, aferente punctului 2 din tabelul de la Articolul 27.1, in valoare de maxim 45% din Pretul Contractului se vor efectua numai dupa aprobarea de catre Beneficiar a Raportelor Financiare aferente fiecarei plati. Raportele Financiare vor fi transmis de Prestator catre Beneficiar numai dupa acceptarea studiilor respective (Studii geotehnice, Studiul de evaluare a Impactului asupra Mediului, Studiul de arheologie). (2) Plata intermediara, aferenta punctului 3 din tabelul de la Articolul 27.1, in valoare de maxim 30% din Pretul Contractului se va efectua numai dupa aprobarea de catre Beneficiar a Raportului Financiar. Raportul Financiar va fi transmis de Prestator catre Beneficiar numai dupa acceptarea Studiilor de Fezabilitate Finale si a Auditurilor de siguranta. (3) Valoarea reala a prestatiei pentru realizarea Studiilor de Fezabilitate finale, poate sa difere de valoarea Platiilor intermediare, si anume maxim 75 % din Pretul contractului. a) In conditiile in care, din documentele justificative prezentate in cadrul fiecarui Raport Financiar rezulta o valoare mai mica de 75 % din Pretul contractului, Beneficiarul va aproba si va plati valoarea rezultata din serviciile prestate pentru fiecare studiu in parte. b) In conditiile in care, din documentele justificative prezentate in cadrul fiecarui Raport Financiar rezulta o valoare mai mare de 75% din Pretul contractului, Beneficiarul va aproba si va plati maxim 75% din Pretul contractului. Diferenta de valoare ramasa de plata va fi inclusa in Plata Finala reprezentand maxim 25% din Pretul contractului. 27.4. Valorile mentionate in tabelul de la articolul 27.1 reprezinta sumele maximale ce pot fi platite de catre Beneficiar in baza Rapoartelor transmise in conformitate cu prevederile Anexei I - Caietul de sarcini, insotite obligatoriu de documentele relevante privind: a) PERSONALUL: pontajele expertilor vizate de catre reprezentantii Beneficiarului, sarcinile îndeplinite, activitatile prestate/lucrarile executate si zilele efectiv lucrate de către fiecare expert; b) STUDIILE REALIZATE: studiul geotehnic, studiul de evaluare impact asupra mediului, studiul arheologic, studiul audit siguranta rutiera, etc. 27.5. (1) Plata studiilor geotehnice se va face in conformitate cu preturile prezentate in Formularul de Propunere Financiara – Anexa III a Contractului de Servicii si in baza numarului de foraje si probe

 • Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru „Autostrada Sibiu-Pitesti” 17 / 25

  per foraj/sondaj supuse analizei de laborator pe fiecare categorie de foraj si pe fiecare categorie de lucrari (podete, poduri, tunele, viaducte, pasaje, consolidari, drum, etc) si in baza numarului de foraje/sondaje realizate pentru fiecare categorie de lucrari (podete, poduri, tunele, viaducte, pasaje, consolidari, drum, etc) in functie de tipul de relief, de lungimea traseului si de activitatile necesare intocmirii studiului geotehnic. (2) Plata studiiilor geotehnice, in cuantum de maxim 35% din Pretul Contractului, se poate realiza si prin plati intermediare/partiale lunare. In functie de stadiul de realizare a lucrarilor de foraje si analizelor de laborator, in baza fiselor de foraj si buletinelor de laborator, se pot realiza plati lunare in cuantum de maxim 20% din Pretul Contractului. Fisele de foraj si buletinele de laborator se vor transmite la sfarsitul fiecarei luni, insotite de cate un Raport financiar. Cuantumul de maxim 15% din Pretul Contractului se va plati in baza studiilor geotehnice finale, asa cum este specificat in Anexa I - Caietul de sarcini. 27.6. Plata valorii finale a Contractului de Servicii se realizeaza ţinând cont de valoarea Maximă a contractului, de deducerea sumelor plătite deja, si de Raportul final aprobat. 27.7. Platile intermediare si Plata finala se vor efectua in termen de 60 de zile de la data primirii facturii sau in termen de 60 de zile de la data aprobarii Rapoartelor de catre Beneficiar, in situatia in care factura este emisa anterior aprobarii Rapoartelor. Pentru prezentul Contract de servicii termenul contractual de plata este prevazut la 60 de zile, avand in vedere complexitatea rapoartelor, volumul mare al documentelor de verificat si aprobat inainte de realizarea platilor, precum si accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructura rutiera de interes major. 27.8. (1) Termenul limita de plata de 60 zile prevazut la articolul 27.7 va expira la data la care contul Beneficiarului este debitat. Beneficiarul poate suspenda termenul de plata pentru orice alta suma facturata contestata de catre Managerul de Proiect, prin notificarea Prestatorului in sensul ca acea parte a facturii este neacceptata, fie deoarece suma respectiva nu este datorata, fie că documentele aferente nu pot fi avizate si Beneficiarul consideră că sunt necesare mai multe verificări, fie ca se depaseste pragul maxim.

  (2) În astfel de cazuri, Beneficiarul va returna factura pentru clarificari, modificari sau informatii suplimentare, care trebuie depuse în termen de 30 de zile de la solicitare. Suspendarea termenului de plata se va încheia la data la care Beneficiarul va aproba factura corect întocmita si fundamentata in mod corespunzator prin Rapoarte Lunare de Progres si orice alte documente corespunzatoare, aprobate de Beneficiar si va fi efectuata conform prevederilor Articolului 27 din prezentul Contract. 27.9. Îndată ce termenul limită de plata a expirat, Prestatorul poate să pretindă o dobândă penalizatoare la nivelul ratei dobânzii de referinţă aplicate de Banca Natională a României, plus 8 puncte procentuale. Dobanda penalizatoare se va percepe pentru perioada scursă între data termenului limită de plată (inclusiv) şi data la care este debitat contul Beneficiarului (exclusiv). 27.10. Platile datorate de către Beneficiar se vor efectua in lei, in contul bancar/de trezorerie notificat de către Prestator Beneficiarului. 27.11. Toate facturile trebuie insotite de copii sau extrase ale Rapoartelor corespunzătoare prevazute in Anexa I Caietul de Sarcini. 27.12. Plata finala se va face dupa indeplinirea de către Prestator a tuturor obligatiilor sale in legătură cu executarea Serviciilor conform prevederilor Anexei I Caietul de Sarcini. 27.13. Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 cu modificari si completari ulterioare si O.G. nr. 13/2011 cu modificari si completari ulterioare, ca relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de egalitate, buna credinta si cu respectarea acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate. 27.14. In cazul in care oricare din următoarele evenimente intervine si persistă, Beneficiarul poate suspenda, total sau partial, platile datorate Prestatorului in baza Contractului de Servicii, prin intermediul unei notificări scrise adresate Prestatorului:

  a) Prestatorul nu isi indeplineste obligatiile in executarea Contractul de Servicii; b) orice altă imprejurare pentru care Prestatorul răspunde in baza Contractului de Servicii si care, in opinia Beneficiarului, interferează sau amenintă să interfereze cu finalizarea cu succes a Proiectului sau a Contractului de Servicii.

  Articolul 28 Recuperarea creantelor de la Prestator

 • Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru „Autostrada Sibiu-Pitesti” 18 / 25

  28.1 Prestatorul va restitui orice sume cuvenite Beneficiarului si care i-au fost plătite in plus fată de valoarea certificată, in 30 de zile de la primirea unei cereri in acest sens. 28.2 Dacă Prestatorul nu va face plata in termenul limită de mai sus, Beneficiarul poate mări sumele datorate prin adăugarea unei dobanzi legale penalizatoare stabilita la nivelul ratei dobanzii de referintă a dobanzii de politica monetara comunicata de Banca Nationala a Romaniei plus 8 puncte procentuale. Dobanda pentru plata cu intarziere se va percepe pentru perioada scursă intre data termenului limită de plată (inclusiv) si data la care este creditat contul Beneficiarul (exclusiv). Orice plată partială va acoperi mai intai dobanzile astfel stabilite. 28.3 Sumele care trebuie restituite Beneficiarului pot fi deduse din sumele de orice natură datorate Prestatorului. Acest mecanism nu va afecta dreptul Beneficiarului de a solicita restituirea plătilor. Atunci cand este necesar, Uniunea Europeana poate, in calitate de finantator, să se subroge in drepturile Beneficiarului. 28.4 Comisioanele bancare rezultate din restituirea sumelor datorate Beneficiarului vor fi suportate in intregime de către Prestator. Articolul 29 Garantia de buna executie 29.1 Prestatorul trebuie sa furnizeze o scrisoare de garantie de buna executie. Garantia de buna executie a contractului asigura Beneficiarul de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. 29.2 Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Beneficiar in executarea prezentului Contract de Servicii sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile Prestatorului, precum si in cazul prejudiciilor produse din vina Prestatorului in executarea Serviciilor prevazute in contract ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs Beneficiarului este mai mare decat cuantumul Garantiei de buna executie, Prestatorul este obligat sa despagubeasca Beneficiarul integral si intocmai. 29.3 Beneficiarul se obliga sa elibereze Garantia de participare numai dupa ce Prestatorul a facut dovada constituirii Garantiei de buna executie in forma si cuantumul agreat de Beneficiar. 29.4 Garantia de buna executie se prezinta in original, in 15 zile de la data semnarii Contractului. 29.5 Garantia de buna executie este egala cu 10% din Valoarea Contractului de Servicii, fara TVA si se constituie prin scrisoare de garantie de buna executie emisa în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, in forma prevazuta in Anexa IV a Contractului de Servicii care devine anexă la contract. Scrisoarea de garantie de buna executie trebuie:

  sa respecte integral, fara completări sau modificări, formatul modelului de scrisoare de garantie de buna executie din Documentatia de Atribuire;

  sa nu fie conditionata de emiterea unei polite de asigurare care sa fie opozabila Beneficiarului prin alte documente, respectiv Conditii Generale de Asigurare, Conditii Speciale de Asigurare, Clauza de garantare etc.

  In situatia in care scrisoarea de garantie de buna executie este emisa de către o societate de asigurări, aceasta va trebui prezentata Beneficiarului insotita de o adresa din partea Societatii de Asigurări prin care aceasta confirma faptul ca, scrisoarea de garantie este valabila si in vigoare indiferent de prevederile unei polite de asigurare si ca angajamentul societatii de asigurare fata de Beneficiar va fi exclusiv in baza scrisorii de garantie de buna executie emisa. Nerespectarea acestor conditii va pune Beneficiarul in situatia de a nu accepta scrisoarea de garantie emisa de către o societate de asigurare. 29.6 Garantia trebuie sa fie autonoma si irevocabila. Garantia de buna executie trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat/ conditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa Prestatorului. 29.7 Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra Garantiei de buna executie, oricand pe parcursul derularii Contractului de Servicii, in limita prejudiciului apreciat de catre Beneficiar, in cazul in care Prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator oricare din obligatiile asumate prin Contract. Beneficiarul are obligatia de a informa Prestatorul cu privire la pretentia sa, precum si la decizia pe care a luat-o, precizand obligatiile care nu au fost respectate. 29.8 Beneficiarul are obligatia de a elibera/restitui Garantia de bună executie, dacă nu a ridicat pană la acea dată pretentii asupra ei, dupa cum urmeaza: în termen de 14 zile de la data aprobării

 • Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru „Autostrada Sibiu-Pitesti” 19 / 25

  documentaţiei tehnico-economice respective si indeplinirii tuturor obligatiilor contractuale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 29.9 In situatia in care este necesara prelungirea Garantiei de buna executie, Prestatorul este obligat, la solicitarea expresa a Beneficiarului, sa prelungeasca valabilitatea acesteia, in caz contrar Contractul de Servicii urmand a fi reziliat de drept si Garantia de buna executie executata. 29.10 In situatia in care se va modifica Pretul contractului prin Acte Aditionale ulterioare, Prestatorul are obligatia de a majora valoarea Garantiei de buna executie in termen de maximum 15 zile de la semnarea Actului Aditional respectiv, astfel incat noua valoare a acesteia sa reprezinte 10% din noul Pret al Contractului. 29.11 In situatia in care pe perioada derularii Contractului de Servicii este executata Garantia de buna executie partial sau in intregime, Prestatorul are obligatia ca in termen de maximum 15 zile de la data executarii acesteia sa reintregeasca valoarea sa. 29.12 In situatia neindeplinirii obligatiilor prevazute la articolul 29.9 si articolul 29.10 in interiorul termenelor mentionate anterior, Beneficiarul este indreptatit sa desfiinteze Contractul de Servicii fara indeplinirea niciunei formalitati, nefiind necesara nicio notificare, instiintare sau alta masura in vederea instiintarii desfiintarii Contractului de Servicii pentru motivele mentionate anterior, nefiind necesara, de asemenea, nicio incuviintare sau interventie in fata vreunei instante judecatoresti, arbitrale sau de alta natura. Articolul 30 Garanţia pentru returnarea avansului

  30.1 În cazul în care Prestatorul solicită avans, acesta trebuie să furnizeze o Scrisoare de Garanţie

  pentru Returnarea Avansului în conformitate cu prevederile HG nr. 264/2003, cu modificările si

  completările ulterioare si Legii 500/2002, cu modificările si completările ulterioare. Această garanţie

  pentru returnarea avansului trebuie să rămână în vigoare până când va fi restituită de către Beneficiar

  conform articolului 30.

  30.2 Scrisoarea de Garanţie pentru Returnarea Avansului va fi furnizată utilizând modelul indicat în

  Anexa VII a Contractului de Servicii.

  30.3 Garanţia pentru returnarea avansului trebuie eliberată într-o singură tranşă la data îndeplinirii

  integrale a obligatiilor contractuale care derivă din acordarea avansului.

  30.4 În situaţia unui audit iniţiat înainte de data specificată în articolul 30.3 din prezentul Contract

  de Servicii, garanţia pentru returnarea avansului va fi prelungită până la a 90-a zi inclusiv după

  finalizarea auditului.

  30.5 Orice dispută izvorâtă în legătura cu garantia pentru returnarea avansului va fi solutionată în

  fata instantelor judecătoresti din România.

  30.6 Valoarea scrisorii de garantie pentru returnarea avansului va fi acoperitoare pentru:

  - valoarea avansului acordat, - TVA-ul aferent avansului, - prejudiciile ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice în cazul neîndeplinirii sau

  îndeplinirii necorespunzătoare a obligatiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului. 30.7 Valoarea scrisorii de garantie pentru returnarea avansului = valoare avans + TVA + valoare avans*0,05%* 150 de zile. 30.8 Ori de cate ori, timp de 150 de zile consecutive, pe parcursul prestării serviciilor nu va fi emisă cel putin o factură, Prestatorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garantie pentru plata avansului cu valoarea corespunzătoare penalitătilor pentru o perioada de încă 150 de zile, astfel încât valoarea garantiei pentru plata avansului să fie acoperitoare în orice moment atât pentru recuperarea avansului acordat, cât si pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului. 30.9 În cazul nerespectării prevederilor de mai sus, în termen de 10 zile de la notificarea Beneficiarului către Prestator, Beneficiarul este îndreptătită să execute garantia pentru plata avansului si să recupereze avansul acordat si prejudiciile aduse prin imobilizarea fondurilor publice.

 • Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru „Autostrada Sibiu-Pitesti” 20 / 25

  În situatia în care Prestatorul este îndreptătit la diminuarea valorii scrisorii de garantie pentru returnarea avansului, urmare a recuperării de către Beneficiar a unui procent din avansul acordat acestuia, valoarea scrisorii de garantie pentru returnarea avansului va fi calculată după următorul algoritm:

  - valoarea avansului rămas de recuperat de către Beneficiar, - TVA-ul aferent avansului rămas de recuperat de către Beneficiar, - Penalităti de întârziere si dobânzi, conform Codului de Procedura Fiscală, în cuantum de

  0,05% pe zi aplicate de la data acordării avansului până la emiterea ultimei Plăti Intermediare prin care Beneficiarul a recuperat din avansul acordat Prestatorului * 150 zile.”

  30.10. Sub sanctiunea solicitarii de daune-interese, Prestatorul nu are dreptul de a utiliza avansul in alt scop decat cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului incheiat. Articolul 31 Suspendarea Contractului de Servicii 31.1 In cazul in care procedura de acordare sau executare a Contractului de Servicii este viciată de erori substantiale, nereguli sau de fraudă, Beneficiarul va suspenda executarea Contractului de Servicii. 31.2 In cazul in care asemenea erori substantiale, neregularitati sau fraude sunt imputabile Prestatorului, Beneficiarul poate suplimentar suspendarii sa refuze efectuarea platilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja platite proportional cu gravitatea viciilor, neregularitatii sau fraudei. In vederea recuperarii sumelor platite necuvenit din asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Uniunea Europeana si/sau din fondurile de cofinantare aferente, ca urmare a unor nereguli, Beneficiarul se va indrepta impotriva Prestatorului in conformitate cu prevederile legale aplicabile in momentul descoperirii faptei. 31.3 In cazul in care, din diferite motive este necesara suspendarea contractului de servicii, pe toata perioada suspendării Contractului de Servicii, Beneficiarul nu are obligatia de a efectua nici o plată către Prestator. 31.4 Beneficiarul are dreptul în mod unilateral de a suspenda executarea Contractului de servicii fără ca Prestatorul să fie îndreptătit a solicita orice costuri suplimentare pentru aceasta suspendare. În cazul în care Beneficiarul suspendă executarea Contractului de servicii, durata acestuia se va prelungi cu perioada în care a fost suspendat. 31.5 Beneficiarul are dreptul de a modifica perioada de suspendare a contractului în functie de circumstante. În cazul în care perioada de suspendare a Contractului de servicii excede 12 de luni, Beneficiarul are dreptul, în mod unilateral, de a rezilia Contractul. 31.6 Beneficiarul are dreptul, în mod unilateral, de a suspenda Contractul de Servicii în lipsa existentei alocării financiare, cu informarea prealabilă a Prestatorului. Articolul 32 Incalcarea Contractului de Servicii 32.1 Atunci cand are loc o incălcare a Contractului de Servicii de către Prestator sau de către Beneficiar, partea prejudiciată prin incălcare (după caz, Beneficiarul sau Prestatorul) va fi indreptătită la următoarele remedii: a) despăgubiri si/sau b) rezilierea Contractului de Servicii; c) executarea garantiei de buna executie a contractului. 32.2 Despăgubirile pot fi: a) Despăgubiri Generale si b) Penalitări contractuale c) Dobanda legala penalizatoare. 32.3 In orice situatie in care Beneficiarul este indreptătit la despăgubiri, inclusiv orice penalităti de întârziere, poate retine aceste despăgubiri din orice sume datorate Prestatorului sau poate executa garantia de bună executie. 32.4 Pentru orice prejudiciu cauzat prin executarea in mod necorespunzator de catre Prestator a Serviciilor care fac obiectul prezentului Contract, Beneficiarul va avea dreptul la despagubiri, inclusiv in perioada executarii lucrarilor de constructii aferente. Valoarea despagubirilor o reprezinta

 • Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru „Autostrada Sibiu-Pitesti” 21 / 25

  cheltuielile suportate de Beneficiar cu remedierea lucrarilor executate in mod necorespunzator ca urmare a neconformitatilor documentatiilor efectuate de catre Prestator, neconformitati rezultand din nerespectarea de catre Prestator a obligatiilor cei revin prin prezentul contract si a prevederilor HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente institutiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de investitii. Cu titlul de exemplu, mentionam in acest context neconformitati privind studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrametrice, topografii, studii de stabilitate a terenului, situatia existenta a unitatilor, etc. Articolul 33 Penalitati generale 33.1 Fără a aduce atingere posibilitătii de a aplica penalitătile prevăzute in prezentul Contract de Servicii, in situatia in care Prestatorul este vinovat de fals in declaratii ori se consider că si-a incălcat in mod grav obligatiile contractuale in cadrul unui contract anterior de achizitie publică, acesta va fi exclus de la acordarea de contracte ori imprumuturi nerambursabile finantate de Comisia Europeană pe o perioadă de maximum 2 ani de la data stabilirii incălcării, confirmată printr-o procedură cu caracter de contradictorialitate la care Prestatorul a fost parte sau datorita punerii in aplicare a unui pact comisoriu de ultim grad, fapt care a inlaturat aplicarea vreunei proceduri cu caracter de contradictorialitate. Prestatorul isi poate justifica argumentele impotriva aplicării penalitătilor, in termen de 30 de zile de la primirea notificării cu privire la acestea, prin scrisoare recomandată sau printr-o modalitate echivalentă. In absenta unui răspuns ori a unei decizii scrise de revenire asupra penalitătilor, primite din partea Comisiei Europene in termen de 30 de zile de la comunicarea argumentelor mentionate mai sus, decizia stabilind penalitătile devine obligatorie. Perioada de excludere poate fi majorata pană la 3 ani in caz de repetare a faptei in termen de 5 ani de la data primei abateri. 33.2 Prestatorul care a incălcat prevederile contractuale, inclusiv Anexa I - Caietul de Sarcini (altele decat cele prevăzute la articolul 33.1, cat si cele unde a fost stabilit in mod clar cuantumul sau procentul penalitatilor/daunelor in cuprinsul prezentului Contract de Servicii), se va supune, unor penalităti aplicate de catre Beneficiar reprezentand 2% din Pretul Contractului. Articolul 34 Penalitati pentru intârzierea în executarea contractului 34.1 Dacă Prestatorul nu execută Serviciile la termenele stabilite, Beneficiarul este indreptătit, fără necesitatea vreunei notificări si fără a exclude alte căi de sanctiune din contract, să pretindă penalităti pentru fiecare zi, care va trece de la momentul Termenului specificat in Contractul de Servicii (inclusiv Anexa I - Caietul de sarcini) si pana la momentul indeplinirii obligatiilor contractuale asumate. 34.2 Daca Prestatorul nu prezinta unul sau mai multe rapoarte sau orice alte documente mentionate in prezentul Contract, in perioadele specificate in Anexa I Caietul de Sarcini, Beneficiarul va fi indreptatit, fara a mai fi necesara nicio notificare in acest sens, la sume reprezentand penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de intarziere, care va trece din momentul termenului de transmitere prevazut in Anexa I Caietul de sarcini pana in momentul efectiv al transmiterii acestor documente. 34.3 Valoarea penalitatilor va fi de 0,05%/zi de intarziere din Pretul contractului. 34.4 Beneficiarul poate incasa penalitatile datorate de catre Prestator prin emiterea unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor stabilite conform prevederilor contractuale. Prestatorul are obligatia de a plati aceasta factura in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii in contul indicat de catre Beneficiar. In situatia in care Prestatorul nu efectueaza plata in termenul solicitat sau contesta aplicarea/cuantumul penalitatilor, reglementarea/recuperarea penalitatilor datorate se va face conform prevederilor legale aplicabile proiectelor finantate din fonduri comunitare. 34.5 Dacă valoarea penalitatilor de intarziere depaseste cumulat mai mult de 30% din Pretul Contractului, Beneficiarul, după notificarea prealabila a Prestatorului, este indreptatit: a) să dispună incetarea Contractul de Servicii in conformitate cu prevederile Articolul 36 din Contractul de Servicii sau b) să finalizeze Serviciile pe cheltuiala Prestatorului, daca se convine de comun acord in acest sens.

 • Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru „Autostrada Sibiu-Pitesti” 22 / 25

  Articolul 35 Despagubiri generale 35.1 Prestatorul va despăgubi, proteja si apăra pe cheltuiala sa Beneficiarul, pe agentii si salariatii acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor si pagubelor rezultate din orice actiune ori omisiune a Prestatorului, personalului salariat ori contractat de acesta, inclusiv conducerea, in executarea Serviciilor, inclusiv impotriva oricărei incălcări a prevederilor legale sau a drepturilor tertilor, privind brevetele, mărcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectuală precum dreptul de autor. 35.2 Pe cheltuiala sa, Prestatorul va despăgubi, proteja si apăra Beneficiarul, agentii si salariatii acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor si pagubelor rezultate din executarea Contractului de Servicii de către Prestator, in conditiile in care: a) Prestatorul este notificat de către Beneficiar despre asemenea actiuni, revendicari, pierderi sau pagube, după ce Beneficiarul a luat cunostintă despre acestea; b) Plafonul maxim al răspunderii Prestatorului va fi limitat la o sumă egală cu Pretul Contractului, dar acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate tertilor de către Prestator ori ca urmare a abaterilor săvarsite de Prestator. 35.3 Pe cheltuiala sa, Prestatorul, la cererea Beneficiarului, va limita intr-un termen de maximum 30 de zile de la data unei asemenea cereri, orice executare necorespunzătoare a Serviciilor in cazul in care Prestatorul nu isi execută obligatiile din Contractul de Servicii. 35.4 Prestatorul nu are dreptul sa pretinda suplimentar fata de sumele care i se cuvin pentru munca deja prestata, despagubiri pentru nici o pierdere sau prejudiciu suferit. 35.5 Prestatorul nu va răspunde pentru actiuni, revendicari, pierderi si pagube ocazionate