21
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov CONTRACT DE SERVICII nr. ____________________ data _________________ Preambul In temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si a Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica nr. ................................, s-a incheiat prezentul contract de servicii, Parti contractante COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A. - prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.) BRASOV, cu sediul in Brasov, str. M. Kogalniceanu nr. 13, bl. C2, scara 1, judetul Brasov, telefon nr. 0268-547688, fax nr. 0268-547695, avand certificatul de cod fiscal RO16054368 si cont bancar nr. RO35RNCB0053048596310001 deschis la B.C.R. Brasov, reprezentata legal prin Ing. Adriana NICULA avand functia de Director Regional, denumita in contract ACHIZITOR, pe de o parte, si ..................................................... , cu sediul............................................. , telefon .............. , fax ....................., inregistrata la Registrul Comertului sub nr..................... , cod de inregistrare fiscala................... , cont bancar ....................................... , reprezentata prin .......................... in functia de ................. in calitate de PRESTATOR, pe de alta parte. 2. Definitii 2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: a) contract - prezentul contract de servicii de intretinere curenta pe timp de iarna Trim I -2015 a drumurilor nationale din administarea D.R.D.P. Brasov - S.D.N.Brasov - Lot ….., si toate anexele sale, respectiv actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat, intre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A,prin directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov in calitate de “Achizitor” si ................... in calitate de “Prestator”; b) Achizitor si Prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; c) pretul contractului - pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin prezentul contract; Contract de servicii de intretinere curenta pe timp de iarna Trim I- 2015 D.R.D.P. Brasov - S.D.N. Brasov pagina 1 din 21

CONTRACT DE SERVICII nr. data Preambul · Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov d) servicii si

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CONTRACT DE SERVICII nr. data Preambul · Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov d) servicii si

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

CONTRACT DE SERVICII

nr. ____________________ data _________________

Preambul

In temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de

achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si a Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica nr. ................................, s-a incheiat prezentul contract de

servicii,

Parti contractante

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA

S.A. - prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.) BRASOV, cu

sediul in Brasov, str. M. Kogalniceanu nr. 13, bl. C2, scara 1, judetul Brasov, telefon nr. 0268-547688,

fax nr. 0268-547695, avand certificatul de cod fiscal RO16054368 si cont bancar nr.

RO35RNCB0053048596310001 deschis la B.C.R. Brasov, reprezentata legal prin Ing. Adriana

NICULA avand functia de Director Regional, denumita in contract ACHIZITOR, pe de o parte,

si

..................................................... , cu sediul............................................. , telefon .............. , fax

....................., inregistrata la Registrul Comertului sub nr..................... , cod de inregistrare fiscala................... , cont bancar ....................................... , reprezentata prin .......................... in functia

de ................. in calitate de PRESTATOR, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: a) contract - prezentul contract de servicii de intretinere curenta pe timp de iarna Trim I -2015 a

drumurilor nationale din administarea D.R.D.P. Brasov - S.D.N.Brasov - Lot ….., si toate

anexele sale, respectiv actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat, intre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A,prin directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov in calitate de “Achizitor” si ................... in calitate de “Prestator”;

b) Achizitor si Prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; c) pretul contractului - pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin prezentul contract;

Contract de servicii de intretinere curenta pe timp de iarna Trim I- 2015

D.R.D.P. Brasov - S.D.N. Brasov pagina 1 din 21

Page 2: CONTRACT DE SERVICII nr. data Preambul · Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov d) servicii si

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

d) servicii si lucrari - activitati a caror prestare face obiectul contractului, astfel cum sunt

prevazute in caietul de sarcini, respectiv servicii de intretinere curenta pe timp de iarna Trim I -2015 - S.D.N. Brasov pentru Lot…..;

e) D.R.D.P. - Directie Regionala de Drumuri si Poduri, subunitate fara personalitate juridica a

Achizitorului; f) locul de desfasurare a activitatii:Lot ….din cadrul S.D.N. Brasov din administrarea D.R.D.P.

Brasov. Bazele de deszapezire, respectiv punctele de sprijin fiind prezentate in Anexele nr. 2A la caietul de sarcini, care face parte integranta din prezentul contract;

g) act aditional - document ce modifica prezentul contract de servicii; h) oferta - documentele care cuprind propunerea tehnica si propunerea financiara; i) propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini,

stabilite de autoritatea contractanta; j) propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin

documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale; k) caiet de sarcini - document reprezentand anexa a prezentului contract de servicii, intocmit de

catre Achizitor, care include definirea conditiilor din contractul de prestari servicii, specificand serviciile ce trebuie prestate de catre Prestator;

l) documentatia de atribuire - documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv Caietul de sarcini;

m) Ordin scris al Achizitorului (comanda) - notificarea emisa de Achizitor, respectiv de Directia

Regionala de Drumuri si Poduri, adresata Prestatorului, prin care instiinteaza Prestatorul asupra datei la care acesta din urma are obligatia de a incepe prestarea serviciilor;

n) durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv eventualele pretentii fondate pe clauzele sale;

o) tarif - prestatiile utilajelor inchiriate se vor tarifa si plati cu urmatoarele tarife de inchiriere, conform caietului de sarcini: tarif de actionare, tarif stationare (tehnologic), tarif de deplasare;

p) dobanda penalizatoare - dobanda legala penalizatoare pentru plata cu intarziere a obligatiilor banesti si se stabileste la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR plus 8 puncte procentuale;

q) penalitati - despagubirea stabilita in contractul de servicii ca fiind platibila de catre una din

partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contractul de servicii sau de indeplinire cu intarziere fata de termenele limita, astfel cum au fost stabilite de parti;

r) produse - echipamentele, masinile, utilajele si piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in

anexele la prezentul contract si care au legatura cu indeplinirea obiectului prezentului contract; s) rezilierea contractului - se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii, fara ca

aceasta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii; t) forta majora - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil absolut

invincibil si inevitabil, mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila

executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca

urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enutiativa. Nu este

Contract de servicii de intretinere curenta pe timp de iarna Trim I - 2015 D.R.D.P. Brasov - S.D.N. Brasov

pagina 2 din 21

Page 3: CONTRACT DE SERVICII nr. data Preambul · Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov d) servicii si

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

u) caz fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs;

v) subcontractant - inseamna orice persoana sau entitate careia Prestatorul ii subcontracteaza

orice parte din activitati in conformitate cu art. 21 din prezentul contract; w) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de

sarcini si in propunerea tehnica; x) coordonare - operatiunea de organizare si indrumare a actiunilor pe care le presupun

activitatile de intretinere curenta pe timp de iarna, respectiv activitatile de deszapezire; y) supraveghere tehnica - actiunea de observare a indeplinirii de catre Prestator a activitatilor de

intretinere curenta pe timp de iarna, in conformitate cu standardele in vigoare;

z) zi - zi calendaristica; luna - luna calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor

include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se

specifica in mod diferit.

Clauze contractuale obligatorii

4. Obiectul contractului

4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze “Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna

Trim I -2015 - S.D.N. Brasov” , pentru Lot ….. in perioada convenita, in conformitate cu prevederile

normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate in caietul de sarcini, anexa la prezentul contract, in conditiile calitative si cantitative

prevazute in acestea si in prezentul contract, coduri CPV:

90620000-9 - servicii de deszapezire;

44113910-7 - materiale de intretinere rutiera de iarna. in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Serviciile de intretinere curenta pe timp de iarna Trim I 2015 - S.D.N. Brasov, Lotul …… pe care Prestatorul are obligatia de a le presta in vederea indeplinirii obiectului contractului prevazut la 4.1. sunt mentionate in caietul de sarcini, anexa la prezentul contract.

5. Pretul contractului

5.1. - (1) Pentru prestarea serviciilor de intretinere curenta pe timp de iarna Trim I 2015 a drumurilor nationale din administrarea D.R.D.P. Brasov - S.D.N. Brasov, Lot….. Prestatorul va practica tarifele prevazute in propunerea financiara, anexa la prezentul contract. (2) Pretul pentru indeplinirea contractului, platibil Prestatorului de catre Achizitor este de ................

lei, reprezentand ....................... euro, la care se adauga T.V.A., in valoare de ................. lei, reprezentand ................... euro.

Contract de servicii de intretinere curenta pe timp de iarna Trim I- 2015 D.R.D.P. Brasov - S.D.N. Brasov

pagina 3 din 21

Page 4: CONTRACT DE SERVICII nr. data Preambul · Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov d) servicii si

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

(3) Pentru serviciile prestate si acceptate prin receptie de catre Achizitor, plătile datorate de Achizitor Prestatorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexa la prezentul contract. (4) Prestatiile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a situatiilor de plata insotite de documente justificative aferente, avandu-se in vedere prestatiile efectiv (real) executate, calitatea serviciilor si alte elemente necesare. (5) Serviciile care fac obiectul prezentului contract vor fi prestate de catre Prestator pe baza de Ordin scris al Achizitorului (comanda), in functie de conditiile meteo si de bugetul alocat al Achizitorului.

5.2. - (1) Tarifele de inchiriere nu contin T.V.A. si raman neschimbate pe toata durata contractului. (2) Tariful de închiriere pentru autovehiculele care fac transporturi de materiale chimice este: lei/to * km fără T.V.A.. Acest tarif se aplică numai la cursa „plin“.

(3) Pentru autoutilajele inchiriate la cerere se va deconta numai actiunea. (4) Tariful de stationare nu se va achita in situatiile si pe durata in care auto-utilajele nu sunt disponibile pentru interventie (sunt defecte sau nu au deservent prezent in baza).

5.3. - Pretul contractului este ferm si nu se accepta ajustarea pe durata derularii contractului.

6. Modalitati de plata 6.1. - (1) Plata facturilor aferente serviciilor prestate, prevazute in Programul de lucrari avand

ca sursa de finantare Transferuri de la Bugetul Statului pentru Intretinere va fi achitata in termen de 60

de zile de la data confirmarii primirii facturilor la sediul Achizitorului ( DRDP Brasov),iar pentru serviciile executate prevazute in Programul de lucrari avand ca sursa de finantare Venituri proprii

pentru intretinere, va fi achitata in termen de 45 de zile de la primirea acesteia de catre Achizitor, avand in vedere decizia interna la nivelul Achizitorului referitoare la sursa de finantare a contractului

si la accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, precum si complexitatea si volumul mare al

documentelor necesar a fi verificate si aprobate inainte de realizarea platilor. (2) Facturile se comunica Achizitorului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul mentionat la art. 1 din prezentul contract. In caz de divergente, dovada comunicarii facturilor catre Achizitor, o constituie dupa caz, mandatul postal sau stampila aplicata de registratura Achizitorului pe document. Daca data respectiva este o zi nelucratoare, termenul scadent este reprezentat de prima zi lucratoare urmatoare acesteia. Plata serviciilor se va efectua in lei.

6.2. - In vederea efectuarii platii prestatiilor efectuate se vor trimite de catre Prestator la D.R.D.P. urmatoarele documente:

Factura Formular 1 - Centralizatorul financiar lunar de plata al lucrarilor de intretinere curenta de iarna (anexat la caietul de sarcini), in 4 ( patru) exemplare (1 Prestator + 1 SDN + 2 DRDP); Formular 1.1 - Centralizatorul lunar al lucrarilor efectuate (anexat la caietul de sarcini), in 4 (patru) exemplare (1 Prestator + 1 SDN + 2 DRDP);

- formulare care atestă calitatea corespunzătoare a materialelor mixtura stocabila (declaratii de conformitate , agremente , rapoarte de încercări);

- proces verbal de predare amplasament ( la reparatii cu mixtură stocabilă); Formular 1.2. - Situatia de plata lunara a prestatiilor pentru deszapezire mecanica efectuate (anexat la caietul de sarcini), in 4 ( patru) exemplare (1 Prestator + 1 SDN + 2 DRDP), care vor fi insotite de Centralizatoarele lunare ale GPS sau diagrame tahograf dupa caz; Formular 1.2.1.-1.2.n.- Centralizatorul lunar al prestatiilor efectuate pentru fiecare autoutilaj inchiriat (anexat la caietul de sarcini), in 4 (patru) exemplare (1Prestator+1SDN+2 DRDP), care vor fi insotite de diagramele zilnice desfasuratoare ale GPS sau diagrame tahograf dupa caz; Formular 1.3. - Centralizatorul lunar al cantitatilor de materiale transportate in baze (anexat la caietul de sarcini), in 4 (patru) exemplare (1 Prestator + 1 SDN + 2 DRDP);

Contract de servicii de intretinere curenta pe timp de iarna Trim I- 2015 D.R.D.P. Brasov - S.D.N. Brasov

pagina 4 din 21

Page 5: CONTRACT DE SERVICII nr. data Preambul · Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov d) servicii si

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

Formular 1.3.1. - Centralizatorul cantitatilor de materiale transportate lunar pe fiecare baza (anexat la caietul de sarcini), in 4 ( patru) exemplare (1 Prestator + 1 SDN + 2 DRDP);

O centralizatorul avizelor pentru marfa aprovizionata; O copie dupa avizele de expeditie (numai pentru aprovizionari); O tichete de cantarire (numai pentru aprovizionari); O sectia va atasa copii dupa NIR-urile intocmite de care gestionari.

Formular 1.4 Centralizatorul lunar al autoutilajelor dislocate in 4 (patru) exemplare (1Prestatator + 1 SDN pe raza careia a fost dislocat + 2DRDP, unul la regionala la care a fost dislocat si unul la regionala cu care are incheiat contractul). 6.3. - (1) Achizitorul nu va efectua, iar Prestatorul nu va solicita, plati in avans.

(2) Serviciile/lucrarile efectuate de Prestator in afara celor prevazute in caietul de sarcini, anexa la prezentul contract, nu vor fi platite Prestatorului.

6.4. - Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale contractului de achizitie, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca Achizitorul sesizeaza

Prestatorul despre neregulile constatate. Un nou termen de plata va curge de la confirmarea de catre Achizitor a noilor facturi prezentate de catre Prestator, completate cu date corecte, potrivit legii si

contractului. 6.5. - Daca in urma unor controale efectuate de reprezentantii Achizitorului se constata absenta

nejustificata din baza de deszapezire/district a unor mijloace de mecanizare prevazute in contractul de

inchiriere, nu se vor plati prestatiile efectuate de mijloacele de mecanizare pentru care s-a constatat absenta nejustificata, de la inceputul lunii in curs si pana la data controlului.

6.6. - Prestatiile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a situatiilor de plata insotite de documentele justificative aferente, avandu-se in vedere prestatiile efectiv (real) executate, calitatea serviciilor si alte elemente necesare.

6.7. - (1) In cazul transporturilor ocazionale de materiale antiderapante, Achizitorul va efectua plata numai pentru transporturile la care autovehiculele sunt incarcate conform dispozitiilor Achizitorului. (2) La transportul de materiale antiderapante, cursa goala nu se tarifeaza; nu se acorda dislocare la autovehicule indiferent de activitatea pe care o prestează (transport tehnologic sau deszapezire cu echipamente).

6.8. - (1) Prestatorul va restitui orice sume cuvenite Achizitorului si care i-au fost platite in plus, in 30 de zile de la primirea unei cereri in acest sens. (2) Daca Prestatorul nu va face plata in termenul limita de mai sus, Achizitorul va aplica penalitati reprezentand 0,05% pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. (3) Sumele care trebuie restituite Achizitorului pot fi deduse din sumele de orice natura datorate Prestatorului (cu exceptia dobanzilor si penalitatilor). In situatia nerestituirii sumelor de bani in perioada solicitata de catre Achizitor, Achizitorul este indreptatit sa treaca la executarea garantiei bancare de buna executie.

7. Durata contractului 7.1. Durata contractului este de 3 luni calendaristice.

7.2. Contractul inceteaza de drept la data intrarii in vigoare a unui nou contract.

In momentul in care Achizitorul incheie un nou contract in baza unei proceduri de licitatie

deschisa, avand ca obiect “Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna Trim I -2015 -

S.D.N. Brasov” , acest contract inceteaza de drept la data transmiterii de catre achizitor a

notificarii in acest sens sau de incetare a contractului. Contract de servicii de intretinere curenta pe timp de iarna Trim I- 2015

D.R.D.P. Brasov - S.D.N. Brasov pagina 5 din 21

Page 6: CONTRACT DE SERVICII nr. data Preambul · Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov d) servicii si

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

În functie de conditiile meteo-rutiere, această perioadă poate fi modificată prin notificarea

scrisă a Achizitorului transmisa Prestatorului, cu cel putin 48 de ore inainte de aplicare.

8. Aplicabilitate

8.1. - Prezentul contract intra in vigoare la data constituirii de catre Prestator a garantiei de

buna executie in conformitate cu prevederile art. 15.1.(1) si 15.2. (1) din prezentul contract.

9. Documentele contractului

9.1. - (1) Documentele prezentului contract care fac parte integranta din acesta sunt:

- caietul de sarcini si anexele acestuia;

- propunerea tehnica si propunerea financiara (inclusiv toate anexele acesteia); - instrumentul de garantare, emis in conditiile legi, pentru constituirea garantiei de buna executie sau dovada deschiderii contului de garantie de buna executie la Trezoreria Statului, conform prevederilor art. 15.1 si 15.2; - Normativ indicativ AND 533-1997 (NE 025-2003); - Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice - ind. AND 525 -

2013;

- Orice alte Reglementari Tehnice si Standarde din domeniu, in vigoare;

- Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul); - Acordul de asociere (daca este cazul) legalizat;

- lista cu subcontractanti (daca este cazul); - contractele incheiate de Prestator cu subcontractantii nominalizati in oferta (daca este cazul);

- Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM (daca este cazul); - acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului.

(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

10. Standarde

10.1 - Serviciile prestate de Prestator pentru indeplinirea obiectului contractului vor respecta

prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate in caietul de sarcini, anexa la prezentul contract, in conditiile calitative si cantitative prevazute in acestea si in prezentul contract.

11. Obligatiile principale ale Prestatorului

11.1. - Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract, cu profesionalismul

si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica, cu cerintele caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract. Totodata, este

raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata perioada contractului. Prestatorul are obligatia de a

supraveghea efectuarea serviciilor solicitate de Achizitor. 11.2. - In vederea indeplinirii obiectului prezentului contract, Prestatorul are obligatia de a

presta activitatile mentionate la Indicativ 102 din „Nomenclatorul privind lucrările si serviciile aferente drumurilor publice” nr. 346 din15 mai 2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei ,

Contract de servicii de intretinere curenta pe timp de iarna Trim I- 2015

D.R.D.P. Brasov - S.D.N. Brasov pagina 6 din 21

Page 7: CONTRACT DE SERVICII nr. data Preambul · Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov d) servicii si

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

partea I nr. 255/8.VI.2000, Anexa 1 si 2, descrise pe larg in caietul de sarcini, anexa la prezentul contract, respectiv:

-de a repara suprafetele degradate la partea carosabila cu materialele componente pentru plombarea gropilor pe vreme rece (mixtura stocabila), care va cuprinde urmatoarele:

- aprovizionare si transport la baza de deszapezire (t);

- punerea in opera (mp); Lucrarile de plombari gropi cu mixtura stocabila se vor executa in maxim 24 de ore de la

emiterea comenzii de catre Achizitor. Plombarea gropilor cu mixtura stocabila se va realiza conform Normativului indicativ AND 533-1997 (NE 025 - 2003).

-de a aproviziona cu materiale pentru combaterea ghetii si a poleiului, activitate care

consta in: - aprovizionarea cu clorura de calciu (to); - transportul sarii de la saline in bazele de deszapezire si transportul clorurii de

calciu (lei);

-de a asigura deszapezirea mecanica; -de a furniza Achizitorului informari privind starea drumurilor.

11.3. - (1) Prestatorul are obligatia de a presta activitati de informare privind starea drumurilor in conformitate cu prevederile Normativului privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice - ind. AND 525-2013, precum si ale Ordinului privind functionarea Comandamentului Central de Iarna. (2) Prestatorul, prin reprezentantii din teren va informa Achizitorul, imediat prin orice mijloace, cu privire la:

informatii meteo (ploi torentiale, furtuni, caderi de grindina, viscole, gheata, polei) si informatii privind unele obstacole ivite pe carosabil (arbori, obiecte, materiale) care pot afecta siguranta traficului;

orice alte situatii constatate privind buna desfasurare a serviciilor prestate, a starii drumului si a bunurilor aferente acestuia; (3) Prestatorul va informa si va lua masuri de eliminare a unor pericole pentru siguranta circulatiei. (4) Informatiile prevazute la alin. anterioare vor fi consemnate de catre Prestator in „Jurnalul de activitate pe timp de iarna”. (5) Prestatorul este obligat sa inlocuiasca personalul utilizat in activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna, la notificarea scrisa a Achizitorului.

11.4. - Prestatorul are obligatia de a asigura transportul sarii achizitionate de Achizitor de la saline in bazele de deszapezire, conform prevederilor caietului de sarcini, anexa la prezentul contract .

11.5. - Prestatorul va asigura carburantul pentru autoutilajele care participa la activitatea de deszapezire. Pe perioada de asteptare Prestatorul va asigura existenta in rezervoarele autoutilajelor a carburantului necesar pentru minimum 8 ore de actiune.

11.6. - Prestatorul are obligatia de a urmari si de a verifica permanent starea de functionare a autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor furnizate prin contract.

11.7. - Prestatorul are obligatia de a repara sau inlocui autoutilajele defecte cu altele cu aceleasi caracteristici tehnice in termen de 8 ore de la constatarea defectiunii.

11.8. - (1) Prestatorul are obligatia ca in termen de maxim 2 (doua) ore de la solicitarea telefonica, sa puna la dispozitie Achizitorului auto-utilajele necesare degajarii partii carosabile in caz de accidente rutiere (ex. macara si/sau remorcher, care sunt cuprinse in planul de actiune pe timp de iarna la cerere) .

(2) Prestatorul care furnizeaza auto-utilaje ,,la cerere” are obligatia prezentării acestora în bazele de dezăpezire ale Achizitorului în termen de maxim 8 ore de la primirea comenzii emise de

Contract de servicii de intretinere curenta pe timp de iarna Trim I- 2015 D.R.D.P. Brasov - S.D.N. Brasov

pagina 7 din 21

Page 8: CONTRACT DE SERVICII nr. data Preambul · Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov d) servicii si

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

conducerea SDN, cu exceptia auto-utilajelor necesare degajarii partii carosabile in caz de accidente rutiere (macara, remorcher) care se face conform prevederilor alin. (1).

11.9.- Prestatorul are obligatia de a ridica auto-utilajele de la locatiile Achizitorului în termen de 48 de ore de la data solicitarii Achizitorului. 11.10. - (1) Prezentarea la sectii sau in bazele de deszapezire a autoutilajelor se va face

conform ordinului de intrare in baze (nota de comanda), cu mentiunea ca se va respecta un interval de maxim 24 ore de la emiterea comenzii si pana la intrarea in baza. (2) La intrarea in bazele deszapezire se va intocmi un proces verbal între reprezentantul Prestatorului si seful de baza, in care se va consemna starea autoutilajului si a echipamentelor (corespunde, nu corespunde).

11.11.- Prestatorul are obligatia de a face toate demersurile pentru ca dupa o perioada de „asteptare“ (stationare tehnologica), la interventie, utilajul să functioneze la parametrii normali. In situatia in care se constata ca acesta este defect, Achizitorul nu va mai plati Prestatorului orele de „asteptare“ (stationare tehnologica) de la momentul ultimei interventii. 11.12. - (1) Prestatorul are obligatia de a utiliza in vederea indeplinirii obiectului contractului,

utilajele prevazute in Anexa 2B la caietul de sarcini. (2) Prestatorul are obligatia de a asigura existenta dotarilor minime pentru utilaje, descrise pe larg in caietul de sarcini, anexa la prezentul contract.

11.13.- (1) Prestatorul poartă toată răspunderea pe durata de îndeplinire a contractului, pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectării prevederilor din caietul de sarcini, cat si din “Normativul privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice “ - indicativ AND nr. 525-2013. din NF

(2) Prestatorul raspunde de integritatea utilajelor proprii precum si de echipamentele puse la dispozitie de Achizitor. (3) Prestatorul are obligatia de a respecta conventia de protectie a muncii, prevenirea si stingerea incendiilor.

11.14.- (1) Prestatorul va raspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art. 2 si 14-17 din OG nr. 43/1997, cu modificarile si completarile ulterioare) in executarea contractului, prin actiunea sau inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din

vina sa (conform O.U.G. nr. 195/2002, cu modificarile si completarile ulterioare). (2) Prestatorul are obligatia sa asigure semnalizarea corespunzatoare a punctului de lucru conform „Normelor Metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MT/MI nr. 1112/411.2000.

11.15.- Prestatorul are obligatia de a respecta cerintele si prevederile caietului de sarcini, anexa la prezentul contract. 11.16. - Prestatorul se obliga sa-l despagubeasca pe Achizitor împotriva tuturor reclamatiilor

actiunilor in justitie, daune-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine Prestatorului.

11.17.- Prestatorul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor

publice cu privire la evitarea conflictului de interese.Prestatorul nu are dreptul de a angaja, in scopul

indeplinirii prezentului contract, persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de

verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse in cadrul aplicarii procedurii de atribuire, pe o

perioada de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea nulitatii contractului,

respectiv pentru cauza imorala.

12. Obligatiile principale ale Achizitorului 12.1. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorului orice informatii pe care

acesta le considera necesare pentru indeplinirea contractului. 12.2. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 18, serviciile prestate care fac

obiectul prezentului contract, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Contract de servicii de intretinere curenta pe timp de iarna Trim I- 2015

D.R.D.P. Brasov - S.D.N. Brasov

pagina 8 din 21

Page 9: CONTRACT DE SERVICII nr. data Preambul · Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov d) servicii si

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

12.3. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada de prestare a serviciilor care fac

obiectul prezentului contract in functie de asigurarea resurselor financiare si de conditiile meteo. Notificarea va fi facuta cunoscuta Prestatorului cu cel putin 48 de ore inainte de aplicare.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

Pentru neindeplinirea in totalitate sau in parte a serviciilor/lucrarilor ce fac obiectul

contractului, Prestatorul va fi penalizat dupa cum urmeaza: 13.1. - Activitatea curenta de intretinere pe timp de iarna

13.1.1. (Ind. 102.1.2.) - Repararea suprafetelor degradate la partea carosabila cu materialele componente pentru plombarea gropilor pe vreme rece ( mixtura stocabila)

a) pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, in conformitate cu comenzile primite de la Achizitor si graficele de executie aferente pentru executia serviciilor/

lucrarilor prevazute in contract, Prestatorul are obligatia de a plati Achizitorului, cu titlu de daune - interese o suma in cuantum de 0,1 %/zi din valoarea totala a comenzii;

b) in cazul in care neexecutarea obligatiilor asumate si/sau care ii revin este partiala, dar corespunzatoare, Prestatorul datoreaza Achizitorului daune-interese in cuantum de 0,05 %/zi din valoarea totala a comenzii;

c) in cazul in care neexecutarea obligatiilor asumate si/sau care ii revin este partiala si totodata necorespunzatoare, Prestatorul datoreaza Achizitorului daune - interese in cuantum de 15% din valoarea totala a comenzii.

Totodata astfel de servicii/lucrari nu vor fi receptionate si achitate. 13.1.2. (Ind. 102.2) - Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecusului

a) pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, in conformitate cu comenzile primite de la Achizitor si graficele de executie aferente pentru executia serviciilor/ lucrarilor prevazute in contract, Prestatorul are obligatia de a plati Achizitorului, cu titlu de daune-interese o suma in cuantum de 20 % din valoarea totala a comenzii;

b) in cazul in care neexecutarea este partiala, Prestatorul datoreaza Achizitorului daune - interese in cuantum de 10 % din valoarea totala a comenzii; 13.1.4. (Ind. 102.4) - Deszapezire mecanica

a) Raspandirea mecanica a materialelor chimice si antiderapante, in scopul prevenirii sau combaterii poleiului, ghetii sau a zapezii:

- pentru neexecutarea obligatiilor asumate si/sau care-i revin, Prestatorul are obligatia de a

plati Achizitorului, cu titlu de daune-interese o suma in cuantum de 25.000 euro/eveniment, care consta in accidente de circulatie, blocarea partii carosabile, coliziune in lant sau carambol, derapare,

asa cum sunt definite in „Normativul privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice - ind. AND 525-2013”, platibili la cursul comunicat de BNR in ziua lucratoare premergatoare datei

facturarii acestor daune-interese de catre Achizitor. b) Patrularea cu utilaje pentru informarea starii drumurilor sau pentru prevenirea

inzapezirii in timpul ninsorilor linistite sau al viscolelor slabe (viteza vantului sub 30 km/h) (ore): - pentru neexecutarea obligatiilor asumate si/sau care-i revin, respectiv combaterea

inzapezirii, a lunecusului si indepartarea zapezii asa cum sunt definite in „Normativul privind

prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice - ind. AND 525-2013”, Prestatorul are obligatia de a plati Achizitorului, cu titlu de daune-interese o suma in cuantum de 25.000

euro/eveniment platibili la cursul comunicat de BNR in ziua lucratoare premergatoare datei facturarii acestor daune interese de catre Achizitor.

Totodata astfel de servicii/lucrari nu vor fi receptionate si achitate. c) deszapeziri mecanice cu utilaje grele si usoare:

Contract de servicii de intretinere curenta pe timp de iarna Trim I- 2015

D.R.D.P. Brasov - S.D.N. Brasov pagina 9 din 21

Page 10: CONTRACT DE SERVICII nr. data Preambul · Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov d) servicii si

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

- pentru neexecutarea obligatiilor asumate si/sau care-i revin, respectiv prevederilor

aferente Tabelului nr.3 din „Normativul privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice - ind. AND 525-2013”, in conformitate cu comenzile primite de la Achizitor, Prestatorul are

obligatia de a plati Achizitorului, cu titlu de daune-interese, o suma in cuantum de 25.000 euro/eveniment platibili la cursul comunicat de BNR in ziua lucratoare premergatoare datei facturarii

acestor daune interese de catre Achizitor. d) utilaje si mijloace de transport pentru degajarea vehiculelor inzapezite pe platforma

drumurilor: - pentru neexecutarea obligatiilor asumate si/sau care-i revin, in conformitate cu comenzile

primite de la Achizitor, Prestatorul are obligatia de a plati Achizitorului, cu titlu de daune-interese o

suma in cuantum de 25.000 euro pentru fiecare actiune de degajare a vehiculelor inzapezite pe

platforma drumului, pentru care a fost emisa comanda, iar Prestatorul a efectuat cu intarziere, necorespunzator sau nu a efectuat comanda primita de la Achizitor din motive imputabile

Prestatorului. 13.2. - (1) Pentru neprezentarea autoutilajelor in bazele de deszapezire conform ordinului de

intrare dat de Achizitor, Prestatorul are obligatia de a plati Achizitorului, cu titlu de daune interese o suma in cuantum de 0.1 % /zi din valoarea totala a contractului. (2) Autoutilajele defecte vor fi reparate sau inlocuite cu altele cu aceleasi caracteristici tehnice in termen de 8 ore de la constatarea defectiunii de catre Achizitor, iar in cazul nerespectarii acestei obligatii, Prestatorul are obligatia de a plati Achizitorului, cu titlu de daune-interese, o suma in cuantum de 7.500 euro/autoutilaj, platibili la cursul comunicat de BNR in ziua respectiva.

13.3. - Daca in urma unor controale efectuate de reprezentantii Achizitorului, se constata

absenta nejustificata din baza de deszapezire a unor mijloace de mecanizare prevazute in contractul de inchiriere, se vor aplica urmatoarele sanctiuni:

- nu se vor plati prestatiile efectuate de mijloacele de mecanizare pentru care s-a constatat absenta nejustificata, de la inceputul lunii in curs si pana la data controlului;

- contractul de prestare de servicii incheiat cu Prestatorul va fi reziliat in cazul unor abateri repetate (odata cu aplicarea celei de a treia sanctiune penalizatoare).

13.4. - Modul de aplicare a sanctiunilor: - toate sumele pe care Prestatorul are obligatia de a le plati Achizitorului, cu titlu de daune -

interese, stabilite conform art. 13.1 si 13.2, vor fi facturate de Achizitor. Prestatorul are obligatia de a achita aceste facturi in termen de 30 de zile de la data primirii acestora. In caz de neachitare a acestora

in termenul stabilit, Achizitorul va executa garantia de buna executie a contractului. In cazul in care

aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul va formula actiune in instanta prin care va pretinde recuperarea sumelor neincasate.

13.5. - In cazul in care, Achizitorul nu onoreaza facturile in termenul convenit la art. 6 alin. (1),

atunci Prestatorul are dreptul de a calcula penalitati ce vor fi stabilite la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadenta a sumelor datorate, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

13.6. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii si de a pretinde plata de daune-interese.

13.7. - (1) Prezentul contract se va rezilia de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a Prestatorului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile daca:

a) Prestatorul a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

Contract de servicii de intretinere curenta pe timp de iarna Trim I- 2015 D.R.D.P. Brasov - S.D.N. Brasov

pagina 10 din 21

Page 11: CONTRACT DE SERVICII nr. data Preambul · Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov d) servicii si

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

b) cuantumul penalitatilor este mai mare de 10% din pretul contractului, in caz de neexecutare

culpabila, din vina Prestatorului, a obligatiilor asumate de acesta prin prezentul contract. (2) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neexecutarii obligatiilor prevazute in cadrul prezentului contract. (3) Prezentul contract se poate rezilia unilateral si in urmatoarele cazuri:

a) Prestatorul nu-si indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a fost notificat de

Achizitor; b) apare orice alta incapacitate legala care impiedica executarea prezentului contract de

servicii; c) in situatia in care Achizitorul, pentru diferite motive care nu au putut fi prevazute la data

incheierii contractului, decide sa rezilieze contractul de servicii; d) in cadrul unei alte proceduri de achizitie Prestatorul a fost declarat culpabil de incalcarea

grava a contractului ca rezultat al neexecutarii obligatiilor sale contractuale; e) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea

juridica, natura sau controlul Prestatorul cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate intr-un act aditional la contractul de servicii;

f) Prestatorul esueaza in a furniza sau a mentine garantiile sau asigurarile in cuantumul si forma solicitate, sau persoana care furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele;

g) Prestatorul subcontracteaza sau cesioneaza creantele nascute din contractul de servicii fara a avea acordul scris al Achizitorului. (4) Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu prevederile Noului Cod Civil in materie.

13.8. - In cazul in care Prestatorul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata, se aplica prevederile Legii nr. 85/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

13.9. - Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 13.7. se va notifica in scris partii contractante cu cel putin 7 zile lucratoare anterior datei de reziliere.

13.10. - Achizitorul va avea, pana la data rezilierii, aceleasi obligatii de plata prevazute in contract, inclusiv plata serviciilor prestate si receptionate pana in acel moment.

13.11. - (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 10 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale, in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public. (2) Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract si in situatia in care alocarae/repartizarea resurselor financiare a fost sistata/modificata.

13.12. - In cazul prevazut la clauza 13.11 alin. (1) si (2) Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.

14. Incepere, finalizare, intarzieri, incetare, suspendare

14.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor, la Ordinul scris al

Achizitorului (Comanda). (2) In cazul in care Prestatorul sufera intarzieri datorate in exclusivitate Achizitorului, partile pot stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciilor.

14.2. - (1) Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data mentionata in Ordinul scris, emis de Achizitor, de prezentare a Prestatorului in baze.

Contract de servicii de intretinere curenta pe timp de iarna Trim I- 2015

D.R.D.P. Brasov - S.D.N. Brasov pagina 11 din 21

Page 12: CONTRACT DE SERVICII nr. data Preambul · Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov d) servicii si

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

(2) In cazul in care exista:

i. orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Prestatorului; sau ii. alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea

contractului de Prestator, acesta este indreptatit sa solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor, iar atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare a serviciilor, fara a fi afectate prevederile referitoare la pretul contractului.

14.3. - Prezentul contract inceteaza de plin drept: a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat;

b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor

contractante; d) prin denuntare unilaterala, conform art. 13.11;

e) in caz de forta majora, conform art. 23; 14.4. - (1) Suspendarea prestarii serviciilor care fac obiectul prezentului contract se poate

realiza la dispozitia scrisa a Achizitorului. (2) Reluarea prestarii serviciilor dupa suspendarea in conditiile prevazute la alin. (1) se realizeaza numai la dispozitia scrisa a Achizitorului. (3) Decalarea termenului contractual va fi calculata luand in considerare perioada de suspendare, adaugandu-se o durata suplimentara apreciata de comun acord pentru reintrarea in ritmul normal.

Clauze contractuale specifice

15. Garantia de buna executie a contractului

15.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de bună executie a contractului, pentru intreaga perioada de derularea a acestuia, in termen de 7 zile de la data semnarii contractului.

Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei Prestatorului, in conformitate cu contractul

garantat sau neconditionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa Prestatorului. (2) Garantia de buna executie se constituie de catre Prestator in scopul asigurarii Achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. (3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor in

executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile Prestatorului, precum si in cazul prejudiciilor produse in prestarea serviciilor prevăzute la art. 4 din contract, din

vina Prestatorului, ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs Achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, Prestatorul este obligat sa-l

despagubesca pe Achizitor integral si intocmai. (4) Achizitorul va face demersurile pentru eliberarea garantiei pentru participare numai dupa ce Prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie si a indeplinit obligatiile mentionate la art. 15.2.. (5) Neprezentarea garantiei de buna executie in termenul prevazut la alin. (1) are drept efect neintrarea in vigoare a prezentului contract si retinerea garantiei de participare, precum si aplicarea prevederilor art. 13.7. alin. (3) lit. f) din prezentul contract.

15.2. - (1) Cuantumul garantiei de bună executie a contractului este de 10% din pretul contractului, fara TVA si va fi constituita in lei, prin una din urmatoarele forme:

Contract de servicii de intretinere curenta pe timp de iarna Trim I- 2015 D.R.D.P. Brasov - S.D.N. Brasov

pagina 12 din 21

Page 13: CONTRACT DE SERVICII nr. data Preambul · Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov d) servicii si

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

1) instrument de garantare emis in conditiile legii, in favoarea Achizitorului, de o societate

bancara sau de o societate de asigurari, care va fi prezentat de Prestator in original Achizitorului la momentul constituirii si care va deveni anexa la contract.

2) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a contractului. (2) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Prestatorul are

obligatia de a deschide la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in

administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia Achizitorului. Suma initiala care se

depune de catre Prestatorul în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5%

din pretul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, Achizitorul urmeaza sa alimenteze acest

cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Prestatorului pâna la

concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie în documentatia de atribuire, respectiv 10%.

Achizitorul va înstiinta Prestatorul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din

contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Prestatorului pot fi dispuse plati atât de

catre Prestatorul, cu avizul scris al Achizitorului care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cât si de

unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a Achizitorului, în situatia prevazuta la art. 91 din

H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Contul astfel deschis este purtator de

dobânda în favoarea Prestatorului. Prestatorul va inscrie distinct pe facturile emise, cuantumul

garantiei de buna executie si contul in care acesta va fi virat. (3) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Prestatorul are obligatia de a indeplini cumulativ urmatoarele obligatii:

1) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului, atat cu privire la blocarea contului deschis in favoarea Achizitorului pentru garantia de buna executie, cat si cu privire la deblocarea acestuia numai cu acordul Achizitorului, cat si executarea oricarei sume existente in cont la prima cerere a Achizitorului, fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva;

2) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la perioada de valabilitate a contului deschis conf. art 15.2 (2), perioada mai mare sau egala cu perioada de valabilitate a prezentului contract;

3) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la imposibilitatea Prestatorului de a derula operatiuni, altele decat alimentarea contului prevazut la art. 15.2 (2), fara acordul Achizitorului;

4) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la insusirea obligatiei de transmitere, lunar, catre Achizitor a extraselor de cont pentru evidentierea soldului. (4) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Prestatorul are obligatia de a inainta Achizitorului confirmarile solicitate la art. 15.2 (3), din partea unitatii Trezoreria Statului unde a deschis contul de garantie de buna executie mentionat la art.15.2 (2), concomitent cu prezentarea dovezii deschiderii contului de garantie de buna executie. (5) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de garantie de buna executie, aceasta trebuie:

sa respecte integral, fara completari sau modificari, formatul modelului de scrisoare de garantie de buna executie din Documentatie de atribuire;

sa nu fie conditionata de emiterea unei polite de asigurare care sa fie opozabila Achizitorului prin alte documente, respectiv Conditii Generale de Asigurare, Conditii Speciale de Asigurare, Clauza de garantare etc. (6) In situatia in care scrisoarea de garantie de buna executie este emisa de catre o societate de asigurari, aceasta va trebui prezentata Achizitorului, insotita de o adresa din partea Societatii de Asigurari prin care aceasta confirma faptul ca, scrisoarea de garantie este valabila si in vigoare

Contract de servicii de intretinere curenta pe timp de iarna Trim I- 2015

D.R.D.P. Brasov - S.D.N. Brasov pagina 13 din 21

Page 14: CONTRACT DE SERVICII nr. data Preambul · Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov d) servicii si

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

indiferent de prevederile unei polite de asigurare si ca angajamentul societatii de asigurare fata de Achizitor va fi exclusiv in baza scrisorii de garantie de buna executie emisa. Nerespectarea acestor conditii va pune Achizitorul in situatia de a nu accepta scrisoare de garantie emisa de catre o societate de asigurare.

15.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie in limita

prejudiciului creat, daca Prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator

obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizand totodata obligatiile

care nu au fost respectate. 15.4. - In cazul in care, pe perioada derularii contractului, se executa Garantia de buna executie

a contractului, partial sau in intregime, Prestatorul are obligatia ca in termen de 15 zile de la executarea garantiei de buna executie, sa reintregeasca valoarea acesteia.

15.5. - Eliberarea/Restituirea garantiei de buna executie se face in conformitate cu prevederile art. 92 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

16. Alte responsabilitati ale Prestatorului

16.1. - (1) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor la standardele de calitate

convenite si sa furnizeze orice alte resurse cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract, pe toata perioada de derulare a acestuia.

16.2. - (1) Prestatorul are obligatia sa raspunda de modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, Achizitorul fiind exclus de la raspundere, mai putin pentru fapta proprie savarsita in alte conditii decat cele de forta majora ori alta cauza exoneratoare de raspundere. (2) Pe parcursul prestarii serviciilor, Prestatorul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod

abuziv: - confortul riveranilor, - caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care

deservesc proprietatile aflate în administrarea Achizitorului sau a oricarei persoane. (3) Prestatorul va avea grija ca in interiorul localitatilor, viteza de lucru sa se adapteze in asa fel incat sa nu se deterioreze imobilele riveranilor prin proiectarea laterala a materialului antiderapant sau a zapezii de pe marginea lamei. (4) Prestatorul efectuează, pentru deserventii auto-utilajelor închiriate, instruirea personalului, acordarea echipamentului si a alimentatiei de protectia muncii, înregistrarea accidentelor de muncă

16.3. - (1) Prestatorul are obligatia de a permite Achizitorului accesul permanent la sistemul de monitorizare si baza de date GPS. Buna functionare a sistemului GPS este in sarcina Prestatorului. (2) Diagramele zilnice desfasuratoare ale GPS si Centralizatoarele lunare ale GPS vor contine informatiile prevazute in caietul de sarcini, anexa a prezentului contract . (3) Prestatorul va preda sefului de baza saptamanal desfasuratorul GPS al zilelor aferente saptamanii in cauza, pentru fiecare utilaj. Desfasuratoarele zilnice ale GPS-urilor se pastreaza in 2 exemplare (1 SDN si unul la Prestator). (4) Documentele primare se vor păstrassi arhiva în conformitate cu prevederile legale privind păstrarea documentelor respective pentru a fi puse la dispozitia organelor de control abilitate ori de câte ori este nevoie. (5) Daca la intrarea in baza a autoutilajelor prevazute cu GPS se constata ca sunt identificate sectoare de drum in zonele in care nu exista semnal GPS, se va intocmi un proces verbal cu lista acestor sectoare (DN pozitii km) incheiat intre sef district, sef sector , Prestator si vizat de seful sectiei. In urma acestui proces verbal conducerea D.R.D.P, respectiv C.N.A.D.N.R. va aproba

Contract de servicii de intretinere curenta pe timp de iarna Trim I- 2015 D.R.D.P. Brasov - S.D.N. Brasov

pagina 14 din 21

Page 15: CONTRACT DE SERVICII nr. data Preambul · Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov d) servicii si

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

confirmarea/decontarea prestatiilor autoutilajelor care actioneaza pe acele sectoare, in baza diagramelor tahograf.

16.4. - Prestatorul va tine evidenta zilnica, pe ore si sectoare de drum a interventiilor privind autoutilajele si echipamentele, personalul executant, materialele folosite, punându-le la dispozitia Achizitorului, la solicitarea acestuia.

16.5. - In perioadele de timp in care conditiile meteo-rutiere sunt favorabile, atat personalul deservent, cat si mijloacele de mecanizare vor ramane in bazele de deszapezire.

16.6. - (1) Prestatorul are obligatia de a se asigura ca autovehiculele care vor efectua transporturi de materiale chimice (sare, clorura de calciu) vor fi prevăzute cu prelată pentru bena; operatorul de transport va începe transportul materialelor în maxim 24 de ore de la comanda Achizitorului. (2) Prestatorul are obligatia de a respecta termenul de incepere a activitatii de transport materiale antiaglomerante de maxim 24 ore de la comunicarea scrisă prin fax a Achizitorului.

16.7. - Prestatorul va avea in vedere faptul ca programul de lucru saptamanal si cel zilnic se poate modifica in functie de conditiile meteo.

16.8. - Prestatorul a obligatia sa asigure service autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor furnizate prin contract.

16.9. - Prestatorul are obligatia sa asigure in bazele de deszapezire un stoc permanent de motorina, pentru o perioada de 14 zile de actionare pentru fiecare utilaj, conform “Normativului privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice - ind. AND 525-2013”.

17. Alte responsabilitati ale Achizitorului

17.1. - Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea prestarii serviciilor contractate, de

a controla, verifica si masura prestatiile efectuate si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in contract si caietul de sarcini si anexele acestuia.

17.2. - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul si obligatia de a verifica si masura prestatiile efectuate, pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din caietul de sarcini, anexa la prezentul contract.

17.3. - Achizitorul poate inchiria, contra cost, Prestatorului, la cerea acestuia, cladiri, spatii de

parcare, spatii de depozitare necesare desfasurarii prestatiilor cuprinse in caietul de sarcini si care fac

obiectul prezentului contract, conform tarifelor de inchiriere aprobate prin Hotararea nr. 17/24/08.2008 a C.A. al Achizitorului, reactualizate prin Hotararea nr. 3/28/03.2011 a C.A. al Achizitorului, astfel

cum sunt descrise in Caietul de sarcini, anexa la prezentul contract.

18. Confirmare, receptie, verificari si/sau teste

18.1. - Receptia pentru lucrarile de intretinere curenta pe timp de iarna respectiv, plombari gropi, se va face in conformitate cu prevederile Metodologiei privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si reparare curenta drumuri si poduri - indicativ AND 514-2007 aprobata prin Ordinul MTCT 616/2003 si cu prevederile caietului de sarcini, anexa la prezentul contract.

18.2. - Confirmarea si receptia serviciilor/lucrarilor se va face pe baza documentelor elaborate de catre Prestator in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, anexa la prezentul contract.

18.3. - Achizitorul are dreptul sa asiste si sa verifice modul de prestare a serviciilor care fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia.

18.4. - Prestatorul este răspunzător de corectitudinea si exactitatea datelor înscrise în situatiile

de plata.

Contract de servicii de intretinere curenta pe timp de iarna Trim I- 2015 D.R.D.P. Brasov - S.D.N. Brasov

pagina 15 din 21

Page 16: CONTRACT DE SERVICII nr. data Preambul · Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov d) servicii si

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

19. Securitatea si sanatatea in munca. Apararea impotriva incendiilor

19.1. - Având în vedere faptul că în activitatea desfasurata, Prestatorul lucrează independent cu

personal si mijloace tehnice proprii, va purta întreaga responsabilitate asupra respectării legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor. Prestatorul îsi va instrui personalul pentru activitătile desfasurate conform legislatiei si a instructiunilor proprii.

Prestatorul are obligatia de a asigura personalului propriu precum si pentru alti lucratori care desfasoara activitati pentru el, instruirea (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor.

19.2. - Prestatorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor si incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de

echipamentele de muncă utilizate, sau de către lucrătorii săi si alti lucratori care desfasoara activitati pentru el, în conformitate cu prevederile Legii securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006 si a

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 modificata si completata, precum si orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăsurării contractului.

19.3. - Personalul Prestatorului este obligat, în toata perioada de derulare a contractului, să respecte pe tot teritoriul achizitorului, toate prevederile legale cu privire la securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor, dupa cum urmeaza:

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr 319 / 2006; - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 aprobata prin HG nr. 1425 /

2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

- Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca;

- Primul ajutor la locul accidentului; - O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, completata si modificata; - H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime de S.S.M. pentru semnalizarea de securitate si /

sau sanatate la locul de munca; - H.G. nr. 1051/2006 privind cerintele minime de S.S.M. la manipularea manuala a maselor ce

prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare; - H.G. nr. 1048/2006 privind utilizarea de catre lucratori a E.I.P. la locul de munca; - H.G. nr. 1091/2006 privind cerintele minime de S.S.M. pentru locul de munca; - H.G. nr. 1146/2006 privind cerintele minime de S.S.M. privind utilizarea de catre lucratori a

echipamentelor de munca; - Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a

restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinul comun M.I. – M.T. nr. 1112/411/2000;

- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

- Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin Ordin M.A.I. nr.163/2007; - Norme P.S.I. indicativ NP-073-02, specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice

transportrilor si locuintei, aprobate prin Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1992 /2002; - Dispozitii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari

electrostatice - D.G.P.S.I. - 004, aprobate cu Ordinul M.I. nr. 108/01.08.2001. - Dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor la constructiile si instalatiile

aferente, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 166/27.07.2010. - Dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru

birouri, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 262/02.12.2010. - Ordin M.A.I. nr. 712/23.06.2005, Dispozitii Generale privind instruirea salariatilor in

domeniul situatiilor de urgenta completat si modificat cu Ordin M.A.I. nr. 786 / 23.06.2005;

Contract de servicii de intretinere curenta pe timp de iarna Trim I- 2015 D.R.D.P. Brasov - S.D.N. Brasov

pagina 16 din 21

Page 17: CONTRACT DE SERVICII nr. data Preambul · Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov d) servicii si

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

19.4. - Lucratorii Prestatorului sunt obligati sa respecte toata legislatia de securitate si sanatate

in munca si de aparare impotriva incendiilor ce va apare, modifica sau completa pe durata desfasurarii contractului.

19.5. - Lista legislatiei prezentata este minimala si neexhaustiva si nu exonereaza Prestatorul de respectarea si altor reglementari de securitate si sanatate in munca si de aparare impotriva incendiilor.

19.6. - Prestatorul este obligat sa-si intocmeasca si sa respecte instructiunile proprii de

securitate si sanatate in munca si de aparare impotriva incendiilor specifice activitatilor pe care le desfasoara si a prevederilor normelor specifice de aparare impotriva incendiilor din domeniul serviciilor pe care le desfasoara.

19.7. - Conducerea Prestatorului va lua permanent masuri urgente pentru respectarea regulilor privind securitatea si sanatatea in munca, apararii impotriva incendiilor, a ordinii si disciplinei in cazul si atunci cand Achizitorul sau terte persoane sesizeaza deficiente ce nu concorda cu legislatia in vigoare .

19.8. - Prestatorul va lua toate măsurile pentru semnalizarea punctelor de lucru conform prevederilor H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime de S.S.M. pentru semnalizarea de securitate si

/ sau sanatate la locul de munca. 19.9. - Lucratorii Prestatorului vor respecta regulamentul de ordine interioara la locul in care isi

desfasoara activitatea. 19.10. - Prestatorul poartă întreaga răspundere asupra tratării corecte, din punct de vedere al

procedurii legale, a accidentelor de muncă, evenimentelor si incidentelor periculoase în care sunt implicati proprii salariati sau alti lucratori care desfasoara activitati pentru Prestator.

19.11. - In cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea si înregistrarea accidentului de munca revine părtii contractante care are contract de muncă salariatul implicat, respectîndu-se toate prevederile legale.

Accidentele de munca de traseu si accidentele de circulatie se raporteaza, se cerceteaza si se inregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima.

In cazul producerii unor evenimente (accidente umane sau tehnice, incendii, explozii, avarii),

partile au obligatia sa anunte imediat organele abilitate prin lege (Inspectia muncii, Pompieri, Parchet, Protectia Civila) si sa ia masurile necesare pentru a nu modifica starea de fapt care a rezultat in urma

evenimentului, cu exceptia cazurilor cand mentinerea acesteia ar genera alte evenimente sau ar pune in

pericol viata lucratorilor. 19.12. - Prestatorul are obligatia de a instrui lucratorii proprii precum si alti lucratori care

desfasoara activitati pentru el, cu privire la respectarea legislatiei si a normelor de aparare impotriva incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu.

19.13. - Lucratorii Prestatorului sunt obligati sa respecte indicatiile planurilor de protectie impotriva incendiilor, afisate la sediul Achizitorului.

19.14. - In conformitate cu art. 106 din Normele generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin Ordinul M.A.I. nr.163/2007, fumatul este permis numai in locurile special destinate, amenajate corespunzator si marcate cu indicatorul „ LOC PENTRU FUMAT”, cu respectarea instructiunilor afisate.

Se interzice fumatul si accesul cu tigari, chibrituri, brichete sau cu foc deschis in locurile cu pericol de incendiu sau de explozie (depozite de substante inflamabile explozive si periculoase, depozite de carburanti-lubrifianti, butan, propan, centrale termice, utilaje si autovehicule, ateliere, garaje, etc.).

19.15. - Orice eveniment petrecut in timpul derularii contractuale, produs din cauza lucratorilor Prestatorului, va fi inregistrat de Prestator, conform legislatiei in vigoare.

Contract de servicii de intretinere curenta pe timp de iarna Trim I- 2015 D.R.D.P. Brasov - S.D.N. Brasov

pagina 17 din 21

Page 18: CONTRACT DE SERVICII nr. data Preambul · Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov d) servicii si

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

20. Amendamente

20.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni

modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

21. Subcontractanti

21.1. - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu

subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul. 21.2. - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele

incheiate cu subcontractantii desemnati. (2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract.

21.3. - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste

contractul. (2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Prestator de modul in care isi indeplineste partea sa din contract. (3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract incredintata lui de catre Prestator. (4) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.

21.4. - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Eventuala schimbare a subcontractantilor efectuata pe parcursul derularii prezentului contract de servicii nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale si va fi notificata si supusa arpobarii prealabile a Achizitorului.

21.5. - Niciun contract de subcontractare incheiat de Prestator nu va crea raporturi contractuale între subcontractant si Achizitor.

21.6. - Prestatorul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor,

agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale expertilor, agentilor

sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a contractului de

servicii sau a angajarii de catre Prestator a unor subcontractanti pentru desfasurarea serviciilor care fac

obiectul prezentului contract nu va elibera Prestatorul de niciuna dintre obligatiile sale asumate prin

prezentul contract si nu va diminua raspunderea sa in ceea ce priveste modul de indeplinire a

prezentului contract de servicii. 21.7. - Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila si exprimata în scris a

Achizitorului sau orice încredintare a serviciilor de catre subcontractant unei terte parti va fi considerata o încalcare a prezentului contract de servicii.

21.8. - In cazul in care Prestatorul inlocuieste un subcontractant fara aprobarea prealabila si acordata in scris de catre Achizitor, Prestatorul va fi obligat la plata unei sume reprezentand 0,1% din pretul contractului pentru fiecare subcontractant schimbat fara aprobarea Achizitorului. Prestatorul are obligatia de a plati aceasta suma Achizitorului in termen de 30 de zile de la solicitarea Achizitorului.

Contract de servicii de intretinere curenta pe timp de iarna Trim I- 2015

D.R.D.P. Brasov - S.D.N. Brasov pagina 18 din 21

Page 19: CONTRACT DE SERVICII nr. data Preambul · Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov d) servicii si

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

22. Cesiunea

22.1. - (1) In prezentul contract este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial. (2) Cesiunea de creante nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

23. Forta majora si cazul fortuit

23.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 23.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate

prin prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza. 23.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara

a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 23.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,

imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

23.5. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

23.6. - Daca, potrivit legii, Prestatorul este exonerat de raspundere contractuala pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora.

24. Reorganizarea persoanei juridice

24.1. - In cazul in care Prestatorul se reorganizeaza prin fuziune, divizare sau transformare, preluarea contractului de catre persoana juridica succesoare se va face numai in conditiile indeplinirii de catre acesta cel putin a criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii de atribuire in baza caruia a fost incheiat prezentul contract.

25. Solutionarea litigiilor

25.1. - Achizitorul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,

prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

25.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente, de drept comun, din Romania.

26. Limba care guverneaza contractul

26.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

27. Comunicari

Contract de servicii de intretinere curenta pe timp de iarna Trim I- 2015

D.R.D.P. Brasov - S.D.N. Brasov pagina 19 din 21

Page 20: CONTRACT DE SERVICII nr. data Preambul · Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov d) servicii si

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

27.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie

sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii. 27.2. - Prin exceptie, comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax

sau e-mail (documente oficiale scanate, cu numar de inregistrare, semnatura autorizata si stampila), cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii si a inregistrarii acesteia.

28. Confidentialitatea si protectia datelor

28.1. - Exceptand situatia in care prezentul contract de servicii face obiectul unui control

desfasurat de catre organele abilitate ale statului, Prestatorul nu va face declaratii publice in legatura cu contractul sau cu serviciile prestate in

cadrul acestuia fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a Achizitorului. Totodata nu se va angaja in niciun fel de activitate care vine in conflict cu obligatiile asumate prin prezentul contract, fata de Achizitor. Prestatorul nu are dreptul de a angaja Achizitorul in orice fel fara consimtamantul scris al acestuia, obtinut in prealabil, si are obligatia de a aduce acest lucru la cunostinta tertilor ori de cate ori este cazul.

Prestatorul va trata toate documentele si informatiile primite in legatura cu prezentul contract

ca avand caracter confidential si, cu exceptia cazului in care acest lucru este necesar pentru indeplinirea obiectului contractului, nu va publica sau dezvalui orice aspecte ale contractului si nu va divulga orice informatie obtinuta de la Achizitor fara acordul prealabil si exprimat in scris, al acestuia. De asemenea, nu va utiliza aceste informatii si nu va face referiri la acestea in prestarea unor servicii pentru altii. In cazul in care exista divergente de opinie intre Prestator si Achizitor cu privire la necesitatea publicarii/dezvaluirii anumitor informatii in scopul derularii contractului, decizia Achizitorului in aceste situatii este finala.

Prestatorul (personalul sau subcontractantii acestuia) se obliga sa mentina secretul profesional pe intreaga durata de derulare a acestui contract, precum si dupa incetarea acestuia. In acest sens, cu exceptia cazului in care Achizitorul isi exprima acordul in scris, atat Prestatorul cat si personalul sau subcontractantii acestuia nu vor comunica oricarei terte parti nicio informatie confidentiala obtinuta sau relevata pe durata contractului si nu vor face publice nicio informatie sau recomandare formulata in indeplinirea obiectului contractului. 28.2. - Toate documentele rezultate din indeplinirea obiectului prezentului contract sau necesare

indeplinirii acestuia (rapoarte, harti, diagrame, desene, specificatii, planuri, statistici, calcule, baze de

date, inregistrari suport sau orice materiale achizitionate, compilate sau pregatite de catre Prestator in

vederea indeplinirii obiectului contractului) vor fi proprietatea Achizitorului, in afara cazului in care

prin contract se prevede altfel. Prestatorul se obliga sa livreze aceste documente Achizitorului dupa

finalizarea contractului, sa nu pastreze originalul acestora si sa nu le utilizeze pentru alte scopuri decat

cele prevazute in acest contract, cu exceptia cazului in care Achizitorul il autorizeaza in scris, in acest

sens.

29. Legea aplicabila contractului

29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

30. Dispozitii finale

30.1. - Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la

intelegerea oricarei prevederi din contract.

Contract de servicii de intretinere curenta pe timp de iarna Trim I- 2015

D.R.D.P. Brasov - S.D.N. Brasov pagina 20 din 21

Page 21: CONTRACT DE SERVICII nr. data Preambul · Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov d) servicii si

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin Drirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

30.2. - Prin semnarea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin

intreaga vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri,

inscrisuri sau negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu exista niciun fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost

reflectate in contract. 30.3. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, fara

valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si aplicabile in masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite cu dispozitiile legale aplicabile.

30.4. - Partile avand la cunostinta natura operatiunilor avute in vedere de prezentul contract, declara ca isi asuma riscul schimbarii imprejurarilor in care este incheiat acesta, in conformitate cu art. 1271 alin. 3 lit. c) din Codul Civil si renunta la invocarea impreviziunii in legatura cu acest contract.

30.5. - Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind masurile

pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din

contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, in special ale art. 12-15

din lege, si ale Ordonantei nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru

obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, ca

relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu respectarea acestor

dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor

legale enuntate.

Prezentul contract de servicii a fost incheiat in data de ____________, in trei exemplare

originale, doua (2) exemplare pentru Achizitor si un (1) exemplar pentru Prestator.

ACHIZITOR PRESTATOR

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A. prin DIRECTIA REGIONALA DRUMURI SI

PODURI BRASOV

Contract de servicii de intretinere curenta pe timp de iarna Trim I- 2015

D.R.D.P. Brasov - S.D.N. Brasov pagina 21 din 21