of 22 /22
Escola Lloriana 1r Primària Curs 2012-2013 ELS CONTINGUTS QUE ES PRESENTEN EN AQUEST DOCUMENT ESTAN DISTRIBUÏTS PER ÀREES CURRICULARS. AL LLARG DEL CURS, TOTS AQUESTS CONTINGUTS ES TREBALLARAN DE MANERA INTERDISCIPLINAR, CONNECTANT AL MÀXIM POSSIBLE TOTES LES ÀREES A TRAVÉS DE LA LECTURA, LA COMPRENSIÓ, L’EXPRESSIÓ, L’ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES ... A PARTIR D’ACTIVITATS DIVERSES, EXPERIÈNCIES I APRENENTATGES DELS ALUMNES. LLENGUA CATALANA DIMENSIÓ COMUNICATIVA Parlar i conversar Participació en les converses d’aula. Atenció a les intervencions orals dels altres. Memorització i recitació de poemes i d’altres textos breus relacionats amb la nostra cultura. Respecte al torn de paraules i a les idees dels altres. Explicació de fets i vivències. Escoltar i comprendre Comprensió de les informacions que es donen a la classe a partir de textos, imatges o esquemes. Llegir i comprendre Utilització d’estratègies de lectura per arribar a una bona comprensió: abans de la lectura, durant la lectura i després de la lectura. 1

continguts 1r

Embed Size (px)

DESCRIPTION

continguts primer curs de primària escola lloriana sant vicenç de torelló

Text of continguts 1r

LLENGUA CATALANA

Escola Lloriana1r PrimriaCurs 2012-2013

ELS CONTINGUTS QUE ES PRESENTEN EN AQUEST DOCUMENT ESTAN DISTRIBUTS PER REES CURRICULARS. AL LLARG DEL CURS, TOTS AQUESTS CONTINGUTS ES TREBALLARAN DE MANERA INTERDISCIPLINAR, CONNECTANT AL MXIM POSSIBLE TOTES LES REES A TRAVS DE LA LECTURA, LA COMPRENSI, LEXPRESSI, LS DE LES NOVES TECNOLOGIES ... A PARTIR DACTIVITATS DIVERSES, EXPERINCIES I APRENENTATGES DELS ALUMNES.

LLENGUA CATALANA

DIMENSI COMUNICATIVA

Parlar i conversar Participaci en les converses daula.

Atenci a les intervencions orals dels altres. Memoritzaci i recitaci de poemes i daltres textos breus relacionats amb la nostra cultura. Respecte al torn de paraules i a les idees dels altres. Explicaci de fets i vivncies.

Escoltar i comprendre

Comprensi de les informacions que es donen a la classe a partir de textos, imatges o esquemes.

Llegir i comprendre

Utilitzaci destratgies de lectura per arribar a una bona comprensi: abans de la lectura, durant la lectura i desprs de la lectura.

s destratgies de lectura individual i silenciosa i lectura en veu alta davant dels altres.

Inters pels textos escrits i visuals com a font dinformaci i comunicaci.

Inters i curiositat per mirar contes, llegir llibres de coneixements, rtols, notcies ...

Respecte pels llibres.

Participaci en la lectura collectiva.

Lectura mental i expressiva de textos i contes breus de tipologia diversa.

Escriure

Utilitzaci de la lletra lligada per a la producci de textos senzills: cartes, contes, poemes..., partint de diversos models.

Producci de textos creatius de forma reflexiva: pensar, escriure i revisar.

Elaboraci de textos seguint pautes de presentaci, prviament establertes, tipus de lletra, marges...

Exercicis de lectura efica.

Utilitzaci del processador de textos.

Inters per la bona presentaci dels textos escrits.

CONEIXEMENTS DEL FUNCIONAMENT DE LA LLENGUA I EL SEU APRENENTATGE.

Utilitzaci del vocabulari propi de ledat.

s dalguns sufixos i prefixos.

Relaci de paraules de la mateixa famlia.

Identificaci de mots sinnims i antnims.

Memoritzaci i s de locucions, refranys, dites i frases fetes.

Utilitzaci de la derivaci com a recurs per ajudar a escriure b les paraules.

Curiositat per ampliar el vocabulari i conixer el significat de les paraules.

Correspondncia so-grafia.

Discriminaci i reproducci de sons voclics i consonntics.

Separaci sillbica.

Orientaci de les grafies.

Ordenaci de les grafies dins de la paraula.

Separaci de larticle (el, la, els, les /un, una, uns, unes) del nom.

s de la majscula en el nom i cognom propi i dels companys.

Concordana: gnere i nombre.

Identificaci del nom i el verb.

s del verb. Present, passat i futur.

DIMENSI LITERRIA

Inters i participaci en les activitats de lectura: biblioteca daula, lectura de textos, poemes ..., revistes escolars, s de gravacions i de mitjans audiovisuals, dramatitzacions ...

Participaci en les activitats literries que sorganitzin a lescola o a lentorn.

Lectura en veu alta atenent la pronunciaci, to de veu, entonaci, adequat a cada tipus de text per tal que es pugui entendre.

LLENGUA CASTELLANA

DIMENSI COMUNICACTIVA

Parlar i conversar

Participaci en les converses daula.

Atenci a les intervencions orals dels altres. Memoritzaci i recitaci de poemes i daltres textos breus. Respecte al torn de paraules i a les idees dels altres. Explicaci de fets i vivncies. Escoltar i comprendre

Comprensi de missatges orals del mestre o companys (ordres, explicacions ...) i dels diferents mitjans de comunicaci (TV, rdio ...)

Interpretaci de contes amb suport visual o sense.

Inters i respecte per les intervencions dels altres.

Llegir i comprendre

Utilitzaci destratgies de lectura per arribar a una bona comprensi: abans de la lectura, durant la lectura i desprs de la lectura.

s destratgies de lectura individual i silenciosa i lectura en veu alta davant dels altres.

Inters pels textos escrits i visuals com a font dinformaci i comunicaci.

Inters i curiositat per mirar contes, llegir llibres de coneixements, rtols, notcies ...

Respecte pels llibres.

Participaci en la lectura collectiva.

Lectura mental i expressiva de textos i contes breus de tipologia diversa. Escriure

Escriptura de paraules i frases senzilles

Producci de textos senzills.

CONEIXEMENTS DEL FUNCIONAMENT DE LA LLENGUA I EL SEU APRENENTATGE.

Curiositat per ampliar el vocabulari i conixer el significat de les paraules.

Iniciaci al so i a la grafia de la y, la ch i la . Separaci de larticle (el, la, los, las /un, una, unos, unas) del nom.

s de la majscula en el nom i cognom propi i dels companys. Concordana: gnere i nombre de paraules del vocabulari treballat.

Identificaci del nom i el verb.

LLENGUA ANGLESA

DIMENSI COMUNICATIVA:

Parlar i conversar

Memoritzaci i producci de canons, rimes i poemes utilitzant lentonaci, el to de veu o el gest adequats.

Reproducci del lxic bsic i dels missatges relacionats a les situacions comunicatives habituals de laula.

Participaci activa en les representacions dels contes, dilegs i en les recitacions de poemes o canons.

Escoltar i comprendre

Comprensi de missatges quotidians (saludar, acomiadar-se, presentar-se), missatges ds habitual a laula (data, temps, assistncia, localitzaci dobjectes) i instruccions simples de treball.

Comprensi global de textos orals destructura repetitiva amb suport visual, gestual i/o audiovisual.

Comprensi i identificaci del lxic bsic per entendre les diferents narracions, descripcions i situacions comunicatives.

Inters i respecte per les intervencions orals dels altres.

Llegir i comprendre

Comprensi i identificaci de mots i frases senzilles conegudes i treballades prviament de forma oral a laula.

Inters i curiositat per mirar i llegir contes en angls.

Escriure

Escriptura de paraules i missatges breus a partir del qu sha treballat prviament de forma oral a laula i seguint un model donat.

CONEIXEMENTS DEL FUNCIONAMENT DE LA LLENGUA I EL SEU APRENENTATGE

Observaci de la importncia dels aspectes fontics, de ritme i entonaci de langls per a la millora de la comprensi i producci orals.

Observaci de les diferncies entre la llengua oral i lescrita.

Observaci de la relaci entre el so i la seva grafia.

DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL DE LES TRES LLENGES.

Reconeixement de totes les llenges com a instruments de comunicaci i de relaci amb els altres i amb les altres cultures.

Inters per conixer altres llenges i comparar-les.

Utilitzaci dun llenguatge respectus amb les diferncies.

Inters per les produccions tradicionals o actuals en llengua estrangera o altres llenges de lentorn.

MATEMTIQUES

NUMERACI I CLCUL

Els nombres fins el 99 (lectura ,escriptura i interpretaci).

Unitat i desena.

Iniciaci en la utilitzaci de lEURO en contextos quotidians: monedes.

Clcul mental.

Expressi de la srie numrica de forma verbal.

Composici i descomposici dels nombres.

Suma sense portar i portant-ne i resta sense portar-ne de nombres duna i dues xifres.

Els smbols: suma +, resta - , i aproximat.

Resoluci de problemes. Iniciaci a doble i meitat. s de jocs de taula, de les TIC i calculadores per desenvolupar el clcul i explorar els nombres i les operacions.RELACIONS I CANVIS

Ordenaci dobjectes seguint els criteris: igual =, diferent =, ms gran que > , ms petit que