20
CONTABILITATEA ÎN PARTIDÃ DUBLÃ ªI LEGISLAÞIA PERSOANELOR JURIDICE FÃRÃ SCOP PATRIMONIAL, SIMPLIFICATÃ ªI ACTUALIZATÃ

CONTABILITATEA ÎN PARTIDÃ DUBLÃ ªI LEGISLAÞIA · PDF filePrezenta lucrare este elaboratã numai pentru contabilitatea în partidã dublã aplicat ... 20 IMOBILIZÃRI NECORPORALE

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CONTABILITATEA ÎN PARTIDÃ DUBLÃ ªI LEGISLAÞIA · PDF filePrezenta lucrare este elaboratã numai pentru contabilitatea în partidã dublã aplicat ... 20 IMOBILIZÃRI NECORPORALE

CONTABILITATEA ÎN PARTIDà DUBLêI LEGISLAÞIA PERSOANELOR JURIDICE

FÃRÃ SCOP PATRIMONIAL,SIMPLIFICATÃ ªI ACTUALIZATÃ

Page 2: CONTABILITATEA ÎN PARTIDÃ DUBLÃ ªI LEGISLAÞIA · PDF filePrezenta lucrare este elaboratã numai pentru contabilitatea în partidã dublã aplicat ... 20 IMOBILIZÃRI NECORPORALE

2

Page 3: CONTABILITATEA ÎN PARTIDÃ DUBLÃ ªI LEGISLAÞIA · PDF filePrezenta lucrare este elaboratã numai pentru contabilitatea în partidã dublã aplicat ... 20 IMOBILIZÃRI NECORPORALE

3

EDITURA UNIVERSITARÃBucureºti, 2014

CONTABILITATEA ÎN PARTIDà DUBLêI LEGISLAÞIA PERSOANELOR JURIDICE

FÃRÃ SCOP PATRIMONIAL,SIMPLIFICATÃ ªI ACTUALIZATÃ

• Planul de conturi actualizat ºi sistematizat pe activitãþi,conform Ordinului MFP nr.1.969/2007

• Norme complete de utilizare• Politici contabile aplicate în contabilitatea

în partidã dublã la: - asociaþii, fundaþii, federaþii, ligi, uniuni, cluburi

- partide politice, patronate, sindicate - culte religioase, CAR-uri ºi alte organizaþii

• 50 monografii contabile comentate• Legislaþia utilã, comentatã

• Conexiuni cu Codul fiscal ºi alte legi

VIRGINIA GRECEANU-COCOª

Page 4: CONTABILITATEA ÎN PARTIDÃ DUBLÃ ªI LEGISLAÞIA · PDF filePrezenta lucrare este elaboratã numai pentru contabilitatea în partidã dublã aplicat ... 20 IMOBILIZÃRI NECORPORALE

4

Colecþia ªTIINÞE ECONOMICE

Redactor: Gheorghe IovanTehnoredactor: Ameluþa ViºanCoperta: Angelica Mãlãescu

Editurã recunoscutã de Consiliul Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice (C.N.C.S.) ºi inclusã de ConsiliulNaþional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ºi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) în categoriaediturilor de prestigiu recunoscut.

© Toate drepturile asupra acestei lucrãri sunt rezervate, nicio parte din aceastã lucrare nu poatefi copiatã fãrã acordul Editurii Universitare

Copyright © 2014Editura UniversitarãEditor: Vasile MuscaluB-dul. N. Bãlcescu nr. 27-33, Sector 1, BucureºtiTel.: 021 – 315.32.47 / 319.67.27www.editurauniversitara.roe-mail: [email protected]

Distribuþie: tel.: 021-315.32.47 /319.67.27 / 0744 EDITOR / 07217 [email protected]. 15, C.P. 35, Bucureºtiwww.editurauniversitara.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a RomânieiGRECEANU-COCOª, VIRGINIA

Contabilitatea în partidã dublã ºi legislaþia persoanelor juridice fãrãscop patrimonial, simplificatã ºi actualizatã / Virginia Greceanu-Cocoº. - Ed. a2-a, rev. - Bucureºti : Editura Universitarã, 2014

Bibliogr.IndexISBN 978-606-28-0077-2

657.11

DOI: (Digital Object Identifier): 10.5682/9786062800772

Page 5: CONTABILITATEA ÎN PARTIDÃ DUBLÃ ªI LEGISLAÞIA · PDF filePrezenta lucrare este elaboratã numai pentru contabilitatea în partidã dublã aplicat ... 20 IMOBILIZÃRI NECORPORALE

5

CUVÂNT ÎNAINTE

Începând de la 1 ianuarie 2008 s-au abrogat douã ordine ale MFP care reglementauorganizarea ºi þinerea contabilitãþii de cãtre persoanele juridice fãrã scop patrimonial:

- Ordinul nr.1829/2003 (MO nr.68 bis/2004) pentru contabilitatea în partidã dublãaplicat de la 1 ianuarie 2004;

- Ordinul nr.2329/2001 (MO nr.20 bis/2002) pentru contabilitatea în partidã simplãaplicat de la 1 ianuarie 2002.

Acestea au fost unificate în Ordinul MEF nr.1969/2007 (MO nr.846 bis/10 dec.2007)ºi prezentate ca Anexa nr.1 ºi Anexa nr.2.

Scopul acestei unificãri a fost alinierea Planului de conturi al persoanelor juridicefãrã scop patrimonial la Planul de conturi al operatorilor economici aprobat prin Ordinulnr.1.752/2005 (MO nr.1080 bis/2005), care este aliniat la Directivele europene a IV-a ºia VII-a ale Uniunii Economice Europene, aplicabil de la 1 ianuarie 2006, care a fostînlocuit de la 1 ianuarie 2010 prin Ordinul MFP nr.3.055/2009 (MO nr.766 bis/10.11.2009) ce îl modificã parþial dar neesenþial.

Dezvoltarea cooperãrii organismelor Uniunii Economice Europene cu organizaþiilecivile din România dupã intrarea în Uniunea Europeanã la 1 ianuarie 2007 a þãrii noastrea impus ºi trecerea la unificarea limbajului contabil de la 1 ianuarie 2008, paralel cu celfiscal, aplicat de la 1 ianuarie 2007, când România a intrat în Uniunea Europeanã.

Prezenta lucrare este elaboratã numai pentru contabilitatea în partidã dublã aplicatãde persoanele juridice fãrã scop patrimonial: asociaþii, fundaþii, federaþii, uniuni, cluburi,partide politice, patronate, sindicate, CAR-uri, unitãþi de cult, altele decât parohiile,asociaþii de proprietari care au optat pentru organizarea contabilitãþii în partidã dublã,alte organizaþii ºi entitãþi cu personalitate juridicã sau fãrã personalitate juridicã, dupãcaz, care aplicã Anexa nr.1 la Ordinul MFP nr.1.969/2007 privind contabilitatea în partidãdublã.

Vã invit sã vã procuraþi ºi prezenta lucrare care vã va fi de un real folos în muncadesfãºuratã de dv. prin monografiile elaborate, comentariile ºi sintezele tematice fãcute,aceasta fiind a 63-a lucrare a mea publicatã din anul 1997 pânã în prezent. Vã mulþumesc.

Virginia Greceanu-Cocoº

Page 6: CONTABILITATEA ÎN PARTIDÃ DUBLÃ ªI LEGISLAÞIA · PDF filePrezenta lucrare este elaboratã numai pentru contabilitatea în partidã dublã aplicat ... 20 IMOBILIZÃRI NECORPORALE

6

Page 7: CONTABILITATEA ÎN PARTIDÃ DUBLÃ ªI LEGISLAÞIA · PDF filePrezenta lucrare este elaboratã numai pentru contabilitatea în partidã dublã aplicat ... 20 IMOBILIZÃRI NECORPORALE

7

PARTEA I

CONTABILITATEA ÎN PARTIDÃ DUBLÃ

Page 8: CONTABILITATEA ÎN PARTIDÃ DUBLÃ ªI LEGISLAÞIA · PDF filePrezenta lucrare este elaboratã numai pentru contabilitatea în partidã dublã aplicat ... 20 IMOBILIZÃRI NECORPORALE

8

CAPITOLUL 1

PLANUL DE CONTURI GENERALCONFORM ORDINULUI

MEF nr.1969/2007 (pct.227-228 din Anexa nr.1)aplicabil de la 1 ianuarie 2008, valabil la 31 octombrie 2014

NOTÃ: 227. - (1) Conturile sintetice din planul de conturi se pot dezvolta pe conturi analitice

în funcþie de necesitãþile impuse de anumite reglementãri sau potrivit necesitãþilor propriiale fiecãrei entitãþi.

(2) Conturile pot avea funcþiune contabilã de activ (A), pasiv (P) sau suntbifuncþionale (A/P).

(3) Pentru organizarea contabilitãþii de gestiune, conturile din clasa 9 “Conturi degestiune” nu sunt obligatorii.

1 CONTURI DE CAPITALURI10 CAPITAL ªI REZERVE

101 Capital P105 Rezerve din reevaluare P

1050 Rezerve din reevaluarea terenurilor1050.01 Rezerve din reevaluarea terenurilor pentru

activitãþile fãrã scop patrimonial1050.02 Rezerve din reevaluarea terenurilor pentru

activitãþile economice1051 Rezerve din reevaluarea amenajãrilor de P

terenuri1051.01 Rezerve din reevaluarea amenajãrilor de

terenuri pentru activitãþile fãrã scoppatrimonial

1051.02 Rezerve din reevaluarea amenajãrilor deterenuri pentru activitãþile economice

1052 Rezerve din reevaluarea construcþiilor P1052.01 Rezerve din reevaluarea construcþiilor

pentru activitãþile fãrã scop patrimonial

Simbol

Clasa Grupa

Denumirea contului

Funcþiunea

A, P, B

1 2 3 4 5 6 7

gr. I gr. II gr. I

Cont

Sintetic Analitic

Page 9: CONTABILITATEA ÎN PARTIDÃ DUBLÃ ªI LEGISLAÞIA · PDF filePrezenta lucrare este elaboratã numai pentru contabilitatea în partidã dublã aplicat ... 20 IMOBILIZÃRI NECORPORALE

9

1052.02 Rezerve din reevaluarea construcþiilorpentru activitãþile economice

1053 Rezerve din reevaluarea echipamentelor Ptehnologice (maºini, utilaje ºi instalaþiide lucru)

1053.01 Rezerve din reevaluarea echipamentelortehnologice (maºini, utilaje ºi instalaþii delucru) pentru activitãþile fãrã scoppatrimonial

1053.02 Rezerve din reevaluarea echipamentelortehnologice (maºini, utilaje ºi instalaþii delucru) pentru activitãþile economice

1054 Rezerve din reevaluarea aparatelor ºi Pinstalaþiilor de mãsurare, control ºi reglare

1054.01 Rezerve din reevaluarea aparatelor ºiinstalaþiilor de mãsurare, control ºi reglarepentru activitãþile fãrã scop patrimonial

1054.02 Rezerve din reevaluarea aparatelor ºiinstalaþiilor de mãsurare, control ºi reglarepentru activitãþile economice

1055 Rezerve din reevaluarea mijloacelor de Ptransport

1055.01 Rezerve din reevaluarea mijloacelor detransport pentru activitãþile fãrã scoppatrimonial

1055.02 Rezerve din reevaluarea mijloacelor detransport pentru activitãþile economice

1056 Rezerve din reevaluarea animalelor ºi Pplantaþiilor

1056.01 Rezerve din reevaluarea animalelor ºiplantaþiilor pentru activitãþile fãrã scoppatrimonial

1056.02 Rezerve din reevaluarea animalelor ºiplantaþiilor pentru activitãþile economice

1057 Rezerve din reevaluarea mobilierului, Paparaturii birotice, echipamentelor deprotecþie a valorilor umane ºi materialeºi altor active corporale

1057.01 Rezerve din reevaluarea mobilierului,aparaturii birotice, echipamentelor deprotecþie a valorilor umane ºi materialeºi altor active corporale pentru activitãþilefãrã scop patrimonial

1 2 3 4 5 6 7

Page 10: CONTABILITATEA ÎN PARTIDÃ DUBLÃ ªI LEGISLAÞIA · PDF filePrezenta lucrare este elaboratã numai pentru contabilitatea în partidã dublã aplicat ... 20 IMOBILIZÃRI NECORPORALE

10

1057.02 Rezerve din reevaluarea mobilierului,aparaturii birotice, echipamentelor deprotecþie a valorilor umane ºi materiale ºialtor active corporale pentru activitãþileeconomice

106 Rezerve P1061 Rezerve legale1063 Rezerve statutare sau contractuale1065 Rezerve reprezentând surplusul realizat din

rezerve din reevaluare 1068 Alte rezerve

11 FONDURI PRIVIND ACTIVITÃÞILEFÃRÃ SCOP PATRIMONIAL ªIREZULTATUL REPORTAT

113 Fondul social al membrilor Caselor de PAjutor Reciproc (C.A.R.)

114 Fondul pentru ajutor în caz de deces al Pmembrilor Caselor de Ajutor Reciproc(C.A.R.)

115 Fondul de rulment al membrilor asociaþiilor Pde proprietari

116 Alte fonduri privind activitãþile fãrã scop Ppatrimonial

117 Rezultatul reportat B1171 Rezultatul reportat reprezentând excedentul B

nerepartizat sau deficitul neacoperit privindactivitãþile fãrã scop patrimonial

1171.01 Rezultatul reportat reprezentând excedentulnerepartizat sau deficitul neacoperit privindactivitãþile fãrã scop patrimonial

1171.02 Rezultatul reportat reprezentând excedentulnerepartizat sau deficitul neacoperit privindactivitãþile cu destinaþie specialã

1172 Rezultatul reportat reprezentând profitul Bnerepartizat sau pierderea neacoperitãprivind activitãþile economice

1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea Berorilor contabile

12 REZULTATUL EXERCIÞIULUI FINANCIAR121 Excedent/profit sau deficit/pierdere B

1 2 3 4 5 6 7

Page 11: CONTABILITATEA ÎN PARTIDÃ DUBLÃ ªI LEGISLAÞIA · PDF filePrezenta lucrare este elaboratã numai pentru contabilitatea în partidã dublã aplicat ... 20 IMOBILIZÃRI NECORPORALE

11

1211 Excedent sau deficit privind activitãþile fãrã Bscop patrimonial

1211.01 Excedent sau deficit privind activitãþilefãrã scop patrimonial

1211.02 Excedent sau deficit privind activitãþile cudestinaþie specialã

1212 Profit sau pierdere privind activitãþile Beconomice

129 Repartizarea excedentului/profitului A1291 Repartizarea excedentului privind A

activitãþile fãrã scop patrimonial1291.01 Repartizarea excedentului privind

activitãþile fãrã scop patrimonial1292 Repartizarea profitului privind activitãþile A

economice

13 SUBVENÞII PENTRU INVESTIÞII131 Subvenþii guvernamentale pentru investiþii P132 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de P

subvenþii pentru investiþii133 Donaþii pentru investiþii P134 Plusuri de inventar de natura imobilizãrilor P138 Alte sume primite cu caracter de subvenþii P

pentru investiþii

15 PROVIZIOANE151 Provizioane P

1511 Provizioane pentru litigii1512 Provizioane pentru garanþii acordate clienþilor1514 Provizioane pentru restructurare1515 Provizioane pentru pensii ºi obligaþii similare1516 Provizioane pentru impozite1518 Alte provizioane

16 ÎMPRUMUTURI ªI DATORII ASIMILATE161 Împrumuturi din emisiuni de obligaþiuni P

1614 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaþiunigarantate de stat

1615 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaþiunigarantate de bãnci

1617 Împrumuturi interne din emisiuni de obligaþiunigarantate de stat

1 2 3 4 5 6 7

Page 12: CONTABILITATEA ÎN PARTIDÃ DUBLÃ ªI LEGISLAÞIA · PDF filePrezenta lucrare este elaboratã numai pentru contabilitatea în partidã dublã aplicat ... 20 IMOBILIZÃRI NECORPORALE

12

1618 Alte împrumuturi din emisiuni deobligaþiuni

162 Credite bancare pe termen lung P1621 Credite bancare pe termen lung1622 Credite bancare pe termen lung

nerambursate la scadenþã1623 Credite externe guvernamentale1624 Credite bancare externe garantate de stat1625 Credite bancare externe garantate de bãnci1626 Credite de la trezoreria statului1627 Credite bancare interne garantate de stat

166 Datorii care privesc imobilizãrile financiare P1661 Datorii faþã de entitãþile afiliate1663 Datorii faþã de entitãþile de care compania

este legatã prin interese de participare167 Alte împrumuturi ºi datorii asimilate P168 Dobânzi aferente împrumuturilor ºi P

datoriilor asimilate1681 Dobânzi aferente împrumuturilor din

emisiuni de obligaþiuni1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe

termen lung 1685 Dobânzi aferente datoriilor faþã de entitãþile

afiliate1686 Dobânzi aferente datoriilor faþã de entitãþile

de care compania este legatã prin interesede participare

1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi ºi datoriiasimilate

169 Prime privind rambursarea obligaþiunilor A

2 CONTURI DE IMOBILIZÃRI20 IMOBILIZÃRI NECORPORALE

201 Cheltuieli de constituire A2011 Cheltuieli de constituire privind activitãþile

fãrã scop patrimonial2012 Cheltuieli de constituire privind activitãþile

economice203 Cheltuieli de dezvoltare A

2031 Cheltuieli de dezvoltare privind activitãþilefãrã scop patrimonial

2032 Cheltuieli de dezvoltare privind activitãþileeconomice

1 2 3 4 5 6 7

Page 13: CONTABILITATEA ÎN PARTIDÃ DUBLÃ ªI LEGISLAÞIA · PDF filePrezenta lucrare este elaboratã numai pentru contabilitatea în partidã dublã aplicat ... 20 IMOBILIZÃRI NECORPORALE

13

205 Concesiuni, brevete, licenþe, mãrci Acomerciale, drepturi ºi active similare

2051 Concesiuni, brevete, licenþe, mãrci comerciale,drepturi ºi active similare privind activitãþilefãrã scop patrimonial

2052 Concesiuni, brevete, licenþe, mãrci comerciale,drepturi ºi active similare privind activitãþileeconomice

207 Fond comercial A208 Alte imobilizãri necorporale A

2081 Alte imobilizãri necorporale privindactivitãþile fãrã scop patrimonial

2082 Alte imobilizãri necorporale privindactivitãþile economice

21 IMOBILIZÃRI CORPORALE 211 Terenuri ºi amenajãri de terenuri A

2111 Terenuri2111.01 Terenuri pentru activitãþile fãrã scop

patrimonial2111.02 Terenuri pentru activitãþile economice

2112 Amenajãri de terenuri2112.01 Amenajãri de terenuri pentru activitãþile

fãrã scop patrimonial2112.02 Amenajãri de terenuri pentru activitãþile

economice212 Construcþii A

2121 Construcþii2121.01 Construcþii pentru activitãþile fãrã scop

patrimonial2121.02 Construcþii pentru activitãþile economice

213 Instalaþii tehnice, mijloace de transport,animale ºi plantaþii A

2131 Echipamente tehnologice (maºini, utilajeºi instalaþii de lucru)

2131.01 Echipamente tehnologice (maºini, utilajeºi instalaþii de lucru) pentru activitãþilefãrã scop patrimonial

2131.02 Echipamente tehnologice (maºini, utilajeºi instalaþii de lucru) pentru activitãþileeconomice

2132 Aparate ºi instalaþii de mãsurare, controlºi reglare

1 2 3 4 5 6 7

Page 14: CONTABILITATEA ÎN PARTIDÃ DUBLÃ ªI LEGISLAÞIA · PDF filePrezenta lucrare este elaboratã numai pentru contabilitatea în partidã dublã aplicat ... 20 IMOBILIZÃRI NECORPORALE

14

2132.01 Aparate ºi instalaþii de mãsurare, controlºi reglare pentru activitãþile fãrã scoppatrimonial

2132.02 Aparate ºi instalaþii de mãsurare, controlºi reglare pentru activitãþile economice

2133 Mijloace de transport2133.01 Mijloace de transport pentru activitãþile

fãrã scop patrimonial2133.02 Mijloace de transport pentru activitãþile

economice2134 Animale ºi plantaþii

2134.01 Animale ºi plantaþii pentru activitãþilefãrã scop patrimonial

2134.02 Animale ºi plantaþii pentru activitãþileeconomice

214 Mobilier, aparaturã biroticã, echipamente Ade protecþie a valorilor umane ºi materialeºi alte active corporale

2141 Mobilier, aparaturã biroticã, echipamentede protecþie a valorilor umane ºi materialeºi alte active corporale

2141.01 Mobilier, aparaturã biroticã, echipamentede protecþie a valorilor umane ºi materialeºi alte active corporale pentru activitãþilefãrã scop patrimonial

2141.02 Mobilier, aparaturã biroticã, echipamentede protecþie a valorilor umane ºi materialeºi alte active corporale pentru activitãþileeconomice

23 IMOBILIZÃRI ÎN CURS ªI AVANSURIPENTRU IMOBILIZÃRI

231 Imobilizãri corporale în curs de execuþie A2311 Imobilizãri corporale în curs de execuþie

privind activitãþile fãrã scop patrimonial2312 Imobilizãri corporale în curs de execuþie

privind activitãþile economice232 Avansuri acordate pentru imobilizãri A

corporale233 Imobilizãri necorporale în curs de execuþie A

2331 Imobilizãri necorporale în curs de execuþieprivind activitãþile fãrã scop patrimonial

1 2 3 4 5 6 7

Page 15: CONTABILITATEA ÎN PARTIDÃ DUBLÃ ªI LEGISLAÞIA · PDF filePrezenta lucrare este elaboratã numai pentru contabilitatea în partidã dublã aplicat ... 20 IMOBILIZÃRI NECORPORALE

15

2332 Imobilizãri necorporale în curs deexecuþie privind activitãþile economice

234 Avansuri acordate pentru imobilizãri Anecorporale

26 IMOBILIZÃRI FINANCIARE261 Acþiuni deþinute la entitãþile afiliate A263 Interese de participare A265 Alte titluri imobilizate A267 Creanþe imobilizate A

2671 Sume datorate de entitãþile afiliate2672 Dobânda aferentã sumelor datorate de

entitãþile afiliate2673 Creanþe legate de interesele de participare2674 Dobânda aferentã creanþelor legate de

interesele de participare2675 Împrumuturi acordate pe termen lung2676 Dobânda aferentã împrumuturilor acordate

pe termen lung2678 Alte creanþe imobilizate2679 Dobânzi aferente altor creanþe imobilizate

269 Vãrsãminte de efectuat pentru imobilizãri Pfinanciare

2691 Vãrsãminte de efectuat privind acþiuniledeþinute la entitãþile afiliate

2692 Vãrsãminte de efectuat privind intereselede participare

2693 Vãrsãminte de efectuat pentru alteimobilizãri financiare

28 AMORTIZÃRI PRIVIND IMOBILIZÃRILE280 Amortizãri privind imobilizãrile necorporale P2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire

2801.01 Amortizarea cheltuielilor de constituireprivind activitãþile fãrã scop patrimonial

2801.02 Amortizarea cheltuielilor de constituireprivind activitãþile economice

2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare 2803.01Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

privind activitãþile fãrã scop patrimonial2803.02 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

privind activitãþile economice

1 2 3 4 5 6 7

Page 16: CONTABILITATEA ÎN PARTIDÃ DUBLÃ ªI LEGISLAÞIA · PDF filePrezenta lucrare este elaboratã numai pentru contabilitatea în partidã dublã aplicat ... 20 IMOBILIZÃRI NECORPORALE

16

2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor,licenþelor, mãrcilor comerciale, drepturilorºi activelor similare

2805.01 Amortizarea concesiunilor, brevetelor,licenþelor, mãrcilor comerciale, drepturilorºi activelor similare privind activitãþile fãrãscop patrimonial

2805.02 Amortizarea concesiunilor, brevetelor,licenþelor, mãrcilor comerciale, drepturilorºi activelor similare privind activitãþileeconomice

2807 Amortizarea fondului comercial2807.02 Amortizarea fondului comercial privind

activitãþile economice2808 Amortizarea altor imobilizãri necorporale

2808.01 Amortizarea altor imobilizãri necorporaleprivind activitãþile fãrã scop patrimonial

2808.02 Amortizarea altor imobilizãri necorporaleprivind activitãþile economice

281 Amortizãri privind imobilizãrile corporale P2811 Amortizarea amenajãrilor de terenuri

2811.01 Amortizarea amenajãrilor de terenuriprivind activitãþile fãrã scop patrimonial

2811.02 Amortizarea amenajãrilor de terenuriprivind activitãþile economice

2812 Amortizarea construcþiilor2812.01 Amortizarea construcþiilor privind

activitãþile fãrã scop patrimonial2812.02 Amortizarea construcþiilor privind

activitãþile economice2813 Amortizarea echipamentelor tehnologice

(maºini, utilaje ºi instalaþii de lucru)2813.01 Amortizarea echipamentelor tehnologice

(maºini, utilaje ºi instalaþii de lucru)privind activitãþile fãrã scop patrimonial

2813.02 Amortizarea echipamentelor tehnologice(maºini, utilaje ºi instalaþii de lucru)privind activitãþile economice

2814 Amortizarea aparatelor ºi instalaþiilor demãsurare, control ºi reglare

2814.01 Amortizarea aparatelor ºi instalaþiilor demãsurare, control ºi reglare privindactivitãþile fãrã scop patrimonial

1 2 3 4 5 6 7

Page 17: CONTABILITATEA ÎN PARTIDÃ DUBLÃ ªI LEGISLAÞIA · PDF filePrezenta lucrare este elaboratã numai pentru contabilitatea în partidã dublã aplicat ... 20 IMOBILIZÃRI NECORPORALE

17

2814.02 Amortizarea aparatelor ºi instalaþiilorde mãsurare, control ºi reglare privindactivitãþile economice

2815 Amortizarea mijloacelor de transport2815.01 Amortizarea mijloacelor de transport

privind activitãþile fãrã scop patrimonial2815.02 Amortizarea mijloacelor de transport

privind activitãþile economice2816 Amortizarea animalelor ºi plantaþiilor

2816.01 Amortizarea animalelor ºi plantaþiilorprivind activitãþile fãrã scop patrimonial

2816.02 Amortizarea animalelor ºi plantaþiilorprivind activitãþile economice

2817 Amortizarea mobilierului, aparaturiibirotice, echipamentelor de protecþie avalorilor umane ºi materiale ºi altoractive corporale

2817.01 Amortizarea mobilierului, aparaturiibirotice, echipamentelor de protecþie avalorilor umane ºi materiale ºi altoractive corporale privind activitãþilefãrã scop patrimonial

2817.02 Amortizarea mobilierului, aparaturiibirotice, echipamentelor de protecþiea valorilor umane ºi materiale ºi altoractive corporale privind activitãþileeconomice

29 AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIEREASAU PIERDEREA DE VALOARE AIMOBILIZÃRILOR

290 Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor P necorporale

291 Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor Pcorporale

293 Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor Pîn curs de execuþie

296 Ajustãri pentru pierderea de valoare a Pimobilizãrilor financiare

3 CONTURI DE STOCURI ªI PRODUCÞIEÎN CURS DE EXECUÞIE

30 STOCURI DE MATERII PRIME ªIMATERIALE

1 2 3 4 5 6 7

Page 18: CONTABILITATEA ÎN PARTIDÃ DUBLÃ ªI LEGISLAÞIA · PDF filePrezenta lucrare este elaboratã numai pentru contabilitatea în partidã dublã aplicat ... 20 IMOBILIZÃRI NECORPORALE

18

301 Materii prime A302 Materiale consumabile A

3021 Materiale auxiliare3022 Combustibili3023 Materiale pentru ambalat3024 Piese de schimb3025 Seminþe ºi materiale de plantat3026 Furaje3028 Alte materiale consumabile

303 Materiale de natura obiectelor de inventar A308 Diferenþe de preþ la materii prime ºi materiale B

33 PRODUCÞIA ÎN CURS DE EXECUÞIE331 Produse în curs de execuþie A332 Lucrãri ºi servicii în curs de execuþie A

34 PRODUSE341 Semifabricate A 345 Produse finite A346 Produse reziduale A 348 Diferenþe de preþ la produse B

35 STOCURI AFLATE LA TERÞI351 Materii ºi materiale aflate la terþi A354 Produse aflate la terþi A356 Animale aflate la terþi A357 Mãrfuri aflate la terþi A358 Ambalaje aflate la terþi A

36 ANIMALE361 Animale ºi pãsãri A368 Diferenþe de preþ la animale ºi pãsãri B

37 MÃRFURI371 Mãrfuri A378 Diferenþe de preþ la mãrfuri P

38 AMBALAJE381 Ambalaje A388 Diferenþe de preþ la ambalaje B

39 AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIEREASTOCURILOR ªI PRODUCÞIEIÎN CURS DE EXECUÞIE

391 Ajustãri pentru deprecierea materiilor prime P392 Ajustãri pentru deprecierea materialelor P393 Ajustãri pentru deprecierea producþiei în curs P

de execuþie

1 2 3 4 5 6 7

Page 19: CONTABILITATEA ÎN PARTIDÃ DUBLÃ ªI LEGISLAÞIA · PDF filePrezenta lucrare este elaboratã numai pentru contabilitatea în partidã dublã aplicat ... 20 IMOBILIZÃRI NECORPORALE

19

394 Ajustãri pentru deprecierea produselor P395 Ajustãri pentru deprecierea stocurilor aflate

la terþi396 Ajustãri pentru deprecierea animalelor P397 Ajustãri pentru deprecierea mãrfurilor P398 Ajustãri pentru deprecierea ambalajelor P

4 CONTURI DE TERÞI40 FURNIZORI ªI CONTURI ASIMILATE

401 Furnizori P403 Efecte de plãtit P404 Furnizori de imobilizãri P405 Efecte de plãtit pentru imobilizãri P408 Furnizori - facturi nesosite P409 Furnizori - debitori A

4091 Furnizori-debitori pentru cumpãrãri de bunuride natura stocurilor

4092 Furnizori-debitori pentru prestãri de servicii ºiexecutãri de lucrãri

41 CLIENÞI ªI CONTURI ASIMILATE411 Clienþi A

4111 Clienþi4118 Clienþi incerþi sau în litigiu

413 Efecte de primit de la clienþi A 418 Clienþi - facturi de întocmit A419 Clienþi - creditori P

42 PERSONAL ªI CONTURI ASIMILATE421 Personal - salarii datorate P422 Pensionari - pensii datorate P423 Personal - ajutoare materiale datorate P424 Prime reprezentând participarea personalului P

la profit*)

425 Avansuri acordate personalului A426 Drepturi de personal neridicate P427 Reþineri din salarii ºi din alte drepturi

datorate terþilor P428 Alte datorii ºi creanþe în legãturã cu personalul B

4281 Alte datorii în legãturã cu personalul4282 Alte creanþe în legãturã cu personalul

1 2 3 4 5 6 7

*) se utilizeazã atunci când existã bazã legalã pentru acordarea acestora.

Page 20: CONTABILITATEA ÎN PARTIDÃ DUBLÃ ªI LEGISLAÞIA · PDF filePrezenta lucrare este elaboratã numai pentru contabilitatea în partidã dublã aplicat ... 20 IMOBILIZÃRI NECORPORALE

20

43 ASIGURÃRI SOCIALE, PROTECÞIASOCIALÃ ªI CONTURI ASIMILATE

431 Asigurãri sociale P4311 Contribuþia unitãþii la asigurãrile sociale4312 Contribuþia personalului la asigurãrile sociale4313 Contribuþia angajatorului pentru asigurãrile

sociale de sãnãtate4314 Contribuþia angajaþilor pentru asigurãrile

sociale de sãnãtate437 Ajutor de ºomaj P

4371 Contribuþia unitãþii la fondul de ºomaj4372 Contribuþia personalului la fondul de ºomaj4373 Contribuþia angajatorului la fondul de

garantare pentru plata creanþelor salariale438 Alte datorii ºi creanþe sociale B

4381 Alte datorii sociale4382 Alte creanþe sociale

44 BUGETUL STATULUI, FONDURISPECIALE ªI CONTURI ASIMILATE

441 Impozitul pe profit P442 Taxa pe valoarea adãugatã

4423 Taxa pe valoarea adãugatã de plata P4424 Taxa pe valoarea adãugatã de recuperat A4426 Taxa pe valoarea adãugatã deductibilã A4427 Taxa pe valoarea adãugatã colectatã P4428 Taxa pe valoarea adãugatã neexigibilã B

444 Impozitul pe venituri de natura salariilorºi din alte drepturi P

445 Subvenþii A4451 Subvenþii guvernamentale4452 Împrumuturi nerambursabile cu caracter

de subvenþii4458 Alte sume primite cu caracter de subvenþii

446 Alte impozite, taxe ºi vãrsãminte asimilate P447 Fonduri speciale - taxe ºi vãrsãminte asimilate P448 Alte datorii ºi creanþe cu bugetul statului B

4481 Alte datorii faþã de bugetul statului4482 Alte creanþe privind bugetul statului

45 GRUP ªI ASOCIAÞI451 Decontãri între entitãþile afiliate B

1 2 3 4 5 6 7