Click here to load reader

CONSULTANŢĂ ISCIR OPERATOR RSVTI · PDF file Operarea RSVTI se poate executa conform Ordinului 147 / 2006 cu persoane fizice sau juridice care au autoriza Ńie RSVTI. DE CE RSVTI

 • View
  11

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of CONSULTANŢĂ ISCIR OPERATOR RSVTI · PDF file Operarea RSVTI se poate executa conform...

 • S.C. TEHNIC MIHOR S.R.L.

  Braşov, Calea Feldioarei nr. 8, cod postal 500450

  telefon: +40268442068, +40368435092

  fax: +40268442068

  mobil: +40763604364;0723565666; 0746142666

  e-mail: [email protected]

  RC : J08/1104/20.07.2009

  CUI : RO 25797620

  Cont IBAN: RO10BRDE080SV67302210800

  Banca: BRD – GSG – sucursala Braşov

  - Nu este necesară angajarea cu contract de muncă a persoanei fizice ce îndeplineşte ocupaŃia de RSVTI; - Nu sunteŃi afectat de fluctuaŃia de personal;

  - Costuri mai mici şi fixe; - Fără taxele asigurărilor sociale aferente contractelor de muncă; - Fără taxele şi cheltuielile necesare cursurilor de perfecŃionare şi autorizare/reautorizare; - Operare simplă : Contract prestări servicii şi o singură factură lunar.

  CONSULTANŢĂ ISCIR

  - Nu trebuie să asiguraŃi pe durata concediului legal de odihnă sau medical al(e) persoanei(lor) angajate cu funcŃia de RSVTI înlocuitor cu aceeaşi calificare care să preia atribuŃiunile RSVTI;

  DE CE PERSOANĂ JURIDICĂ RSVTI ?

  - Nu trebuie să asiguraŃi persoanal angajat cu funcŃia de RSVTI pentru fiecare schimb de lucru, dacă societatea dumneavoastră are program de lucru cu schimb multiplu;

  OPERATOR RSVTI

  Operarea RSVTI se poate executa conform Ordinului 147 / 2006 cu persoane fizice sau juridice care au autorizaŃie RSVTI.

  DE CE RSVTI ?

  Tehnică a instalaŃiilor/echipamentelor denumit în continuare RSVTI, prin personal tehnic propriu autorizat RSVTI sau contract cu o persoană fizică sau juridică autorizată ca operator RSVTI, condiŃie obligatorie de îndeplinit pentru efectuarea verificărilor tehnice de către inspectoratul teritorial ISCIR, privind funcŃionarea în condiŃii de siguranŃă a instalaŃiilor mecanice sub presiune, a instalaŃiilor de ridicat şi a aparatelor consumaotare de combustibili. Totodată în conformitate cu prevederile art.15, persoanele fizice sau juridice ce deŃin sau utilizează instalaŃii/echipamente prevăzute în anexa nr.2, pct. 1-4 şi anexa nr.3, pct.1-3 şi 8 au obligaŃia să le înregistreze la inspecŃiile teritoriale ISCIR, să deŃină evidenŃa centralizată a acestora şi să comunice ISCIR orice modificare intervenită în situaŃia tehnică sau juridică a acestora, în conformitate cu prevederile prescripŃiilor tehnice, colecŃia ISCIR.

  În speranŃa unei viitoare colaborări vă informăm asupra faptului că persoanele fizice sau juridice care deŃin sau utilizează instalaŃii/echipamente din domeniul ISCIR, au obligaŃia, în conformitate cu prevederile LEGII nr. 64 din 21.03.2008 (art.15,alin.2), publicată în M.O. nr. 240 din 27.03.2008, să asigure Operator autorizat ISCIR, Responsabil cu Supravegherea şi Verificarea

  Nerespectarea acestei cerinŃe se sancŃionează în conformitate cu prevederile legii menŃionate şi a Ordinelor Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr.147 / 2006, nr. 382 / 2009, cu oprirea din funcŃiune a instalaŃiilor / echipamentelor deŃinute şi amendă de la 30.000 lei, la 40.000 lei, conform art. 25, alin. 1, lit.d – Legea nr. 64 / 21.03.2008.

 • - cazane de abur, apă caldă sau fierbinte şi similare (>0,5 BAR); - recipiente care lucrează sub presiune; - conducte pentru fluide sub presiune; - compresoare cu recipient de aer.

  - macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare; - nacele şi platforme autoridicatoare; - elevatoare pentru vehicule; - ascensoare, instalaŃii de transport pe cablu; - telecabine, telegondole, telescaune, teleschiuri, teleferice; - cabluri, lanŃuri, benzi, funii, cârlige şi elemente de legare şi prindere a sarcinii utilizate la IR; - transpaleŃi(lise) cu tracŃiune electrică, sau manuală; - instalaŃii de transport pe plan înclinat; - trape de scenă, trape de decoruri şi instalaŃii de cortină; - instalaŃii şi echipamente montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracŃii şi a spaŃiilor de joacă.

  - sobe sau alte aparate de încălzit, în uz industrial, alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos; - aparate de gătit şi pentru încălzirea apei şi similare în uz industrial, neindustrial sau colectiv alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos; - arzătoare pentru combustibil solid, lichid sau gazos.

  APARATE CONSUMATOARE DE COMBUSTIBIL

  DISPOZITIVELE de siguranŃă pentru instalaŃiile şi echipamentele IMSP şi IR

  ARMĂTURILE ŞI INSTALAłIILE de automatizare a InstalaŃiilor / echipamentelor IMSP şi IR

  DOMENII SUPUSE SUPRAVEGHERII ŞI VERIFICĂRII TEHNICE :

  INSTALAłII MECANICE SUB PRESIUNE (IMSP)

  INSTALAłII DE RIDICAT (IR)

 • S.C. TEHNIC MIHOR S.R.L.

  Braşov, Calea Feldioarei nr. 8, cod postal 500450

  telefon: +40268442068, +40368435092

  fax: +40268442068

  mobil: +40763604364;0723565666; 0746142666

  e-mail: [email protected]

  RC : J08/1104/20.07.2009

  CUI : RO 25797620

  Cont IBAN: RO10BRDE080SV67302210800

  Banca: BRD – GSG – sucursala Braşov

  COLABORĂRI: - ISCIR-IT BRAŞOV; - SocietăŃi comerciale autorizate în domeniul ISCIR;

  - SocietăŃi comerciale prestatoare de servicii de formare profesională în domeniul ISCIR.

  TARIFE: - În funcŃie de numarul instalaŃiilor / echipamentelor ISCIR din dotare; - În funcŃie de complexitatea şi starea tehnică a instalaŃiilor / echipamentelor ISCIR din dotare;

  - SocietăŃi comerciale sub relaŃii de parteneriat şi furnizoare de servicii şi instalaŃii / echipamente din domeniul ISCIR;

  - În funcŃie de posesia ori lipsa parŃială sau totală a documentaŃiilor tehnice necesare autorizării instalaŃiilor / echipamentelor în conformitate cu prevederile PrescripŃiilor Tehnice - colecŃia ISCIR în vigoare; - În funcŃie de gradul de acoperire a deservirii instalaŃiilor / echipamentelor din dotare şi a personalului utilizator

  al acestora, prin personal autorizat ISCIR.

  TEHNIC MIHOR, este o societate comercială autorizată ISCIR ca Operator Responsabil cu Supravegherea şi Verificarea Tehnică a InstalaŃiilor (RSVTI), cu autorizaŃia Nr. BV / ORD.333 / S,V / 34 / 27.07.2009.

  TEHNIC MIHOR, prestează servicii de Operator RSVTI precum şi de consultanŃă în domeniu prin personal propriu, format din profesionişti cu experienŃă în domeniu atestaŃi şi autorizaŃi ISCIR. Operatorul RSVTI desemnat în condiŃiile Ordinului nr. 147 / 2006 emis de către Inspectorului de Stat Şef al ISCIR, răspunde de identificarea, înregistrarea la ISCIR-IT, întreŃinerea şi repararea instalaŃiilor / echipamentelor ISCIR deŃinute de către persoanele juridice cu care are contract de prestări de servicii sau de muncă, precum şi de exploatarea corectă şi legală a acestora în conformitate cu prevederile PrescripŃiilor Tehnice - colecŃia ISCIR în vigoare.

  Procedura de autorizare, obligaŃiile, răspunderile şi drepturile Operatorului RSVTI sunt specificate în Ordinul nr. 382 / 2009, emis de către Inspectorul de Stat Şef al ISCIR.

Search related