of 19/19
1 CONSTRUIRE LOCUINTA P+E Mun.Botosani, Str. Alunis nr.62, Jud. Botosani CF / CAD 53839 INVESTITOR: HOBJILA TOADER SI HOBJILA FELICIA, ADRESA INVESTITOR: Mun. Botosani, Str. Alunis nr. 62, AMPLASAMENT: Str. Alunis nr.62, CF/CAD 53839, cf. plansei anexe la C.U. ELABORATOR: SC General Proiect Management SRL, str. Marchian, nr.10, et.5, ap.21, Jud. Botosani, manager Haras Aliosa COORDONATOR URBANIST: arh. Latis Eusebie, Str. Dragos Voda, nr.6. Jud. Suceava Proiect nr: 927/2019 Exemplar nr.: 12 Proiectul contine piese scrise si piese desenate Data: Decembrie 2019

CONSTRUIRE LOCUINTA P+ED.pdf · 2020. 2. 7. · Cladirea va fi realizata pe varianta de structura portanta si stalpi-grinzi b.a. cu umplutura de zidarie, pe fundatii continui, în

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CONSTRUIRE LOCUINTA P+ED.pdf · 2020. 2. 7. · Cladirea va fi realizata pe varianta de structura...

 • 1

  CONSTRUIRE LOCUINTA P+E

  Mun.Botosani, Str. Alunis nr.62, Jud. Botosani

  CF / CAD 53839

  INVESTITOR: HOBJILA TOADER SI HOBJILA FELICIA,

  ADRESA INVESTITOR: Mun. Botosani, Str. Alunis nr. 62,

  AMPLASAMENT: Str. Alunis nr.62,

  CF/CAD 53839, cf. plansei anexe la C.U.

  ELABORATOR: SC General Proiect Management SRL, str. Marchian, nr.10, et.5, ap.21, Jud.

  Botosani, manager Haras Aliosa

  COORDONATOR URBANIST: arh. Latis Eusebie, Str. Dragos Voda, nr.6.

  Jud. Suceava

  Proiect nr: 927/2019

  Exemplar nr.: 1 2

  Proiectul contine piese scrise si piese desenate

  Data: Decembrie 2019

 • 2

  BORDEROU

  A. PIESE SCRISE FOAIE DE CAPAT LISTA DE RESPONSABILITATI MEMORlU GENERAL

  1. INTRODUCERE1.1. Datele de recunoastere a documentatiei1.2. Obiectul studiuiui

  2. INCADRAREA IN LOCALITATE SI IN ZONA2.1. Concluzii din documentatii deja elaborate2.1.1. Situarea obiectivului in cadrul localitatii2.1.2. Concluziile studiilor de fundamentare2.1.3. Prescriptii si reglementari din documentatii de urbanism elaborate2.2. Conciuzii din documentatii elaborate concomitent cu P.U.D.

  3. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE3.1. Accesibilitatea la caile de comunicatii3.2. Suprafata ocupata, limite si vecinatati3.3. Suprafete de teren construite si suprafete de teren libere3.4. Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic3.5. Destinatia cladirilor3.6. Titlul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafetelor ocupate3.7. Parametri seismici caracteristici zonei3.8. Analiza fondului construit existent3.9. Echiparea existenta

  4. REGLEMENTARI4.1. Obiectivele noi solicitate prin tema-program4.2. Functionalitatea, amplasarea si conformarea constructiei4.3. Principli de compozitie pentru realizarea obiectivelor noi4.4. Integrarea si amenajarea noilor constructii si armonizarea cu cele existente4.5. Modalitati de organizare si armonizare cu cele existente4.6. Principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare

  organizare la relieful zonei4.7. Conditii de instituire a regimului de zona protejata si conditionari impuse de acesta4.8. Solutii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii4.9. Prevederea unor obiective publice in vecinatatea amplasamentului4.10. Solutii pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi, amenajari exterioare4.11. Profiluri transversale caracteristice4.12. Lucrari necesare de sistematizare verticala4.13. Regimul de construire (alinierea si inaltimea constructiilor; POT, CUT)4.14. Asigurarea utilitatilor (surse, retele, racorduri)

 • 3

  5. BILANT TERITORIAL, IN LIMITA AMPLASANENTULUI STUDIAT

  6. CONCLUZII6.1. Consecintele realizarii obiectivelor propuse6.2. Masuri (sarcini) ce decurg in continuarea P.U.D.-ului

  B. PIESE DESENATE

  INCADRARE IN TERITORIU ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE, DISFUNCTIONALITATI REGLEMENTARI URBANISTICE REGIMUL JURIDIC SI OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

  Proiectant general, Coordonator Urbanist,s.c. GENERAL PROIECT MANAGEMENT s.r.l.

  Botoşani

  Arh. Negulescu Mihai Arh. Latis Eusebie

 • 4

  LISTA DE RESPONSABILITĂŢI

  Proiectant general :

  s.c. GENERAL PROIECT MANAGEMENT s.r.l. Botoşani

  Manager Haras Stefan Aliosa

  Coordonator Urbanist : Arh. Latis Eusebie

  Proiectat:

  Arh. Negulescu Mihai

  Ridicare topografică:

  PFA Neculaes Andrei Alex

  Ing. Neculaes Andrei Alex

  Studiu geotehnic:

  SC Drincon SRL

  Dr. Ing. Zaharia I. Constantin

 • 5

  MEMORIU GENERAL1. INTRODUCERE

  1.1. Date de recunoaştere a documentatiei

  NR. PROIECT :

  DENUMIRE PROIECT :

  AMPLASAMENT :

  BENEFICIAR :

  PROIECTANT GENERAL :

  DATA ELABORĂRII :

  927/2019

  CONSTRUIRE LOCUINTA P+E

  Str. Alunis nr.62, Mun. Botosani, Jud. Botosani

  HOBJILA TOADER SI HOBJILA FELICIA

  S.C. General Proiect Management S.R.L Botoşani

  Decembrie 2019

  1.2. Obiectul studiuluiObiectul proiectului este elaborarea soluţiei urbanistice pentru construirea a doua

  locuinte, în vederea obţinerii aprobării în Consiliul Local al Municipiului BOTOŞANI. Planulurbanistic aprobat este necesar pentru trecerea la elaborarea documentaţiei tehnico-economice, în baza căreia beneficiarul urmează să solicite eliberarea autorizaţiei deconstruire.

  Amplasamentul lucrării este situat în Str. Alunis nr.62, mun. Botoşani, JudeţulBotoşani, identificat prin C.F./N.C. 53839. Terenul studiat în suprafață totală este de2.333,00mp - teren pe care se va amenaja viitoarea investiţie, proprietatea beneficiarului –HOBJILA TOADER SI HOBJILA FELICIA, soti .

  Proiectul are la bază Certificatul de Urbanism nr. 942/26.11.2019 eliberat dePrimăria Municipiului Botoşani.

  2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE ŞI ÎN ZONĂ2.1. Concluzii din documentaţii deja elaborate

  2.1.1. Situarea obiectivului în cadrul localităţiilnvestiţia se va realiza pe terenul intravilan, proprietatea beneficiarilor HOBJILA

  TOADER SI HOBJILA FELICIA, situat în Str. Alunis nr.62, Mun. Botoşani, JudeţulBotoşani.

  Terenul cu suprafata din acte de 2.333,00mp are numărul cadastral CAD 53839 şiînscris în C.F. nr. 53839

  Terenul are formă regulată, cu un front de 23,44m la Str. Alunis(spre NORD) seînvecinează la SUD pe o distanta de 31,26m cu teren proprietate privata Nc 54021 si EST(74,86m) cu Drum Nc 53838, iar la VEST se învecinează cu teren proprietate privataAmariei Mihai pe o lungime de 75,89m.

  Situaţia juridică a terenului:Terenul pe care se propune construirea locuintei, face parte din teritoriul intravilan al

  Municipiului BOTOSANI, folosinţa actuală a acestuia este de teren arabil, teren S totală =2.333,00mp, compus din teren intravilan proprietate privată, HOBJILA TOADER SIHOBJILA FELICIA.

 • 6

  2.1.2. Concluziile studiilor de fundamentareInvestiţia nu a necesitat întocmirea de studii de fundamentare în afara studiului

  geotehnic şi a ridicării topografice. Concluziile studiului geotehnic sunt tratate la pct. 3.7.Studiul geotehnic şi ridicarea topografică cu avizul Oficiului de Cadastru şi Publicitate

  Imobiliară Botoşani figurează la anexe.

  2.1.3. Prescripţii şi reglementări din documentaţii de urbanism elaborateAmplasamentul parcelei se situează în UTR 52 – conform P.U.G. - BOTOŞANI –

  parcela proprietate HOBJILA TOADER SI HOBJILA FELICIA.

  funcţiunea dominantă teren intravilan – LMu1 - Zona rezidentiala cu cladiriP, P+1, P+2 ( inaltime maxima 10,00m), de tip urban, subzona exclusiv rezidentiala(locuinte si functiuni complementare)

  Reglementari fiscale specifice - zona de impozitare "D".

  2.2. Concluzii din documentaţii elaborate concomitent cu P.U.D.Propunerile pe care le înaintează beneficiarii sunt în concordanţă cu funcţiunile

  existente din zonă UTR 52 – stabilite prin P.U.G. - BOTOŞANI.

  3. ANALIZA SITUAŢIEI EXlSTENTE

  3.1. Accesibilitatea la căile de comunicaţiiTerenul destinat construirii ce face obiectul prezentei documentaţii, este amplasat la

  adresa: Str. Alunis nr.62, mun. BOTOŞANI, judeţul BOTOŞANI, identificat prin C.F./N.C.53839.

  Accesul principal la amplasament (aflat pe direcţia NORD), se realizează direct dinStr. Alunis printr-un podet existent aflat pe proprietatea mun. Botosani.

  În prezent, in zona amplasamentului strada este nu modernizata si prezinta oimbracaminte asfaltica semirigida, neavand trotuare amenajate.

  Parcarea autovehiculelor ce va avea legătură cu imobilul va fi asigurată în interiorulparcelei (2 loc/parcelă).

  3.2. Suprafaţa ocupată, limite şi vecinătăţiSoluţia de organizare funcţională a parcelei, cu numărul cadastral CAD 53839 şi

  înscrisă în C.F. nr. 53839, beneficiar HOBJILA TOADER SI HOBJILA FELICIA, de formăregulată, cu un front de 23,44m la Str. Alunis(spre NORD) se învecinează la SUD pe odistanta de 31,26m cu teren proprietate privata Nc 54021 si EST (74,86m) cu Drum Nc53838, iar la VEST se învecinează cu teren proprietate privata Amariei Mihai pe o lungimede 75,89m.

  Zonele de amplasament şi vecinătăţile în cadrul zonei studiate sunt:- (NORD) Str. Alunis – 23,44ml- (SUD) teren proprietate Abalasei Sorin, str. Alunis, nr. 62A, Nc 54021, cu domiciliul in

  str. Barbu Lazareanu, nr. 1, Mun. Botosani – 31,26ml- (EST) Drum Acces Nc 53838 – 74,86ml- (VEST) teren proprietate privata Amariei Mihai si Aurica, str. Alunis, nr. 60 – 75,89ml

  Zona studiată este ocupată de locuinţe unifamiliale, locuinte multifamilialeparticulare, respectiv curţi construcţii, terenuri proprietate, străzi. Incintele sunt delimitate deîmprejmuiri (garduri din metal sau lemn, porţi la accese).

  3.3. Suprafeţe de teren construite şi suprafeţe de teren libere

 • 7

  Folosinta actuala: teren arabil S= 2.333,00mp.

  3.4. Caracterui zonei, aspectul arhitectural urbanisticZona actualmente are un caracter exclusiv rezidenţial cu clădiri de tip urban.

  3.5. Destinaţia clădirilorZona studiată este ocupată de construcţii cu regim de înălţime P - P+2E.

  3.6. Titlul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafeţelor ocupateÎn cadrul zonei studiate există terenuri ce se încadrează în două categorii de

  proprietate:o Zona străzilor - domeniu public de interes local (Str. Alunis)o Terenuri private - proprietate a persoanelor fizice , juridice sau de stat.o Terenul destinat unităţii propuse - proprietate privată persoanelor fizice HOBJILA

  TOADER SI HOBJILA FELICIA. Acesta din urmă se regăseşte în C.F./N.C.53839.

  3.7. Parametri seismici caracteristici zoneiSeismicitate - adâncime de îngheţConform STAS 11100/1-77 corelat cu Normativ P 100-1/2013 rezultă pentru zona

  amplasamentului, zona de seismicitate: C cu următoarele caracteristici:Ks - coeficient de seismicitate = 0,20Tc - perioada de colţ = 0.7Msk - grad seismic asimilat = VIIIAdâncimea de ingheţ a amplasamentului este de 1,10 m de la suprafaţa terenului,

  conform STAS 6054/77.

  3.8. Analiza fondului construit existentIn prezent terenul este imprejmuit iar pe acesta sunt edificate patru constructii, din caredoua sunt propuse spre demolare.POT existent 5,79%, CUT= 0,06

  3.9. Echiparea existentaÎn zona amplasamentului situaţia echipării edilitare se prezintă dupa cum urmează:

  Alimentare cu apăÎn zona amplasamentului există dotare cu reţele tehnico - edilitare. Alimentarea cu

  apă rece se va face din reţeaua stradală.

  Canalizarea menajeră şi pluvialăÎn zona amplasamentului există dotare cu reţele tehnico - edilitare. Racordarea la

  canalizare se va face în reţeaua stradală.

  Alimentare cu energie electricăÎn prezent în zonă, în vecinătatea amplasamentului există reţele de energie

  electrică şi de telecomunicaţii, reţea electrică aerienă, de joasa tensiune;

  Alimentarea cu caldură şi gaze naturaleAlimentarea cu căldură în general în municipul Botoşani se face centralizat la

  locuinţele colective (blocuri) şi cu gaze naturale la centrale termice sau la sobe pentrulocuinţele individuale.

  Sistemul centralizat de alimentare cu căldură este prezent în imediata apropiere aamplasamentului studiat.

 • 8

  Soluţia optimă pentru încălzire, o constituie centralele termice care utilizează dreptcombustibil gazos.

  4. REGLEMENTĂRI4.1. Obiectivele noi solicitate prin tema-program

  Tema program propusă de beneficiar este elaborarea soluţiei urbanistice pentruconstruirea unei locuinte, având urmatoarele capacităţi funcţionale:

  Proiectul prevede realizarea următoarelor obiecte-clădiri pe parcela, cu numărul C.F./ N.C. 53839 beneficiar HOBJILA TOADER SI HOBJILA FELICIA:

  a. LOCUINTA P+E :LOCUINTA : Ac = 169,50 mp;

  Acd = 311,70 mpDimensiuni maxime: în plan 14,20 m x 15,15 m ;H cornişă = 6,50 m; (faţă de CTS);H max (coamă) = 9,50 m (faţă de CTS);

  TOTAL SUPRAFETE :SC = 169,50 mpSCD= 311,70 mp

  b. RACORDURI EDILITARE, REŢELE DE INCINTĂ: energie electrică

  c. SPAŢII VERZI - AMENAJĂRI EXTERIOARE ocupă o suprafaţă de 2.054,50 mp.

  d. PLATFORME, ACCESE, PARCĂRI carosabil şi pietonal de incintă din paveleautoblocante - S = 109,00 mpSe prevad doua locuri de parcare in incinta.

  e. IMPREJMUIRI – gard existent din plasa metalica si stalpi metalici intre proprietati.

  f. SISTEM CONSTRUCTIV:Proiectul prevede realizarea unei locuinte, avand functiunea de locuire.Cladirea va fi realizata pe varianta de structura portanta si stalpi-grinzi b.a. cu

  umplutura de zidarie, pe fundatii continui, în regim de inaltime P+E.Structura de rezistenta a locuintei va avea 2 deschideri de 1,50 si 4,50 m cu travei de

  4,25-3,75-4,25 (m), plansee din beton armat, compartimentari din zidarie de 25cm .Acoperisul locuintei va fi tip sarpanta din lemn, cu învelitoare din tabla otel ondulat tip

  Tigla.Închiderile vor fi din zidarie de 25cm + termosistem 10cm si din tâmplarie PVC cu

  geam tripan.Finisajele interioare si exterioare sunt cele obisnuite, zugraveli si vopsitorii lavabile.Cladirea va fi dotata cu instalatie interioara completa respectiv pentru iluminat interior

  si forta, instalatii si obiecte sanitare corespunzatoare, instalatie de încalzire cu radiatoare peapa calda, canalizare menajera si pluviala.

  4.2. Funcţionalitatea, amplasarea şi conformarea construcţiilorAmplasarea şi funcţionalitatea construcţiei propuse este în concordanţă cu tema deproiectare şi nevoile locale de derulare a investiţiei. Funcţiunea principală a parcelei va ficea de LOCUIRE semicolectiva (100%), zona urbana, mod de locuire semicolectiv,conformare și amplasare pe lot-izolate, regim înălțime foarte redus.

  A constr. la sol = 169,50 mp clasa de importanta IIIA desf. = 311,70 mp categoria de importanta DTerenul in suprafata NC/CF CAD 53839 va fi folosit in cota indiviza.

 • 9

  Locuinta va fi compusa la parter din hol, camera tehnica, magazie, casa scarii, baie,camara, bucatarie, sufragerie, camera de zi iar la mansarda un hol, trei dormitoare, douabai, dressing.

  4.3. Principii de compoziţie pentru realizarea obiectivelor noiDISTANŢE :

  LOCUINTA P+E :- (NORD) fata de Str. Alunis – 13,11m- (SUD) fata de proprietate privata Nc 54021 – 46,47m- (EST) fata de Drum Nc 53838 – 1,80m- (VEST) fata de teren proprietate privata Amariei Mihai –14,91m si la 7,10m fata de C1.

  ACCESE PlETONALE ŞI AUTOAccesul auto se va face din reţeaua stradală municipală existenta, respectiv Str.

  Alunis prin podetul existent.ACCESE UTILAJE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

  Accesul utilajelor de stingere a posibilelor incendii, se poate face din reţeaua stradalăexistentă, respectiv din Str. Alunis cat si din calea de aces NC/CF 53838.

  Pentru imobilul propus este asigurata interventia I.S.U. la fatada principala,respectandu-se astfel prevederile art. 3.9.2. din Normativul de siguranta la foc a constructiilor,indicativ P118-99, unde este precizat ca interventia trebuie asigurata la minim o fatada a cladirii.

  4.4. Integrarea şi amenajarea noilor construcţii şi armonizarea cu cele existenteIntegrarea şi amenajarea noilor construcţii şi armonizarea cu cele existente în zonă,

  se va realiza prin materialele utilizate şi prin regimul de înălţime propus, înălţimea tuturorconstrucţiilor din imediata apropiere având de la 5,00 m la 13,00 m.

  4.5. Modalităţi de organizare şi armonizare cu cele existenteDatorită caracterului zonei, armonizarea cu construcţiile existente în zonă, este

  asigurată prin regimul de înălţime redus, functiunea propusa si materialele utilizate.4.6. Principii şi modalităţi de integrare şi valorificare a cadrului natural şi de

  adaptare a soluţiiior de organizare la reliefui zoneiAmplasarea obiectivelor în cadrul terenurilor, s-a realizat luând în calcul, forma

  terenurilor, amplasarea parcelelor în raport cu clădirile existente, poziţia acestora faţă destradă.4.7. Condiţii de instituire a regimului de zona protejată şi condiţionări impuse de

  acestaZona studiată nu prezintă un caracter special din punct de vedere al faunei,

  vegetaţiei, sau a construcţiilor existente pentru a fi impuse condiţii speciale de protecţie.

  4.8. Soluţii pentru reabilitarea ecologică şi diminuarea poluăriiImobilul ce face obiectul acestei lucrări nu va influenţa semnificativ poluarea din zonă

  şi nu va influenţa zona din punct de vedere ecologic. Îndepărtarea deşeurilor se va realizaperiodic, în baza unui contract de salubritate dintre beneficiar şi o firmă abilitată de aefectua astfel de servicii. Vor fi respectate Normele de igienă privind mediul de viaţă alpopulaţiei.

  4.9. Prevederea unor obiective publice în vecinătatea amplasamentuluiÎn P.U.D. prezent nu au fost propuse spre a fi realizate alte obiective decât cele

  propuse în zona studiată.4.10. Soluţii pentru reabilitarea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, amenajări exterioare

 • 10

  Aceste lucrări constau în realizarea spatiului verde în interiorul limitei de proprietate.

  4.11. Profiluri transversale caracteristice + circulaţie.Terenul în cadrul zonei studiate este usor înclinat cu panta spre Est-Vest. Imobilul

  propus nu va influenţa semnificativ traficul auto şi pietonal din zonă.

  4.12. Lucrări necesare de sistematizare verticalăPlatforma incintelor existente nu necesită lucrări importante de sistematizare

  verticală.

  4.13. Regimul de construire (alinierea şi înălţimea construcţiilor, POT, CUT)

  - SC = 169,50 mp- SCD = 311,70 mp- Dimensiuni maxime: în plan 14,50 m x 15,15 m ;- H cornişă = 6,50 m; (faţă de CTS);- H max (coamă) = 9,50 m (faţă de CTS);

  ALINIEREA CONSTRUCŢIILORLimita terenului propus pentru realizarea investiţiei sunt limitele proprietăţii, conf.

  extras C.F.

  ALINIAMENT OBLIGATORIU PENTRU CONSTRUCŢII CONFORM CERTIFICATULUI DEURBANISM nr. 942/26.11.2019 eliberat de Primăria Municipiului Botoşani:

  - (NORD) fata de Str. Alunis – 13,11m- (SUD) fata de proprietate privata Nc 54021 – 46,47m- (EST) fata de Drum Nc 53838 – 1,80m- (VEST) fata de teren proprietate privata Amariei Mihai- 14,91m, si la 7,10m fata de C1

  Obiectivul propus pe parcela, cu C.F./N.C. 53839, beneficiar HOBJILA TOADER SIHOBJILA FELICIA, este o cladire cu înălţimea :

  Locuinta Hcornişă = 6.50 m–măsurată de la CTS şi înălţimea maximă la coamă Hmax(coama) = 9,50 m măsurată de la CTS.

  Folosinţa principală propusă a terenului este: spaţiu locuire.

  INDICI URBANISTICI PROPUSI:

  PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILORP.O.T. propus = 13.06 %

  COEFICENTUL DE UTILIZARE A TERENURILORC.U.T. propus = 0,19

  4.14. Asigurarea utilităţilor (surse, reţele, racorduri)

  Alimentare cu apă

 • 11

  Alimentarea cu apă rece se face din reţeaua stradală printr-o conductă cu Dn 50mm asigurând debitul pentru consum menajer şi prepararea apei calde de consum.Corespunzător funcţiunilor deservite, în conformitate cu STAS 1478/90 debitul de calculpentru apă rece va fi:

  Necesarul de apă rece pentru consum menajer va fi:Qari = 1,00 I/s = 3,60 mc/h -+ Dn 50mm

  Racordul exterior de apă s-a prevăzut în montaj subteran pe un pat de nisip de 10cm grosime la adâncime de 1,10 m.

  Lucrările de săpătură pentru şanţuri vor fi executate manual, de la reţeaua stradalăspre clădire, cu sprijinirea malurilor.

  Astuparea şanţului cu pământ se va face lăsând liberă zona îmbinării ţevilor.După efectuarea probei de etanşeitate şi de rezistenţă hidraulică şi numai după

  remedierea eventualelor defectiuni, şantul va fi astupat integral, pământul fiind compactatcu maiul de mână, în straturi succesive de 20 cm.

  Alimentarea cu apă caldăNecesarul de apă caldă se va prepara local prin intermediul centralei termice,Necesarul de apă caldă va fi:

  Q, = 0,70 l/s = 2,52 mc/h > Dn 32 mm.

  Canalizare ape uzateApele uzate menajere vor fi evacuate gravitaţional printr-o reţea de incintă realizată

  din tuburi de PVC Dn 210 mm, cu descărcare în reţeaua stradală de canalizare.Racordurile care vor trece pe sub pardoseală se vor monta cu pantă de 2%, 3%,

  conducta plecând de la - 0,50.Lucrările de săpătură se vor executa manual.Umplerea la cotă a şanţurilor se va face în straturi uniforme de 10 cm grosime.Căminele de vizitare se vor executa din beton, cu secţiune rectangulară (monolit)

  cu respectarea condiţiilor standardizate.Fundaţiile căminelor de vizitare se vor executa din beton C8/10 şi vor fi amenajate

  cu rigole corespunzătoare dimensiunilor de canal proiectat.Căminele de vizitare vor fi acoperite cu rame şi capace din fontă, conform STAS

  2308/83, tip necarosabil. Execuţia traseelor de canalizare se va face conform planului desituaţie la cotele prevăzute în acesta.

  CONCLUZII :

  Soluţiile definitive privind alimentarea cu apă şi canalizarea apelor uzate vor fistabilite în cadrul fazelor ulterioare de proiectare (PTh, DTAC, DE), în baza planuluitopografic cu reţelele existente, a avizelor de la deţinătorii de utilităţi şi a celorlate avizecerute prin Certificatul de Urbanism.

  Alimentarea cu caldură a imobilului

  Soluţia optimă pentru încălzire - este cea cu centrală termică proprie, funcţionând cucombustibil gazos. Centralele termice individuale ţin seama de diversitatea gradului deconfort termic cerut de fiecare beneficiar, de dorinţa acestora de contorizare a consumuluide energie şi combustibil şi de posibilitatea de acţionare asupra acestor consumuri, precumşi de etapizarea construcţiilor şi de posibilităţile financiare de investire.

  Necesarul termic estimat pentru încalzire şi preparare apă caldă Qnec = 24 KwCentrala termică se va monta într-un spaţiu cu respectarea reglementărilor, ANRGN,

  ISCIR, 113, norme şi standarde conexe.

 • 12

  CONCLUZII:

  1. Elementele constructive ale anvelopei se recomanda a fi realizat dintermosistem, tâmplarie, etc, cu o conductivitate termica cel puţin echivalentăcu cele indicate îin normele de eficienţă energetică actualizate.

  2. Folosirea robinetelor termostatice de radiator sau a sondelor de ambianţăinterior/exterior, permite încălzirea diferenţiată a camerelor în funcţie denevoile de moment.

  3. La elaborarea celorlalte faze de proiectare (PTh; DTAC, DE), soluţiile vor ţineseama şi de etapizarea construcţiilor şi a resurselor financiare alocate;precum şi de spaţiile disponibile în fiecare clădire.

  Alimentarea cu energie electricaPentru alimentarea cu energie electrică s-a avut în vedere următoarele criterii de bază:

  alimentarea cu energie electrică trebuie să corespundă nivelurilor de exigenţăimpuse de normele europene,

  clădirea va fi dotată cu receptoare electrocasnice pentru iluminat, conservareahranei, încălzire ; la proiectarea şi executarea alimentării cu energie electrică vor firespectate prescripţiile tehnice în vigoare : PE 132, PE155, PE136Pentru calculul necesarului de putere la nivelul postului de transformare se vastabili puterea de calcul pentru fiecare linie care alimenteaza grupurile deconsumatori :

  Puterile necesare: Pi=18 kw; Pa=12 kw

  Se prevede realizarea unui racord electric de joasa tensiune din cel mai apropiatstâlp electric.

  CONCLUZII

  1. Stabilirea soluţiei de racordare la reţeaua de joasă tensiune şi medie tensiune,precum şi amplasarea postului de transformare, se va face în conformitate cuproiectul de specialitate, ce va fi intocmit de SC E-ON – MOLDOVA - SA, lacomanda investitorilor.

  2. Stabilirea soluţiei de racordare la reţelele telefonice existente se va face înconformitate cu proiectul de specialitate, ce va fi întocmit de TELEKOM, la comandainvestitorului.

  BILANŢ TERITORIAL, ÎN LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT

  Zone funcţionale care alcătuiesc amplasamentul studiat sunt:- perimetrul propriu-zis al construcţiei: LOCUINTA P+E;- zona cu spaţii verzi şi spaţii plantate de aliniament;- zona pentru echipare edilitară - căi de comunicaţie şi amenajărilor aferente (parcaj);

  Propunerile ce se instituie în zonă sunt prezentate în planşa 3 - "PLAN DEREGLEMENTARI URBANISTICE".

 • 13

  Bilanţ teritorial incintă:BILANTTERITORIAL

  EXISTENT REZULTAT

  NR.CRT. CONSTRUCTII, UTILITATI EXISTENT REZULTATSC(mp)

  SDC(mp)

  % SC (mp) SDC(mp)

  %

  1 CONSTRUCTII 135.00 135.00 05.79 304.50 446.70 13.062 TROTUARE, TERASE DESCOPERITE,ALEI

  PIETONALE SI CAROSABILE00.00 00.00 00.00 109.00 00.00 apr.67

  3 SPATII VERZI 2198.00 00.00 94.21 1919.50 00.00 82.27TOTAL SUPRAFETE TEREN 2333.00 100.00 2333.00 100.00INDICATORI URBANISTICIPROCENT OCUPARE TEREN - POT 05.79 13.06PROCENT DE UTILIZARE TEREN - CUT 0.06 0.19

  CONCLUZII:

  Consecinţele realizării obiectivelor propuseRealizarea investiţiei propuse crează spatii de locuit pentru investitor.

  PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILORP.O.T. propus = 13.06 %

  COEFICENTUL DE UTILIZARE A TERENURILORC.U.T. propus = 0,19

  LocuintaH maxim- 9.50mH streasina- 6.50m.Măsuri (sarcini) ce decurg în continuarea P.U.D.-uluilnvestiţia se va realiza integral de către beneficiar:

  o Eliberare amplasamento Echipareo Construire spaţiu locuireo Platforme şi trotuare incintăo Accese carosabileo Spaţii verzi, amenajări exterioare, împrejmuiri

  Propunerile din cadrul PUD vor sta la baza fazelor urmatoare de proiectare (PTh - DE)După obţinerea aprobării PUD prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani,investitorul pe baza C.U. emis de primăria Botoşani va putea trece la fazele PT, DE deproiectare.

  Proiectant general Coordonator Urbanistic,s.c. GENERAL PROIECT MANAGEMENT s.r.l.

  Botoşani

  Arh. Mihai Negulescu Arh. Latis Eusebie

 • Scara: 1:5000

  SEMNATURA

  PROIECTAT

  DESENAT

  Coordonator

  Urbanistic

  SPECIFICATIE SEMNATURANUME

  VERIFICATOR

  CERINTA

  NUME REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

  th. Balan Ciprian

  EXPERT

  A-01

  Proiect nr.:

  Faza:

  Plansa nr.:Titlu plansa:Data:

  09/2019

  Proiectant:

  INCADRARE IN ZONA

  S.C. GENERAL PROIECT MANAGEMENT S.R.L.CUI 261314279, J/O7/439/2009

  Str. Marchian; nr.10; et.5; ap. 2; Botosani; tel/fax: 0740.214.244

  arh. Negulescu Mihai

  arh. Latis Eusebie

  P.U.D.

  AMPLASAMENT STUDIAT :Str. Aluniș; nr. 62; Mun. Botoșani.NC/CF 653839; S=2333.00 mp

  Beneficiar: soții

  Titlu proiect:Adresa: Str. Aluniș ; nr. 62; Mun. Botoșani; Jud. Botoșani.

  Amplasament: Str. Aluniș ; nr. 62; NC/CF 53839; Mun. Botoșani.

  Hobjilă Toader si Hobjilă Felicia

  CONSTRUIRE

  927/ 2019

 • P . U . D . - SITUATIE EXISTENTA plansa 1 ② 3 4 5

  NORD NE

  EST

  SUDSV

  VESTviteza vânturilor (m/s) frecvența vânturilor (%)

  1,72,1

  4,3 18,74,3

  10,76,423,6

  1,51,0

  1,5

  1,8

  1,42,1

  2,7

  2,7

  SE

  NV

  Scara: 1:500

  SEMNATURA

  PROIECTAT

  DESENAT

  SPECIFICATIE SEMNATURANUME

  VERIFICATOR

  CERINTANUME REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

  th. Balan Ciprian

  EXPERT

  A-02

  Proiect nr.:

  Faza:

  Plansa nr.:Titlu plansa:

  Proiectant:

  SITUATIE EXISTENTA

  S.C. GENERAL PROIECT MANAGEMENT S.R.L.CUI 261314279, J/O7/439/2009

  Str. Marchian; nr.10; et.5; ap. 2; Botosani; tel/fax: 0740.214.244 Titlu proiect:

  arh. Negulescu Mihai

  arh. Latis Eusebie

  927/ 2019

  Amplasament: ; NC/CF 53839; Mun. Boto ani.

  Hobjil Toader si Hobjil Felicia

  CONSTRUIRE LOCUINță P+E P.U.D.

  ZONIFICAREA FUNCTIONALA

  UTR nr. 52 LMu1- Zon reziden ial cu cl diri P, P+1, P+2 10,00 m) de tip urban, subzon exclusiv reziden ial (locuin e si func iuni complementare) Reglement - Zona de impozitare ''D''

  LEGENDA:LIMITA PROPRIETATE/PARCELA CARE FACE OBIECTUL

  DOCUMENTATIEI CF 53839; S= 2333.00 mpLIMITA ZONEI STUDIATEPARCELE AFLATE IN VECINATATELIMITA IMPREJMUIRE EXISTENTA

  EXISTENT - MENTIUNI-:IMOBIL EXISTENTIMOBIL EXISTENT PROPUS SPRE DEMOLAREALEI SI CIRCULATIISPATIU VERDE

  TEREN CURTI CONSTRUCTII

  ACCES EXISTENT

  ACCESE LA CLADIRI

  STRUCTURA CLADIRILOR:DURABILE CARAMIDA ,PIATRA BETONSEMIDURABILE / PROVIZORII

  NEDURABILE

  STAREA CLADIRILOR: BUNA

  MEDIOCRA REA

  Data:

  09/2019

  155.77

  155.82

  155.84

  156.23

  155.94155.61 156.11

  155.68 156.26

  156.10

  156.27

  156.40156.26 156.34

  156.63

  156.52

  156.67156.65156.68

  156.81

  156.72

  156.79156.78156.86

  157.17

  157.15

  157.11

  156.95156.99

  156.89156.84156.88

  156.87

  156.94156.92

  156.87

  157.02157.06

  157.06

  157.15

  157.25157.32

  157.50

  157.55157.52

  157.50

  157.64157.72

  157.78

  157.72157.75

  157.58

  156.45

  156.52

  156.60

  156.51

  156.50

  156.52 156.39

  156.61

  156.65

  156.72 156.75

  156.73

  156.84156.82

  156.75

  156.76

  156.84

  156.82

  156.82157.12

  157.17

  157.03

  156.89

  156.91156.81

  156.87

  156.90156.89

  156.67

  156.58156.49

  156.54156.51

  156.72

  156.71

  156.76

  156.94156.84

  157.03 157.05

  157.18157.25

  157.08157.24

  156.91

  157.05

  157.23

  156.85

  A A

  A

  A

  A

  A

  1

  3

  4

  5

  61

  .1

  5

  m

  2

  1

  .3

  7

  m

  1

  .5

  9

  m

  7

  .1

  5

  m

  7

  4

  .8

  6

  m

  7.84

  2

  3

  .4

  4

  m

  4

  3

  .2

  0

  m

  3

  2

  .6

  9

  m

  7 8

  9

  Cc

  A

  A

  Pc 258/1

  Pc 258/1

  Pc 257/1

  Proprietate PrivataAmariei Mihai

  Proprietate PrivataAmariei Mihai

  Proprietate PrivataNC 54021

  156.44

  C4156.42

  C2

  C3

  C1

  Drum

  NC

  5383

  8

  CONSTRUCTII EXISTENTE

  Nr.CorpCladire/

  constructieDenumire

  SuprafataConstruita

  la sol(mp)

  Suprafatadesfasurata

  (mp)

  1 2 3 4

  C1 Locuinta Parter 88.00 88.00C2 Bucatarie 15.00 15.00C3 Grajd 47.00 47.00C4 Cotet 12.00 12.00

  TOTAL 162.00

  CONSTRUCTII EXISTENTE PROPUSE SPRE DEMOLARE

  Nr.CorpCladire/

  constructieDenumire

  SuprafataConstruita

  la sol(mp)

  Suprafatadesfasurata

  (mp)

  1 2 3 4

  C2 Bucatarie 15.00 15.00C4 Cotet 12.00 12.00

  TOTAL 27.00

  7

  .0

  0

  1

  .3

  5

  2

  .8

  0

  2

  .8

  5

  Beneficiar: Hobjil Toader si Hobjil FeliciaAmplasament: ; Mun. Boto ani; Jud. Boto ani.Sector cadastral: NC/CF 53839.Suprafata: 2333,00 mp

  2.85

  C

  DETALIU PROFIL TRANSVERSAL EXISTENT

  limita

  de pr

  oprie

  tate

  V1.35

  V= fasie plantata; C= parte carosabila

  7.00

  2.80

  limita

  de pr

  oprie

  tate

  Coordonator

  Urbanistic

  6

  .2

  9

  6

  .4

  4

  AutoCAD SHX Text PLAN URBANISTIC DE DETALIU PLAN URBANISTIC DE DETALIU

  AutoCAD SHX Text156.00

  AutoCAD SHX Text157.00

  AutoCAD SHX Text157.00

 • C3

  C1

  COTA +/-0.00=157.00

  IMOBIL LOCUINTA P+E10,00 7,5024,97% 0,49

  1

  3

  .5

  0

  2

  .5

  4

  1

  4

  .2

  0

  1

  .8

  0

  7

  .7

  4

  5

  .3

  0

  7

  .0

  9

  1

  8

  .4

  2

  1

  5

  .1

  5

  1

  2

  .7

  8

  1

  0

  .0

  0

  1

  3

  .1

  1

  9

  .3

  0

  5

  .1

  5

  4

  6

  .4

  7

  1

  4

  .2

  0

  1

  .6

  3

  1

  4

  .9

  1

  PIETONAL

  CAROSABIL

  1

  .2

  0

  9

  .2

  0

  7

  .1

  0

  6

  .3

  0

  3

  .5

  0

  6

  .6

  7

  1

  4

  .5

  9

  7

  .0

  0

  1

  .5

  6

  Scara: 1:500

  SEMNATURA

  PROIECTAT

  DESENAT

  SPECIFICATIE SEMNATURANUME

  VERIFICATOR

  CERINTANUME REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

  th. Balan Ciprian

  EXPERT

  A-03

  Proiect nr.:

  Faza:

  Plansa nr.:Titlu plansa:Data:

  09/2019

  Proiectant:

  REGLEMENTARI URBANISTICE

  S.C. GENERAL PROIECT MANAGEMENT S.R.L.CUI 261314279, J/O7/439/2009

  Str. Marchian; nr.10; et.5; ap. 2; Botosani; tel/fax: 0740.214.244

  arh. Negulescu Mihai

  arh. Latis Eusebie

  P.U.D.

  NORD NE

  EST

  SUDSV

  VESTviteza vânturilor (m/s) frecvența vânturilor (%)

  1,72,1

  4,3 18,74,3

  10,76,423,6

  1,51,0

  1,5

  1,8

  1,42,1

  2,7

  2,7

  SE

  NV

  P+E6.509.50

  LEGENDA:LIMITA PROPRIETATE/PARCELA CARE FACE OBIECTULDOCUMENTATIEI CF 53839; S= 2333.00 mp

  LIMITA ZONEI STUDIATE

  PARCELE AFLATE IN VECINATATE

  IMOBIL EXISTENT

  SCARII TERASE EXTERIOARE EXISTENTE

  IMOBIL PROPUS

  SPATII VERZII

  PERDEA DE ARBORI

  ALEI SI CIRCULATII

  ACCESE

  ACCESE LA CLADIRI

  REGIM DE INALTIMEH.MAXIM LA STREASINA / CORNISAH.MAXIM LA COAMATIP ACOPERIS - SARPANTA

  P . U . D . - REGLEMENTARI URBANISTICE plansa 1 2 ③ 4 5

  Titlu proiect:

  927/ 2019

  Amplasament: ; NC/CF 53839; Mun. Boto ani.

  Hobjil Toader si Hobjil Felicia

  CONSTRUIRE LOCUINță P+E

  155.77

  155.82

  155.84

  156.23

  155.94155.61 156.11

  155.68 156.26

  156.10

  156.27

  156.26 156.34156.63

  156.52

  156.67156.65156.68

  156.81

  156.72

  156.79156.78156.86

  157.17

  157.15

  157.11

  156.95156.99

  156.89156.84156.88156.87

  156.94156.92

  157.02157.06

  157.06

  157.15

  157.25157.32

  157.50

  157.55157.52

  157.50

  157.64157.72

  157.78

  157.72157.75

  157.58

  156.45

  156.52

  156.60

  156.51

  156.50

  156.52156.39

  156.61

  156.65

  156.73

  156.84156.82

  156.75

  156.76

  156.84

  156.82

  156.82157.12

  157.17

  157.03

  156.89

  156.91156.81

  156.87

  156.90156.89

  156.67

  156.58156.49

  156.54156.51

  156.72

  156.71

  156.76

  156.94156.84

  157.03 157.05

  157.18157.25

  157.08157.24

  156.91

  157.05

  157.23

  156.85

  A A

  A

  A

  A

  A

  12

  3

  4

  5

  61

  .1

  5

  m

  2

  1

  .3

  7

  m

  1

  .5

  9

  m

  7

  .1

  5

  m

  7

  4

  .8

  6

  m

  7.84

  2

  3

  .4

  4

  m

  4

  3

  .2

  0

  m

  3

  2

  .6

  9

  m

  7 8

  9

  Cc

  A

  A

  Pc 258/1

  Pc 258/1

  Pc 257/1

  Proprietate PrivataAmariei Mihai

  Proprietate PrivataAmariei Mihai

  Proprietate PrivataNC 54021

  156.44

  156.42

  156.875

  2

  .1

  0

  Drum

  NC

  5383

  8

  BILANT TERITORIAL EXISTENT PROPUS REZULTAT

  NR.CRT. CONSTRUCTII, UTILITATI EXISTENT PROPUS REZULTATSC

  (mp)SDC(mp) %

  SC(mp)

  SDC(mp) %

  SC(mp)

  SDC(mp) %

  1 CONSTRUCTII 135.00 135.00 5.79 169.50 311.70 7.27 304.50 446.70 13.06

  2 TROTUARE, TERASE DESCOPERITE,ALEIPIETONALE SI CAROSABILE 00.00 00.00 00.00 109.00 00.00 4.67 109.00 00.00 4.67

  3 SPATII VERZI 2198.00 00.00 94.21 2054.50 00.00 88.06 1919.50 00.00 82.27TOTAL SUPRAFETE TEREN 2333.00 100.00 2333.00 100.00 2333.00 100.00

  INDICATORI URBANISTICIPROCENT OCUPARE TEREN - POT 5.79 7.27 13.06PROCENT DE UTILIZARE TEREN - CUT 0.06 0.13 0.19

  CONSTRUCTII EXISTENTE

  Nr.CorpCladire/

  constructieDenumire

  SuprafataConstruita

  la sol(mp)

  Suprafatadesfasurata

  (mp)

  1 2 3 4

  C1 Locuinta Parter 88.00 88.00C3 Grajd 47.00 47.00

  TOTAL 135.00

  CONSTRUCTII PROPUSE

  Nr.CorpCladire/

  constructieDenumire

  SuprafataConstruita

  la sol(mp)

  Suprafatadesfasurata

  (mp)

  1 2 3 4

  C1 Locuinta P+E 169.50 311.70

  Beneficiar: Hobjil Toader si Hobjil FeliciaAmplasament: ; Mun. Boto ani; Jud. Boto ani.Sector cadastral: NC/CF 53839.Suprafata: 2333,00 mp

  3.00

  C

  DETALIU PROFIL TRANSVERSAL PROPUS

  limita

  de pr

  oprie

  tate

  T1.00

  T= Trotuar; C= parte carosabila

  7.00

  3.00

  limita

  de pr

  oprie

  tate

  1

  .3

  5

  7

  .0

  0

  1

  .0

  0

  3

  .0

  0

  3

  .0

  0

  Coordonator

  Urbanistic

  AutoCAD SHX Text PLAN URBANISTIC DE DETALIU PLAN URBANISTIC DE DETALIU

  AutoCAD SHX Text156.00

  AutoCAD SHX Text157.00

  AutoCAD SHX Text157.00

 • C3

  C1

  COTA +/-0.00=157.00

  IMOBIL LOCUINTA P+E10,00 7,5024,97% 0,49

  1

  3

  .5

  0

  2

  .5

  4

  1

  4

  .2

  0

  1

  .8

  0

  7

  .7

  4

  5

  .3

  0

  7

  .0

  9

  1

  8

  .4

  2

  1

  5

  .1

  5

  1

  2

  .7

  8

  1

  0

  .0

  0

  1

  3

  .1

  1

  9

  .3

  0

  5

  .1

  5

  4

  6

  .4

  7

  1

  4

  .2

  0

  1

  .6

  3

  1

  4

  .9

  1

  PIETONAL

  CAROSABIL

  1

  .2

  0

  9

  .2

  0

  7

  .1

  0

  6

  .3

  0

  3

  .5

  0

  6

  .6

  7

  1

  4

  .5

  9

  7

  .0

  0

  1

  .5

  6

  P . U . D . - CIRCULATIA TERENURILOR plansa 1 2 3 ④ 5

  REGIM JURIDIC AL TERENURILOR:

  PROPRIETATE PRIVATA A UNOR PERSOANE FIZICE / JURIDICE

  MIXTA -PROP.PRIVATA A UNOR PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE SI PROPRIETATEDE STAT IN FOLOSINTA INDIVIZA A PROP.

  DOMENIU PUBLIC MUN. BOTOSANI

  LEGENDA:LIMITA PROPRIETATE/PARCELA CARE FACE OBIECTULDOCUMENTATIEI CF 53839; S= 2333.00 mp

  LIMITA ZONEI STUDIATE

  PARCELE AFLATE IN VECINATATE

  LIMITA IMPREJMUIRE PROPUSA

  IMOBIL EXISTENT

  SCARII TERASE EXTERIOARE EXISTENTE

  IMOBIL PROPUS

  SPATII VERZII

  ALEI SI CIRCULATII

  ACCESE

  ACCESE LA CLADIRIREGIM DE INALTIMEH.MAXIM LA STREASINA / CORNISAH.MAXIM LA COAMATIP ACOPERIS - SARPANTA

  NORD NE

  EST

  SUDSV

  VESTviteza vânturilor (m/s) frecvența vânturilor (%)

  1,72,1

  4,3 18,74,3

  10,76,423,6

  1,51,0

  1,5

  1,8

  1,42,1

  2,7

  2,7

  SE

  NV

  Scara: 1:500

  SEMNATURA

  PROIECTAT

  DESENAT

  SPECIFICATIE SEMNATURANUME

  VERIFICATOR

  CERINTANUME REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

  th. Balan Ciprian

  EXPERT

  A-04

  Proiect nr.:

  Faza:

  Plansa nr.:

  Proiectant:

  CIRCULATIA TERENURILOR

  S.C. GENERAL PROIECT MANAGEMENT S.R.L.CUI 261314279, J/O7/439/2009

  Str. Marchian; nr.10; et.5; ap. 2; Botosani; tel/fax: 0740.214.244

  arh. Negulescu Mihai

  arh. Latis Eusebie

  P.U.D.

  Data:

  09/2019

  P+E5.509.50

  Titlu proiect:

  927/ 2019

  Amplasament: ; NC/CF 53839; Mun. Boto ani.

  Hobjil Toader si Hobjil Felicia

  CONSTRUIRE LOCUINță P+E

  155.77

  155.82

  155.84

  156.23

  155.94155.61 156.11

  155.68 156.26

  156.10

  156.27

  156.26156.63

  156.52

  156.67156.65156.68

  156.81

  156.72

  156.79156.78156.86

  157.17

  157.15

  157.11

  156.95156.99

  156.89156.84156.88156.87

  156.94156.92

  157.02157.06

  157.06

  157.15

  157.25157.32

  157.50

  157.55157.52

  157.50

  157.64157.72

  157.78

  157.72157.75

  157.58

  156.45

  156.52

  156.60

  156.51

  156.50

  156.52156.39

  156.61

  156.65

  156.73

  156.84156.82

  156.75

  156.76

  156.84

  156.82

  156.82157.12

  157.17

  157.03

  156.89

  156.91156.81

  156.87

  156.90156.89

  156.67

  156.58156.49

  156.54156.51

  156.72

  156.71

  156.76

  156.94156.84

  157.03 157.05

  157.18157.25

  157.08157.24

  156.91

  157.05

  157.23

  156.85

  A A

  A

  A

  A

  A

  12

  3

  4

  5

  61

  .1

  5

  m

  2

  1

  .3

  7

  m

  1

  .5

  9

  m

  7

  .1

  5

  m

  7

  4

  .8

  6

  m

  7.84

  2

  3

  .4

  4

  m

  4

  3

  .2

  0

  m

  3

  2

  .6

  9

  m

  7 8

  9

  Cc

  A

  A

  Pc 258/1

  Pc 258/1

  Pc 257/1

  Proprietate PrivataAmariei Mihai

  Proprietate PrivataAmariei Mihai

  Proprietate PrivataNC 54021

  156.44

  156.42

  156.87

  Drum

  NC

  5383

  8

  Beneficiar: Hobjil Toader si Hobjil FeliciaAmplasament: ; Mun. Boto ani; Jud. Boto ani.Sector cadastral: NC/CF 53839.Suprafata: 2333,00 mp

  7

  .0

  0

  1

  .0

  0

  3

  .0

  0

  3

  .0

  0

  Coordonator

  Urbanistic

  AutoCAD SHX Text PLAN URBANISTIC DE DETALIU PLAN URBANISTIC DE DETALIU

  AutoCAD SHX Text156.00

  AutoCAD SHX Text157.00

  AutoCAD SHX Text157.00

 • C3

  C1

  COTA +/-0.00=157.00

  IMOBIL LOCUINTA P+E10,00 7,5024,97% 0,49

  1

  3

  .5

  0

  2

  .5

  4

  1

  4

  .2

  0

  1

  .8

  0

  7

  .7

  4

  5

  .3

  0

  7

  .0

  9

  1

  8

  .4

  2

  1

  5

  .1

  5

  1

  2

  .7

  8

  1

  0

  .0

  0

  1

  3

  .1

  1

  9

  .3

  0

  5

  .1

  5

  4

  6

  .4

  7

  1

  4

  .2

  0

  1

  .6

  3

  1

  4

  .9

  1

  PIETONAL

  CAROSABIL

  1

  .2

  0

  9

  .2

  0

  7

  .1

  0

  6

  .3

  0

  3

  .5

  0

  6

  .6

  7

  1

  4

  .5

  9

  7

  .0

  0

  1

  .5

  6

  P . U . D . - ECHIPARE EDILITARA plansa 1 2 3 4 ⑤

  Scara: 1:500

  SEMNATURA

  PROIECTAT

  DESENAT

  Coordonator

  Urbanistic

  SPECIFICATIE SEMNATURANUME

  VERIFICATOR

  CERINTANUME REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

  th. Balan Ciprian

  EXPERT

  A-05

  P.U.D.

  Proiect nr.:

  Faza:

  Plansa nr.:Titlu plansa:

  Proiectant:

  ECHIPARE EDILITARA

  S.C. GENERAL PROIECT MANAGEMENT S.R.L.CUI 261314279, J/O7/439/2009

  Str. Marchian; nr.10; et.5; ap. 2; Botosani; tel/fax: 0740.214.244

  ing. Moisa Lucian

  arh. Latis Eusebie

  REGLEMENTARI EDILITARE:CONDUCTA ALIMENTARE APA

  CANALIZARE MENAJERA

  EXTINDERE RETEA - LES 0,4 KV

  CAMIN APA

  CAMIN CANALIZARE MENAJERA

  TABLOU DISTRIBUTIE EE

  FIRIDA RACOED EE

  CM

  A

  C

  A A

  T D E

  F R

  LEGENDA:LIMITA PROPRIETATE/PARCELA CARE FACE OBIECTULDOCUMENTATIEI CF 53839; S= 2333.00 mp

  LIMITA ZONEI STUDIATE

  PARCELE AFLATE IN VECINATATE

  LIMITA IMPREJMUIRE PROPUSA

  IMOBIL EXISTENT

  SCARII TERASE EXTERIOARE EXISTENTE

  IMOBIL PROPUS

  SPATII VERZII

  ALEI SI CIRCULATII

  ACCESE

  ACCESE LA CLADIRI

  REGIM DE INALTIME

  H.MAXIM LA STREASINA / CORNISAH.MAXIM LA COAMATIP ACOPERIS - SARPANTA

  NORD NE

  EST

  SUDSV

  VESTviteza vânturilor (m/s) frecvența vânturilor (%)

  1,72,1

  4,3 18,74,3

  10,76,423,6

  1,51,0

  1,5

  1,8

  1,42,1

  2,7

  2,7

  SE

  NV

  Data:

  09/2019

  P+E5.509.50

  Titlu proiect:

  927/ 2019

  Amplasament: ; NC/CF 53839; Mun. Boto ani.

  Hobjil Toader si Hobjil Felicia

  CONSTRUIRE LOCUINță P+E

  155.77

  155.82

  155.84

  156.23

  155.94155.61 156.11

  155.68 156.26

  156.10

  156.27

  156.26156.63

  156.52

  156.67156.65156.68

  156.81

  156.72

  156.79156.78156.86

  157.17

  157.15

  157.11

  156.95156.99

  156.89156.84156.88156.87

  156.94156.92

  157.02157.06

  157.06

  157.15

  157.25157.32

  157.50

  157.55157.52

  157.50

  157.64157.72

  157.78

  157.72157.75

  157.58

  156.45

  156.52

  156.60

  156.51

  156.50

  156.52156.39

  156.61

  156.65

  156.73

  156.84156.82

  156.75

  156.76

  156.84

  156.82

  156.82157.12

  157.17

  157.03

  156.89

  156.91156.81

  156.87

  156.90156.89

  156.67

  156.58156.49

  156.54156.51

  156.72

  156.71

  156.76

  156.94156.84

  157.03 157.05

  157.18157.25

  157.08157.24

  156.91

  157.05

  157.23

  156.85

  A A

  A

  A

  A

  A

  12

  3

  4

  5

  61

  .1

  5

  m

  2

  1

  .3

  7

  m

  1

  .5

  9

  m

  7

  .1

  5

  m

  7

  4

  .8

  6

  m

  7.84

  2

  3

  .4

  4

  m

  4

  3

  .2

  0

  m

  3

  2

  .6

  9

  m

  7 8

  9

  Cc

  A

  A

  Pc 258/1

  Pc 258/1

  Pc 257/1

  Proprietate PrivataAmariei Mihai

  Proprietate PrivataAmariei Mihai

  Proprietate PrivataNC 54021

  156.44

  156.42

  156.87

  Drum

  NC

  5383

  8

  Beneficiar: Hobjil Toader si Hobjil FeliciaAmplasament: ; Mun. Boto ani; Jud. Boto ani.Sector cadastral: NC/CF 53839.Suprafata: 2333,00 mp

  F

  Fantana

  C

  M

  A

  A

  A

  A

  F R

  T D E

  C

  7

  .0

  0

  1

  .0

  0

  3

  .0

  0

  3

  .0

  0

  C

  M

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  AutoCAD SHX Text PLAN URBANISTIC DE DETALIU PLAN URBANISTIC DE DETALIU

  AutoCAD SHX TextLEA

  AutoCAD SHX Text156.00

  AutoCAD SHX Text157.00

  AutoCAD SHX Text157.00

 • 155.77

  155.82

  155.84

  156.23

  155.94155.61 156.11

  155.68 156.26

  156.10

  156.27

  156.34156.40

  156.26 156.34156.63

  156.52

  156.67156.65156.68

  156.81

  156.72

  156.79156.78156.86

  157.17

  157.15

  157.11

  156.95

  156.99

  156.89156.84156.88156.87

  156.94156.92

  156.87

  157.02157.06

  157.06

  157.15

  157.25157.32

  157.50

  157.55157.52

  157.50

  157.64157.72

  157.78

  157.72157.75

  157.58

  156.45156.44

  156.52

  156.60

  156.51

  156.50

  156.52

  156.42

  156.39

  156.61

  156.65

  156.72 156.75

  156.73

  156.84156.82

  156.75

  156.76

  156.84

  156.82

  156.82157.12

  157.17

  157.03

  156.89

  156.91156.81

  156.87

  156.90156.89

  156.67

  156.58156.49

  156.54156.51

  156.72

  156.71

  156.76

  156.94156.84

  157.03157.05

  157.18157.25

  157.08157.24

  156.91

  157.05

  157.23

  156.85

  N

  punct radiat

  cota punct radiat

  LEGENDA

  ing.Neculăeş Andrei

  P.F.A.NECULĂEŞ ANDREI ALEX

  NUMELE

  VERIFICAT

  DATA

  30 oct. 2019

  REDACTAT

  DESENAT

  MASURATScara1:500

  SEMN TUR

  Sistem proiec ie Stereo 70 Sistem cote Local

  ing.Neculăeş Andrei

  ing.Neculăeş Andrei

  RIDICARE TOPOGRAFICAMPLASAMENT : pc 257/1, 258/1- nr. 62,municipiul Boto ani, jude ,Cf: 53839, Nc: 53839, Suprafa = 2333 mp

  PLAN A NR. 1

  Echidistan a curbelor de nivel 0.25 mSuprafa = 2333 mp

  HOBJILBENEFICIAR:

  A alimentare apa

  stalp IRE

  692150 692150

  692200 692200

  627900

  627900

  627950

  627950

  628000

  628000

  A A

  A

  A

  A

  pod/podete

  ax rigola

  rigola

  A

  12

  3

  4

  56

  1.15

  21.37

  1.597.15

  74.8

  6

  7.84

  23.44

  43.2

  0

  32.6

  9

  7 8

  9

  C1

  C2

  C3 C4

  HOBJIL FELICIA

  Cc

  A

  A

  Pc 258/1

  Pc 258/1

  Pc 257/1D

  rum

  - N

  c 538

  38

  Amar

  iei M

  Ihai

  Nc 54021

  AutoCAD SHX Text156.00

  AutoCAD SHX Text157.00

  AutoCAD SHX Text157.00

  AutoCAD SHX Text202.47

  PUD.pdf1.pdfModel

  2.pdfModel

  3.pdfModel

  4.pdfModel

  5.pdfModel

  6.pdfModel