Click here to load reader

Construction College Aalborg DEP Afgangsprojekt · PDF file DEP Afgangsprojekt Kim Schmidt Pedersen Efterår 2015 3 Indledning CCAA har siden august 2015 være præget af EUD-reformen.2

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Construction College Aalborg DEP Afgangsprojekt · PDF file DEP Afgangsprojekt Kim Schmidt...

 • Construction College Aalborg

  DEP Afgangsprojekt Elevernes motivation i undervisningen på Grundforløb 1.

  Kim Schmidt Pedersen Efterår 2015

 • DEP Afgangsprojekt Kim Schmidt Pedersen Efterår 2015

  1

  Indhold

  Forord ......................................................................................................................................... 2

  Indledning ................................................................................................................................... 3

  Problemformulering .................................................................................................................... 4

  Afgrænsning................................................................................................................................ 4

  Metode ....................................................................................................................................... 4

  Case ............................................................................................................................................ 6

  Deltagerne og grundforløbets paradigmeskifte ........................................................................... 8

  Delkonklusion l.......................................................................................................................... 11

  Læring i fag og med fag ............................................................................................................. 12

  Delkonklusion II ........................................................................................................................ 16

  Dannelse og identitet ................................................................................................................ 17

  Delkonklusion lll ........................................................................................................................ 21

  Motivation i undervisningen ..................................................................................................... 21

  Delkonklusion llll ....................................................................................................................... 24

  Konklusion og perspektivering .................................................................................................. 25

  Litteraturliste ............................................................................................................................ 28

  Links.......................................................................................................................................... 29

  Bilag 1. ...................................................................................................................................... 29

 • DEP Afgangsprojekt Kim Schmidt Pedersen Efterår 2015

  2

  Forord

  Jeg er ansat som murerfaglærer på Construction College Aalborg1, og Jeg begyndte min

  pædagogiske diplomuddannelse i efteråret 2012. Her er en kort oversigt over de

  moduler jeg har afsluttet.

  Modul 1. Undervisning og læring. Her tog jeg afsæt i en problemformulering vedr.

  elevernes fravær på grundforløbet. Hvorfor er der et frafald af grundforløbselever på

  30,4 %, og hvad kan der gøres i undervisningen for at forbedre den problemstilling?

  For at besvare dette arbejdede jeg med elevprofilerne på murernes grundforløb samt

  grundforløbets undervisningsmateriale.

  Modul 2. Undervisningsplanlægning og didaktik. Jeg fulgte op på min sammenfatning

  fra modul 1 og stillede spørgsmålet: Hvordan kan jeg som lærer tilrettelægge et

  undervisningsforløb på en erhvervsuddannelse? Ved brug af teori fra bl.a. Hiim og

  Hippe samt Torben Størner fandt jeg belæg for at tænke ud af boksen ift. PBL og

  Åbent Værksted. Eleverne skal ikke tilpasse sig vores undervisning, vi skal tilpasse

  undervisningen efter elevernes forudsætninger.

  Modul 3. Pædagogiske videnskabsteorier. På dette modul var mit fokusområde en

  lektionsplan omhandlende flise- og klinkearbejde på grundforløbet. Ud fra min analyse

  af lektionsplanen fik jeg en vis forståelse for læringsteorier og vidensformer. Denne

  nye viden gjorde mig i stand til at kunne konkludere, at lektionsplanen ikke kun pegede

  i én retning, men at den udfolder sig i flere forskellige positioner.

  Modul 4. Deltagerne i de erhvervsrettede uddannelser. Omdrejningspunktet for min

  caseopgave var en tidligere elev, som endte med at stoppe sin uddannelse pga. for

  meget fravær. Jeg undrede mig over, hvorfor eleven hurtigt kom bagud med

  opgaverne i praksis og hvilken indflydelse det havde på eleven. For at besvare dette

  brugte jeg teori af b.la. Niels Ulrik Sørensen og Jan Tønnes Hansen.

  Modul 5. Konflikthåndtering. Hvordan kan jeg som lærer agere professionelt i forhold

  til en konkret konflikt, hvor tyveri indgår? Her anvendte jeg blandt andet Else

  Hammerichs tanker om relationer og konfliktens dimensioner. Konfliktens paradigmer

  og mæglingsprocessen indgik også i analysen med teori af Gitte Haslebo og Vibeke

  Vindeløv.

  1 Forkortes herefter CCAA.

 • DEP Afgangsprojekt Kim Schmidt Pedersen Efterår 2015

  3

  Indledning

  CCAA har siden august 2015 være præget af EUD-reformen.2 Forandringsprocessen

  med det nye grundforløb har resulteret i et specifik grundforløb 13 og grundforløb 2,

  hvor deltagerne på GF1 er de elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, og GF2

  hvor målgruppen er deltagere over 25 år samt dem hvor det er mere end 1 år siden, at

  de gik ud af 9. eller 10. klasse.4 Min rolle og nysgerrighed i denne proces ligger hos

  GF1. Her har undervisningen i praksis givet mig en vis indsigt i, hvordan eleverne

  forholdte sig til undervisningen. For at præcisere yderligere vil jeg beskrive, hvordan

  GF1 er opbygget på CCAA. Mit arbejde med GF1 er foregået inden for hovedområdet5

  Teknologi, byggeri og transport. Her er fagretningen El-Energi og Byggeri. Fagene der

  repræsentere denne fagretning er: Tømrer – murer – vvs – elektriker – maler. GF1

  havde et samlet elevindtag på cirka 135 fordelt i syv klasser. Erhvervsfagene 1-3 på

  GF1 og deres mål bliver på CCAA tilgodeset gennem 4 temaer. Denne afhandling

  kommer hovedsageligt til at omhandle Tema 1 og 2. Barprojektet, som vi valgte at

  kalde Tema 1, skulle indeholde alle fagretninger og det blev organiseret på sådan en

  måde, at de syv klasser med 135 elever blev opdelt i 32 grupper med 4-5 elever i hver

  gruppe. Undervisningen skulle foregå ved, at grupperne rokerede rundt mellem

  fagene. Denne strukturelle undervisningsmetode skulle også praktiseres på Tema 2.

  Samlet set havde der været en god stemning i løbet af de fjorten dage Tema 1 varede. I

  Tema 2 skulle eleverne bygge et lille selvforsynende samfund og løse forskellige

  opgaver i værkstedet. I begyndelsen af tema 2 fornemmede jeg, at eleverne opførte sig

  anderledes i undervisningen, de virkede uoplagte og umotiverede. Som tingene skred

  frem, og vi nærmede os afslutningen af de seks uger som Tema 2 varede, var

  situationen kun blevet forværret. Dette sammenholdt med mine egne oplevelser i

  undervisningen samt det jeg har hørt fra kollegaer, ser jeg som en relevant

  problemstilling omhandlende GF1-elevernes manglende motivation i undervisningen.

  2 (www.uvm.dk/) 3 Forkortes herefter GF1 4 http://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Adgang-og-optagelse/Optagelse 5 https://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Erhverv/PDF14/Feb/140224%20endelig%20aftaletekst%2025%202%202014.pdf

  http://www.uvm.dk/ http://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Adgang-og-optagelse/Optagelse https://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Erhverv/PDF14/Feb/140224%20endelig%20aftaletekst%2025%202%202014.pdf

 • DEP Afgangsprojekt Kim Schmidt Pedersen Efterår 2015

  4

  Det leder mig frem til følgende problemformulering

  Problemformulering

  Hvordan kan det være, at eleverne mister motivationen halvejs i Grundforløb 1, og

  hvad kan der gøres i undervisningen for at forbedre denne problemstilling?

  Afgrænsning

  For at holde fokus på min problemstilling vil jeg afgrænse opgaven til kun at omhandle

  eleverne på GF1 og undervisningen som eksempel i Tema 1 og Tema 2. Afgrænsningen

  betyder, at faktorer som vilkårene med de nye arbejdstidsregler, ledelse og rammerne

  for beskrivelsesarbejdet samt andre relevante Problemstillinger der også kunne have

  indflydelse på GF1, ikke behandles i denne afhandling.

  Metode

  For at søge data og svar til min problemstilling har jeg beskrevet en lukket case, dvs. at

  casen bliver beskrevet med relevante oplysninger og fakta ift. opgaven. I case analysen

  anvender jeg blandt andet den hermeneutiske tilgang som videnskabsteoretisk

  perspektiv. Her er formålet at forstå og fortolke elevernes manglende motivation samt

  udvide min horisont i forhold til, hvilke tiltag der kan gøres i praksis på GF1.

  Undersøgelsestypen er den forstående

Search related