of 24 /24
VIE-BR003 หน ้า 1 จาก 24 รหัสทัวร์-โปรแกรม-ทัวร์ BR-T15-VIE-BR003_MAR เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) บ ้านเกิดของนักดนตรีเอก โมสาร์ทถ่ายรูปกับหลังคาทองคา (Golden Roof) สัญลักษณ์สาคัญของเมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต ้นแบบของ ปราสาทเจ้าหญิงนิทรา ออสเตรีย เยอรมนี เชค สโลว ัค ฮ ังการี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR) เริ่มเพียง 53,900.-

CONSORTIUM TRIP - · PDF filevie-br003 หน้า 1 จาก 24 รหัสทัวร์-โปรแกรม-ทัวร์ br-t15-vie-br003_mar • เดนิเลน่เมอ

Embed Size (px)

Text of CONSORTIUM TRIP - · PDF filevie-br003 หน้า 1 จาก 24...

Page 1: CONSORTIUM TRIP - · PDF filevie-br003 หน้า 1 จาก 24 รหัสทัวร์-โปรแกรม-ทัวร์ br-t15-vie-br003_mar • เดนิเลน่เมอ

VIE-BR003 หนา 1 จาก 24

รหสทวร-โปรแกรม-ทวร BR-T15-VIE-BR003_MAR

• เดนเลนเมองซาลสบวรก (Salzburg) บานเกดของนกดนตรเอก “โมสารท”

• ถายรปกบหลงคาทองค า (Golden Roof) สญลกษณส าคญของเมองอนสบรค (Innsbruck)

• เขาชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein Castle) ตนแบบของ

ปราสาทเจาหญงนทรา

ออสเตรย เยอรมน เชค สโลวค ฮงการ

9 วน 6 คน

โดยสายการบน EVA AIR (BR)

เร มเพยง 53,900.-

Page 2: CONSORTIUM TRIP - · PDF filevie-br003 หน้า 1 จาก 24 รหัสทัวร์-โปรแกรม-ทัวร์ br-t15-vie-br003_mar • เดนิเลน่เมอ

VIE-BR003 หนา 2 จาก 24

รหสทวร-โปรแกรม-ทวร BR-T15-VIE-BR003_MAR

• ชมจตรสมาเรยนพลาสท (Marienplatz) ถอวาเปนจดเรมตนของประวตศาสตรและธรกจของนคร

มวนค (Munich)

• เดนเลนเมองน าแรสดแสนโรแมนตกทคารโลว วาร (Karlovy vary)

• สมผสมนตเสนหของกรงปราก (Prague) อดตเมองหลวงของสาธารณรฐเชคโกสโลวาเกย

• เยอนกรงบราตสลาวา (Bratislava) เมองหลวงและเมองทใหญทสดของประเทศสโลวค

• ลองเรอแมน าดานบอนเลองชอเพอชมความงามของทวทศนและอารยะธรรมฮงการ

• ชนชมกบความงามของพระราชวงเชนบรนน (Schoenbrunn Palace) ทวจตรตระการตา

ก าหนดการเดนทาง

วนท 23-31 ม.ค. 61 53,900.-

วนท 27 ม.ค.-4 เม.ย. 61 59,900.-

รายละเอยดการเดนทาง

วน โปรแกรมการเดนทาง เชา เทยง ค า โรงแรมทพก หรอ เทยบเทา

1 กรงเทพฯ ✈ ✈ ✈

2 กรงเทพฯ – เวยนนา – พระราชวงเชนบรนน – ซาลสบวรก ✈ O O AUSTRIA TREND WEST

3 ซาลสบวรก – ฮลสตท – อนสบรค O O O RAMADA INNSBRUCK

4 ปราสาทนอยชวานสไตน – มวนค – จตรสมาเรยนพลาสท O O O AZIMUT CITY EAST

5 มวนค – คารโลว วาร – ปราก O O O INTERNATIONAL

6 ปราสาทปราก – กรงบราตสลาวา O O O HOLIDAY INN

7 บราตสลาวา – OUTLET – กรงบดาเปสต – ลองเรอแมน าดานบ O X ✈ NOVOTEL BUDAPEST

Page 3: CONSORTIUM TRIP - · PDF filevie-br003 หน้า 1 จาก 24 รหัสทัวร์-โปรแกรม-ทัวร์ br-t15-vie-br003_mar • เดนิเลน่เมอ

VIE-BR003 หนา 3 จาก 24

รหสทวร-โปรแกรม-ทวร BR-T15-VIE-BR003_MAR

8 บดาเปสต – จตรสวรบรษ – CASTLE HILL – เวยนนา – สนามบน O O ✈

9 กรงเทพฯ ✈ ✈ ✈

วนแรกของการเดนทาง กรงเทพฯ

23.45 น.

คณะพรอมกน ณ สนามบนสวรรณภม อาคารผโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร

สายการบน อ.ว.เอ.แอร ประต 8 แถว Q พบเจาหนาทคอยอ านวยความสะดวก

***คณะเดนทางวนท 23 – 31 ม.ค. 61 พบกนเวลา 22.45น.

ออกเดนทางโดยเทยวบน BR 061 เวลา 02.30น. และถงกรงเวยนนา

เวลา 08.10น.***

วนทสองของการเดนทาง กรงเทพฯ – เวยนนา – พระราชวงเชนบรนน – ซาลสบวรก

03.40 น. ออกเดนทางสกรงเวยนนา โดยเทยวบนท BR 061

***คณะเดนทางวนท 27 ม.ค. – 4 เม.ย. 61 ออกเดนทางโดยเทยวบน

BR 061 เวลา 03.30น. และถงกรงเวยนนา เวลา 09.50น.***

09.30 น. ถงสนามบนเวทชาท กรงเวยนนา ประเทศออสเตรย (เวลาทองถนชากวา

ประเทศไทย 5 ชวโมง และจะเปลยนเปน 6 ชวโมงในวนท 29 ตลาคม 2560)

ผานข นตอนการตรวจคนเข าเมอง จากนนน าเขาชมความงดงามของ

พระราชวงเชนบรนน (Schoenbrunn Palace) แหงราชวงศฮปสเบรก ซงม

ประวตการสรางมาตงแตกลางครสตศตวรรษท 16 และตอมาพระนางมาเรย เทเร

ซา ใหสรางขนใหมอยางสงางามดวยจ านวนหองถง 1,441 หองในระหวางปค.ศ.

1744-1749 เพอใชเปนพระราชวงฤดรอน ชมความโออาของทองพระโรงและ

พลบพลาทประทบ ซงไดรบการตกแตงอยางวจตรบรรจง ซงสวยงามไมแพ

พระราชวงแวรซายสของฝรงเศส

เทยง รบประทานอาหารกลางวน ณ ภตตาคาร อาหารจน

บาย เดนทางสเมองซาลสบวรก (Salzburg) ประเทศออสเตรย เมองอนเปนบาน

เกดของนกดนตรเอก “วลฟกง อมาดอส โมสารท” ทมช อเสยงกองโลก น าเทยว

ชมความงามของเมองซาลสบวรกทมความหมายวา “ปราสาทเกลอ” เขตเมอง

ระยะทาง 295 ก.ม.

ใชเวลาเดนทาง

ประมาณ 3 ชม.

Page 4: CONSORTIUM TRIP - · PDF filevie-br003 หน้า 1 จาก 24 รหัสทัวร์-โปรแกรม-ทัวร์ br-t15-vie-br003_mar • เดนิเลน่เมอ

VIE-BR003 หนา 4 จาก 24

รหสทวร-โปรแกรม-ทวร BR-T15-VIE-BR003_MAR

เกาศลปะบารอคทตงอยบนฝงแมน าซลซาค เมองซาลสบวรกเคยเปนทประทบ

ถาวรของอารคบชอป และ เปนศนยกลางทางศาสนาครสตนกายคาทอลกท

ส าคญยงของบรรดาประเทศทใชภาษาเยอรมน ชมสวนดอกไมม ราเบล

(Mirabell Garden) ซงเปนฉากหนงในการถายท าภาพยนตรเรอง “มนตรก

เพลงสวรรค” (The Sound of Music) ทโดงดงไปทวโลก

ค า รบประทานอาหารค า ณ ภตตาคาร อาหารพนเมอง (หมทอดสไตลออสเตรย)

เขาสทพก โรงแรม AUSTRIA TREND WEST หรอเทยบเทา

วนทสามของการเดนทาง ซาลสบวรก – ฮลสตท – อนสบรค

เชา รบประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ออกเดนทางสฮลสตท (Hallstatt) หมบานมรดกโลกแสนสวย อายกวา

4,500 ป เมองทตงอยรมทะเลสาบ โอบลอมดวยขนเขาและปาสเขยวขจสวย งาม

ราวกบภาพวาด กลาวกนวาเปนเมองทโรแมนตกทสดใน Salzkammergut เขตท

อยบนอพเพอรออสเตรย และมทะเลสาบสวยถง 76 แหง ออสเตรยใหฉายาเมอง

นวาเปนไขมกแหงออสเตรย และเปนพนทมรดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพยงเดนเทยวชมเมองเสมอนหนงทานอยในภวงคแหง

ความฝน

ระยะทาง 187 ก.ม.

ใชเวลาเดนทาง

ประมาณ 2.30 ชม.

เทยง รบประทานอาหารกลางวน ณ ภตตาคาร อาหารพนเมอง

บาย ออกเดนทางตอสเมองอนสบรค (Innsbruck) เปนเมองหลวงของแควน ระยะทาง 239 ก.ม.

Page 5: CONSORTIUM TRIP - · PDF filevie-br003 หน้า 1 จาก 24 รหัสทัวร์-โปรแกรม-ทัวร์ br-t15-vie-br003_mar • เดนิเลน่เมอ

VIE-BR003 หนา 5 จาก 24

รหสทวร-โปรแกรม-ทวร BR-T15-VIE-BR003_MAR

ทโรล เปนเมองเอกดานการทองเทยวของประเทศออสเตรย ตงอยรมฝงแมน าอน

ซงค าวาอนสบรคนน แปลวา สะพานแหงแมน าอน มลกษณะแคบๆแทรกตวอย

ระหวางเทอกเขาแอลป ชมหลงคาทองค า(Golden Roof) เปนสญลกษณ

ส าคญของเมองอนสบรค ซงต งอยในเขตเมองเกา สรางขนโดยจกรพรรด

Friedrich ท 4 ในชวงตนศตวรรษท 15 ส าหรบเปนทประทบของผปกครอง

แควนทโรล ตอมาจกรพรรด Maximilian

ใชเวลาเดนทาง

ประมาณ 3 ชม.

ค า รบประทานอาหารค า ณ ภตตาคาร อาหารจน

เขาสทพก โรงแรม RAMADA INNSBRUCK หรอเทยบเทา

วนทส ของการเดนทาง ปราสาทนอยชวานสไตน – มวนค – จตรสมาเรยนพลาสท

เชา รบประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

น าทานเดนทางขนปราสาทเพอเขาชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานส

ไตน (Neuschwanstein Castle) น าชมตนแบบของปราสาทเจาหญงนทรา

ในดสนยแลนด ซงปราสาทนอยชวานสไตน ตงตระหงานอยบนยอดเขาดจ

ปราสาทในเทพนยาย ซงเปนปราสาทของพระเจาลดวคท 2 หรอ เจาชายหงส

ขาว ชมความวจตรพสดารของหองตางๆ ทไดรบการตกแตงอยางงดงามดวยการ

ออกแบบของรชารด วากเนอร ซงเปนนกประพนธเพลงททรงโปรดปรานยง

ระยะทาง 113 ก.ม.

ใชเวลาเดนทาง

ประมาณ 1.30 ชม.

เทยง รบประทานอาหารกลางวน ณ ภตตาคาร อาหารพนเมอง (ขาหมเยอรมน)

บาย จากนนเดนทางสเขาสนครมวนค (Munich) น าชมจตรสมาเรยนพลาสท

ระยะทาง 131 ก.ม.

ใชเวลาเดนทาง

Page 6: CONSORTIUM TRIP - · PDF filevie-br003 หน้า 1 จาก 24 รหัสทัวร์-โปรแกรม-ทัวร์ br-t15-vie-br003_mar • เดนิเลน่เมอ

VIE-BR003 หนา 6 จาก 24

รหสทวร-โปรแกรม-ทวร BR-T15-VIE-BR003_MAR

(Marienplatz) ถอวาเปนจดเรมตนของประวตศาสตรและธรกจของนครมวนค

บรเวณนเปนทตงของศาลาวาการเมองทมรปแบบสถาปตยกรรมแบบโกธคท

งดงามซงสรางขนในชวงปลายครสตศตวรรษท 19 ใชเวลาสรางถง 42 ป มหอ

ระฆงสง 85 เมตร ซงจะมนกทองเทยวรอคอยเฝาชมตกตาไขลานทจะออกมา

เตนร า เมอนาฬกาตบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น.

ประมาณ 2 ชม.

ค า รบประทานอาหารค า ณ ภตตาคาร อาหารจน

เขาสทพก โรงแรม AZIMUT CITY EAST หรอเทยบเทา

วนทหาของการเดนทาง มวนค – คารโลว วาร – ปราก

เชา รบประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

น าเดนทางโดยรถโคชส เมองคารโลว วาร (Karlovy vary) ทไดชอวาเปน

เมองแหงสปาทใหญทสดของสาธารณรฐเชค เปนเมองทมช อเสยงไปทวโลกวา

เปนศนยกลางบ าบดโรคภยตางๆ น าเดนชมเมองคารโลว วาร ซงปจจบนเปนท

นยมของผคนทวโลกทจะมาใชบรการรกษาสขภาพตามความเชอทมมาแตสมย

โบราณ เช ญทดลองดมน าแรซ งตองดมกบแกวพเศษโดยเฉพาะ เปนแกว

พอรซเลนทมปากยนออกมาเหมอนกาน า

ระยะทาง 314 ก.ม.

ใชเวลาเดนทาง

ประมาณ 4 ชม.

เทยง รบประทานอาหารกลางวน ณ ภตตาคาร อาหารพนเมอง (เปดสไตลโบฮเมยน)

บาย น าคณะเดนทางสกรงปราก (Prague) เมองหลวงของประเทศสาธารณรฐเชก

อดตเมองหลวงของสาธารณรฐเชคโกสโลวาเกย ซงไดสมญานามมากมาย เชน

ระยะทาง 125 ก.ม.

ใชเวลาเดนทาง

ประมาณ 2 ชม.

Page 7: CONSORTIUM TRIP - · PDF filevie-br003 หน้า 1 จาก 24 รหัสทัวร์-โปรแกรม-ทัวร์ br-t15-vie-br003_mar • เดนิเลน่เมอ

VIE-BR003 หนา 7 จาก 24

รหสทวร-โปรแกรม-ทวร BR-T15-VIE-BR003_MAR

นครแหงปราสาท และโรมแหงอดรทศ

ค า รบประทานอาหารค า ณ ภตตาคาร อาหารจน

เขาสทพก โรงแรม INTERNATIONAL หรอเทยบเทา

วนทหกของการเดนทาง ปราสาทปราก – กรงบราตสลาวา

เชา รบประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

น าเขาชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) ทสรางขนอยบนเนนเขา

ตงแตสมยครสตศตวรรษท 9 ในสมยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ Premyslids

ซงปจจบนเปนท าเนยบประธานาธบดมาต งแตป ค.ศ.1918 ชมมหาวหาร

เซนตวตส (St.Vitus Cathedral) อนงามสงาดวยสถาปตยกรรมแบบโกธคใน

สมยศตวรรษท 14 นบวาเปนมหาวหารสไตลโกธคทใหญทสดในกรงปราก

ซงพระเจาชารลท 4 โปรดใหสรางขนในป ค.ศ.1344 ภายในเปนทเกบพระศพ

ของกษตรยส าคญในอดต เชน พระเจาชารลท 4, พระเจาเฟอรดนานดท 1 และ

พระเจาแมกซมเลยนท 2 เปนตน (กรณมพธภายในมหาวหาร อาจไมไดรบ

อณญาตใหเขาชม) แลวชมพระราชวงหลวง (Royal Palace) ทเปนหนงใน

สวนทเกาแกทสดของปราสาท ใชเปนทประทบของเจาชายโบฮเมยนทงหลาย

แลวเดนชมยานชางทองโบราณ (Golden Lane) ซงปจจบนมรานขายของท

ระลก วางจ าหนายอยมากมาย จากน นน าทานเดนเลนบนสะพานชารล

(Charles Bridge) สะพานเกาแกขามแมน าวลตาวา สไตลโกธคทสรางขน

Page 8: CONSORTIUM TRIP - · PDF filevie-br003 หน้า 1 จาก 24 รหัสทัวร์-โปรแกรม-ทัวร์ br-t15-vie-br003_mar • เดนิเลน่เมอ

VIE-BR003 หนา 8 จาก 24

รหสทวร-โปรแกรม-ทวร BR-T15-VIE-BR003_MAR

ตงแตกลางครสตศตวรรษท 14 สมยพระเจาชารลท 4 ชมรปปนโลหะของเหลา

นกบญทตงอยสองขางราวสะพานกวา 30 องค

เทยง รบประทานอาหารกลางวน ณ ภตตาคาร อาหารจน

บาย จากนนน าทานเดนสประตเมองเกา “Powder Gate” ขอบเขตเมองในสมยโบราณ,

ศาลาวาการเมองหลงเกา (Old Town Hall) ทสรางมาตงแตป ค.ศ.1338 ม

จดเดนคอ นาฬกาดาราศาสตร (Astronomical Clock) ทสวยงามและยงต

บอกเวลาทกๆชวโมง ใหเวลาทานเดนอสระเดนเลนยานเมองเกา สมควรแกเวลา

น าทานเดนทางโดยรถโคชส กรงบราตสลาวา (Bratislava) เมองหลวงและ

เมองทใหญทสดของประเทศสโลวค ตงอยรมฝงแมน าดานบทบรเวณพรมแดน

ของ สโลวค ออสเตรย และฮงการ และใกลกบพรมแดนสาธารณรฐเชก

ระยะทาง 330 ก.ม.

ใชเวลาเดนทาง

ประมาณ 4.30 ชม.

ค า รบประทานอาหารค า ณ ภตตาคาร อาหารจน

เขาสทพก โรงแรม HOLIDAY INN หรอเทยบเทา

วนทเจดของการเดทาง บราตสลาวา – Outlet – กรงบดาเปสต – ลองเรอแมน าดานบ

เชา รบประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนนน าทานเดนทางส McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf

ใหเวลาทานไดอสระชอปปงสนคาแบรนดเนมมากมาย อาท เชน GUCCI, BALLY,

HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX,

GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอนๆอกมากมาย

ระยะทาง 41 ก.ม. ใชเวลาเดนทาง ประมาณ 45 นาท

Page 9: CONSORTIUM TRIP - · PDF filevie-br003 หน้า 1 จาก 24 รหัสทัวร์-โปรแกรม-ทัวร์ br-t15-vie-br003_mar • เดนิเลน่เมอ

VIE-BR003 หนา 9 จาก 24

รหสทวร-โปรแกรม-ทวร BR-T15-VIE-BR003_MAR

*** เนองจาก OUTLET จะปดท าการในวนอาทตย ถาหากคณะใดตรงกบ

วนอาทตยในวนน น ทางบรษทขอสลบโปรแกรมไปในวนถดไปแทน***

เทยง อสระอาหารกลางวนตามอธยาศย

บาย น าทานเดนทางโดยรถโคชผานยานเกษตรกรรมขามพรมแดนส กรงบดาเปสต

(Budapest) เมองหลวงของ ประเทศฮงการ (Hungary) ซงไดชอวาเปน

เมองททนสมยและสวยงามดวยศลปวฒนธรรมของชนหลายเชอชาตทม

อารยธรรม รงเรองมานานกวาพนป ถงกบไดรบการขนานนามวาเปน “ไขมกแหง

แมน าดานบ” ชมเมองทไดช อวางดงามตดอนดบโลกดวยทศนยภาพบนสองฝง

แมน าดานบ น าทานลองเรอแมน าดานบอนเลองชอ ชมความงามของทวทศน

และอารยะธรรมฮงการในชวง 600-800 ปมาแลวทตงเรยงรายกนอย 2 ฟากฝง

ชมความตระการตาของอาคารตางๆ อาท อาคารรฐสภา ซงงดงามเปนทร าลอ

ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธค บนตวอาคารประกอบดวยยอดสงถง 365 ยอด

นอกจากนทานจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกทสรางขามแมน าดานบ

โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศวกรชาวองกฤษ เหลกทกชนทใชใน

การสรางไดถกน ามาจากประเทศองกฤษเชนกน

ค า รบประทานอาหารค า ณ ภตตาคาร อาหารพนเมอง (ซปกลาซหม)

เขาสทพก โรงแรม NOVOTEL BUDAPEST หรอเทยบเทา

วนทแปดของการเดนทาง บดาเปสต – จตรสวรบรษ – CASTLE HILL – เวยนนา – สนามบน

เชา รบประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ชมจ ต ร สวรบ รษ (Heroes’ Square) บน ฝงเปสต ท ต งของ Millenary

Monument อนสาวรยทสรางขนฉลอง 1,000 ป แหงชยชนะของชาวแมกยาร

น าทานชมบรเวณ CASTLE HILL ซงเตมไปดวยสถาปตยกรรมโบราณอน

ทรงคณคา ถายรปดานนอกของอาคารพระราชวงโบราณ แลวชมบรเวณรอบนอก

โบสถแมทเธยส (Matthias Church) ซงเคยใชเปนสถานทจดพธสวมมงกฎ

ใหกษตรยมาแลวหลายพระองค ชอโบสถมาจากชอกษตรยแมทเธยส ซงเปน

กษตรยททรงพระปรชาสามารถมาก และยงเปนกษตรยผทรงสรางสงกอสรางท

งดงามในเมองหลวงตางๆ อกมากมาย ซงสรางในสไตลนโอ-โกธก หลงคาสลบ

สสวยงามอนเปนจดเดนทสดในศตวรรษท 15 ถดจากโบสถเปนอนสาวรยของพระ

Page 10: CONSORTIUM TRIP - · PDF filevie-br003 หน้า 1 จาก 24 รหัสทัวร์-โปรแกรม-ทัวร์ br-t15-vie-br003_mar • เดนิเลน่เมอ

VIE-BR003 หนา 10 จาก 24

รหสทวร-โปรแกรม-ทวร BR-T15-VIE-BR003_MAR

เจาสตเฟนท 1 พระบรมรปทรงมา ผลงานประตมากรรมทงดงามของศตวรรษท

11 อยหนา ปอมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จดชมววเหนอเมองบ

ดาททานสามารถชมความงามของแมน าดานบไดอยางดปอมแหงนสรางขนตงแต

ค.ศ.1905 โดยกลมชาวประมงฮงกาเรยน น าเดนทางขามพรมแดน เชก –

ออสเตรย สกรงเวยนนา (Vienna) เมองหลวงของประเทศออสเตรย ผานชม

เสนทางธรรมชาตของทวเขาสง และพนทอนเขยวชอมของปาไมแหงออสเตรย

เทยง รบประทานอาหารกลางวน ณ ภตตาคาร อาหารจน

ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ทแวดลอมไปดวยอาคารอนงดงาม

สถาปตยกรรมเกาแก ผานชมโรงละครโอเปรา ทสรางขนในระหวางปค.ศ.

1863-1869 แตตวอาคารไดถกท าลายไปในระหวางสงครามโลกครงท 2 และเปด

ใหมอกครงในปค.ศ.1955, ผานพระราชวงฮอฟเบรก (Hofburg Palace) ซง

เปนกลมอาคารทเคยเปนทประทบของราชส านกฮปสบรก มาตงแตครสตศตวรรษ

ท 13 จนถงตนครสตศตวรรษท 20 จากนนน าชมบรเวณรอบนอกโบสถสเตเฟนส

(St. Stephen’s Cathedral) สญลกษณของกรงเวยนนา ซงพระเจาคารลท 6

โปรดใหสรางขนในปค.ศ.1713 เพอเปนการแกบนตอความทกขยากของ

ประชาชน จากนนเชญชอปปงสนคาเครองแกวสวารอฟสก หรอสนคานานาชนด

อาทเชน Louis Vitton,Gucci, รานนาฬกา Bucherer ,สนคาเสอแฟชนวยรน

ทนสมย เชน Zara ,H&M ฯ9ฯ และสนคาของฝาก เชน ชอคโกแลตโมสารท หรอ

แวะชมของหวานทราน THE DEMEL รานเบเกอรรในยานถนนคารนทเนอร

(Karntnerstrabe) ใจกลางกรงเวยนนา

15.00 น. น าเดนทางสสนามบนชเวทชาท กรงเวยนนา เพอใหทานมเวลาในการท า

คนภาษ (Tax Refund) และมเวลาในการเลอกซอสนคาในรานคาปลอดภาษ

ภายในสนามบน

18.35 น. ออกเดนทางกลบสกรงเทพฯ โดยเทยวบนท BR 062

***คณะเดนทางวนท 27 ม.ค. – 4 เม.ย. 61 ออกเดนทางโดยเทยวบน

BR 062 เวลา 19.35น. และถงกรงเทพฯ เวลา 11.00น.***

Page 11: CONSORTIUM TRIP - · PDF filevie-br003 หน้า 1 จาก 24 รหัสทัวร์-โปรแกรม-ทัวร์ br-t15-vie-br003_mar • เดนิเลน่เมอ

VIE-BR003 หนา 11 จาก 24

รหสทวร-โปรแกรม-ทวร BR-T15-VIE-BR003_MAR

วนทเกาของการเดนทาง กรงเทพฯ

10.40 น. คณะเดนทางกลบถง สนามบนสวรรณภม โดยสวสดภาพ

กรณาอานหมายเหตใหละเอยดทกขอ

รานคาในยโรปสวนใหญจะปดท าการในวนอาทตย , ขอสงวนสทธการยายเมองทเขาพก

เชน กรณทเมองนนมการจดงาน TRADE FAIR ฯลฯ

ไปเขาพกเมองทใกลเคยงแทน และ โปรแกรมอาจมการปรบเปลยนตามความเหมาะสม

Page 12: CONSORTIUM TRIP - · PDF filevie-br003 หน้า 1 จาก 24 รหัสทัวร์-โปรแกรม-ทัวร์ br-t15-vie-br003_mar • เดนิเลน่เมอ

VIE-BR003 หนา 12 จาก 24

รหสทวร-โปรแกรม-ทวร BR-T15-VIE-BR003_MAR

หมายเหต

1. บรษทฯ สงวนสทธในการทจะไมรบผดชอบตอคาชดเชยความเสยหาย อนเกดจากเหตสดวสยททาง

บรษทฯ ไมสามารถควบคมได เชน การนดหยดงาน, จลาจล,การลาชาหรอยกเลกของเทยวบน รวมถง

กรณทกองตรวจคนเขาเมองไมอนญาตใหเดนทางออกหรอกองตรวจคนเขาเมองของแตละประเทศไม

อนญาตใหเขาเมอง รวมทงในกรณททานจะใชหนงสอเดนทางราชการ (เลมสน าเงน) เดนทาง หาก

ทานถกปฏเสธการเดนทางเขาหรอออกนอกประเทศใดประเทศหนง

2. บรษทฯ สงวนสทธในการเปลยนแปลงโปรแกรมรายการทองเทยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

3. บรษทฯ สงวนสทธในการเปลยนแปลงอตราคาบรการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

4. กรณทคณะไมครบจ านวน 15 ทาน ทางบรษทฯ สงวนสทธในการงดออกเดนทาง โดยทางบรษทฯ

จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วนกอนการเดนทาง

5.เมอทานท าการซอโปรแกรมทวร ทางบรษทฯ จะถอวาทานรบทราบและยอมรบเงอนไขของ

หมายเหตทกขอแลว

ในกรณทลกคาตองออกต วโดยสารภายในประเทศกรณาตดตอเจาหนาทของบรษทฯ กอนทกคร ง

มฉะน นทางบรษทฯจะไมขอรบผดชอบคาใชจายใดๆ ท งส น

โปรแกรม : ออสเตรย เยอรมน เชค สโลวก ฮงการ 9 วน 6 คน

โดยสายการบน EVA AIR (BR)

โปรแกรมและรายละเอยดของการเดนทางอาจมการเปลยนแปลงได

ท งนข นอยกบสภาวะอากาศและเหตสดวสยตาง ๆ ทไมสามารถคาดการณลวงหนา

โดยทางบรษทฯ จะค านงถงผลประโยชนและความปลอดภยของผรวมเดนทางเปนส าคญ

Page 13: CONSORTIUM TRIP - · PDF filevie-br003 หน้า 1 จาก 24 รหัสทัวร์-โปรแกรม-ทัวร์ br-t15-vie-br003_mar • เดนิเลน่เมอ

VIE-BR003 หนา 13 จาก 24

รหสทวร-โปรแกรม-ทวร BR-T15-VIE-BR003_MAR

ก าหนดวนเดนทาง: 23-31 ม.ค. 61

ก าหนดวนเดนทาง: 27 ม.ค.-4 เม.ย. 61

อตราคาบรการ ราคา

ผใหญ พกหองค (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ 53,900.-

ผใหญ พก 3 ทาน 1 หอง (กรณาอานขอมลเพมเตมเรองโรงแรมทพก) 53,900.-

พกหองเดยว เพมทานละ 7,500.-

เดก (อายไมเกน 12 ป) 1 ทาน พกกบผใหญ 1 ทาน 53,900.-

เดก (อายไมเกน 12 ป) 1 ทาน พกกบผใหญ 2 ทาน (ไมเสรมเตยง)

(กรณาอานขอมลเพมเตมเรองโรงแรมทพก) 53,900.-

ในกรณไมใชต วเครองบน ลดทานละ 18,000.-

ไมรวมคาธรรมเนยมวซาเชงเกนประเทศออสเตรย

(ผย นวซาตองช าระเงนตรงกบศนยยนวซาในวนยน เปนจ านวนเงนโดยประมาณ 3,000 บาท )

ช นธรกจเพมเงนจากราคาทวร เร มตนททานละ

(ราคาสามารถยนยนไดกตอเมอทน ง confirm เทาน น) 80,000.-

** โรงแรมในยโรป ไมอนญาตใหเดกอายต ากวา 7 ป เขาพกแบบไมมเตยงเสรม **

อตราคาบรการ ราคา

ผใหญ พกหองค (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ 59,900.-

ผใหญ พก 3 ทาน 1 หอง (กรณาอานขอมลเพมเตมเรองโรงแรมทพก) 59,900.-

พกหองเดยว เพมทานละ 8,500.-

เดก (อายไมเกน 12 ป) 1 ทาน พกกบผใหญ 1 ทาน 59,900.-

เดก (อายไมเกน 12 ป) 1 ทาน พกกบผใหญ 2 ทาน (ไมเสรมเตยง)

(กรณาอานขอมลเพมเตมเรองโรงแรมทพก) 59,900.-

ในกรณไมใชต วเครองบน ลดทานละ 18,000.-

Page 14: CONSORTIUM TRIP - · PDF filevie-br003 หน้า 1 จาก 24 รหัสทัวร์-โปรแกรม-ทัวร์ br-t15-vie-br003_mar • เดนิเลน่เมอ

VIE-BR003 หนา 14 จาก 24

รหสทวร-โปรแกรม-ทวร BR-T15-VIE-BR003_MAR

1. คาตวเครองบน ชนประหยด ( Economy Class) ทระบวนเดนทางไปกลบพรอมคณะ (ในกรณมความประสงคอยตอ จะตองไม

เกนจ านวนวน และอยภายใตเงอนไขของสายการบน)

2. คาภาษสนามบนทกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรบอากาศน าเทยวตามรายการ

4. คาหองพกในโรงแรมตามทระบในรายการหรอเทยบเทา

5. คาอาหารตามทระบในรายการ

6. คาเขาชมสถานททองเทยวตามรายการ

7. คาประกนภยการเดนทางรายบคคล

(หากตองการเงอนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท)

คาประกนอบตเหตคมครองในระหวางการเดนทางวงเงนไมเกนทานละ 1,000,000 บาท

คารกษาพยาบาลในกรณเกดอบตเหตวงเงนไมเกนทานละ 500,000 บาท (ตามเงนไขกรมธรรม)

** ลกคาทานใดสนใจ...ซอประกนการเดนทางส าหรบครอบคลมเรองสขภาพสามารถสอบถามขอมล เพมเตมกบ

ทางบรษทได **

- เบยประกนเร มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วน]

- เบยประกนเร มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วน]

**ความครอบคลมผเอาประกนทมอายต งแตแรกเกด ถง 85 ป **

[รกษาพยาบาล 2 ลาน, เสยชวตหรอเสยอวยวะจากอบตเหต 1.5 ลานบาท]

8. มคคเทศกของบรษทดแลตลอดการเดนทาง (ไมรวมคาทป)

ไมรวมคาธรรมเนยมวซาเชงเกนประเทศออสเตรย

(ผย นวซาตองช าระเงนตรงกบศนยยนวซาในวนยน เปนจ านวนเงนโดยประมาณ 3,000 บาท )

ช นธรกจเพมเงนจากราคาทวร เร มตนททานละ

(ราคาสามารถยนยนไดกตอเมอทน ง confirm เทาน น) 80,000.-

** โรงแรมในยโรป ไมอนญาตใหเดกอายต ากวา 7 ป เขาพกแบบไมมเตยงเสรม **

อตราคาบรการนรวม

อตราคาบรการนไมรวม

Page 15: CONSORTIUM TRIP - · PDF filevie-br003 หน้า 1 จาก 24 รหัสทัวร์-โปรแกรม-ทัวร์ br-t15-vie-br003_mar • เดนิเลน่เมอ

VIE-BR003 หนา 15 จาก 24

รหสทวร-โปรแกรม-ทวร BR-T15-VIE-BR003_MAR

1. คาธรรมเนยมการจดท าหนงสอเดนทาง

2. คาใชจายสวนตว อาทเชน คาเครองดมทสงพเศษ, คาโทรศพท, คาซกรด, คาธรรมเนยมหนงสอเดนทาง, คาน าหนกเกนจาก

ทางสายการบนก าหนดเกนกวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 ชน, คารกษาพยาบาล กรณเกดการเจบปวยจากโรคประจ าตว,

คากระเปาเดนทางหรอของมคาทสญหายในระหวางการเดนทาง เปนตน

3. คาธรรมเนยมน ามนและภาษสนามบน ในกรณทสายการบนมการปรบขนราคา

4. คาบรการยกกระเปาในโรงแรม ซงทานจะตองดแลกระเปาและทรพยสนดวยตวทานเอง

5. คาธรรมเนยมวซาเชงเกน

(ผย นวซาตองช าระเงนตรงกบศนยย นวซาในวนยน เปนจ านวนเงนโดยประมาณ 3,000 บาท)

6. คาทปมคคเทศกทองถน, พนกงานขบรถ (14 ยโร)

7. คาทปมคคเทศกจากเมองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโร ตอคน ตอวน : 9 x 3 = 27 ยโร )

8. คาภาษมลคาเพม 7%

1. ช าระเงนมดจ าทานละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชวโมงหลงการจอง โดยโอนเขาบญช ทน งจะยนยนเมอไดรบเงนมดจ า

แลวเทาน น

2. สงส าเนาหนาพาสปอรตของผทเดนทาง ทมอายการใชงานไมนอยกวา 6 เดอน เพอท าการจองควยนวซา ภายใน

3 วนนบจากวนจอง หากไมสงส าเนาหนาพาสปอรตทางบรษทขออนญาตยกเลกการจองทวรโดยอตโนมต

3. เมอไดรบการยนยนวากรปออกเดนทางได ลกคาจดเตรยมเอกสารใหการขอวซาไดทนท

4. หากทานทตองการออกต วโดยสารภายในประเทศ (กรณลกคาอยตางจงหวด) ใหทานตดตอเจาหนาท กอนออกบตร

โดยสารทกครง หากออกบตรโดยสารโดยมแจงเจาหนาท ทางบรษทขอสงวนสทธไมรบผดชอบคาใชจายทเกดขน

5. การยนวซาในแตละสถานทตมการเตรยมเอกสาร และมขนตอนการยนวซาไมเหมอนกน ทงแบบหมคณะและยน รายบคคล

(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมลเพอประกอบการตดสนใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท

6. หากในคณะของทานมผตองการดแลพเศษ นงรถเขน (Wheelchair), เดก, ผสงอาย, มโรคประจ าตว หรอไมสะดวกในการ

เดนทางทองเทยวในระยะเวลาเกนกวา 4-5 ชวโมงตดตอกน ทานและครอบครวตองใหการดแลสมาชกภายในครอบครวของ

ทานเอง เนองจากการเดนทางเปนหมคณะ หวหนาทวรมความจ าเปนตองดแลคณะทวรทงหมด

เงอนไขการจอง

Page 16: CONSORTIUM TRIP - · PDF filevie-br003 หน้า 1 จาก 24 รหัสทัวร์-โปรแกรม-ทัวร์ br-t15-vie-br003_mar • เดนิเลน่เมอ

VIE-BR003 หนา 16 จาก 24

รหสทวร-โปรแกรม-ทวร BR-T15-VIE-BR003_MAR

1. การพจารณาวซาเปนดลยพนจของสถานทต มใชบรษททวร การเตรยมเอกสารทดและถกตองจะชวยใหการพจารณา ของ

สถานทตงายขน

2. กรณทานใดตองใชพาสปอรตเดนทาง ชวงระหวางยนวซา หรอ กอนเดนทางกบทางบรษท ทานตองแจงใหทางบรษทฯ

ทราบลวงหนาเพอวางแผนในการขอวซาของทาน ซงบางสถานทตใชเวลาในการพจารณาวซาทคอนขางนานและอาจไม

สามรถดงเลมออกมาระหวางการพจารณาอนมตวซาได

3. ส าหรบผเดนทางทศกษาหรอท างานอยตางประเทศ จะตองด าเนนเรองการขอวซาดวยตนเองในประเทศทตนพ านกหรอ

ศกษาอยเทานน

4. หนงสอเดนทางตองมอายไมต ากวา 6 เดอน โดยนบวนเรมเดนทางออกนอกประเทศ หากนบแลวต ากวา 6 เดอน ผเดนทาง

ตองไปยนค ารองขอท าหนงสอเดนทางเลมใหม และกรณาเตรยมหนงสอเดนทางเลมเกา ใหกบทางบรษทดวย เนองจาก

ประวตการเดนทางของทานจะเปนประโยชนอยางยงในการยนค ารองขอวซา และจ านวนหนาหนงสอเดนทาง ตองเหลอวาง

ส าหรบตดวซาไมต ากวา 3 หนา

5. ทานทใสปกหนงสอเดนทางกรณาถอดออก หากมการสญหาย บรษทฯ จะไมรบผดชอบตอปกหนงสอเดนทางนนๆ และ

พาสปอรต ถอเปนหนงสอของทางราชการ ตองไมมรอยฉกขาด หรอ การขดเขยน หรอ แตงเตมใดๆ ในเลม

เงอนไขการช าระคาทวรสวนทเหลอ

ทางบรษทขอเกบคาทวรสวนทเหลอ 20 วนกอนการเดนทาง

หากทานไมผานการอนมตวซา หรอ ยกเลกการเดนทางโดยเหต

จ าเปนทางบรษทขอเกบเฉพาะคาใชจายทเกดข นจรง

ขอมลเบองตนในการเตรยมเอกสารยนวซาและการยนขอวซา

ขอมลเพมเตมเรองต วเครองบนและทน งบนเครองบน

Page 17: CONSORTIUM TRIP - · PDF filevie-br003 หน้า 1 จาก 24 รหัสทัวร์-โปรแกรม-ทัวร์ br-t15-vie-br003_mar • เดนิเลน่เมอ

VIE-BR003 หนา 17 จาก 24

รหสทวร-โปรแกรม-ทวร BR-T15-VIE-BR003_MAR

1. ทางบรษทไดส ารองทนงพรอมช าระเงนมดจ าคาตวเครองบนแลว หากทานยกเลกทวร ไมวาจะดวยสาเหตใด ทางบรษท

ขอสงวนสทธการเรยกเกบคามดจ าตวเครองบน ซงมคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบนและ

ชวงเวลาเดนทาง

2. หากตวเครองบนท าการออกแลว แตทานไมสารถออกเดนทางได ทางบรษทขอสงวนสทธเรยกเกบคาใชจายตามทเกดขน

จรง และรอ Refund จากทางสายการบน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดอนเปนอยางนอย

3. นงท Long Leg โดยปกตอยบรเวณทางออกประตฉกเฉน และผทจะนงตองมคณสมบตตรงตามทสายการบนก าหนด เชน

ตองเปนผทมรางกายแขงแรง และชวยเหลอผอ นไดอยางรวดเรวในกรณทเครองบนมปญหา เชน สามารถเปดประต

ฉกเฉนได (น าหนกประมาณ 20 กโลกรม) ไมใชผท มปญหาทางดานสขภาพและรางกาย และอ านาจในการใหทนง Long

leg ขนอยกบทางเจาหนาทเชคอนสายการบน ตอนเวลาทเชคอนเทานน

1. แจงยกเลก 45 วน ขนไปกอนการเดนทาง คนคาใชจายทงหมด

2. แจงยกเลกภายใน 30-44 วนกอนเดนทาง เกบคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

3. แจงยกเลกภายใน 16-29 วนกอนเดนทาง เกบคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท

4. แจงยกเลกนอยกวา 15 วนกอนเดนทาง ทางบรษทฯขอสงวนสทธ เกบคาใชจายทงหมด

5. บรษทขอสงวนสทธในการเกบคาใชจายท งหมดกรณทานยกเลกการเดนทางและมผลท าใหคณะเดนทางไมครบ

ตามจ านวนทบรษทฯก าหนดไว (30ทานขนไป) เนองจากเกดความเสยหายตอทางบรษทและผเดนทางอนทเดนทางใน

คณะเดยวกนบรษทตองน าไปช าระคาเสยหายตางๆทเกดจากการยกเลกของทาน

6. กรณเจบปวย จนไมสามารถเดนทางได ซงจะตองมใบรบรองแพทยจากโรงพยาบาลรบรอง บรษทฯจะท าการเลอนการ

เดนทางของทานไปยงคณะตอไปแตทงนทานจะตองเสยคาใชจายทไมสามารถเรยกคนไดคอ คาธรรมเนยมในการมดจ าตว

และคาธรรมเนยมวซาตามทสถานทตฯ เรยกเกบ

7. กรณยนวซาแลวไมไดรบการอนมตวซาจากทางสถานทต (วซาไมผาน) และทานไดช าระคาทวรหรอมดจ ามาแลว

ทางบรษทฯ ขอเกบเฉพาะคาใชจายทเกดขนจรง เชน คาวซาและคาบรการยนวซา / คามดจ าตวเครองบน หรอคาตว

เครองบน (กรณออกตวเครองบนแลว) / คาสวนตางในกรณทกรปออกเดนทางไมครบตามจ านวน

8. กรณวซาผานแลว แจงยกเลกกอนหรอหลงออกต วโดยสาร บรษทฯ ขอสงวนสทธในการ ไมคนคาทวรท งหมด

กรณยกเลกการเดนทาง

Page 18: CONSORTIUM TRIP - · PDF filevie-br003 หน้า 1 จาก 24 รหัสทัวร์-โปรแกรม-ทัวร์ br-t15-vie-br003_mar • เดนิเลน่เมอ

VIE-BR003 หนา 18 จาก 24

รหสทวร-โปรแกรม-ทวร BR-T15-VIE-BR003_MAR

เอกสารประกอบการขอวซาเชงเกน (ออสเตรย)

ใชเวลาท าการอนมตวซาประมาณ 15 วน

ยนวซาแสดงตนทศนยย นวซา VFS Global(สลมคอมเพลกซ)

เอกสารกรณาเตรยม 2 ชด ยกเวน เอกสารทออกจากทางราชการ

และทางธนาคารขอเปนตวจรง 1 ชด และส าเนา 1 ชด

ในวนยนวซาหนงสอเดนทางตองน าสงเขาสถานทต

9. กรณผเดนทางไมสามารถเขา-ออกเมองได เนองจากปลอมแปลงหรอการหามของเจาหนาท ไมวาเหตผลใดๆตามทาง

บรษทของสงวนสทธในการ ไมคนคาทวรท งหมด

1. เนองจากการวางแปลนหองพกของแตละโรงแรมแตกตางกน จงอาจท าใหหองพกแบบหอง

เดยว (Single) ,หองค (Twin/Double) และหองพกแบบ 3 ทาน/3 เตยง (Triple Room)

หองพกตางประเภทอาจจะไมตดกน หรอ อยคนละช นกน และบางโรงแรมอาจจะไมม

หองพกแบบ 3 ทาน ซงถาเขาพก 3 ทาน อาจจะไดเปน 1 เตยงใหญกบ 1 เตยงพบเสรม

หรอ อาจมความจ าเปนตองแยกหองพกเนองจากโรงแรมน นไมสามารถจดหาได ทางบรษท

ขอสงวนสทธในการเรยกเกบเงนเพมเตมในกรณทอาจมการแยกหองพก

2. โรงแรมในยโรปสวนใหญอาจจะไมมเครองปรบอากาศเนองจากอยในแถบทมอณหภมต า

3. กรณทมงานจดประชมนานาชาต (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสงขนมากและหองพกในเมองเตม บรษทฯขอสงวนสทธ

ในการปรบเปลยนหรอยายเมองเพอใหเกดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยโรปทมลกษณะเปน Traditional Building หองทเปนหองเดยวอาจเปนหองทมขนาดกะทดรต และไมมอาง

อาบน า ซงขนอยกบการออกแบบของแตละโรงแรมนนๆ และหองแตละหองอาจมลกษณะแตกตางกน

ขอมลเพมเตมเรองโรงแรมทพก

Page 19: CONSORTIUM TRIP - · PDF filevie-br003 หน้า 1 จาก 24 รหัสทัวร์-โปรแกรม-ทัวร์ br-t15-vie-br003_mar • เดนิเลน่เมอ

VIE-BR003 หนา 19 จาก 24

รหสทวร-โปรแกรม-ทวร BR-T15-VIE-BR003_MAR

สดสวนใบหนา 90%

**ลกคากรณาอยายดตดกบการยนขอวซาในอดต

เพราะสถานทตมการเปลยนแปลงกฎและเอกสารการยนอยเร อย ๆ**

1. หนงสอเดนทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงสอเดนทาง ตองมหนาเหลอส าหรบ

ประทบวซาอยางนอย 2 หนา อายการใชงานเหลอไมนอยกวา 6 เดอน นบจากวนเดนทางกลบ และ

หนงสอเดนทางจะตองไมช ารด(หนงสอเดนทางเลมเกา กรณาน ามาประกอบการยนวซาดวย)

***ในกรณทถอพาสปอรต สญชาตไทย แตพ านกอยตางประเทศ, ท างานอยตางประเทศ

หรอนกเรยน นกศกษาศกษาอยตางประเทศ กรณาแจงเจาหนาทของทางบรษทใหทราบ

ทนท เพราะการยนขอวซาจะมเง อนไข และ ขอก าหนดของทางสถานทตตองการเพมเตม

และ บางสถานทตอาจไมสามารถยนขอวซาในประเทศไทยได ขอก าหนดนรวมไปถงผ

เดนทางทถอพาสปอรตตางชาตดวย***

2. รปถาย รปถายส หนาตรงขนาด 1.5x2 น ว ใบหนา 90 %

ของพนทรปถาย จ านวน 2 ใบ ถายไมเกน 6 เดอน หามสวมแวนตา

คอนแทคเลนส หรอเครองประดบ , เปดผมใหเหนหท ง 2 ขาง, หาม

ตกแตงรป, รปไมเลอะหมก ไมมรอยแมก, ถายจากรานถายรปเทานน

Page 20: CONSORTIUM TRIP - · PDF filevie-br003 หน้า 1 จาก 24 รหัสทัวร์-โปรแกรม-ทัวร์ br-t15-vie-br003_mar • เดนิเลน่เมอ

VIE-BR003 หนา 20 จาก 24

รหสทวร-โปรแกรม-ทวร BR-T15-VIE-BR003_MAR

3. หลกฐานการเงน

3.1 กรณผเดนทาง ออกคาใชจายเอง ใช ส าเนาสมดเงนฝาก ออมทรพยธรรมดาของธนาคาร

ทวไป สวนตวของผเดนทาง ถายส าเนายอนหลง 6 เดอน รบกวนลกคาท ารายการเดนบญช โดยการ

ฝากหรอถอน กอน แลวคอยปรบยอดเงนในบญชภายใน 15 วน กอนยนวซา (กอนยนวซาอาจจะ

ขอใหทานปรบอพเดทอกครง)

3.2 กรณเปลยนบญชเปนเลมใหม ใหทานถายส าเนาสมดบญชมาทงเลมเกาและเลมใหม

3.3 กรณยอดเงนกระโดด ใหลกคาขอเปน BANK CERTIFICATE เทาน น

3.4 กรณผเดนทางไมไดออกคาใชจายเอง

3.4.1. ตองท า BANK GUARANTEE ทออกจากทางธนาคารเทานน ฉบบภาษาองกฤษ โดย

ระบชอเจาของบญช (บคคลทออกคาใชจาย) ตองสะกดชอ – สกล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และ

บคคลทเจาของบญชออกคาใชจายให (ผเดนทาง) ตองสะกดชอ – สกล ใหตรงตามหนาพาสปอรต

กรณายนขอจาก ธนาคารลวงหนา โดยใชเวลาด าเนนงานประมาณ 3 วน และใชยนไดไมเกน 15 วน

หลงจากธนาคารออกให

3.4.2. ตองท าหนงสอรบรองคาใชจายทมการชแจงความสมพนธอกหนงฉบบ (Sponsor Letter)

**สถานทตไมรบพจารณาบญชตดลบ บญชฝากประจ า บญชกระแสรายวน

บญชสหกรณออมทรพย พนธบตร ตราสารหน กองทน และสลากออมสน**

4. หลกฐานการท างาน

5. เจาของกจการ หนงสอรบรองการจดทะเบยน(DBD)ทมช อของผเดนทางเปนกรรมการหรอหนสวน

อายไมเกน 3 เดอน หรอ ส าเนาใบทะเบยนการคา(พค.0403)

6. กจการไมจดทะเบยน จดหมายชแจงการท างาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รปถายราน สญญาเชา

ท โฉนดทดน เปนตน

7. เปนพนกงาน หนงสอรบรองการท างาน จากบรษทฯ ระบต าแหนง, เงนเดอน, วนเรมท างาน

(ขอเปนภาษาองกฤษมอาย 1 เดอน ชอ-สกลตองตรงตามหนาพาสปอรต

ใชค าวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอสถานทตทยน)

นกเรยนหรอนกศกษา ใชหนงสอรบรองการเรยนทออกจากสถาบนทก าลงศกษาอย

(ขอเปนภาษาองกฤษมอาย 1 เดอน ชอ-สกลตองตรงตามหนาพาสปอรต)

Page 21: CONSORTIUM TRIP - · PDF filevie-br003 หน้า 1 จาก 24 รหัสทัวร์-โปรแกรม-ทัวร์ br-t15-vie-br003_mar • เดนิเลน่เมอ

VIE-BR003 หนา 21 จาก 24

รหสทวร-โปรแกรม-ทวร BR-T15-VIE-BR003_MAR

ใชค าวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอสถานทตทยน)

8. เอกสารสวนตว

-ส าเนาทะเบยนบาน

-สตบตร(กรณเดกอายต ากวา 20 ป)

-ทะเบยนสมรส/ทะเบยนหยา/มรณะบตร(ถาม)

-ใบเปลยนชอ-นามสกล (ถามการเปลยน)

9. กรณเดกอายไมถง 20 ป ไมไดเดนทางไปตางประเทศพรอมบดา มารดา

-หากเดกเดนทางไปกบบดา จะตองมหนงสอยนยอมจากมารดา จากอ าเภอตนสงกด (โดยบดา

จะตองคดหนงสอยนยอมระบใหบตรเดนทางไปตางประเทศกบมารดา)พรอมแนบส าเนาบตรประชาชน

หรอหนาพาสปอรตมารดามาดวย

-หากเดกเดนทางกบมารดา จะตองมหนงสอยนยอมจากบดา จากอ าเภอตนสงกด (โดยบดาจะตอง

คดหนงสอยนยอมระบใหบตรเดนทางไปตางประเทศกบมารดา) พรอมแนบส าเนาบตรประชาชนหรอ

หนาพาสปอรตบดามาดวย

-หากเดกไมไดเดนทางพรอมกบบดาและมารดา ทงบดาและมารดาจะตองคดหนงสอระบยนยอม

ใหบตรเดนทางไปตางประเทศกบใคร มความสมพนธเปนอะไรกนกบเดก จากอ าเภอตนสงกด พรอม

แนบส าเนาบตรประชาชนหรอหนาพาสปอรตบดาและมารดา

-กรณเดกทบดา-มารดาหยาราง จะตองแนบส าเนาใบหยา และมการสลกหลงโดยมรายละเอยด

วาฝายใดเปนผมอ านาจปกครองบตรแตเพยงผเดยว

-กรณเดกอายต ากวา 20 ป บดา-มารดาลงชอรบรองในแบบฟอรมสมครวซา พรอมเดนทางมา

สมภาษณกบบตรทสถานทตดวย ทงสองทาน (เฉพาะควเดยวเทานน)

10. ทานไมจ าเปนตองเซน รบรองส าเนาถกตอง ใหทานเซนเฉพาะ แบบฟอรมใบค ารองขอวซาเทานน

เอกสารยนวซาอาจมการปรบเปลยนและขออพเดทเพมเตมไดทกเวลา หาก

ทางสถานทตแจงขอเพมเตม

Page 22: CONSORTIUM TRIP - · PDF filevie-br003 หน้า 1 จาก 24 รหัสทัวร์-โปรแกรม-ทัวร์ br-t15-vie-br003_mar • เดนิเลน่เมอ

VIE-BR003 หนา 22 จาก 24

รหสทวร-โปรแกรม-ทวร BR-T15-VIE-BR003_MAR

แบบฟอรมส าหรบกรอกขอมลยนวซาเชงเกนประเทศออสเตรย

(กรณากรอกขอมลใหครบถวนตามความเปนจรง เนองจากจะมผลตอการพจารณาวซาของทาน)

ชอ – นามสกล ผเดนทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………..

1. นามสกล [ภาษาองกฤษ]…………………………………………………………………………….……...…

2. นามสกลตอนเกด [ภาษาองกฤษ]…………………………………………………………………………….

3. ชอตว [ภาษาองกฤษ]………………………………………………………………………………….………

4. วน /เดอน / ป (ค.ศ.) เกด……………………………………………………………………………………..

5. สถานทเกด (จงหวด) ……………………………………………………………………………..……..……

6. ประเทศทเกด………………………………………………………………………………………………..…

7. สญชาตปจจบน .................................สญชาตโดยก าเนด หากตางจากปจจบน…………………………..

8. เพศ ชาย หญง

9. สถานภาพ โสด แตงงาน (จดทะเบยน) แตงงาน (ไมจดทะเบยน)

หยา แยกกนอย หมาย

อนๆ (โปรดระบ)…………….

10. ในกรณเปนผเยาว กรณากรอก ชอตว นามสกล ทอย(หากตางจากผขอ) และสญชาตของผมอ านาจ

ปกครอง/ดแลผเยาว

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

11. ทอยตามทะเบยนบานของผขอ

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………รหสไปรษณย……………………

หมายเลขโทรศพทมอถอ.................................................................

อเมล.............................................

12. อาชพปจจบน(หากคาขาย ใหระบดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสอผา ขายอาหาร เปนตน)

Page 23: CONSORTIUM TRIP - · PDF filevie-br003 หน้า 1 จาก 24 รหัสทัวร์-โปรแกรม-ทัวร์ br-t15-vie-br003_mar • เดนิเลน่เมอ

VIE-BR003 หนา 23 จาก 24

รหสทวร-โปรแกรม-ทวร BR-T15-VIE-BR003_MAR

........................................................................................................

13. ชอบรษทหรอรานคา ทอย หมายเลขโทรศพท / ส าหรบนกเรยน นกศกษา กรณากรอกชอ ทอยของ

สถาบนศกษา

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………รหสไปรษณย………………

14. วซาเชงเกนทเคยไดรบในระยะเวลา 3 ปทผานมา

ไมเคย

เคยได ใชไดตงแตวนท...................................... ถงวนท.........................................

15. เคยถกพมพลายนวมอเพอการขอวซาเชงเกนกอนหนาน

ไมเคย เคย (กรณาระบวนท หากทราบ)................................................

**กรณลกคาเคยมวซาเชงเกน รบกวนทานถายส าเนาหนาวซาเชงเกนตวลาสดแนบมาดวย**

16. ทานเคยถกปฏเสธวซาหรอไม

ไมเคย เคย (เหตผลในการปฏเสธ)................................................

17. ความรบผดชอบคาใชจายในการด ารงชพระหวางการเดนทางและพ านกอยของผรองขอ

ตวผขอวซาเอง มผอ นออกให(ญาต/บรษท/องคกร)

กรณาระบชอ.................................................

สงทชวยในการด ารงชพ …………………………………………………..….

เงนสด สงทชวยในการด ารงชพ

เชคเดนทาง เงนสด

Page 24: CONSORTIUM TRIP - · PDF filevie-br003 หน้า 1 จาก 24 รหัสทัวร์-โปรแกรม-ทัวร์ br-t15-vie-br003_mar • เดนิเลน่เมอ

VIE-BR003 หนา 24 จาก 24

รหสทวร-โปรแกรม-ทวร BR-T15-VIE-BR003_MAR

บตรเครดต ทพกทมผจดหาให

ช าระคาทพกลวงหนาแลว คาใชจายทงหมดระหวางพ านกมผออกให

ช าระคาพาหนะลวงหนาแลว ช าระคาพาหนะลวงหนาแลว

อนๆ (โปรดระบ) อนๆ (โปรดระบ)

************************************************

หมายเหต การอนมตวซาเปนดลพนจของทางสถานทต ทางบรษทไมมสวนเกยวของใดๆท งส น

ท งน บรษทเปนเพยงตวกลางและคอยบรการอ านวยความสะดวกใหแกผเดนทางเทาน น