19
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Drumul Dealul Leului nr. 20-22, sector 4 Având În vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; Luând În considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Văzând documentele emise de: - Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism CTATU - OUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 29/1/3/25.11.2009; - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei: aviz nr. 151/2009; - Agenţia regională pentru protecţia mediului Bucureşti: decizia nr. 3034/256/2009; - Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 832389/DCRI nr.2870/2009; - Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 8573/2009; - Primăria Sectorului 4: Certificat de Urbanism nr. 16'14/49512/2009; În conformitate cu prevederile: - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată; - Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare. Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2'003 privind transparenţa decizională În administraţia publică; În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI HOTĂRÂRE ... · Drumul Dealul Leului nr. 20-22, sector 4 Având În vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI HOTĂRÂRE ... · Drumul Dealul Leului nr. 20-22, sector 4 Având În vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic ZonalDrumul Dealul Leului nr. 20-22, sector 4

Având În vedere expunerea de motive a Primarului General al MunicipiuluiBucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Urbanism şi AmenajareaTeritoriului;

Luând În considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajareateritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul ConsiliuluiGeneral al Municipiului Bucureşti;

Văzând documentele emise de:- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism CTATU - OUAT aPMB: aviz de urbanism nr. 29/1/3/25.11.2009;- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei: aviz nr. 151/2009;- Agenţia regională pentru protecţia mediului Bucureşti: decizia nr.3034/256/2009;- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 832389/DCRI nr.2870/2009;- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 8573/2009;- Primăria Sectorului 4: Certificat de Urbanism nr. 16'14/49512/2009;

În conformitate cu prevederile:- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificărileşi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului Generalde Urbanism, republicată;- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General,cu modificările şi completările ulterioare.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2'003 privind transparenţadecizională În administraţia publică;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi art. 45 alin. (2)lit. e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cumodificările şi completările ulterioare.

Page 2: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI HOTĂRÂRE ... · Drumul Dealul Leului nr. 20-22, sector 4 Având În vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului

CONSILIUL GENERAL Al MUNICIPIUL I BUCUREŞTIHOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Drumul Dealul leului nr. 20-22,sector 4 pentru o suprafaţă de teren studiată S = 37 lO mp. proprietate persoanăfizică.

Condiţii de construire aprobate:Funcţiune aprobată: mixtă;Indicatori urbanistici aprobaţi: POTmax = 42%; CUTmax = 2,52; Rmaxh =

S + P + SE' Hmax = 20, .

Art.2 Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dădreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism estede 5(cinci) ani.

ArtA Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General alMunicipiului Bucureşti vor aduce la Îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Aceasta hotărâre a fost adoptată În şedinţa a ConsiliuluiGeneral al Municipiului Bucureşti din data de .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Călin Murg

Bucureşti, .Nr ....

SECHETAR GENERALAl MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Tudor TOMA

Page 3: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI HOTĂRÂRE ... · Drumul Dealul Leului nr. 20-22, sector 4 Având În vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului

PRIMAR G~NERALEtaj: 1, cam. 101

tel.: 305 55 89; 305 55 90; 305 55 00 int. 1101

fax: 312 00 30

e-mail: [email protected]\1C cM ficaliSO 9001 2000 SWMcerti'"",: 15014001 2004

Primăria Municipiului Bucureşti

EXPUNERE DE MOTIVEprivind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

PUZ - Drumul Dealul Leului nr. 20-22, sector 4

Legea nr. 453/2001, pentru modificarea şi completar=a Legii nr. 50/1991 privind autorizareaexecutării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru re3lizarea locuinţelor stipulează obligaţiaadministraţiei publice locale de a elibera certificate de urbanism şi autorizaţii de construire pe bazadocumentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobate după cum urmează:

- pentru terenuri amplasate in localităţi, pe baza planurilor urbanistice (PUZ, PUD) aprobate şi aregulamentelor aferente acestora.

Amplasamentul care face obiectul documentaţiei de urbanism PUZ - Drumul Dealul Leului nr.20-22, se află În sectorul 4 al municipiului Bucureşti, având la est Drumul Poştalionului.

Conform PUG Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 26~/2000, amplasamentul se Încadrează Însubzona M3 - zona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu şi Înălţimimaxime de P+4 niveluri. Indicatori urbanistici reglementaţi: POT max = 60%; CUT max = 2,5; RmaxH= P+4.

Funcţiunea avizată: MixtăIndicatori urbanistici avizaţi: POTmax = 42%; CUTmax = 2,52; RmaxH = S+P+5E; Hmax = 20m.

Planul Urbanistic Zonal, având avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului- CTUAT-PMB şi alte avize solicitate conform prevederilor legale În vigoare, conform prevederilor art.45, alin. 2 - lit. e, art. 36, alin. 2 - lit. eşi art. 36, alin. 5 - lit. c din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, se supune dezbaterii Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

In scopul de mai sus, prezentam spre dezbatere alăturatul proiect de hotărâre.

ENERAL,

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucureşti, România; tel.: +4021305 5500; www.bucuresti-primaria.ro

Page 4: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI HOTĂRÂRE ... · Drumul Dealul Leului nr. 20-22, sector 4 Având În vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului

DIRECŢIA URBANISM ŞI AMENAJAREATERITORIULUIetaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203

fax: 305 55 68

e-mail: [email protected]

5'~C ce1,ficat 1509001 2000 5~M cer~fical15014COI 2004

Primăria Municipiulu i BucureştiDirecţia Generală de Dezvoltare, Investiţii ŞI Planificare Urbană

RAPORTprivind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

PUZ - Drumul Dealul Leului nr. 20-22, sector 4

Legea nr. 453/2001, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizareaexecutării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor stipulează obligaţiaadministraţiei publice locale de a elibera certificate de urbani~;m şi autorizaţii de construire pe bazadocumentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobate după cum urmează:

- pentru terenuri amplasate in localităţi, pe baza planurilor urbanistice (PUZ, PUD) aprobate şi aregulamentelor aferente acestora.

Amplasamentul care face obiectul documentaţiei de urbanism PUZ - Drumul Dealul Leuluinr. 20-22, se află În sectorul 4 al municipiului Bucureşti, avân la est Drumul Poştalionului.

Conform PUG Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/:2000, amplasamentul se Încadrează Însubzona M3 - zona mixtă cu clădiri având regim de constr ire continuu sau discontinuu şi Înălţimimaxime de P+4 niveluri. Indicatori urbanistici reglementaţi: POT max = 60%; CUT max = 2,5; RmaxH= P+4.

Funcţiunea avizată: MixtăIndicatori urbanistici avizaţi: POTmax = 42%; CUTmax = 2,52; RmaxH = S+P+5E; Hmax = 20m.

Planul Urbanistic Zonal, având avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi AmenajareaTeritoriului - CTUAT -PMB şi alte avize solicitate conform prevederilor lega le În vigoare, conformprevederilor art. 45, alin. 2 - lit. e, art. 36, alin. 2 - lit. c şi art. 313, alin. 5 - Iit. c din Legea administraţieipublice locale nr. 215/2001, republicată, se supune dezbaterii Consiliului General al MunicipiuluiBucureşti.

Certificăm faptul că documentaţia prezentată spre dezbatere C.G.M.B. conţine toate avizelesolicitate prin Avizul de urbanism nr. 29/ 1/3/25.11.2009.

ARHITECT ŞEF Al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,ARH.GHEORGHEFA AŞCU

1./\

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucureşti, România; tel.: +4021305 5500; www.bucuresti-primaria.ro

Page 5: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI HOTĂRÂRE ... · Drumul Dealul Leului nr. 20-22, sector 4 Având În vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului

SMC certificat ISO 9001 : 2000Directia Generală de De~woltare,,Investiţii şi Planificare llJrbană

Primăria Municipiului Bucureşti

B-dulReginaElisabeta47,sector5, Bucureşti,România 001

Tel.:3055520; tel.centrală:3055500 in!.112:5; fax:305 55 10 SMM certificat IS014001 : 2004

http://www.bucuresti-primaria.rc==================

Direcţia Urbanism şi Amenajarea TeritoriuluiNr. 873433/25.11.2009

AVIZ DE URBANISM nr. 29/1/ 3/25.11.2009PUZ - DRUMUL DEALUL LEULUI NR. 20-22, SECTOR 4

Prezentul Aviz de urbanism modifică şi înlocuieşte Avizul nr. 201 II 2124.06.2009

BENEFICIAR: Apostoloiu EmilELABORA TOR: Sc Prodomus Internaţional srl

SUPRAFAŢA STUDIATĂ prin PUZ: parcela care a generat PUZ are ST = 3700 mp. proprietate persoană fizică.AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată şi reglementată prin PUZ se află în partea de sud amunicipiului Bucureşti, În sectorul 4, având la est Drumul Poştalionului.PREVEDERI PUGIPUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/2000,amplasamentul se Încadrează În subzona M3 - zona mixta cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu şiînălţimi maxime de P+4 niveluri.Indicatori urbanistici reglementaţi: POTmax = 60%; CUTmax = 2,5; RmaxH = P+4.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANI ~rIC ZONAL,CONFIGURA TIA EDIFICABILULUI ŞI INDI(~ATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENT ĂRI VI~;AT SPRE NESCHIMBARE

FUNCŢIUNE AVIZATĂ: MIXTAINDICATORI URBANISTICI AVIZA ŢI: POTmax =42%; CUTmax ,= 2,52; RmaxH. = S+P+5E; Hmax. = 20 m.

CIRCULA ŢII, ACCESE: parcarea şi gararea autovehiculelor şi profil 1 transversal al circulaţiilor propuse vor respectaNormele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pell'TU noile construcţii şi amenajări autorizate peteritoriul Municipiului Bucureşti şi a prospectelor necesare unei corecte filllcţionări a arterelor de circulaţie aprobate prinHCGMB nr. 66/2006. /-;;::C~:.,

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la co~~~:-c6JP't~b-I:tări lucrări edilitare -PMB,Aviz de la Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz (h l~ţ~h?tl .. ezvfl.lt~rii, Lucrărilor Publice şiLocuinţei, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulaţie - PMB, . !!E~/!J,~·.,: "A,-~, . - '., alte avizeconform legislatiei În vigoare ~' ",'11 1Ij,\ . ~"4A'" ", . r. [> .. ,t"IE4 "',

In conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisa de Comisia JJri tj31"deA']])i.s,Gi - C.G.M.B : Extras deCarte Funciara la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declaraţie Notarială di~~ţj~p::~e că proprietarii imobilelorcuprinse În aria de studiu au fost informaţi de către beneficiarul studiului de urbăJusrrf de propunerea ce urmează a fiaprobată În C.G.M.B., şi că acesta Îşi asumă orice consecinţe juridice ,;e ar putea decurge din afectarea dreptului deproprietate al acestora.* In conformitate cu prevederile arI. 63 lit.g din Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare,elaboratorul şi beneficiarul documentaţiei de urbanism răspund pentru exactitatea datelor şi veridicitateaÎnscrisurilor cuprinse În documentaţia de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.* La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică şi completează prevederile documentaţii lor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) anişi poate fi folosit numai după aprobarea documentaţiei de urbanism.Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate p:in acest aviz.

I Şef serviciu,Ing. Ioana Balaurea

ARHITECT ŞEF AL MUNICIPIiJLUI BUCUREŞTIARH. GHEORG~TRAŞCU

Referent,Floriana Năstase

.~~

FPS-21-0J/7

Page 6: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI HOTĂRÂRE ... · Drumul Dealul Leului nr. 20-22, sector 4 Având În vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului

prOJlI 51raaa UKUMUL o

i··----\fl":ij: r~::I _,

\ .~l~i r"

Page 7: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI HOTĂRÂRE ... · Drumul Dealul Leului nr. 20-22, sector 4 Având În vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului

II

Către,

MINISTERUL DEZVOLTĂRIIREGIONALE ŞI LOCUINŢEIDirecţia Generală Dezvoltare

Teritorială

Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38 , sector 1Telelonllax : 0372.114.521

Nr.41.543/DGDT/t's.~.d.2009

S.C. PRODOML/S INTERNATIONAL S.R.L.Str. Nicolae Filipescu nr. 53 - 55, sector 2, Bucureşti

AVIZ nr. 151 I 2009

DCiiu,ni,t:::,:r.u.z. _.. rur,L:ţ;un{~ rni):til·- DRln.,~ULDE/~LUL L~~:LU! n~·.?O - 22"sector 1, Bucureşti

Proiectant: S.C. PRODOMUS INTERNATIONAL S.R.L.Beneficiar: APOSTOLOIU EMIL

În baza Ar!. 18, IiI. h) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cumodificările şi completările ulterioare,

Ministerul DezvolUrii Regionale şi Locuinţei

emi:e următorul

AV!Z

privind documentaţia

"P.U.Z. - Funcţiune mixtă· DRUMUL DEALUL LEULUI nr. 20 • 22"sector 1, Bucurt~şti - cu conditiile pe verso

Înainte de aprobarea documenla\iei de căln: Consiliul local, acesta are obligaţia de a verifica modul in care au fostpre!uate in documeillatie conditiile impuse prin avize

Page 8: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI HOTĂRÂRE ... · Drumul Dealul Leului nr. 20-22, sector 4 Având În vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului

. CONDIŢII :

1. illOlcdluri urballislici:

POT max. = 42 %, CUTmax.== 2,52 mp. ADC/mp teren,

Rmax.h = S + P + 5E, Hmax = 20 m

2.Circulaţiile, accesele şi parGările vor respecta prevederile H.C.G.M.B.

nr.66/2006, iar gara rea/parcarea s~ vor asigura exclusiv În incinta proprietăţii.

DIRECŢIA GENERALĂ

DEZVOLT lIRE TERITORIALĂ

'- .

~CNS" Ir-~ ~,,~r-~,,",8-..•.....I IL C,", ,Ju'-Ch.IV~ JCASArWRA ROŞ'---~

2

Page 9: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI HOTĂRÂRE ... · Drumul Dealul Leului nr. 20-22, sector 4 Având În vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului

· " : ;,iiN!sTEr\JL'MEDItÎI'J,' ...., .AGENTIA NATIONALĂP NTRU PROTECTIÂMEDIULUI,': .

________ .••. _. _._. _ .••• -: ... :<" ..•••. -:~~::;,.:~ •. J...•....r ••••.:·,~ ••~••;.:....:"'~.~~,.;:,.;.~~ 'F~ -.' '.'. o". ". '.".

AGENTIA REGIONALĂ PENTRU PROTECTIA MEDiULUI BUCURESTI_ • . .. :·::·~·:.:··.·:'I~,. ;.i.·::·,:,.;:'·< ...f:":'~·.~:."·.-~~·~·~_:::·;·~::'·-;·:'~ .. ,'

Nr.3034/256/20.07.2009

DECIZ~ . .ETAPEI Il}: INcÂDRARE'

a Planului Urba~istic io,~aPIiri'obii~fiiriaiuDe niixtaAmplasament: str. Drumul Deal ILeul~i,ta~la272, sect. 4,Bucuresti

; ,} ;.'

Ca uIThare a n6tificarii adresat~deD-1 APOSTotbiu'EMiL'cu ~fomiciliul_ in J,;dc~l;l TIfov, ~OIJ1U, 1<1 Vid;':!, inregisllJta la .-\.f<..l;jv1. DucUlcsti cu lU.~3b34/256726.06.2009 si a completarilor inregistrate cu nr. 3256/1 0.01.2009

in urma analizarii documentelor tr Jlsmise si a verificarii,. - .in urma parcurgerii etapei 'dejncad~:lre,in baza HGR tir. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului

Mediului si a OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si modificataprin 'Legea nr. 265/2006, modificata si completata de OUG nr, 114/2007 si OUGnr.164/2008, in conformitate cu HGR :11. 1076/2004 (art: 13); Planul UrbanisticZonal - Imobil functiune mixta - strada .)rumul Dealul Leului, taria 272, sector 4,Bucuresti., DU ne~(;sita evaluare de mediu, urmaDd a fi supus procedurii deadoptare fara aviz de mediu. .

Planul Urbanistic Zonal prevede solutionarea si reglementarea din punct devedere urbanistic a arealului in suprafata de 3.700 mp ( conform Avizului deUrbanism nr. 20/1/2/24.06.2009 emis de Primaria Municipiului Bucuresti -Directia UrbanisIŢl si Amenajarea Teritoriului).

Obiectivul lucrarii il constituie reclizarea unUI imobil cu functiune mixtaavand regimul maxim de inaltime S+P+5E.

Obiectivul propus de prezentul PUZ se va realiza cu respectarea tuturorconditiilor impuse prin avizele tehnice de specialitate emise de institutiilecompetente, conform legii.

Suprafata de spatii verzI In procent: de 35 % din suprafata terenului va fiamenajata si intretinuta.

Aleea lacul Morii, nr. 1Sectorul 6. cod 060841 Bucuresti

Vlww.arpmb.fOE-mail: [email protected]

Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77F~x: 021A30.60.75

Page 10: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI HOTĂRÂRE ... · Drumul Dealul Leului nr. 20-22, sector 4 Având În vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului

Se vor respecta prevederile P.U.o. r~fhitoare la utilizari interzise .. .'-~:.'";

. :.-.:t: ~' . i" .

Motivele care au stat la baza luarii deciziei sunt urmatoarele: .planul urbanistic zonal'" a~'aiiiâtri~' ~re efeCte' seiimificative asupramediului;, ':, ..' .. ' .... . ~., ':. .' .opiniiie exprimate; pe 'b~âtritbril!o'r~el~vant~ p;evai:ute in' a~e~airr.l 'laHG. nr. 1076/2004, de membrii Comitetului Special Constituit in cadrulsedintei din data de 09.07.2009;lipsa comentariilor din partea pljblicului ca urmare a celor 3 anunturipublice privind initierea procesului de elaborare a PUZ-ului .

!Elaboratorul si beneficiarul docUTrentatiei de urbanism raspund pentru

exactitatea si veridicitatea ,.datelor si insc:risurilor cuprinse in documentatia deurbanism ce a stat la baza emiterii prezentei.

DIRECTOR COORDONATOR,chim. Simona Wihaela Saceanu

. , .t

...•..-.

SEF SERVICIU AUTORIZARE SICON1ROLUL CONFORMARJI,

/ ing. Ro na Costache

OCMIT,ing. Laurentiu };9l}stantinescu

~/-

Aleea Lacul Morii, nr, 1Sectorul 6, cod 060841 Bucuresli

www.arpmb.rcE-mail: office@arpm).ro

Tel: 021,430.66.72, 21.430.66.77Fax: 021.430.66.75

Page 11: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI HOTĂRÂRE ... · Drumul Dealul Leului nr. 20-22, sector 4 Având În vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului

\.; .~.Primăria Muni c:ipiului Bucureşti

Direcţia Geoo'I'aIă de Dezvoltare,Investiţii şi Planiticare Urbana

B-dul Regina Elisabe' a 47. sector 5, Bucureşti, RomâniaTel.: 305 55 88. IeI. cenl"ll: 305 5S 00 ,nI. 1134; fax: 305 55 88

http.llwwN bucuresti-primaria ro

Direcţia Urbanism .;ii Amenajarea Teritoriului

S',ICce,rM;<lIIS09f'lll xc:!

COMISIA DE COORDONARENr. 832389/D.C.R.J. nr. 2870/03.07.2009

AVIZUL COMIS!EI DE COORDONARE; / ../:\ L)()(c·I.W~, ;.\11/ 1)1 ~"'.". ~·::!<'.\i

Din P.V. nr. 24/03.07.2009 alsedinţei

Comisiei de Coordonare a P.M.I3.

i.... Nr. 21. SC PRODOMUS INTERNATIONAL SRL cu sediul/domiciliul înBucuresti, Str. Nicolae Filipescu nt. 53 - 55, prezintă spre avizare documentaţia de:lrL·~.AJ\.J1t..I\t!I.ll, ;i 1.11.7,. \ ~,,; :J~T:\l~\~:~~SECTOR 4 BUCURESTI", împreună cu avizele scrise ale întreprinderilor edilitare. Înconformitate cu Dispoziţia Primarului General nr. 782/03.06.2009, se avizeazăfavorabil din punct de vedere al reţelelor edilitare planul de precoordonare menţionatmai sus cu condiţiile:

în vederea aprobării PUZ-ului se va obţine avizul CTUAT - PiVlB;- se vor respecta prevederile rrl. 13 din Reglementarea Tehnica aprobata cu

Ordillul MLPAT cu nr. 2I/N/l0.04.200·1;- se vor respecta condiţiile impuse prin avizele anexa la documentaţie;

~''.. .- se va respecta planul de precoo 'donare anexat avizului. .:..\ \

U~~:r~::t.:~:.~:/ .-~.'.

\ PREŞEJ)I~TE - COMISIE,

\ .,'\,..\:ALEXANDRU;Q:Ui\lITRU RADU

CI.SECRETAR - COl\IlSIE,

\ ing. ee. DRUt\IE CO:"ST!\l\TIN

'ARHITECT ŞEF AL

1\JUNI CIPI ULU 1, nu CUREŞT]

GHEORGHEPĂTRAŞCUr' .i r,\../!~~JLL,~

REI'REZENTAN']'

DUAT-COi\/)SIE,

ing. A DREI ZAIIARESCU

FPS-2.3.2.6-02/2

Page 12: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI HOTĂRÂRE ... · Drumul Dealul Leului nr. 20-22, sector 4 Având În vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului

Primăria MUl1liicipiuluiBucureşti_ 1'::''' _",_ .. J' _. _ •••.,." •••:'::'•......•..• '--- ~--....•... '-'_ •..•..•..•.....• - _ --.__ .~-~ -- .,

şi Se, .ricii Publice

B-dul Regina Etisabe:a 47. sector 5, Bucureşti, RomâniaTel 3055535 ;Fax:305 55 72; lel.cenlrală· 305 55 DO,inl. 1150

htlp:/Iw ':!.. N .bucures ti-primaria. ro

DIRECŢIA TRANSPORTURI, DRUMURI ŞI $'STEMATIZAREA CIRCULAŢIEI

Nr. 8573 / .~ ..Qf..~9){ .lu10261/30

Către

S.C. PRODOMUS INTERNATIONAL S.R.L.

SMM certl'ic.a· IS01-l001 2004

841807

În şedinţa Comisiei Tehnice de Circulaţie din data de 02.07.2009 s-a dat acordulde principiu, din punct de vedere tehnic al circulaţiei rutiere şi pietonale, pentrudocumentaţia "P.U.Z. ansamblu de locuinţe colective, situat pe Drumul Dealul Leului,taria 272, sector 4", confonn planulu anexat, cu asigurarea unui număr de locuri deparcare În incintă, În conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 66/2006.

Pentru avizul comisiei veţi reveni la următoarea fază de proiectare, faza P.A.c.

DIRECTOR EXECUTIVi

JON DEDU(y),. /

.l

Page 13: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI HOTĂRÂRE ... · Drumul Dealul Leului nr. 20-22, sector 4 Având În vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului

~lE CERTIFICĂ:

În scopul: informare constructie si intocmire PUZ

ROMÂNIAPrimăriaSectorului 4 al MunicipiuluiBucureştiNr... . din.. .

;.L•••••..•.'"------._-.-._"....,---:--.-.-~~--.-._-

Ca urmare a Cererii adresate de SC BERCENI CONSTRUCTII SRL prin ChiraCristina cu domiciliul În municipiul Bucuresti, sectorul.-, cod poştal , str.Sapte Drumuri n( 18, bl. PM40A, sc. '1 , el. - ap. 6, telefon/fax .0767525753, e-mail...................... . .. , Înregistrată la 11·. 49512 din .02.11. 2009 .. pentru imobilul - teren şi/sau constr (:ţii -. situat În judeţul.. ..... municipiul/oraşul

Bucuresti - sectorul .4.. cod poştal... . STR. DRUMUL DEALULLEULUI nr. 20-22. bl. - sc. ..- el. ap. . sau identificatprin ... 111". Cadastral 9302/3

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.lf?Fi..I49512din 1./?:: ../L 2009

1. REGIMUL JURIDIC:Teren proprietate particulara in suprafata totala de 3700,00 mp. din acte ( din

masuratorile cadastrale 3698,26 m . ) conform actelor de proprietate depuse ladocumentatie ..

În temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr ........... ../. faza PUGt='U7JPUD. aprobată prin Hotărârea Consiliului

Judeţean/Local... . nr. . ../. .În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor

de construcţii. republicată. cu modificările şi completările ulterioare.

2. REGIMuL ECONOMIC:Conform P.U.G. - Subzona mixta cu cladiri de max P+4Etaje (M3).

Se solicita certificat de urbanism pe 1ru informare constructie si intocmire PUZ.3. REGIMUL TEHNIC:

Posibilitatea analizarii amplasal ii unei constructii cu functiunea locuintecolective pe aceasta parcela se poate face pe baza unui studiu de urbanismP.U.Z. avizat conform prevederil(w lega le .

- Terenul se afla in imediata vecinatate li inelului de circulatie pl'oiectat a seexecuta in zona si poate fi afectat de acesta ( prin carosabil sau zona deprotectie) .Se va solicita avizul Centrului c1eProieetare Urbana P.M.B.-Atelierul decirculatiePUZ-ul va fi corelat cu celelalte studii de urbanism aprobate in zona.NOTA: Pentru acest teren a fost emis AVIZUL DE URBANISM nr.20/112/24.06.2009 prin care se avizeaza urmatorii indicatori urbanistici :POT max 42% : CUT max 2.52 ; Rm lXH = S+P+5 E ; Hmax =20m.

'.

Page 14: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI HOTĂRÂRE ... · Drumul Dealul Leului nr. 20-22, sector 4 Având În vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului

2

Conform Legii nr.350/2001 versiunea actualizata 06.07.2009 «Daca modJficareaeste elaborata pentru zone ale un d unitati teritoria!e de referinta, coeficientul deutilizare al terenului (CUT )propus de noua reglementare din PUZ nu il vaputea depasi pe cel aprobat initi I din rUG ,cu mai mult de 20%, o singura data.In cazul in care, din ratiuni de dezvoltare urbanistica temeinic fundamentate,este necesara depasirea coeficient Jlui de utilizare al terenului CUT,numai dininitiativa autoritatii administratiei publice loca le competente se va proceda laelaborarea unui plan urbanistic zonal pentru o suprafata prestabilita.Aceastazona poate fi delimitata prin avi .\ll de oportunitate, in functie de caracterulomogen al zonei, functiune, regim de inaltime si infrastructura existenta «Prezentul certificat de urbanislTl poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

informare constructie si intocmire F'UZ

Certificatul de urbanis~ nu ţine loc de autorizaţie deconstruire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa

~ucrări de construcţii.

4. OBLIGATII ALE TITUlARUlUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:În scopul ~laborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii

- de construire/de desfiinţare - solicita 1:ul se va adresa autorităţii competente pentruprotecţia mediului:

Ministerul Mediului- Agentia Pentru Protectia Mediului BucurestiAleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti

in aplicarea Directivei Consiliului 85/3371CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efecteloranumitor proiecte publice şi private asupra mediului. modificată prin Directiva Consiliului97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Pmlamentului European 2003/35/CE privind participareapublicului la elaborarea anumitor planuri ~i programe in legătură cu mediul şi modificarea, cuprivire la participarea publicului şi accesul la jU3tiţie. a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contactaautoritatea teritorială de mediu pentru ca a :easta să analizeze şi să decidă, după caz,incadrarea/nelncadrarea proiectuluI Inveslltiel pubke/pllvdt8 În ilsta "roiectelor ~upu", "Jâiuclriiimpactului asupra mediului.

in aplicarea prevederilor Directivei Con'. liului 85/337/CEE, procedura de emitere a acorduluide mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depuneriidocumentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţieipublice competente.

in vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu,autoritatea competentă pentru protecţia rTlE,diuluistabileşte mecanismul asigurării consultăriipublice, centralizării optiunilor publicului şi al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la

• realizarea investitiei in ~cord cu rezultatele consultării publice.in aceste' condiţii:

Dupa primirea prezentului certjl~icat de urbanism, titularul areobligaţia de a se prezenta la autoritatea competenti pentru protecţiamediului in vederea evaluarii irliţiale a investiţiei şi stabiliriinecesitaţii evaluării efectelo]" acesteia asupra mediului. In urmaevalua-rii iniţiale a investiţie:. se va emite actul administrativ ala ti tor i ta-ţii compet en t e pen t ru prC' ţ"'e-'c-'ţ-=i-=a'--"m:..:ec:d:..:i"":..:'l:..:u:..:i'-..'- -'

_._---:.,...;...-, ..•_-----~-------------,

\\,

.~

.-

Page 15: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI HOTĂRÂRE ... · Drumul Dealul Leului nr. 20-22, sector 4 Având În vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului

Radu

cretar,

Arhitect-Şef,

~~CARAMIDADaniel

D

în situaţia în care autoritatea ~ompetent~ pentru protecţia mediuluistabileşte necesitatea evalu~rii efectelor investiţiei asupra mediului,solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorit~ţiiadministraţiei publice competente cu privire la menţinerea cereriipentru autorizarea execut~rii lu~r~rilor de construcţii.

3;'6/1 . /2 j /Nr ./49512 din ~ 2009

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE vafi însoţită de următoarele do~~ente:

a) certificatul de urbanism;b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz,extrasu! de P':l~ cadastral act~'aHZi!t la 7i şi extrilSIJ! de "arte funciarii ni' infe'rmareactualizat la zi, În cazul În care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:[ J D.T.A.C. [ J D.T.O.E:. [ J D.T.A.D.

d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:d.1 ) avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

[ 1 alimentare cu apă [ J gaze naturale[ J canalizare [ } telefonizare[ 1 alimentare cu energie ele~trică [1 salubritate[ J alimentare cu energie ternic~ [1 transport urban

Al te avize/acorduri: .d.2) avize şi acorduri privind:[ J securitatea la incendiu [ ] proteqia civilă [ 1 sănătatea populaţiei

d.3) avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau aleserviciilor descentralizate ale acesto ra: . .: ) [ )

dA) studii de specialitate:[ J........... [J................. [J .

e) actul administrativ al autoritati :ompetente pentru protectia mediului.f) dovada privind achitarea taxelor legale.Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

Taxa AC si Taxa timbru de arhite<;Jl1ră?:-> ... Prezentul certificat de urbâtîjS[~\a!:e:/ţic!b.iiitaţea de 24 ( douazeci si patru)

luni de la data emiterii:. ,/ ...(j",,;: ;::~':'~·/'V>~:'."-/ c::'!C):/ ..A-----,\\~-'~.",.17-.'('.'-'. '.

Primarul Sectorului 4 al M lilt('Ij''iph\l ...esthI C- I I' '~:,'1 ..:::~. l' ''''\! .-:,-'

c;to1O1'i o ..-j\~.:."iR;;'(~',,:~'i'

\,~, ];...<"CN....;'i\?. /'<:::~..!~/./ -;::::::--2---' -.__.__.

..c-~

în situaţia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori peparcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţieiasupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare ainvestiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorit~ţiiadministraţiei publice competente.

//

Page 16: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI HOTĂRÂRE ... · Drumul Dealul Leului nr. 20-22, sector 4 Având În vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului

4

Achitat taxa de: 37 lei, conform Chitanţei nr. 9458 din 03.11.2009Prezentul certifilfat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin poştă

la data de .....t3..U .....?o03 .

În conformitate cu prevederile Legi' nr. 50/1991 privind autorizarea executăriilucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

se prelungeşte valabilitateaCertificatului de urbanism

de la data de pănă la data de .

După această dată, o nouă prelunHire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantulurmând să obţină, În condiţiile legii. Jn alt certificat de urbanism.

\\

\

\~i\

Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti

POPESCU Cristian Victor Piedone

Secretar,

DRAGOMIRESCU Radu

Arhitect-Şef,

CARAMIDA Daniel

Data prelungirii valabilităţii: .Achitat taxa de Iei, conform Chitanţei nr din .Transmis solicitantului la data do direct/prin poştă.

INTOCMIT 04.11.2009CONS. BRATZI DANIEL

J;1-

Page 17: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI HOTĂRÂRE ... · Drumul Dealul Leului nr. 20-22, sector 4 Având În vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului

PRIMĂRIA MUNICIPIL LUI BUCUREŞTIDirecţia Generală de Dezvoltare, Investiţii şi Planificare Urbană

./'-y c :c IL.(..

,--·t~c:ţ

DfRECŢlA ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI JURIDICĂA CGMB

(O

Către:

Dirccţia Urbanism şi Amenaja"ca TeritoriuluiSERVICIUL URBANISMNr.

Referitor la Proiectul de Hotărâre a CGMB privind aprobarea planuluiurbanistic zonal "PUZ - Drumul Dealul Leului nr. 20-22, sector 4", vă facemcunoscut faptul că, conform actelor de proprietate depuse la dosar, imobilului ce afost Înscris iniţial pe Drumul Dealul Leului tarlaua 272, sector 4, i s-a atribuit adresapoştală Drumul Dealul Leului nr. 20..22, sector 4.

Prin urmare, Proiectul de otărâre a CGMB privind aprobarea planuluiurbanistic zonal "PUZ - Drumul DE:alul Leului nI'. 20-22, sector 4" reglementeazăacelaşi imobil cu cel ce a fost denumit "PUZ - Drumul Dealul Leului taria 272,sector 4".

Şefser\liciu,ing. IRana BaI aurea

~,

Intocmit,F

710riana.Nasta~e

{\'L~~l.Â..-

Page 18: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI HOTĂRÂRE ... · Drumul Dealul Leului nr. 20-22, sector 4 Având În vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului

jJ.1

",

ANUNTI

Asislenţă Tehnica ~i .Jurididi a C'GMB

__ =~.::o-.-.=-=------====._,=-=- =--

Proiectul de act normativ, mal sus amintit, cu iocumentaţia de bază poate ficonsultat:

pe site--ul PM.B, - W'vvyYjJmb.rQ- la sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta m 47, ~,,:;ctor5 (panou afişaj)- la Cenll ul de Informare. B-dul Regina Ehsabeta fiC. 16, sector 5

1. Proiectul de lîotărare privind aprobarea PianulUI Urbaf'lstlc Zonal - PUZ - Bei IuliuManiu nr. 141 sector 6:

2. Proiectul de hotărare pnvind aprobarea PianulUI Urbani",llc Zonal - PUZ - Str Maxll1lGorkl nr 28-30, sector 1;

3. Proiectul de tlotărâre privind aprobarea Planului UrbanlSilC Zonal - PUl - Str CrivatuluInr 23, sector 3,

4. Proiectul de hotărare privind apr barea Plarl'Jiul Urbanlstic Zonal - PUZ - Str!\Iexandru Constantinescu nr 11-13. sector 1,

5. Proiectul de hotărăre pnvind aprobarea PianulUI Urbanl~~tIG Lonal - PUZ - Bd DtnICUGolescu nr 5, sedor 1;

6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea PianulUI Urbani~;dc Zonal - I:lUZ - 8d. rv1ărăştlnr 8, sector '1'

1 P olectul de hotărâre privind aprobarea PianulUI UrbalîlstlG Zonal - PUZ - DrumulDealul Leului, Taria 272, sector 4:

8. Proieclul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanls[ c Zonal - PUZ - S'r GeorgesBlzet nr 10. sector 2;

9 Proiectul de hotărâre privind aprobarea PianulUi Ur~)3nlstlc Zonal PUZ SosGileorghe Ionescu Siseşti nr. 40- 42, sector '1:

10. Proiectul de hotărâre privind aprobarea PianulUI Urb3r,1Slic Zonal - PUl - SosGileorghe Ionescu Siseşti nr. 67 -69, sector .\:

'1'1 PI'oiectul de hotărâre pnvind aprobarea PianulUI lirtlanistic ZOl131 - PUl - 8eiPnrnăveni nr 55, seclor 1:

12. Proiectul de holărare privind aprobarea Planului Ulbanifitl': Zonal - PUl - Str CaleaVăcareş i nr 295 - 303. sector 4,

13.Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Ur02Jnisl c Zonal - PUZ - SII Ge()I'IJeGeorgescu nr. 37 -39, sector 4

crctar GelJeral

În conformitate cu prevederile Legij nr 52/2003 se ;~cjuce la cunoştintâ publ1ca'mătoarele proiecte de acte normative :

Proiectele de acte normalive se pol obţine în copIe, ţ;e bază de cerere depusa laentrul de Informare.

În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 4 din _egE3 52/2003 până la data de• 04.09.2009 se pot trimite in scris, propuneri. sugestii, Opinii ::;\J valoare de recornand;3fe

rivind proiectele de ac e normative supuse dezbaterii publicE

Page 19: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI HOTĂRÂRE ... · Drumul Dealul Leului nr. 20-22, sector 4 Având În vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului

hUl RIA M.Ui lC1PIULUl nuc :PE~'Tfcret~H Ccncrnl

J]lrt'qiu t\si~tt'nl~1 Tehnică şi .Juridic:! ~1 CGMHPropu0erile, sugestiile, opiniile privind proiectele de acte normatlve, se vor

ra,nsmite:- prin site-L11 www.pmb.ro.- prin poştă pe adresa P.M,B. - B-dul Regina Ellsabeta nr 47 sector 5 -

Directia Asistenţă Tehnică şi Juridică a C.G,M.B;- depuse 18 CentnJÎ de Informare - P.fV1.8- B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5

Matenalel'e transmise vor purta menţiunea:

"Recomandare la proiect de act normativ"

c

\~ ''\ \. ,< '.J, , \

./ , I

\

--_.=========~

1 ~

I .11

I