of 74 /74
STUDII, OPINII, INFORMĂRI Consideraţii generale cu privire la Președinţia României la Consiliul Uniunii Europene Marieta CĂLINA șef de sector Consiliul Legislativ Buletin de informare legislativă nr. 1/2019 3 legi și să coordoneze politicile europene. Rolul României este să prezideze aceste întâlniri și să facă pe toată lumea să ajungă la un consens pe diferite subiecte. „Vrem ca în timpul președinției noastre să dăm un semnal mult mai important în legătură cu apropierea UE de cetățenii europeni. Există o anumită tendință, la nivel european acum, de euroscepticism, care poate să aibă un impact negativ asupra UE. Este nevoie să înțelegem că UE trebuie să fie percepută de către cetă- țenii fiecărei țări ca o structură care conduce la creș- terea bunăstării lor, la creșterea bunăstării la nivelul UE și la siguranța și stabilitatea în lume. De aceea, ne vom concentra asupra acestei chestiuni”, a declarat ministrul român de externe, Teodor Meleșcanu. Președinția are două misiuni principale: 1. Planificarea și conducerea reuniunilor din cadrul Consiliului și al grupurilor sale de pregătire. Astfel, președinția conduce reuniunile din cadrul diferitelor formațiuni ale Consiliului (cu excepția Consiliului Afaceri Externe) și al grupurilor de pregă- tire ale Consiliului, care includ comitete permanente, precum Comitetul Reprezentanților Permanenți (Coreper), și grupuri de lucru și comitete care se ocupă de chestiuni foarte precise. Președinția se asigură că discuțiile se derulează în mod corespunzător și că sunt corect aplicate Re- gulamentul de procedură și metodele de lucru ale Consiliului. 2. Reprezentarea Consiliului în relațiile cu cele- lalte instituții ale Uniunii Europene Pentru realizarea acestei misiuni, președinția reprezintă Consiliul în relațiile cu celelalte instituții ale Uniunii Europene, în special cu Comisia și cu Parlamentul European. Rolul său este de a încerca obținerea unui acord privind dosarele legislative prin Este cunoscut faptul că, Președinția Consiliului Uniunii Europene este exercitată pentru o perioadă de 6 luni, prin rotație, de fiecare stat membru și că, prin definiție aceasta trebuie să fie neutră și impar- țială pe perioada exercitării mandatului. Prin urmare, ea nu poate favoriza propriile opțiuni de politici și nici pe cele ale unui alt stat membru. Principalele provocări la adresa statelor membre care dețin Președinția Consiliului sunt reprezentate de importanța conturării de către statul, care pregă- tește exercițiul președinției, a unei viziuni politice proprii asupra evoluției proiectului european și a politicilor sale, a unei capacități administrative corect dimensionate și a unui sistem național performant de coordonare interministerială în domeniul afacerilor europene. În acest sens, pentru stabilirea obiectivelor pe termen lung, se constituie grupuri de câte trei țări, numite simplu trio-uri, pe o perioadă de 18 luni, care asigură un cadru general coerent de desfășurare a activității Consiliului Uniunii Europene. Acest sistem a fost introdus prin Tratatul de la Lisabona în 2009. Alături de România sunt Finlanda și Croația, care, prin rotație, vor continua ce a început România. România, la rândul ei, a preluat președinția de la Austria. Cancelarul Sebastian Kurtz a venit personal la București pentru predarea simbolică a misiunii. Obligațiile concrete ale unei președinții a Consi- liului Uniunii Europene se materializează prin asi- gurarea resurselor necesare pentru prezidarea la Bruxelles a reuniunilor ministeriale, la nivel de amba- sadori și a peste 150 de grupuri de lucru de la nivelul Consiliului. Consiliul funcționează după reguli clare și deloc greu de înțeles. Practic, sub această umbrelă se întâl- nesc miniștrii din toate țările membre ca să adopte

Consideraţii generale cu privire la Președinţia României ... · politica comercială comună. Președinția României la Consiliul Uniunii Euro - pene se desfășoară în perioada

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Consideraţii generale cu privire la Președinţia României ... · politica comercială comună....

 • STUDII, OPINII, INFORMĂRI

  Consideraţii generale cu privire la Președinţia Românieila Consiliul Uniunii Europene

  Marieta CĂLINA

  șef de sector

  Consiliul Legislativ

  Buletin de informare legislativă nr. 1/2019 3

  legi și să coordoneze politicile europene. Rolul

  României este să prezideze aceste întâlniri și să facă

  pe toată lumea să ajungă la un consens pe diferite

  subiecte.

  „Vrem ca în timpul președinției noastre să dăm un

  semnal mult mai important în legătură cu apropierea

  UE de cetățenii europeni. Există o anumită tendință, la

  nivel european acum, de euroscepticism, care poate

  să aibă un impact negativ asupra UE. Este nevoie să

  înțelegem că UE trebuie să fie percepută de către cetă -

  țenii fiecărei țări ca o structură care conduce la creș -

  terea bunăstării lor, la creșterea bunăstării la nivelul

  UE și la siguranța și stabilitatea în lume. De aceea, ne

  vom concentra asupra acestei chestiuni”, a de clarat

  ministrul român de externe, Teodor Meleșcanu.

  Președinția are două misiuni principale:

  1. Planificarea și conducerea reuniunilor din

  cadrul Consiliului și al grupurilor sale de pregătire.

  Astfel, președinția conduce reuniunile din cadrul

  diferitelor formațiuni ale Consiliului (cu excepția

  Consiliului Afaceri Externe) și al grupurilor de pre gă -

  tire ale Consiliului, care includ comitete permanen te,

  precum Comitetul Reprezentanților Permanenți

  (Core per), și grupuri de lucru și comitete care se

  ocupă de chestiuni foarte precise.

  Președinția se asigură că discuțiile se derulează

  în mod corespunzător și că sunt corect aplicate Re -

  gulamentul de procedură și metodele de lucru ale

  Consiliului.

  2. Reprezentarea Consiliului în relațiile cu cele -

  lalte instituții ale Uniunii Europene

  Pentru realizarea acestei misiuni, președinția

  reprezintă Consiliul în relațiile cu celelalte instituții

  ale Uniunii Europene, în special cu Comisia și cu

  Parlamentul European. Rolul său este de a încerca

  obținerea unui acord privind dosarele legislative prin

  Este cunoscut faptul că, Președinția Consiliului

  Uniunii Europene este exercitată pentru o perioadă

  de 6 luni, prin rotație, de fiecare stat membru și că,

  prin definiție aceasta trebuie să fie neutră și impar -

  țială pe perioada exercitării mandatului. Prin urmare,

  ea nu poate favoriza propriile opțiuni de politici și

  nici pe cele ale unui alt stat membru.

  Principalele provocări la adresa statelor membre

  care dețin Președinția Consiliului sunt reprezentate

  de importanța conturării de către statul, care pregă -

  tește exercițiul președinției, a unei viziuni politice

  proprii asupra evoluției proiectului european și a

  politicilor sale, a unei capacități administrative corect

  dimensionate și a unui sistem național performant de

  coordonare interministerială în domeniul afacerilor

  europene.

  În acest sens, pentru stabilirea obiectivelor pe

  termen lung, se constituie grupuri de câte trei țări,

  numite simplu trio-uri, pe o perioadă de 18 luni, care

  asigură un cadru general coerent de desfășurare a

  activității Consiliului Uniunii Europene. Acest sistem

  a fost introdus prin Tratatul de la Lisabona în 2009.

  Alături de România sunt Finlanda și Croația, care,

  prin rotație, vor continua ce a început România.

  România, la rândul ei, a preluat președinția de la

  Austria. Cancelarul Sebastian Kurtz a venit personal

  la București pentru predarea simbolică a misiunii.

  Obligațiile concrete ale unei președinții a Consi -

  liu lui Uniunii Europene se materializează prin asi -

  gurarea resurselor necesare pentru prezidarea la

  Bruxelles a reuniunilor ministeriale, la nivel de amba -

  sadori și a peste 150 de grupuri de lucru de la nivelul

  Consiliului.

  Consiliul funcționează după reguli clare și deloc

  greu de înțeles. Practic, sub această umbrelă se întâl -

  nesc miniștrii din toate țările membre ca să adopte

 • reuniuni de negociere informale și prin reuniuni ale

  Comitetului de conciliere.

  Președinția cooperează strâns cu Președintele

  Con siliului European și cu Înaltul Reprezentant al

  Uniunii pentru afaceri externe și politica de secu -

  ritate.

  Președinția sprijină activitatea acestora și, de ase -

  menea, i se poate solicita să îndeplinească anumite

  sarcini pentru Înaltul Reprezentant, cum ar fi să

  reprezinte Consiliul Afaceri Externe în fața Parla -

  mentului European sau să prezideze Consiliul Afaceri

  Externe atunci când se discută aspecte legate de

  politica comercială comună.

  Președinția României la Consiliul Uniunii Euro -

  pene se desfășoară în perioada 1 ianuarie – 30 iunie

  2019, prioritățile acesteia înscriindu-se în sfera

  următorului motto: coeziunea, înțeleasă ca unitate,

  egalitate de tratament și convergență.

  Președinția Românei la Consiliul Uniunii Euro -

  pene va urmări să contribuie la asigurarea conver -

  genței și coeziunii europene în scopul unei dezvoltări

  durabile și echitabile pentru toți cetățenii și statele

  membre prin creșterea competitivității și reducerea

  decalajelor de dezvoltare, promovarea conectivității

  și a digitalizării, stimularea antreprenoriatului și con -

  solidarea politicii industriale europene.

  Programul Președinției se axează pe patru obiec -

  tive principale: Europa convergenței, Europa mai

  sigură, Europa ca actor global puternic și Europa

  valorilor comune.– Europa convergenței are în vedere avansarea

  procesului de negociere privind Cadrul Financiar

  Multianual 2021-2027; dezvoltarea dimensiunii so -

  cia le a Uniunii Europene, prin punerea în aplicare a

  Pilonului European al Drepturilor Sociale; avansarea

  agendei Uniunii Europene în domeniile economic și

  financiar, în scopul stimulării creșterii și investițiilor,

  pentru aprofundarea Uniunii Economice și Monetare,

  precum și în vederea sprijinirii reformelor structurale;

  promovarea cercetării și inovării, digitalizării și

  conectivității în vederea creșterii competitivității

  economiei și industriei europene.

  – Europa siguranței se referă la consolidareaunei Europe mai sigure printr-un plus de coeziuneîntre statele membre pentru a face față noilor pro vo -cări de securitate ce amenință siguranța cetățenilorși prin sprijinirea inițiativelor de cooperare îndomeniu.

  În acest sens, se va urmări: consolidarea securității

  interne, prin creșterea cooperării între statele membre

  și creșterea interoperabilității sistemelor de securitate

  ale Uniunii Europene, protejarea siguranței cetățe -

  nilor, companiilor și instituțiilor publice în spațiul

  virtual și îmbunătățirea securității Uniunii Europene

  la atacuri cibernetice; continuarea luptei împotriva

  terorismului; facilitarea operaționalizării Parchetului

  European; acordarea unei atenții sporite aspectelor

  privind migrația, pe baza unei abordări cuprinzătoare

  a acțiunii în cadrul Uniunii Europene și prin pro -

  movarea cooperării cu țările de origine și tranzit,

  precum și prin facilitarea dialogului între statele

  membre în scopul identificării de soluții pentru o

  politică eficientă și sustenabilă a Uniunii Europene

  în domeniul migrației și azilului.

  – Europa, actor global se referă la promovarea

  consolidării capacităților de apărare și securitate ale

  Uniunii în strânsă legătură cu procesele similare din

  cadrul NATO și consolidarea Parteneriatului strategic

  UE – NATO; sprijinirea întăririi acțiunii în domeniul

  Politicii de Securitate și Apărare Comune; avansarea

  politicii de extindere a Uniunii pentru asigurarea unui

  plus de securitate în plan intern și extern; promovarea

  de acțiuni coordonate și coerente în vecinătatea Uniu -

  nii Europene; promovarea intereselor comerciale, atât

  prin consolidarea multilateralismului și modernizarea

  sistemului comercial multilateral, cât și prin extin -

  derea Acordurilor de parteneriat economic și de liber

  schimb.

  – Europa valorilor comune, care va urmări sti -

  mularea solidarității și coeziunii Uniunii prin promo -

  varea politicilor privind combaterea discri minării,

  egalitatea de șanse și tratamentul egal pentru femei și

  bărbați, precum și prin creșterea implicării cetă țenilor,

  și în special a tinerilor, în dezbaterile euro pene. Aceste

  aspecte se vor concretiza prin promovarea combaterii

  eficiente a rasismului, intoleranței, xenofobiei, popu -

  lismului, antisemitismului și descurajarea discursului

  bazat pe ură; promovarea combaterii dezinformării

  online și a știrilor false, inclusiv prin ameliorarea

  educației în domeniul mass-media și dezvoltarea de

  mecanisme europene care promovează bunele practici

  în combaterea dezinformării; promovarea și susți -

  nerea inițiativelor legislative privind progresul social

  și reducerea decalajelor de dezvoltare, oportunități

  egale între femei și bărbați, precum și asigurarea

  accesului la educație și pregătire a categoriilor deza -

  vantajate; combaterea discriminării de gen pe piața

  muncii și în afaceri, precum și a diferențelor de remu -

  nerare dintre femei și bărbați.

  Studii, opinii, informări

  4 Buletin de informare legislativă nr. 1/2019

 • Președinția României va găzdui un summit la

  Sibiu de Ziua Europei, al cărui obiectiv principal este

  dezbaterea privind viitorul Europei.

  Următoarele președinții ale Consiliului Europei,

  până în 2030, arată astfel:

  România (ianuarie-iunie 2019), Finlanda (iulie-

  decembrie 2019), Croația (ianuarie-iunie 2020),

  Germania (iulie-decembrie 2020), Portugalia (ianuarie-

  iunie 2021), Slovenia (iulie-decembrie 2021), Franța

  (ianuarie-iunie 2022), Cehia (iulie-decembrie 2022),

  Suedia (ianuarie-iunie 2023), Spania (iulie-decembrie

  2023), Belgia (ianuarie-iunie 2024), Ungaria (iulie-

  decembrie 2024), Polonia (ianuarie-iunie 2025),

  Danemarca (iulie-decembrie 2025), Cipru (ianuarie-

  iunie 2026), Irlanda (iulie-decembrie 2026), Lituania

  (ianuarie-iunie 2027), Grecia (iulie-decembrie 2027),

  Italia (ianuarie-iunie 2028), Letonia (iulie-decembrie

  2028), Luxemburg (ianuarie-iunie 2029), Olanda (iulie-

  decembrie 2029), Slovacia (ianuarie-iunie 2030), Malta

  (iulie-decembrie 2030).

  Consiliul a stabilit că până la 31 decembrie 2029

  va fi luată decizia în ceea ce privește ordinea

  președințiilor începând cu 1 ianuarie 2031.

  Surse:

  www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/

  presidency-council-eu/

  https://www.romania2019.eu/

  https://www.caleaeuropeana.ro/

  Studii, opinii, informări

  Buletin de informare legislativă nr. 1/2019 5

 • neprivative de libertate” nu conturează cu precizia

  necesară sfera persoanelor avute în vedere de text.

  Având în vedere că norma propusă poate fi

  interpretată în sensul că are în vedere și persoanele

  aflate în executarea unor pedepse complementare,

  rezultă că prin proiect se instituie, în ceea ce privește

  această categorie de persoane, o reglementare para -

  lelă celei din cuprinsul lit. f) a aceluiași articol, care

  se referă la persoanele care nu au putut ocupa loc de

  muncă după eliberarea din detenție, și care se pot afla

  în situația de a executa pedepse comple mentare.

  Pentru respectarea art. 36 alin. (1) și a art. 61 alin.

  (2), din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică

  legislativă pentru elaborarea actelor normative,

  republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

  este necesară revederea și reformularea corespun -

  zătoare a normei propuse pentru art. 16 lit. g), la

  pct. 1, astfel încât să rezulte cu claritate categoriile

  de pedepse avute în vedere și, concret, la ce măsuri

  neprivative de libertate se face referire.

  La pct. 3, ținând seama de conținutul normei

  propuse, rezultă că se urmărește, de fapt, modificarea

  alin. (4) al art. 66, și nu completarea art. 66

  1

  .

  Cu toate acestea, întrucât dreptul persoanelor

  aflate „în timpul sau după executarea unei pedepsesau măsuri educative ori alte măsuri neprivative delibertate” de a beneficia în mod gratuit de serviciide formare profesională potrivit art. 66 alin. (1),

  astfel cum este propus la pct. 2, prin norma care face

  trimitere la art. 16 lit. f) și g), este prevăzut și în

  cuprinsul alin. (4) al art. 66, reprezintă o situație de

  instituire a unor reglementări paralele, interzisă de

  art. 16 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu

  modificările și completările ulterioare.

  Pentru aceste rațiuni, este necesară reanalizarea

  textului și sub acest aspect.

  De asemenea, trebuie revăzută expresia „Persoa -nele aflate în detenție care mai au de executat celmult 9 luni până în ultima zi de executare a pedepsei,respectiv aflate în timpul sau după executarea uneipedepse sau măsuri educative ori alte măsuri nepri -va tive de libertate” și din considerații de ordin gra -matical, întrucât noțiunile enumerate, plasate după

  Studii, opinii, informări

  6 Buletin de informare legislativă nr. 1/2019

  În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr.

  73/1993, republicată, Consiliul Legislativ analizeazăşi avizează proiectele de legi, propunerile legislativeşi proiectele de ordonanţe şi de hotărâri cu caracternormativ ale Guvernului, în vederea supunerii lorspre legiferare sau adoptare, după caz, şi conformart. 46 din Regulamentul de organizare şi funcţio -

  nare a Consiliului Legislativ în situația în care, înurma examinării proiectului de lege sau a propuneriilegislative, se constată că acesta este corespunzătorsub toate aspectele […], avizul este favorabil.

  În cazul în care, ulterior examinării proiectuluide lege sau a propunerii legislative, se constată că, înmod global, reglementarea propusă corespundeexigențelor urmărite […], dar sunt necesare unelecompletări, modificări ori reformulări, avizul estefavorabil și va cuprinde observațiile și propunerilecorespunzătoare definitivării corecte a proiectului.

  În situația în care proiectul de lege sau propu -nerea legislativă contravine prevederilor sau prin -cipiilor constituționale, ordinii statului de drept oritratatelor la care România este parte sau este îndiscordanță cu sistemul nostru legislativ, avizul va finegativ, motivându-se în mod corespunzător.

  Avizul va fi, de asemenea, negativ și în situația încare prin proiect se instituie norme incompatibile cureglementările Uniunii Europene.

  Prezentăm în continuare, în extras, o primă parte

  din avizele emise de Consiliul Legislativ în primul

  semestru al anului 2018.

  AVIZ

  referitor la propunerea legislativă pentru

  completarea Legii nr. 76 din 16 ianuarie 2002

  privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi

  stimularea ocupării forţei de muncă

  Consiliul Legislativ avizează favorabil propu ne -

  rea legislativă, cu următoarele observaţii şi propuneri:

  Referitor la textul propus pentru lit. g) a art. 16,

  utilizarea sintagmei „se află în executarea unor

  pedepse, a unei măsuri educative sau altor măsuri

  Selecţie din avizele Consiliului Legislativ pe semestrul I 2018

  Lucica-Violeta NICULAE

  Cristina PĂIŞ

  experţi

  Consiliul Legislativ

 • virgulă, nu reprezintă circumstanțieri ale stării de

  detenție.

  Potrivit Expunerii de motive, prin promovarea

  prezentei propuneri legislative se urmărește înlă tu -

  rarea unei inechități determinate de faptul că per -

  soanele aflate în detenție beneficiază de programe de

  pregătire profesională, „în schimb, persoanele aflateîn evidența serviciului de probațiune nu beneficiazăde aceleași programe de profesionalizare, în ciudafaptului că șansele de reintegrare socială suntconsiderabil mai mari decât ale persoanelor careexecută pedepse privative de libertate”. În acestcontext, precizăm că în rândul măsurilor pentru sti -

  mularea ocupării forței de muncă de care beneficiază

  persoanele după eliberarea din detenție, se numără

  și serviciile gratuite de mediere, prevăzute la art. 61

  alin. (3). Având în vedere faptul că sfera benefi -

  ciarilor serviciilor gratuite de formare profesională

  se extinde prin includerea, alături de persoanele care

  nu au putut ocupa loc de muncă după eliberarea din

  detenție prevăzute la art. 16 lit. f) din actul normativ

  de bază, a persoanelor aflate în executarea unor

  pedepse, a unor măsuri educative sau a altor măsuri

  neprivative de libertate, recomandăm a se analiza

  dacă aceștia din urmă nu ar putea fi și beneficiari ai

  serviciilor de mediere gratuite, prevăzute la art. 61

  alin. (3), precum prima categorie de persoane

  invocată.

  AVIZ

  referitor la proiectul de Hotărâre pentru

  modificarea și completarea Normelor

  metodologice pentru punerea în aplicare

  a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind

  înființarea Agenției Naționale pentru

  Locuințe, aprobate prin Hotărârea

  Guvernului nr. 962/2001

  Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul

  de hotărâre, cu următoarele observații și propuneri:

  La data avizării, proiectul a depășit deja termenul

  prevăzut de art. III din Ordonanța Guvernului nr.

  28/2017, aprobată cu modificări prin Legea nr.

  278/2017, potrivit căruia, în termen de 30 de zile de

  la intrarea în vigoare a respectivei ordonanțe a

  Guvernului, se modifică, în mod corespunzător,

  Normele metodologice pentru punerea în aplicare a

  prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea

  Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin

  Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și

  completările ulterioare.

  Întrucât intervenţiile legislative propuse sunt

  numeroase – 40 de puncte –, vizând aproape în

  integralitate Normele metodologice aprobate prin

  Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, pentru respecta -

  rea prevederilor art. 61 alin. (1) din Legea nr. 24/2000,

  republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

  ar fi indicată abrogarea în întregime a actului şi

  înlocuirea acestuia cu o nouă reglementare.

  Textul propus pentru art. 2 alin. (1), nu conține

  virgula dintre cuvintele „aprobate” și „înainte” care

  este prezentă în cadrul art. 3 alin. (7) din lege – cu

  care acest alineat „se armonizează” potrivit Notei de

  fundamentare (Secțiunea a 2-a, nr.crt. 2 – Schimbări

  preconizate) –, ceea ce poate conduce la interpretarea

  literală potrivit căreia nu planurile urbanistice sunt

  aprobate înainte de promovarea programelor de dez -

  voltare a construcțiilor de locuințe, ci stabilirea sauclarificarea regimului juridic al terenurilor se reali -zează înainte de promovarea respectivelor pro grame.

  Prin urmare, sugerăm revederea textului.

  Textul propus pentru art. 3 alin. (3), soluția

  acordării posibilității depunerii cererii și după împli -

  ni rea vârstei de 35 de ani, este contradictorie, întrucât,

  pe de o parte, reprezintă o excepție de la prevederile

  alin. (2), iar pe de altă parte, acest alineat de la care se

  exceptează, îi vizează în mod expres pe mediciirezidenți, atunci când definește tinerii specialiști dinînvățământ sau sănătate ca fiind persoane majore învârstă de până la 35 de ani.

  Medicii specialiști și cadrele didactice calificate,

  la care se referă textul, fac parte tot din categoria

  tinerilor specialiști din învățământ sau sănătate,

  definiți la art. 3 alin. (2).

  Este necesară eliminarea textului propus pentru

  alin. (6), întrucât art. 3, inclusiv cu completările

  aduse aici, nu face vorbire despre familie, astfel încât

  să existe o legătură tematică între unele alineate ale

  acestui articol și textul în discuție.

  În plus, textul reia definiția familiei din art. 8 alin.

  (1

  2

  ) din lege, făcând dublă reglementare, ceea ce este

  interzis de normele de tehnică legislativă.

  Referitor la textul propus pentru art. 12 alin. (2

  2

  ),

  cu privire la sintagma „în cadrul programului

  prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. b)” semnalăm că la res -

  pectiva literă se face referire la „dezvoltarea prinprograme proprii a unor proiecte imobiliare pentruconstruirea de locuinţe proprietate privată prin creditipotecar”. Ca urmare, se recomandă înlocuirea sin -tagmei sus-menționate cu sintagma „în cadrul unui

  program din cele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b)”.

  Referitor la textul propus pentru art. 12 alin. (3

  1

  ),

  nu este clar ce desemnează procedura internă la care

  se referă textul. În cadrul Secțiunii a 2-a, nr.crt. 2 –

  Schimbări preconizate din instrumentul de prezentare

  Studii, opinii, informări

  Buletin de informare legislativă nr. 1/2019 7

 • și motivare se menționează că „modelele de contractse vor stabili prin procedură elaborată cu respec -tarea Ordinului secretarului general al Guvernuluinr. 600/2018 privind aprobarea Codului controluluiintern managerial al entităților publice”. Sugerămreformularea textului astfel încât acesta să asigure

  claritatea necesară.

  La textul propus pentru art. 13

  1

  alin. (5), art. 2

  alin. (4) din lege, a cărei aplicare o face acesta,

  vorbește despre cota de 5% din valoarea devizului

  general al investiției care se cuprinde în structuracheltuielilor de investiții. Având în vedere că soluțiapreconizată este sensibil diferită față de art. 2 alin.

  (4) din lege, sugerăm revederea sa.

  Referitor la textul propus pentru art. 19

  3

  alin. (1

  1

  ), alin. (1), la care se face trimitere, trimite, la

  rândul său, la art. 6 alin. (1) lit. c) şi c

  1

  ) din Legea

  nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi com ple -

  tările ulterioare. Pentru a se evita procedeul trimiterii

  la o altă normă de trimitere, care nu este agreat de

  normele de tehnică legislativă, propunem refor -

  mularea textului, astfel încât să se facă trimitere

  direct la resursele vizate.

  AVIZ

  referitor la proiectul de Ordonanță

  de urgență pentru stabilirea calculului tarifului

  lunar al chiriei pe mp care se aplică

  pentru închirierea locuințelor și terenului

  aferent acestora, aflate în domeniul public

  și privat al statului și în administrarea

  Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului

  Protocolului de Stat” și pentru modificarea

  și completarea unor acte normative

  Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul

  de ordonanță de urgență, cu următoarele observaţii şi

  propuneri:

  Situațiile extraordinare în baza cărora se promo -

  vează prezentul proiect în regim de urgență nu sunt

  motivate de o manieră expresă și neechivocă în

  Nota de fundamentare și nici în preambulul pro iec -

  tului, ci de o manieră implicită, identificarea acestora

  realizându-se cu dificultate. În raport cu prevederile

  art. 115 alin. (4) din Constituția Româ niei, repu -

  blicată, ale art. 43 alin. (3) din Legea nr. 24/2000,

  republicată, cu modificările și completările ulterioare

  și având în vedere jurisprudența Curții Constitu -

  ționale în materie, preambulul ordonanței de urgență

  trebuie să cuprindă prezentarea elementelor de fapt

  și de drept în susținerea situației extraordinare, a

  cărei reglementare nu poate fi amânată și care

  impun recurgerea la această cale de reglementare,

  menționarea doar a necesității emiterii unei ordonanțe

  de urgență fiind insuficientă. Este, deci, necesară

  completarea corespunzătoare a Notei de fundamen -

  tare și a preambulului, deoarece nemotivarea sau

  motivarea necorespunzătoare constituie motive de

  neconstituționalitate.

  La art. I, în ceea ce privește norma propusă,

  achiesăm la punctul de vedere al Ministerului

  Justiției, transmis cu adresa nr.52366/13.06.2018,

  potrivit căruia dispoziția nu îndeplinește criteriile de

  claritate și predictibilitate, conform art. 1 alin. (5) din

  Constituția României, republicată, fiind necesară cla -

  ri ficarea sensului expresiei „criterii de eficiență

  econo mică”, fie prin definire, fie prin trimiterea la

  texte legale, care definesc astfel de criterii.

  Totodată, este necesar să se precizeze despre ale

  cui „investiții proprii” face vorbire textul, cum anume

  și în funcție de ce criterii se stabilesc „cota de

  reparații” și „cota de profit”, dacă se are în vedere

  doar contravaloarea asigurării obligatorii a imobi -

  lului, conform legii, precum și precizarea cum anume

  și în funcție de ce criterii se stabilește suma pre -

  conizată pentru susținerea acestora. În situația în care

  norma propusă nu este redată într-o manieră clară, în

  vederea asigurării interpretării și aplicării unitare a

  acesteia, este posibilă apariția unor situații discri -

  minatorii între persoanele beneficiare, din perspectiva

  cuantumului sumei la care ar fi îndreptățite, în con -

  dițiile utilizării unor bunuri identice sau similare.

  Pentru respectarea prevederilor art. 26 și 54 din

  Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările și

  completările ulterioare, ar fi necesară introducerea

  unor norme tranzitorii pentru situațiile în curs la data

  intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

  AVIZ

  referitor la propunerea legislativă pentru

  completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2014

  privind încadrarea în muncă şi detașarea

  străinilor pe teritoriul României şi pentru

  modificarea şi completarea unor acte normative

  privind regimul străinilor în România

  Consiliul Legislativ avizează favorabil propu ne -

  rea legislativă, cu următoarele observații și propuneri:

  Secretarul General al Senatului a transmis Con -

  siliului Legislativ spre avizare în anul 2018, alte două

  propuneri legislative având ca obiect modificarea și

  completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2014

  privind încadrarea în muncă şi detașarea străinilor pe

  teritoriul României şi pentru modificarea şi com -

  pletarea unor acte normative privind regimul străi -

  nilor în România, cu modificările și completările

  Studii, opinii, informări

  8 Buletin de informare legislativă nr. 1/2019

 • ulterioare, pentru care au fost emise un aviz favorabil

  cu observații și un aviz negativ; în vederea siste -

  matizării legislației și promovării unor soluții unitare

  și coerente, recomandăm dezbaterea concomitentă în

  Parlament a acestor proiecte de acte normative care

  vizează intervenții legislative asupra aceluiași act

  normativ.

  Expunerea de motive nu respectă structura

  instrumentului de prezentare şi motivare, prevăzută

  la art. 31 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modi -

  ficările și completările ulterioare, neexistând infor -

  mații referitoare la impactul asupra sistemului juridic,

  respectiv: implicațiile pe care noua reglementare le

  are asupra legislației în vigoare; compatibilitatea

  cu reglementările Uniunii Europene în materie,

  deter minarea exactă a acestora şi, dacă este cazul,

  măsurile viitoare de armonizare care se impun; deci -

  ziile Curții de Justiție a Uniunii Europene şi alte

  documente relevante pentru transpunerea sau imple -

  mentarea prevederilor legale respective.

  Precizăm că în domeniul care face obiectul actului

  normativ asupra căruia se intervine prin prezenta

  propunere legislativă, respectiv încadrarea în muncă

  și detașarea străinilor pe teritoriul României, există o

  vastă legislație derivată a Uniunii Europene, alcătuită

  din regulamente, directive și decizii, care dezvoltă și

  pun în aplicare normele primare cuprinse în Tratatul

  privind Uniunea Europeană (TUE) și Tratatul privind

  funcționarea Uniunii Europene (TFUE) referitoare la

  Spațiul de libertate, securitate şi justiție1, cunoscuteanterior intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona

  ca acquis-ul Schengen. Uniunea Europeană a încheiat acorduri privind

  facilitarea eliberării vizelor cu Serbia, Ucraina și

  Moldova, state vecine României și terțe față de UE,

  ai căror cetățeni pot fi posibilii lucrători transfron -

  talieri vizați prin prezenta propunere.

  Prin urmare, ar fi fost necesar ca instrumentul de

  prezentare și motivare să evidențieze și măsura în care

  soluțiile preconizate sunt concordante cu normele

  Uniunii Europene – derivate sau provenind din anga -

  jamente externe – dintre care unele au fost menționate

  mai sus.

  Străinii cetățeni ai statelor non-UE vizați prin

  norma propusă, se pot încadra și în categoriile lucră -

  torilor transfrontalieri, sau lucrătorilor sezonieri,

  aceștia din urmă beneficiind de norme distincte în

  cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 25/2014, care, de

  altfel, transpune și dispoziții din Directiva 2014/36/UEa Parlamentului European şi a Consiliului din 26 fe -

  bruarie 2014 privind condițiile de intrare şi de şederea resortisanților țărilor terțe în scopul ocupării unuiloc de muncă în calitate de lucrători sezonieri.

  Lucrătorul transfrontalier este definit la art. 2

  alin. (1) lit. h) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2014

  ca fiind „străinul, cetăţean al unui stat ce are frontieră

  comună cu România şi care locuieşte în zona de

  frontieră a statului respectiv, încadrat în muncă într-o

  localitate de frontieră de pe teritoriul României cu

  contract individual de muncă pe durată nedeterminată

  sau pe durată determinată, încheiat cu un angajator

  în baza avizului de angajare”.

  Pe de altă parte, lucrătorul sezonier este definit la

  art. 2 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului

  nr. 25/2014 ca fiind „străinul care îşi menține reșe -

  dința principală într-un stat terţ, dar locuiește legal şi

  temporar pe teritoriul României, fiind încadrat în

  muncă pe teritoriul României cu contract indi -

  vidual de muncă pe durată determinată, încheiat

  cu un angajator în baza avizului de angajare, pentru

  a presta o activitate care se desfășoară în funcție de

  succesiunea anotimpurilor”.

  Aceste persoane, în conformitate cu prevederile

  Directivei 2014/36/UE pot exercita dreptul de ședere

  și de muncă în România, pe baza „autorizației în

  scopul ocupării unui loc de muncă sezonieră”, care

  poate fi, de la caz la caz și în funcție de perioada de

  ședere mai mare sau mai mică de 90 de zile, unul

  dintre documentele prevăzute la art. 12 din directivă:

  vize de scurtă/lungă ședere și/sau un permis de

  muncă.

  Precizăm că la art. 40 alin. (2) din Ordonanța

  Guver nului nr. 25/1997 se prevede că: „În cuprinsulactelor normative şi tratatelor în vigoare, prin sin tag -mele «permis de muncă» şi «autorizație de muncă»se înțelege «aviz de angajare» sau «aviz de deta șare»,după caz, în condițiile prezentei ordo nanțe”, iareliminarea necesității avizului de angajare pentru

  anumiți lucrători străini face obiectul prezentei

  propuneri.

  Recomandăm a se analiza dacă intervenția

  preconizată nu ar fi trebuit să vizeze prevederile

  referitoare la lucrătorii sezonieri și lucrătorii

  transfrontalieri.

  Propunerea legislativă trebuie corelată cu Ordo -

  nanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind

  regimul străinilor în România, republicată, cu modi -

  ficările și completările ulterioare, cel puțin cu privire

  la art. 44, care enumeră ca document necesar pentru

  solicitarea dreptului de ședere pentru angajare în

  muncă, avizul de angajare. Totodată, aceste din urmă

  Studii, opinii, informări

  Buletin de informare legislativă nr. 1/2019 9

  1

  Conform art. 3 alin. (2) TUE, acesta constituie un spațiu

  „fără frontiere interne, în interiorul căruia este asigurată libera

  circulație a persoanelor, în corelare cu măsuri adecvate privind

  controlul la frontierele externe, dreptul de azil, imigrarea, precum

  și prevenirea criminalității și combaterea acestui fenomen”.

 • categorii de străini exceptate sunt acoperite de un

  sistem de garanții ca: tratate și acorduri, solicitarea

  unor ministere sau autorități de a desfășura activități,

  deținerea calității de asociat/acționar/administrator în

  cadrul unei societăți comerciale, desfășurarea unor

  activități didactice, științifice sau artistice în baza

  ordinului unui minister de specialitate, a unor acti -

  vități temporare solicitate de ministere ori de alte

  organe ale administrației publice centrale sau locale

  ori de autorități administrative autonome din Româ -

  nia, studii, etc.

  Textul alin. (3) al art. 44 stabilește situațiile în care

  viza de lungă ședere pentru angajare în muncă se

  acordă fără prezentarea copiei avizului de angajare, în

  cazul unor persoane al căror statut profesional sau al

  căror titlu în baza căruia exercită dreptul de ședere

  pe teritoriul României, constituie garanții sufi -

  ciente

  2

  , astfel încât să nu perturbe piața muncii din

  România și să nu pună în pericol spațiul de libertate,

  securitate și justiție al Uniunii Europene, nepre -

  zentând un risc de imigrație ilegală. În antiteză,

  prestarea unei activități salariate temporare de către

  un străin, etnic român, pe o durată destul de lungă –

  cel mult un an – fără ca angajatorul să fi obținut un

  aviz de angajare – definit, la art. 2 alin. (1) lit. c) din

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/1997, ca

  documentul oficial eliberat de către Inspectoratul

  General pentru Imigrări, care atestă dreptul unui

  angajator de a încadra în muncă un străin pe o

  anumită funcție – nu prezintă aceleași garanții.

  În acest context, avizul de angajare se eliberează

  de Inspectoratul General pentru Imigrări, după veri -

  ficarea unor condiții generale și a unor condiţii

  speciale, în funcţie de tipul de lucrător.

  Norma propusă pentru lit. n) a art. 3 alin. (2) este

  insuficient exprimată sub aspectul determinării

  categoriei de beneficiari: „străini, etnici români, care

  sunt cetățeni ai Republicii Moldova și ai altor state

  în care există comunități românești semnificative –

  Ucraina, Serbia, Albania”. Cu privire la sintagma

  „etnici români”, aceasta nu cunoaște definire la

  nivelul legislației naționale. Totodată, nu sunt deter -

  minate elementele de stabilire a originii românești

  pentru identificarea etnicului, precum și criterii de

  raportare, pentru nivelul gradului de rudenie al

  subiec tului raportării cu un cetățean român devenit

  cetățean al unui stat terț, apartenența la cultură

  română – modalitatea de probare, nivelul de cunoaș -

  tere a limbii române și altele asemenea.

  De asemenea, prin utilizarea sintagmei „comu -

  nități românești semnificative” nu este stabilit un

  element precis, neechivoc pentru determinarea ca -

  drului beneficiarilor.

  O altă neclaritate este determinată de utilizarea

  conjuncției „și” în expresia „care sunt cetățeni ai

  Republicii Moldova și ai statelor în care există

  comunități românești semnificative”, fapt de natură

  a crea incertitudini cu privire la tipul de cetățenie a

  beneficiarului, respectiv etnicul român cu dublă

  cetățenie.

  În propunerea legislativă analizată, nu este stabilit

  dacă „străinii, etnici români” au reședință pe teritoriul

  României.

  Întrucât o astfel de formulare nu este adecvată

  limbajului normativ, precum și pentru respectarea art.

  38 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, republicată,

  modificările și completările ulterioare, potrivit căruia

  „Textul articolelor trebuie …, să prezinte norma

  instituită fără explicații sau justificări.”, este necesară

  eliminarea sintagmei „–Ucraina, Serbia, Albania

  etc.”.

  În concluzie, pentru respectarea art. 6 alin. (1)

  din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările și

  completările ulterioare, „Proiectul de act normativtrebuie să instituie reguli necesare, suficiente şiposibile care să conducă la o cât mai mare stabilitateşi eficiență legislativă. Soluțiile pe care le cuprindetrebuie să fie temeinic fundamentate, luându-se înconsiderare interesul social, politica legislativă astatului român şi cerințele corelării cu ansamblulreglementărilor interne şi ale armonizării legislațieinaționale cu legislația comunitară şi cu tratateleinternaționale la care România este parte, precum şicu jurisprudența Curții Europene a DrepturilorOmului”, fiind necesară reanalizarea și reformulareatextului propus pentru lit. n) a art. 3 alin. (2), urmând

  a fi asigurată și respectarea prevederilor incidente din

  dreptul Uniunii Europene.

  Studii, opinii, informări

  10 Buletin de informare legislativă nr. 1/2019

  2

  a) străinii al căror acces liber pe piața muncii din

  România este stabilit prin tratate încheiate de România cu alte

  state; b) străinii care desfășoară activități didactice, științifice

  sau alte categorii de activități specifice în instituții de profil

  acreditate ori autorizate provizoriu din România, în baza unor

  acorduri bilaterale, și personalul cu calificare specială, în baza

  ordinului ministrului educației naționale, precum și străinii care

  desfășoară activități artistice în instituții de cultură din România,

  în baza ordinului ministrului culturii; c) străinii care urmează să

  desfășoare pe teritoriul României activități solicitate de

  ministere ori de alte organe ale administrației publice

  centrale sau locale ori de autorități administrative autonome;

  d) străinii care sunt numiți la conducerea unei filiale,

  reprezentanțe sau sucursale de pe teritoriul României a unei

  companii care are sediul în străinătate, iar la data solicitării nu

  sunt asociați, acționari sau administratori la o persoană juridică

  română și, la filiala, reprezentanța sau sucursala respectivă, nu

  mai există un alt străin care beneficiază de un drept de ședere în

  acest scop.

 • AVIZ

  referitor la propunerea legislativă privind

  transmiterea unui imobil din domeniul public

  al statului și din administrarea Ministerului

  Afacerilor Interne, Instituția Prefectului,

  Județul Olt în domeniul public al județului Olt

  și pentru declararea unui bun de interes național

  și înscrierea acestuia în inventarul centralizat

  al bunurilor din domeniul public al statului

  și darea acestuia în administrarea Ministerului

  Afacerilor Interne, Instituția Prefectului,

  Județul Olt

  Consiliul Legislativ avizează favorabil propu ne -

  rea legislativă, cu următoarele observații și propuneri:

  Palatele administrative din municipiile reședințe

  de județe au fost trecute în proprietatea statului în

  temeiul Decretului-lege nr. 30/1990 și al Hotărârii

  Guvernului nr. 115/1990 și sunt bunuri proprietate

  publică de interes național, potrivit Hotărârii

  Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor

  administrative din municipiile reședințe de județe în

  administrarea prefecturilor, cu modificările ulte -

  rioare. În anexa la această hotărâre, palatul admi -

  nistrativ din județul Olt figurează la poziția 29.

  Regimul juridic al acestor bunuri este prevăzut

  expres și de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 213/1998

  privind bunurile proprietate publică, cu modificările

  și completările ulterioare, potrivit căruia „Domeniul

  public al statului este alcătuit din bunurile prevăzute

  la art. 136 alin. (4) din Constituţie, din cele prevăzute

  la pct. I din anexă, precum și din alte bunuri de uz

  sau de interes public național, declarate ca atare

  prin lege”.

  Este de analizat dacă soluțiile propuse nu țin de

  domeniul de reglementare rezervat Guvernului.

  Avem în vedere faptul că imobilul a fost edificat cu

  finanțare de la bugetul de stat, cu destinația de sediu

  pentru Instituția Prefectului – Județul Olt, conform

  Hotărârii Guvernului nr. 220/1994, cu modificările

  ulterioare. Pe de altă parte, potrivit art. 20 alin. (2)

  din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate

  publică, inventarul centralizat al bunurilor din dome -

  niul public al statului se supune spre aprobare

  Guvernului.

  Prin Decizia nr. 494/2013, Curtea Constituțională

  a statuat că „acceptarea ideii potrivit căreia Parla -mentul își poate exercita competența de autoritatelegiuitoare în mod discreționar, oricând și în oricecondiții, adoptând legi în domenii care aparțin înexclusivitate actelor cu caracter infralegal, admi -nistrativ, ar echivala cu o abatere de la prerogativeleconstituționale ale acestei autorități consacrate de

  art.61 alin.(1) din Constituție și transformareaacesteia în autoritate publică executivă.”

  Pentru rigoare normativă, la definitivarea textului

  art. 5 alin. (1) trebuie avută în vedere următoarea

  formulare: „anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului

  nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centra -

  lizat al bunurilor din domeniul public al statului,

  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

  nr. 1020 și 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu

  modificările și completările ulterioare”, iar la alin. (2)

  sugerăm reformularea textului astfel:

  „(2) În termen de … de zile de la data intrării în

  vigoare a prezentei legi, Ministerul Afacerilor Interne

  va supune spre aprobare Guvernului proiectul de

  Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea

  Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor

  administrative din municipiile reședințe de județe în

  administrarea instituțiilor prefectului, publicată în

  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din

  11 noiembrie 1994, cu modificările ulterioare, potri -

  vit prevederilor prezentei legi”.

  La anexa nr. 1, pentru conformitate cu juris pru -

  dența Curții Constituționale, recomandăm comple -

  tarea acesteia, în sensul indicării tuturor datelor de

  identificare ale imobilului avut în vedere.

  Prin Decizia nr. 1/2014, Curtea Constituțională a

  reținut că „rigoarea caracteristică normelor detehnică legislativă impune respectarea unor exigențeminimale, în vederea asigurării legalității mecanis -mului de transfer reglementat prin legea supusăcontrolului de constituționalitate, și anume (…)individualizarea bunurilor, în sensul precizăriinumărului de carte funciară, inclusiv prin reali -zarea măsurătorilor cadastrale în vederea înscrieriiimobilelor respective în cartea funciară”.

  AVIZ

  referitor la proiectul de Hotărâre pentru

  aprobarea valorii maxime a sprijinului financiar

  excepțional cu caracter temporar care se acordă

  producătorilor agricoli din sectorul fructe

  Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul

  de hotărâre, cu următoarele observaţii şi propuneri:

  La nivelul dreptului original al Uniunii Euro -

  pene, fundamentul juridic al Politicii Agricole Comu -

  ne (PAC) este instituit de prevederile articolelor

  38-44 din Tratatul de la Lisabona, al cărui scop îl

  reprezintă „menţinerea şi dezvoltarea unui sistem

  agricol modern, care să asigure un nivel de viaţă

  echitabil populaţiei rurale...”. În contextul acestor

  prevederi instituţionale ale Tratatului de la Lisabona,

  unul din instrumentele esenţiale ale Politicii Agricole

  Studii, opinii, informări

  Buletin de informare legislativă nr. 1/2019 11

 • Comune, în afara problematicilor comune a pieţelor

  agricole concomitent cu politica socio-structurală, îl

  reprezintă politica sprijinului financiar, susţinută de

  Uniunea Europeană şi asigurată de statele membre,

  în conformitate cu principiul proporţionalităţii.

  Din punct de vedere al dreptului european derivat,

  proiectul cade sub incidenţa reglementărilor statuate

  la nivelul Uniunii Europene subsumate normelor

  Politicii Comune a Agriculturii, în segmentul legis -

  laţiei europene – Produse care fac obiectul unei orga -

  nizări comune a pieţelor, în secţiunea – Fructe şi

  legume proaspete.

  În acest context, în dezvoltarea procedurilor spe -

  cifice, necesare asigurării unui sistem de implemen -

  tare eficient şi conform cerinţelor Uniunii Europene,

  se desprinde cu necesitate concluzia potrivit căreia, în

  plan funcţional, se impune să fie finalizat un meca -

  nism intern eficient al controlului operaţiunilor care

  fac parte din sistemul de finanţare al Fondului Euro -

  pean de Garantare Agricolă (ex ante şi ex post), acofinanţării publice şi private, a pre-finanţării, mai cu

  seamă prin raportare la noile cerinţe europene ce

  decurg din calitatea de stat membru al Uniunii Euro -

  pene.

  La nivelul dreptului european derivat, direct apli -

  cabil obiectului de reglementare al proiectului,

  semnalăm existenţa Regulamentului delegat (UE) nr.

  1165/2017 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire

  a unor măsuri de sprijin excepționale cu caracter

  temporar pentru producătorii de anumite fructe,

  publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

  seria L, nr. 170 din 01.07.2017.

  Proiectul are în vedere acordarea unui sprijin

  financiar cu caracter temporar producătorilor agricoli

  din sectorul fructe, ca urmare a acoperirii unei părţi apierderilor suferite de producătorii agricoli din

  sectorul fructe care au efectuat măsura de retragere

  de pe piaţă în vederea distribuirii gratuite pentru

  produsele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Regula -

  mentul delegat (UE) nr. 1165/2017 al Comisiei.

  În acest sens, valoarea maximă a sprijinului

  financiar excepțional cu caracter temporar în cuan -

  tum de 200 de mii lei necesar plăţii ajutorului care se

  acordă pentru măsura retragerea de pe piață în

  vederea distribuirii gratuite (atribuită organizațiilor

  de producători din sectorul fructelor), conform

  prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) din Regulamentul

  delegat (UE) nr. 1165/2017 al Comisiei, se va asigura

  ca sprijin financiar aferent Fondului European de

  Garantare Agricolă – FEGA, prin bugetul Minis -

  terului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul

  2018. În aceeași ordine de idei, potrivit prevederilor

  art. 1 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE)

  nr. 1165/2017, sprijinul financiar acoperă activitățile

  desfășurate în perioada dintre data de 1 iulie 2017 și

  până la atingerea cantității de maximum 2000 tone

  de fructe destinate consumului în stare proaspătă.

  AVIZ

  referitor la proiectul de Lege privind

  stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a

  Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului

  European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015

  privind comisioanele interbancare pentru

  tranzacţiile de plată cu cardul

  Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul

  de lege, cu următoarele observaţii şi propuneri:

  Din punct de vedere al dreptului european, demer -

  sul legislativ de faţă se află sub incidenţa reglemen -

  tărilor statuate la nivelul Uniunii Europene şi a

  normelor subsumate dreptului de stabilire şi a liber -

  tății de a presta servicii, în sectorul – Aplicare

  sectorială, subsectorul – Activități de servicii.

  Regulamentul (UE) 2015/751 al Parlamentului

  European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind

  comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată

  cu cardul, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii

  Europene, seria L, nr. 123 din data de 19.05.2015

  reglementează, în principal, comisioanele interban -

  care multilaterale, aplicabile tranzacțiilor de plată

  inițiate cu cardul, naţionale şi transfrontaliere, în

  cazul în care atât prestatorul de servicii de plată al

  plătitorului, cât și cel al beneficiarului plății se situ -

  ează în Uniune, indiferent de monedă, stabilind

  drepturile și obligațiile părților implicate în aceste

  tranzacții.

  Până la acest moment, au fost adoptate parțial

  mǎsurile necesare aplicǎrii Regulamentului (UE)

  2015/751, în scopul asigurǎrii respectǎrii obligaţiilor

  ce revin statelor membre, prin adoptarea Hotărârii

  Guvernului nr. 677/2016 privind stabilirea unor mă -

  suri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/751

  al Parlamentului European şi al Consiliului din

  29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare

  pentru tranzacţiile de plată cu cardul. Hotărârea în

  cauză stabileşte cadrul instituţional necesar aplicării

  prevederilor art. 8 alin. (2) şi (6), precum şi ale art. 10

  alin. (1), (2), (4) şi (5) ale Regulamentului (UE)

  2015/751, în relaţia dintre prestatorii de servicii de

  plată şi consumatori, astfel cum sunt aceştia definiţi

  în regulamentul menționat.

  Prezentul proiect asigură cadrul legal pentru

  urmă rirea respectării cerinţelor impuse prin Regula -

  mentul (UE) 2015/751, stabilind cu certitudine și

  predictibilitate regimul sancționator aplicabil în cazul

  Studii, opinii, informări

  12 Buletin de informare legislativă nr. 1/2019

 • încălcării acestor cerințe, cu luarea în considerare a

  prevederilor art. 14 din regulament.

  De asemenea, proiectul stabilește ca Banca Naţio -

  nală a României să fie desemnată ca autoritate com -

  petentă responsabilă cu asigurarea respectării, de

  către categoriile de persoane menţionate la art. 3 din

  proiect, a prevederilor Regulamentului (UE) 2015/751,

  cu excepţia prevederilor art. 8 paragrafele (2) şi (6) și

  art. 10 paragrafele (1), (2), (4) şi (5) ale Regula -

  mentului (UE) 2015/751, pentru care Autoritatea

  Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC)

  va fi autoritatea naţională responsabilă cu supra ve -

  gherea respectării acestora în relaţia dintre prestatorii

  de servicii de plată şi consumatori, potrivit preve -

  derilor art. 2 alin. (1) din Hotărârea de Guvern nr.

  677/2016, mai sus menţionată.

  Dat fiind faptul că Regulamentul (UE) 2015/751

  face parte de jure din dreptul intern, nefiind necesarăexistența unui act de transpunere, apreciem utilă rea -

  nalizarea, de către inițiator, a dispozițiilor intro duse

  prin actualul proiect, astfel încât să fie evitate posi -

  bilele paralelisme cu prevederile regulamentului în

  cauză.

  AVIZ

  referitor la proiectul de Hotărâre privind

  aprobarea procedurilor pentru acordarea

  licențelor în domeniul transportului feroviar

  Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul

  de hotărâre, cu următoarele observaţii şi propuneri:

  Proiectul de hotărâre are ca obiect aprobarea

  procedurilor pentru acordarea licențelor în domeniul

  transportului feroviar de către Organismul de Licențe

  Feroviare Român (OLFR), în calitate de autoritate de

  acordare a acestor licențe, operatorilor care efectu-

  ează manevră feroviară, celor care asigură inter me -

  dierea activității de transport pe calea ferată și ope -

  ratorilor care efectuează transport urban cu metroul,

  cu respectarea cerințelor generale și a celor privind

  onorabilitatea, capacitatea financiară, competența

  profesională și acoperirea pentru răspunderea civilă.

  Proiectul reprezintă forma refăcută și îmbunătățită

  a proiectului de Hotărâre privind aprobarea proce -durilor pentru acordarea licențelor din domeniultransportului feroviar, pentru care Consiliul Legis -lativ a emis aviz favorabil cu observații şi propuneri,

  din care observațiile și propunerile formulate au fost

  preluate aproape în totalitate.

  Din punct de vedere al dreptului Uniunii

  Europene, demersul normativ intră sub incidenţa

  reglementărilor statuate la nivelul Uniunii Europene

  şi a normelor din domeniul Politicii în domeniul

  transporturilor, în segmentele legislative – Trans -porturi terestre/Funcționarea pieței/Acces pe piață.

  În contextul adoptării Legii nr. 202/2016 privind

  integrarea sistemului feroviar din România în spațiul

  feroviar unic european, au fost transpuse prevederile

  Directivei 2012/34/UE a Parlamentului European șia Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind insti-tuirea spațiului feroviar unic european, dispozițiiinterne care prevăd, printre altele, în Cap. III din lege,

  criteriile aplicabile eliberării, înnoirii sau modificării

  licenţelor de transport feroviar de către Organismul

  de Licenţe Feroviare Român (OLFR), destinate

  operatorilor de transport feroviar care sunt înfiinţaţi

  sau urmează să fie înfiinţaţi în România.

  Având în vedere că, la momentul actual, nu există

  proceduri de acordare a licențelor de intermediere a

  activităţii de transport pe calea ferată și a licențelor

  pentru transport urban cu metroul, inițiatorul prezen -

  tului proiect a prevăzut o abordare unitară a cadrului

  normativ privitor la acordarea licenţelor de transport

  feroviar, cu respectarea prevederilor Regula men -

  tului de punere în aplicare (UE) 2015/171 al

  Comisiei din 4 februarie 2015 privind anumite

  aspecte din cadrul procedurii de acordare de

  licențe întreprinderilor feroviare, care stabilește

  detaliile pentru utilizarea unui tipizat comun de

  licență, anumite aspecte ale procedurii de acordare a

  unei licențe de transport feroviar, informații standard

  în ceea ce privește acordarea licențelor pentru

  efectuarea serviciilor de transport feroviar, informații

  referitoare la răspunderea civilă pentru acordarea

  licențelor pentru operatorii de transport feroviar,

  valabile pe întreg teritoriul Uniunii și al statelor din

  SEE, precizate în cadrul anexelor I și II din Regula -

  mentul de punere în aplicare (UE) 2015/171.

  La art. 23 este necesară reanalizarea soluției

  legislative preconizate, care ar putea interveni sub

  forma unui act normativ de același nivel cu cel asupra

  căruia se intervine și care să prevadă abrogarea,

  respectiv modificarea unor dispoziții ce nu mai

  corespund soluțiilor reglementate prin prezentul

  proiect.

  Elementele structurale prevăzute la art. 23 cuprind

  și alte prevederi în afara celor referitoare la licențele

  de transport feroviar, care ar urma să fie abrogate,

  astfel încât este dificilă separarea dispozițiilor din

  același element structural care se abrogă față de cele

  care ar urma să fie aplicabile în continuare.

  Ca exemplu: norma de la art. 28 alin. (1) din

  Ordinul ministrului transporturilor nr. 535/2007 care

  prevede că „Eventualele contestaţii privind deciziade neacordare, suspendare sau retragere a licenţelorde transport feroviar şi a certificatelor de siguranţă

  Studii, opinii, informări

  Buletin de informare legislativă nr. 1/2019 13

 • se depun la Autoritatea Feroviară Română – AFERîn termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comu -nicării scrise şi se soluţionează de consiliul deconducere al Autorităţii Feroviare Române – AFERîn termen de 30 de zile”, din cadrul acesteia urmânda fi abrogate doar prevederile referitoare la licențele

  de transport feroviar, nu și cele referitoare la certi -

  ficatele de siguranţă, care vor rămâne în vigoare.

  În subsidiar, pentru rigoarea redactării, literele

  menționate în text trebuie încadrate în partea dreaptă

  cu paranteză.

  De asemenea, deoarece art. 8-10, 12, 21, 24 și 26

  sunt constituite numai din elementele structurale

  invocate în text, acestea trebuie invocate în integra -

  litatea lor, fără a mai menționa structurile din care

  sunt alcătuite.

  Pentru rațiuni gramaticale, sintagma „procedura

  acordării autorizației de siguranță” se va înlocui cu

  expresia „procedura de acordare a autorizației de

  siguranță”.

  Pentru corectitudinea exprimării, este necesar a se

  revedea termenul „aranjarea”, care nu este adecvat

  lim ba jului normativ.

  Este necesară prevederea expresă a semnificației

  sintagmei „condamnare penală gravă”, în funcție de

  care operatorul economic poate să îndeplinească una

  dintre cerințele privind onorabilitatea.

  AVIZ

  referitor la propunerea legislativă pentru

  modificarea și completarea unor acte normative

  și stabilirea unor măsuri în domeniul

  administrației publice centrale

  Consiliul Legislativ avizează favorabil propu ne -

  rea legislativă, cu următoarele observaţii şi propuneri:

  Pentru concordanță cu prevederile art. 41 alin. (1)

  din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările și

  completările ulterioare, recomandăm reformularea

  titlului, în acord cu obiectul de reglementare, și

  anume indicarea domeniului din care fac parte actele

  normative modificate/completate, respectiv „din

  dom eniul apărării”.

  La pct. 2 și 3 ale art. I, întrucât se preconizează

  modificări ale unor subdiviziuni ale aceluiași articol,

  pentru fluența părții dispozitive, precum și pentru

  respectarea normelor de tehnică legislativă, este nece -

  sară comasarea lor într-un singur punct, cu urmă -

  toarea redactare:

  Privitor la actualul pct. 6 al art. I, prin care se

  propune modificarea art. 44 din actul normativ de

  bază, care stabilește în sarcina Guvernului adoptarea

  de norme metodologice în termen de „180 de zile de

  la data intrării în vigoare a prezentei legi”, sem na -lăm că, potrivit art. 62 din Legea nr. 24/2000, repu -

  blicată, cu modificările și completările ulterioare,

  dispozițiile de modificare și de completare se

  încorporează, de la data intrării lor în vigoare, în actul

  de bază, identificându-se cu acesta.

  Cum Legea nr. 232/2016, cu modificările ulte -

  rioare, a intrat deja în vigoare, intervenția legislativă

  nu se poate materializa în forma propusă de inițiatori,

  impunându-se reconsiderarea acestui punct, sub

  forma unui articol distinct, numerotat cu cifră

  romană, astfel încât să se înțeleagă că termenul de

  180 de zile se raportează la data intrării in vigoare a

  prezentei legi și nu a Legii nr. 232/2016.

  Cu privire la art. VIII, potrivit prevederilor

  art. 65 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu

  modificările şi completările ulterioare, în vederea

  abrogării, dispozițiile normative vizate trebuie deter -

  minate expres, începând cu legile şi apoi cu celelalte

  acte normative, prin menționarea tuturor datelor de

  identificare a acestora. Pe cale de consecință, este

  necesară reformularea acestui articol și precizarea în

  mod expres a dispozițiilor normative avute în vedere

  pentru abrogare.

  AVIZ

  referitor la propunerea legislativă

  pentru modificarea și completarea

  Legii adopției nr. 273/2004

  Consiliul Legislativ avizează favorabil propu ne -

  rea legislativă, cu următoarele observații și propuneri:

  Din Expunerea de motive, măsurile propuse sunt

  de natură a redefini cadrul legislativ din domeniul

  adopțiilor și de a-l pune în acord cu realitatea socială

  existentă în România. În acest context, în aplicarea

  prevederilor art. 61 alin. (1) din Legea nr. 24/2000,

  republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  este de apreciat dacă ar fi necesară abrogarea vechii

  reglementări și înlocuirea acesteia cu un nou act

  normativ care să cuprindă inclusiv propunerile

  din prezentul proiect.

  În considerarea prevederilor art. 33 din Legea

  nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completă -

  rile ulterioare, se recomandă efectuarea studiului de

  impact, prin care vor fi estimate costurile și bene -

  ficiile aduse în plan social prin proiect.

  La art. I pct. 1, referitor la soluția preconizată

  pentru art. 2 lit. b), potrivit căreia familia extinsă este

  compusă din rudele copilului până la gradul al treilea,inclusiv, semnalăm că Legea nr. 287/2009 privind

  Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, cât

  și Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea

  Studii, opinii, informări

  14 Buletin de informare legislativă nr. 1/2019

 • drepturilor copilului, republicată, cu modificările și

  completările ulterioare, iau în considerare, în cazul

  consultării, rudele până la gradul al patrulea,

  inclusiv.

  Nihil obstat să se schimbe soluția clasică, daraceasta, pentru asigurarea unei cât mai mari stabilități

  și eficiențe legislative, trebuie realizată în mod unitar

  în cuprinsul actului asupra căruia se intervine.

  În acest sens, semnalăm că, în cuprinsul Legii

  nr. 273/2004, ipoteza rudelor până la gradul al

  patrulea, inclusiv, este conținută și de norme asupra

  cărora nu se intervine, precum art. 6 alin. (2) lit. c),

  art. 18 alin. (10) lit. c) sau art. 29 alin. (1). Ca urmare,

  este necesară corelarea normelor.

  Având în vedere că, de lege lata, art. 28 estestructurat în trei alineate care urmează a fi modificate

  prin art. I pct. 5-7, iar la art. I pct. 8 se prevede

  introducerea unui nou alineat, alin. (4), la același

  articol, este necesară comasarea acestor puncte într-

  un singur punct, care să vizeze modificarea în

  întregime a art. 28, cu următoarea parte dispozitivă:

  „5. Articolul 28 se modifică și va avea următorul

  cuprins:”.

  Ca urmare a însușirii prezentei recomandări, este

  necesară renumerotarea punctelor subsecvente.

  La actualul art. I pct. 9, în redactarea propusă

  pentru art. 32 alin. (5), norma este insuficient de

  clară, deoarece nu se înțelege faptul că drepturile și

  obligațiile părintești ale părinților firești sau, după

  caz, cele exercitate de persoane fizice ori juridice se

  suspendă ca efect al hotărârii judecătorești defi -

  nitive prin care instanța admite cererea de încu -

  viințare a deschiderii procedurii adopției.

  Totodată, nu se asigură nici succesiunea logică a

  soluțiilor legislative preconizate, având în vedere

  faptul că, la art. I pct. 10, în textul propus pentru alin.

  (6) al aceluiași articol se face referire la „efec telehotărârii judecătorești de deschidere a proceduriiadopției”.

  La actualele pct. 11-13 ale art. I, referitor la

  soluția preconizată de abrogare a art. 33-35 care, delege lata, reglementează procedura privind cerereade revizuire împotriva hotărârii definitive de des -

  chidere a procedurii adopției, semnalăm că există

  posibilitatea unor astfel de cereri de revizuire care nu

  au fost încă soluționate de instanțele judecătorești.

  Menționăm că, potrivit prevederilor art. 26 al Legii

  nr. 24/2000, republicată, cu modificările și comple -

  tările ulterioare, proiectul de act normativ ar trebui

  să cuprindă și soluții legislative pentru situații

  tranzitorii, în cazul în care prin noua reglementare

  sunt afectate raporturi sau situații juridice născute sub

  vechea reglementare, dar care nu și-au produs în

  întregime efectele până la data intrării în vigoare a

  noii reglementări.

  La actualul art. I pct. 26, norma vizată a fi

  modificată nu poate fi alin. (2) al art. 96, alineat a

  cărui modificare s-a propus la punctul precedent. Ca

  urmare, sugerăm reanalizarea și reformularea normei,

  identificându-se în mod corect articolul al cărui

  alin. (2) se dorește a fi modificat.

  AVIZ

  referitor la propunerea legislativă privind

  măsuri de punere în aplicare a Regulamentului

  (UE) 2016/679 al Parlamentului European

  și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind

  protecția persoanelor fizice în ceea ce privește

  prelucrarea datelor cu caracter personal

  și libera circulație a acestor date și de abrogare

  a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general

  privind protecția datelor)

  Consiliul Legislativ avizează favorabil propune -

  rea legislativă, cu următoarele observaţii şi propuneri:

  Din punct de vedere al dreptului Uniunii Euro -

  pene, propunerea legislativă de faţă intră sub inci -

  denţa reglementărilor subsumate Politicii europene

  privind consumatorii, în segmentul legislativ rezervat

  – Informării, educării şi reprezentării consumatorilor,

  demersul prezentând deopotrivă tangenţe şi cu

  Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie al Uniunii

  Europene. La nivelul dreptului derivat, în raport de

  obiectul specific de reglementare al propunerii de

  faţă, prezintă incidenţă directă dispoziţiile Regula -

  mentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European

  şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția

  persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea

  datelor cu caracter personal și privind libera circulație

  a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

  (Regulamentul general privind protecția datelor),

  norme juridice obligatorii şi direct aplicabile în

  ordinea naţională a statelor membre, conform art. 88

  din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

  (TFUE).

  Într-adevăr, prevederile Regulamentului (UE)

  2016/679, care urmează a intra în vigoare la data de

  25 mai 2018, au drept obiectiv major, conform pre -

  am bulului acestui act juridic european, consolidarea

  regimului juridic aplicabil prelucrării datelor cu

  caracter personal, în considerarea dreptului funda -

  mental recunoscut cetăţenilor europeni, potrivit art. 8

  alin. (1) din Carta drepturilor fundamentale a UE,

  respectiv a art. 16 alin. (1) din TFUE.

  Deşi dreptul la protecţia datelor cu caracter per -

  sonal nu este un drept absolut, acesta trebuie luat în

  Studii, opinii, informări

  Buletin de informare legislativă nr. 1/2019 15

 • considerare în raport cu funcţia pe care o îndeplineşte

  în societate şi echilibrat cu alte drepturi fundamen -

  tale, în conformitate cu principiul proporţionalităţii.

  Din acest punct de vedere, conform preambulului

  său, regulamentul european respectă toate aceste

  drepturi fundamentale, libertăţile şi principiile recu -

  noscute în Cartă, astfel cum sunt consacrate în tratate,

  în special respectarea vieţii private şi de familie, a

  reşedinţei şi a comunicaţiilor, a protecţiei datelor cu

  caracter personal, a libertăţii de gândire , de constiinţă

  şi de religie, a libertăţii de exprimare şi de informare,

  a libertăţii de a desfăşura o activitate comercială,

  dreptul la o cale de atac eficientă şi la un proces

  echitabil, precum şi la diversitate culturală, religioasă

  şi lingvistică.

  Cu toate acestea, regulamentul admite că normele

  sale pot suferi circumstanţieri specifice sau restric -

  ţionări ale dispoziţiilor conţinute, graţie intervenţiei

  dreptului intern al fiecărui stat, astfel că – pentru

  asigurarea unei coerenţe, dar şi pentru facilitatea

  acce sibilităţii dispoziţiilor naţionale de către persoa -

  nele cărora li se aplică – se recunoaşte dreptul liber al

  statelor membre de a încorpora elemente ale acestui

  regulament european în dreptul intern, prin adaptări

  corespunzătoare, ceea ce şi realizează, de-o manieră

  efectivă, iniţiatorii acestui demers legislativ.

  Corelativ unui asemenea drept, actul juridic

  european statuează asupra obligaţiei ce incumbă

  acestor state de a informa, fără întârziere, Comisia

  Europeană cu privire la dispoziţiile de drept intern

  adoptate, sub aspectul exonerărilor sau derogărilor

  dispuse la nivel naţional şi permise de regulament

  ori cu privire la orice altă modificare ulterioară a

  acestora.

  Sunt reglementate aşadar, în contextul stabilirii

  unor reguli speciale în materie, aspecte privitoare la

  prelucrarea datelor genetice, a datelor biometrice sau

  a datelor privind sănătatea, prelucrarea unui număr

  de identificare naţional, prelucrarea datelor cu

  caracter personal în contextul relaţiilor de muncă,

  după cum sunt instituite şi unele derogări, în acord

  cu normele regulamentului, în ceea ce priveşte

  prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri

  jurnalistice sau în scopul exprimării academice,

  artistice sau literare, respectiv, prelucrarea datelor cu

  caracter personal în scopuri de cercetare ştiinţifică

  sau istorică, în scopuri statististice ori în scopuri de

  arhivare în interes public, reguli particulare şi

  derogări însoţite însă de existenţa garanţiilor cores -

  punzătoare pentru drepturile şi libertăţile vizate.

  În considerarea datei la care urmează să intre în

  vigoare Regulamentul general pentru protecţia date -

  lor (25 mai 2018), adoptarea măsurilor pentru

  punerea în aplicare a prevederilor acestuia se

  impune a fi premergătoare datei mai sus amintite.

  În ceea ce privește sintagma „autoritățile publice”

  definită la alin. (1) lit. a), apreciem că textul ar trebui

  să se refere în mod distinct la „Camera Deputaților și

  Senat”, entități cu personalitate juridică și buget

  propriu, și nu la „Parlament”.

  La art. 3 alin. (2), textul nu este suficient de clar,

  întrucât nu prevede în mod expres care este mo -

  mentul ulterior căruia nu se poate efectua prelucrarea

  datelor privind sănătatea. Este necesară, de aceea,

  reanalizarea și reformularea textului.

  Din formularea propusă rezultă că respectiva

  prelucrare se poate efectua „ulterior” de către terțe

  entități, dacă este realizată în scopul asigurării sănă -

  tății publice. În măsura în care s-a dorit și inter zicerea

  acestui tip de prelucrare, textul trebuie reformulat în

  mod corespunzător.

  La art. 7 în partea de final a normelor propuse

  pentru alin. (1) și (2) se reiau dispozițiile art. 89 din

  Regulamentul general privind protecția datelor, refe -

  rin du-se în mod generic la „derogări”, deși „dero -

  garea” instituită prin respectivele norme este, de fapt,

  neaplicarea în totalitate a dispozițiilor din Regulament

  indicate în mod expres. Sugerăm de aceea, reana -

  lizarea și reformularea textelor, iar la alin. (3), pentru

  asigurarea caracterului imperativ și a posibilității

  aplicării în practică a normei, textul trebuie să indice

  în mod expres măsurile necesare pentru asigurarea

  garanțiilor avute în vedere. Trimiterea la art. 89

  alin. (1) din Regulament nu este suficientă, întrucât

  norma din actul juridic al Uniunii Europene cuprinde

  doar principiile generale referitoare la reglementarea

  care trebuie stabilită la nivel național.

  La art. 10 norma propusă pentru alin. (1) nu se

  integrează în obiectul de reglementare al prezentului

  proiect, ci al Legii nr. 102/2005 privind înființarea,

  organizarea și funcționarea Autorității Naționale de

  Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal. Pro -

  iectul de lege menţionat la pct. 3 din prezentul aviz și

  avizat de Consiliul Legislativ cuprinde normele

  referitoare la aceste aspecte, iar la alin. (4), întrucât

  proiectul cuprinde norme de stabilire a contra ven -

  țiilor și la art. 12, pentru un spor de claritate a regle -

  mentării, textul va debuta cu expresia „Consta tarea

  contravențiilor prevăzute de prezenta lege ...”. Din

  actuala redactare ar reieși că norma are în vedere doar

  contravențiile prevăzute la art. 10 alin. (1) și (3).

  Referitor la aplicarea sancțiunilor, acestea ar tre -

  bui prevăzute în finalul articolului, după dispozițiile

  prin care sunt stabilite contravențiile și sancțiunile.

  Ca observație generală, este de analizat dacă poate

  fi prevăzută incidența răspunderii contravenționale a

  Studii, opinii, informări

  16 Buletin de informare legislativă nr. 1/2019

 • autorităților deliberative ale administrației publice

  locale, având în vedere că, așa cum s-a precizat și în

  Decizia Curții Constituționale nr. 574/2014, acestea

  nu au personalitate juridică şi, prin urmare, nu pot

  avea patrimoniu propriu, astfel încât nu pot exercita

  drepturi şi obligaţii proprii în cadrul raporturilor

  juridice.

  Pe de altă parte, pentru asigurarea unei reglemen -

  tări complete și corecte, ținând seama de dispozițiile

  art. 3 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001,

  la art. 12 alin. (4), (6) și (8) trebuie prevăzute și

  limitele minime ale amenzii. În caz contrar, textele ar

  urma să se interpreteze în sensul că limita minimă a

  amenzii este de 25 de lei, adică limita minimă gene -

  rală a amenzii prevăzută de art. 8 alin. (2) din Ordo -

  nanța Guvernului nr. 2/2001.

  Fără a ne pronunța asupra oportunității soluțiilor

  legislative preconizate, ar trebui reanalizate limitele

  maxime ale amenzilor prevăzute în proiect, în raport

  cu limitele maxime ale amenzilor pentru aceleași

  fapte prevăzute la art. 83 din Regulament.

  Norma similară celei din cuprinsul art. 15

  alin. (1) este prevăzută și în cuprinsul proiectului de

  lege anterior menţionat, pentru modificarea și

  completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea,

  organizarea și funcționarea Autorității Naționale de

  Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Per -

  sonal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001

  pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea

  datelor cu caracter personal și libera circulație a

  acestor date. Este necesară corelarea celor două

  proiecte, astfel încât norma să fie cuprinsă numai

  într-unul singur dintre acestea.

  AVIZ

  referitor la propunerea legislativă privind

  punerea în acord a prevederilor Legii

  nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă,

  republicat, cu modificările și completările

  ulterioare, cu deciziile Curții Constituționale

  și Decizia CEDO din 07 martie 2017 cazul

  Cerovsek și Bozicnik contra Sloveniei

  Consiliul Legislativ avizează favorabil propune -

  rea legislativă, cu următoarele observații și propuneri:

  Expunerea de motive nu respectă prevederile

  art. 31 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modifi -

  cările și completările ulterioare, care impun ca instru -

  mentul de motivare să prezinte cerințele care

  reclamă intervenția normativă – cu referire specială

  la insuficiențele și neconcordanțele reglementărilor

  în vigoare, principiile de bază și finalitatea regle -

  mentării propuse, cu evidențierea elementelor noi –

  și să cuprindă secțiuni distincte privind impactul

  financiar asupra bugetului general consolidat, impac -

  tul asupra sistemului juridic, subliniind implicațiile

  asupra legislației în vigoare, precum și modificările

  instituționale pe care le presupune aplicarea noului act

  normativ.

  Intervenția preconizată la art. I pct. 7 este argu -

  mentată în cuprinsul Expunerii de motive prin for -

  mularea „Având în vedere jurisprudența CurțiiConstituționale”, fără a preciza elementele dinjurisprudență avute în vedere. Totodată, în ceea ce

  privește soluțiile preconizate la art. I pct. 8 și 10, în

  cuprinsul instrumentului de motivare și prezentare se

  precizează doar în ce vor consta modificările pre -

  conizate, fără a se preciza o argumentare în sprijinul

  soluțiilor legislative propuse.

  Unele intervenții legislative propuse nu sunt nici

  măcar menționate în instrumentul de prezentare și

  motivare.

  În acest sens, propunerea legislativă va trebui să

  conțină și alte intervenții de modificare și completare,

  care să vizeze toate dispozițiile care fac trimitere la

  normele asupra cărora se intervine prin prezenta

  propunere legislativă, și al căror conținut și nume -

  rotare se schimbă. Cu titlu de exemplu, semnalăm art.

  XI care face trimitere la dispozițiile art. 13 alin. (2),

  text asupra căruia se intervine la art. I pct. 1.

  Totodată, menționăm și art. 80 alin. (5), art. 486

  alin. (3), art. 484 alin. (2), art. 490 alin. (1) și

  art. XVII, care fac trimitere la art. 83 alin. (3) și/sau

  la art. 84 alin. (2), asupra cărora se intervine la art. I

  pct. 2 și 3.

  Potrivit considerentelor exprimate în Decizia

  Curții Constituționale nr. 682/2012, „dispozițiileart. 6 din Legea nr. 24/2000 privind normele detehnică legislativă, republicată, cu modificările ulte -rioare instituie obligația fundamentării actelor nor -mative. […]. Lipsa unei fundamentări temeinice aactului normativ în discuție determină încălcareaprevederilor din Constituție cuprinse în art. 1alin. (5) […].”

  Având în vedere aceste aspecte, este necesară

  revederea Expunerii de motive, întrucât este succint

  formulată.

  Informația din actuala redactare a titlului poate fi

  folosită în cadrul unui preambul care se va insera

  înaintea formulei introductive.

  Pentru uniformitatea redactării, precum și pentru

  respectarea dispozițiilor art. 47 alin. (5) din Legea

  nr. 24/2000, republicată, cu modificările și comple -

  tările ulterioare, textul propus ca art. 83 trebuie să

  fie prevăzut cu o denumire marginală. Totodată,

  Studii, opinii, informări

  Buletin de informare legislativă nr. 1/2019 17

 • este necesară indicarea numărului articolului din care

  face parte noul text.

  Referitor la textul preconizat pentru art. 83 alin.

  (2), textul acestuia este identic celui în vigoare.

  Formulăm prezenta observație și pentru textul propus

  pentru art. 486 alin. (1) lit. b), care face obiectul

  art. I pct. 14.

  La art. I pct. 5, referitor la textul preconizat

  pentru art. 97 pct. 3

  1

  , este necesară reformularea

  acestuia, deoarece cuprinde două ipoteze juridice

  referitoare la instanța care pronunță hotărârea: „ulti -

  ma instanță în ierarhia instanțelor judecătorești” și

  „secțiile Înaltei Curți de Casație și Justiție”.

  În plus, trebuie clarificat dacă prin sintag ma

  „pronunțate de ultima instanță” a fost vizată pune -rea de acord cu Decizia Curții Constituționale

  nr. 321/2017 sau a fost vizată pronunțarea, în ultimă

  instanță, a unei hotărâri de respingere. Potrivit

  pct. 23 și 24 din considerentele Deciziei Curții Con -

  sti tu ționale nr. 321/2017, ultima instanță în ierarhia

  instanțelor judecătorești corespunde, în materie

  civilă, cu secțiile Înaltei Curți de Casație și Justiție.

  Totodată, pentru o corectă exprimare, precum și

  pentru corelare cu terminologia folosită la art. 97

  pct. 1, propunem ca textul pct. 3

  1

  să debuteze astfel:

  „3

  1

  . recursurile declarate împotriva hotărârilor

  judecătorești pronunțate …”; utilizarea expresiei

  „Înalta Curte de Casație și Justiție judecă” esteredundantă, întrucât ipoteza este conținută de textul

  de lege lata al părții introductive a art. 97.Referitor la textul propus pentru art. 142 alin. (1),

  în dispozitivul Deciziei Curții Constituționale

  nr. 558/2014, invocată în Expunerea de motive pentru

  modificarea acestui alineat, s-a statuat că dispozițiile

  art. 142 alin. (1) teza întâi din Cod „sunt constitu -ționale în măsura în care motivul de bănuialălegitimă nu se raportează la calitatea de judecătorla curtea de apel a uneia dintre părți”. Per a con -trario, Curtea a decis că, dacă motivul de bănuialălegitimă vizează calitatea de judecător la curtea de

  apel a uneia dintre părți, dispozițiile respective sunt

  neconstituționale. Aceasta justifică intervenția pro -

  pusă asupra tezei a doua a art. 142 alin. (1), care

  constă, practic, în condiționarea competenței Înaltei

  Curți de împrejurarea că cererea de strămutare se

  întemeiază pe motivul de bănuială legitimă constând

  în calitatea de judecător la curtea de apel a uneia

  dintre părți, nu însă și de împrejurarea că însăși

  curtea de apel este parte în proces.

  În Expunerea de motive a prezentei propuneri

  legislative ar fi trebuit să se facă referire și la această

  din urmă împrejurare.

  Totodată, pentru evitarea dubiilor în interpretare,

  este necesar a se preciza instanța unde va putea fi

  atacată cu recurs hotărârea asupra cererii de

  strămutare pronunțată de Înalta Curte de Casație

  și Justiție, în cazurile prevăzute la art. 142 alin. (1)

  teza a II-a.

  În ipoteza suspendării judecării procesului, la

  art. 414 alin. (1) se prevede că dacă hotărârea de

  suspendare a fost dispusă de Înalta Curte de

  Casație și Justiție, hotărârea este definitivă, în

  mod similar putând să fie reglementată și ipoteza

  strămutării.

  Referitor la expresia „de un judecător din plani -ficarea de permanență” din textul preconizat pentruart. 214 alin. (2), pentru precizia normei, este nece -

  sară inserarea unei trimiteri la actul normativ care

  prevede planificarea de permanență.

  Este necesară revederea textului preconizat pentru

  art. 395 alin. (3), astfel încât să fie luate în consi -

  derare și situațiile în care persoanei i-a încetat

  calitatea de judecător sau este suspendat din

  funcție, prevăzute în textul de lege lata. Totodată,semnalăm repetarea inutilă a sintagmei „nu mai”.

  Soluția legislativă preconizată reprezintă o apli -

  care a Deciziei Curții Europene a Drepturilor Omului

  din 07 martie 2017 în cazul Cerovsek și Bozicnik

  contra Sloveniei, prin care s-a statuat că judecătorii

  care nu au participat la proces nu pot motiva

  hotărârea judecătorească, nici să o semneze,

  pentru că nu pot oferi garanția că au făcut o bună

  administrare a actului de justiție și, ca atare,

  încalcă dreptul la un proces echitabil. Curtea

  Europeană a Drepturilor Omului a decis că o astfel

  de împrejurare încalcă prevederile Articolului 6

  din Convenția europeană privind apărarea drep -

  turilor omului – dreptul la un proces echitabil.

  Având în vedere faptul că decizia menționată mai

  sus se referă la motivarea hotărârii judecătorești

  pronunțată de instanța națională, motivare ce nu a fost

  dată de judecătorul care a pronunțat hotărârea respec -

  tivă, nu există similitudine de situații cu soluția

  art. 395 alin.(3), astfel încât este necesară refor mu -

  larea corespunzătoare a Expunerii de motive.

  Referitor la textul propus pentru art. 398 alin. (3),

  soluția legislativă nu se corelează pe deplin cu dis -

  pozițiile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 pri -

  vind organizarea judiciară, republicată, cu modi ficările

  și completările ulterioare, potrivit cărora „Completulde divergență se constituie prin inclu derea în com -pletul de judecată a președintelui sau a vicepre -ședintelui instanței, a președintelui de secție ori ajudecătorului din planificarea de permanență”.

  Studii, opinii, informări

  18 Buletin de informare legislativă nr. 1/2019

 • Raportat la dispozițiile sus-menționate, care pre -

  văd includerea în completul de