Conservare ID

 • View
  224

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Conservare ID

 • 8/18/2019 Conservare ID

  1/105

    1

  UNIVERSITATEA DE {TIIN}E AGRICOLE  {I DE MEDICIN| VETERINAR| “ION 

  IONESCU DE LA BRAD" -IA{I

  FACULTATEA DE AGRICULTUR|

  SPECIALIZAREA: AGRICULTUR| VI, I.E.A. III ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ 

  CONF. DR. Aglaia MOGÂRZAN 

  CONSERVAREA ŞI PROCESAREA PRODUSELOR AGRICOLE

  IA{I - 2006 

 • 8/18/2019 Conservare ID

  2/105

    2

  CAPITOLUL 1

  INTRODUCERE 

  1.1.Importan]a conserv\rii, p\str\rii si proces\rii

  produselor agricole vegetale 

  Produsele agricole vegetale ob]inute pe ogoare nu pot fi valorificate

  integral, decât dup\ ce au fost bine conservate [i p\strate. Astfel, degradarile

  suferite de produsele agricole recoltate, datorit\, pe de o parte, proceselor vitale

   proprii ce se desf\[oar\ in semin]e, tuberculi, etc., iar pe de alt\ parte,

  activit\]ii numeroaselor vie]uitoare (microorganisme, insecte, acarieni,

  roz\toare, p\sari, etc.), determin\ mari pierderi cantitative [i calitative, care nu

  numai reduc, ci pot chiar anula beneficiile scontate de pe urma sporurilor de

   produc]ie inregistrate in câmp. R\mâne, a[adar, obliga]ia speciali[tilor [i

  lucr\torilor din sectorul condi]ion\rii, p\str\rii si valorific\rii produselor

  agricole de a inl\tura pierderile ce pot interveni dup\ recoltare, pierderi ce pot

  ajunge uneori pân\ la 50 % din recolt\.  

  Lupta impotriva pierderilor amintite nu este deloc u[oar\, deoarece

  implic\ atât mijloace materiale insemnate cât [i suficiente cadre de specialitate. 

  Produc]ia agricol\ vegetal\ este reprezentat\ de semin]ele [i fructele unor

   plante cultivate (cereale, leguminoase pentru boabe, oleaginoase, etc.); tulpinile

   plantelor textile (in, cânep\); rad\cini [i tuberculi (sfecl\, cartof); partea

  aerian\ a plantelor (plante medicinale si furajere); sau alte organe (frunze de

  tutun, conuri de hamei). 

  Dintre aceste produse, ponderea valoric\ o de]in semin]ele [i fructele. 

  De[i fiecare din aceste grupe de produse are particularit\]ile sale specifice,

  exist\ [i multe caracteristici comune care intereseaz\ procesarea [i p\strarea

  acestora. 

  1.2. Obiectul disciplinei de conservarea, p\strarea [i

  procesarea produselor agricole vegetale, leg\tura cu alte

  discipline

  Produsele agricole proasp\t recoltate pot suferi in scurt timp degrad\ri

  care le mic[oreaz\ sau chiar le compromit in totalitate valoarea lor de

  intrebuin]are, dac\ nu se iau din vreme m\surile adecvate. Astfel, unele produse

  agricole, cum sunt semin]ele [i fructele, care con]in in momentul recolt\rii o cantitate mare de ap\, necesit\ uscarea inainte de depozitare in vederea

   p\str\rii. De asemenea, acestea pot con]ine o cantitate mare de corpuri str\ine,

 • 8/18/2019 Conservare ID

  3/105

    3

  care depreciaz\ calitatea, ingreuneaz\ p\strarea, ceea ce impune cur\]irea lor

  inaintea depozit\rii. Unele produse agricole, la recoltare sunt atacate de

  diferite microorganisme fitopatogene sau de d\un\tori, a c\ror prezen]\

  afecteaz\ atât valoarea de intrebuin]are, cât [i capacitatea de p\strare ale

  acestora. 

  În vederea aplic\rii celor mai eficiente m\suri de depozitare, condi]ionare [i conservare a produselor agricole este necesar ca, in momentul

  recep]ion\rii, acestea s\ fie supuse unor analize pentru determinarea unor indici

  calitativi. Cunoa[terea acestor indici calitativi se impune [i pentru calculul

  valorii produselor, pentru justificarea gestiunii [i in mod special, pentru

  stabilirea destina]iei acestor produse. 

  Având in vedere aceste considerente, cursul de "Conservarea, p\strarea

  [i procesarea produselor agricole vegetale" are ca obiect de studiu complexul de opera]iuni efectuate cu scopul imbun\t\]irii calit\]ii produselor agricole [i

   pentru conservarea lor in bune condi]ii, incepând de la recoltare [i pân\ la livrarea

  lor pentru consumul alimentar, furajer, industrial, export sau pentru ins\mân]are. 

  In cadrul acestui curs se trateaz\ aspecte teoretice privind : caracteristicile

  morfologice, anatomice [i biochimice ale produselor ce trebuie p\strate, insu[irile

  fizice ale masei de semin]e [i procesele lor fiziologice, modul de recep]ionare al

   produselor, precum [i aspectele cu un pronun]at caracter practic, cum ar fi :

  depozite pentru p\strarea produselor, manipularea produselor in depozite,

   procesarea produselor, cur\]irea [i sortarea lor, uscarea produselor in depozite,

  combaterea d\un\torilor, metode de conservare, particularit\]ile p\str\rii [i

  conserv\rii in func]ie de tipul de produs, utilaje, instala]ii, laboratoare de analiz\

  din depozite [i baze de recep]ionare, captarea prafului din incintele de manipulare

  a produselor. 

  Pentru realizarea obiectivelor sale, disciplina de Conservarea, p\strarea

  [i procesarea produselor agricole vegetale se bazeaz\ pe cuno[tin]ele furnizate de numeroase [tiin]e [i alte discipline agronomice, ca : botanic\, biochimia

  vegetal\, agrochimia, fiziologia, microbiologia, entomologia, fitopatologia, 

  agrotehnica, fitotehnia, mecanizarea agriculturii, construc]ii agricole, economie

  agrar\, management, contabilitate [i analiza legista]iei agrare, alimenta]ia

  animalelor, etc. 

 • 8/18/2019 Conservare ID

  4/105

    4

  CAPITOLUL 2

  INSU{IRILE FIZICE ALE MASEI DE SEMIN}E 

  In toate opera]iunile tehnice care se efectueaz\ de la treierarea [i pân\ la

  utilizarea produselor agricole vegetale (semin]e, fructe, etc.) in diferite scopuri i[i

   pun amprenta insu[irile fizice ale semin]elor [i ale masei semin]elor, dintre care, mai importante sunt: 

  -  curgerea semin]elor [i a masei (friabilitatea) semin]elor ;autosortarea;

  -   porozitatea [i densitatea;

  -  termoconductibilitatea.

  2.1. Curgerea semin]elor [i a masei semin]elor 

  Capacitatea de curgere a semin]elor (friabilitatea), reprezint\ insu[irea

  semin]elor [i a masei de semin]e (boabe) de a se deplasa pe un plan inclinat, formând o gr\mad\ in form\ de con, pant\ natural\ cu un anumit unghi fa]\ de

  orizontal\ fiind numit taluz natural. 

  Unghiul format dintre orizontal\ [i panta format\ prin curgerea produselor

   poart\ denumirea de unghiul taluzului natural. 

  Capacitatea de curgere a semin]elor este influen]at\ de urm\torii factori: 

  -  forma boabelor;

  -  aspectul suprafe]ei semin]elor ;

  con]inutul de umiditate al semin]elor ;

  -   procentul [i natura corpurilor str\ine ;

  -  forma [i felul materialului pe care se face curgerea.

  Semin]ele sferice, cu suprafa]a neted\, lucioas\ au cea mai mare capacitate

  de curgere (cel mai mic unghi al taluzului natural), iar cele alungite, muchiate, cu

  suprafa]a rugoas\, cu ariste, peri[ori au o friabilitate mai sc\zut\ (la maz\re

  valoarea unghiului taluzului natural = 22-28 grade, la ov\z = 31-54 grade iar la

  floarea-soarelui = 31-45 grade). Semin]ele mai umede (cu excep]ia celor sferice), au o capacitate de curgere mult mai redus\; un con]inut mare de impurit\]i, mai

  ales cele u[oare (paie, pleav\, ariste, cioc\l\i) reduce foarte mult friabilitatea

   boabelor. Pe suprafe]e inclinate, netede, lucioase, curgerea are loc mai u[or decât

   pe cele rugoase, cu asperit\]i; in conductele cu sec]iune circular\, semin]ele curg

  mai u[or decât in cele cu sec]iunea p\trat\. 

  La construirea depozitelor pentru semin]e, a ma[inilor, utilajelor de

  cur\]ire, transport, etc. se ]ine seama de unghiul taluzului natural (in general

  tuburile, pantele de curgere a semin]elor trebuie s\ aib\ o inclinare de cca 45

  grade). 

 • 8/18/2019 Conservare ID

  5/105

    5

  În celulele de siloz, curgerea boabelor mai este influen]at\ de : forma

  celulei (circular\, p\trat\, hexagonal\) ; forma pâlniei de curgere (trunchi de con

  sau piramid\); inclinarea pantei la pâlnia de curgere a produselor ; raportul dintre

  l\]imea [i in\l]imea celulei; pozi]ia [i num\rul gurilor de evacuare a produselor.  

  2.2. Autosortarea - este insu[irea masei de semin]e in mi[care de a 

  se a[eza in straturi in func]ie de m\rimea, forma [i greutatea specific\ a componentelor. Astfel, se produce o stratificare diferit\ din punct de vedere

  calitativ, la baz\ [i spre centrul lotului se grupeaz\ semin]e mari, grele, in timp ce

  la suprafa]a [i in zonele laterale se separ\ corpurile str\ine u[oare, boabele [i[tave,

  fructele seci, praful (cu greutatea specific\ mai mic\). Autosortarea se produce la:

  umplerea sau golirea celulelor de siloz (mai ales la inc\rcarea mecanizat\ a

  celulelor inalte), in timpul transportului produselor, la cur\]irea [i cernerea

   produselor, la umplerea sacilor. 

  2.3. Porozitatea [i densitatea masei de semin]e 

  Totalitatea spa]iilor de aer dintre semin]ele unui lot de produse constituie

   spa]iul intergranular sau porozitatea lotului. 

  Volumul ocupat de masa de semin]e f\r\ spa]iu intergranular, reprezint\

  densitatea lotului. Porozitatea [i densitatea se exprim\ in procente [i se calculeaz\

  cu ajutorul formulelor: 

  V - v   v  P(%) = — x100; D(%) = — x100 in care: 

  V  V  P - porozitatea ; V = volu