CONSELLERA DE SANIDADE

  • View
    224

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CONSELLERA DE SANIDADE

2015

Proxecto

Memoria II

SeCCIN 10

CONSELLERA DE SANIDADE

2015

Proxecto

9

I. ESTRUTURA ORGNICA E COMPETENCIAS

I.1. eSTRuTuRA ORGNICADe conformidade co Decreto 41/2013, do 21 de febreiro, a Consellera de Sanidade para o

cumprimento das sas funcins, conta coa seguinte estrutura orgnica:

A conselleira ou o conselleiro

A Secretara Xeral Tcnica

A direccin xeral de Innovacin e Xestin da Sade Pblica

Xefaturas territoriais na Corua, Lugo, Ourense e Pontevedra e a Delegacin Territorial de Vigo que depende organicamente da Xefatura Territorial de Pontevedra.

O Servizo Galego de Sade, organismo autnomo de carcter administrativo creado pola Lei 1/1989, do 2 de xaneiro, est adscrito Consellera de Sanidade e, para o desenvolvemento das sas competencias, de conformidade co Decreto 43/2013, do 21 de febreiro, estruturase nos seguintes rganos:

1. rganos centrais de direccin:

I. rganos colexiados:

- Consello de Direccin.

- Comit Executivo

II. rganos unipersoais:

- Presidencia do Servizo Galego de Sade.

- Xerencia do Servizo Galego de Sade.

- Direccin Xeral de Asistencia Sanitaria.

- Direccin Xeral de Recursos Econmicos.

- Direccin Xeral de Recursos Humanos.

2. rganos de coordinacin e asesoramento

- O Consello Asesor Tcnico.

- O Consello Asesor do paciente.

3. rganos perifricos de direccin.

- As Estruturas de Xestin Integrada.

Memoria II CONSELLERA DE SANIDADE

2015

Proxecto

10

O Decreto 168/2010, regula as estruturas organizativas de xestin integrada do Servizo Galego de Sade como instrumentos de organizacin perifrica sen personalidade xurdica.

Estas estruturas organizativas asumirn, con autonoma funcional, de forma ntegra, a xestin dos recursos, prestacins e programas da atencin sanitaria, tanto do nivel de atencin primaria como especializada, as como socio sanitaria e de promocin e proteccin da sade.

Este modelo de xestin integrada implantouse de forma progresiva no Servizo Galego de Sade. Na actualidade xa estn creadas todas a estruturas organizativas, que son as seguintes:

- Estrutura Organizativa de Xestin Integrada da Corua, creada polo Decreto 168/2010, do 7 de outubro.

- Estrutura Organizativa de Xestin Integrada de Santiago de Compostela, creada polo Decreto 168/2010, do 7 de outubro.

- Estrutura Organizativa de Xestin Integrada de Ferrol, regulada polo Decreto 193/2010, do 18 de novembro.

- Estrutura Organizativa de Xestin Integrada de Pontevedra e o Salns regulada polo Decreto 162/2011, do 28 de xullo.

- Estrutura Organizativa de Xestin Integrada de Ourense, Vern e o Barco de Valdeorras, creada polo Decreto 163/2011, do 28 de xullo.

- Estrutura Organizativa de Xestin Integrada de Vigo, creada polo Decreto 46/2013, do 7 de marzo.

- Estrutura Organizativa de Xestin Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos, creada polo Decreto 55/2013, do 21 de marzo.

As estruturas de xestin integrada, estn formadas por rganos unipersoais e rganos co-lexiados.

I. rganos unipersoais :

a) Xerencia de xestin integrada

b) Direccin de procesos asistenciais

c) Direccin de recursos econmicos

d) Direccin de recursos humanos

e) Xerencia/as executiva/as

II.rganos Colexiados :

a) Comisin de direccin

Memoria II CONSELLERA DE SANIDADE

2015

Proxecto

11

I.2. COMPeTeNCIAS

I.2.1. DA CONSELLERAA Consellera de Sanidade o rgano da administracin autonmica responsable da supe-

rior direccin e control do desenvolvemento das funcins e competencias que lle corresponden Xunta de Galicia en materia de sanidade, de acordo co establecido no Estatuto de Autonoma de Galicia, na lei 8/2008, do 10 de xullo, de Sade de Galicia e na Lei 5/1999, do 21 de maio, de ordenacin farmacutica.

As mesmo correspndelle o exercicio das competencias que para situacins sanitarias ur-xentes ou de necesidade se recollen na Lei Orgnica 3/1986, do 14 de abril, de medidas especiais en materia de sade pblica .

1. Competencias da conselleira ou conselleiro:

a superior autoridade da consellera, e con tal carcter desempea e exerce as compe-tencias que lle confire a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da sa Presidencia, modificada pola Lei 11/1988, do 20 de outubro, e pola Lei 2/2007, do 28 de marzo; a Lei 16/ 2010, do 17 de decembro, de organizacin e funcionamento da Administracin xeral e do sector pblico autonmico de Galicia, a Lei 5/1999, do 21 de maio, de ordenacin farmacu-tica de Galicia e demais normativa de aplicacin.

2. Competencias da Secretara Xeral Tcnica

A Secretara Xeral Tcnica exerce as funcins e competencias establecidas no artigo 29 da Lei 16/2010 do 17 de decembro, de organizacin e funcionamento da Administracin xeral e do sector pblico autonmico de Galicia en relacin con todas as unidades e servizos dependentes da consellera e a inspeccin de servizos, centros e organismos dependentes ou adscritos con-sellera, sen prexuzo das funcins que se lles atriban a outros rganos das diferentes conselle-ras da administracin xeral da comunidade autnoma de Galicia.

Tamn lle corresponde:

a) Con respecto aos sistemas e tecnoloxas da informacin e baixo a perspectiva de ar-ticular un proxecto nico para a Consellera de Sanidade e para o Servizo Galego de Sade, o deseo da estrutura bsica do sistema de informacin do sistema sanitario de Galicia, a normalizacin, mantemento e explotacin dos sistemas e tecnoloxas de infor-macin e a definicin, coordinacin e supervisin dos plans de informacin e sistemas da Consellera de Sanidade e do Servizo Galego de Sade, sen prexuzo das funcins atribudas a outros rganos das conselleras da administracin xeral da Comunidade Autnoma de Galicia ou a outras entidades instrumentais. A Secretara Xeral Tcnica

Memoria II CONSELLERA DE SANIDADE

2015

Proxecto

12

da Consellera de Sanidade poder definir e articular as comisins tcnicas necesarias para o seu desenvolvemento.

b) A inspeccin que se exercer sobre todos os centros, servizos, establecementos e pres-tacins sanitarias e farmacuticas de titularidade pblica ou privada da Comunidade Autnoma de Galicia. Os efectivos que desenvolvan esta funcin dependern organi-camente da xefatura territorial que corresponda e funcionalmente da Secretara Xeral Tcnica.

c) A ordenacin das actuacins preliminares ou investigacins reservadas previas, e a ini-ciacin dos procedementos disciplinarios e o exercicio das potestades disciplinarias dos recursos humanos da Consellera de Sanidade e do Servizo Galego de Sade sen prexu-zo das competencias atribudas Consellera de Facenda.

d) A ordenacin das actuacins preliminares ou investigacins reservadas previas e a ini-ciacin e resolucin dos procedementos sancionadores a centros, servizos e estable-cementos sanitarios, includas as oficinas de farmacia e almacns farmacuticos de dis-tribucin, dos servizos de farmacia e depsitos de medicamentos, dos botiquns e dos establecementos de fabricacin, distribucin e de venda de produtos sanitarios, sen prexuzo dos supostos en que a resolucin dos procedementos corresponda a outros rganos distintos, de acordo co previsto na normativa vixente.

e) O exercicio das funcins e competencias que lle son atribudas en materia de oficinas de farmacia e a realizacin das certificacins de cumprimento das normas de boas prcticas de fabricacin e de distribucin de medicamentos.

f) A elaboracin, redaccin, seguimento e avaliacin dos plans de traballo establecidos no mbito da sanidade galega, as como as funcins de coordinacin, apoio e documenta-cin nas relacins que, en materia sanitaria, mantn a consellera con outras administra-cins pblicas e o Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Sade.

g) A coordinacin da biblioteca virtual Bibliosade do sistema pblico de sade de Gali-cia, para o cal contar co apoio da Comisin Tcnica Asesora de Bibliosade.

h) A coordinacin das actuacins relacionadas coa planificacin, ordenacin, aseguramento sanitario e o sistema de informacin poboacional do Sistema sanitario pblico de Galicia, sendo competente para resolver as solicitudes de incorporacin de tcnicas, tecnoloxas e procedementos sa carteira de servizos, sen prexuzo das competencias atribudas a outras entidades.

i) Aquelas competencias que lle atriba a normativa en vigor e o exercicio das funcins que lle sexan singular ou especificamente encomendadas ou delegadas pola persoa titular da Consellera.

j) A autorizacin, modificacin, revogacin e peche dos biobancos.

3. Competencias da Direccin Xeral de Innovacin e Xestin da Sade Pblica:

Memoria II CONSELLERA DE SANIDADE

2015

Proxecto

13

a) o rgano encargado da promocin e proteccin colectiva da sade da poboacin galega e o desenvolvemento de sistemas de avaliacin de tecnoloxas e programas sa-nitarios.

b) A sa misin mellorar a sade da poboacin galega desde unha perspectiva comuni-taria. Para isto identifica perigos para a sade, os problemas de sade e as poboacins mis susceptibles, avala os riscos asociados aos problemas de sade identificados, vixa e monotoriza os perigos, os riscos e os problemas de sade que afectan a poboacin ga-lega e, de acordo coas polticas de sade da Comunidade Autnoma de Galicia, propn, planifica e, se procede, desenvolve programas e actuacins para controlar os riscos de enfermar ou morrer prematuramente. As mesmo, levar a cabo a avaliacin do sistema e a abordaxe da proteccin radiolxica.

c) Emitir o informe vinculante a que fai referencia o artigo 4 da L