CONG TY CP PH.AT TRIEN PHTJGIA C

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CONG TY CP PH.AT TRIEN PHTJGIA C

 • )

  CONG TY CP PH.AT TRIEN PHTJGIA C

 • )

  Viec cung c~p thong tin, bao cao cho cac thanh vien HDQT ducc thuc hien thirong xuyen va dfry du, phuc V1,1 kip thai cho cong viec chi dao, giam sat cua HDQT d6i voi Ban T6ng Giam d6c. Cac thanh vien Ban T6ng Giam d6c da n6 hrc him viec va hoan thanh t6t nhiem V1,1 duoc giao, g6p phan vao nhtrng ket qua dat duoc cua Cong ty trong 6 thang dfru nam 2012.

  3. Hoat dQng cua cac ti~u ban thuQc HDQT: Khong co

  II. Cac Quy~t djnh, Bien ban cUQc hop cua HQi dang quan tr]:

  STT sA Nghi quy~t Nzay Noidung 1 39/BB-HDQT 03/1/2012 - Thong nhat bo nhiern Ong Pham Quy Hong -

  Giam d6c Chi nhanh tai TP.HCM kiem Truong phong Phat trien Thi tnrong vao chirc vu Ph6 T6ng Giam d6c Cong ty trong thang 0112012.

  2 01lQD-HDQT 03/112012 Bo nhiem co thai han Ong Pham Quy Hong vao chirc vu Ph6 T6ng Giarn d6c Cong ty

  3 02/BB-HDQT 14/3/2012 - Thong nhat chua giri cong van tra lei Cong ty MTS v~ cac d~ nghi cua MTS trong van ban nga~ l3!1/20 12. - Ve moi quan h~ hop tac kinh doanh voi MTS, Cong ty nen gitr hoa khi voi d6i tac, ti€p tuc duy tri m6i quan h~ t6t dep ill tnroc d€n nay. Giao cho Ban di~u hanh thu x€p thai gian sorn nhat co th~ d~ g~p mat trao d6i, dam phan voi Cong ty MTS giai quyet v~ d~.

  4 03/BB-HDQT 05/4/2012 - Thong nhat to chirc cuoc hQP DHDCD narn 2012 vao ngay 26/4/2012, tai Nha khach BQ Quoc Phong, 33A Pham Ngu Lao, Hoan Ki€m, Ha NQi. Ngay chot danh sach c6 dong dir hQP 26/3/2012 - Thong qua cac tai lieu chuan bi cho cuoc hQP DHDCD nam 2012 - Thong qua bao cao tai chinh nam 2011 da diroc kiem toan - Thong qua phuong an phan chia IQ'inhuan nam 2011 - Thong qua bao cao thuong nien nam 2012 cua Ban ki~m soat - Thong qua k€ hoach Dfru tir Xay dung ca ban va Sua chtra Ian nam 2012 - V~ d~ hop tac voi Cong ty MTS, HDQT giao cho T6ng Giam d6c dam phan, ban bac voi MTS, dam bao duy tri m6i quan h~ hop tac kinh doanh lau dai.

  5 04/BB-HDQT 24/4/2012 - Xem xet de xuat cac kien nghi dua vao Chuang trinh hQP DHDCD thuong nien cua c6 dong

  2

 • PH;

  )

  )

  Hoang Trung Dung: V~ noi dung l. Trach nhiem va vai tro lanh dao that sir cua c6 dong phap nhan Tap dean Hoa chat Vi~t Nam tai Cong ty CP APP : Khong dira VaG Chuang trinh vi khong thuoc pham vi ban bac thong qua cua DHDCD theo Di~u 11 cua Di~u l~, Di~u 79 cua Lu~t Doanh nghiep. V~ noi dung 5. V~ phuong an phan chia loi nhuan nam 2011: Khong dua VaG Chuang trinh Dai hoi vi ki~n nghi nang tY l~ c6 tire ill 25% len 26% la trai voi quy dinh cua Di~u 14 khoan 2 ti~t b Di~u l~ Cong ty. Cac nQi dung khac: K~ hoach san xuat kinh doanh nam 20 12, van d~ hieu qua cua Chi nhanh TP .HCM, v~ d~ di chuyen nha may APP tai Cang Cira Carn, da c6 trong noi dung Chuang trinh cua Dai hci.

  6 06/BB-OOQT 26/412012 - Bau Ong Pham Van Chuong - Thanh vien OOQT gifr clnrc vu Chu tich OOQT - B~u Ba Nguyen Thi Truong -- Thanh vien HDQT giir chirc vu Ph6 Chu tich OOQT - Cir Ong Vli Quang Hai - Thanh vien HDQT VaGchirc vu T6ng Giam d6c Cong ty

  7 08/QD-OOQT 27/4/2012 Bo nhiem c6 thai han Ong Vii Quang Hai, thanh vien HDQT VaG chirc Vl,1T6ng Giam d6c Cong ty

  8 10/BB-OOQT 16/512012 - Giao cho Ban dieu hanh soan thao cac duthao: Quy ch~ tai chinh, Quy ch~ ban hang, Quy trinh b6 nhiem can bQ, Quy ch~ lam viec cua HDQT. T~ thai Cong ty v~n heat dong va thuc hien theo nhtrng quy che, quy dinh tnroc day. - OOQT d~ nghi Tnrong Ban kiem soat xem xet, t6 chirc kiem tra bien ban kiern phieu tai DOOCD ngay 26/412012 d~ giai dap ki~n nghi cua Ong Hoang Trung Dung. - OOQT thong nhat b6 nhiern Ong Nguyen Duy Kien - Truong phong T6ng hQ'P VaG chirc vu Thu ky Cong ty - Giao cho T6ng Giam d6c chi dao cac phong ban chirc nang chuan bi cac thu tuc, tai lieu can thiet, dam bao hoan thanh viec chot danh sach c6 dong VaGngay 31/5/2012 - Th6ng nh~t thai gian thuc hien chi tra c6 tire va nhan c6 phieu thuong VaGngay 101712012

  9 ll/QD-OOQT 16/512012 Be nhiem Ong Nguyen Duy Kien - Truong phong T6ng hQ'PVaGchirc vu Thu 10' Cong ty

  3

 • --BO ..---- . TV \N PHU H~'M vlO / rl'·'"~

  )

  )

  10 12/QD-OOQT 28/5/2012 Kiem tra bien ban kiem phieu tai DHDCD thuong nien nam 2012

  11 14/BB-OOQT 20/6/2012

  12 13

  15/QD-OOQT 17/BB-OOQT

  - Thong nhat giao cho Tong Giam doc ra van ban d~ nghi SO' Giao dich Chung khoan HN, Trung tam Liru kY Chung khoan VN dinh chinh thong tin v~ viec tra c6 tire nam 2011. Ph6i hQ'P voi VSD, HNX lam viec voi UBCKNN d~ xin y kien khac phuc. - Th6ng nh~t lira chon Cong ty Tu v~n K~ toan va Ki~m toan Viet Nam (A VA) lam don vj ra soat bao cao tai chinh 6 thang d~u nam 2012 va kiem toan bao cao tai chinh nam 2012 cho Cong ty voi rmrc phi kiem toan: 80.000.000 d6ng - chira gom thue GTGT. - Th6ng nh~t chu tnrong cung voi T6ng Cong ty Xang d~u Quan dQi nghien CUu d~ an hQ'P tac d~ phoi hQ'P xay dirng kho d~u nguon. Giao cho Ban dieu hanh thanh thanh l~p t6 chuan bi d~u tu d~ trien khai cong tac nay. - V~ kien nghi k~t qua kiern phieu tai DHDCD nam 2012 cua Ong Hoang Trung Dung, Truong ban kiem soat dff thong bao bien ban lam viec v~ nQi dung kiem tra k~t qua kiem phieu DHf)CD. HDQT thong nh~t t6 chirc buoi ti~p can thong tin tai lieu DHDCD va d~ c6 dong tiep c~ tai lieu. - Giao cho Ban di~u hanh chuan bi phuong an di doi Nha may d~u nhon Hai Phong v~ Ha N Qi, trinh OOQT xem xet, phe duyet.

  22/6/2012 Cam co, the chap tai san va yay von ngan hang 03/7/2012 - Giao cho Tong giam doc - nguoi dai dien theo

  Phap luat giri thong bao thay d6i viec chi tra c6 tire Ifrn 2 narn 2011 bang ti~n mat la 20%, d~n SO'Giao dich Chung khoan HN, Trung tam Liru ky Chung khoan VN. - Th6ng nhat tarn irng c6 tire dot 1 nam 2012 bkg tien, tY l~ 50/0101 c6 phieu

  14

  15

  16

  19/ QD-OOQT

  22/BB-OOQT

  23/ QD-OOQT

  04/7/2012

  06/7/2012

  06/7/2012

  To chirc tiep can va cung cap ban sac chup cac bien ban cua DOOCD nam 2012 Thong nhat chuyen tien tra 25% co tire (bao gorn c6 tire dot 2 nam 2011 va tam ung dot 1 nam 2012) theo dung thai han thong bao Tra co tire dot 2 nam 2011, phat hanh co phieu thuong va tarn irng c6 tire dot 1 nam 2012.

  4

 • ~. \O~ ,1,r'-

  ,ONe COPt' riRIE'[\; IASANI

  OAU "---::-- LAM- )':::::::

  III. Thay d8i danh sach v~ nguiri co lien quan cua Cong ty d~i chung theo quy dinh tai khoan 34 f)i~u 6 Lu~t Chung khoan: Dinh kern phu luc 1

  IV. Giao djch ciia c8 dong ni)i bi) va nguoi lien quan: Khong c6

  V C' A dA AI' kha. ac van e can U'U y ac Khong c6

  Noi nhan :~ - Nhu tren ; - LUll VT.

  )

  5

 • CONG TY CP PHA.T TRIEN PHV GIA vA SAN pRAM DAu MO Uta chi tru So' chinh: Khu cong nghiep t~p trung vira va nho Phu Thi, Gia Lam, Ha N9i S6 dien thoai : (04) 36785060 Fax: (04) 36784979

  DANH SACH NGVOI CO LIEN QUAN CUA CONG TY CO pHA.N pHAT TRlEN PHl) GIA VA sAN pRAM DAu MO STT Ten to chirc/ TK Chirc vu So Ngay cap Noi cap Dia chi So CP Ty 1~ Ghi chu

  ca nhan GDCK tai Cong CMNDI CMNDI CMNDI SH cuoi SHCP ty DKKD DKKD DKKD kY cuoi ky

  1 Pham Van Chuong cso tich 111351128 19/2/2011 HflNQi TT5C6 Khu do thi Dtroc uy HDQT Van Quan-Hfl quyen dai

  Dong- HN dien ph§n

  von T~p doanHCVN,

  tY l~ 15%1 VDL

  1.1 Pham Thi Duong Phu Xuyen - HN khong 1.2 Hoang Thuy Nguyen Thuong Tin - HN khong 1.3 Pham T Minh Ngoc Hfl Dong- HN khong 1.4 Pham Tuan Anh HflDong-HN khong 1.5 Pham NgQCThi Thuong Tin- HN khong 1.6 Pharn Thuy Nhu~ Hfl Dong- Hfl NQi khong 1.7 Pham Van Truong Phu Xuyen- HN khong 1.8 Pharn Van ThQ Dong Da-HN khong 1.9 Pham Van Khao Dong Da - HN khong

  1.10 Ph:;tmThi Nga Dong Da- HN khong

  ~ ~ 1

  ~o"~ '-" .~ ...• /&'" ~Q~,

 • 1.11 Pham Thi Binh Thanh Xuan - HN khong 1.12 Pham van Khoa HaDong- HN khong 1.13 Pham TN Hgi HaDong- HN khong 1.14 Pham TN Thin Phli Xuyen-HN khong 2 Pham Quy Hdng Thanh Diroc uy

  vien quyen dai HDQT dien phk

  kiem Ph6 r

  T~pvon TGD doanHCVN,

  tY l~ 14,26%/ VDL

  1.1 Pharn Quy Kha My Dinh- ro Liem-HaNQi

  1.2 Nguyen TN Tinh nt 1.3 Nguyen T Bich Tra 3306A-34T

  Trung Hoa Nhfu1 Chinh - Ha NQi

  1.4 Pham Hoang Long 3306A-34T Trung Hoa Nhan Chinh - Ha NQi

  1.5 Phl;lffi Thi~n Bich 3306A-34T NgQc Trung Hoa Nhfu1

  Chinh - Ha NQi 1.6 Pham Thj Thuy Ha Cong hoa LB Due

  "..- -r-,2 ~~.