CONG TY CP CHUNG KHoAN CO.NG HOA xA HOI. CHU NGHIA VIET 2018-04-12آ  CONG TY CP CHUNG KHoAN sAl GON page 1
CONG TY CP CHUNG KHoAN CO.NG HOA xA HOI. CHU NGHIA VIET 2018-04-12آ  CONG TY CP CHUNG KHoAN sAl GON page 2
CONG TY CP CHUNG KHoAN CO.NG HOA xA HOI. CHU NGHIA VIET 2018-04-12آ  CONG TY CP CHUNG KHoAN sAl GON page 3

CONG TY CP CHUNG KHoAN CO.NG HOA xA HOI. CHU NGHIA VIET 2018-04-12آ  CONG TY CP CHUNG KHoAN sAl GON

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CONG TY CP CHUNG KHoAN CO.NG HOA xA HOI. CHU NGHIA VIET 2018-04-12آ  CONG TY CP CHUNG KHoAN sAl...

 • CONG TY CP CHUNG KHoAN sAl GON - HA NOI

  S6: )AS 12018/CV - SHS

  (Vlv: CBTT Thay d6i thanli vien HDQT)

  CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM. . . DQc l~p - T\l' do - H~nh phuc

  Ha N(Ji, ngay)A thong 04 nam 2018

  DANG KY THUC HIEN CONG BO THONG TIN VA BAo cAo TREN CONG THONe" TIN DI~N TV CVA UBCKNN vA scncx

  U)' ban Cluing khoan Nha mro'c SO'Giao djch Chung khoan Ha NQi So' Ciao djch Chung khoan Tp. H6 Chi Minh

  1. Ten cong ty: Cong ty C6 phan Chung khoan Sai Gon - Ha Noi

  /(inh giN:

  2. Mil clnrng khoan: SHS

  3. Mil thanh vien: 069

  4. Dia chi tru SO' chinh: T~ng 1-5, Toa nha Unimex Ha Noi, s6 41, ph6 Ngo Quyen, phuong

  Hang Bai, quan H03n Ki~m, Ha Nc)i

  5. 8i~n thoai: 02438181888 Fax: 02438181688

  6. Nguoi thuc hien cong b6 thong tin: Nguye» Thuy Hanh Mai - Ngiroi diroc uy quyen cong

  b6 thong tin.

  7. Loai thong tin cong b6: b§t thuong trong yang 24 gio

  8. Noi dung cua thong tin cong b6:

  Cong ty c6 ph~n Chung khoan Sai Gon - Hi NQi (SHS) cong b6 thong tin vS viec HQi d6ng quan tri

  SHS da: ban hanh Quyet djnh s6 04-20 18INQ-HDQT ngay 11/04/2018 vS vi~c thay d6i thilllh vien

  HDQT nlm sau:

  Ch§p thu?n 80'11 xin tLI'nhi~m clla Ong NguySn Anh HI - Thanh vien HDQT clla SHS. Ong

  NguySn Anh HI se thoi giiTcht'rc V~Ithanh vien HDQT cLla SHS k~ tLI'ngay 11/04/2018 thea quy

  dinh t(li 8i~1ll b, Kh03n 6, 8iSu 39 8iSu I~ Cong ty;

  86 nhi~1ll cht'rc V\I thanh vien H8QT d6i v6i Ong Nguy~n Van Hung k~ tlr ngay 11/04/2018 thay

  th~ cho Ong NguySn Anh n. Thanh vien HDQT thay th~ ph3i dtrQ'c ch~p thu?11 t(li DHDCD gfin nh5t thea quy c1inh t(li Khoan 4,

  DiSu 46, 8iSu 1~Cong ty.

  9, 8ja chi \vebsite dang tai thong tin cong b6: bttp:l/v,rww.shs.com.vn

  Chung toi xin cam k~t citc thong tin cong b6 trel1 day la dung s\!,th~t va hoan toan chiu tritch

  nhi~m tru6'c phap lu?! v~ I1Qi clung thOng tin cong b6.

  Tran trQng.i.

 • Tili lieu kem theo:

  - Quyet dinh s6 04-20J8IQD-HDQr. - Cdc tai lieu khac kem theo.

  CONC TY CPCK sAl CON - HA NQI

  - Nhu tren; - LULl VT, P.PC&QTRR.

  No'i I1hfin:

 • CDNG TY CP CHUNG KHoAN SAl GON - HA NOI

  CONG HOA xA HOI CHD NGHiA VI~T NAM DQc l~p - T\l' do - Hanh phuc

  S6: O.1-2018/QD-HDQT Ha N9i, ngay.iithang 4 ndm 2018

  QUYETDJNH (v/v: thay d6i Thanh vien HDQT)

  HQI DONG QuAN TRJ CONG TY CP cmrr«: KHoAN sAl GON - HA NQI

  Can cu Ludt Chung khoan s6 70120061QH II duoc Quoc h9i nuac CHXHCN Vii: Nam thong qua ngay 291612006, Ludt s6 6212010lQH12 ngay 2411112010 sua d6i, b6 sung mot s6 di€u cua Ludt Chung khoan va cac van ban huang ddn thi hanh;

  Can cu Di€u I? Cong ty CP Chung khoan Sai Gon - Ha N9i duoc Dai h(Jic6 dong quyet dinh sua d6i, b6 sung va co hieu luc kd Hengay 0110712015;

  Can cu Quy chi Quan tri Cong ty CP Chung khoan Sai Gon - Ha N(Ji duac ban hanh kern thea Quyit dinh s6 23-2009IQD-HDQT ngay 1515/2009;

  Can cu Bien ban h9P H(Ji d6ng Quem tri s6 03-2018IBBH-HDQT ngay 0310412018 v€ viec thay d6i Thanh vien HDQT;

  Can cu H6 sa dd de thay thi ong Nguy€n Anh Tu tham gia HDQT SHS cua nhom c6 dong Ibn tren 05% csphdn SHS;

  Can de Dan xin He nhi?m chuc v¥ Thanh vien HDQT SHS cua ong Nguy€n Anh Tu ngay 1\01.1- ...12018,

  QUYETDJNH:

  Di~u 1: Nay ch~p thu~n DO'n xin til' nhi~m cua ong Nguy~n Anh Tu. Ong Nguy~n Anh Tu th6i gifr chuc V\l Thanh vien HDQT C6ng ty c6 ph~n ChUng khoan Sai Gon - Ha NQi k~ til ngay -11.14/2018 thea quy dinh t~i Di~m b, Khoan 6, Di~u 39 Di~u I~ C6ng ty.

  Di~u 2: B6 nhi~m Dng Nguy~n Van HU'Dg - CMND s6 011982740 do C6ng an Ha NQidp ngay 28/05/2003 - gifr chuc V\l Thanh vien HDQT Cong ty CP Chung khoan Sai Gon - Ha NQi nhi~m ky 2017-2022 k~ tCr ngay·-11J4/2018 thea quy dinh t~i Khoan 4, Di~u 46, Di~u l~ C6ng ty.

  Di~u3: Quy~t dinh nay c6 hi~u h,rck~ til ngay kyo

  f)i~u4: HQi d6ng quan tri, Ban Ki~m soat, T6ng Giam d6c, va cac Phong ban c6 lien quan thuQc C6ng ty CP Chung khoan Sai Gon - Ha NQi, Ong Nguy€n Anh Tu va Ong Nguy€n Van Hung chiu trach nhi~m thi hal1h Quy~t dil1h nay

  Nlm Di€u 4; UBCK NN, SCOCK HN&TP.HCM; TTLKCK; LLru VT, VPHDQT.

  NO'i nhiin: