C´ng ngh»‡ H³a d§u - Nguy»…n Th»‹ Di»‡u H±ng

 • View
  245

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/0B8NwdnrE0vjMT3hkNlVGRmNZbGM/view?usp=sharing LINK BOX: https://app.box.com/s/gmv321fcgzs9fg8v58lrh0ohpnth9tqu

Text of C´ng ngh»‡ H³a d§u - Nguy»…n Th»‹...

 • CHNG I: QU TRNH ALKYL HA

  Qu trnh alkyl ha l qu trnh a cc nhm alkyl vo vo phn t cc cht

  hu c hoc v c. Cc phn ng alkyl ha c gi tr thc t cao trong vic a cc

  nhm alkyl vo hp cht thm, izoparafin, mercaptan, sulfid, amin, cc hp cht

  cha lin kt ete... ngoi ra qu trnh alkyl ha l nhng giai on trung gian trong

  sn xut cc monome, cht ty ra...

  1. C TRNG CA QU TRNH ALKYL HA

  I. Phn loi cc phn ng alkyl ha

  S phn loi hp l nht cc qu trnh alkyl ha l da trn loi lin kt

  c hnh thnh.

  1. Alkyl ha theo nguyn t C: cn gi l qu trnh C - alkyl ha

  C - alkyl ha l th nguyn t H gn vi C bng cc nhm alkyl.

  CnH2n+2 + CmH2m Cn+mH2(n+m)+ 2

  ArH + RCl ArR + HCl

  2. Alkyl ha theo nguyn t O v S: cn gi l qu trnh O - alkyl ha v S -

  alkyl ha

  O - alkyl ha v S - alkyl ha l cc phn ng dn n to thnh lin kt gia

  nhm alkyl v nguyn t O hoc S.

  ArOH + RCl + NaOH ArOR + NaCl + H2O

  NaSH + RCl RSH + NaCl

  3. Alkyl ha theo nguyn t N: cn gi l qu trnh N - alkyl ha

  N - alkyl ha l th cc nguyn t H trong amoniac hoc trong amin bng

  cc nhm alkyl. y chnh l mt trong nhng phng php quan trng nht

  tng hp cc amin.

  ROH + NH3 RNH2 + H2O

  4. Alkyl ha theo cc nguyn t khc:

 • Cc qu trnh Si -, Pb -, Al - alkyl ha... l con ng quan trng tng hp

  cc hp cht c nguyn t hoc c kim.

  2 RCl + Si R2SiCl2 (xc tc l Cu)

  4 C3H7Cl + 4 NaPb Pb(C3H7)4 + 4 NaCl + 3 Pb

  3 C2H4 + Al + 3/2 H2 Al(C2H5)3

  II. Cc tc nhn alkyl ha v xc tc

  Cc tc nhn alkyl ha c th chia lm 3 nhm:

  a) Cc hp cht khng no (olefin v acetylen), trong s ph v cc

  lin kt pi ca cc nguyn t C.

  b) Dn xut Cl vi cc nguyn t Cl linh ng c kh nng th di nh

  hng ca cc tc nhn khc nhau.

  c) Ru, ete, este, oxyt olefin l cc tc nhn m trong qu trnh alkyl

  ha lin kt C - O s b ph v.

  1. Tc nhn l olefin - xc tc v c ch

  Trong cc loi tc nhn th tc nhn olefin c gi thnh kh r, v vy ngi

  ta lun c gng s dng chng trong mi trng hp c th. Cc olefin

  (etylen, propylen, buten v cc olefin cao phn t) ch yu c s dng

  C - alkyl ha cc parafin v cc hp cht thm.

  Xc tc: acid proton (a.Bronsted) hoc acid phi proton (a.Lewis)

  C ch: ch yu xy ra theo c ch ion qua giai on trung gian hnh thnh

  cacbocation. Kh nng phn ng ca cc olefin c nh gi bng mc

  to ra cacbocation:

  RCH = CH2 + H+ RC+H - CH3

  Qu trnh ny chu nh hng ca s tng chiu di mch, phn nhnh

  ca olefin:

  CH2 = CH2 < CH3 - CH = CH2 < CH3 - CH2 - CH = CH2 < (CH3)2C = CH2

 • Tc nhn olefin c mch cng di, cng phn nhnh th kh nng phn

  ng cng ln.

  Ngoi ra trong rt nhiu trng hp, qu trnh alkyl ha bng olefin c th

  xy ra di tc dng ca cc cht khi mo phn ng chui gc, hoc tc

  dng ca nh sng hoc tc dng ca nhit cao. Khi cc phn t trung

  gian l cc gc t do v trong trng hp ny kh nng phn ng ca cc

  olefin c cu to khc nhau cng khng khc nhau nhiu.

  2. Tc nhn l cc dn xut clo - xc tc v c ch

  Cc dn xut clo c xem l cc tc nhn alkyl ha tng i thng dng

  nht trong cc trng hp O -, S -, N - alkyl ha v tng hp phn ln cc

  hp cht c kim, c nguyn t; ngoi ra cn c s dng trong trng hp

  C - alkyl ha.

  C - alkyl ha : xy ra theo c ch i in t di tc dng cht xc tc l cc

  acid phi proton (FeCl3, AlCl3) qua giai on trung gian hnh thnh

  cacbocation:

  RCl + AlCl3 R+ Cl -AlCl3 R+ + AlCl4-

  Kh nng phn ng ca cc alkyl clorua ph thuc vo phn cc ca lin

  kt C-Cl hoc vo bn cacbocation v s tng khi chiu di v mc

  phn nhnh ca nhm alkyl tng:

  CH3CH2Cl < (CH3)2CHCl < (CH3)CCl3

  O -, S-, N - alkyl ha : xy ra theo c ch i nhn v khng cn xc tc

  RCl + :NH3 RN+H3 + Cl- RNH2 + HCl

  Kh nng phn ng ca cc dn xut clo c sp xp theo dy:

  ArCH2Cl > CH2 = CH - CH2Cl > AlkCl > ArCl

  v AlkCl bc I > AlkCl bc II > AlkCl bc III

  Trong tng hp c kim v c nguyn t : xy ra theo c ch gc t do di

  tc dng ca kim loi

 • 4 NaPb + 4 C2H5Cl 4 Pb + NaCl + 4 C2H5

  4 NaCl + Pb(C2H5)4 + 3 Pb

  3. Tc nhn l cc hp cht c cha O - xc tc v c ch

  Cc tc nhn alkyl ha c cha O nh ru, ete, este, oxyt olefin c th dng

  trong cc qu trnh C -, O -, N - v S - alkyl ha; tuy nhin trn thc t ngi

  ta s dng ch yu l cc oxyt olefin. Qu trnh xy ra theo c ch

  cacbocation di tc dng ca xc tc l acid proton lm t lin kt gia

  nhm alkyl v oxy:

  ROH + H+ R - +OH2 R+ + H2O

  III. c tnh nng lng ca cc phn ng alkyl ha

  Cc c tnh nng lng ph thuc vo tc nhn alkyl ha v dng lin kt b

  ph v trong cht alkyl ha. Mt s thng s nng lng trong qu trnh alkyl ha

  c trnh by bng sau:

  Tc nhn alkyl ha Lin kt b ph v -Ho298 , kJ/mol

  RCH = CH2C - HCar - HO - H

  84 10096 10450 63

  RClCar - HO - HN - H

  34 42 00 25

  ROH O - HN - H0 2121 42

  CH2 - CH2 O O - H 88 104

  CH CH O - H 100 117

 • 2. ALKYL HA THEO NGUYN T CACBON

  Qu trnh C - alkyl ha ch yu xy ra vi cc hp cht thm v parafin vi

  nhiu nghi thc t to ln.

  I. Alkyl ha cc hp cht thm

  1. Ha hc v c s l thuyt

  1.1. Xc tc

  Tu thuc vo tc nhn alkyl ha m c th s dng cc xc tc khc nhau.

  Cc tc nhn alkyl ha hydrocacbon thm s dng ch yu trong cng nghip

  l cc dn xut clo v olefin. Ru t c s dng cho qu trnh alkyl ha

  hydrocacbon thm v c kh nng alkyl ha km hn.

  Khi tc nhn l cc dn xut clo: xc tc hu hiu nht l cc acid phi

  proton, ph bin nht l AlCl3. Hn hp phn ng trong pha lng khi alkyl

  ha vi xc tc AlCl3 bao gm 2 pha: phc xc tc v lp hydrocacbon.

  Khi tc nhn l olefin: thng dng xc tc l AlCl3; ngoi ra c th dng

  a.H2SO4, HF, H3PO4 trn cht mang, aluminosilicat, zeolit... Trong :

  o Khi xc tc l a.H2SO4 hoc HF: + qu trnh pha lng

  + t = 10 40oC

  + p = 0,1 1 MPa

  o Khi xc tc l a.H3PO4 rn: + qu trnh pha kh

  + t =225 275oC

  + p = 2 6 MPa

  o Khi xc tc l aluminosilicat, zeolit: + qu trnh pha lng hoc pha kh

  + t = 200 400oC

  + p = 2 6 MPa

  Nh vy, i vi qu trnh C-alkyl ha th xc tc AlCl3 chim v tr p o

  v c nhiu u th.

 • AlCl3 trng thi rn hu nh khng tan trong hydrocacbon v xc tc rt

  yu cho phn ng. Tuy nhin theo mc hnh thnh HCl, AlCl3 bt u chuyn

  qua trng thi lng c mu sm. Cht lng ny mc d khng tan trong

  hydrocacbon nhng c hot tnh rt ln v do tc phn ng s tng ln. Trng

  thi hot ng ca AlCl3 c th chun b bng cch sc kh HCl qua h huyn ph

  ca AlCl3 trong hydrocacbon, khi s hnh thnh phc ca AlCl3 v HCl vi 1 n

  6 phn t hydrocacbon thm, trong mt phn t ny nm trng thi cu trc

  c bit mang in tch dng (phc ) cn cc phn t cn li hnh thnh lp

  solvat:

  Nhm t c vn tc alkyl ha cao ngay t thi im bt u phn ng,

  phc ny thng c chun b trc ri sau a vo h phn ng.

  1.2. C ch phn ng

  1.2.1. Khi tc nhn l dn xut Clo RCl: xc tc AlCl3 s hot ha Cl to ra

  phc phn cc mnh (phc ) v hnh thnh cacbocation

  RCl + AlCl3 R+ Cl -AlCl3 R+ + AlCl4-

  1.2.2. Khi tc nhn l olefin: xc tc AlCl3 s kt hp vi cht ng xc tc l

  HCl to ra cacbocation

  RCH = CH2 + HCl + AlCl3 RC+H - CH3 + AlCl4-

  Trong trng hp ny cu to ca nhm alkyl trong sn phm c xc nh

  theo nguyn tc v s to thnh cacbocation bn vng nht giai on trung gian

  (bc III > bc II > bc I).

  1.3. Cc phn ng ph

  Cc phn ng ph c th xy ra trong qu trnh alkyl ha hydrocacbon thm:

  RR+ H

  R+ R+ + H+

  . (n-1) ArHHH Al

  2Cl

  7 -

 • Alkyl ha ni tip

  Nha ha

  Phn hy cc nhm alkyl

  Polyme ha olefin

  Phn ng alkyl ha ni tip:

  Khi alkyl ha cc hp cht thm vi s c mt ca xc tc bt k s xy ra

  s th ni tip cc nguyn t H v to thnh hn hp sn phm vi mc alkyl

  ha khc nhau.

  V d khi etyl ha C6H6 s xy ra n khi to thnh hexa etylbenzen:

  Mi phn ng trong dy ny u l cc phn ng bt thun nghch. Tuy

  nhin khi dng xc tc Aluminosilicat hoc Zeolit iu kin tng i khc

  nghit hoc khi dng xc tc AlCl3 th s xy ra phn ng thun nghch vi s dch

  chuyn v tr ca cc nhm alkyl:

  Kh nng dch chuyn v tr ca cc nhm alkyl c sp xp theo dy:

  (CH3)3C- > (CH3)2CH- > CH3 - CH2- >> CH3-

  Cc kh nng hnh thnh sn phm ni tip:

  C6H

  6C

  6H

  5 - C

  2H

  5

  + C2H

  4+ C

  2H

  4 C6H

  4- (C

  2H

  5)

  2

  + C2H

  4 C6H

  3- (C

  2H

  5)

  3 v.v.

  C6H

  4R

  2 + C

  6H

  62 C

  6H

  5R

  C6H

  3R

  3 + C

  6H

  6 C

  6H

  5R + C

  6H

  4R

  2

  + R+

  + R+

  RR

  + R+

  RR R

  R+ R+

  RR

  RRR R

  R

  RR

 • Phn ng nha ha

  Nguyn nhn l do cc vng thm ngng t nhit cao to thnh cc sn

  phm nh diarylalkan, triarylalkan, diarylolefin ... Nhit cng tng phn ng

  nha ha hnh thnh hp cht a vng s cng tng.

  Phn ng phn hy cc nhm alkyl

  Nguyn nhn l do khi iu kin phn ng khc nghit s thc y s phn

  hu cc nhm alkyl v to ra cc sn phm ph c mch alkyl ngn.

  V d: + Khi C3H6 phn ng vi C6H6 c hnh thnh sn phm C6H5-C2H5

  + Khi C2H4 phn ng vi C6H6 c hnh thnh sn phm C6H5-CH3.

  Mch alkyl cng di cng d b phn hy. S phn hu c kh nng xy ra

  giai on tch cacbocation.

  Phn ng polyme ha olefin

  Nguyn nhn l do s kt hp ni tip ca cacbocation vi olefin (trng hp

  cation)

  Polyme sinh ra c khi lng phn t khng ln v c th hn ch bng lng

  d hydrocacb