Click here to load reader

CONG CP Ddc Tg 2/VSC_Baocaotaichinh_6T... · PDF fileCONG TY CP CONTAINER VIET NAM coNc HoA xA HOr cHU NGHia vtEr NAM Ddc lpp - Tg do - Hanh phuc, tn(56: /u' l20l9NSC Hdi Phdng, nsdy

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CONG CP Ddc Tg 2/VSC_Baocaotaichinh_6T... · PDF fileCONG TY CP CONTAINER VIET NAM coNc...

 • CONG TY CP CONTAINER VIET NAM coNc HoA xA HOr cHU NGHia vtEr NAM Ddc lpp - Tg do - Hanh phuc

  , tn( 56: /u' l20l9NSC Hdi Phdng, nsdy ;,j thang 0B ndm 20I g

  KfITh gffi: - UY BAN CHIING KHOAN NHA NUOC - so crAo DICH CHUNG KHOAN Tp. HO CHi MrNH

  Cdn cir vdLo c6c q^u.y qiS c6ng bd th6ng tin cria td chirc niem y6t tren thi trudng cllti.ng 991n,-Cdng,ty C6 phAn,Container ViQt Nam (rnd chirng kho5n: VSC) xin gi6l trinh v0 viOc Lgi nhudn sau thu6 thu nh4p doanh nghiQp tai 86o cdo ktit quh.hoqt. Odng kinh doanh 6 thdng dAu ndm 2019 so vOi bao cao cung kj,ndm rru6c c6 bi6n dQng ti; 10% tr} lOn trOn Brlo crlo tii chfnh ri6ng nhu sau:

  rnn; a'

  Nguy6n nhdn chri ydu:

  Trong 6 thdng dAu ndrn 2019, Cdng ty c6 nhfln dugc khoin cO tric ndm 2018 tu Cdng tv CP CA,ng TTh Y,IP (la C91g ty con). DAy ld nguyOn nh6n chri y6u ldrn cho loinhufln sau thu6 6 th6ng dAu ndm 2019 tdng 3t,0i2,256.848 ddng, tuong ung v6i t[ng 47o/o so vdi cirng kj' ndrn trudc.

  TrAn trgng.

  Noi nh6n: - Nha trAn - Lau VT, TCKT

  tinh: ddn

  stt Chi ti6u 6 th6ng tliu nlm201,9

  6 thing cl6u nim 2018

  Ch6nh lQch ting

  Ty l0 tdng (oh)

  I Loi nhu{n sau thu6 TNDN 97,009,995,943 65.956.638.995 3r,053,256,949

  A- at

  ffi'c6rue rv-c6'psA)v coNJArN . V'FT NA;J

  TOI..{G GIAM EOC

  Vin Ti6n

Search related