of 5 /5
AGENTIA ROMANA DE ASIGURARE A CALITAjH IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR COMUNICAT MINISTERUL E D U C A TI E I CERCETAR1I T1NEREIUUIL- Avand in vedere consultarea publica .,Tu taci lista scurtaT". analizand feed back-ul din partca unitatilor de invatamant cu privire la documented prevazute de legislatia in vigoare (legisla^ia calitatii educatiei. legislatia generala a educatiei si cea emisa de terti) pe care acestea sunt obligate sa le intocmeasca. ARACIP saluta initiativa MECTS de a reduce birocratia in scoli si face urmatoarele precizari: 1. Dupa 5 ani de experienta in evaluarea externa a unitatilor de invatamant preuniversitar (autorizare. acreditare si evaluare periodica a peste 2000 de unitaji de invatamant), in urma analizei a peste 2000 de rapoarte de evaluare externa intocmite de un corp de experp de peste 700 de persoane. ARACIP propune eficientizarea activitatii de evaluare externa prin evitarea suprapunerilor cu alte instltutii si instante de control/inspectie. Ca urmare. trebuie mai mult valoriflcate in cadrul vizitelor de evaluare externa rapoartele de inspectie. precum si raportele §i notele de control, emise de alte organisme si institu^ii cu atributii in acest sens (Curtea de Conturi. Inspectoratul pentru Situajii de Urgen^a, Autoritatea de Sanatate Publica. Garda de Mediu etc). De exemplu. nu vor fi solicitate pentru analiza toate documented prevazute de art. 24. 29, 32 din OMECTS nr. 554^ / 2011 privind aproburea Regulamentului de inspecfie a unit&filorde inv&t&mdnt preuniversitar, daca exista rapoarte de inspectie care le men^ioneaza sau le analizeaza. 2. Prezentam. in atasament. lista docuinentelor solicitate de ARACIP unitatilor de invatamant preuniversitar. precum si cadrul juridic din Romania care stipuleaza obli^atia Jntocmirii acestor documente la nivelul fiecarei scoli. Suhliniein ca acesle documente reprezinta doar o mica parle. cu relevan^a pentru asigurarea calitajii. din documented pe care scoala trebuie sa ie intocmeasca conform legislatiei in vigoare (de exemplu. in vederea evitarii suprapunerii. nu vor fl solicitate documentele care stau la baza obtinerii avizului PSI, ci doar avizul PS1). Precizam. de asemenea, ca lista documentelor solicitate de ARACIP va fi revizuita anual. 3. Toate documentele solicitate. precum si toatc celelalte aclivitati de evaluare cxtcrna au ca scop ultim protejarea intereselor beneficiarilor dc educatie si tjarantarea dreptului lor la o educatie de calitate. Ca urmare, vor fl solicitate, cu precadere. documente care se refera la rezultatele scolare, la progresul elevilor/pre^colarilor si la asigurarea sanata^ii si siguran^ei lor In cadrul unita(ii Declare. 4. Documentele reprezinta principala sursa de informare in vizitele de evaluare cxtcrna in yederca obtinerii autorizatiei de functionare provizorie (inainte de infiintarea califlcarii/specializarii/nivelului/unitatii de invatamant). in timp ce in vizitele de evaluare externa privind acreditare sau privind cxaluarea periodica. pc langa documente. informa(iile sunt ob|inute si din urmatoarele surse: Sir. Spiru H.m't nr. 12, el. 1, St-clor 1, 1)10176, Bucurcjti Tel: -f-40<0)21 3104213 Fax: 441) (0)21 31920% http://aracip.edu.ro

COMUNICAT - I.S.J. Gorjisjgorj.ro/wp-content/uploads/2013/10/Comunicat-ARACIP... · 2019-07-30 · Proiectul de dezvoltare institutionala -PDI / plan de actiune al scolii -PAS

  • Author
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of COMUNICAT - I.S.J. Gorjisjgorj.ro/wp-content/uploads/2013/10/Comunicat-ARACIP... · 2019-07-30 ·...

Page 1: COMUNICAT - I.S.J. Gorjisjgorj.ro/wp-content/uploads/2013/10/Comunicat-ARACIP... · 2019-07-30 · Proiectul de dezvoltare institutionala -PDI / plan de actiune al scolii -PAS

AGENTIA ROMANA DEASIGURARE A CALITAjH IN

INVATAMANTULPREUNIVERSITAR

COMUNICAT

M I N I S T E R U LE D U C A TI E IC E R C E T A R 1 IT1NEREIUUIL-

Avand in vedere consultarea publica .,Tu taci lista scurtaT". analizand feed back-ul din partcaunitat i lor de invatamant cu privire la documented prevazute de legislatia in vigoare (legisla^iacalitatii educatiei. legislatia generala a educatiei si cea emisa de terti) pe care acestea sunt obligate sale intocmeasca. ARACIP saluta initiativa MECTS de a reduce birocratia in scoli si face urmatoareleprecizari:

1. Dupa 5 ani de experienta in evaluarea externa a unitat i lor de invatamant preuniversitar(autorizare. acreditare si evaluare periodica a peste 2000 de unitaji de invatamant), in urmaanalizei a peste 2000 de rapoarte de evaluare externa intocmite de un corp de experp de peste700 de persoane. ARACIP propune eficientizarea activitati i de evaluare externa prin evitareasuprapunerilor cu alte inst l tut i i si instante de control/inspectie.

Ca urmare. trebuie mai mult valoriflcate in cadrul vizitelor de evaluare externa rapoartele deinspectie. precum si raportele §i notele de control, emise de alte organisme si inst i tu^i i cuatr ibuti i in acest sens (Curtea de Conturi. Inspectoratul pentru Situajii de Urgen^a, Autoritateade Sanatate Publica. Garda de Mediu etc). De exemplu. nu vor fi solicitate pentru analizatoate documented prevazute de art. 24. 29, 32 din OMECTS nr. 554^ / 2011 privindaproburea Regulamentului de inspecfie a unit&filorde inv&t&mdnt preuniversitar, daca existarapoarte de inspectie care le men^ioneaza sau le analizeaza.

2. Prezentam. in atasament. lista docuinentelor solicitate de ARACIP uni ta t i lo r de invatamantpreuniversitar. precum si cadrul ju r id i c din Romania care stipuleaza obli^atia Jntocmiriiacestor documente la nivelul fiecarei scoli. Suhliniein ca acesle documente reprezinta doar omica parle. cu relevan^a pentru asigurarea calitajii. din documented pe care scoala trebuiesa ie intocmeasca conform legislatiei in vigoare (de exemplu. in vederea evitarii suprapunerii.nu vor fl solicitate documentele care stau la baza obtinerii avizului PSI, ci doar av izu l PS1).Precizam. de asemenea, ca lista documentelor solicitate de ARACIP va fi revizuita anual.

3. Toate documentele solicitate. precum si toatc celelalte aclivitati de evaluare cxtcrna au cascop ult im protejarea intereselor beneficiarilor dc educatie si tjarantarea dreptului lor la oeducatie de calitate. Ca urmare, vor fl solicitate, cu precadere. documente care se refera larezultatele scolare, la progresul elevilor/pre^colarilor si la asigurarea sanata^ii si siguran^ei lorIn cadrul unita(i i Declare.

4. Documentele reprezinta principala sursa de informare in vizitele de evaluare cxtcrna inyederca obtinerii autorizatiei de functionare provizorie (inainte de infiintareacal if lcari i /special izari i /nivelului /unitat i i de invatamant). in t i m p ce in vizitele de evaluareexterna p r iv ind acreditare sau p r i v i n d cxaluarea periodica. pc langa documente. informa(ii lesunt ob|inute si din urmatoarele surse:

Sir. Spiru H.m't nr. 12, el. 1, St-clor 1,1)10176, Bucurcjti

Tel: -f-40<0)21 3104213

Fax: 441) (0)21 31920%http://aracip.edu.ro

Page 2: COMUNICAT - I.S.J. Gorjisjgorj.ro/wp-content/uploads/2013/10/Comunicat-ARACIP... · 2019-07-30 · Proiectul de dezvoltare institutionala -PDI / plan de actiune al scolii -PAS

• interviuri cu reprezentantul legal al furnizorului de educate evaluat. cu membrii aiCEAC, cu reprezentan^ii benetkiarilor de educate (eievi si paring) cu responsabiliicatedrelor si comisiilor metodice, cu personalul auxi l iar si nedidactic. cu reprezentantiicomunitatii locale:

• aplicarea de chestionare elcvilor, cadrelor didactice si parin^ilor;• vizitarea spatiilor de invatamant;• observarea directa. prin asisten^e la ore si la alte activity!:• verificarea prin sondaj a fondului de carte, a materialclor didactice 5! a auxiliarelor

curriculare.Menrjonam faptul ca aceste surse (altele decat documentele) trebuie sa aiba o ponderecrescuta din t impul alocat vizitelor de evaluare externa. Ca urmare. solicitam unitaj i lorscolarc sa informeze conducerea ARACIP daca apar situatii in care Echipa de evaluarealoca anal i /c i documcntdor o pondere mai mare decat o treiinc din t impul total alocatvizitci de evaluare externa (pentru acreditare sau evaluare periodica).

5. Pana la sfarsitul anu lu i 2012, ARACIP va informatiza, in mare masura. printr-un project co-flnantat din FSE prin POS-DRU, activitatea de evaluare intcrna §i dc evaluare externa.unitatea scolara avand posibilitatea sa transmita documentele (iar cvaluatorul extern sa leconsulte) in format electronic. De asemenea, in perioada urmatoare. ARACIP va propunerevizuirea legislatiei calitatii, a standardelor si a metodologiilor. mai ales in direc|iasimpl i f icar i i lor.

6. ARACIP va propune MECTS stabilirea. clara si fara echivoc, a rolurilor si a t r ibu^i i lorinstan^elor dc control la nivelul scolii. precum si a obligatiilor acestora de informarereciproca. in vederea evitari i solicitarilor mul t ip lu adresate la acelasi nivel (scoala). precum sia evitarii raportarilorcatre mul t ip le institun'i pe verticals.

Presedinte ARACIP,

Constantin Sefba/IOSIFESCU

Page 3: COMUNICAT - I.S.J. Gorjisjgorj.ro/wp-content/uploads/2013/10/Comunicat-ARACIP... · 2019-07-30 · Proiectul de dezvoltare institutionala -PDI / plan de actiune al scolii -PAS

DOCUMENTE SOLICITATE DE ARACIP UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITARIN DIFERITE ETAPE ALE EVALUARII EXTERNE, CONFORM LEGISLATIEI SPECIFICE A CALITATII

OUG nr. 75/2005, aprobata prin Legea nr. 87/2006, cu modificame 51 compietame uitenoare.HG fir. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare institutional^ in vederea autonzSni, acreditani §i evaluarii penodice a organizatiilor furnizoare de educate

HG nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de acreditare si evaluare periodica a unitatilor de Jnvatamant preuniversilar

HG nr. 1 534/2008 privind aprobarea standardelor de referinta si indicatorilor de performanta pentru evaluarea si asigurarea cahtatu in inv3tamantul preuniversitar

DOCUMENT

Actul constitutiv al furnizorului de educatieStatutul furnizorului de educatieHotarare judecatoreasca de tnfiintare a furnizorului de educatieCodul de identitate fiscala (GIF) ale furnizorului de educatieDocumente de detinere /utilizare a spatiilor scolareDocumente de detinere /utilizare a bazei materialeProiectul de dezvoltare institutionala -PDI / plan de actiune al scolii -PAS

Planuri operational

Oferta educationala

Lista dotarilor disponibileLista cu fondul de carte propriuStat de functiiRegulamentul de ordine interioaraLista protocoalelor, acordurilor de colaborare si a parteneriatelor incheiate de unitateade invaatamant, pe ultimul ciclu de Tnvatamant / Protocoalele de colaborare cu diferiteinstitutii, Parteneriate, cu unitati de Tnvatamant similare din tara si din strainatateContract educationalSituatiile privind rezultatele elevilor la examenele de finalizare a studiilor, performanteleobtinute la concursuri si olimpiade scolare, respectiv situatiile privind insertia

BAZA LEGALA DIN ROMANIAfn care se stipuleaza obligatia unitatii de

fnvatamant

OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului demspec(ie a unitatilor de invatamant preuniversitar

OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului deinspectie a unitStilor de Invalamant preuniversitar

OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului deinspeclie a unitatilor de invatamant preuniversitar

OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului deinspecjie a imitator de invatamant preuniversitar

Legea nr. 1/2011 (Legea Educatiei Nationale)OMECTS nr. 5547/2011 pnvind aprobarea Regulamentului deinspectie a unitatilor de invatamant preuniversitar

Page 4: COMUNICAT - I.S.J. Gorjisjgorj.ro/wp-content/uploads/2013/10/Comunicat-ARACIP... · 2019-07-30 · Proiectul de dezvoltare institutionala -PDI / plan de actiune al scolii -PAS

absolventilor pe piata fortei de munca, dupa cazOferta curricularaLista obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe aflate in proprietatea unitatii deTnvatamantLista planurilor de Tnvatamant si a programelor scolareLista cadrelor didacticeDeclaratia - angajament a fiecarui cadru didactic care urmeaza sa desfasoare activitatide Tnvatamant in unitatea scolara respectiveActe privind inspectiile si controalele efectuate in unitatea de Tnvatamant pe ultimulciclu de Tnvatamant, conform registrului de procese - verbale de inspectiiAutorizatia sanitara de functionare, vizata pe anul Tn curs

Aviz PSI, daca este cazul, conform legislatiei Tn vigoare

Autorizatia de functionare din punct de vedere al sanatatii si securitatii Tn muncaRegulamentul CEACDecizie privind desemnarea membrilor CEACStrategia CEACRaportul anual de evaluare interna a calitatii -RAEIProceduri operational care sa sutina Sistemul de control intern/managerialProceduri de autoevaluare institutional^Proceduri de evaluare sistematica a asteptarilor educabililor,parintilor si altor beneficiari relevant!Proceduri de de evaluare sistematica a satisfactiei personaluluiProceduri de comunicare interna, decizie sj raportareProceduri de comunicare externa cu beneficiarii educatiei,cu institutii si angajatoriProceduri de identificare si de prevenire a perturbarilor majoreProceduri de control al documentelor sj al TnregistrarilorProceduri de monitorizare, evaluare, revizuire sj Tmbunatatirea calitatiiProcedura de informare regulata a elevilor si parintilor privindprogresul realizat si rezultatele scolareProceduri de colectare regulata a feed-back ului din partea elevilor

OMECTS fir. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului deinspec(ie a unitalilor de invatamant preuntversitar

O.MS nf. 1995/1995 pentru aprobarea Normelorde igiena pnvindunitatjle pentru ocrotirea, eciucarea si inslruirea copiilor si tinerilor

H.G.R. fir. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilorde construct!! siamenajan care se supun aviz§rii/autonzani privind securitatea la incendiu

Legea nr. 319/2006 a sanatatu si secuntatu m munca

OMF 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cupnnzandstandardele de management/control intern la entitle publice si pentru dezvoltareasistemelor de control intern/managerial, cu modificarile si completSnle ultenoare

Page 5: COMUNICAT - I.S.J. Gorjisjgorj.ro/wp-content/uploads/2013/10/Comunicat-ARACIP... · 2019-07-30 · Proiectul de dezvoltare institutionala -PDI / plan de actiune al scolii -PAS

§i a altor factor! interesati interni si extern!Instrumente de monitorizare si evaluare interna specifics unitatii de Tnvatamant (ghiduride interviu, chestionare, instrumente de analiza cantitativa si calitativa)Documente privind progresul in dotarea cu echipamente, materiale, manuale,auxiliarele curriculare, biblioteca/centrul de documentare si informare (GDI)Evidenta activitatii de perfectionare si formare continue) a personalului /participareacadrelor didactice la programe si activitati de dezvoltare profesionalaPortofolii de progres ale elevilor (fise / documente de evaluare, indicator! deperformanta, lucrari /teste / produse ale activitatii) |Portofoliile cadrelor didactice (planificari calendaristice, proiectele activitcitilor deinvatare, lista manualelor si a auxiliarelor curriculare utilizate, instrumente de evaluarepentru elevi, seturi de bareme de notare ale testelor / lucrarilor elevilor) |Procedure privind accesul la informatiile de interes publicFormulare tip - Cerere, solicitare informatii de interes public; Reclamatie administrativa;raspuns la cerere; raspuns la reclamatie administrativaRegistru pentru mregistrarea cererilor si raspunsurilor privind accesul la informatiile deinteres publicContracte de muncaDecizii de numire pe postFise de postFise anuale de evaluare a activitatiiDecizii de Tncetare a raporturilor contractualeREVISAL (partea care poate fi imprimata)Scheme orare pe nivel de studiuOrarul unitatii de tnvatamantPlanul de scolarizareRegistrul de procese-verbaleDocumente scolareActe de studii

Graficul activitatilor extracurriculareOrganigrama

OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului deinspec(ie a unitatilor de invaiamant preuniversitar

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu toate modifies* ?>copletanle ullerioare

OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului deinspects a unitaiilor de invaiamant preuniversitar

OMECTS nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privindregimul actelor de studii §i al documentelor §colare gestionate de unit^iile deinvalSmant preuniversitar

OMECTS nr. 5547/20112011 privind aprobarea Regulamentuluide inspectie a unitaiilor de invajamant preuniversitar

| Documentele marcate sunt solicitate cadrelor didactice observate la lectii sau la alte activitati. Toate celelalte documentesunt solicitate conducerii unitatii scolare.