Click here to load reader

Comunicare in limba romana - Clasa 1 - Culegere - Simona ... in... Comunicare in limba romana - Clasa 1 - Culegere - Simona Brie, Adina Micu Author Simona Brie, Adina Micu Keywords

 • View
  105

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of Comunicare in limba romana - Clasa 1 - Culegere - Simona ... in... Comunicare in limba romana -...

 • tl

  llri llllr

  rli

  Itrur

  ,iiift

  COMUNICART iru Simona Brie

  LIMBA ROMAIUA I Adina Micu

  culegere SiNAPSiS.

 • 1.

  3.

  Cuprins

  ."....,,.;r...;.'... 16

  -.................... t7

  ii,agil gtan'- :r,; ;' - l;'; 22

  I.!ei,i.;'.;.:...... 22

  ..-r:.r125

  ...;.26

  .............,...,... 27

  ............31

  ................ 31

  .............. 32

  r..;"..;.;r- 18 -*i;t*i...,. 19

  .........28

  ......... 29

  6.

  7.

  79

 • :,*

  :: i,n*

  i.i;.r:i..'...'51

  j::r1):t;t'* -;il i!7ti

  1,i.. ;

  8.

  x

  rrl

  .,t i ') lJ

  .jf

  l"i

  I

  f

 • 2, Fropozifie, silaba, sunet AlcituieSte propozilii, pornind de la imaginea de maijos. Puneintrebdricolegilor. lndicd semnul pe care trebuie s5-lfolose5ti. trtr Retine poezia gi folosegte-o inaintea exercitiilor de scriere.

  ploud

  Ploud ugor. Sd auzim! Cu v6rf de degete banca lovim.

  Ploud maitare Ploaia tot vine,

  Lovim cu degetele bine. Cad pietricele pe trotuare, Si ciocdnim gi noi maitare Tuni departe, tuni acum,

  Batem cu pumnii: Bum-bum! Bum-bum! Vreme frumoasi s-a ficut,

  Un curcubeu a apirut Noi bratele ugor rotim gi noriiii gonim.

  tt

  (

  @ Coloreazd fluturagii. Atenlie ! Poli folosi doar culori a ciror denumire are doud silabe.

  8

  O Formuleazi propoziliicu numirul de cuvinte indicat.

 • € Agazd in aceeagi mullime, imaginile ce denumesc cuvinte cu o silabi comunS.

  ffi Coloreazi at6tea triunghiuri c6te silabe au urmitoarele cuvinte.

  AA&AAA AAAAAA AAA&r5dt AAAAAA AAAAAA AAAAAA

  ffi Pune un xin dreptulcuvintelor care au prima silabi formati din doud sunete.

  s vlfls € G r:l l_J n n r-1It il T T

  ffi Desparte in silabe gi precizeazi pozilia sunetulului ,,a". Coloreazi bulina corespunzitoare.

  ffi JoC:,,De-alibriiria" Scop: consolidarea denumirii rechizitelor gcolare. Pe o bancd se in5iri diverse rechizite. Un elev este cumpiritorul, iar alt elev este vdnzitorul. Cumpiritorul cere vAnzitorului obiectul dorit, doar cu ajutorul descrierii, fird si-i spund numele.

  % 4 ffi tu &

  s 4 4 ----------{t

 • Desparte in silabe. coloreazd obiectele care au de doud ori sunetul,,e,,.

  oo 3 $\d v Desparte in silabe gi marcheazi pozilia sunetului ,,i" ct) rogu daci e la inceput gicu albastru in celelalte situalii. coloreazd obiectele pe care nu le folosim in clasd.

  Desparte ?n silabe, marc6nd pozilia sunetului ,,o". Coloreazi imaginile a cdror denumire are o singuri silabS.

  Desparte in silabe. Marcheazi locul sunetului ,,u". Coloreazi imaginile cirora li se poate asocia insugirea,,galbenS".

  JOC:,,Ce poatefi?" Conducitorul jocului propune, su bsta ntive potrivite.

  pe r6nd, adjective pentru care elevii trebuie sd giseascd

  \ tr \

  0 A\t/ C3 c:- ttffi

  ffi ffi @ g

  10

 • --".se.

  @ Realizeazi blazonul literei R, desenAnd imagini care infiligeazd cuvinte in care existd acest sunet, potrivit indicaliilor.

  @ Coloreazi numai imaginile ale ciror denumiri au in interior sunetul indicat. Nume5te printr-un singur cuv6nt, imaginile de pe fiecare 16nd.

  JOC:,,Cine gtie mai multe" Un copilspune un cuvdnt, de exemplu;ulpe". Ceilallitrebuie si dea cdt mai multe exemple de

  animale silbatice.

  la sfdrgit

  in interiorla inceput

  H! -

  e\ %J,{:hw

  84

  0O LL

 • o

  Test de evaluare L Traseazi c6te o linie, de la fiecare imagine, la numirul de silabe corespunzitor cuv6ntului care o denumegte.

  @ incercuiegte cuvdntul reprezentat corect.

  tr tr tr

  ooo ooo oooo oo

  oo oo ooo oo ooo

  oooo ooooo

  oo oo ooo

  ooo oooo oo

  oo ooo

  oooo oo ooo

  oo ooo oooo oo

  oo oo ooo oo ooo

  oooo

  L2

  oo oo oo

 • ln_

  O Coloreazi litera corespunzitoare gi numirul de silabe.

  la inceput

  la sfdrgit

  EEE EEE EET EEE

  in interior

  EEE EEE

  Descriptori de performante

  Itemi Foarte bine Bine Suficient

  L. ldentifici numirul de silabe pentru 4 cuvinte.

  ldentificd numirul de silabe pentru 3 cuvinte.

  ldentifici numirul de silabepentruL-2 cuvinte.

  2. Tncercuiegte

  reprezentarea corect5 in5-Ssitualii.

  incercuiegte reprezentarea corecti in3-4situafii.

  incercuiegte reprezentarea corecti in1-2situalii.

  3. Coloreazi corespunzitor 5 - 6 casete.

  Coloreazi corespunzitor 3 - 4 casete.

  Coloreazi corespunzltor L - 2 casete.

  13

Search related