2
COMUNA DAESTI JUDETUL VALCEA COMISIA DE CONCURS Barem corectare subiecte proba scrisa pentru concursul de recrutare in functia publica de executie, vacanta de Referent grad profesional Superior din cadrul compartimentului Achizitii pub/ice Varianta I 1. Temenul de eontestare si efeetele eontestatiei ,conform Legii nr. 101/2016 -20 pet Barem corectare: art.8 si art. 9 din Legea nr. 101/2016 art. 8 - termenul de eontestare de 10 zile - 3 punete - termenul de eontestare de 5 zile - 3 punete - ealculul termenului - 3 punete art. 9 adoptarea masurilor de remediere - 3 punete publiearea masurilor in SEAP - 3 punete ineheierea eontraetuluidupa eomuniearea deeiziei Consiliului - 3 punete - capaeitatea de analiza si sinteza, c1aritatea, coerenta si logiea exprimarii ideilor - 2 puncte. 2 Tratati stabilirea garantiei de buna exeeutie, conform H.G. nr. 395/2016 - 20 pet. Barem corectare: art. 39- 42 din H.G.39§J2016 - seopul eonstituirii garantiei de' buna executie = 0, 5 punete - exeeptiile de la eonstituirea garantiei = 0,5 punete - termenul de eonstituire a garantiei = 1 punet - valoarea garantiei = 1 punet - modalitatea de eonstiture a garantiei = 8 situatii x 1 punet = 8 punete - posibilitatea autoritatii eontraetante de a emite pretentii asupra garantiei = 1 punet - eliberarea garantiei 7 situatii x 1 punet = 7 punete - capaeitatea de analiza si sinteza, c1aritatea, coerenta si logiea exprimarii ideilor - 1 punet 3. Tratati modalitatea de-@Sfasur-are-a=iicitatiei desehise - 20 pet. Barem corectare: Art. 71-75 Legea nr. 98/2016; Art. 58 - 66 HG nr. 395/2016 publiearea anuntului = 1 punet eompletarea anuntului in SEAP = 1 punet exeeptia de la publiearea in SEAP a anuntului = 1 punet obligativiatea introdueerii in SEAP a eriteriilor de califieare = I punet

COMUNA DAESTI JUDETUL VALCEA COMISIA DE …Barem corectare: art. 39- 42 din H.G.39 J2016 - seopul eonstituirii garantiei de' buna executie = 0, 5 punete - exeeptiile de la eonstituirea

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: COMUNA DAESTI JUDETUL VALCEA COMISIA DE …Barem corectare: art. 39- 42 din H.G.39 J2016 - seopul eonstituirii garantiei de' buna executie = 0, 5 punete - exeeptiile de la eonstituirea

COMUNA DAESTIJUDETUL VALCEACOMISIA DE CONCURS

Barem corectare subiecte proba scrisa pentru concursul de recrutare in functiapublica de executie, vacanta de Referent grad profesional Superior din cadrulcompartimentului Achizitii pub/ice

Varianta I

1. Temenul de eontestare si efeetele eontestatiei ,conform Legii nr. 101/2016 -20 pet

Barem corectare:art.8 si art. 9 din Legea nr. 101/2016

art. 8- termenul de eontestare de 10 zile - 3 punete- termenul de eontestare de 5 zile - 3 punete- ealculul termenului - 3 punete

art. 9adoptarea masurilor de remediere - 3 punetepubliearea masurilor in SEAP - 3 puneteineheierea eontraetuluidupa eomuniearea deeiziei Consiliului - 3 punete

- capaeitatea de analiza si sinteza, c1aritatea, coerenta si logiea exprimarii ideilor - 2puncte.

2 Tratati stabilirea garantiei de buna exeeutie, conform H.G. nr. 395/2016 - 20 pet.

Barem corectare:

art. 39- 42 din H.G.39§J2016- seopul eonstituirii garantiei de' buna executie = 0, 5 punete- exeeptiile de la eonstituirea garantiei = 0,5 punete- termenul de eonstituire a garantiei = 1 punet- valoarea garantiei = 1 punet- modalitatea de eonstiture a garantiei = 8 situatii x 1 punet = 8 punete- posibilitatea autoritatii eontraetante de a emite pretentii asupra garantiei = 1 punet- eliberarea garantiei 7 situatii x 1 punet = 7 punete- capaeitatea de analiza si sinteza, c1aritatea, coerenta si logiea exprimarii ideilor - 1 punet

3. Tratati modalitatea de-@Sfasur-are-a=iicitatiei desehise - 20 pet.

Barem corectare:

Art. 71-75 Legea nr. 98/2016; Art. 58 - 66 HG nr. 395/2016

publiearea anuntului = 1 puneteompletarea anuntului in SEAP = 1 punetexeeptia de la publiearea in SEAP a anuntului = 1 punetobligativiatea introdueerii in SEAP a eriteriilor de califieare = I punet

Page 2: COMUNA DAESTI JUDETUL VALCEA COMISIA DE …Barem corectare: art. 39- 42 din H.G.39 J2016 - seopul eonstituirii garantiei de' buna executie = 0, 5 punete - exeeptiile de la eonstituirea

preeizarea numarului de etapr in eadrullieitatiei = 1 punetobligativitatea anularii proeedurii in situatia eonstatarii unor erori in anunt = Ipunettermenul euprins intre transmiterea anuntului si data dimita de depunere aofertelor: regula si exeeptiile = 4 puneteinearearea ofertei si a doeumentelor in SEAP art. 60 din l-IG 2016 = 2modalitatea de depunere a ofertei si a doeumentelor in eazul exeeptarii de lapublieare in SEAP = 1 punetsolieitarea de clarifieari si raspunsul = 2 punctemodalitatea de desehidere a ofertelor in situatii exceptiei de publieare in SEAP =1 punetedesfasurarea sedintei de desehidere a ofertelor = 10 puneteanalizarea atat a ofertei tehniee cat si a ofertei finaneiare de eatre eomisie = 6punetsituatia neindeplinirii eonditiilor eriteriilor de ealifieare de eatre ofertantul clasatpe loeul I = 1 punetelaborarea raportului proeedurii, introdueere in SEAP = 6 punete

- eapaeitatea de analiza si sinteza, claritatea, coerenta si logiea exprimarii ideilor-1 punet

Barem eoreetare:- obligatia de a prornova suprematia legii si respeetarea Constitutiei - 9 punete- obligatia de conform are la dispozitiile legale privind restrangerea unor drepturi - 9 punete- eapaeitatea de analiza si sinteza, elaritatea, coerenta ~i logiea exprimarii ideilor -2 punete.

4. Tratati obligatia functionarilor publici de a respecta Constitutia si legile tarii - 20

puncte 20 pet

5. Enumerati serviciile publice de interes local asigurate de Consiliul Local al unuiUA.T. 20 pet "

Barem corectare:art.l29 alin.7, din OUG nr. 57/2019

- enumerare servieii - 1 punet x 19 servieii = 19 punete- eapaeitatea de analiza si sinteza, elaritatea, coerenta si logiea exprirnarii ideilor-I

m mr-t