Click here to load reader

Competență, Performanță · PROCEDURA DE SISTEM PS-SCIM-03 INCD “URBAN-INCERC” COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ Ediție 1 Revizie 0 Pag….. din 12 1. Lista responsabililor cu elaborarea,

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Competență, Performanță · PROCEDURA DE SISTEM PS-SCIM-03 INCD “URBAN-INCERC” COMPETENȚĂ,...

 • INCD “URBAN – INCERC”

  PROCEDURA DE SISTEM

  " Competență, Performanță"

  Document de referinţă: Standardul 3 – “Competență, Performanță” din cadrul

  Ordin 400/2015 din 22 iunie 2015

  INDICATIV: PS-SCIM-03

  - Martie 2018 -

 • PROCEDURA DE SISTEM PS-SCIM-03 INCD “URBAN-INCERC” COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ Ediție 1 Revizie 0 Pag….. din 12

  1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii de sistem

  Elemente privind responsabilii/operaţiunea

  Numele şi prenumele

  Funcţia Data Semnătura Nr. crt.

  1 2 3 4 5 1.1. Elaborat Țigăran

  Carmen Elena Membru Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial

  1.2. Verificat Sandu Mihaela Președinte Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial

  1.3. Aprobat Meiță Vasile Director General

  2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii de sistem

  Nr. crt. Ediţia sau, după caz,

  revizia în cadrul ediţiei Componenta revizuită Modalitatea

  reviziei Data de la care se aplică

  prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei

  1 2 3 4 2.1. Ediţia I 01.03.2018 2.2. Revizia 1 2.3. Revizia 2

 • PROCEDURA DE SISTEM PS-SCIM-03 INCD “URBAN-INCERC” COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ Ediție 1 Revizie 0 Pag….. din 12

  3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii de sistem

  Nr. crt.

  Scopul difuzării

  Exemplar nr.

  Compartiment Funcţia Numele şi prenumele

  Data primirii

  Semnătura

  1 2 3 4 5 6 7 3.1. aplicare 1 Director

  Științific Emil Sever GEORGESCU

  3.2. aplicare 2 Director Economic

  Mihaela SANDU

  3.3 aplicare 3 Sucursala Cluj -Napoca

  Director

  Henriette SZILAGHY

  3.4 aplicare 4 Sucursala Timișoara Director

  Aurelian GRUIN

  3.5 aplicare 5 Sucursala Iași Director

  Constantin MIRON

  3.6 aplicare 6 Sucursala INCERC București

  Director

  Vasilica VASILE

  3.7 aplicare 7 Sucursala URBANPROIECT

  Director Vasile MEIȚĂ

  3.8 aplicare 8 Compartiment Financiar Contabilitate

  Șef Compartiment

  Mariana Sorina ȘOLOIU

  3.9 aplicare 9 Compartiment Achiziții Publice și IT

  Șef Compartiment

  3.10 aplicare 10 Compartiment Probleme Speciale și Documente Clasificate

  Șef Compartiment

  Mihaela SANDU

  3.11 aplicare 11 Compartiment de diseminare a informațiilor, marketing și resurse umane

  Șef Compartiment

  Carmen-Elena ȚIGĂRAN

  3.12 aplicare 12 Compartiment juridic

  Șef Compartiment

  Ana Maria CIOBANU

  3.13 aplicare 13 Compartiment Audit Intern

  Șef Compartiment

  Mioara ȘUFER

  3.14 aplicare 14 Compartiment Standarde - Calitate

  Șef Compartiment

  Veronica PĂDURARU

  3.15 aplicare 15 Secretariat Tehnic CTPC

  Șef secretariat Gheorghe HAȘCĂU

  3.2 evidenţă original

  Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial

  Secretariat

  Diana TĂMÎRJAN

 • PROCEDURA DE SISTEM PS-SCIM-03 INCD “URBAN-INCERC” COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ Ediție 1 Revizie 0 Pag….. din 12

  3.3 arhivare Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial

  Secretariat

  Diana TĂMÎRJAN

  4. Scopul procedurii de sistem 4.1. Stabileşte modul de derulare a procesului privind implementarea şi dezvoltarea Standardului 3 – Competența, performanța, prin intermediul căruia conducerea INCD URBAN INCERC va asigura ocuparea posturilor vacante, pregătirea profesională și evaluarea performanțelor angajaților.

  4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate pentru implementarea Standardului 3 – Competență, performanță.

  4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului.

  4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe directorul general îl sprijină în luarea deciziei.

  5. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem

  5.1. Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 3 - Competența, performanța stabileşte activităţile ce trebuie realizate în vederea implementării şi dezvoltării acestui standard.

  5.2. În implementarea şi dezvoltarea Standardului 3 - Competența, performanța sunt implicate: Compartimentul diseminarea informatiilor, marketing și resurse din cadrul institutului pentru

  ocuparea posturilor vacante; toate funcțiile de conducere/coordonare - pentru evaluarea funcțiilor de execuție din subordine și

  pentru identificarea nevoilor de pregătire profesională a angajaților.

  5.3. Principalele activităţi derulate în vederea implementării Standardului 3 - Competența, performanța sunt următoarele:

  Elaborarea planului de ocupare a posturilor vacante; Organizarea concursului de recrutare a personalului .; Evaluarea anuală a performanțelor profesionale ale personalului de execuție și de conducere; Identificarea nevoilor de pregătire profesională; Elaborarea Planului anual de perfecționare profesională și fondurile alocate în scopul instruirii.

  5.4. Compartimentele/sucursalele furnizoare de date şi/sau care depind de implementarea Standardului 3 - Competența, performanța:

  Conducerea INCD URBAN INCERC Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de

  control intern managerial; Compartimentul diseminarea informatiilor, marketing și resurse; Toate compartimentele/sucursalele din cadrul INCD URBAN INCERC

 • PROCEDURA DE SISTEM PS-SCIM-03 INCD “URBAN-INCERC” COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ Ediție 1 Revizie 0 Pag….. din 12

  6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate

  6.2. Legislaţie primară Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată; Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de Curriculum Vitae.

  6.3. Legislaţie secundară Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului

  intern managerial al entităţilor publice, modificat și completat prin O.S.G.G. nr. 200/2016 şi O.S.G.G. nr. 530/2016;

  Hotărârea nr. 1398/2009 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC;

  Alte reglementări în domeniul muncii.

  6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea INCD URBAN INCERC

  7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura de sistem

  7.1. Definiţii ale termenilor

  Nr. crt.

  Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

  1. Atribuţie Un ansamblu de sarcini de acelaşi tip, necesare pentru realizarea unei anumite activităţi sau unei părţi a acesteia, care se execută periodic sau continuu şi care implică cunoştinţe specializate pentru realizarea unui obiectiv specific

  2. Concurs de recrutare Concurs organizat în condiţiile legii, la care poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege şi condiţiile specifice de participare la concurs

  3. Evaluator Persoana din cadrul entității cu atribuţii de conducere/coordonare a compartimentului/sucursalei în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea salariatul evaluat sau, după caz, care coordonează activitatea respectivului salariat

  4. Evaluarea performanţelor profesionale individuale

  Ansamblul proceselor şi procedurilor implementate anual, prin aplicarea criteriilor de performanţă la gradul de îndeplinire a obiectivelor profesionale individuale, stabilite în baza atribuţiilor prevăzute în fişa postului

  5. Funcţie Totalitatea posturilor care au caracteristici asemănătoare din punctul de vedere al sarcinilor, obiectivelor, competenţelor, responsabilităţilor şi procedurilor

  6. Post aferent unei funcţii publice

  Suma atribuţiilor stabilite unei poziţii din structura unei autorităţi sau instituţii

 • PROCEDURA DE SISTEM PS-SCIM-03 INCD “URBAN-INCERC” COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ Ediție 1 Revizie 0 Pag….. din 12

  7. Fişa postului Document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii, şi care precizează sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post

  8. Program de formare Ansamblul activităţilor desfăşurate de un furnizor de formare în vederea realizării obiectivelor de formare de competenţe pentru un grup-ţintă determinat

  9. Perfecţionare Formarea profesională a salariatului destinată dezvoltării acelor competenţe şi aptitudini necesare creşterii calităţii rezultatelor obţinute în exercitarea unor atribuţii determinate, desfăşurată într-un cadru organizat, pe o durată de timp relativ restrânsă, cu grupuri-ţintă definite în sens larg, de regulă pe bază de autoevaluare, evaluare şi recunoaşterea necesităţii de formare, şi tratând o tematică unitară, subsecventă unui domeniu de activitate specific

  10. Procedură formalizată Prezentarea detaliată, în scris, a tuturor pașilor care trebuie urmați, a modalităţilor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat, în vederea executării activităţii, atribuţiei sau sarcinii. Procedurile formalizate pot fi proceduri de sistem şi proceduri operaţionale.

  11. Procedură de sistem Procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la nivelul tuturor compartimentelor/structurilor dintr-o entitate publică

  12. Ediţie a unei proceduri de sistem

  Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de sistem aprobată şi difuzată

  13. Revizia în cadrul unei ediţii Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii de sistem, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate

  14. Contrasemnatar Salariatul ierarhic superior evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau entității

  7.2. Abrevieri ale termenilor

  Nr. crt.

  Abrevierea Termenul abreviat

  1. P.S. Procedură de sistem

  2. E Elaborare

  3. V Verificare

  4. A Aprobare

  5. Ap. Aplicare

  6. Ah. Arhivare

  n INCD URBAN INCERC Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC

 • PROCEDURA DE SISTEM PS-SCIM-03 INCD “URBAN-INCERC” COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ Ediție 1 Revizie 0 Pag….. din 12

  8. Descrierea procedurii de sistem

  8.1. Generalităţi

  Prezenta procedură de sistem stabileşte un set de reguli şi operaţiuni unitare, precum şi responsabilităţi în activitatea de implementare a Standardului 3 - Competența, performanța.

  Pentru implementarea Standardului 3 - Competența, performanța, conducătorul entităţii asigură ocuparea posturilor de către persoane competente, cărora le încredinţează sarcini potrivit competenţelor şi asigură condiţii pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale a angajaţilor.

  Performanţele profesionale individuale ale angajaţilor sunt evaluate cel puțin o da pe an în scopul confirmării cunoştinţelor profesionale, aptitudinilor şi abilităţilor necesare îndeplinirii sarcinilor şi responsabilităţilor încredinţate.

  În vederea asigurării echilibrului între competenţa angajaţilor şi sarcinile încredinţate acestora, conducerea entităţii acţionează astfel:

  definește cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru fiecare loc de muncă; conduce interviurile de recrutare de personal, pe baza unui document de evaluare prestabilit; întocmește planul de pregătire profesională a noului angajat, încă din timpul procesului de

  recrutare; stabilește necesităţile de pregătire profesională şi cerinţele de formare profesională în contextul

  evaluării anuale a angajaţilor; se asigură că necesităţile de pregătire profesională identificate sunt satisfăcute; asigură dezvoltarea capacităţii interne de pregătire profesională, complementară formelor de

  pregătire externe entităţii. Performanţele profesionale individuale ale angajaţilor se evaluează cel puţin o dată pe an, în raport

  cu obiectivele anuale individuale, şi sunt discutate cu aceştia de către evaluator. Competenţa şi performanţa angajaților trebuie susţinute de instrumente adecvate, care includ

  tehnica de calcul, programele informatice, brevetele, metodele de lucru etc. Conducătorii compartimentelor/sucursalelor asigură fiecărui angajat participarea în fiecare an la

  cursuri de pregătire profesională în domeniul său de competenţă. Pentru impelementarea Standardului 3 - Competența, performanța, sunt elaborate aprobate și

  difuzate următoarele proceduri: Procedura operaţională privind organizarea concursului de recrutare a personalui in cadrul

  INCD URBAN INCERC Procedura operaţională privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale

  personalului din cadrul INCD URBAN INCERC Procedura operaţională privind organizarea procesului de perfecționare profesională a

  personalului din cadrul INCD URBAN INCERC

  8.2. Documente utilizate

  8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor utilizate Planul de ocupare a posturilor vacante; Raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale salariaților; Planul anual de perfecționare profesională și fondurile alocate în scopul instruirii.

  8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor utilizate Planul de ocupare a posturilor vacante conține informații privind posturile vacante existente în

  cadrul entității și este utilizat pentru organizarea concursurilor de recrutare a personalului; Raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale salariaților conține criterii de

  evaluare, calificativul obținut și identificarea nevoii de pregătire profesională;

 • PROCEDURA DE SISTEM PS-SCIM-03 INCD “URBAN-INCERC” COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ Ediție 1 Revizie 0 Pag….. din 12

  Planul anual de perfecționare profesională și fondurile alocate în scopul instruirii conține programele de perfecționare profesionale și fondurile necesare perfecționării personalului.

  8.2.3. Circuitul documentelor Planul de ocupare a posturilor vacante este elaborat de Compartimentul de diseminare a

  informațiilor, marketing și resurse umane și transmis ordonatorului de credite ierarhic superior; Raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale salariaților este întocmit de

  către evaluator, însușit de către salariatul evaluat, înaintat contrasemnatarului și înaintat Compartimentul diseminarea informatiilor, marketing și resurse umane pentru a fi atașat la dosarul salariatului;

  Planul anual de perfecționare profesională și fondurile alocate în scopul instruirii este întocmit de către Compartimentul de diseminare a informațiilor, marketing și resurse umane pe baza nevoilor de pregătire profesională identificate în urma procesului de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale.

  8.3. Resurse necesare

  8.3.1. Resurse materiale Resursele materiale necesare implementării Standardului 3 - Competența, performanța sunt: calculatoare personale, birourile, rechizite.

  8.3.2. Resurse umane Resursele umane necesare implementării Standardului 3 - Competența, performanța sunt: Comisia de monitorizare, Compartimentul de diseminare a informațiilor, marketing și resurse umane.

  8.3.3. Resurse financiare Resursele financiare necesare implementării Standardului 3 - Competența, performanța sunt stabilite prin bugetul entităţii publice. 8.4. Modul de lucru

  8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii Pentru implementarea Standardului 3 - Competența, performanța, Compartimentul de diseminare a informațiilor, marketing și resurse umane și Compartimentele/sucursalele de specialitate vor proceda la:

  Elaborarea, aprobarea și transmiterea Planului de ocupare a posturilor vacante; Elaborarea și aprobarea Raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale

  salariaților; Elaborarea și aprobarea Planului anual de perfecționare profesională și fondurile alocate în

  scopul instruirii, care conține programele de perfecționare profesionale și fondurile necesare perfecționării personalului.

  8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii Implementarea şi dezvoltarea Standardului 3 - Competența, performanța presupune derularea următoarelor activităţi:

  Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante; Evaluarea performanțelor profesionale individuale; Identificarea nevoilor de pregătire profesională a personalului; Organizarea modului de pregătire profesională a personalului; Asigurarea fondurilor necesare perfecționării profesionale.

 • PROCEDURA DE SISTEM PS-SCIM-03 INCD “URBAN-INCERC” COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ Ediție 1 Revizie 0 Pag….. din 12

  8.4.3. Verificarea rezultatelor activităţii privind implementarea Standardului 3 - Competența, performanța

  Existența unei analize în baza căreia au fost stabilite cunoștințele și aptitudinile necesare în vederea îndeplinirii sarcinilor/atribuțiilor asociate fiecărui post.

  Pregătirea profesională se realizează pe baza identificării nevoii de perfecționare profesională. Programele de pregătire profesională a personalului sunt elaborate pe baza nevoilor de pregătire

  profesională identificată. Indicatori de evaluare

  Număr de programe de pregătire realizate / Număr de programe de pregătire planificate x 100

  Număr posturi ocupate / Număr posturi vacante x 100 9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

  Nr. crt.

  Compartimentul (postul)/acţiunea

  (operaţiunea) I II III IV V VI …

  0 1 2 3 4 5 6 1. a E 2. b V 3. c A 4. d Ap. 5. e Ap. 6. f Ah. … … … n z …

  10. Anexe, înregistrări, arhivări

  Arhivare Nr. anexă

  Denumirea anexei

  Elaborator Aprobă Număr de exemplare

  Difuzare Loc Perioadă

  Alte elemente

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Raport de

  evaluare a performanţelor profesionale individuale ale salariaților

  2.

  n

 • PROCEDURA DE SISTEM PS-SCIM-03 INCD “URBAN-INCERC” COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ Ediție 1 Revizie 0 Pag….. din 12

  11. Procedura Pas Responsabil(i) Descriere Timp

  alocat* Termen** Riscuri

  I. OCUPAREA POSTURILOR VACANTE ȘI PROMOVAREA PERSONALULUI

  1.

  Compartimentul diseminarea informatiilor, marketing și resurse umane

  Elaborează proceduri operaționale privind derularea activității privind recrutarea, promovarea și perfecționarea personalului, le supune aprobării și le difuzează persoanelor implicate în activitățile procedurate. Elaborează Planul de ocupare a posturilor vacante. Elaborează Planul anual de perfecționare profesională și fondurile alocate în scopul instruirii.

  Procedurile operaționale nu sunt difuzate către persoanele implicate.

  II. EVALUAREA PERFORMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ȘI IDENTIFICAREA NEVOILOR DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 1.

  Conducătorul compartimentului/sucursalei

  Întocmește Raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale. Identifică nevoile de pregătire profesională. Transmite propunerile de programe de pregătire profesională Compartimentului diseminarea informatiilor, marketing și resurse umane în vederea elaborării Planului anual de perfecționare profesională.

  Nu sunt identificate nevoile de pregătire profesională.

  * Timpul alocat operaţiunii îl stabileşte fiecare entitate publică în funcţie de specificul acesteia. ** Termenul pentru realizarea operaţiunii se stabileşte de fiecare entitate publică în funcţie de specificul acesteia.

 • PROCEDURA DE SISTEM PS-SCIM-03 INCD “URBAN-INCERC” COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ Ediție 1 Revizie 0 Pag….. din 12

  12. Anexa 1

  RAPORT DE EVALUARE a performanţelor profesionale individuale ale salariatului

  Numele şi prenumele salariatului evaluat: ……………………………..………………………….. Funcţia: ……………………………………………………………………………………………….. Data ultimei promovări: ………………………………………………………………………………………. Numele şi prenumele evaluatorului: ………………………………………………………………………….. Funcţia: ……………………………………………………………………………………………………….. Perioada evaluată: de la …………………… la ………………………… Programe de formare la care salariatul evaluat a participat în perioada evaluată: 1. ……………………………………………………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………………………………………………………. 3. ………………………………………………………………………………………………………………

  Obiective în perioada evaluată % din timp Indicatori de performanță

  Realizat (pondere) % Notă

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

  Obiective revizuite în perioada evaluată

  % din timp Indicatori de performanță

  Realizat (pondere) % Notă

  1. 2. 3. 4. 5.

  Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor Criteriile de performanţă utilizate în evaluare Nota Comentarii

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

  Nota pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă Nota finală a evaluării: (Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor + Nota pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă)/2 …………………………………………………………………………………………………………………. Calificativul evaluării: ………………………………………………………………………………………… Rezultate deosebite:

 • PROCEDURA DE SISTEM PS-SCIM-03 INCD “URBAN-INCERC” COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ Ediție 1 Revizie 0 Pag….. din 12

  1. ………………………………………………………………………………………………………………. 2. ………………………………………………………………………………………………………………. 3. ………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. Dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată: 1. ………………………………………………………………………………………………………………. 2. ………………………………………………………………………………………………………………. 3. ………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. Alte observaţii: 1. ………………………………………………………………………………………………………………. 2. ………………………………………………………………………………………………………………. 3. ……………………………………………………………………………………………………………….

  Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea Obiectivul % din timp Indicatori de performanță Termen de realizare 1. 2. 3. 4. 5. Programe de instruire recomandate a fi urmate în următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea: 1. ………………………………………………………………………………………………………………. 2. ………………………………………………………………………………………………………………. 3. ………………………………………………………………………………………………………………. Comentariile salariatului evaluat: ………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. Numele şi prenumele salariatului evaluat ………………………………………………………….. Funcţia: ……………………………………………………………………………………………………….. Semnătura salariatului evaluat: ……………………………………………………………………… Data: ……………………………………………………………………………………………………………. Numele şi prenumele evaluatorului: …………………………………………………………………………… Funcţia: ………………………………………………………………………………………………………… Semnătura evaluatorului: ………………………………………………………………………………………. Data: ……………………………………………………………………………………………………………. Observaţiile sau comentariile persoanei care contrasemnează: ……………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….. Numele şi prenumele persoanei care contrasemnează: ……………………………………………………..... Funcţia: ……………………………………………………………………………………………………….. Semnătura persoanei care contrasemnează: …………………………………………………………………… Data: …………………………………………………………………………………………………………….

  Cod: F-PS -…………. (se trece nr. procedurii de sistem și nr. formularului,

  de exemplu Cod: F-PS-03-01)

 • PROCEDURA DE SISTEM PS-SCIM-03 INCD “URBAN-INCERC” COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ Ediție 1 Revizie 0 Pag….. din 12

  13. Cuprins

  Numărul componentei

  în cadrul procedurii de

  sistem

  Denumirea componentei din cadrul procedurii de sistem Pagina

  1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii de sistem

  2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii de sistem 3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din

  cadrul ediţiei procedurii de sistem

  4. Scopul procedurii de sistem 5. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem 6. Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate 7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura de sistem 8. Descrierea procedurii de sistem 9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 10. Anexe, înregistrări, arhivări 11. Procedura 12. Anexa 1 13. Cuprins

  PS SCIM 03Comperenta, Performanta, sarcini garda.pdf20180228093636.pdfPS-SCIM-03.pdf