of 284 /284
1 PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ 1 Competenţele curriculare - priorităţi ale reformei CUPRINS Modul 1: Competenţe şi curriculum disciplinar 1.1 Curriculum centrat pe competenţe 1.2 Structura curriculumului naţional 1.3 Tipuri de curriculum Modul 2: Proiectare curriculară şi inovare didactică 2.1 Lectura personalizată a programei. Conceptul de unitate de învăţare 2.2 Structura demersului didactic într-o unitate de învăţare 2.3 Proiectarea didactică Modul 3: Managementul colectivului de elevi, priorităţi şi strategii de acţiune în societatea cunoaşterii 3.1 Climatul şi cultura organizaţională 3.2 Dimensiunea ergonomică a clasei 3.3 Dimensiunea socială a clasei de elevi 3.4 Interacţiuni educaţionale în clasa de elevi 3.5 Rolurile manageriale ale cadrului didactic 3.5 Managementul conflictelor

Competenţele curriculare - priorităţi ale reformeiscoalaicbratianu.info/wp-content/uploads/2014/03/Suport... · 2014-03-10 · 1 PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ 1 Competenţele curriculare

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Competenţele curriculare - priorităţi ale...

 • 1

  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ 1

  Competenţele curriculare - priorităţi ale

  reformei

  CUPRINS

  Modul 1: Competenţe şi curriculum disciplinar

  1.1 Curriculum centrat pe competenţe

  1.2 Structura curriculumului naţional

  1.3 Tipuri de curriculum

  Modul 2: Proiectare curriculară şi inovare didactică

  2.1 Lectura personalizată a programei. Conceptul de unitate de învăţare

  2.2 Structura demersului didactic într-o unitate de învăţare

  2.3 Proiectarea didactică

  Modul 3: Managementul colectivului de elevi, priorităţi şi strategii de acţiune în

  societatea cunoaşterii

  3.1 Climatul şi cultura organizaţională

  3.2 Dimensiunea ergonomică a clasei

  3.3 Dimensiunea socială a clasei de elevi

  3.4 Interacţiuni educaţionale în clasa de elevi

  3.5 Rolurile manageriale ale cadrului didactic

  3.5 Managementul conflictelor

 • 2

  Modul 1: Competenţe şi curriculum disciplinar

  Obiective - După parcurgerea acestui modul, cursanţii vor fi capabili:

  O1- Să operaţionalizeze conceptele de curriculum şi competenţă în demersul de proiectare/

  implementare/ evaluare în realizarea documentelor de proiectare din portofoliul

  profesorului/ învăţătorului;

  O2- Să-şi dezvolte capacităţi de analiză a documentelor curriculare în scopul proiectării

  didactice adaptate la nevoile colectivului de elevi:

  O3- Să aplice metode de cunoaştere a personalităţii în scopul adaptării şi personalizării

  nivelului de complexitate a sarcinilor de învăţare, precum şi a ritmului de învăţare;

  O4- Să-şi dezvolte capacităţi de implementare în proiectarea didactică a demersului de învăţare

  a matematicii;

  O5- Să-şi dezvolte capacităţi de identificare a resurselor şi a activităţilor de învăţare în

  proiectarea didactică.

  Competenţe specifice profesiei didactice ce vor fi dezvoltate prin programul de formare:

  CS1-Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv – educativ, ca act de

  comunicare;

  CS2-Dezvoltarea capacităţii de acţiune/interacţiune în cadrul grupurilor de învăţare;

  CS3-Valorificarea potenţialului oferit de platformele educaţionale ca sursă de documentare în

  dezvoltarea profesională;

  CS4-Integrarea mijloacelor de raţionalizare a timpului în cadrul activităţii didactice;

  CS5-Documentarea şi informarea permanentă din diferite surse clasice şi moderne;

  CS6-Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social.

 • 3

  1.1 Curriculum centrat pe competenţe

  Curriculumul, concept cheie al ştiinţelor educaţiei, a dobândit multiple accepţii, funcţie de

  şcolile şi curentele care l-au generat. Literatura pedagogică descrie pe larg evoluţia termenului de

  curriculum, aria sa conceptuală şi semantică. Evoluţia sa conturează o dezvoltare pe trei dimensiuni:

  structurală, procesuală şi a produsului. Din această perspectivă, definiţii relevante descriu

  amplitudinea conceptului prin accentuarea liniilor de forţă ale curriculumului şi prefigurează direcţii

  de abordare multidimensională pentru evaluare.

  În România, Curriculum Naţional formal desemnează sistemul documentelor de tip reglator şi

  normativ, în cadrul cărora se consemnează experienţele de învăţare recomandate elevilor prin

  şcoală1. Conform acestei accepţii, curriculumul desemnează ansamblul experienţelor de învăţare pe

  care şcoala îl oferă tinerilor, cu scopul de a-i asista în descoperirea şi valorificarea maximă a

  propriilor disponibilităţi şi interese, înseamnă ceea ce întreprind elevii în şcoală sub

  îndrumarea profesorilor în materie de învăţare şi dezvoltare personală.

  La nivel disciplinar, structura fiecăreia dintre curricula păstrează unitatea conceptuală pentru un

  întreg ciclu şcolar şi, în ansamblu, conduce la realizarea obiectivelor care vizează dezvoltarea şi

  deschiderea către învăţare integrată şi echilibrată.

  Sarcină de lucru individual sau în grup

  Studiaţi Legea Educaţiei Naţionale (2011) şi identificaţi semnificaţia atribuită prin lege

  conceptului de curriculum.

  În literatura de specialitate curriculumul formal este descris ca un program educaţional. Ca

  document reglator al sistemului naţional de învăţământ preuniversitar, curriculumul operează cu un

  set de concepte fundamentale prezentate în Curriculumul Naţional pentru învăţământul obligatoriu.

  Cadrul de referinţă (1999):

  Documente de politică educaţională care consemnează idealul educaţional al societăţii,

  formulat în termeni de profil de formare vizat, precum şi finalităţile sistemului de

  învăţământ;

  Obiectivele generale şi cele trans-disciplinare ale sistemului de învăţământ;

  1 Crişan Al., Curriculum şcolar. Ghid metodologic, Consiliul Naţional pentru Curriculum, Bucureşti, 1995

 • 4

  Cadrul curricular cu ciclurile de studiu, ariile curriculare, precum şi planurile de învăţământ

  recomandate pentru atingerea obiectivelor generale;

  Obiectivele de formare pe cicluri, filiere de formare;

  Curriculum oficial, scris/proiectat pe discipline şi ani de studiu;

  Manuale şi materiale auxiliare pentru elevi şi profesori;

  Instrumente de evaluare.

  (1) Idealul educaţional este formulat în articolul 2 din Legea Educaţiei Naţionale

  (2011): „Idealul educaţional al societăţii româneşti constă în dezvoltarea integrală şi armonioasă

  a individualităţii şi umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de

  valori necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului

  antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi

  pentru angajare pe piaţa muncii”.

  2) Finalităţile educaţionale pe niveluri de şcolaritate (primar, gimnazial si liceal)

  constituie o concretizare a finalităţilor sistemului de învăţământ pentru diversele niveluri ale

  acestuia. Finalităţile descriu specificul fiecărui nivel de şcolaritate din perspectiva politicii

  educaţionale. Ele reprezintă un sistem de referinţă atât pentru elaborarea programelor şcolare cât si

  pentru orientarea demersului didactic la clasa şi sunt formulate în Curriculumul Naţional pentru

  învăţământul obligatoriu. Cadrul de referinţă (1999) pentru fiecare dintre nivelurile de

  învăţământ:

  Aceste finalităţi sunt descrise pe cicluri de şcolaritate astfel:

  Învăţământul primar

  Asigurarea educaţiei elementare pentru toţi copiii;

  Formarea personalităţii copilului, respectând nivelul şi ritmul său de dezvoltare;

  Înzestrarea copilului cu acele cunoştinţe, capacităţi şi atitudini care să stimuleze raportarea

  efectivă şi creativă la mediul social şi natural şi să permită continuarea educaţiei.

  Învăţământul gimnazial

  Asigurarea pentru toţi elevii a unui standard de educaţie comparabil cu cel european;

  Formarea la elevi a capacităţii de a comunica eficient în situaţii reale, folosind limba

  română, limba maternă, limbile străine şi diverse limbaje de specialitate;

 • 5

  Formarea de atitudini pozitive în relaţionarea cu mediul social: toleranţă, responsabilitate,

  solidaritate etc.;

  Asigurarea unei orientări şcolare şi profesionale optime, în raport cu aspiraţiile şi

  aptitudinile elevilor;

  Formarea capacităţilor şi a motivaţiilor necesare învăţării în condiţiile unei societăţi în

  schimbare.

  Învăţământul liceal

  Formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice necesare pentru viaţa de adult;

  Formarea motivaţiei pentru participarea activă la viaţa social-economică şi politică în

  vederea asigurării unei dezvoltări sustenabile;

  Formarea şi asumarea unui set de valori care să orienteze comportamentul şi cariera

  absolventului, asigurându-i o integrare rapidă pe piaţa forţei de muncă şi în viaţa socială.

  Aceste finalităţi sunt determinante pentru formularea obiectivelor educaţionale la nivelul

  ciclurilor curriculare. Ele se traduc în obiective majore ale educaţiei pentru fiecare dintre ciclurile

  curriculare şi apoi se rafinează în finalităţi ale fiecărei discipline şcolare.

  (3) Ciclurile curriculare reprezintă periodizări ale şcolarităţii care grupează mai mulţi

  ani de studiu şi care au, la nivelul fiecărei discipline, obiective generale/competenţe specifice

  comune. Aceste periodizări ale şcolarităţii se suprapun peste structura formală a sistemului de

  învăţământ, cu scopul de a focaliza învăţarea asupra obiectivului major al fiecărei etape şcolare şi

  de a regla procesul de învăţământ prin intervenţii de natură curriculară.

  Fiecare ciclu curricular oferă un set coerent de obiective de învăţare, care consemnează ceea

  ce ar trebui să atingă elevii la capătul unei anumite etape a parcursului lor şcolar. Prin aceste

  obiective, ciclurile curriculare conferă diferitelor etape ale şcolarităţii o serie de dominante care se

  reflectă în alcătuirea programelor şcolare.

  Relaţia ani de studiu - cicluri curriculare este prezentată în schema care urmează:

  Nivel de şcolaritate Clasa Ciclul curricular

  Liceu teoretic (ciclul liceal inferior şi

  superior), tehnologic, vocaţional

  XII

  Ciclul de Specializare XII

  XI

  X Ciclul de Aprofundare

  IX

  Învăţământ gimnazial

  VIII Ciclul de Observare şi orientare

  VII

  VI Ciclul de Dezvoltare

  V

 • 6

  Nivel de şcolaritate Clasa Ciclul curricular

  Învăţământ primar

  IV

  III

  II

  Ciclul Achiziţiilor fundamentale I

  CP

  Individualizarea fiecărui ciclul curricular se exprimă prin obiective care particularizează

  finalităţile educaţionale dar şi printr-o metodologie didactică specifică.

  Introducerea ciclurilor curriculare a generat schimbări curriculare prin:

  - modificări în planurile cadru, privind gruparea obiectelor de studiu;

  - momentul introducerii în planurile-cadru a unor anumite discipline;

  - ponderea disciplinelor în economia planurilor cadru;

  - modificări conceptuale la nivelul programelor şi al manualelor şcolare;

  - modificări de strategie didactică (condiţionate de regândirea formării iniţiale şi continue a

  cadrelor didactice).

  Existenţa ciclurilor curriculare are multiple efecte educaţionale:

  asigură continuitate la trecerea de la o treaptă de şcolaritate la alta (grădiniţă-învăţământ

  primar, primar-gimnaziu, gimnaziu-liceu) prin transferul de metode şi stabilirea de

  conexiuni explicite în curriculumul disciplinar din trepte de şcolaritate diferite;

  construirea unei structuri a sistemului de învăţământ mai bine corelate cu vârstele

  psihologice.

  Periodizarea şcolarităţii pe cicluri curriculare a produs modificări ale planurilor cadru,

  programelor şi ale manualelor şcolare pentru fiecare ciclu de învăţământ. La nivel operaţional,

  ciclurilor curriculare au impus modificări ale metodologiei de predare a disciplinelor şcolare şi a

  solicitat cadrelor didactice regândirea strategiilor didactice prin adaptarea acestora la obiectivele

  curriculare şi la nivelul de vârstă al elevilor. Pentru fiecare disciplină din interiorul unui ciclu

  curricular este descris un set coerent de obiective de învăţare – obiective generale la ciclul primar,

  competenţe generale la gimnaziu şi liceu – care descriu capacităţile pe care trebuie să le

  dobândească elevii în fiecare dintre etapele parcursului lor şcolar.

  Întrucât activitatea la clasă ar trebui orientată către atingerea obiectivelor ciclurilor curriculare,

  le reamintim în cele ce urmează:

  Ciclul Achiziţiilor fundamentale (clasa pregătitoare şi clasele I şi a II-a) are ca obiectiv major

  acomodarea la cerinţele sistemului şcolar şi alfabetizarea iniţială.

  Acest ciclu curricular vizează:

 • 7

  asimilarea elementelor de bază ale principalelor limbaje convenţionale (scris, citit, calcul

  aritmetic);

  stimularea copilului în vederea perceperii, cunoaşterii şi stăpânirii mediului apropiat;

  stimularea potenţialului creativ al copilului, a intuiţiei şi a imaginaţiei acestuia;

  formarea motivării pentru învăţare, înţeleasă ca o activitate socială.

  Ciclul de Dezvoltare (clasele a III-a - a VI-a) are ca obiectiv major formarea capacităţilor de

  bază necesare pentru continuarea studiilor. Ciclul de dezvoltare vizează:

  dezvoltarea achiziţiilor lingvistice şi încurajarea folosirii limbii române, a limbii materne

  şi a limbilor străine pentru exprimarea în situaţii variate de comunicare;

  dezvoltarea unei gândiri structurate şi a competenţei de a aplica în practică rezolvarea de

  probleme;

  familiarizarea cu o abordare pluridisciplinară a domeniilor cunoaşterii;

  constituirea unui set de valori consonante cu o societate democratică şi pluralistă;

  încurajarea talentului, a experienţei şi a expresiei în diferite forme de artă;

  formarea responsabilităţii pentru propria dezvoltare şi sănătate;

  formarea unei atitudini responsabile faţă de mediu.

  Ciclul de Observare şi orientare (clasele a VII-a – a IX-a) are ca obiectiv major orientarea în

  vederea optimizării opţiunii şcolare şi profesionale ulterioare şi vizează:

  descoperirea de către elev a propriilor afinităţi, aspiraţii şi valori în scopul construirii unei

  imagini de sine pozitive;

  formarea capacităţii de analiză a setului de competenţe dobândite prin învăţare în scopul

  orientării spre o anumită carieră profesională;

  dezvoltarea capacităţii de a comunica, inclusiv prin folosirea diferitelor limbaje

  specializate;

  dezvoltarea gândirii autonome şi a responsabilităţii faţă de integrarea în mediul social.

  Ciclul de Aprofundare (clasele a X-a – a XI-a) are ca obiectiv major adâncirea studiului în

  profilul şi specializarea aleasă, asigurând, în acelaşi timp, o pregătire generală pe baza opţiunilor

  din celelalte arii curriculare. Acesta vizează:

  dezvoltarea competenţelor cognitive ce permit relaţionarea informaţiilor din domenii

  înrudite ale cunoaşterii;

  dezvoltarea competenţelor socioculturale ce permit integrarea activă în diferite grupuri

  sociale;

  formarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de acţiunile personale cu impact

  asupra mediului social;

 • 8

  exersarea imaginaţiei şi a creativităţii ca surse ale unei vieţi personale şi sociale de

  calitate.

  Ciclul de Specializare (clasele a XI-a – a XII/XIII-a) are ca obiectiv major pregătirea în

  vederea integrării eficiente în învăţământul universitar de profil sau pe piaţa muncii. Acesta vizează:

  dobândirea încrederii în sine şi construirea unei imagini pozitive asupra reuşitei;

  luarea unor decizii adecvate în contextul mobilităţii condiţiilor sociale şi profesionale;

  înţelegerea şi utilizarea modelelor de funcţionare a societăţii şi de schimbare socială.

  Obiectivele ciclurilor conferă diferitelor etape ale şcolarităţii o serie de dominante care se

  reflectă în structura programelor şcolare. Astfel, structurarea sistemului de învăţământ pe cicluri

  curriculare contribuie la:

  - crearea continuităţii la trecerea de la o treaptă de şcolaritate la alta (preprimar - primar,

  primar-gimnaziu, gimnaziu-liceu);

  - continuitate la nivel metodic prin transfer de metode de la un ciclu la altul;

  - stabilirea de conexiuni explicite la nivelul curriculumului prin intermediul ansamblului de

  obiective generale;

  - construirea unei structuri a sistemului de învăţământ mai bine corelată cu vârsta

  psihologică a elevilor.

  Sarcini de lucru individual sau în grup

  Studiaţi documentul Curriculumul Naţional pentru învăţământul obligatoriu. Cadru de

  referinţă şi selectaţi obiectivele ultimelor trei cicluri curriculare.

  Identificaţi obiectivele curriculare care reflectă dominantele procesului de învăţare a

  Matematicii pentru ciclul liceal inferior şi ciclul liceal superior. Comparaţi-le. Ce observaţi?

  (4) Ariile curriculare reprezintă o categorie fundamentală a Curriculumului

  Naţional şi grupează diferite discipline şcolare funcţie de dominantele lor educaţionale.

  Aria curriculară reprezintă un grupaj de discipline şcolare care au în comun anumite obiective

  ţi metodologii. Aria oferă o viziune multidisciplinară şi/sau interdisciplinară asupra obiectelor de

  studiu. Curriculumul Naţional din România este structurat în şapte arii curriculare, desemnate pe

  baza unor principii şi criterii de tip epistemologic şi psihopedagogic, în conformitate cu finalităţile

 • 9

  învăţământului, importanţa diverselor domenii culturale care structurează personalitatea umană şi

  conexiunile dintre aceste domenii. Ariile curriculare sunt următoarele:

  1. Limba si comunicare

  2. Matematica şi Ştiinţe ale naturii

  3. Om şi societate

  4. Arte

  5. Educaţie fizica şi sport

  6. Tehnologii

  7. Consiliere si orientare

  Matematica este disciplină din aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale naturii. Pentru

  învăţământul primar această arie curriculară cuprinde şi disciplina Ştiinţe ale naturii, iar pentru

  ciclul gimnazial şi liceal matematica împarte aria cu fizica, chimia şi biologia..

  Conform Curriculumului Naţional, studiul matematicii în învăţământul obligatoriu îşi propune

  să asigure pentru toţi elevii formarea competenţelor de bază privind operarea cu numere şi

  rezolvarea pe probleme implicând calculul aritmetic. În învăţământul obligatoriu, aria Matematică

  şi Ştiinţe ale naturii are următoarele dominante:

  Formarea capacităţii de a construi şi interpreta modele şi reprezentări adecvate ale

  realităţii;

  Interiorizarea unei imagini dinamice asupra ştiinţei înţeleasă ca activitate umană în care

  ideile ştiinţifice se schimbă în timp şi sunt afectate de contextul social şi cultural în care se

  dezvoltă; construirea de ipoteze şi verificarea lor prin explorare şi experimentare.

  Studiul matematicii în ciclul inferior al liceului:

  Urmăreşte să contribuie atât la formarea şi la dezvoltarea capacităţii elevilor de a reflecta

  asupra lumii, cât şi la înzestrarea acestora cu un set de competenţe menite să contribuie la

  formarea unei culturi generale comune pentru toţi elevii determinând, în acelaşi timp,

  trasee individuale de învăţare;

  Oferă elevului cunoştinţele necesare pentru a acţiona asupra lumii înconjurătoare în

  funcţie de propriile nevoi şi dorinţe şi pentru a formula şi a rezolva probleme pe baza

  relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii.

  Sarcini de lucru individual sau în grup

  Analizaţi programele şcolare de la disciplina matematică pentru diferite filiere şi profile

  ale ciclului superior al liceului şi identificaţi finalităţile studiului matematicii.

 • 10

  1.2 Structura curr iculumului naţional

  Pentru a putea fi transpus în practica educaţională, curriculum naţional conţine anumite

  documente care traduc dominantele curriculare şi reperele pentru a realiza obiectivele educaţionale

  la nivelul fiecărui ciclu.

  Planul cadru2 este un document de politică educaţională care descrie modalitatea de

  organizare a timpului şcolar şi este structurat sub forma unor repere orare săptămânale (minimale

  şi maximale) alocate pentru ariile curriculare şi disciplinele şcolare ale fiecărui an de studiu.

  Planul cadru reprezintă un document reglator pentru gestionarea resurselor de timp ale

  procesului educaţional şi cuprinde disciplinele şi numărul de ore afectat unor activităţi obligatorii

  pentru toţi elevii unui an de studiu, în scopul asigurării egalităţii de şanse. Aceste discipline şi

  repere de timp constituie trunchiul comun.

  Legea Educaţiei Naţionale 2011

  Capitolul IV - Curriculumul învăţământului preuniversitar

  Art.65(1) Planurile-cadru de învăţământ cuprind disciplinele, domeniile de studiu, respectiv

  modulele de pregătire obligatorii si opţionale, precum si numărul minim si maxim de ore

  aferente acestora.

  Alături de aceste discipline obligatorii, planul cadru oferă posibilitatea diferenţierii parcursului

  şcolar funcţie de interesele, aptitudinile şi nevoile elevilor. Această oportunitate este dată de

  existenţa în planul cadru a disciplinelor opţionale şi formează curriculumul opţional.

  Modul de îmbinare a disciplinelor obligatorii cu cele opţionale pentru fiecare clasă constituie

  schema orară. Această schemă orară este adoptată de şcoală pentru fiecare clasă a ciclului primar

  funcţie de structura colectivului de elevi şi ea trebuie să se încadreze între numărul minim şi maxim

  de ore săptămânale prevăzut în planul cadru pentru acea clasă.

  Planurile-cadru pentru clasele a I - VIII (Plan cadru ciclul primar - OMEC nr. 5198 /

  01.11.2004 şi pentru ciclul gimnazial - OMEC nr. 3638 / 11.04.2001) sunt structurate pe două

  componente: trunchi comun (TC) şi curriculum la decizia şcolii (CDŞ) şi conţin număr maxim şi

  2 Plan cadru pentru ciclul primar -OMEC nr. 5198 / 01.11.2004

  Plan cadru pentru ciclul gimnazial -OMEC nr. 3638 / 11.04.2001

  Plan cadru pentru ciclul liceal inferior - OMECT nr. 5723/23.12.2003

  Plan cadru pentru ciclul liceal - OMECT nr. 5718/ 22.12.2005

 • 11

  minim de ore/săptămână. Posibilitatea de a opta pentru un număr variabil de ore săptămânal este

  dată de existenţa în planul cadru a unei plaje orare la fiecare dintre discipline, dar această opţiune

  dispare, la ciclul gimnazial, pentru disciplina matematică.

  Planurile-cadru pentru clasele a IX-a şi a X-a (Plan cadru pentru ciclul liceal inferior - OMECT

  nr. 5723/23.12.2003) sunt structurate pe trei componente: trunchi comun (TC), curriculum

  diferenţiat (CD) şi curriculum la decizia şcolii (CDŞ). Programa de matematică pentru CD include

  şi programa de trunchi comun, deosebindu-se de aceasta prin noi competenţe specifice/ conţinuturi.

  Planurile-cadru pentru clasele a XI-a şi a XII-a (Plan cadru pentru ciclul liceal - OMECT nr.

  5718/ 22.12.2005), păstrează structura celor din ciclul inferior al liceului şi sunt structurate pe trei

  componente: trunchi comun (TC); curriculum diferenţiat (CD); curriculum la decizia şcolii (CDŞ) –

  la filierele teoretică şi vocaţională, respectiv curriculum de dezvoltare locală (CDL) – la filiera

  tehnologică. Curriculumul de matematică propune organizarea activităţii didactice pe baza corelării

  domeniilor de studiu, precum şi utilizarea în practică în contexte variate a competenţelor dobândite

  prin învăţare. În mod concret se urmăreşte:

  esenţializarea conţinuturilor în scopul accentuării laturii formative;

  compatibilizarea cunoştinţelor cu vârsta elevului şi cu experienţa anterioară a acestuia;

  continuitatea şi coerenţa intradisciplinară;

  realizarea legăturilor interdisciplinare prin crearea de modele matematice ale unor fenomene

  abordate în cadrul altor discipline;

  prezentarea conţinuturilor într-o formă accesibilă, motivantă pentru studiul matematicii;

  asigurarea unei continuităţi la nivelul experienţei didactice acumulate în predarea matematicii

  în sistemul nostru de învăţământ.

  În Anexa 1 sunt prezentate planurile cadru pentru fiecare ciclu în parte, cu precizări de aplicare.

  Sarcini de lucru individual sau în grup

  Studiaţi Planul cadru pentru ciclul primar şi calculaţi ponderea acordată disciplinei

  Matematică la fiecare dintre clasele I-IV.

  Studiaţi Planul cadru pentru ciclul gimnazial şi calculaţi ponderea acordată disciplinei

  Matematică la clasele V-VIII.

  Studiaţi Planul cadru pentru ciclul liceal. Alegeţi un profil de formare şi calculaţi ponderea

  acordată disciplinei Matematică la fiecare dintre clasele X-XII. Ce observaţi?

  Realizaţi schema orară a unei clase I în care domină elevi de 7 ani care, în marea lor

 • 12

  majoritate, nu au frecventat grădiniţa. Realizaţi schema orară a unei clase I în care domină elevi de

  7 ani care, în marea lor majoritate, au frecventat grădiniţa.

  Comparaţi şi argumentaţi modul de concepere a celor două scheme orare.

  1.3 Programele şcolare.

  Structura programei şcolare pentru disciplina Matematică

  Prin aplicarea programelor şcolare la disciplina Matematică 3 se urmăreşte formarea de

  competenţe înţelese ca ansambluri structurate de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini dobândite prin

  învăţare. Aceste competenţe permit identificarea şi rezolvarea unor probleme specifice domeniilor

  de studiu, în contexte variate.

  Curriculumul centrat pe competenţe induce o proiectare curriculară care are în vedere

  focalizarea pe achiziţiile finale ale învăţării, accentuarea dimensiunii acţionale a învăţării în

  formarea personalităţii elevului şi corelarea finalităţilor cu aşteptările societăţii.

  Ciclul primar

  Programa şcolară pentru Matematică descrie oferta educaţională a disciplinei pe fiecare an de

  studiu. Programele şcolare pentru învăţământul primar au următoarele componente:

  nota de prezentare

  obiective cadru

  valori şi atitudini

  obiective de referinţă şi activităţi de învăţare

  conţinuturi

  sugestii metodologice

  standardele curriculare de performanţă la finalul clasei a IV-a.

  Nota de prezentare descrie parcursul disciplinei Matematică, argumentează structura didactică

  adoptată, sintetizează o serie de recomandări pentru aplicarea programei. În notele de prezentare ale

  fiecăreia dintre programe sunt prezentate explicit dominantele curriculum la disciplina Matematică

  pentru învăţământul primar:

  - construirea unei varietăţi de contexte problematice, în măsură să genereze deschideri către

  domeniul matematicii;

  - folosirea de strategii diferite în rezolvarea de probleme;

  3 Programă matematică clasele I-II - OME nr. 4686 / 05.08.2003

  Programă matematică clasa a III-a – OMEC nr. 5198/01.01.2004

  Programă matematică clasa a Iv-a – OMEC nr. 3919/20.04.2005

 • 13

  - organizarea unor activităţi variate de învăţare pentru elevi, în grup şi individual, în funcţie

  de nivelul şi de ritmul propriu de dezvoltare al fiecăruia;

  - construirea unor secvenţe de învăţare care să permită activităţi de explorare/investigare la

  nivelul noţiunilor de bază studiate.

  Programele de matematică pentru ciclul primar susţin o dezvoltare progresivă a noţiunilor de bază

  şi urmăresc mutarea accentului de la predarea de informaţii pe formarea de capacităţi.

  Obiectivele cadru sunt obiective cu un grad ridicat de generalitate şi complexitate. Ele

  se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini specifice disciplinei şi sunt urmărite de

  a lungul mai multor ani de studiu.

  Structura programelor este consecventă de-a lungul anilor de studiu, obiectivele cadru sunt

  referenţiale, iar obiectivele de referinţă sunt în progresie de la an la an. În primele două cicluri

  curriculare obiectivele cadru pentru disciplina Matematică se pot prezenta comparativ astfel:

  Ciclul achiziţiilor fundamentale

  Grupa pregătitoare şi clasele I-II

  Ciclul de dezvoltare

  clasele III-VI

  1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor

  specifice matematice

  1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a

  terminologiei şi a procedurilor de calcul

  specifice matematicii

  2. Dezvoltarea capacităţii de explorare/investigare şi rezolvare de probleme

  3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a

  comunica utilizând limbajul matematic

  3. Dezvoltarea capacităţii de a comunica

  utilizând limbajul matematic

  4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte

  variate

  Se observă că cele patru obiective cadru din cele două cicluri acoperă atât domeniul cognitiv –

  cunoaşterea şi utilizarea conceptelor matematice – cât şi în domeniul operaţional şi atitudinal. Elevii

  vor trebui să fie capabili ca, după parcurgerea programului de învăţare la matematică, dintr-un ciclu

  curricular, să poată utiliza capacităţi de explorare şi investigare pentru cunoaşterea obiectelor

  matematice cu care operează, să comunice demersurile investigative întreprinse. Acest tip de

  abordare a învăţării trebuie să dezvolte interesul şi motivaţia elevilor pentru studiul matematicii.

 • 14

  Sarcină de lucru individual sau în grup

  Analizaţi obiectivele cadru ale celor două cicluri de dezvoltare şi argumentaţi semnificaţia

  asemănărilor şi deosebirilor observate.

  Obiectivele de referinţă specifică rezultatele aşteptate ale învăţării şi urmăresc progresia în

  achiziţia de capacităţi şi de cunoştinţe de la un an de studiu la altul.

  În învăţarea matematicii, obiectivele cadru şi obiective de referinţă conţinute în programa

  ciclului primar sunt în acord cu obiectivele curriculare şi descriu un domeniu de cunoaştere

  modelat prin intermediul didacticii. Din perspectiva învăţării, obiectivele curriculare:

  oferă imaginea dezvoltări progresive în achiziţia de capacităţi în învăţarea matematicii, de la

  un de studiu la altul;

  creează premisele pentru centrarea actului didactic pe aspectele formative ale învăţării şi nu pe

  transmiterea de informaţii;

  oferă o hartă a evoluţiei capacităţilor elevului pe parcursul anilor de studiu şi posibilitatea

  stimulării formative a acelor capacităţi insuficient formate şi dezvoltate.

  Activităţile de învăţare propun modalităţi de organizare a activităţii în clasă.

  Pentru realizarea obiectivelor propuse pot fi organizate diferite tipuri de activităţi de învăţare.

  Programa de Matematică oferă exemple de astfel de activităţi pentru fiecare obiectiv de referinţă în

  parte. Exemplele sunt construite astfel încât să pornească de la experienţa concretă/de viaţă a

  elevului şi să permită integrarea unor strategii didactice adecvate în contexte variate de învăţare.

  Conţinuturile sunt mijloace prin care se urmăreşte atingerea obiectivelor cadru şi de

  referinţă cerute prin curriculum.

 • 15

  La disciplina Matematică, conţinuturile sunt organizate tematic, pe capitole.

  Standardele curriculare de performanţă reprezintă, pentru toţi elevii, un sistem de

  referinţă comun şi echivalent la sfârşitul unei trepte de şcolaritate şi permit evidenţierea

  progresului realizat de elevi la de la o treaptă de şcolaritate la alta.

  Standardele se constituie în criterii de evaluare a calităţii procesului de învăţare vizând

  cunoştinţele, capacităţi şi comportamentele stabilite prin curriculum. Aceste criterii sunt exprimate

  sintetic, în acord cu programele şcolare ale ciclului de învăţământ şi reprezintă baza de plecare

  pentru elaborarea descriptorilor de performanţă şi a criteriilor de notare.

  Standardele sunt centrate pe performanţele pe care trebuie să le manifeste elevul la finalul unui

  ciclu, ar trebui să motiveze elevul pentru învăţarea continuă şi să conducă la structurarea

  capacităţilor proprii învăţării active.

  Ciclul gimnazial şi liceal

  Programele şcolare la disciplina Matematică4 pentru învăţământul gimnazial şi liceal au

  următoarele componente:

  nota de prezentare,

  competenţe generale,

  valori şi atitudini,

  competenţe specifice şi conţinuturi,

  sugestii metodologice.

  Nota de prezentare a programei şcolare argumentează structura didactică adoptată şi

  sintetizează o serie de recomandări considerate semnificative din punct de vedere al finalităţilor

  studierii disciplinei respective.

  În Nota de prezentare se face referire la Recomandarea Parlamentului European şi a

  Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul

  întregii vieţi (2006/962/EC) şi la un „profil de formare european” structurat pe opt domenii de

  4 Programă şcolară Matematică, clasele a V-a, a VI-a, a VII-a şi a VIII-a - OMECI cu nr. 5097/09.09.2009

  Programă şcolară Matematică, clasa a IX-a, ciclul liceal inferior al liceului – OMECI/2009

  Programă şcolară Matematică, clasa a X-a, ciclul liceal inferior al liceului – OMEC nr. 4598 / 31.08.2004

 • 16

  competenţe-cheie: Comunicare în limba maternă, Comunicare în limbi străine, Competenţe

  matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii, Competenţă digitală, A învăţa să înveţi,

  Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat, Competenţe sociale şi civice, Sensibilizare şi exprimare

  culturală.

  Competenţele cheie sunt definite ca ansambluri de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini care

  trebuie dobândite în cadrul procesului educaţional şi de care fiecare elev are nevoie pentru

  împlinire şi dezvoltare personală, manifestarea unor comportamente specifice pentru cetăţenie

  activă, incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii.

  Structurarea acestor competenţe-cheie vizează atât unele domenii ştiinţifice, precum şi aspecte

  interdisciplinare şi transdisciplinare, realizabile prin efortul mai multor arii curriculare. Aceste

  competenţe cheie răspund obiectivelor asumate pentru dezvoltarea sistemelor educaţionale şi de

  formare profesională în Uniunea Europeană şi, ca urmare, stau la baza stabilirii curriculumului

  pentru educaţia de bază. În tabelul de mai jos sunt menţionate competenţele-cheie europene vizate

  direct prin studiul matematicii.

  Competenţe-cheie vizate direct

  prin studiul matematicii

  Competenţe-cheie vizate indirect

  prin studiul matematicii

  Competenţe matematice şi competenţe de

  bază în ştiinţe şi tehnologii

  Comunicare în limba maternă A învăţa să înveţi Competenţă digitală Sensibilizarea şi exprimarea culturală Competenţe sociale şi civice Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat Comunicare în limbi străine

  Contribuţia matematicii la formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie europene este nuanţată

  şi diversificată, incluzând atât contribuţia directă la formarea şi dezvoltarea unei competenţe-cheie,

  cât şi contribuţia indirectă/ transversală la formarea şi dezvoltarea altor competenţe-cheie.

  Programa şcolară pentru matematică a urmărit valorizarea cadrului european al competenţelor-

  cheie la următoarele niveluri:

  - formularea competenţelor generale şi selectarea seturilor de valori şi atitudini;

  - organizarea elementelor de conţinut şi corelarea acestora cu competenţele specifice;

  - elaborarea sugestiilor metodologice.

 • 17

  În vederea corelării prevederilor programelor şcolare şi a proiectării didactice cu recomandările

  privind cele opt domenii de competenţe-cheie pentru educaţia pe parcursul întregii vieţi, formulate

  de Parlamentul şi Consiliul Uniunii Europene, tabelul următor cuprinde cunoştinţe, deprinderi şi

  atitudini specifice competenţelor-cheie, vizate explicit sau implicit prin studiul matematicii5.

  Competenţe-

  cheie Cunoştinţe Deprinderi Atitudini

  Competenţe

  matematice şi

  competenţe de

  bază în ştiinţe

  şi tehnologii

  - fundamentarea numerelor, măsurilor şi structurilor, a

  operaţiilor elementare şi a

  prezentărilor matematice

  de bază

  - înţelegerea termenilor şi conceptelor matematice

  - conştientizarea unor provocări ale căror

  răspunsuri le poate furniza

  matematica

  - concepte fundamentale, principii şi metode

  aplicarea principiilor şi proceselor matematice

  esenţiale în context

  cotidian, acasă sau la

  muncă

  parcurgerea şi evaluarea unor şiruri de

  raţionamente

  să judece matematic, să înţeleagă dovezile şi

  demonstraţiile

  matematice şi să

  comunice în limbaj

  matematic, utilizând

  instrumentele ajutătoare

  adecvate

  abilitatea de a evalua argumente

  abilitatea de a comunica concluzii şi raţionamente

  care au condus la acestea

  disponibilitatea de a căuta argumentele şi de

  a le evalua validitatea.

  respect pentru adevăr

  apreciere critică şi curiozitate

  Competenţă

  digitală

  - înţelegerea rolului şi a oportunităţilor tehnologiei

  informaţiei şi a

  comunicaţiilor în viaţa

  personală, profesională şi

  socială

  abilitatea de a căuta, colecta şi procesa

  informaţia şi de a o folosi

  într-o manieră critică şi

  sistematică

  abilitatea de a folosi instrumente digitale

  pentru a produce,

  prezenta şi înţelege

  informaţii complexe

  folosirea tehnologiei informaţiei şi a

  comunicaţiilor pentru

  sprijinirea gândirii critice,

  a creativităţii

  atitudine critică şi reflexivă faţă de

  informaţia disponibilă şi

  utilizarea responsabilă a

  mediilor

  Comunicare în

  limba maternă

  - cunoştinţe care vizează utilizarea limbii materne/

  comunicarea orală şi scrisă într-o varietate de

  atitudine pozitivă faţă de comunicare

  5 MECI- CNCIP - Recomandări metodologice cu privire la aplicarea programelor şcolare pentru matematică, în

  anul şcolar 2009 – 2010

 • 18

  Competenţe-

  cheie Cunoştinţe Deprinderi Atitudini

  Comunicare în

  limba străină

  străine pentru dezvoltarea

  abilităţilor cognitive ale

  persoanei, de interpretare

  a lumii şi de relaţionare cu

  ceilalţi

  - comunicare în contexte diferite

  situaţii

  adaptarea propriei comunicări la diferite

  contexte

  abilitatea de a utiliza diferite tipuri de texte, de

  a căuta şi a procesa

  informaţia, de a folosi

  resurse

  formularea şi exprimarea unor argumente orale şi

  scrise, în mod

  convingător, adecvat

  contextului

  deschidere pentru dialog critic şi constructiv

  dorinţa şi interesul de a promova interacţiunea

  cu ceilalţi

  conştientizarea impactului limbajului

  asupra celorlalţi

  înţelegerea limbajului în mod pozitiv, responsabil

  din punct de vedere

  social

  A învăţa să

  înveţi

  - cunoaşterea strategiilor de învăţare preferate, a

  punctelor tari şi a celor

  slabe ale persoanei

  accesarea, procesarea şi asimilarea de noi

  cunoştinţe şi deprinderi

  managementul propriei învăţări

  abilitatea de a persevera în învăţare

  reflecţia critică asupra scopurilor învăţării

  abilităţi de învăţare autonomă pe baza

  autodisciplinei,

  colaborare în procesul

  învăţării, împărtăşirea

  achiziţiilor învăţării

  organizarea propriei învăţări, evaluarea

  propriei munci,

  solicitarea de informaţii

  şi sprijin când este cazul

  motivaţia şi încrederea pentru a continua

  învăţarea pe parcursul

  întregii vieţi

  dorinţa de a aplica achiziţiile de învăţare şi

  experienţele de viaţă

  - curiozitatea de a căuta oportunităţi pentru a

  învăţa şi a aplica ceea ce

  a fost învăţat, într-o

  varietate de contexte de

  viaţă

  Spirit de

  iniţiativă şi

  antreprenoriat

  - identificarea oportunităţilor pentru

  activităţile personale,

  profesionale şi/sau de

  afaceri

  - cunoştinţe referitoare la contextul în care oamenii

  trăiesc şi muncesc, la

  activităţi economice, la

  oportunităţile şi

  provocările cu care se

  confruntă un angajat sau

  un angajator

  abilitatea de a planifica, organiza, conduce, delega

  competenţe în

  managementul unui

  proiect

  abilitatea de a lucra individual şi în echipe

  abilitatea de a aprecia şi identifica punctele tari şi

  punctele slabe

  evaluarea şi asumarea riscurilor

  iniţiativă, independenţă şi creativitate în viaţa

  socială, profesională şi

  personală

  motivaţie şi hotărâre de a realiza obiectivele

  propuse

  Competenţe

  sociale şi civice

  - concepte de bază despre societate şi cultură, non-

  discriminare etc.

  abilitatea de a comunica constructiv în diferite

  medii pentru a manifesta

  colaborare, asertivitate şi integritate

  valorizarea diversităţii şi

 • 19

  Competenţe-

  cheie Cunoştinţe Deprinderi Atitudini

  - cunoştinţe despre fapte şi evenimente moderne şi

  contemporane

  toleranţă, pentru a

  exprima şi înţelege

  diferite puncte de vedere

  capacitatea de a distinge între viaţa personală şi

  activitatea profesională

  participarea activă, în colaborare cu ceilalţi, la

  viaţa publică

  solidaritate şi interes în rezolvarea problemelor

  din comunitate

  reflecţie critică şi creativă, precum şi

  participare constructivă

  în cadrul comunităţii

  respect faţă de ceilalţi

  deschiderea în vederea depăşirii prejudecăţilor

  conştientizarea apartenenţei la propria

  localitate, ţară, la UE, la

  Europa şi la lume în

  general

  dorinţa de participare la procesul democratic de

  luare a deciziilor la toate

  nivelurile

  promovarea diversităţii sociale, a coeziunii şi

  dezvoltării durabile, a

  respectului pentru

  valorile şi viaţa

  personală a celorlalţi

  Sensibilizare şi

  exprimare

  culturală

  - cunoştinţe de bază referitoare la produse

  culturale majore

  - înţelegerea diversităţii culturale şi lingvistice în

  Europa şi în lume

  - înţelegerea importanţei factorilor de ordin estetic

  în viaţa de fiecare zi

  dezvoltarea abilităţilor creative, transferabile în

  diverse contexte

  profesionale

  atitudine deschisă faţă de diversitatea exprimării

  culturale

  creativitate şi dorinţă pentru cultivarea

  capacităţii estetice prin

  expresie artistică şi prin

  participare la viaţa

  culturală

  Competenţele generale reprezintă un ansamblu structurat de cunoştinţe şi

  deprinderi pe care şi-l propune să-l creeze şi să-l dezvolte fiecare disciplină, pe întreaga perioadă

  de şcolarizare.

  Sarcină de lucru individual sau în grup

  Analizaţi competenţele generale la disciplina matematică - ciclul gimnazial şi liceal - şi

  argumentaţi semnificaţia asemănărilor şi deosebirilor observate

 • 20

  Valorile şi atitudinile orientează dimensiunile axiologică şi afectiv atitudinală aferente

  formării personalităţii elevului din perspectiva disciplinei.

  Realizarea lor este rezultatul implicit aşteptat din activitatea didactică permanentă a

  profesorului. Lista acestor valori şi atitudini accentuează dimensiunea afectiv-atitudinală a învăţării

  din perspectiva contribuţiei specifice a matematicii la atingerea finalităţilor educaţiei.

  Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an de studiu, sunt deduse din

  competenţele generale şi sunt etape în formarea acestora.

  Conţinuturile învăţării sunt mijloace prin care se urmăreşte formarea competenţelor

  specifice şi, implicit, a competenţelor generale propuse. Unităţile de conţinut sunt organizate

  tematic.

  Exemplele de activităţi de învăţare sugerează demersuri pe ca re le poate întreprinde

  profesorul pentru formarea competenţelor specifice.

  Sugestiile metodologice cuprind recomandări pentru proiectarea demersului didactic,

  având rolul de a orienta profesorul în utilizarea programei şcolare pentru proiectarea şi realizarea

  activităţilor de învăţare

  evaluare în concordanţă cu specificul disciplinei. Sugestiile metodologice propun modalităţi de

  organizare a procesului didactic.

  O menţiune specială în legătură cu programa de matematică a ciclului gimnazial6: în structura

  programei, la secţiunea Sugestii metodologice se regăseşte o sistematizare a activităţilor de învăţare

  6 Programa şcolară la disciplina matematică - OMECI nr. 5097/09.09.2009

 • 21

  recomandate pentru formarea fiecărei competenţe specifice ceea ce uşurează şi orientează

  proiectarea şi realizarea activităţii didactice.

  Exemplu: Competenţa generală 1 - Identificarea unor date şi relaţii

  matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite, la clasa a V-a, programa

  oferă următoarele exemple de activităţi de învăţare, pentru fiecare dintre competenţele specifice

  atribuite prin curriculum acestei competenţe generale.

  Clasa a V-a

  Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare

  Identificarea

  caracteristicilor

  numerelor naturale şi a

  formei de scriere a unui

  număr natural în contexte

  variate

  - Exerciţii de scriere şi de citire a numerelor naturale în sistemul de numeraţie zecimal

  - Determinarea unui număr natural pe baza unor condiţii impuse cifrelor sale

  - Exerciţii de reprezentare a numerelor naturale pe axa numerelor - Exerciţii de scriere a unui număr natural ca produs de două sau de

  mai multe numere naturale şi deducerea relaţiei de divizibilitate

  - Exerciţii de identificare a numărului de unităţi, zeci, sute, mii etc. ale unui număr natural

  - Exerciţii de scriere a numerelor naturale care să evidenţieze cifrele

  fiecărui ordin (reprezentări de tipul 762 7 100 6 10 2 )

  - Exerciţii de scriere a unui număr natural în formă convenţională (de

  tipul ab = 10a +b)

  - Calculul puterii cu exponent natural a unui număr natural prin înmulţire repetată

  - Exerciţii de scriere a unui număr natural folosind puterile lui 10 - - Exerciţii de identificare a divizorilor şi a multiplilor unui număr

  natural folosind produsul a două numere naturale Identificarea în limbajul

  cotidian sau în enunţuri

  matematice a unor

  noţiuni specifice teoriei

  mulţimilor

  - Exerciţii de scriere a mulţimilor (prin enumerarea elementelor sau prin enunţarea proprietăţii comune a elementelor) şi de reprezentare

  a acestora (prin scrierea simbolică matematică sau prin utilizarea

  diagramelor Venn-Euler)

  - Exerciţii de identificare/recunoaştere a mulţimilor finite, respectiv

  infinite , Identificarea în limbajul

  cotidian sau în probleme

  a fracţiilor ordinare şi a

  fracţiilor zecimale

  - Exerciţii de scriere şi de citire a unei fracţii ordinare - Exerciţii de citire şi de scriere a fracţiilor zecimale finite (cu un

  număr finit de zecimale nenule)

  - Utilizarea unor reprezentări grafice variate pentru ilustrarea fracţiilor echiunitare, subunitare, supraunitare

  - Exerciţii de scriere a fracţiilor echiunitare, subunitare şi supraunitare în forme echivalente

  - Exerciţii de scoatere a întregilor dintr-o fracţie supraunitară şi respectiv de introducere a întregilor în fracţie

  - Verificarea echivalenţei a două fracţii prin diferite reprezentări grafice

 • 22

  Sarcini de lucru individual sau în grup

  Analizaţi modul în care sunt formulate exemplele de activităţi de învăţare ale unei aceleaşi

  competenţe specifice din programa claselor V-VIII. Ce observaţi?

  Ce semnificaţie acordaţi modului de construcţie a activităţilor de învăţare în contextul

  învăţării centrate pe competenţe?

  Curriculumul de matematică pentru ciclul liceal inferior propune organizarea activităţii

  didactice pe baza corelării domeniilor de studiu, precum şi utilizarea în practică, în contexte variate,

  a competenţelor dobândite prin învăţare. În mod concret se urmăreşte:

  o esenţializarea conţinuturilor în scopul accentuării laturii formative;

  o compatibilizarea cunoştinţelor cu vârsta elevului şi cu experienţa sa anterioară;

  o continuitatea şi coerenţa intradisciplinară;

  o realizarea legăturilor interdisciplinare prin crearea de modele matematice ale unor

  fenomene abordate în cadrul altor discipline;

  o prezentarea conţinuturilor într-o formă accesibilă, în scopul stimulării motivaţiei pentru

  studiul matematicii.

  Studiul matematicii în ciclul superior al liceului

  o urmăreşte să contribuie atât la formarea şi la dezvoltarea capacităţii elevilor de a

  reflecta asupra lumii, cât şi la înzestrarea acestora cu un set de competenţe menite să

  - Exerciţii de scriere ca fracţie zecimală a unei fracţii ordinare cu numitorul o putere a lui 10

  - Exerciţii de reprezentare ca fracţie zecimală a unei fracţii ordinare cu numitorul un produs de puteri ale lui 2 şi 5

  - Exerciţii de scriere a unei fracţii zecimale finite ca: - o sumă dintre un număr natural şi un număr zecimal subunitar - un produs dintre un număr zecimal şi o putere a lui 10 - un cât dintre un număr zecimal şi o putere a lui 10 - Scrierea unei fracţii zecimale subunitare, cu două zecimale nenule,

  sub formă de procent: p%, unde p este număr natural Identificarea unor

  elemente de geometrie şi

  a unor unităţi de măsură

  în diferite contexte

  - Observarea unor segmente pe modele fizice/desene - Exerciţii de descriere şi de identificare a unor elemente ale figurilor

  geometrice: laturi, unghiuri sau diagonale

  - Exerciţii de descriere şi de identificare a cubului/ paralelipipedului dreptunghic; recunoaşterea cubului ca un paralelipiped dreptunghic

  particular

  - Exerciţii de evidenţiere a elementelor cubului /paralelipipedului

 • 23

  contribuie la formarea unei culturi generale comune pentru toţi elevii determinând, în

  acelaşi timp, trasee individuale de învăţare;

  o oferă elevului cunoştinţele necesare pentru a acţiona asupra lumii înconjurătoare în

  funcţie de propriile nevoi şi dorinţe şi pentru a formula şi a rezolva probleme pe baza

  relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii;

  o să înzestreze absolventul de liceu cu un set de competenţe, valori şi atitudini, pentru a

  favoriza o integrare o integrare profesională optimă.

  Sarcini de lucru individual sau în grup

  Studiaţi Nota de prezentare a programelor pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal şi

  identificaţi dominantele curriculum la disciplina Matematică. Comparaţi dominantele

  curriculum la disciplina Matematică cu cele de la ciclul primar. Ce observaţi?

  Existenţa unor programe centrate pe achiziţiile elevilor determină un anumit sens al schimbării

  în didactica fiecărei discipline. Aceste schimbări în strategia didactică permit realizarea unei

  comparaţii7 între caracteristici ale procesului didactic tradiţional şi didactica actuală.

  Domeniul

  de acţiune Strategii didactice centrate pe predare Strategii didactice centrate pe învăţare

  Elev Urmăreşte expunerea şi explicaţia

  cadrul didactic

  Exprimă puncte de vedere proprii

  Încearcă să reţină şi să reproducă ideile

  auzite

  Realizează un schimb de idei cu ceilalţi

  Acceptă în mod pasiv ideile transmise Argumentează; pune şi îşi pune întrebări

  cu scopul de a înţelege, de a realiza sensul

  unor idei

  Lucrează izolat Cooperează în rezolvarea problemelor şi a

  sarcinilor de lucru

  Cadru

  didactic

  Expune, „predă” lecţia Facilitează şi moderează învăţarea

  Impune puncte de vedere Ajută elevii să înţeleagă şi să explice

  punctele de vedere proprii

  Se consideră şi se manifestă în

  permanenţă “ca un părinte”

  Este partener în învăţare

  Conducerea

  învăţării

  Predominant prin memorare şi

  reproducere de cunoştinţe, prin apel

  doar la exemple “clasice”, validate

  Predominant prin formare de competenţe şi

  deprinderi practice

  7 MEC- CNC Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de Matematică – primar şi gimnaziu, Ed. Aramis,

  Bucureşti, 2001

 • 24

  Competiţie între elevi, cu scopul de

  ierarhizare

  Învăţare prin cooperare

  Evaluare Măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor

  (ce ştie elevul)

  Măsurarea şi aprecierea competenţelor (ce

  poate să facă elevul cu ceea ce ştie)

  Accent pe aspectul cantitativ (cât de

  multă informaţie deţine elevul)

  Accent pe elementele de ordin calitativ

  (valori, atitudini)

  Urmăreşte ierarhizarea elevilor Urmăreşte progresul în învăţare la fiecare

  elev

  Modalitatea prin care dominantele curriculumului de matematică se armonizează cu strategiile

  de învăţare centrate pe învăţare sunt dezvoltate în capitolele următoare.

  1.4 Tipuri de curriculum

  Setul de discipline comune pentru toţi elevii cu un număr minim şi maxim de ore este numit,

  în planul cadru, trunchi comun. La matematică, în orele de trunchi comun se parcurge programa

  şcolară exclusiv elementele curriculare (obiective de referinţă, conţinuturi) notate cu asterisc (*).

  Orele de matematică, la fel ca şi cele de la celelalte discipline, prevăzute în planul cadru actual8

  peste numărul minim de ore pot fi alocate prin curriculum la decizia şcolii (CDS) Tipurile de

  curriculum la decizia şcolii care se pot adopta, funcţie de nevoile şi aptitudinile elevilor, sunt:

  curriculum de aprofundare reprezintă acea formă de CDS care primeşte alocare de timp din

  plaja orară şi care reprezintă parcurgerea programei şcolare în mai multe ore decât acelea prevăzute

  prin planul cadru. Acest tip de curriculum este propus elevilor care, în anii şcolari anteriori, nu au

  reuşit să dobândească achiziţiile minime prevăzute de programa şcolară şi care au nevoie de

  recuperare, adică parcurgerea programei şcolare de trunchi comun într-un număr mai mare de ore.

  curriculum de extindere reprezintă acea formă de CDS care primeşte alocare de timp din

  plaja orară şi care presupune parcurgerea programei în întregime (inclusiv elementele marcate cu

  asterisc). Acest tip de curriculum este propus elevilor care au deschidere şi interes pentru studiul

  matematicii şi care vor parcurge programa în integralitatea ei (inclusiv elementele cu asterisc).

  curriculum opţional la nivelul disciplinei reprezintă acea formă de CDS care primeşte alocare

  de timp din curriculumul la decizia şcolii, este disciplină din afara listei de discipline a planului

  cadru. Un opţional la nivelul disciplinei poate fi, de exemplu, Matematica distractivă. Programa

  realizată de cadrul didactic poate fi pentru 1-2 ani.

  8 OMEC nr. 5198/01.11.2004

 • 25

  Curriculum opţional la nivelul ariei curriculare reprezintă acea formă de CDS care primeşte

  alocare de timp din curriculumul la decizia şcolii şi, pentru ciclul primar, are rol integrativ la

  nivelul ariei. De exemplu, o disciplină care integrează cunoştinţe şi deprinderi dobândite la

  Matematică şi Ştiinţe ale naturii. Programa realizată de cadrul didactic este pentru 1-2 ani.

  Caracteristicile acestor tipuri de curriculum sunt prezentate sintetic în tabelul următor.

  Tip de CDS Caracteristici ale programei de Matematică Regim orar Notare în

  catalog

  Aprofundare Programa pentru trunchiul comun (curriculum

  nucleu)

  (In cazuri de recuperare – respectiv pentru elevi

  care nu au reuşit să dobândească achiziţiile

  minimale prevăzute prin programa anilor de

  studiu anteriori -, este permisă parcurgerea

  curriculumului nucleu, prin depăşirea numărului

  de ore alocat trunchiului comun prin planul

  cadru)

  Ore din plaja

  orară a

  planului

  cadru

  Aceeaşi

  rubrică din

  catalog cu

  disciplina

  Matematică

  Extindere - Obiective de referinţă notate cu *

  - Conţinuturi notate cu *

  (se regăsesc în programa disciplinei de trunchi

  comun)

  Ore din plaja

  orară a

  planului

  cadru

  Aceeaşi

  rubrică din

  catalog cu

  disciplina

  Matematică

  Opţional la

  nivelul

  disciplinei

  Matematică

  Disciplină care nu este prevăzută în planul cadru

  şi a cărei programă cuprinde:

  - Noi obiective de referinţă

  - Noi conţinuturi

  (noutatea este definită faţă de programa

  disciplinei de trunchi comun)

  Ore din

  curriculumul

  la decizia

  şcolii

  Rubrică nouă

  în catalog

  Opţional

  integrat la

  nivelul ariei

  sau al

  întregului

  curriculum

  Disciplină care nu este prevăzută în planul cadru

  şi a cărei programă cuprinde:

  - Noi obiective de referinţă / competenţe

  specifice

  - Noi conţinuturi

  (noutatea este definită faţă de programele

  disciplinelor de trunchi comun implicate în

  integrare)

  Ore din

  curriculumul

  la decizia

  şcolii

  Rubrică nouă

  în catalog

  Algoritmi de construcţie a unei programe de opţional

  Elaborarea unei programe pentru o disciplină opţională (de unul dintre tipurile descrise în

  tabelul anterior) este sarcina cadrul didactic. Modul de elaborare a unei programe de opţional este

  descris în Ghidul metodologic pentru aplicarea programelor de Matematică – primar şi gimnaziu.

  Procesul de construcţie/proiectare a unei programe de opţional poate fi gestionat eficient dacă este

  aplicat următorul algoritm:

 • 26

  Algoritm de construcţie a unui nucleu de programă pentru CDS

  Paşi de

  parcurs /

  Etape

  OR/Competenţe

  specifice Conţinuturi Criterii de verificare

  De ce ar fi

  util

  opţionalul?

  Se formulează un set de

  obiective de referinţă

  sau de competenţe

  specifice

  Răspunsul la întrebarea De ce? se formulează în termeni de

  comportamente adică obiective sau

  competenţe

  Se verifică dacă obiectivele/competenţele formulate sunt

  diferite de cele din curriculumul naţional

  (oricare dintre clase)

  Ce vrem să

  ştie elevul ?

  Se formulează 1 –

  2 conţinuturi

  Se verifică dacă conţinuturile sunt diferite de cele din curriculumul

  naţional (oricare dintre clase)

  De ce vrem

  să înveţe

  acele

  conţinuturi?

  Se formulează obiective de referinţă /

  competenţe specifice

  pentru fiecare dintre

  obiectivele cadru/

  competenţe generale,

  altele decât cele din

  curriculum

  Adăugare sau eliminare de

  conţinuturi

  Utilizarea unui algoritm de asociere între obiective de referinţă/competenţe

  specifice şi conţinuturi

  Verificarea coerenţei setului de obiective de referinţă / competenţe

  specifice care se pot realiza prin

  intermediul conţinuturilor formulate.

  O programă de opţional are aceleaşi componente curriculare ca şi programele disciplinare:

  obiective cadru – obiective de referinţă, pentru ciclul primar şi competenţe generale (dacă este

  propusă pentru mai mult de 1 an de studiu!) – competenţe specifice, pentru ciclul gimnazial şi ciclul

  liceal. Modul de definire a acestora a fost descris anterior.

  Sarcini de lucru individual sau în grup

  Consultaţi Ghidul metodologic pentru aplicarea programelor de Matematică – primar,

  gimnaziu sau liceu şi identificaţi modalitatea propusă pentru elaborarea programei unui opţional

  la disciplina Matematică .

  Consultaţi Ghidul metodologic pentru aplicarea programelor de Matematică liceu şi

  identificaţi modalitatea propusă pentru elaborarea programei unui opţional la disciplina

  Matematică .

  Analizaţi algoritmul de construcţie a programelor de opţional şi exemplele descrise pentru

  a realiza nucleul de programă pentru unul dintre tipurile posibile de disciplină opţională care

  poate avea ca scop stimularea interesului elevilor pentru studiul matematicii.

 • 27

  Modul 2: Proiectare curriculară şi inovare didactică

  Obiective – După ce vor parcurge acest modul, cursanţii vor fi capabili:

  O1 - Să identifice implicaţiile teoriilor educației în proiectarea curriculară şi în activitatea didactică

  şi particularitățile cadrului de referinţă pentru fiecare dintre nivelele de învăţământ;

  O2 - Să proiecteze documentele curriculare prin aplicarea cerinţelor metodice ale unei proiectări

  eficiente valorizând diferenţierea în învăţare;

  O3 - Să stabilească relaţiile corespunzătoare între diversele niveluri ale proiectării eşalonate şi să

  opereze cu structuri funcţionale adecvate planificării anuale, semestriale, ale unităţii de învăţare și

  ale lecţiei;

  O4 - Să indice cu claritate obiectivele, strategiile didactice, formele de organizare a activităţii

  elevilor și a spațiului de învățare, corelând curriculumul cu nevoile locale şi resursele existente;

  O5 - Să identifice activităţile specifice pentru implementarea curriculumului proiectat şi să

  amelioreze proiectarea şi implementarea în concordanţă cu rezultatele evaluării;

  O6 - Să proiecteze diferite tipuri de CDŞ pe baza unei analize de nevoi;

  O7 - Să identifice facilităţile oferite de noile tehnologii în proiectarea, desfăşurarea şi evaluarea

  activităţilor didactice.

  Competenţe specifice profesiei didactice ce vor fi dezvoltate prin programul de formare:

  CS1-Elaborarea şi utilizarea de strategii didactice activizatoare, de resurse metodologice și

  materiale și de forme de organizare a activităţii elevilor, care să îl ajute pe elev să îşi construiască

  noua cunoaştere interacţionând cu conţinuturile, cu profesorul şi cu colegii;

  CS2-Alegerea strategiilor didactice care să favorizeze gândirea critică şi să încurajeze învăţarea prin

  colaborare, în mod conştient, a elevilor;

  CS3-Demonstrarea argumentată a opţiunilor pentru diverse strategii şi metode de instruire în orele

  de matematică şi ştiinţe;

  CS4-Elaborarea de proiecte de lecţie pe structura dată, utilizând metodele alternative însuşite.

  CS5-Aplicarea metodelor alternative pentru crearea situaţiilor de învăţare necesare exersării

  gândirii critice şi creative;

 • 28

  CS5-Aplicarea strategiilor asertive de comunicare, pedagogică, educaţională şi didactică;

  CS6-Abordarea strategiilor alternative de evaluare în complementaritate cu metodologia

  tradiţională de evaluare în scopul elaborării unui demers evaluativ formativ şi descriptiv;

  CS7-Dezvoltarea comportamentelor autoevaluative şi a gândirii critice;

  CS8-Alegerea pe criterii de eficienţă a metodelor şi instrumentelor de evaluarea a cunoştinţelor de

  matematică şi ştiinţe;

  CS9-Dezvoltarea capacităţii de acţiune/interacţiune în cadrul grupurilor de învăţare;

  CS10-Aplicarea metodelor de cunoaştere a personalităţii în scopul adaptării şi personalizării

  nivelului de complexitate a sarcinilor de învăţare, precum şi a ritmului de învăţare;

  CS11-Valorificarea potenţialului oferit de platformele educaţionale ca sursă de documentare în

  dezvoltarea profesională;

  CS12-Integrarea mijloacelor de raţionalizare a timpului în cadrul activităţii didactice;

  CS13-Documentarea şi informarea permanentă din diferite surse clasice şi moderne;

  CS14-Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social.

 • 29

  2.1 Lectura personalizată a programei.

  Conceptul de unitate de învăţare

  Programa şcolară reprezintă un document de tip reglator cu rol de instrument de lucru al

  profesorului şi cu valoare normativă. Procesul de proiectare a demersului didactic realizează o

  anticipare a activităţii didactice viitoare din clasă şi presupune parcurgerea de către profesor a

  următorilor paşi:

  - lectura programei şcolare;

  - identificarea unităţilor de învăţare, care stau la baza realizării planificării calendaristice;

  - elaborarea planificării calendaristice, semestriale şi anuale;

  - proiectarea unităţilor de învăţare.

  Lectura integrală a programei şcolare şi înţelegerea logicii interne a acesteia reprezintă condiţii

  obligatorii în vederea proiectării eficiente a activităţii didactice.

  Proiectarea parcurge mai multe etape, care corespund abordării procesului didactic într-o

  succesiune logică. Aceste etape sunt prezentate în schema următoare:

  Etapele procesului de proiectare didactică

  Pentru a desfăşura demersul didactic la disciplina Matematică propus prin curriculum nucleu

  este necesară realizarea unei proiectări pe termen mediu concretizată în planificare calendaristică şi

  o proiectare secvenţială, pe termen scurt, prin proiectarea unităţilor de învăţare. Fiecărui obiectiv

  cadru/competenţă generală îi sunt asociate mai multe obiective de referinţă/competenţe specifice.

  Atingerea obiectivelor de referinţă/competenţelor specifice se realizează cu ajutorul temelor

  descrise la rubrica Conţinuturi din curriculum. Pentru a fi formate la elevi capacităţile descrise prin

  obiectivele de referinţă/competenţele specifice din programă cadrul didactic – învăţător sau

  În ce scop voi

  face?

  Ce voi face? Cât s-a

  realizat?

  Cu ce voi

  face?

  Cum voi

  face?

  Identificarea

  OR/CS

  Selectarea

  conţinuturilor

  Stabilirea

  instrumentelor

  de evaluare

  Analiza

  resurselor

  Determinarea

  activităţilor

  de învăţare

 • 30

  profesor de matematică - trebuie să selecteze din lista de conţinuturi acele teme care asigură

  atingerea obiectivelor de referinţă/competenţelor specifice şi poate opta pentru folosirea unora

  dintre activităţile de învăţare recomandate prin programă sau poate construi activităţi proprii

  (exemplele din programă au caracter orientativ şi nu implică obligativitatea utilizării numai a

  acestora în activitatea didactică).

  Planificarea calendaristică este un document administrativ ce cuprinde succesiunea

  unităţilor de învăţare şi asociază, într-un mod personalizat, elemente ale programei (obiective de

  referinţă/competenţe specifice şi conţinuturi) cu alocarea de timp considerată optimă de către cadrul

  didactic pe parcursul unui semestru, respectiv an şcolar.

  Pentru realizarea planificărilor calendaristice (semestriale şi anuale) este necesară selectarea

  obiectivele de referinţă/competenţele specifice pe care urmează să le realizeze şi să aleagă din

  programă acele conţinuturi care permit atingerea obiectivelor propuse. Modalitatea de asociere este

  la latitudinea cadrului didactic dar trebuie avut în vedere faptul că, pentru ca un obiectiv/competenţă

  să fie dobândit trebuie să aibă să se ofere elevului cât mai multe contexte noţionale de exersare.

  Modul diferit în care obiectivele de referinţe/competenţele specifice pot fi asociate cu

  conţinuturile în diferite unităţi de învăţare, cu durată diferită şi cu activităţi de învăţate diferite se

  traduce prin lectura personalizată a programei şcolare. Acest proces este determinant/influenţat de

  cel puţin două elemente:

  o sintalitatea colectivului de elevi şi nevoile particulare de învăţare ale acestora;

  o personalitatea profesională diferită a fiecărui cadru didactic.

  Datorită acestei libertăţi pe care învăţătorul/profesorul o are în procesul de asociere a

  obiectivelor de referinţe/competenţelor specifice – conţinuturi, demersul de proiectare se

  focalizează pe beneficiarul acţiunii educaţionale, dobândeşte unicitate şi amprenta personală a

  fiecărui cadru didactic.

  Unitatea de învăţare reprezintă o structură didactică deschisă şi flexibilă formată din

  obiective de referinţă/competenţe generale, conţinuturi, activităţi de învăţare şi resurse

  educaţionale care are următoarele caracteristici:

  - determină formarea unui comportament specific prin integrarea unor obiective de

 • 31

  referinţă;

  - este unitară din punct de vedere tematic;

  - se desfăşoară în mod continuu pe o perioadă de timp se finalizează prin evaluare.

  Ca sistem de lecţii, unitatea de învăţare a fost concepută de B.S. Bloom (1970) pentru a putea

  compensa diferenţele de ritm de învăţare dintre elevi şi diferenţele de timp necesar învăţării pentru

  fiecare elev. Varietatea experienţelor de învăţare pe care şcoala trebuie le ofere elevilor are rolul să

  „accelereze” învăţarea în funcţie de particularităţile fiecărui elev, estompând diferenţele de ritm de

  învăţare dintre elevi. Fenomenul de „accelerare a învăţării” este asociat cu un feedback prin care

  elevii raportează propriul demers cognitiv la sarcinile şi evenimentele instruirii.

  Realizarea unei unităţi de învăţare la disciplina Matematică impune un demers didactic

  personalizat, în sensul celor afirmate anterior, şi proiectat de fiecare cadrul didactic în acord cu

  structura colectivului de elevi pe care îl conduce. Metodologia de proiectare a unei unităţi de

  învăţare este centrată pe un proces de asociere a obiectivelor de referinţă/competenţelor specifice

  cu conţinuturile şi alegerea resurselor adecvate în vederea atingerii setului de obiective/competenţe.

  Etapele proiectării sunt aceleaşi oricare ar fi unitatea de învăţare vizată şi presupune structurarea

  proiectării în modul următor:

  Structura unei unităţi de învăţare

  Obiective de

  referinţă

  /competenţe

  specifice

  Conţinuturi Activităţi de

  învăţare Resurse Evaluare

  [selectate din

  programa

  şcolară, fără a

  face modificări]

  [selectate din

  programa şcolară, cu

  eventuale detalieri,

  dar fără extindere de

  conţinuturi]

  [selectate/adaptate

  din programa

  şcolară şi/sau

  propuse de cadru

  didactic]

  [strategii didactice,

  resurse de timp,

  materiale didactice,

  resurse curriculare,

  organizarea

  colectivului de elevi]

  [evaluarea iniţială şi

  evaluări formative

  asociate fiecărei

  activităţi de învăţare,

  tehnici şi instrumente

  de evaluare]

  Evaluarea sumativă a unităţii de învăţare

  Într-o unitate de învăţare cadrul didactic asociază fiecărui obiectiv de referinţă/competenţă

  specifică sau grup de obiective/competenţe, resursele adecvate pentru conceperea strategiei şi

  realizarea demersului didactic. dar şi tipul de instrumente de evaluare ce vor fi aplicate la clasă.

  Resursele cuprind: resurse materiale (materiale didactice, mijloace audio-video), auxiliare

  curriculare (manual, culegeri de probleme), resurse procedurale (tipul de organizare a clasei,

  metode didactice), resurse de timp pentru realizarea fiecăreia dintre activităţile de învăţare

  proiectate. Modul particular de gestionare a acestor resurse se constituie în strategia didactică

  adoptată pentru realizarea unei unităţi de învăţare şi urmăreşte progresul în învăţare în raport cu

 • 32

  cerinţele curriculare. Analizată din perspectiva acţiunii didactice, unitatea de învăţare solicită

  acestuia un demers creativ, adaptat la nivelul colectivului de elevi dar cu ţintă normativă – cerinţele

  curriculare - , cu scopul nde a dobândi nivelului de competenţă cerut de curriculum.

  Unitatea de învăţare conţine suficiente elemente pentru definirea unei ore de clasă. În

  tabelul care descrie unitatea de învăţare se pot trasa liniile orizontale care vor delimita orele de clasă

  din interiorul unei unităţi de învăţare, astfel încât ora va evidenţia elementele de conţinut,

  obiectivele de referinţă/competenţele specifice la care se raportează cele câteva activităţi de învăţare

  prevăzute a se realiza în acea oră, resursele necesare învăţării, precum şi specificaţii de evaluare

  formativă pentru fiecare dintre activităţile de învăţare proiectate pentru acea oră.

  Deşi denumirea şi alocarea de timp pentru unităţile de învăţare se stabileşte prin planificarea

  calendaristică, proiectele complete ale unităţilor de învăţare este recomandabil să se realizeze ritmic

  pe parcursul anului şcolar.

  Proiectarea unităţii de învăţare are ca sursă lectura personalizată a programei şcolare dar şi o

  bună cunoaştere a programelor şcolare de Matematică la toate clasele, consultării orientative a

  programei clasei anterioare şi a programei clasei următoare, pentru a proiecta activităţi de învăţare

  adecvate programei clasei respective.

  Proiectarea pe unităţi de învăţare a activităţilor didactice la matematică valorizează învăţarea

  prin acţiune ca demers didactic în dobândirea comportamentelor urmărite prin curriculum. Devine

  evidentă existenţa unei viziuni educaţionale unitare pe o perioadă mai mare de timp decât ora

  tradiţională. Din acest motiv, proiectarea activităţilor didactice trebuie realizată într-o structură care

  este coerentă din punctul de vedere al obiectivelor de referinţă/competenţelor specifice, este unitară

  din punct de vedere tematic şi permite feedback prin evaluare eficientă a achiziţiilor

  noţionale/comportamentale/operatorii exersate pe o perioadă determinată de timp în contextul

  specific acestei structuri.

  Principalele caracteristici ale unei unităţi de învăţare:

  - unitate (de conţinuturi);

  - coerenţă (a obiectivelor de referinţă/competenţelor specifice);

  - continuitate (în timp);

  - finalizare (prin evaluare sumativă).

 • 33

  Practic, alegerea unităţilor de învăţare se poate realiza de către cadrul didactic prin parcurgerea

  unuia dintre algoritmii descrişi mai jos.

  Algoritmul 1

  Se parcurge, prin lectură, lista de conţinuturi pentru a identifică conţinuturi, unitare din punct

  de vedere tematic (nu neapărat din acelaşi capitol!);

  Se parcurge, prin lectură, lista de obiective de referinţă/competenţe specifice pentru a asocia

  conţinuturilor obiective de referinţă/competenţe specifice ce pot fi atinse prin aceste conţinuturi;

  Se adaugă conţinuturi sau/se renunţă la unele conţinuturi alese din programa şcolară, funcţie

  de relevanţa acestor conţinuturi în raport cu obiectivul identificat;

  Se verifică dacă conţinuturile selectate sunt asociate cu obiective de referinţă/competenţe

  specifice din toate obiectivele cadru/competenţe generale.

  Algoritmul 2

  Personalitatea colectivului de elevi, nevoile particulare de învăţare ale acestora este o condiţie

  a învăţării formative şi poate fi transpusă la nivel proiectiv utilizând matrice de asociere a

  obiectivelor de referinţă/competenţelor specifice cu conţinuturile prin care se pot valorifica

  informaţiile care rezultă prin „lectura” unui tabel matricial. Acest tabel (matrice) cu două intrări

  permite relaţionarea pe criteriului de relevanţă pedagogică a celor două elemente ale curriculumului

  în scopul identificării conţinuturilor care permit exersarea obiectivelor de referinţă/competenţelor

  specifice din toate obiectivele cadru/competenţele generale.

  Acest algoritm utilizează matricea de asociere dintre obiective de referinţă/competenţe

  specifice şi conţinuturile programei şi se vor evidenţia legăturile semnificative pentru învăţare între

  cele două componente ale programei.

  Tipurile de relaţii care se pot identifica între obiectivele de referinţă/competenţele specifice şi

  conţinuturi sunt următoarele:

  - Dacă relaţionarea dintre un conţinut şi un obiectiv de referinţă/competenţă specifică

  este relevantă din perspectivă pedagogică şi legătura transpare în mod natural prin

  consonanţa celor două elemente care sunt asociate, atunci se poate considera că este

  descrisă o legătură explicită, „tare”, între cele două elemente relaţionate (în matrice,

  legătura este marcată grafic cu X);

  Legăturile sunt explicite, logice din perspectivă pedagogică şi educaţională, astfel încât lasă

  deschisă posibilitatea transpunerii lor de la nivel proiectiv la nivel didactic în forme consonante.

  - Dacă relaţionările între cele două elemente curriculare se pot stabili cu dificultate,

  sunt restrictive sau formulările nu permit o relaţionare evidentă din perspectivă

 • 34

  pedagogică, atunci consonanţa între elemente este slabă (în matrice, legătura este

  marcată grafic cu O).

  - Legăturile implicite pot releva faptul că un anume obiectiv de referinţă sau

  conţinutul nu se pot relaţiona direct.

  Matricea de asociere se poate completa în urma citirii atente şi a interpretării personale a

  programei, deoarece evidenţierea unora dintre legături se poate face doar prin imaginarea

  activităţilor ce urmează a fi desfăşurate la clasă. În acest sens este utilă lecturarea exemplelor de

  activităţi de învăţare din programă.

  Exemplu Clasa I - matricea de asociere pentru o unitate de învăţare.

  Obiective de referinţă

  Conţinuturi 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 4.1 4.2

  UNITATEA DE ÎNVĂŢARE - Numere naturale

  Numere naturale de la 0 la

  10; de la 10 la 30; de la 30

  la 100: citire, scriere,

  comparare, ordonare.

  X X X O X X O O X

  Adunarea şi scăderea

  numerelor naturale în

  concentrul 0-10

  O X X X X X X X

  Adunarea şi scăderea

  numerelor naturale în

  concentrul 0-30, fără

  trecere peste ordin

  O X X X X X X X

  Probleme care se rezolvă

  cu operaţiile cunoscute(o

  operaţie sau *mai mult de

  o operaţie

  O X O X X X X X

  * Adunarea şi scăderea

  numerelor naturale în

  concentrul 0-100 fără

  trecere peste ordin

  O X X X X X

  Figuri geometrice:

  triunghi, pătrat,

  dreptunghi, cerc

  X X X O X

  Măsurări cu unităţi

  nestandard (palma, creion,

  bile, cuburi) pentru

  lungime, capacitate, masă.

  X X X O X X

  Măsurarea timpului:

  recunoaşterea orelor fixe

  pe ceas. Unităţi de măsură:

  ziua, ora, săptămâna, luna.

  X X O X X

 • 35

  Conţinuturile care sunt asociate cu aceleaşi obiective de referinţă vor face parte din aceeaşi

  unitate de învăţare.

  Matricea în care sunt evidenţiate legăturile dintre obiectivele/competenţele şi conţinuturile

  selectate constituie structura conceptuală a unităţii de învăţare şi, în cadrul proiectului unităţii de

  învăţare se vor trece explicit conţinuturile şi numărul obiectivelor de referinţă/competenţelor

  specifice preluate din programa şcolară. Analiza matricei de asociere din exemplul anterior

  evidenţiază faptul unele dintre conţinuturi pot fi puse în relaţie explicită cu diferite obiective de

  referinţă din toate cele patru obiective cadru. De aceea, temele din programă prezentate se pot

  grupa în mod diferit în unităţi de învăţare.

  Dacă proiectarea unei unităţi de învăţare a fost bine realizată următoarele întrebări de

  control conduc la răspunsuri afirmative:

  Asigură conţinuturile alese unitate tematică?

  Este respectată logica învăţării?

  Se pot parcurge conţinuturile într-un timp optim de 3-8 ore la clasă?

  Sunt vizate obiective de referinţă/competenţe specifice corespunzătoare tuturor

  obiectivelor cadru/competenţelor generale?

  Obiectivele de referinţă/competenţele specifice pot fi realizate cu ajutorul conţinuturilor

  alese?

  Sarcini de lucru individual sau în grup

  Folosiţi programa de matematică de la o clasă la care predaţi pentru a realiza matricea de

  asociere pentru a completa primele trei casete (obiective de referinţă/competenţe specifice,

  conţinuturi, activităţi de învăţare) din tabelul care dă structura unei unităţi de învăţare

  Utilizaţi întrebările de control pentru a verifica proiectarea unităţii de învăţare realizate de

  dumneavoastră.

  Comparaţi proiectarea unităţii de învăţare realizată cu cea din planificarea dumneavoastră

  şi explicaţi semnificaţia asemănărilor şi deosebirilor observate.

 • 36

  2.2 Structura demersului didactic într -o unitate de învăţare

  Întreaga filozofie a curriculumului este centrată pe formarea de comportamente şi capacităţi,

  elemente constitutive ale competenţelor, învăţarea având ca scop formarea unei atitudini pro-active

  faţă de învăţare în general şi faţă de disciplina matematică, în particular. Conţinuturile disciplinare

  sunt semnificative pentru elev dar, într-un curriculum centrat pe competenţe, ele îşi pierd valoarea

  de scop final al învăţării şi devin mijloc prin care se formează competenţele ca finalităţi ale

  procesului de învăţare.

  Construcţia curriculară avută în vedere pentru realizarea programei şcolare de matematică –

  pentru ciclul primar, gimnazial şi liceal - şi proiectarea pe unităţi de învăţare schimbă viziunea

  pedagogică asupra învăţării disciplinei şi necesită o anumită structurare a demersului de învăţare.

  Această schimbare de paradigmă educaţională îşi are originea în multiplele accepţii pe care le

  înglobează conceptul de competenţă. Amintim aici numai câteva dintre acele definiţii care dau

  deschiderea spre demersul didactic ca parcurs de învăţare/formare a competenţelor:

  Competenţă: capacitatea de a asocia la o clasă de probleme o procedură determinată de

  aplicare9.

  Competenţă: savoir-faire identificat într-un domeniu determinat şi legat de un anume

  conţinut. Savoir-faire evidenţiat într-o anumită situaţie determinată, relativ la o anumită

  situaţie sau la o clasă de situaţii10

  .