of 26/26

Colleen McCullough

 • View
  244

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Romanas apie tai, kaip Anglija XVIII a. kolonizavo Australiją, kaip anglas Ričardas Morganas, smuklininkas ir ginklakalys, tampa vienu pirmųjų katorgininkų, pasiųstų į naują koloniją. Tai buvo vienas didžiausių eksperimentų su žmonėmis: apgyvendinti nepažįstamame žemyne Anglijos nusikaltėlius. Ričardas Morganas, dvylika mėnesių kalėjęs audringose jūrose, pradeda sukrečiamą mėginimą išgyventi priešiškoje naujoje žemėje, kur, nugalėjęs visas klūtis, atras naują meilę ir naują gyvenimą.

Text of Colleen McCullough

 • Austral raytoja Colleen McCullough (g.1937) milijonus skaitytoj suavjo 20 kalb iverstu pasauliniu bestseleriu Erki paukiai, o dabar savo pasakojimo talent ji demonstruoja naujoje knygoje Morgano kelias (2000) romane apie tai, kaip Anglija XVIII a. kolonizavo Australij, kaip anglas Riardas Morganas, smuklininkas ir ginklakalys, tampa vienu pirmj katorginink, pasist nauj kolonij. Tai buvo vienas didiausi eksperiment su monmis: apgyvendinti nepastamame emyne Anglijos nusikaltlius. Riardas Morganas, dvylika mnesi kaljs audringose jrose, pradeda sukreiam mginim igyventi prieikoje naujoje emje, kur, nugaljs visas kltis, atras nauj meil ir nauj gyvenim.C. McCullough talentinga pasakotoja, gebanti pavergti skaitytoj. Herojai ir plikai, j argonas, epochos detals, intrigos, komikas palengvjimas po tampos, idavysts ir aistringos meils nuotykis visa tai daro krin simintin ir patraukl visiems, pasiilgusiems tikro romano.

  Moters kvapas mano nervse... A per ilgai buvau vienias, ir man

  maloniai kvepia tik dalykai, tolimi nuo lentpjvi ir Sidnjaus.

 • COLLEEN McCULLOUGH n MORGANO KELIAS 3

  V I L N I U S 2 0 1 1

 • 4 COLLEEN McCULLOUGH n MORGANO KELIAS

  ISBN 9986-16-331-5

  UDK 820(94)-3Mc748

  ' 2000 by Colleen McCulloughOriginally published in hardcoverin 2000 by Simon & Schuster, Inc.

  ' Rasa Akstinien, vertimas lietuvikalb, 2004

  ' Ilona Kukenyt, virelio dizainas,2004

  ' Tyto alba, 2006

  Colleen McCulloughMORGANS RUNSimon&Schuster, 2000

 • COLLEEN McCULLOUGH n MORGANO KELIAS 5

  Rikui, broliui Donui, Veidui, Do, Helenaiir daugybei iandien gyv moni, kurie gali

  atsekti savo aknis tiesiai iki Riardo Morgano.

  Bet labiausiai i knyga skiriama mano mylimaiMatildai, Riardo Morgano proproproproproankei.

 • COLLEEN McCULLOUGH n MORGANO KELIAS 7

  Mes gimstame turdami daugyb savybi;apie kai kurias i j niekada nesuinosime.Viskas priklauso nuo kelio,kur mums skiria Dievas.

 • COLLEEN McCULLOUGH n MORGANO KELIAS 9

  P I R M A D A L I S

  Nuo1775 met rugpjio

  iki1784 met spalio

 • COLLEEN McCULLOUGH n MORGANO KELIAS 1 1

  Prasidjo karas! suriko misteris Deimsas Fislveitas.Visi, iskyrus Riard Morgan, pakl galvas ir atsisuko

  tarpdur, kur stovjo storas mognas ir mosikavo plonu po-piergaliu. Akimirk galjai girdti mus skrendant, paskui nuokiekvieno smukls stalelio, iskyrus Riardo Morgano, prad-jo sklisti sumi riksmai. Riardas beveik neatkreip dmesio sukreiant praneim: argi svarbus karas su trylika Ameri-kos kolonij, palyginti su vaiko, kur jis laik ant rank, liki-mu? Prie keturias dienas vaistininkas pusbrolis Deimsas pa-skiepijo mayl nuo raup, ir dabar Riardas Morganas skaus-mingai galvojo, ar skiepai pads.

  Nagi, Demai, paskaityk mums, i u prekystalio papra- Dikas Morganas, smuklininkas ir Riardo tvas.

  Nors lauke tviesk vidurdienio saul ir viesa skverbsi proKuperio herbo langus, paauksindama stiklus, didiajamekambaryje tvyrojo prieblanda. Taigi misteris Deimsas Fisl-veitas nuingsniavo prie prekystalio, kur spingsojo ibalin lem-pa; i abiej jo milins kieni kyojo pistolet rankenos. Aki-niai nuslydo ant nosies galo, jis m garsiai skaityti, o balsasdramatikai kilo ir leidosi.

  Jo kalbos nuotrupos siskverb Riardo Morgano neri-mo rk tik frazi nuotrupos: atviras ir vieas maitas ivis jg stengiamasi numalinti mait ir ikelti maiti-ninkams bylas

  Matydamas niekinant tvo vilgsn, Riardas nuoirdiaimgino susikaupti. Bet juk prasideda kariavimas? Ar tik-rai? Jei taip, tai skiepai i ties prisim. O jei prisim, ar

 • 1 2 COLLEEN McCULLOUGH n MORGANO KELIAS

  Viljamas Henris bus i t, kurie vis viena susirgs? Vis vienanumirs? Ne, brangusis Dieve!

  Misteris Deimsas Fislveitas artjo prie pabaigos. Burtai mesti! Kolonijos turi pasiduoti arba triumfuoti!

  sugriaudjo jis. Kaip keistai pareik karalius, siterp smuklininkas. Keistai? Atrodo, karalius mano, jog kolonija gali triumfuoti. Bet a tuo labai abejoju, Dikai. Jo kalb raytojas ka-

  koks niekingas kvaielio lordo Bjuto* sekretoriktis, idr-siu pasakyti, susiavjs retorine pusiausvyra, k? tardamaspaskutin od, jis parod smiliumi sau burn.

  Smuklininkas isiiep ir pyl romo ma alavin puodu-k, paskui apsisuko ir kreida nubr brkn grifelinje len-telje, pritvirtintoje ant sienos.

  Dikai, Dikai! Mano naujienos pritraukia mones smukl! Ne, nepritraukia. Anksiau ar vliau btume tai igird,

  smuklininkas atsirm alknmis prekystal, kur jau buvo i-daubtos dvi negilios yms, ir sispoksojo ginkluot ir mili-niuot mister Fislveit, kuriam akivaizdiai trko keli var-teli. Buvo tvanki vasaros diena. Tikrai, Demai, i inia n-ra visai netikta, bet vis dlto okiruojanti.

  Niekas nemgino siterpti j pokalb; Dikas Morganas gy-n savo klientus, o Demas Fislveitas jau seniai mgavosi vie-no i ekscentrikiausi Bristolio intelektual reputacija. Klien-tai buvo patenkinti, galdami klausytis ir maukti savo pasi-rinktus svaigalus rom, din, al, Bristolio pien.

  Dvi Morgan monos vaiktinjo po smukl, imliojo itu-tintus puodukus ir duodavo juos Dikui, kad is pripilt gri-mo ir nubrt dar vien brkn lentelje. Buvo beveik pietmetas; vieios duonos, kuri Peg Morgan k tik atsine i

  * John Stuart Bute (17131792) 3-iasis grafas, kot dvarikis ir tori politikas. 17621763 m. ministras pirmininkas.

 • COLLEEN McCULLOUGH n MORGANO KELIAS 1 3

  kepjo Denkinso, kvapas smelksi pro kitus kvapus, kurie peratoslg atsklisdavo Bristolio smukl, stovini prieplaukoje.Daugelis ia esani vyr, moter ir vaik pasiliks ir usisakystos paios vieios duonos, minkto sviesto gumull, Somer-seto srio gabal, alavin pusduben su garuojania jautiena irbulvmis, plaukiojaniomis tirtame padae.

  Tvas varst Riard vilgsniu. Miglotai nujausdamas, kadDikas smerkia j u itiim, Riardas svarst, k ia pasakius.

  Manau, mes tikjoms, sumurmjo jis, kad jokia kitakolonija neparems Masausetso ir persps j, kad viskas nujoper toli. Argi jie i ties mano, kad karalius nusiemins ir skai-tys j laik? Arba, net jei tai padarys, kad patenkins j reika-lavimus? Jie anglai! Karalius yra ir j karalius.

  Nesmon, Riardai! iurkiai atr misteris Fislvei-tas. Lyg apsstas nerimauji dl vaiko, tai ir tavo mstymoaparatas ima kliuvinti! Karalius ir jo pataiknai ministrai taipnusiemino, kad j valdom sal itiko katastrofa! Atuonitkstaniai ton Bristolio krovini gro neikrauti i trylikoskolonij dar metams nesujus! Bankrutavo sero fabrikas Red-klife, ir keturi imtai ten dirbusi siel ugriuvo parapijieiamsant galv! O k jau kalbti apie vieiuk prie Uosto sienos,kuri gamina spalvotus brezentinius patiesalus Karolinai irDordijai! Vamzdi gamintojai, muilo virjai, buteli lieji-kai, cukraus ir romo gamintojai... Dl Dievo meils, mogau!Daugiausia prekiaujame su alimis anapus Vakar vandeny-no, ir trylika kolonij sudaro ne menkiausi prekybos dal!Karas su trylika kolonij tai komercin saviudyb!

  Manau, tar smuklininkas, pams popiergal ir perme-ts j vilgsniu, kad lordas Nortas* idav... Na, paskelbGinkluoto maito nuslopinimo proklamacij.

  * Frederick North (17321792), brit tori politikas, 17701782 m. ministras pirminin-kas. Jis siek ivengti Amerikos Nepriklausomybs karo, bet buvo pripaintas kaltu uAmerikos kolonij netekt.

 • 1 4 COLLEEN McCULLOUGH n MORGANO KELIAS

  io karo negalime laimti, pareik misteris Fislveitas irlkuriuodamas laik tui puoduk prieais Meg Morgan.

  Nagi, Demai! vl pamgino siterpti Riardas. Messumume Pranczij po Septyneri met karo... Esame au-niausia ir narsiausia pasaulio alis! Anglijos karalius nepralai-mi kar.

  Nes jis kariauja netoli Anglijos arba prie pagonis, arbaprie nemokas laukinius, kuriuos parduoda j pai vadai.Bet trylikos kolonij vyrai yra anglai, kaip tu teisingai pasakei.Jie civilizuoti ir susipain su ms metodais. Jie ms krau-jo, misteris Fislveitas atsilo, atsiduso, didingai surauk nuoalkoholio paraudusi bulv panai nos. Jie mano, kadlengvai atsilaikys, Riardai. Jie apgauti, apspjaudyti, iniekin-ti. Taip, jie anglai, taiau niekada nebuvo labai siningi. Ir jieyra labai toli nuo ms, taigi ms nemoka karalius ir jo mi-nistrai msi sunkaus darbelio. Gali sakyti, kad ms laivynaslaimi karus... argi daug laiko prajo nuo tada, kai mus sustab-d ar parblok emyno armija ne ms salose? Taiau kaipgalsime laimti jros kar su prieininkais, neturiniais lai-v? Privalsime kovoti sausumoje. Trylika skirting menkaisujungt ems lopinli. Kovosime su prieais, kurie nratokie susivienij, jog elgtsi kaip kariuomen.

  Tu k tik sutriukinai savo paties argumentus, Demai, nusiaip smuklininkas, bet padav puoduk su romu Megeiir nepam kreidos. Ms armijos pirmars. Kolonistainegals joms pasiprieinti.

  Sutinku, sutinku! rikteljo Demas ir pakl dovanotoromo puoduk eimininko, kuris buvo kaip reta dosnus, svei-kat. Kolonistai tikriausiai niekada nelaims mio. Bet jiemsnebtina laimti mius, Dikai. Jiems reikia tik atsilaikyti. Jukkovosime j alyje, o ne Anglijoje, jis kio rank kair mi-lins kien, isitrauk didiul pistolet, trinkteljo j ant sta-lo, o smukls lankytojai i siaubo sukvyk ir suvieg... Riar-

 • COLLEEN McCULLOUGH n MORGANO KELIAS 1 5

  das, kuris ant rank laik kdik, taip greitai nusuko vamzd al, kad niekas nespjo n mirktelti. Visi inojo, kad pistole-tas utaisytas. Nekreipdamas dmesio sukelt siaub, miste-ris Fislveitas pasikniso kienje ir isitrauk kelet sulanks-tyt plono popieriaus lapuk. Tyrinjo juos vien po kito; aki-niai padidino blykiai mlynas krauju pasruvusias akis, juodi irgarbanoti plaukai islydo i kuodo, atidiai surito kaspinu misteris Deimsas Fislveitas neneios peruk ar kasos.

  A! pagaliau kteljo jis, mosteljs Londono naujienpuslapiu. Kuperio herbo damos ir dentelmenai, prie sep-tynis su puse mnesio Lord rmuose vyko karti debatai, perkuriuos tas kilnusis senis, Viljamas Pitas*, etemo grafas, kaipkalbama, pasak savo didingiausi oracij, gindamas kolonis-tus. Bet mane sujaudino ne etemo grafo odiai, ts mis-teris Fislveitas. Pacituosiu jums Rimondo kunigaikt: Ga-lite padeginti ir niokoti, bet tai nebus valdymas! Tai tiesa,tikra tiesa! Dar vienas dalyklis. Manau, kad tai viena i di-dij filosofini ties, nors lordai m prunkioti, kai jis taipasak: Joki moni dar niekada nebuvo galima priverstipaklusti tokiai valdymo formai, kurios jie sako nepriimsi.

  Jis linkiodamas apsidair. tai kodl a sakau, kad visi miai, kuriuos laimsime,

  bus nenaudingi ir labai menkai tepaveiks karo rezultatus. Jeikolonistai atsilaikys, jie privals laimti, jis ibaniomis aki-mis sulankst popieri, sigrdo lapus atgal kien ir ant jleido pistolet. Per daug imanai apie ginklus, Riardai, taikur tavo bda. Nei vaikui, nei jokiam kitam ia esaniam mo-gui negrs pavojus, jo gerklje kakas sugurguliavo, o su-spaustos lpos sujudjo. Vis gyvenim gyvenau ioje dvo-kianioje kloakoje, vadinamoje Bristoliu, ir maindavau mo-

  * William Pitt (17081778), 1-asis etemo grafas. Jis 1763 m. ubaig Septyneri metkar.

 • 1 6 COLLEEN McCULLOUGH n MORGANO KELIAS

  notonij, aipydamasis savo pamfletuose i kai kuri pliuo-jani tori vyriausybs aizd, nuo kvakeri iki eikeri* irkingmeikeri**. Jis pamojavo auditorijai aplamdyta trikampeskryble ir usimerk. Jei kolonistai atsilaikys, jie privalolaimti, pakartojo. Bet kuris Bristolio gyventojas pastatkstanius kolonist jie mkioja visur kaip iknospar-niai vakaro prieblandoje. Dikai, Imperija mirta! Ms an-glikos gerkls pirm kart ima gargaliuoti. A pastu kolo-nistus ir teigiu, kad jie laims.

  Lauke pasigirdo keisti grsmingi garsai daugyb pykusibals; ikreiptos praeivi figros, neskubiai einanios pro lan-gus, staiga virto bganiomis dmmis.

  Maitininkai! Riardas paoko ant koj, duodamas vai-k monai. Pege, mauk vir su Viljamu Henriu! Mama,eik su jais, jis pavelg mister Fislveit. Demai, ar ketiniaudyti abiem pistoletais, ar vien duosi man?

  Liaukis, liaukis! Dikas isikrapt i u prekystalio ir m-gino sutrukdyti Riardui, auktam ir raumeningam vyrui. ia-me Plaiosios gatvs gale niekas nemat maitinink, net ta-da, kai angliakasiai atjo i Kingsvudo ir suiupo sen Brikdei-l. Nebuvo j ia ir tada, kai siautjo jreiviai. Jei kas ir vyksta,tai nra maitas, jis nuingsniavo prie dur. Taiau adupairt, kas darosi, tar jis ir pranyko bganioje minioje.Kuperio herbo lankytojai, skaitant Riard ir Dem Fisl-veit, nusek jam i paskos. Pastarajam i milins kieni visdar kyojo pistoletai.

  Vis gatv upldo mons, ities kaklus mons lenksi ikiekvienos mansardos; nesimat n vieno grindinio akmens,n vienos naujos aligatvio plokts abiejose Plaiosios gatvs

  *Religin sekta, tikinti antruoju Kristaus atjimu, kurta Anglijoje 1750 m. Jos nariaigyvena miriose bendruomense ir laikosi celibato.** Asmuo, kuris ikelia lyderius, naudodamasis savo politine taka.

 • COLLEEN McCULLOUGH n MORGANO KELIAS 1 7

  pusse. Trys vyrai sibrov mini ir drauge su ja jo Vyno irKviei gatvi sankryos link. Ne, jie nebuvo maitininkai. Jiebuvo turtingi, ypa pikti dentelmenai, einantys be vaik irmoter.

  Kitoje Plaiosios gatvs pusje, truput ariau verslo cen-tro, prie miesto tarybos ir biros stovjo Baltojo lito uei-ga, Tvirtos draugijos tabas. Ten buvo tori klubas, stipriai r-ms jo didenyb Britanijos karali Jurg III. Klubo vyrai b-davo jam itikimi iki mirties. Minia apsupo alia esani Ame-rikos kavin, kurios raudon balt vliav su daugybe juoste-li dauguma Amerikos kolonist naudojo kaip pagrindin tran-sparant, kai netikdavo Konektikuto, Virdinijos ar kurios ki-tos kolonijos vliava.

  Manau, visai be reikalo m nibdti Dikas Morganas, veriau grkime Kuperio herb ir stebkime i mansardos.

  Jie gro, ukop drebaniais aplusiais laiptais u pre-kystalio ir galiausiai prijo prie suveriamj lang, kurie buvopavojingai toli isiki vir Plaiosios gatvs. Galiniame kam-baryje verk maasis Viljamas Henris, o jo motina ir senelguguodamos ir pliaukdamos lieuviu lankstsi vir vaiki-kos lovyts; kol Viljamas Henris taip baisiai sielvartavo, Pegeiar Megei visai nerpjo klegesys lauke. Riardas prisijungprie moter ir jo neviliojo triukmas.

  Riardai, jis nemirs per tas kelias minutes! nemandagiaikteljo Dikas i priekinio kambario. Po velni, eik ia irirk!

  Riardas nenoriai atjo, pasilenk pro lang ir nustebs iop-teljo.

  Jankiai, tve! Kristau, k jie daro su tais daiktais?I ties tai buvo daiktai dvi skudurins baidykls; jos

  buvo gana profesionaliai prikimtos iaud, vis dar smilko i-degutuotos ir ivoliotos plunksnose. Iskyrus galvas, ant kuribuvo udtos kolonist emblemos j beprotikai nemadin-

 • 1 8 COLLEEN McCULLOUGH n MORGANO KELIAS

  gos, bet labai patogios skrybls, kuri graiai buvo taip nu-kar, kad skrybls virus atrod kaip virto kiauinio tryniopslel.

  A! subaub Demas Fislveitas, pastebjs gerai pa-stam veid, priklausant gerai inomam, prabangiai apreng-tam knui, kuris sdjo ant arklini rogui, prikraut auktstatini. Ponaiti Harfordai, kas vyksta?

  Tvirta draugija sako, kad pakor Don Henkok ir Do-n Adams!* atsiauk kvakeris plutokratas.

  K, dl to, kad generolas Geidas atsisak suteikti jiemsmalon po Konkordo?**

  Neinau, ponaiti Fislveitai, aikiai isigands, kad jis irgibus kaip nors labai nepagarbiai apdainuotas pamflete, Do-zefas Harfordas nulipo nuo savo pranaum teikianios vie-iuks ir simai mini.

  Veidmainys! sunypt misteris Fislveitas. Semiuelis Adamsas, o ne Donas Adamsas, dabar jau

  kiek susidomjs patais Riardas. Juk tai turi bti Semiue-lis Adamsas?

  Jei Tvirta draugija norjo pakarti turtingiausius Bostonopirklius, tada taip, tada turi bti Semiuelis. Bet Donas dau-giau rao ir kalba, atsak misteris Fislveitas.

  Jreivi mieste nebuvo sunku sumaniai suriti dvi virves budelio kilpas; stebuklingai atsirado dvi kilpos, ir dvi nuogos,negrabios mogaus dydio lls buvo ikeltos u kakl prieAmerikos kavins enklo, ia jos tingiai sukinjosi ir ltai smil-ko. Iliej nir, daugyb Tvirtos draugijos vyr pranyko ukvieiani mlyn tori Baltojo lito ueigos dur.

  * John Adams (17351826), amerikietis federalistas. Jis padjo parengti 1776 m. Nepri-klausomybs deklaracij.** Miestas Masausetso valstijoje. ia ir Leksingtone 1775 m. baland prasidjo Ameri-kos Nepriklausomybs karas.

 • COLLEEN McCULLOUGH n MORGANO KELIAS 1 9

  Bjaurybs toriai! karkteljo misteris Fislveitas, leisda-masis laiptais ir galvodamas apie puoduk su skaniu romu.

  Lak, Demai! atov smuklininkas ir tol udarinjo du-ris, kol visai sitikino, kad smyis baigsi.

  Riardas nenulipo laiptais paskui tv, nors jaut, kad turjo;dabar jo vardas buvo raytas alia Diko oficialiose korporaci-jos knygose. Riardas Morganas, smuklininkas, sumokjo bau-d ir tapo pripaintu Laisvu mogum, galiniu balsuoti pilie-iu miesto, kuris pats buvo grafysts centras, besiskiriantis nuoj supanio Glosteryro ir Somerseto, antro pagal dyd visojeAnglijoje, Velse, kotijoje ir Airijoje miesto, pilieiu. I jo susi-grdusi 50 000 siel tik madaug 7000 buvo Laisvi mons,galintys balsuoti.

  Ar prisiima? paklaus Riardas monos ir pasilenkprie lovyts; Viljamas Henris nutilo ir, atrod, neramiai sn-duriavo.

  Taip, mano meile, velnios rudos Pegs akys staiga pri-tvinko aar, lpos virpteljo. Dabar laikas melstis, Riar-dai, kad jis nesusirgt raupais. Tiesa, jis nekariuoja kaipMer, ji velniai stumteljo vyr. Eik, pasivaikiok. Ga-li melstis ir eiti. Eik! Praau, Riardai. Jei pasiliksi, tvasniurns.

  Plaij gatv po panikos, kuri, rods, pasklido po vis miestper kelias akimirkas, kai grs maitas, apm letargo mie-gas. Praeidamas pro Amerikos kavin, Riardas akimirkstabteljo ir m apirinti kabanias Dono Henkoko ir Do-no/Semiuelio Adamso ikamas; iki jo atsklido neritmingaskvatojimas ir pikti ksniai. Triukm kl Tvirtos draugijoskrjai, pietaujantys Baltajame lite. Jis niekinamai patemplp; Morganai buvo itikimi vigai, jie atidav savo balsus u

 • 2 0 COLLEEN McCULLOUGH n MORGANO KELIAS

  Edmund Berk* ir Henr Kruger per pernykius rinkimus koks ten buvo balaganas! Ir kaip sieid lordas Kleras, gavsvos vien bals!

  Riardas skubiai nuingsniavo Kviei gatve pro ymijDono Vikso Krmyn ueig, Vig sjungos klubo tab.I ia jis pasuko iaur, Maj gatv, ir iniro prie Akmenstilto keteros. Vaizdas pietus buvo nepaprastas. Atrod, kadlabai plaioje gatvje pilna laiv su takela griauiais tik sustiebais, rjomis, tagais ir vantais vir j spindini uolinipilv. Visai nesimat Frumo ups, kurioje jie stovjo; niekonesimat dl daugybs laiv, kantriai laukiani dvideimt sa-vaii iki apsisukimo dienos.

  Atoslgis buvo pasieks emiausi tak, ir vanduo vl mplsti gsdinaniu greiiu: vandens lygis Frume ir Eivone ma-daug per pusseptintos valandos pakildavo trisdeimt pd, pas-kui nuslgdavo per trisdeimt pd. Per atoslg laivai gul-davo dvokianiame purve, kuris kilo ir leidosi ir terliojo laivoonus; per potvyn laivai imdavo plduriuoti, o t jie ir turtdaryti. Daugelis kili linkdavo, apsibraiydavo ir deformuo-davosi guldami ant ono Bristolio purve.

  Riardo mintys, instinktyviai nuklydusios atsivrus iam pla-iam vaizdui su laivais, gro savo ves.

  Brangus Dieve, igirsk mano mald! Apsaugok mano sn. Ne-atimk snaus i mans ir i motinos...

  Jis nebuvo vienintelis tvo snus, bet buvo vyriausias; jo brolisViljamas buvo lentpjovys ir turjo versl u v. Pilypo banko

  * Edmund Burke (17291797), brit literatas ir vig politikas. Berkas ra politins eman-cipacijos ir nuosaikumo temomis, ypa atsivelgdamas Romos katalikus ir Amerikoskolonijas.

 • COLLEEN McCULLOUGH n MORGANO KELIAS 2 1

  Eivone, netoli Kakoldo biliardins ir iltnami. Jis turjo irtris seseris, kurios visos laimingai itekjo u laisv vyr. Ke-liose miesto dalyse buvo Morgan gtos, bet jau kelios Ri-ardo klano Morgan galbt seniai seniai emigravusi i Vel-so kartos niekur nesikraust ir gijo iok tok autoritet; ities klano viesuoliai, tokie kaip vaistininkas pusbrolis Deim-sas, vadovavo reikmingoms monms, priklausanioms pre-kybininkams ir korporacijai, dosniai aukojo varg namams irtikjosi vien dien tapti meru.

  Riardo tvas nebuvo klano viesuolis. Nebuvo ir klano g-da. Truput pasimoks, jis tapo smuklininko mokiniu, paskui,gavs diplom ir sumokjs laisvo vyro mokest, msi ygi,nordamas sigyti savo smukl. Jam buvo suorganizuota so-cialiai priimtina santuoka; Margaret Bigs buvo kilusi i gerosfermeri gimins netoli Bedminsterio ir laik savo privalumu,kad moka skaityti, nors rayti ji nemokjo. Vaikai, pradedantmergaite, gimdavo taip danai, kad nelikdavo kada sielvar-tauti, netyia praradus tikrai nepakeniam vaik. Kai Dikasimoko save kontroliuoti ir atsitraukti prie ileisdamas skl,vaikai liovsi gim, liko du gyvi sns ir trys gyvos dukterys.Gera eimynl, pakankamai maa, kad galtum j aprpinti.Dikas norjo nors vieno visikai ratingo snaus ir tikjosi,kad toks bus Riardas, kai tapo aiku, kad dvejais metais jau-nesnis Viljamas nra mokslinius.

  Tad kai Riardui sujo septyneri, j ra Kolstono berniu-k mokykl ir apreng ymiuoju mlynu apsiaustu, i kuriobristolieiai suprasdavo, kad berniuko tvas yra vargas, betgarbingas ir itikimas anglikonas. Per kitus penkerius metusjam galv buvo grdama gramatika ir aritmetika. Jis imokorayti dailyraiu, sudti atmintinai, sunkiai perskait CezarioGalijos kar, Cicerono kalbas ir Ovidijaus Metamorfozes;j skatino skaudi rykt ir sarkastikai kandios mokytojo pa-stabls. Kadangi jis buvo geras, nors ir ne pats puikiausias

 • 2 2 COLLEEN McCULLOUGH n MORGANO KELIAS

  mokinys, ir buvo ramiai patrauklus, jis velionio misterio Kols-tono filantropinje institucijoje gyveno geriau nei daugelis irgavo joje daugiau nei kiti.

  Dvylikos met buvo laikas ieiti ir imtis prekybos ar amato,susijusio su jo mokslais. Jo giminaiiai apstulbo, kai jis nujoprieinga kryptimi, nei kada buvo js kuris kitas Morganas.Tarp pagrindini jo turt buvo talentas mechanikai, jis mok-jo sudti dlion; be to, bdamas toks jaunas, jis buvo itiesnepaprastai kantrus. Jis pats nusprend tapti senjoro TomoHabito, ginklakalio, pameistriu.

  is sprendimas slapia pamalonino jo tv, kuriam patikomintis apie Morgan, tapus meistru, o ne prekybininku. Beto, karas buvo gyvenimo dalis, o ginklai karo dalis. Vyras,galintis nukalti ir pataisyti ginklus, tikriausiai netaps patrankmsa mio lauke.

  Septyneri pameistrysts metai Riardui kl diaugsm, jeikalbsime apie darb ir mokymsi, nors fizinio komforto irnepakako. Kaip ir visiems pameistriams, jam nemokjo, jisgyveno eimininko namuose, patarnavo jam prie stalo, valglikuius ir miegojo ant grind. Laimei, senjoras Tomas Habi-tas buvo geras eimininkas ir nuostabus ginklakalys. Nors jismokjo daryti puikius pistoletus dvikovoms ir sportinius au-tuvus, buvo pakankamai valgus, kad suvokt, jog norda-mas puikiai gyventi, iose vietovse jis turi bti Mentonas*, oMentonas jis negali bti pasialins i Londono. Tad jis nu-sprend daryti karin mukiet, kuri visi kareiviai ir jreiviaivelniai vadino Rudja Bese, nes visi 46 jos coliai ar taibt medinis apsodas, ar plieninis vamzdis buvo rudi kaiprieutas.

  Devyniolikmetis Riardas gavo diplom ir isikl i Habitonam, bet ne i Habito dirbtuvi. ia jis kvalifikuotas meist-

  * Joseph Manton (1766?1835), garsus Anglijos ginklininkas.

 • COLLEEN McCULLOUGH n MORGANO KELIAS 2 3

  ras ir toliau gamino Rudsias Beses. Be to, ved, o to jamneleido daryti, kol jis buvo pameistrys. Jo mona buvo jo moti-nos brolio dukt, taigi jo pirmos eils pusseser, bet, kadangianglikon Banyia neprietaravo, v. Deimso banyioje juossutuok dvasininkas pusbrolis Deimsas. Nors suorganizuota,i santuoka buvo i meils, ir metams bgant sutuoktiniai tikdar labiau myljo vienas kit. Tiesa, kilo iokia tokia painiavadl vard, nes Riardas Morganas, Riardo Morgano ir Mar-garets Bigs snus, pam monas kit Margaret Bigs.

  Kol Habito ginkl dirbtuv klestjo, nebuvo taip keblu, nesjaunoji porel gyveno dviej kambari isinuomotame buteTemplio gatvje u Eivono, o Habito dirbtuv ir yd sinago-ga buvo kaip tik u kampo.

  Santuoka vyko 1767 metais, prajus trejiems metams poSeptyneri met karo prie Pranczij. Jis baigsi nepopulia-ria taika: nors ir nugaljo, Anglija smarkiai prasiskolino ir tu-rjo padidinti biudeto pajamas i papildom mokesi, i es-ms sumainti ilaidas armijai ir laivynui ilaikyti. autuv ne-bereikjo. Tad Habito pameistriai ir meistrai ieidavo vienaspo kito, kol galiausiai liko tik Riardas ir pats senjoras TomasHabitas. Galiausiai, kaip tik 1770 metais gimus maajai Me-rei, Habitas nenorom buvo priverstas leisti Riardui ieiti.

  Ateik dirbti man, irdingai pasil Dikas Morganas. autuvai ateina ir ieina, bet romas aminas.

  Riardas apsidiaug, nepais rpesio dl vard. Riardomotina visada buvo vadinama Mege, o Riardo mona Pege,dviem maybiniais Margarets vardais. Tikrasis rpestis buvokitas. Iskyrus keistuolius protestantus atskalnus, kurie krik-tydavo savo vyriksias atalas Kranfildais ar Onosiforais, be-veik visi vyrai Anglijoje buvo Donai, Viljamai, Henriai, Riar-dai, Deimsai ar Tomai ir beveik visos moterys buvo Anos, Kate-rinos, Margarets, Elizabets ar Mers. Vienas i keleto papro-i, jungiani klases nuo emiausios iki aukiausios.

 • 2 4 COLLEEN McCULLOUGH n MORGANO KELIAS

  Pasirod, kad Pegei, nuostabiai putlutei ir aistringai Pegei, sun-ku pastoti. Mer buvo jos pirmo ntumo, vykusio prajusbeveik trejiems metams po vestuvi, vaisius. Ir ne dl to, kadsutuoktiniai nenorjo mginti. inoma, abu tvai tikjosi s-naus, tad iekant mergaitei vardo buvo nusivylim. Riardovaizduotje skland Mers vardas, neprastas klane ir (kaipatvirai pasak tvas) su katalikiku atspalviu. Nesvarbu. Nuotos akimirkos, kai Riardas Morganas pam savo naujagim rankas ir pagarbiai pavelg j, jis atrado savyje iki iol ne-itirt meils vandenyn. Gal dl to, kad jis buvo kantrus, jvisada mgo vaikai, jie j painojo, bet jis vis tiek buvo nepasi-ruos tam, k pajuto, pams rankas maj Mer. Jo krau-jo kraujas, jo kaul kaulai, jo kno knas.

  Taigi Riardui dabar kur kas labiau patiko prekybos ama-tas, o ne ginklakalyst, nes jis sulauk vaikelio; smukl buvoeimos verslas, vieta, kur jis gals nuolat bti su savo dukra,matyti j su motina, stebti stebukl: kaip Pegs grai krtintampa pagalvle vaikuio galvai, kol maut burnyt iulpiapien. Peg neyktdavo jai pieno, nes bijojo tos dienos, kaiMer turs bti atjunkyta nuo krties ir pripratinta prie sil-pno alaus. Jokio vandens Bristolio vaikui, ne daugiau nei lon-donikiui! Silpname aluje daug svaigal nebuvo, bet kakiekvis viena buvo. kininko dukt Peg pareik (ir jai pritarMeg), kad vaikai per anksti gauna alaus ir uauga girtuok-liai. Nors nebuvo links pritarti moter mintims, Dikas Mor-ganas, keturiasdeimt met dirbs smuklje, irdingai pritar.Maajai Merei jau buvo daugiau kaip dveji, kai Peg m jatjunkyti.

  Tada jie vald Varp, pirmj Diko smukl. Ji buvo Var-p aljoje, padriko nuomojam patalp, sandli ir poemi-ni kamer komplekso, priklausanio vaistininkui pusbroliuiDeimsui, dalis. Jis dalijosi pietin siauros aljos pus su ly-giai tokiais pat padrikais Amerikos vilnos agent firmos Lius-

 • COLLEEN McCULLOUGH n MORGANO KELIAS 2 5

  lis ir Ko pastatais. Reikia pridurti, kad vaistininkas pusbrolisDeimsas turjo avi vietini mamen parduotuv Kvieigatvje, taiau didij dal pinig jis usidirbo gamindamasir eksportuodamas vaistus ir cheminius junginius: nuo korozi-nio gyvsidabrio sublimato (vartojamo gydant anker) iki opi-jaus tinktros ir kit opiat.

  Kai galiausiai pernai atjo Kuperio herbo, stovinio uPlaiosios gatvs kampo, licencija, Dikas Morganas noriai japasinaudojo. Smukl Plaiojoje gatvje! K gi, net mokda-mas korporacijai 21 svar nuomos per metus, smukls Pla-iojoje gatvje savininkas btinai gaus bent 100 svar pelnoper metus!* Ji puikiai tiko, nes Morgan eima nebijojo sun-kaus darbo, Dikas Morganas niekada neskied romo ar di-no, o maistas, duodamas per pietus (madaug vidurdien) irper vakarien (madaug apie eias), buvo skanus. Meg pui-kiai gamindavo paprastus patiekalus, ir visos smulkmeni-kos taisykls, vestos nuo gerosios karaliens Bess laik, var-anios Bristolio smuklininkus duonos negalima kepti pa-state, negalima skersti galvij, norint ivengti pirkti ms imsinink, buvo, anot Diko Morgano, i ties tik naudin-gos. Jei mogus laiku apmoka savo sskaitas, jis visada galigauti ypating nuolaid i savo didmeninink. Net kai reika-lai klostosi nekaip.

  Troktu, Dieve, kreipsi Riardas t nematom Btyb, kad ne-btum toks iaurus. Nes Tavo rstyb, rodos, taip danai krentaant t, kurie Tavs neeid. Meldiu, apsaugok mano sn...

  * Angl pinigai buvo skirstomi svarus, ilingus ir pensus, o ginjos yra likutis. Ginjsudaro 21 ilingas, svar 20 iling, o iling 12 pens. Dar yra puspensiai ir fartingas ketvirtis penso (aut. past.).

 • 2 6 COLLEEN McCULLOUGH n MORGANO KELIAS

  Aplink j Bristolio miestas ant auktum ir pelki maudsiiurki dm jroje, daugelio jo banyi smails buvo be-veik paslptos. Vasara buvo neprastai karta ir sausa, o besi-baigiantis rugpjtis neatne palengvjimo. Guob ir liep la-pai aliojo koledo gatvje vakaruose ir Karaliens skvere pie-tuose atrod pavarg ir sunyk, nevilgantys ir neblizgantys.Visur kaminai spjaud juodus kreulius liejyklose Frajerse iraliojoje pilyje, cukraus fabrikuose aplink Liuino piev, Fra-jaus okolado gamyklose, vir aukt stiklo fabrik kgi irvir skvoteri kalki degimo krosni. Jei vjas psdavo ne ivakar, is atmosferos pragaras gaudavo papildom trok ori Kingsvudo, vietos, kur savo noru neidavo joks bristolietis.Akmens angli baseinuose ir didiuliuose metalo statiniuoseprisiperjo puslaukini moni, kurie greitai tdavo ir ne-kent Bristolio. Nenuostabu, prisiminus lykius dmus ir bai-si Kingsvudo drgm.

  Dabar jis jo tikr laiv teritorij: idivs Tombso do-kas, kitas idivs dokas, kartos dervos tvaikas, randuoti lai-vai, atrodantys kaip didiuli gyvn onkauliai. Kenono pel-kje jis pasirinko pynj takel per pelkes, o ne ti tak, besi-driekiant Eivono pakrante, linkiodamas virvi pynjams, ku-rie jo pustreios mylios, negailestingai sukdami kanapines arlinines sruogas, jau kart susuktas, tok dalyk, kaip buvosakyta tdien trosus, perlynius, lynus. J rankos ir peiaibuvo tempti kaip stygos, kaip ir j pinama virv, delnai taipsudir, kad nieko nebejaut kaip jie pajunta malonum,liesdami moters od?

  Pro vieni stiklo fabrik Galins aljos pradioje, pro kal-ki degimo krosni grup, Kliftono pradi. Fone stksojoaukta atiauri Brendono kalva, o prieais j, tarp netvarkin-gai isibarsiusi stai miking kalv, besileidiani prieEivono, buvo vieta, apie kuri jis svajojo. Kliftonas, kur orasvarus, kur mikinguose slniuose bei plikose auktumose pu-

 • COLLEEN McCULLOUGH n MORGANO KELIAS 2 7

  iantis vjukas plaiksto paparius ir paprastsias akivaites,ydi violetiniai viriai, mairnai ir laukins pelargonijos. Me-diai linksmai vilgjo, ir galjai matyti didiuli dvar, kuriestovjo aukiau, parkeliuose, fragmentus: Manilos namo,Goldnio namo, Kornvalio namo, Kliftono kalvos namo...

  Jis beprotikai troko gyventi Kliftone. Kliftono gyventojai ne-sirgo diova, jiems netekdavo iskyros, jie nesirgo pline angi-na, nekariavo nuo raup. Tai tiko ir nuolankioms mogystomskoteduose ir grubaus darbo pairse palei Kartj altinikeli kalv papdje, ir ididiems gyventojams, kurie vaiktin-jo aplink savo auktai stovinius didingus rmus su kolonomis.Kad ir kas bt kliftonietis jreivis, virvi pynjas, laivo daili-ds padjjas ar dvaro lordas, jis nesusirgdavo ir nemirdavoprie laik. ia mogus galjai auginti savo vaikus.

  Mer buvo jo gyvenimo viesa. mons kalba, kad jos akysbuvo pilkai melsvos, plaukai juodi ir banguoti, kad ji turjograios formos nos, paveldt i motinos, ir nepriekaitinggelsvai rud od, koki turjo abu jos tvai. Riardas mgojuokauti, kad vis geriausiai pasijunta, kai mayl priglundaprie jo krtins, o jos akys jo akys pagarbiai velgia jam veid. Mer, be abejons, buvo ttuko lepnl, jai niekad jonebuvo gana, jam niekad neuteko jos. Kaip kiek nepritarda-mas sak Riardas Morganas, du mons susiklijavo. Nors u-simusi darbais, Peg tiesiog ypsojosi ir nesikio vyki eig,niekada nepareik mylimam Riardui, jog suvokia, kad jisatm dal vaiko prieraiumo prie jos, prie motinos. Pagaliauargi svarbu, i ko ateina meil, svarbu, kad ji yra. Ne kiekvie-nas vyras yra geras tvas, o daugelis per danai mua vaikus.Riardas niekada nesudav Merei.

  inia apie antr ntum sujaudino abu tvus; jie nerimavodl trej met pertraukos. Dabar jie turs berniuk!

 • 2 8 COLLEEN McCULLOUGH n MORGANO KELIAS

  Bus berniukas, didjant pilvui, kalbjo Peg. neiojukitaip.

  Prasidjo raup epidemija. Nuo neatmenam laik visoskartos j igyvendavo, kaip ir per mar mirtingumas po trupu-t majo, tad tik kelios iauriausios epidemijos nusine dauggyvybi. Gatvse matomi veidai danai bdavo subjauroti rau-p ist ymi... Gaila, taiau mogus bent jau isaugojo gy-vyb. Diko Morgano veide buvo keletas ymi, taiau Meg irPeg, bdamos maos, persirgo karvi raupais ir nemir. Liau-dies prietarai sak, kad karvi raupai nelygs raupams. Tadvos Riardui sujo penkeri, Meg nusive j savo tvo kprie Bedminsterio per tos ligos protrk ir tol vert mayl mel-ti karves, kol jis susirgo ia lengva, apsaugine raup forma.

  Riardas su Pege ketino padaryti t pat su Mere, bet Bed-minsteryje karvs nesirgo raupais. Mergyt dar neturjo ket-veri, kai staiga m degti nuo baisaus kario, dejavo, raitsi,surakinta skausmo, be paliovos kartligikai auk ttuk. Japirjs vaistininkas pusbrolis Deimsas (Morganai inojo,kad Bristolyje jis vis geriausias i vadinani save gydytojais)atrod rimtas.

  Jei kartis nukris, pasirodius dmms, ji gyvens, tarjis. Nra vaist, galini pakeisti Dievo vali. Laikykit j il-tai ir neleiskit prie jos prieiti orui.

  Riardas stengsi padti j slaugyti, valand valandas sd-jo prie paties padarytos vaikikos lovyts, prie kurios taip su-maniai buvo pritaikyta kardanin pakaba, kad ji velniai spa-vosi nebrindama pava. Ketvirt dien nuo kariavimopradios pasirod dms, mlynos aureols su vino spalvosviduriu. Ant veido, apatini rank dali ir platak, blauzdir pd. Bjaurios, grsmingos. Jis kalbjo mergytei ir ninia-vo, laik besiblakanios rankeles, kol Peg su Mege keit jaivystyklus, apiplaudavo susitraukus upakaliuk, taip susirauk-ljus ir sudivus, kad jis atrod kaip senos moters. Taiau

 • COLLEEN McCULLOUGH n MORGANO KELIAS 2 9

  kartis neatslgo, ir galiausiai, kai plinliai sprogo ir dubo,mergait ugeso tyliai ir ramiai kaip vak.

  Dvasininkas pusbrolis Deimsas nerimavo dl laidotuvi.Taiau Morganai turjo giminysts teises, tad, nors ir visikaineturdamas laisvo laiko, jis palaidojo trej met sulaukusiMer Morgan su visomis anglikon Banyios teikiamomis i-kilmmis. Isekusi, netrukus gimdyti turinti Peg atsirm savo tet ir uov, o Riardas stovjo visai vienas ir apleistas irraudojo; jis niekam neleido prieiti. Jo tvas, kuris irgi buvoprarads vaik, o kas j, ties sakant, neprarado? jautsipaemintas, matydamas tok sielvartavim, tok nederam ne-vyrikum. Bet Riardui nerpjo, kaip jauiasi jo tvas. Jisnesuvok, kas dedasi aplink. Jo mayt Mer negyva, o jis,nors mielai bt sutiks mirti vietoj jos, gyvas pasaulyje bejos. Dievas nra geras. Dievas nra malonus ar gailestingas.Dievas kur kas blogesn pabaisa u Velni, kuris bent jauneapsimeta ess doras.

  Dikas ir Meg Morganai sutiko, jog nuostabu, kad Peg pa-gimdys kit vaik. Vienintelis vaistas, numalinsiantis Riar-do sielvart, tai kitas mylimas vaikelis.

  Jis gali bti jam prieikas, susirpinusi tarsteljo Meg. Tik ne Riardas! paaipiai atov Dikas. Jis minkta-

  knis.Dikas buvo teisus, Meg klydo. Riard Morgan antr kar-

  t uliejo meils vandenynas, nors dabar jis kai k suvok apiejo gelmes. inojo, kad jis bekratis, inojo apie jo audr gali,apie jo platybi aminyb. Jis prisiek, kad su iuo vaiku imoksplaukioti, kad nenaudos savo jg kovai. is sprendimas buvopriimtas t akimirk, kai jis pamat snaus veiduk, ramias smul-kias rankutes, uiuop io naujagimio lidnoje senoje emjepuls. Jo kraujo kraujas, jo kaul kaulai, jo msos msa.

 • Austral raytoja Colleen McCullough (g.1937) milijonus skaitytoj suavjo 20 kalb iverstu pasauliniu bestseleriu Erki paukiai, o dabar savo pasakojimo talent ji demonstruoja naujoje knygoje Morgano kelias (2000) romane apie tai, kaip Anglija XVIII a. kolonizavo Australij, kaip anglas Riardas Morganas, smuklininkas ir ginklakalys, tampa vienu pirmj katorginink, pasist nauj kolonij. Tai buvo vienas didiausi eksperiment su monmis: apgyvendinti nepastamame emyne Anglijos nusikaltlius. Riardas Morganas, dvylika mnesi kaljs audringose jrose, pradeda sukreiam mginim igyventi prieikoje naujoje emje, kur, nugaljs visas kltis, atras nauj meil ir nauj gyvenim.C. McCullough talentinga pasakotoja, gebanti pavergti skaitytoj. Herojai ir plikai, j argonas, epochos detals, intrigos, komikas palengvjimas po tampos, idavysts ir aistringos meils nuotykis visa tai daro krin simintin ir patraukl visiems, pasiilgusiems tikro romano.

  Moters kvapas mano nervse... A per ilgai buvau vienias, ir man

  maloniai kvepia tik dalykai, tolimi nuo lentpjvi ir Sidnjaus.