Click here to load reader

Colegiul National Spiru Haret · PDF file Colegiul National Spiru Haret

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Colegiul National Spiru Haret · PDF file Colegiul National Spiru Haret

 • '[ clcfon ' Far::0i53 ./ ]]0 .113, E-mail: offi

 • MINISTERUL EDUCATIEI I\IATIOHALE

  (:()Rrsrt-rf,rr. JUr)L:'f f:l+^l

  (;ORJ

  {'5."I i---_-: INSPF;CTORATUL SCOI.AR JUDETEAN GORI

  CENTRUL JUOETEAN DE RESURSE 9I ASISTENTA EOUCAITIONALA GORJ

  CENTRUL NR. 2 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8

  Str" Miorifei, Nr. 2, Tg-Jiu, Tel. 0353 I 409 rAncu-Jru 025

  I'eltfon,' Iar;0]5.1 ' :10 3ll. E-mail; officc'!'cjrregorj'ro. \\'ebPsge ; htqr;itrlrrt.

 • CENTRUL JUTIETEAN DE RESURSE 9l ASISTEHTA EDUCATIOHALA GORJ Loc;rlii;rtt;t f .irgu Jirr. Str" Ti3ru;rni. f r. lA, Codul Postal !10 l05,Ju{etul Gcrj

  CENTRUL NR. 3

  MINISTERUT EDUCATIEI I\IATIONALE

  lI

  -

  r,,"'

  Siptimflna Luni Marti Miercriri Joi

  26 - 28.A2.2019 10:00 - 14:00 14:00 - 1 8:00 10:00 - 14:00

  4 - 7.03.2019 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 14:00 - 1 8:00 14:00 - 18:00

  11 - 14.03.2019 10:00 - 14:00 14:00 - 18:00 10:00 - I4:00 14:00 - 18:00

  t8 - 20.03.2079 10:00 - 14:00 14:00 - 18:00 10:00 - I4:00

  Unitdli de invdldmhfi cu Personalitate Juridiad

  1. CnAnruITA CU PROGRAM PRELUNGTT "VlS DB COPrL'f (NR. 5) TG-JIU

  2. $COALA GTMNAZIALA "AL. $TBFULESCU" TG-JIU

  3. GRADINITA PRIK'NDELL TG-JIU 4. GRADINITA "TU.DDY" TG-JrU

  5. SCOALA GIMNAZIALA SITUBOTIN, COMUNA SCHELA

  6. gcoALA GIMNAZTALA "ION POPESCU VOITE$Tr", CpMUNA BATANE$TI (sAT. VOTTESTT VALE)

  7. GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PI$TB$TII DIN DEAL, COMUNA SCOARTA

  8. GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUDIENI, SCOARTA g. $coA[,A GIMNAZTALI. "ANTONIE MOGO$" CEAURU, CpMUNA BALESTT

 • N'|IINISTERUL EDUCATIET IIJATIONALEI[ r

  lm-sFECioFAiui. stoiffiutiTl-erv ccini -l -

  CENTRUL NR. 4

  $coALA GrMN AZTALLNR. 1 Strr. lMinerului. Nr. 3, Motru, Tel.

  MOTRU 0253 I 410 507

  cENTRUL JUDETEAN DE REsuRsE gt ASlsrENlA eouc{TloNALA e oR-r Locirlit;rtt;rl'.irguJiu.Str. I'iiruirni.\r. l,l,Codul Portal:f0105,Ju

 • G()nrst J|''f,D

  G'()R

  I NSPECTORATUL $COLAR IUDETEAN GORI GENTRUL JUDETEAT DE RESURSE 9l ASISTE}rTA EDU TtoNAl-A GORJ

  Locrlitataa Tirgu Jiu, Str- Tirmerr, Sr- l.{. Codul Polral !10 :O5, J t-ul Gorj Tclcfon / Fer: 0!53 / 110 3I3, E-mril: officeGciracsori.ro. 1\', I

  rttL FLN

  CENTRUL NR. 5 COLEGIUL TEHNIC TUATASARI

  Str.Principali, nr. 75 Mltisari, Tel. 0253 I 376 883

  Siptimflna Miercuri

  10:00 - 14:0026 - 28.02.2419 14:00 - 18:00 14:00 - 18:00 10:00 - 14:004 - 7.03.2019

  10:00 - 14:0011 - 14.03.2019 14:00 - 18:00 14:00 - 18:00 10:00 - 14:0018 - 20.03.24L9

  ARONDAM/CENTRU

  Unitdli de Invdydmfrnt cu Personalitate Juridi,

  1. COLEGIUL TEHNIC MATASARI

  2. $COALA GIMNAZTALL "NICOLAE COSTI BOLBO$I

  3. SCOALA GIMNAZIALA SLIVILE$TI

  ISCU'" COMUNA

 • IUIINIS,TERUL EDUCATIEI :NATIONALE

  rc()r\lsrL+rrL -t t-' | ) t :'t- F;.A Rl

  c;(-lrr-r

  lf I L- I NSPECTO RATI.JL SCOLAR JUDETEAN GORI

  cENTRUL JUDETEAN DE RESURSE 9l ASTSTENTA EDUCAltOrala GORJ Lccrlitrttr I'irgu Jiu. Str. I isrurne. \r. l.t, Codrrl Postll :10 :05-Ju{etul Gtrj

  1'rle forr '' [;rr;:0]Sl 'll0Il-1, L-nrail: officei!cjracgorj,ro.\\'ebP;rqr; lrttp:'1\l\t-l\.cjraegorj.ro

  CENTRUL NR. 6 LICEUL TEHNOLOGIC BUSTUCHIN

  Bustuchin, Tel. 0253 I 475l2l

  Siptimflna Luni Marti Joi

  26 - 28.02.20t9 14:00 - 18:00 14:00 - 18:00 4 - 7 .03.2019 10:00-14:00 14:00 - 18:00

  11 - 14.03.2019 10:00-14:00 14:00 - 18:00 1g - 20.03.2019 10:00-14:00 14:00 - 18:00

  ARONDARI/CENTRU

  Unitdli de invdydmdnt cu Personalitatu furidi'pd

  1. LTCEUL TBHNOLOGIC BUSTUCHIN

  2, LICEI]L TEHNOI,OGIC RO$IA DE AMARADIA

  3. LICEI]L TEHNOLOGIC STOINA

  4. $COAr,A GTMNAZTALA CApnnXr

  5. $COAI,A GIMNAZIALA HUREZANI

  6. $COAr,A GTMNAZIALA NR. 1 STEJART

  7. $COA[,A GTMNAZTALA rG-LOGRt$Tr

  8. $COALA GIMNAZIALA LIHULE$TI, COMUNA BERLB$TI

 • r NSPECTORATUL 9COLI\R |UDETEAN GORI CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE $I ASISTEHTA ALA GORJ

  Gorj tt'.(

  CENTRUL NR. 7 $coALA GrMN AZTLLLNR. 1 BUMBE$TI-JIU

  Str. Grigore Alexandru Ghica Nr. 2, Bumbeqti-Jiu, Tpl. 0253 463 456

  (.Initdli de invdydmdnt cu Personalitate Juridi4d

  1. COLEGIUL ''MIHAI VITE AZUL" BUMBESTI-JIU

  2. $COALA GTMNAZTALA MU$ETE$TI

  3. $COALA GTMNAZIALA NR. 1, BUMBE$Tr-JrU

  4. $COALA GTMNAZIALA SitUsOrrN-SCHELA

  s. $coALA GTMNAZIALA CAnprNI$

 • cENTRUL JUDETEAN DE RESURSE $l ASISTENTA EDUCATIONALA GORJ LocaLitrtca Tirgu Jlu, Str. Tirmane, Nr- l.t" Codul Portal .10 lO5, Judcgd Gorj

  I'cltfon / Far:0!53 / 110 f,13, E-mail: [email protected] \l'cb

  CENTRUL NR. 8 LICEUL TEORETIC NOVACI

  Str. Paringului, Nr. 57, Novaci, Tel. 0253 I 466 352

  S[ptflmflna Mar{i Miercuri

  26 - 28.02.2019 10:00 - 14:00 14:00 - 18:00 4 - 7.03.2019 10:00 - 14:00 14:00 - 18:00

  11 - 14.03.2019 10:00 - 14:00 14:00 - 18:00 18 - 20.03.2019 10:00 - 14:00 14:00 - 18:00

  ARONDAM/CENTRU

  Unitdli de invdldmfrnt cu Personalitate Juridipd

  1. LICEUL TEORETIC NOVACI

  2. $COALA GTMNAZTALA NOVACT

  3. LICEUL TEHNO],OGIC BAIA DE FIER

  4. $COALA GIMNAZIALA ALIMPE$TI

  5. $COALA GIMNAZTALA BUMBE$TI.PITIC

  6. SCOALA GTMNAZIALA NR. 1 POLOVRAGI

  7 . $COALA GTMNAZTALA BALCE$TI, BENGB$Tr-CIOCADIA 8. $COALA GIMNAZIALA SACELU

  9. GRADINITA NOVACI

 • MINISTERUT EDUCATIEI ilATTOTUALE

  I TNSPECTORATUL $COLI\R' |UDETEAN GORI

  GE]{TRUL JUDETEAH DE REAURSE 9l ASISTENTA EtrU TToNALA GORJ Locelitrtca TArgu Jlu, Str. Tirrurnr, Nr. l^{, Codul Poltal :10 :05, J Gorj

  Tcltfon / Fer:0153 / 210 313, E-meil: officc tc

  CENTRUL NR. 9

  $coALA GIMN AZIALA "GEORGE USCATESCU" Str. Trandafirilor, nr. 39, Tg. Cirbuneqti, Tel. 0

  Tel. 0766426742 (Prof, consilier ;colar Vddut

  l. CARBUNE$TI 6 I 426 742 Elenu)

  Slptflmflna Luni Marti Miercuri

  26 - 28.02.2019 11:00 - 15:00 10:00 - 14:00 4 - 7.A3.2019 14:00-18:00 11:00 - 15:00 10:00 - 14:00

  11 - 14.03.2019 14:00-18:00 11:00 - 15:00 10:00 - 14:00 lg - 20.03.2019 14:00-18:00 11:00 - 15:00 10:00 - 14:00

  Unitdli de Invdldmfrnt cu Personalitate Juri

  1. $COALA GTMNAZTALA NR. 1 "GEORGE USCATESCU" TG. CARBUNESTT

  2. $COALA GrM|{AZTALA BARBATESTI

  3. $COALA GTMNAZIALA JUPINE$Tr

  4. $COALA GIMNAZIALA NEGRENI, COMUNA LICURICI

  s. $coALA GrM|{AZIALA NR. 1 ALBENT

  6. $COALA GIMNAZIALA NR. 1 ANDREESTI, VLADIMIR

  7. $COALA GIMNAZIALA SAULE$TI

  8. $COALA GIMNAZIALA SCOARTA g. $COALA GIMNAZIALA ANINOASA

  10.$coALA GTMNAZ ALA "CORNELTUS RADU" DANCIULESTI

  1 1. $COALA GrMN LZIALL CRUSET- TIGORIA|2.$COALA GTMNAZTALA PR

 • N[INISTERUL EDUCATIEI I\IATIONALE

  (:orvsrL.!rrL JUtIF:'!'F:lAn|

  f;c)Fr-t

  r NSPECTORATUT. SCOT.AR IUDETITAN GORI cENTRUL JUDETEAN DE RESURSE 9r ASTSTENTA EDUCATIONALA GORJ

  [-,orelirrtrr I'irgu Jiu. $tr. f irruanr. \r. l.\. Codul Postal :10 ]05,.Iu{erul Gorj

  SC:OALA GIMN AZ;IALANR. 1, Str. ll'ineretului nr.

  CENTRUL NR. 10 ROVINARI

  1, Rovinari, Tel. 0253 I 371 255

  Slptflmflna Luni Marti Miercuri

  26 - 28.02.2019 10:00 - 14:00 14:00 - 18:00 4 - 7.03.2019 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00

  11 - 14.03.2019 10:00 - 14:00 14:00 - 18:00 18 - 20.03.20L9 10:00 - 14:00 14:00 - 18:00

  ARONDARI/CENTRU

  Unitdli de invd\dmdnt cu Personalitate Juridicd

  LICEUL 'TEHNOL,OGIC RO$IA - JIU, FAnCA;E$TI GRADINI'TA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 ROVINARI

  $COALA GIMI{AZIALA CILNIC

  $COALA GIMNAZIALA NR. 1 NEGOMTR

  SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ROVTNARI

  $COALA GIMNAZIALA NR. 1 TELBSTI

  $COALA GIMI\AZIALA NR. 3 ROVINARI

  $COALA GIMNAZIALA NR. 1 TICLENI

  LICEUL'TEHNOLOGIC NITTNXT

 • MINISTERUT EDUCATIEI NATTO1YALE

  I

  conrsr JT'I)

  cR

  I NSPECTORATUL $COLAR IUDETEq,N GOR| GENTRUL JUDETEAN DE RESURIiE 9l ASISTEIITA EDU TroNALi GORJ

  Locrlitatre Tirgu Jiu, Str- Tirmenr. -\r. ld Codul PoqtaM0 205, Gorj Tckfon / Fer:0353 / !10 313. E=mril: officc

  CENTRUL NR. 11 LICEUL TEHNOLOGIC TURCENI

  Str. Culturii, nr. L Turceni, Tel. 0253 I 33 012

  Sflptflmflna Marti Miercuri

  26 - 28.02.2019 14:00 - 18:00 10:00 - 14:00 4 - 7.03.2019 14:00 - 18:00 10:00 - 14:00

  11 - 14.03.2019 14:00 - 18:00 10:00 - 14:00 18 - 20.03.2019 14:00 - 18:00 10:00 - 14:00

  Unitdli de invdldmfrnt cu Personulitate

  1. LICEUL TEHNOI,OGIC TURBUREA

  2. LICEUL TEHNOLOGIC TURCENI

  3. SCOALA GTMNAZTALA "NTCOLAE TOMOVICT-PLOP$OR", COM. PLOP$ORU

  4. $COALA GIMNAZIALA BORASCU

  5. $COALA GIMNAZIALA BRANE$TI

  6. $COALA GIMNAZIALA CAPU-DEALULUI, BRANE$TI

  7. $COALA GTMNAZIALA rONE$Tr

  8. SCOALA GIMNAZTALA NR. 1 URDART

  s. $coALA GTMNAZTALA flXlAnEXr

 • MINISTERUT EDUCATIEI NATTOIUALE

  TNSPECTORATUL $COL/\R JUDETEAN GORf CENTRUL JUDETEAH DE REAURSE 9I ASISTEHTA EDUC TToNALA G(,RJ

  Locrlitataa Tiryu Jiu, Str- Timenr, r-r- lA. Codul Poltal 2I0 2O5. Gori Tclcfon / Fe:r: 0253 I tl0 313, E-meil: o

  CENTRUL NR. 12 LICEUL TEHNOLOGIC TISMAN

  Str. TismilnaD Nr. 159, Tismana, Tel. 0253 I 74 33s

  MiercuriSlptimflna

  10:00 - 14:0026 - 28.02.20"19 10:00 - 14:004 - 7.03.2019 14:00-18:00

  11 - 14.03.2019 14:00-18:00 10:00 - 14:00 10:00 - 14:0018 - 20.03.20!9 14:00-18:00

  Unitdli de invdldmhnt cu Personalitate J

  1. LICEUL TETINOLOGIC ''C-TIN BRANCUSI''

  2. LICE'UL TETINOL

Search related