Click here to load reader

Codul rutier 2018 - cdn4. rutier 2018.pdf · PDF fileDescrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Rominiei ROMANlA [Legislafie] Godul rutier 2018. - Bucuregti : Orizonturi,2018 r s B

 • View
  8

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Codul rutier 2018 - cdn4. rutier 2018.pdf · PDF fileDescrierea CIP a Bibliotecii...

 • CODUT RUTIER

  2018 *

  LEGTSLATTE RUTTERA,

  Editura ORTZONTURT

 • Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Rominiei ROMANlA [Legislafie]

  Godul rutier 2018. - Bucuregti : Orizonturi,2018 r s B N 978-97 3-7 36-387 -9

  34 656

  Redactor: loan Enescu Tehnoreda ctor: Pui u E n ach e

  Editura ORIZONTURI - Bucuregti B-dul Liberta{ii nr. 4, bl. 117, et.7, ap.20

  telefon: 021 .317 .76.79,0744.531 .333 e-mail: [email protected]

  www. ed itu ra-orizonturl, ro

  CUPRINS

  1. Ordonanla de urgenli a Guvernului nr. lgill2|JLl-privind circulalia pe drumurile publice modificatd prin Legea nr. 93 din 16 mai2016, modificatd prin O.U.G. nr. +tiin gO iunie 2016) 52. H.G. 139112006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanlei de urgenli a Guvernului nr.19512002 modificati prin H.G. 11. din 15 ianuarie 2015, modificatd prin H.G. 965 din2l ianuarie 2O1Z .... 92

  3. ORDINUL M.A.r. nr. 26g din g decembrie 2010 modificat prin ORDTNUL M.A.t. nr. 173 din 3 decembrie 2014, modiiicat prin ORDTNUL M.A.t. nr. 97 din 5 octombrie 2015 privinJ procedura de examinare pentru ob{inerea permisului deconducere.... 196

  4. OrdinutMAt nr. 161120ll modificat prin ORDTNUL M.A.t. nr. 149 din 8 octombrle 2014 priyind preschimbarea permiselor de conducere nalionale eliberate de autoritdtire competente are artor state cu documente similare romAnegti

  5. ORDINUL M.A.t. nr. 1S7t2}12din 26.06.2012 privind forma gicontinutul permisuluide conduce. ............ 2676. lnfractiuni contra siguranfei circulafiei pe drumurilepublice....... ........... 27g

  7. ORDINUL M.A.t. nr. 141 din 15 septembrie 2014 privind evidenla permiselor de conducere re{inute gi a sanciiun ilor aplicate conducdtoriror de autovehicure sau tramvaie ..... 2g2

  8. Ordonanti de urgenli a Guvernuluinr. g0/2017 din 6 decembrie 2017 (doar art.37) ................. 287

  9. LEGEANR .260 din2017 pentru modificarea gi completarea o.G' nr. 81 12000 privind certificarea incadrdrii vehicureror inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranla circulaliei rutiere, proteclia mediului' 9i incategoria de folosintd conform destinaliei, prin inspe{ia tehnicd periodicd...... 28g

 • Tabel cu contraventiile pentru care se aplici amenzi 9i puncte de pena|i2are................. ..........,...... 299

  Tabel cu contravenliile pentru care se aplici amendi 9i suspendarea dreptului de a conduce........................... 303

  4

  oRDO_NANTA DE URGENTA Nr. 195 t2OO2 din 12.12.2002 privind circulagia pe drumurile

  publice cu modificirile aduse prin: - O.U.c. nr. 63/2006; - Legea nr.61200T; - D.C.C. nr.t47t?007; - O.U.c. nr. 69/2007; - D.c.C. nr.661t2007; . D.C.C. nr.T42t200B: - O.U.c. nr.146t2008; - O.U.c. nr. 9/2009; - O.U.c. nr.54t2010; . Legea nr.20212010; . O.c. nr.5t2011; . D.C.C. nr.500t2012; . Legea nr.16112011; . Legea nr,203t2012; . Legea nr.18T12012; .Legea nr.2i5l2012; . O.c. nr.21t2014; - Legea nr. 93/20i6; - O.U.c. nr.41t2016, - O.U.c. nr.90t2017 ln temeiul art. 108 din Constitulia Romdniei, republicati,

  9i al art. 1 pct. ilr.S din Legea nr. itgtzotr privind'abiritaiea Guvernului de a emite ordonanle,

  Guvernul Romdniei adopti prezenta ordonanfi.

  ART.I

  .. ordonanla de urgenrd a Guvernuruinr.lgsr2002 privind circura- tia pe drumurile publice, republicati in Monitorul oficialal Rom6niei, Partea l, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificdrite gi compteErile ulterioare, se modificd gi se completeazd dupd cum urmeaze:

  CAPITOLUL I DtsPoztTil cENERALE

  Art. 1. - (l) Circulalia pe drumurile publice a vehiculelor, pie_ tonilor gi a celorrarte categorii de partiiipan{i ra trafic, oreptlrire,

 • obligatiile gi rdspunderile care revin persoanelor fizice gijuridice, precum gi atributiile unor autoritdli ale administrafiei publice, in- stitulii gi organizaiii sunt supuse dispozi{iilor prevdzute in prezen- ta ordonantd de urgen{i.

  (2) Dispoziliile prevdzute in prezenta ordonanld de urgen_ td au ca scop asigurarea desfdgurdrii fruente gi in siguran'td a circulatiei pe drumurile publice, precum 9i ocrotirea vielii, inte- gritdtii corporale gi a sdnatd[ii persoanelor participante ia trafic sau aflate in zona drumului public, proteclia drepturilor 9i intere- selor legitime ale persoaneror respective, a proprietdliipubrice gi private, cdt gi a mediului.

  (3) Autoritatea competentd in domeniul circulaliei pe dru_ murile publice privind inilierea 9i avizarea unor reglementdri, precum gi aplicarea 9i exercitarea controlului privind respecta_ rea normelor din acest domeniu este MinisterulAdministra{iei gi lnternelor, prin lnspectoratul General al poliliei Rom6ne.

  (4) Reglementdrile privind circulalia pe drumurile publice se emit, dupd caz, de cdtre autoritd(ile publice centrale sau loca_ le cu atributii in acest domeniu, numai cu avizur rnspectoraturui General al Politiei Romane gi cu respectarea acorduriror 9i con-ventiilor internationale la care Romdnia este parte.

  (5) Prevederile prezentei ordonan{e de urgenld se apricd tutu- ror participan{ilor la trafic, precum gi autoritdlilor care au atribulii in domeniul circuratiei gi siguranlei pe drumurire pubrice, precum gi in domeniul protecliei mediului.

  Art.2. - indrumarea, supravegherea gi controlul respectdrii normelor de circuratie pe drumurire pubrice se fac de cdtre pori- tia rutierd din cadrul lnspectoratului General al poliliei Romlne, care are obrigatia sd ia mdsurire regare in cazur in care constatd incalcari ale acestora.

  Art.3. - circulatia pe drumurire pubrice din zona de frontierd gi din alte zone pentru care, potrivit regii, s-au stabirit restriclii se face cu respectarea regrementdriror instituite pentru acere zone.

  Art.4' - controlur circuraliei vehicureror apar!in6nd institu{iiror din sistemulde apdrare, ordine pubricd gi sigurJnld nalionari se efectueazd de cdtre poli{ia rutiere, precum gi de personalul de_ semnat de cdtre aceste institulii.

  Art.5. - (1) Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrdrilor, conform competen[elor ce ii revin,

  6

  cu avizul poli{iei rutiere, este obligat sd instaleze indicatoare orialte dispozitive speciare, sd apricl marcaje p" oruruiir" prnri- ce, conform standardelor in vigoare, gi s-d le menlind i;

  -.br" corespunzdtoare.

  (2) Administratorul drumului public sau, dupd caz, antrepre_ norul ori executantur rucrdriror este obrigat sd semnariz"="

  "oi""-punzdtor, c6t mai repede posibil, orice obstacol aflat p" p".t"" carosabild, care stdnjenegte sau pune in pericol ,igur"nl"';r"r_ la[iei, gi sd ia toate mdsurile de injdturare a acestuia.

  (3)Autoritdtire pubrice rocare sunt obrigate sd amenajeze sta- [iile mijloacelor de transport pubric de pLrsoane, prevdzute cualveole sau refugii, cu avizul poliliei rutiere.

  (4) Se interzic amplasarea construcliilor de orice fel gi prac_ ticarea actelor de come( pe trotuar saj pe acostament,'in par_ cdrile amenajate sau pe partea carosabiid, in conOiliite'i; ;; acestea ar afecta siguranla circuraliei pietoniror gi vehicuretor.

  (5) in perimetrui staliiior mijroaceror de transport pubric depersoane pot fi amenajate doar spalii: a) de agteptare pentru cdldtori; b) pentru comercializarea legitimaliilor de cdldtorie. (9) in cazul producerii unui eienimlnt rutier ca urmare a stdrii

  tehnice necorespunzltoare a drumurui pubric, a nesemnatirJrii sau a semnalizdrii necorespunzdtoare a acestuia, pr""urn gi

  "obstacolelor ori rucrdriror care se executi p" "c"si", "Jrillr-tratorul drumurui pubric, antreprenorur sau executantur rucrdriror

  rdspunde, dupd caz, administrativ, contravenlional, civif sau pe_ nal, in condi{iite tegii.

  (7) orice mdsurd de restriclie a circuraliei pe drumurire pubri- ce se dispune de cdtre administratorur drimurui numai cu avizurpolitiei rutiere.

  (8) Prin exceplie de ta atin.(7), Tn cazuri temeinic justificate, politia rutierd poate dispune, fdrd acordur administratorutui oiu-mului public, mdsuri temporare de restriclie a circuraliei pe oru- murile publice.

  . (?) in.scopul asigurdrii desfdgurdrii in condilii de siguranld a circula{iei pe drumurire pubrice, porilia rutierd poite sotirit"

  "o'rinistratorului drumurui pubric executirea sau, dupd caz, oesriinla- rea de amenajdri rutiere.

  . . Art.6. - in sensul prezentei ordonan[e de urgenld, expresiile

  gi termenii de maijos au urmdtorul inleles:

 • 1. acordare a prioritdlii- obligalia oricirui participant la trafic de a nu-gi continua deplasarea sau de a nu efectua orice altd manevri, dac6 prin acestea ii obligd pe ceilalti participanli la tra- fic care au prioritate de trecere sd-gi modifice brusc direclia sau viteza de deplasare ori sd opreascd;

  2. acostament-fAgia laterald cuprinsd intre limita piirfiicaro- sabile gi marginea platformei drumului;

  3. amenajdri rutiere - totalitatea construcliilor, dispozitivelor gi oriciror mijloace tehnice, altele decdt cele destinate semnali- zdrii, amplasate pe drumul public in scopul asigurdrii securitd[ii rutiere;

  4. ansamblu de vehicule - vehiculul cu motor cuplat cu unul sau doud vehicule, care circuld pe drum ca o unitate;

  5. autostradd - drumul national de mare capacitate gi vitezd, sem nal izat special, rezew at exclusiv circulaliei autoveh icu lelor, cu sau fdrd remorci, care nu servegte proprietdfii riverane, pre- vdzut cu doud cdi unidirectionale, separate printr-o zond medi- and sau, in mod exceplional, prin alte modalitd{i, cu exceplia unor locuri speciale sau cu caracter temporar, av6nd cel pulin doud benzide circulatie pe sens gi bandd de urgenld, interseclii denivelate gi accese limitate, intrarea 9i iegirea fiind