of 7 /7
~*irs #'NNE[ÎE§#1 şl SPORTul.Ul 1 CCSIASI CfflDtCUU"^S"imul. CODUL DE ETICA SI CONDUITA PROFESIONALA AL CASEI DE CULTURA A STUDENTIljoR DIN IASI CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE 1. Scopul acestui Cod etic este acela de a promova stamdardele necesare pentm mgajatii Casei de Cultura a entilor Din lasi ^m vederea ^mpiedicãrii activitãţilor ce contravin legiloT Şi reglementãrilor legale care eazã activitatm şi pentni a promova un comportament corect din punct de vedere etic, inclusiv pentm a ţiona conflicte de interese personale şi/sau profesionale ale angajaţilor institutiei. Codul etic este obligatoriu şi se aplicã întregului personal al institutiei. De asemenea, fiecaie angajat trebuie opte un comportament adecvat, care sã respecte principiile promovate de piezentul cod etic. CAplTOLUL n - vALORI, pRINclpn ŞI NORME DE coNDulTĂ 2. (1) Personalul din cadrul Casei de Cultura a Studentilor Din lasi trebuie sã îşi desfãşoafe activitatea 'sionalã în confomiitate cu urmãtomele valori şi principii: parţialitate, independenţã şi obiectivitate; , ponsabilitate moralã, socialã şi profesionalã; ;egritate moralã şi profesionalã; nfidentialitate; ivitate în interesul public; pectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului; spectarea autonomiei personde; nestitate şi corectitudine intelectualã; spect şi toleranţã; toexigenţã în exercitarea profesiei ; teres şi responsabilitate în raport cu propria fomare profesionalã; plicarea în democratizarea societãţii, în creşterea calitãţii activitãţii didactice şi a prestigiului unitãtii/instituţiei vãţãmânt preuniversitar, precum şi a specialitãţii/domeniului în care lucreazã; espingerea conduitelor didactice inadecvate. Principiile adoptate la nivelul Casei de Cultm a Studentilor Din lasi se realizeazã prin spectarea legilor şi reglementãrilor în vigoane precum şi a regulamentelor adoptate la nivelul institutiei; bunãtãţirea continuã a mediului organizaţional şi minimalizarea riscurilor asociate acestui mediu; otejarea infomaţiilor confidenţiale, a celor referitoane la drepturile de proprietate, precum Şi a celor referitoare neficiarii şi partenerii educaţionali; ntpiaTpa c!; fnl.Q€rfin r^rpcm.m7ãtnat.p a l`imiirilr`r inetitiitipi.

CODUL DE ETICA SI CONDUITA PROFESIONALA AL CASEI DE

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CODUL DE ETICA SI CONDUITA PROFESIONALA AL CASEI DE

1
CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE
1. Scopul acestui Cod etic este acela de a promova stamdardele necesare pentm mgajatii Casei de Cultura a
entilor Din lasi ^m vederea ^mpiedicrii activitilor ce contravin legiloT i reglementrilor legale care
eaz activitatm i pentni a promova un comportament corect din punct de vedere etic, inclusiv pentm a
iona conflicte de interese personale i/sau profesionale ale angajailor institutiei.
Codul etic este obligatoriu i se aplic întregului personal al institutiei. De asemenea, fiecaie angajat trebuie
opte un comportament adecvat, care s respecte principiile promovate de piezentul cod etic.
CAplTOLUL n - vALORI, pRINclpn I NORME DE coNDulT
2. (1) Personalul din cadrul Casei de Cultura a Studentilor Din lasi trebuie s îi desfoafe activitatea 'sional în confomiitate cu urmtomele valori i principii:
parialitate, independen i obiectivitate; ,
;egritate moral i profesional;
spectarea autonomiei personde;
plicarea în democratizarea societii, în creterea calitii activitii didactice i a prestigiului unittii/instituiei
vmânt preuniversitar, precum i a specialitii/domeniului în care lucreaz;
espingerea conduitelor didactice inadecvate.
Principiile adoptate la nivelul Casei de Cultm a Studentilor Din lasi se realizeaz prin
spectarea legilor i reglementrilor în vigoane precum i a regulamentelor adoptate la nivelul institutiei;
buntirea continu a mediului organizaional i minimalizarea riscurilor asociate acestui mediu;
otejarea infomaiilor confideniale, a celor referitoane la drepturile de proprietate, precum i a celor referitoare
neficiarii i partenerii educaionali;
®
®
angaj ailor cu respect i protej area drepturilor omului;
ea conflictelor de Înterese;
Lor, planurilor, rapoartelor, mali2x2lor, infomrilor sau a altor comunicri de natur public;
ea unei atitudini pozitive fa de infomarea imediat despre orice dovad de comportament ilegal sau ^m
L vederea asigurrii cursurilor si a unei educatii non-fomale de calitate, în re]atii[e cu studeiitii sÎ tinerii
de pana la 35 de ani. persoanele i.esponsabile cu instruirea i educaia, în mod particular referentii
au obligaia de a cunoate, respecta i aplica un set de norme de conduit.
u în vedere:
rea sntii fizice, psihice i morale a studentilor si tinerilor prin:
}gherea pemanent a acestora pe tot parcursul activitilor în institutie cât i în cadrul celor organizate de
h afra acesteia, în vederea asigurrii depline a securitii tuturor celor implicai în aceste aciuni;
;erea agresiunilor fizice i tratamentelor umilitoare, sub orice fom, asupra studentilor si tinerilor;
mea proteciei fiecrui student/tanar, prin denunarea fomelor de violen fizic exercitate asupra
i oricrei fome de discriminare, abuz, neglijen sau de exploatare a studentilorftinerilor;
Hea oricror fome de abuz sexual, emoional sau spiritual;
erea hmirii sexuale i a relaiilor sexuale cu studentii/tinerii, inclusiv a celor consensuale;
nsabilitate în vederea atingerii de ctne studenti/tineri a standardelor de performan prevzute de fiecare
vitate culturala .
de influen i favoritismul în procesul de evaluare ;
rea de fonduri de la elevi sau de la tineri in folos personal
]erea din relaiile cu studentii/tinerii a oricrei fome de discriminare, asigurarea egalitii de anse .
a demnitii i recunoaterea meritului personal al fiecrui studenvtanar
4. Salariatii din cadrul Casei de Cultura a Studentilor Din lasi , vor respecta i aplica umtoarele norme de
luit cole8ial :
laiile profesjonale trebuie s se bazeze pe respect,onestitate,solidaritate, cooperare, corectitudine, toleran,
a denigrrii. sprij in reciproc, confidenialitate, competiie loial, interzicerea fiaudei intelectuale ;
rice angajat va evita leza[.ea libertii de opinie, vizând convingerile politice i religioase;
angajat va evita practicarea oricrei fome de discriminare în relaiile cu ceilali colegi;
tre persoanele din institutie responsabile cu instnrirea i educaia studentilor/tinerilor se interzice solicitarea de
®
ATS 4,'NNc]EE|Rnu]TINERETul.Ul l SPORULul §uc_lnAml valuanea competenei profesionale se vor utili2a criterii care au În vedere perfomana i rezultatele
)nale;
iea desfasurata;
; angajat trebuie sa evite , prin afimaii, aprecieri sau aciuni, s afecteze imaginea profesional i/sau
a oricrui lt angajat , cu excepia situaiilor prevzute i fomalizate de actele nomative ^m vigoare
rile anuale,comisia de disciplin etc.);
aga activitate a angajatilor , responsabile cu instruirea i educaia, trebuie s pemit accesul la infomaiile
ereseaz pe toi membrii comunittii studentesti, posibilii candidai, instituiile cu caie entitatea colaboreaz
cul larg, asigurând astfel o infomame corect i facilitanea egalitii de mse, precum i asigurarea accesului
11 la resursele institutiei i ale sistemului de educatie non fomala;
a public - prin drept la rq)lic, discurs public, ^mtrunire etc. , atunci când o anumit situaie creat de ctre
i sau de che oricine altcineva din afam acesteia afecteaz imaginea instituiei .
În relaia cu instituii[e i reprezentanij comunitii ]ocale, persoanele responsabile cu instniirea i
b non formala , vor respecta i aplica umtoarele nome de conduit:
borarea i par(eneriatul cu instituiile/rq)rezentanii comunitii locale vor avea în vedere asigurama
lui reciproc, ^m scopul fimizrii unor servicii educaionale de calitate;
mrarea i parteneriatul cu organi2aiile non-guvemamentale ce au ca obiect de activitate educaia vor avea
re asigurarea sprijinului reciproc, în scopul fimizrii unor servicii educaionale de calitate;
>nsabilitate i transpanen în fimizafea de infomaii ctre alte instituii de cultura ;
meriatele cu ageni economici vor avea ^m vedere asigumea sprijinului reciproc, în scopul fimizrii unor
educaionale de calitate;
alizarea colaborrii i a parteneriatelor cu instituiile/reprezentanii ,comunitii locale, organizaiile non-
imentale i agenii economici nu se vor amgqja activiti care s conduc la prozelitism religios i parti2mat
acfiuni care pun în pericol integritatea fizic i moral a studentilor/tinerilor sau care pemit exploatarea
a acestoraL
Norme genera]e de €onduit profesional a persom]u]ui contmctual
ar€a unui serviciu publîc d€ ca]itate
;onalul contractual are obligafia de a asigma un serviciu public de calitate în beneficiul cetenilor, prin iarea activ la luarea deciziilor i la tramspunerea lor în practic, în scopul realizrii competenelor instituiei în limitele atribuiilor stabilite prin fia postului.
xercitarea fimciei personalul comactual are obligaia de a avea un comportament profesionist, precum i gura, în condiiile legii, transparena administrativ, pentn) a câtiga i a menine încrederea publicului ^m atea, imparialitatea i eficacitatea autoritfilor i instituiilor publice.
tarea Constituiei i a ]egîlor
*|TS ?,'NNJkT#t#i ) spoRTu" CCSIASI cffiotaJmRl^i"Do".
Angajaii contractuali au obligaia ca, prin actele i faptele lor, s respecte Constituia, legile rii i s neze pentm punerea în aplicare a dispoziiilor legale, în conformitate cu atribuiile care le revin, cu respectarm i profesionale. ersonalul contractual trebuie s se confomeze dispoziiilor legde privind restrângerea exerciiului unor turi, datomt naturii fimtiilor dtinute.
litatea fa de autoritile i instituiile publice
ersonalul contractual aie obligaia de a apra cu loialitate prestigiul instituiei publice în care îi desfoar itatea, precum i de a se abine de la orice act ori fpt care poate produce prdudicii imaginii sau intereselor e ale acesteia. ngaj ailor contractuali le este interzis :
exprime în public aprecieri neconfome cu realitatea în legtu cu activitatea autorittii sau instituiei publice e îi desfoari activitatea, cu politicile i strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter nomativ
individual; fc aprecieri în legtur cu litigiile aflate în cuts de soluionare i în care "toritatea sau instituia public în
îi desfoar activitatea are calitatea de parte. dac nu sunt abilitai în acest sens; dezvluie infomaii care nu au caracter public, în alte condiii decât cele prevzute de lege; dezvluie infomiaiile la oare au acces în exercitarea fimtiei, dac aoeast dezvluire este de natur s atrag
venite ori s prejudicieze imaginea sau drepturile instituiei ori ale unor fimcionari publici sau
4
rntractuali, precum i ale persoanelor fizice sau juridice; le asisten i consultan persoanelor frice sau juridice, în vederea promovrii de aciuni juridice ori de împotriva statului sau autoritii ori instituiei publice în care îi desfoar activitatea.
erile alin. (2) lit. a}d) se aplic i dup încetarea raportului de munc, pentni o perioad de 2 ani, dac } din legi speciale nu prevd alte temene. erile prezentului cod de conduit nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaia legal a personalului 1 de a fiJmiza infomaii de interes public celor interesai, în condiiile legii.
1 Opiniilor
plinirea atribuiilor de serviciu angajaii contractuali au obligaia de a respecta demnitatea fimciei orelând libertatea dialogului cu promovanea intereselor autorittii sau instituiei publice în care îi activitatea.
/itatea lor mgajatii contractuali au obliga!ia de a respecta libertatea opiniilor i de a nu se lsa influenai rente personale. imatea opiniilor, personalul contractual trebuie s aib o atitudine conciliant i s evite generarea ir datorate schimbului de preri.
a public
le cu mijloacele de informane în mas se asigur de ctre persoanele desemnate în acest sens de rul autoritii sau instituiei publice, .m condiiile legii. iii contractuali desemnati s participe La activiti sau dezbateri publice, În calitate oficial, trebuie s mitele mamdatului de repre2mtare încredinat de conductorul autoritii ori instituiei pub]ice ^m care îi activitatea sau mandatul dat de demnitaml în cabinetul cruia sunt încadrai.
Ll în care nu sunt desemnai în acest sens, angajaii contractuali pot participa la activiti sau dezbateri Jând obligaia de a foe cunoscut faptul c opinia exprimat nu rq)rezint punctul de vedeic oficial al ori instituiei public€ în cadrul creia îi desfoar activitatea.
a politic
*TS Î|i.NNEtî##ti i SiioRTULul
izeze sprij in logi
CCSIAsl a#OtamlmAmDBqqm.
aboreze, atât în cadnil relaiilor de serviciu, cât i ^m afara acestoia. cu persoanele fizice sau juridice care iii ori sponsorizri partidelor politic; eze în cadrul autoritilor sau instituiilor publice însemne ori obiecte inscripionate cu sigla sau ea partidelor politice ori a candidailor acestora.
m imaginii proprii
iderarea fimciei pe care o deine, personalul contractual are obligaia de a nu pemite utilizafea numelui naginii proprii în aciuri publicitane pentru promovarea unei activiti comerciale, precum i în scopuri
relaiil
In
;1aiile cu personalul contractual i fimcfionarii publici din cadrul autoritii sau instituiei publice în care îi ir activitatea, precum i cu persoanele fizice saujuridi«, angajaii contractuali sunt obligai s aib un mment bazat pe respect, bun-ci`edin, corectitudine i amabilitate. onalul contractual ane obligaia de a nu aduce atingere onoarei, reputaiei i demnitii persoanelor din utoritii sau instituiei publice în care îi desfoar activitatea, precum i ale pcrsoanelor cu caie intr ^m în exercitarea fimciei, prin:
buinarea unor expresii j ignitoare; nuirea aspectelor vieii private; ilarea unor sesizri sau plângeri calomnioase.
onalul c adopte o atitudine imparial i justificat pentm rezolvarea clar i eficient a ntractual are obligaia s respecte principiul egalitii cetenilor în faa legii
)romovarea unor soluii coerente, confom principiului tratamentului nedifereniat, raportate la aceeai categorie situaii de fapt; 3limimea oricrei fome de discriminare bazate pe aspecte privind n*omlitatea, convingerile religioase i itice, starea material, sntatea. vârsta, sexul sau alte aspecte.
nduita în cadru] re]aii[or internaionale
Personalul contractual care reprezint autoritatea sau instituia public ^m cadrul unor organizafii intemaionale, tituii de învmânt, conferine, seminarii i dte activitti cu caracter intemaional are obligaia s promoveze o
F:,îaqyi?emcbj,lre*p*i:i=t,:irid#tirssa:t::#aî#u®bLiffioo,%:#eanuKprimaopiniipeponde
Îî#Pffi„#L:#joEd=sâuîîîî;:toeEtu::::mÂesteobLîgatsriboconduît®mspunzbmmgu]Î]orde tocol i s respecte legile i obiceiurile rii gazd.
[email protected] privind [email protected] cadourilor, seNicîilor i avantajelor
ngajaii contractuali nu trebuie s solicite ori s accq)te cadouri, servicii, favoruri, invitaii sau orice alt avamtaj, e le sunt destinate personal, familiei, prinilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avd relaii de afaceri sau natur politic, care le pot influena imparfialitatea în exercitarea fimciilor publice deinute ori pot constitui o ompens în raport cu aceste fiincii.
rticiparea la procesul de luare a deciziilor
;iilrs #'NNEtffiut, HPOR"l.Ul
®
®
uC_#Âl n procesul de luare a deciziilor angajaii contractuali au obligaia s acioneze confom prevederilor legale i s xercite capacitatea de apreciere în mod fimdamentat i impar!ial.
ngajaii contractuali au obligaia de a nu promite luarea unei decizii de ctre autoritatea sau instituia public, tre ali fiincionari publici, piecum i îndeplinir® atribuiilor în mod privilegiat.
ectivitate în eva]uare
n exercitarea atribuiilor specifice fimciilor de conducere, angajaii contractuali au obligaia s asigure itatea de anse i tratament cu privire la dezvoltanea carierei pentni personalul contractual din subordine. ersonalul contractual de conducere are obligaia s examineze i s aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare
mpetenei profesionale pentni personalul din subordine, attmci când propune ori aprob avansri, promovri. sferuri, numiri sau eliberri din fimcii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice fom voritism ori discriminare. ersonalul contractual de conducere are obligaia de a nu fvori2a sau defavoriza accesul ori promovarea în
contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconfome cu principiile zute la art. 3.
sir€a abuziv a atribuii]or funciei deinute
ersonalul contractul are obligaia de a nu folosi atribuiile fimciei deinute în alte scopuri decât cele zute de lege
activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori aciuni de ol, personalul contractual nu poate urmri obinerca de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea
rejudicii materiale sau morale altor persoane. gajaii contractuali au obligaia de a nu interveni sau influena vreo anchet de orice natur, din cadrul
tuiei sau din afara acesteia, în consideraica 'fimciei pe cafe o dein. ngajaii contractuali au obligaia de a nu impune altor angajafi contractuali sau fimcionari publici s se înscrie
rgani2aii sau asociaii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promiându-le acordarea avmtaje materiale sau profesionde.
izarea resurse]or pub[ice
ersonalul contractual este obligat s asigure ocrotirea proprietii publice i private a statului i a unitilor inistrativ-teritoriale, s evite producerea oricnri prejudiciu, actionând în orice situaie ca un bun proprietar. ersonalul contractual are obligaia s foloseasc timpul de lucru, precum i bunurile aparinând autoritii sau
tuiei publice numai pentm desfurarea activitilor afermte fimciei deinute. ersonalul contractual trebuie s propun i s asigure, potrivit atribuiilor cafe îi revin, folosirea util i
ient a banilor publici, în confomita±e cu prevederile legale. ersonalului contractual care desfoar activiti publicistic€ în intcres personal sau activiti didactice îi este
rzis s foloseasc timpul de lucru ori logistica autoritii sau a institutiei publice pentm realizarea acestora.
itarea participrii la achiziii, concesionri sau Închirieri
rice angajat contractual poate achiziiona un bun aflat în proprietatea privat a statului sau a unitilor inistrativ-teritoriale, supus vânzrii în condiiile legii, cu excq]ia umtoarelor cazuri :
d a luat cunotin, în cusul sau ca umare a ^mdeplinirii atribuiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea urilor care urineaz s fie vândute; ând a participat, în exercitarea atribuiilor de serviciu, la organi2area vânzrii bunului respectiv; hd poate influena operaiunile de vanzare sau când a obinut infomaii la care persoanele interesate de it)rarea bunului nu au avut acces.
alin. (1 ) se aplic În mod corespunztor i ^m cazul concesionrii sau închirierii unui bun aflat în rietatea public ori privat a statului sau a unitilor administrativ-teritoriale.
gajailor contractuali le este interzi§ fimizarea infomaiilor refritoare la bunurile proprietate public sau
ji"S r,iNNEiiEsHt, , SPORTU,.U[ CCSIAsl"D,"RIIS"Dm,
a statului ori a unitilor admiristrativ-teritoriale, supuse operatiunilor de vânzare, conce§ionare sau
Angajatii se bucur de toate drepturile legale stipulate în contrastul de munc.
Angajatii au obligaii i rspunderi cane decuig din\prevederile contractului de
Crearea atmosferei de lucru în timpul cusurilgr, festivalurilor,
®
®
studentii/tinerii la o comunicare loial i dialog eficient, bazat pe respect recip
Administratie recommdrile,;munc.
orkshop-urilor , încurajând
ru a ofti acestora posibiliti
ie, spirit critic, sensibilitate).
te de cati.e toti angajatii.aStudentilorDinlz"i.)atecontraveniacestora.
tiei ^in cadrul unui instructaj.orreglementarilegislative:5tituiilepublice;,
t..,iF_-;. :_
printr-o varietate de mijloace, folosite cu obiectivitate i corectitudine, pentm
de afimare a tuturor laturilor personalitii acestora (inteligena, imaginai
Referentii culturali trebuie sa infomeze studentii/tinerii despre modalitile i
le va aplica.
Angajatii, au obligaia, prin conlucrarea cu studentii, s contribu.i? la pstrar
institutiei.
Activitatea culturalurtistiffi va fi sprijinit de personalul compartimentului adm
Activitatea instituiei este orgamizat confom Rol si ROF cunoscute si aplica
CAPITOLUL IV - DISPOZITII FINALE
8. Prezentul cod etic este obligatoriu pentni întregul personalul Csu5ei de Cultura a
9. Prezentul Cod nu se substituie legilor i regulamentelor în vigoare i nici nu po
Art| 10. El va fi adus la cunotin, pe baz de semntur, tuturor angajailor institti
Legea nr. 477/2004 Codul de conduit a personalului din autoritile i ins
Intocmit'
/J^/6/W'a///ffiwffgfii| -