CODE: VL CLUB MED KANI - Amazon S3 ... CODE: VL CLUB MED KANI Early Booking Bonus  ¸¾ ¸² ¸£ ¸­ ¸â€ ¸«

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CODE: VL CLUB MED KANI - Amazon S3 ... CODE: VL CLUB MED KANI Early Booking Bonus...

 • CODE: VL CLUB MED KANI

 • CODE: VL CLUB MED KANI

  สายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์ออกเดนิทางทุกวนั

  ออกเดนิทาง PG 711 กรงุเทพฯ – มาเล ่(มลัดฟีส)์ 09.30-11.45

  เดนิทางกลบั PG 712 มาเล ่(มลัดฟีส)์– กรงุเทพฯ 12.40-19.05

  สายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน์ ออกเดนิทางทุกวนั ต่อเครือ่งที่เมอืงโคลอมโบ ประเทศศรลีงักา

  ออกเดนิทาง UL403 กรงุเทพฯ – โคลอมโบ(ศรลีงักา) 09.00 - 10.50

  ตอ่เครือ่ง UL115 โคลอมโบ(ศรลีงักา) – มาเล(่มลัดฟีส)์ 13.35 - 14.30

  เดนิทางกลบั UL104 มาเล ่(มลัดฟีส)์– โคลอมโบ(ศรลีงักา) 20.35 - 22.35

  ตอ่เครือ่ง UL402 โคลอมโบ(ศรลีงักา) – กรงุเทพฯ 01.15 - 06.15 (วนัรุง่ข ึน้)

 • CODE: VL CLUB MED KANI

  วนัแรกของการเดนิทาง กรงุเทพฯ – มาเล ่(มลัดฟีส)์

  06.00 น. ผูโ้ดยสารท าการเชค็อนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชัน้ 4 (ควรถงึสนามบนิ 2-3 ชม. กอ่นการเดนิทาง)

  .......... ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์

  .......... เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิบิราฮมิ นาเซอร ์เมอืงหลวงของมาเล ่ประเทศมัลดฟีส ์หลงัท าการ ผ่านดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ ใหท้า่นตดิตอ่ที ่เคานเ์ตอร์ CLUB MED KANI

  และเจา้หนา้ทีน่ าทา่นเดนิทางเขา้สูร่สีอรท์

  อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศยักบัทวิทศันอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์

  ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ อสิระเพลนิเพลนิกบัดนตรยีามค า่คนืของโรงแรม โดยทา่นสามารถสัง่เครือ่งดืม่ตา่งๆ ไดจ้ากบารเ์ครือ่งดืม่

  แบบไม่อัน้ ฟร!ี!! (ยกเวน้เครือ่งดืม่พเิศษนอกเมนู)

  สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอัธยาศยั ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์

  วนัทีส่อง (สาม) ของการเดนิทาง มลัดฟีส ์ เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์

  อสิระพักผ่อนตามอัธยาศยั หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิด าน ้าตืน้ , เรอืใบ,

  วอลเลย่บ์อลชายหาด, สระว่ายน ้า หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกบัทางรสีอรท์เชน่ ด าน ้าลกึ กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอืน่ๆอกีมากมาย

  กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์

  อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศยักบัทวิทศันอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์

  ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ อสิระเพลนิเพลนิกบัดนตรยีามค า่คนืของโรงแรม โดยทา่นสามารถสัง่เครือ่งดืม่ตา่งๆ ไดจ้ากบารเ์ครือ่งดืม่

  แบบไม่อัน้ ฟร!ี!! (ยกเวน้เครือ่งดืม่พเิศษนอกเมนู)

  สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอัธยาศยั ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์

  วนัทีส่าม(สี)่ของการเดนิทาง มาเล ่(มลัดฟีส)์ – กรงุเทพฯ เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์

  อสิระพักผ่อนตามอัธยาศยั หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิด าน ้าตืน้ , เรอืใบ, วอลเลย่บ์อลชายหาด, สระว่ายน ้า หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกบัทางรสีอรท์เชน่ ด าน ้าลกึ

  กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย

  เก็บสมัภาระเพือ่ท าการ Check Out ออกจากรสีอรท์

  กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์

  ทางโรงแรมจะท าการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้

  ......... ออกเดนิทางไปยังสนามบนิมาเลเ่พือ่เดนิทางกลบั

  ......... ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ

  ......... เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ

  

 • CODE: VL CLUB MED KANI

  Early Booking Bonus ส ารองหอ้งพกักอ่น 31 ธนัวาคม 2559

  วนัเดนิทาง: 1 พฤศจกิายน 2559 – 30 เมษายน 2560

  แพ็คเกจหอ้งพกัอยา่งเดยีว 3 วนั 2 คนื แบบไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ

  27 ม.ค. – 4 ก.พ. 60

  Club Room 32,900 13,300 8,000

  Deluxe 48,900 21,300 13,000

  Overwater Suite 52,900 23,250 -

  5 - 17 ก.พ. 60

  Club Room 24,900 9,300 6,000

  Deluxe 36,900 15,300 9,000

  Overwater Suite 52,900 23,300 -

  18 - 24 ก.พ. 60

  Club Room 26,900 10,300 6,000

  Deluxe 38,900 16,300 10,000

  Overwater Suite 40,900 17,300 -

  25 ก.พ. – 30 เม.ย. 60

  Club Room 24,000 8,800 6,000

  Deluxe 35,400 14,500 9,000

  Overwater Suite 37,300 15,500 -

  วนัเดนิทาง ประเภทหอ้งพกั 3 วนั 2 คนื

  ราคาโปรโมช ัน่ตอ่/คน ราคาหอ้งพกัเพิม่/

  คน/คนื ราคาเด็กอาย ุ 4 -11 ปี/คน

  17 – 23 ธ.ค. 59

  Club Room 28,900 11,300 7,000

  Deluxe 40,900 17,250 11,000

  Overwater Suite 46,900 20,250 -

  24 ธ.ค. 59 – 1 ม.ค.60

  Club Room 32,900 13,300 8,000

  Deluxe 48,900 21,300 13,000

  Overwater Suite 56,900 25,250 -

  2 - 6 ม.ค. 60

  Club Room 30,900 12,300 8,000

  Deluxe 46,900 20,300 12,000

  Overwater Suite 56,900 25,300 -

  7 – 26 ม.ค. 60

  Club Room 26,900 10,300 16,200

  Deluxe 38,900 16,300 10,000

  Overwater Suite 52,900 23,300 -

 • CODE: VL CLUB MED KANI

  แพ็คเกจหอ้งพกัพรอ้มต ัว๋เครือ่งบนิ 3 วนั 2 คนื สายการบนิ Bangkok Airways (H Class) ขาไป PG 711 Bangkok - Male : 09.30 - 11.45 ขากลบั PG 712 Male - Bangkok : 12.40 - 19.05

  วนัเดนิทาง ประเภทหอ้งพกั 3 วนั 2 คนื

  ราคาโปรโมช ัน่ตอ