Cod de Procedura Civila

  • View
    175

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Cod de Procedura Civila

. 8 2 \ A L o g a t e r \ 2 . 1 0 P m i L j D n l g 2 1 9 3 \ _ e u a g p 6 R r t i m a f

C O D U de procedura civila al Republicii Moldova L nr. 225-XV 30.05.2003 ***CUPRINS Titlul I DISPOZIT II GENERALE Capitolul I DISPOZITII PRINCIPALE Articolul 1. Raporturile reglementate de legislatia procedurala civila Articolul 2. Legislatia procedurala civila Articolul 3. Actiunea legii procedurale civile in timp Articolul 4. Sarcinile procedurii civile Articolul 5. Accesul liber la justitie Articolul 6. Modalitatile de aparare a drepturilor, libertatilor s i intereselor legitime Articolul 7. Intentarea procesului civil Articolul 8. Dreptul la asistenta judiciara Articolul 9. Rolul diriguitor al instantei judecatores ti in proces Articolul 10. Sanctiunile procedurale Articolul 11. Asigurarea securitatii participantilor la proces Articolul 12. Solutionarea pricinilor civile in temeiul leg islatiei Republicii Moldov a 1.">Articolul 12 1 . Ridicarea except iei de neconstitutionalitate Articolul 13. Aplicarea legislatiei altor state Articolul 14. Actele judecatoresti de dispozitie Articolul 15. Folosirea cailor de atac Articolul 16. Caracterul obligatoriu al actelor judecatores ti Articolul 17. Formarea practicii judiciare Articolul 18. Utilizarea de mijloace tehnice Capitolul II PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI PROCEDURAL CIVIL Articolul 19. Infaptuirea justitiei numai in in stanta judecatoreasca Articolul 20. Independent a judecatorilor si supunerea lor numai legii Articolul 21. Judecarea unipersonala s i colegiala a pricinilor Articolul 22. Egalitatea in fata leg ii si a justit iei Articolul 23. Caracterul public al dezbaterilor judiciare Articolul 24. Limba de procedura si dreptul la interpret Articolul 25. Principiul nemijlocirii si oralitat ii in dezbaterile judiciare Articolul 26. Contradictorialitatea s i egalitatea partilor in drepturile procedurale Articolul 27. Disponibilitatea in drepturi a participant ilor la proces Capitolul III COMPETENTA GENERALA Articolul 28. Competenta instant elor judecatoresti Articolul 29. Competenta instant elor judecatoresti economice Articolul 30. Stramutarea litigiului la judecata arbitrala Articolul 31. Competenta in judecarea revendicarilor conexe

din

Mon itorul Oficial a l R.Moldova nr.111-115/451 din 12.06.2003

Capitolul IV COMPETENT A JURISDICTIONALA Articolul 32. Competenta judecatoriilor Articolul 33. Competenta curtilor de apel Articolul 34. Exclus Articolul 35. Competenta judecatoriilor economice de circumscriptie Articolul 36. Competenta Curt ii de Apel Economice Articolul 37. Competenta in caz de concurenta a pretentiilor Articolul 38. Intentarea actiunii in instanta de la domiciliul sau de la locul de aflare a piritului Articolul 39. Competenta la alegerea reclamantului Articolul 40. Competenta exceptionala Articolul 41. Exclus Articolul 42. Competenta in mai multe pricini civile Articolul 43. Stramutarea pricinii Articolul 44. Solutionarea conflictelor de competenta jurisdictionala Articolul 45. Imutabilitatea competent ei jurisdictionale Capitolul V COMPLETUL DE JUDECATA. RECUZARILE Articolul 46. Completul de judecata Articolul 47. Grefierul Articolul 48. Solutionarea colegiala a problemelor Articolul 49. Inadmisibilitatea participarii repetate a judecatorului la judecarea aceleias i pricini Articolul 50. Temeiurile de recuzare a judecato rului Articolul 51. Temeiurile de recuzare a expertului, specialistului, interpretului, grefierului s i executorului judecatoresc Articolul 52. Declaratiile de recuzare si de abtinere de la judecata Articolul 53. Procedura de solutionare a cererii de recuzare Articolul 54. Efectele admiterii cererii de recuzare Capitolul VI PARTICIPANTII LA PROCES. DREPTURILE SI OBLIGATIILE LOR PROCEDURALE Articolul 55. Participantii la proces Articolul 56. Drepturile s i obligat iile participant ilor la proces Articolul 57. Capacitatea de fo losinta a drepturilor procedurale civile Articolul 58. Capacitatea de exercitiu al drepturilor procedurale civile Articolul 59. Partile in proces Articolul 60. Drepturile procedurale ale partilor Articolul 61. Obligatia partilor de a se folosi cu buna-credinta de drepturile lor procedurale Articolul 62. Coparticiparea procesuala obligatorie Articolul 63. Coparticiparea facultativa Articolul 64. Exclus Articolul 65. Intervenientul principal (intervenientul care formuleaza pretentii proprii cu priv ire la obiectul litigiului) Articolul 66. Exclus Articolul 67. Intervenientul accesoriu (intervenientul care nu formuleaza pretentii proprii asupra obiectului litigiului) Articolul 68. Drepturile s i obligat iile procedurale ale intervenientului accesoriu Articolul 69. Efectele neatragerii sau neintervenirii in proces a intervenientului accesoriu Articolul 70. Succesiunea in drepturile procedurale Articolul 71. Participarea procurorului la judecarea pricinilor civile Articolul 72. Drepturile procedurale ale procurorului Articolul 73. Pornirea proceselor in apararea drepturilor, libertat ilor si intereselor legitime ale unor alte persoane

Articolul 74. Participarea la proces a autoritatilor publice pentru a depune concluzii Articolul 75. Reprezentarea in instanta judecatoreasca Articolul 76. Persoanele care pot fi reprezentanti in judecata Articolul 77. Numirea din oficiu a reprezentantului Articolul 78. Persoanele care nu pot fi reprezentanti in judecata Articolul 79. Reprezentantii legali Articolul 80. Formularea imputernicirilor reprezentantului Articolul 81. Imputernicirile reprezentantului in judecata Capitolul VII CHELTUIELILE DE JUDECATA Articolul 82. Cheltuielile de judecata Articolul 83. Taxa de stat Articolul 84. Impunerea cu taxa de stat Articolul 85. Scutirile d e taxa de stat Articolul 86. Aminarea si es alonarea platii taxei de stat Articolul 87. Valoarea actiunii Articolul 88. Plata taxei de stat suplimentare Articolul 89. Restituirea taxei de stat Articolul 90. Cheltuielile de judecare a pricinii Articolul 91. Sumele platite martorilor, expert ilor, specialistilor si interpretilor Articolul 92. Introducerea de catre part i a sumelor pentru plata martorilor, expertilor, specialistilor s i interpret ilor Articolul 93. Plata sumelor cuvenite martorilor s i interpret ilor Articolul 94. Repartizarea cheltuielilor de judecata intre parti Articolul 95. Despagubirea pentru timpul de munca pierdut Articolul 96. Compensarea cheltuielilor de asistenta juridica Articolul 97. Repartizarea cheltuielilor de judecata in cazul renuntarii la act iune s i incheierii tranzactiei 1.">Articolul 97 1 .Compensarea cheltuielilor de judecata facute de parti Articolul 98. Compensarea cheltu ielilor suportate de instant a judecatoreasca Articolul 99. Atacarea incheierilor judecatoresti asupra cheltuielilor de judecata Capitolul VIII COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURA. CITATIA, INSTIINTAREA JUDICIARA Articolul 100. Comunicarea actelor de procedura Articolul 101. Exclus Articolul 102. Citatia si instiintarea judiciara Articolul 103. Cuprinsul citatiei s i al instiintarii Articolul 104. Expedierea citat iilor s i ins tiintarilor Articolul 105. Inminarea citatiei s i ins tiintarii Articolul 106. Efectele refuzului de a primi citatia sau instiintarea Articolul 107. Schimbarea adresei pe parcursul procesului Articolul 108. Citarea publica a piritului Articolul 109. Cautarea piritului Capitolul IX TERMENELE DE PROCEDURA Articolul 110. Termenul de procedura Articolul 111. Calcularea termenului de procedura Articolul 112. Expirarea termenului de procedura Articolul 113. Efectele neindeplinirii in termen a actului de procedura Articolul 114. Suspendarea curgerii termenului de procedura Articolul 115. Prelungirea termenului de procedura Articolul 116. Repunerea in termen

Capitolul X PROBELE SI PROBATIUNEA Articolul 117. Probele Articolul 118. Obligatia probatiunii in judecata Articolul 119. Prezentarea si reclamarea probelor Articolul 120. Administrarea inscrisurilor s i probelor materiale la locul lor de pastrare sau aflare Articolul 121. Pertinenta probelor Articolul 122. Admisibilitatea probelor Articolul 123. Temeiurile degrevarii d e probatiune Articolul 124. Decaderea din dreptul de a prezenta probe Articolul 125. Delegatiile judecatoresti Articolul 126. Procedura de indeplinire a delegat iei Articolul 127. Asigurarea probelor 1.">Articolul 127 1 . Asigurarea probelor in cazul obiectelor de proprietate intelectuala 2.">Articolul 127 2 . Cautiunea in cazul asigurarii probelor pina la intentarea actiunii 3.">Articolul 127 3 . Anularea masurilor de asigurare a probelor Articolul 128. Cererea de asigurare a probelor Articolul 129. Procedura de asigurare a probelor Articolul 130. Aprecierea probelor Articolul 131. Explicatiile date de parti si interven ient i Articolul 132. Depozit iile martorului Articolul 133. Persoanele care nu pot fi audiate ca martori in judecata Articolul 134. Dreptul refuzului de a depune marturii Articolul 135. Declaratia martorului privind refuzul de a depune marturii Articolul 136. Obligatiile si drepturile martorului Articolul 137. Inscrisurile Articolul 138. Prezentarea inscrisurilor Articolul 139. Aprecierea autenticitatii probelor scrise Articolul 140. Obtinerea modelelor de scris pentru cercetarea comparativa a documentelor scrise si a semnaturilor de pe ele Articolul 141. Restituirea inscrisurilor Articolul 142. Probele materiale, determinarea lor Articolul 143. Pastrarea probelor materiale Articolul 144. Examinarea probelor materiale perisabile Articolul 145. Distribuirea probelor materiale Articolul 146. Inregistrarile audio-video Articolul 147. Pastrarea si restituirea suporturilor inregistrarilor audio-video Articolul 148. Ordonarea expertizei Articolul 149. Desemnarea expertului Articolul 150. Dirijarea activitatii expertului Articolul 151. Recuzarea expertului Articolul 152. Drepturile partilor s i ale altor participant i la proces la ordonarea si efectuarea expertizei Articolul 153. Cuprinsul incheierii privind efectuarea expertizei