Click here to load reader

COBISS-Kooperativni online bibliografski sistem i servisi

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of COBISS-Kooperativni online bibliografski sistem i servisi

Microsoft Word - Bilten naslova za 2012.-Filozofski fakultet-1.doc________________________________________________________________________________ COBISS 1 Monografske publikacije
Bilten naslova za 2012. godinu
ABAZOVI, Lejla Turcizmi u djelima Abdurezaka Hifzi Bjelevca : magistarski rad / Lejla Abazovi. - Mostar : [L. Abazovi], 2008. - 101 listova ; 30 cm Mentor Mirjana Popovi. - Bibliografija: listovi 97-100. ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. "Demal Bijedi" u Mostaru, Fak. humanistikih nauka a) Bjelavac, Abdurezak Hivzi (1886-1972) - Leksika - Turcizmi - Magistarski radovi b) bosanskohercegovaka knjievnost c) leksikologija d) turcizmi e) magistarski radovi 811.163.4*3'373.45(043.2) Bjelavac A. H. COBISS.BH-ID 512014804 FF 1 ADEMOVI, Halid Uiteljske škole u Bosni i Hercegovini : istorijski razvoj od postanka 1882. do njihovog nestanka 1972. / Halid Ademovi. - Mostar : Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, 2009 (Sarajevo : Blicdruk). - 365 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Izdanja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke ; knj. 2) Tira 1.000. - Poetski zanos uiteljstva / Fadil Ademovi: str. 13-19. - Bibliografija i bilješke uz tekst ISBN 978-9958-11-117-4 a) Obrazovanje - Istorija - Bosna i Hercegovina 37.014(497.6)(091) COBISS.BH-ID 17512198 FF 2 ADORNO, Theodor W. Tri studije o Hegelu / Theodor W. Adorno ; [preveo Aleksa Buha ; pogovor Abdulah Šarevi]. - [2. izd.]. - Sarajevo : "Veselin Masleša" : "Svjetlost", 1990. - 184 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Logos) Prevod dela: Drei Studien zu Hegel ISBN 86-21-00368-6 141.112.1(430) COBISS.BH-ID 2333187 FF 3 AGI, Dragana Upravno-administrativni i društveno-ekonomski razvitak Zenice od 1878. do 1914. godine : monografija / Dragana Agi. - Zenica : Institut za privredni inenjering, 2011 (Zenica : Copy&print). - VIII, 140 str. : faks., graf. prikazi ; 25 cm Tira 200. - Bibliografija: str. 129-137 ; bibliografske i druge bilješke uz
COBISS-Kooperativni online bibliografski sistem i servisi ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ COBISS 2 Monografske publikacije
tekst. - Summary ISBN 978-9958-886-02-7 a) Javna uprava - Historija - Zenica - 1878-1914 - Monografije b) Zenica - Javna uprava - Historija - 1878-1914 351:94](497.6 Zenica)"1878/1914" COBISS.BH-ID 18703110 FF 4 AGI, Nihad Naratološki portreti / Nihad Agi. - Tuzla : Off-set, 2005 (Tuzla : Off-set). - 359 str. : graf. prikazi ; 24 cm Tira 300. - Bibliografija: str. 353-359 ISBN 9958-9310-8-7 a) Knjievno djelo - Naracija 82.0 COBISS.BH-ID 14249990 FF 5 AJANI, Mirna Znaaj usklaivanja obrazovanja s trištem rada u Bosni i Hercegovini / Mirna Ajani. - Mostar : Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, 2009 (Mostar : IC štamparija). - 171 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Izdanja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke ; knj. 1) Tira 500. - Summary. - Bibliografija i bilješke uz tekst ISBN 978-9958-11-102-0 a) Obrazovanje - Politika - Trište rada - Bosna i Hercegovina 37.014:331.5](497.6) COBISS.BH-ID 17415430 FF 6 AJANOVI, Jasminka Sporazum o stabilizaciji i pridruivanju Bosne i Hercegovine : magistarski rad / student Jasminka Ajanovi. - Sarajevo : [J. Ajanovi], 2005. - 69 listova ; 30 cm Mentor Zdravko Grebo. - Bibliografija: listovi 64-66 i uz tekst. - Summary. - Univerzitet u Sarajevu, Poslijediplomski studij Evropski studij a) Meunarodni sporazumi - Evropska unija - Bosna i Hercegovina - Magistarski radovi 341.24:061.1EU](497.6)(043.2) COBISS.BH-ID 14770694 FF 7 AKBAROV, Azamat Bosansko-englesko-turska knjiga fraza = Bosnian-English-Turkish Phrase Book = Bonakça-nglizce-Türkçe Konuma Kilavuzu / Azamat Akbarov, Harun Batu ; [ilustracije Suhejb Djemaili]. - Sarajevo : International Burch University Publications, 2011 (Sarajevo : Prizma International). - XIV, 96 str. : ilustr. ; 21 cm
COBISS-Kooperativni online bibliografski sistem i servisi ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ COBISS 3 Monografske publikacije
Tira 1.000 ISBN 978-9958-834-03-5 a) Bosanski jezik - Engleski jezik - Turski jezik - Fraze - Rjenici 811.163.4*3'373.7=111=512.161(038) 811.111'373.7=163.4*3=512.161(038) 811.512.161'373.7=163.4*3=111(038) COBISS.BH-ID 19225606 FF 8 ALI, Tariq Sukob fundamentalizama : kriarski ratovi, dihad i savremenost / Tariq Ali ; [prijevod Senada Kreso]. - Sarajevo : Bemust Publishing, 2008 (Sarajevo : Bemust print). - 431 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija 21. stoljee ; knj. 1) Prijevod djela: The clash of fundamentalisms. - O piscu: str. 431. - Kriarski ratovi, dihad i suvremenost / Devad Hodi: str. 421-430. - Tira 1.000. - Bibliografija: str. 419 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst ISBN 978-9958-725-79-1 a) Islam - Hrišanstvo - Sveti rat b) Meunarodna politika - Terorizam 27/28-768 327:323.28 COBISS.BH-ID 16587526 FF 9 ALIBEGOVI, Nihad Tranzicija i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine u okviru Washingtonskog konsenzusa i konvergencija ka Evropskoj uniji : magistarski rad / kandidat Nihad Alibegovi. - Sarajevo : [N. Alibegovi], 2006. - 117 listova ; 30 cm Mentor Dragoljub Stojanov. - Bibliografija: listovi 110-114 i uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Postdiplomski studij Evropske studije, Predmet Politika ekonomija tranzicije a) Evropska unija - Ekonomske integracije - Privredni razvoj - Bosna i Hercegovina - Magistarski radovi 339.923:061.1EU]:338.1(497.6)(043.2) COBISS.BH-ID 14778630 FF 10 ALII, Muhamed Bosna i Bošnjaci : pravo na slobodu i istinu / Muhamed Alii. - Sarajevo : Bosna-press, 1996 (Ljubljana : Grafika). - 156 str. : ilustr. ; 21 cm Bibliografija: 153-154 a) Bosna i Hercegovina - Historija 94(497.6) COBISS.BH-ID 512525775 FF 11 ALI, Fahira Oronimi i ojkonimi, etnici i ktetici branskog podruja i okoline : magistarski rad / Fahira Ali. - Tuzla : [F. Ali], 2012. - 96 listova : ilustr. ; 30 cm
COBISS-Kooperativni online bibliografski sistem i servisi ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ COBISS 4 Monografske publikacije
Mentor Marica Petrovi. - Bibliografija: listovi 76-78. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet a) onomastika b) oronimi c) ojkonimi d) etnici e) ktetici f) hodonimi g) fitonimi h) apelativizacija i) patronimi j) Brko 811.163.4*3'373.21(497.6 Brko)(043.2) 811.163.4*3'373.6/.61(497.6 Brko)(043.2) COBISS.BH-ID 1024198398 FF 12 ALIJANOVI, Edvin Zbiljni i imaginarni svijet u tekstovima Murata Šuvalia : magistraski rad / Edvin Alijanovi ; mentor Dijana Hadizuki. - Mostar : [E. Alijanovi], 2012. - 96, [7] listova : ilustr. ; 30 cm Bibliografija: listovi 91-95. - Univerzitet "Demal Bijedi" u Mostaru, Fakultet humanistikih nauka, Kolegij za knjievnost a) Šuvali, Murat (1897-1936) b) Knjievnost, bosanskohercegovaka - Knjievnost, bošnjaka - Magistarski radovi 821.163.4(497.6).09(043.2) 821.163.4(497.6).09(043.2)Šuvali M. COBISS.BH-ID 512777935 FF 13 ANTOLOGIJA neslaganja : onkraj 11. rujna / uredio Phil Scraton ; [prijevod Predrag Raos, Mira Gregov]. - Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2004 (akovec : Zrinski). - 344 str. ; 20 cm Prijevod djela: Beyond September 11th : an anthology of dissent. - Bilješke: str. 305-323. - Kazalo ISBN 953-222-151-4 a) Terorizam - SAD - 11.09.2001 b) Terorizam - Polemike c) SAD - Imperijalna politika 327.88(73:100)"2001"(082) COBISS.BH-ID 512672710 FF 14 ARAPOVI, Selma Slobodne aktivnosti uenika u nastavi prirode i društva : diplomski rad / Selma Arapovi. - Tuzla : [S. Arapovi], 2011. - 42 lista ; 30 cm : ilustr. Mentor Muhamed Omerovi. - Bibliografija: list 40. - Saetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Razredna nastava a) nastavne metode b) slobodne aktivnosti c) priroda i društvo 379.8:371.3/.5 COBISS.BH-ID 1024054270 FF 15 ARHIV Tuzlanskog kantona (Tuzla) Pedeset godina Arhiva u Tuzli : (1954-2004). - Tuzla : Arhiv Tuzlanskog kantona, 2005 (Tuzla : Harfo-Graf). - 291 str. : ilustr. ; 24 cm Tira 500. - Bibliografija i bilješke uz tekst ISBN 9958-9619-3-8 a) Arhiv Tuzlanskog kantona (Tuzla) - 1954-2004
COBISS-Kooperativni online bibliografski sistem i servisi ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ COBISS 5 Monografske publikacije
930.25(497.6 Tuzla)"1954/2004" COBISS.BH-ID 14064646 FF 16 ARIJAN Prirunik Epiktetov / Flavije Arijan ; preveo i uvod napisao Miloš N. uri. - Beograd : Dereta, 2011 (Beograd : Dereta). - 64 str. ; 17 cm. - (Mala filozofska biblioteka / [Dereta, Beograd]) Prevod djela:Epicteti Enchiridion. - Tira 1.000 ISBN 978-86-7346-803-7 a) stoici 14 COBISS.BH-ID 1024001790 FF 17 ARISTOTELES O pesnikoj umetnosti / Aristotel ; prevod s originala, predgovor i objašnjenja Miloš N. uri. - 2. Deretino izd. - Beograd : Dereta, 2008 (Beograd : Dereta). - 238 str. ; 17 cm. - (Mala filozofska biblioteka) Prijevod djela: Peri poietikes. - Tira 1.000. - Predgovor: str. 9-53. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Registar. ISBN 978-86-7346-647-7 (broš.) a) Aristoteles (384-322 p.n.e.) - Filozofija b) estetika c) teorija knjievnosti d) poetika 82.0 14:929 Aristoteles 14 Aristoteles COBISS.BH-ID 146590988 FF 18 ARISTOTELES Retorika / Aristotel ; prevod sa starohelenskog i komentari Marko Viši. - Podgorica : Unireks, 2008. - 287 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Civilizacije) Registri ISBN 978-86-427-0795-2 a) Aristoteles (384-322 p.n.e.) b) retorika 1 Aristoteles COBISS.BH-ID 3080742 FF 19 ARSLANAGI, Šefket Matematika za nadarene / Šefket Arslanagi. - 1. izd. - Sarajevo : Bosanska rije, 2004 (Sarajevo : Birograf). - 511 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka Univerzitetska knjiga ; knj. 1) Tira 1.000. - Bilješka o autoru: str. 511. - Summary ISBN 9958-666-12-X (Bosanska rije) a) Matematika - Udbenici 51:[371.3:159.928.23(075)
COBISS-Kooperativni online bibliografski sistem i servisi ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ COBISS 6 Monografske publikacije
COBISS.BH-ID 12726278 FF 20 ATAR, Farid el-Din Sufi sveci i mistici : epizode iz "Spomenice svetaca" / Farid el-Din Atar ; preveo Aleksandar usi. - 1. izd. - Beograd : Esotheria, 2005 (Beograd : Akademska štampa). - 257 str. ; 21 cm. - (Latice hiljadu lotosa : edicija spiritualnosti Istoka) Prevedeno prema: Muslim Saints and Mystics / Farid ad-Din Attar. - Tira 1.000. - Str. 4: Napomena glavnog urednika / [Vladimir Madi]. - Uvod: str. 11-22. - Bibliografija: str. 257. ISBN 86-7348-202-X (broš.) a) Sufizam b) Sveci - Muslimani 821.222.1-36 141.336 28-36 COBISS.BH-ID 125294092 FF 21 AUGUSTINUS, Aurelius Ispovesti / sveti Avgustin ; izbor, prevod i pogovor Milan D. Taši. - 1 Deretino izd. - Beograd : Dereta, 2009. - 103 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Filozofske teme) Prijevod djela: Confessiones. - Pogovor / Milan D. Tasi: str. 97-103. - Bibliografske i druge bilješke uz tekst ISBN 978-86-7346-742-9 a) Aurelius, Augustinus (354-430) - Ispovijesti b) kršanstvo c) filozofija 27-299.4 27-9"03/04" 821.124'02-97 COBISS.BH-ID 4410393 FF 22 AVDAGI, Anisa Konstrukcija enskog identiteta u romanima Abdurezaka Hivzi Bjelevca : magistarski rad / Anisa Avdagi. - Tuzla : [A. Avdagi], 2004. - 110 listova ; 30 cm Bibliografija: listovi 109-110. - Saetak ; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet a) Bjelevac, Abdurezak Hivzi (1886-1975) - Bosanskohercegovaka knjievnost - Knjievne studije b) bošnjaka knjievnost c) roman d) knjievna kritika e) bosanskohercegovaka knjievnost 821.163.41/.43(497.6).09-31 Bjelevac A.H. 821.163.43.09-31:396 COBISS.BH-ID 2451479 FF 23 AVDIBAŠI-Vukadinovi, Naa Kanoniki odnos antropometrijskih karakteristika i motorikih sposobnosti i rezultata u atletskoj disciplini tranja na 600m kod atletiarki djevojica : magistarski rad / Naa Avdibaši-Vukadinovi. - Sarajevo : [N. Avdibaši-Vukadinovi], 1999. - 135 listova : graf. prikazi; tabele ; 30 cm
COBISS-Kooperativni online bibliografski sistem i servisi ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ COBISS 7 Monografske publikacije
Mentor Meho Smaji. - Bibliografija: listovi 115-121. - Prilozi: listovi 122-135. - Univerzitet u Sarajevu, Fakultet za fiziku kulturu a) sport b) atletika c) antropometrijske karakteristike 796.4(043.2) COBISS.BH-ID 1024096766 FF 24 AVDI, Alen The Construction of the Identity of the other in Shakespeare's The Tempest, Othello and The Merchant of Venice : diplomski rad / Alen Avdi. - Tuzla : [A. Alen], 2011. - 42 lista ; 30 cm Mentor Iris Biaki. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Engleski jezik i knjievnost. - Odbranjeno 29.10.2011.godine a) Shakespeare, William (1564-1616) b) knjievne kritike c) engleska knjievnost d) drame 821.111-2(420 W. Shakespeare) COBISS.BH-ID 1024059646 FF 25 AVDI, Alma Manifestovanje delinkventnog ponašanja uenika osnovne škole : magistarski rad / Alma Avdi. - Tuzla : [A. Avdi], 2012. - 170 listova : graf. prikazi ; 30 cm Mentor Muhamed Omerovi. - Bibliografija: listovi 155-156. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet a) maloljetnici b) delinkvencija c) osnovna škola d) roditelji e) škola f) preventivne mjere 316.624-053.6:37.064.1'2:343.85'91](043.2) COBISS.BH-ID 1024164606 FF 26 AVDI, Mirnes Konceptualna metafora sa izvornom domenom PUTOVANJE u engleskom i bosanskom jeziku : magistarski rad / Mirnes Avdi. - Mostar : [M. Avdi], 2011. - 161 listova : tabele ; 31 cm Mentor Adisa Imamovi. - Bibliografija: listovi 155-161. - Rezime ; Summary. - Univ. "Demal Bijedi" u Mostaru, Fak. humanistikih nauka a) Engleski jezik - Kognitivna lingvistika - Konceptualna metafora - Magistarski radovi b) Bosanski jezik - Kognitivna lingvistika - Konceptualna metafora - Magistarski radovi c) metafore 811.111'37:159.95](043.2) 811.163.4*3'37:159.95](043.2) COBISS.BH-ID 512198100 FF 27 BABI, Mile Hegelova filozofija prava : drava i religija u Hegelovoj Filozofiji prava / Mile Babi. - Sarajevo : University Press : Magistrat ; Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2010 (Fojnica : Štamparija "Fojnica"). - 393 str. ; 23 cm. - (Editio Civitas ; knj. 14) Tira 500. - Curriculum vitae Mile Babia: str. 350. - Bibliografija: str. 339-349 i uz tekst. - Conclusion. - Registri
COBISS-Kooperativni online bibliografski sistem i servisi ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ COBISS 8 Monografske publikacije
ISBN 978-9958-9230-3-6 (University Press) ISBN 978-9958-635-57-1 (Magistrat) ISBN 978-953-164-148-7 (Hrvatsko filozofsko društvo) a) Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) - Filozofija b) Filozofija - Politika filozofija 321:1] 1 Hegel COBISS.BH-ID 18238982 FF 28 BAHTIN, Mihail Mihaîlovi, 1895-1975 Rani spisi / Mihail Bahtin ; prijevod i napomene Dušan Radunovi. - Beograd : Slubeni glasnik, 2010 (Beograd : Glasnik). - 128 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Knjievne nauke, kultura i umetnost. Kolekcija Pojmovnik / [Slubeni Glasnik]) Tira 500. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. ISBN 978-86-519-0720-6 (broš.) a) Puškin, Aleksndar Sergejevi (1799-1937) b) knjievnost c) estetika d) stilska analiza 82.0 82:111.852 821.161.1.09 Bahtin M. M. COBISS.BH-ID 180473100 FF 29 BAJRAMOVI, ulsa Ispitivanje sadraja Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Pb, Ni i Cd u pšenici, krompiru, paprici i paradajzu kao bioindikatora statusa ovih elemenata na podruju Hercegovine : doktorska disertacija / ulsa Bajramovi. - Tuzla : [. Bajramovi], 2001. - [8], 72 lista : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm Mentor Esma Velagi-Habul. - Bibliografija: 88-92. - Saetak ; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet a) mikroelementi b) pšenica c) krompir d) paprika e) paradajz f) bioindikatori g) ispitivanja h) Hercegovina i) ishrana j) zemljište k) poljoprivredni proizvodi l) zaštitna sredstva m) mineralna ubriva 543:613.26:546.3(043.3) 631.42:631.811:543(043.3) COBISS.BH-ID 2427159 FF 30 BAJRAMOVI, Edin Nivoi transformacionih procesa antropometrijskih karakteristika i motorikih sposobnosti vojnika na sluenju vojnog roka : magistarski rad / Edin Bajramovi. - Tuzla : [E. Bajramovi], 2006. - 110 listova : graf. prikazi ; 30 cm Mentor Branimir Miki. - Bibliografija: listovi 107-109. - Saetak ; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Fakultet za tjelesni odgoj i sport a) motorike sposobnosti b) antropometrijske karakteristike c) vojnici d) vojni rok e) transfomacija f) eksperimentalni program g) kvalitativne promjene h) kvantitativne promjene 796.012.1:355.233.22(043.2) COBISS.BH-ID 2490903 FF 31
COBISS-Kooperativni online bibliografski sistem i servisi ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ COBISS 9 Monografske publikacije
BAJRAMOVI, Muris Elementi postmodernistike poetike u romanima Tvrtka Kulenovia : magistarski rad / Muris Bajramovi. - Tuzla : [M. Bajramovi], 2006. - 100 listova : ilustr. ; 30 cm Bibliografija: listova 92-95. - Saetak ; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet a) Kulenovi, Tvrtko (1935-) - Romani - Knjievne studije 821.163.41/.43(497.6).09-31Kulenovi T. COBISS.BH-ID 2563607 FF 32 BAJRI, Mehmedalija Interpersonalni odnosi uenika i nastavnika u srednjoj školi : (magistarski rad) / Mehmedalija Bajri. - Tuzla : [M. Bajri], 2007. - 123 listova : ilustr. ; 30 cm Mentor Nenad Suzi. - Bibliografija: listovi 121-122. - Saetak ; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet a) obrazovanje b) interdisciplinarni odnosi c) nastava d) savremene tehnologije 37.064.2:373.5 COBISS.BH-ID 2631447 FF 33 BAKARŠI, Kemal Fragmenti kulturne historije Bosne i Hercegovine / Kemal Bakarši. - 1. izd. - Sarajevo : Magistrat, 2005 (Sarajevo : Bemust). - 358 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Editio Civitas ; knj. 6) Tekst na bos. i engl. jeziku. - Bibliografija uz svako poglavlje - - Fragmenti kulturne historije Bosne i Hercegovine [Elektronski izvor]. - 1 elektronski optiki disk ; 12 cm Nasl. sa nasl. ekrana ISBN 9958-635-41-0 a) Kulturna historija - Rukopisi - Bosna i Hercegovina 930.85:[061:09(497.6) COBISS.BH-ID 14429446 FF 34 BALKANSKI medijski barometar : Bosna i Hercegovina 2011 / uredila Nataša Tešanovi. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2012. - 70 str. : ilustr. ; 21 cm Bibliografske i druge bilješke uz tekst. ISBN 978-9958-884-08-5 a) Mediji - Sloboda izraavanja - Bosna i Hercegovina - Zbornici 316.774:342.727](497.6)(082) COBISS.BH-ID 19307270 FF 35 BALTA, Ivan Virovitika upanija i grad Osijek : u zbivanjima 1848. i 1849. godine / Ivan Balta ; [prijevod [saetaka] na (maarski) Ferenc Farago, (engleski)
COBISS-Kooperativni online bibliografski sistem i servisi ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ COBISS 10 Monografske publikacije
Olgica Uroševi]. - Osijek : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad, 1997. - 172 str. : geogr. karta ; 24 cm Bibliografija s napomenama pod tekstom. - Saetak ; Summary: upanija Virovitica and the town Osijek in 1848./49. events ; Rezmé: Veróce vármegye es volt eszék az 1848./49. es eseményekben ISBN 953-154-099-3 a) Habsburška monarhija b) nacionalno pitanje c) Osijek d) Virovitica e) 1848-1849 949.75Virovitica"1848/1849" 949.75Osijek"1848/1849" 323.1(497.5Osijek)"1848/1849" COBISS.BH-ID 8322641 FF 36 BANOVI, Damir Prava i slobode LGBT osoba : seksualna orijentacija i rodni identitet u pozitivnom pravu u Bosni i Hercegovini / Damir Banovi. - Sarajevo : Sarajevski otvoreni centar, 2011 ([s. l. : s. n.]). - 139 str. ; 24 cm. - (Edicija Questioning) Na nasl. str.: Civil Rights Defenders. - O autoru: str. 139. - Bibliografija: str. 135-138 i uz tekst ISBN 978-9958-9959-4-1 (Sarajevski otvoreni centar) a) Ljudska prava - Homoseksualnost - Pozitivno pravo - Bosna i Hercegovina - Zbornici 342.726:613.885]:340.13(497.6) COBISS.BH-ID 19248646 FF 37 BAŠI, Nesiba Obrada sabiranja i oduzimanja u prvom razredu primjenom grupnog rada : diplomski rad / Nesiba Baši. - Tuzla : [N. Baši], 2011. - 32 lista ; 30 cm Mentor Sead Reši. - Bibliografija: list 32. - Saetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Razredna nastava. - Odbranjeno 2. 11. 2011. godine a) metodika b) poetna nastava matematike c) raunske operacije d) grupni rad 371.3:51 COBISS.BH-ID 1024060414 FF 38 BAŠINAC, Ismet Uticaj programiranog rada na usvojenost elemenata tehnike nogometa i transformaciju motorikih sposobnosti i antropometrijskih karakteristika pionira dobi od 8-12 godina : magistarski rad / Ismet Bašinac. - Tuzla : [I. Bašinac], 2002. - 91, [52] listova : tabele ; 30 cm Mentor Ferhat Noinovi. - Bibliografija: listovi 89-90. - Saetak ; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet a) sport b) nogomet c) motorike sposobnosti d) antropometrijske karakteristike 796.332.012:572-053.2(043.2) COBISS.BH-ID 2427671 FF 39
COBISS-Kooperativni online bibliografski sistem i servisi ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ COBISS 11 Monografske publikacije
BAUVAL, Robert uvari oveanstva / Robert Boval, Grejem Henkok ; [prevod s engleskog Tatjana Milosavljevi]. - 1. izd. - Beograd : Mo knjige, 2005. - 399 str. : ilustr. ; 25 cm Prijevod djela: Keeper of genesis. - O autorima: str. 7. - Bilješke uz tekst. - Reference: str. 369-399. ISBN 86-83509-78-8 a) piramide b) civilizacija c) misterije d) Egipat 001.94 726.85(32) COBISS.BH-ID 125074956 FF 40 BAYARD, Pierre, 1954- Anticipirani plagijat / Pjer Bajar ; prevela s francuskog Mira Popovi. - Beograd : Slubeni glasnik, 2010 (Beograd : Glasnik). - 151 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Knjievne nauke, umetnost i kultura. Kolekcija Pojmovnik) Prijevod djela: Le plagiat par anticipation / Pierre Bayard. - Tira 1.000. - Rjenik pojmova: str. 149-150. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. ISBN 978-86-519-0481-6 (broš.) a) knjievno djelo b) plagijat 82.0 COBISS.BH-ID 174025996 FF 41 BEIROVI, Hajriz Genocid u savremenoj društvenoj znanosti / Hajriz Beirovi. - Sarajevo : Institut za istraivanje zloina protiv ovjenosti i meunarodnog prava, 2007 (Sarajevo : Bosnet). - 265 str. ; 24 cm Tira 500. - Bibliografija: str. 239-263 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. ISBN 978-9958-740-37-4 a) Genocid - Društveni aspekt b) Agresija - Bosna i Hercegovina - 1992-1995 341.485:341.3 341.485:355.012(497.6)"1992/1995" COBISS.BH-ID 15902470 FF 42 BEIROVI, Hajriz Poslovno komuniciranje u svijetu globalnog biznisa / Hajriz Beirovi, Safet Kurtovi. - Sarajevo : Internacionalni univerzitet "Philip Noel" : Zalihica, 2008 (Sarajevo : DES). - 577 str. : ilustr. ; 25 cm Tira 1.500. - Bibliografija: str. 547-561 ISBN 978-9958-9038-0-6 316.77:658.8(075.8) 339.9:005(075.8) 003(497.6)(075.8)
COBISS-Kooperativni online bibliografski sistem i servisi ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ COBISS 12 Monografske publikacije
COBISS.BH-ID 16872710 FF 43 BEIROVI, Mirzet Generacijama nepoznatih predaka / Mirzet Beirovi. - Tuzla : Javna ustanova Uiteljska škola, 1998 (Tuzla : Harfo-Graf). - 124 str. : ilustr. ; 24 cm ISBN 9958-9460-0-9 821.163.41/.43-1 COBISS.BH-ID 1161495 FF 44 BEGAGI, Hazim Europska kulturna politika : nacionalne kulturne politike u Europi s primjerima Italije i Bosne i Hercegovine : magistarski rad / Hazim Begagi. - Sarajevo : [H. Begagi], 2005. - VI, 111 listova ; 30 cm…