14
ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂSTOLITA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE RASTOLITA, NR.52, JUD. MUREŞ Telefon/Fax 0265 532108 E-mail:[email protected] REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARǍ I.DISPOZIŢII GENERALE Art.1Prezentul regulament conţine prevederi prinvind organizarea şi funcţionarea Şcolii Gimnaziale Răstoliţa, în conformitate cu următoarele acte normative: Constitutia României, Legea Nr. 1/ 2011, Legea Învăţământului nr.84/1995 modificată şi completată, Legea nr.128/1997 Statutul Personalului Didactic, modificată şi completată, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unităţilor şcolare/ 2005cu modificările ulterioare (OMECTS nr. 289/2010, OMECTS nr.4714/ 2010, OMECTS nr. 4607/ 2012), Legii nr.87/ 2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, Legea nr. 272/ 2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Legea nr.53/2003 (Codul Muncii), Contractul colectiv de muncă, Contractul individual de muncă şi actele normative elaborate de MECTS, în vigoare. Art. 2 Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru directori, personalul didactic de predare, personalul didactic auxilliar şi nedidactic, elevi şi părinţi. Art. 3 Prevederile prezentului Regulament se pot modifica şi/sau completa ulterior ori de căte ori este cazul. Art. 4. Conducerea şcolii va coordona negocierea actualului Regulament în cadrul Consiliului de Administraţie, Consiliului Şcolar al Elevilor, Consiliului Reprezentaiv al Părinţilor, Consiliului Profesoral, cât şi prelucrarea sa de către toti învăţătorii şi profesorii diriginţi la clase, tuturor elevilor şi părinţilor acestora sub semnătură. Un exemplar din Regulament va exista la biblioteca şcolii putând fi consultat de orice angajat al şcolii, de elevi şi de părinţi. Art. 5 Organizarea şi funcţionarea Şcolii Gimnaziale Răstolița se realizează în conformitate cu documentele normative menţionate la art.1, cu deciziile I.S.J. Mureş şi cu deciziile C.A. şi C.P. ale şcolii. Art. 6 Învăţământul în Şcoala Gimnazială Răstolița se organizează şi se desfăşoară în limba română. Art. 7 Toate cadrele didactice au drepturi egale, conform pregătirilor şi treptelor de vechime. Drepturile şi obligaţiile personalului didactic, personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic rezultă din Legea Învăţământului, Statutul Personalului Didactic, Contractul colectiv de muncă, Contractul Individual de muncă şi fişa individuală a postului, Codul Muncii. Art. 8 Structura anului şcolar se stabileste prin ordinul MEN. Art. 9 Procesul de învăţământ se realizează pe baza planului cadru şi a ofertei curriculare a şcolii, stabilite de Consiliul pentru curriculum şi aprobate de Consiliul Profesoral. Art. 10 Şcoala Gimnazială Răstolița este instituţie de învăţământ de stat, subordonată MEN şi ISJ Mureş, care aparţine patrimoniului Consiliului Local Răstolița, care asigură finanţarea cheltuielilor şi materialelor de întreţinere.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂSTOLITA MINISTERUL ...scoalarastolita.info/wp-content/uploads/2015/02/ROI.pdfContractul colectiv de muncă, Contractul Individual de muncă şi fişa individuală

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂSTOLITA MINISTERUL ...scoalarastolita.info/wp-content/uploads/2015/02/ROI.pdfContractul colectiv de muncă, Contractul Individual de muncă şi fişa individuală

ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂSTOLITA

MINISTERU L

E D U C A Ţ I E I

NAȚIONALE RASTOLITA, NR.52,

JUD. MUREŞ

Telefon/Fax 0265 532108

E-mail:[email protected]

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARǍ

I.DISPOZIŢII GENERALE

Art.1Prezentul regulament conţine prevederi prinvind organizarea şi funcţionarea Şcolii

Gimnaziale Răstoliţa, în conformitate cu următoarele acte normative: Constitutia României,

Legea Nr. 1/ 2011, Legea Învăţământului nr.84/1995 modificată şi completată, Legea

nr.128/1997 – Statutul Personalului Didactic, modificată şi completată, Regulamentul de

Organizare şi Funcţionare a unităţilor şcolare/ 2005cu modificările ulterioare (OMECTS nr.

289/2010, OMECTS nr.4714/ 2010, OMECTS nr. 4607/ 2012), Legii nr.87/ 2006 privind

asigurarea calităţii educaţiei, Legea nr. 272/ 2004, privind protecţia şi promovarea

drepturilor copilului, Legea nr.53/2003 (Codul Muncii), Contractul colectiv de muncă,

Contractul individual de muncă şi actele normative elaborate de MECTS, în vigoare.

Art. 2 Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru directori, personalul

didactic de predare, personalul didactic auxilliar şi nedidactic, elevi şi părinţi.

Art. 3 Prevederile prezentului Regulament se pot modifica şi/sau completa ulterior ori de

căte ori este cazul.

Art. 4. Conducerea şcolii va coordona negocierea actualului Regulament în cadrul

Consiliului de Administraţie, Consiliului Şcolar al Elevilor, Consiliului Reprezentaiv al

Părinţilor, Consiliului Profesoral, cât şi prelucrarea sa de către toti învăţătorii şi profesorii

diriginţi la clase, tuturor elevilor şi părinţilor acestora sub semnătură. Un exemplar din

Regulament va exista la biblioteca şcolii putând fi consultat de orice angajat al şcolii, de

elevi şi de părinţi.

Art. 5 Organizarea şi funcţionarea Şcolii Gimnaziale Răstolița se realizează în

conformitate cu documentele normative menţionate la art.1, cu deciziile I.S.J. Mureş şi cu

deciziile C.A. şi C.P. ale şcolii.

Art. 6 Învăţământul în Şcoala Gimnazială Răstolița se organizează şi se desfăşoară în

limba română.

Art. 7 Toate cadrele didactice au drepturi egale, conform pregătirilor şi treptelor de

vechime. Drepturile şi obligaţiile personalului didactic, personalului didactic auxiliar şi

personalului nedidactic rezultă din Legea Învăţământului, Statutul Personalului Didactic,

Contractul colectiv de muncă, Contractul Individual de muncă şi fişa individuală a postului,

Codul Muncii.

Art. 8 Structura anului şcolar se stabileste prin ordinul MEN.

Art. 9 Procesul de învăţământ se realizează pe baza planului cadru şi a ofertei curriculare a

şcolii, stabilite de Consiliul pentru curriculum şi aprobate de Consiliul Profesoral.

Art. 10 Şcoala Gimnazială Răstolița este instituţie de învăţământ de stat, subordonată MEN

şi ISJ Mureş, care aparţine patrimoniului Consiliului Local Răstolița, care asigură

finanţarea cheltuielilor şi materialelor de întreţinere.

Page 2: ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂSTOLITA MINISTERUL ...scoalarastolita.info/wp-content/uploads/2015/02/ROI.pdfContractul colectiv de muncă, Contractul Individual de muncă şi fişa individuală

II.ORGANIZAREA ŞCOLII

Art. 11 Obiectivul fundamental al Şcolii Gimnaziale Răstolița il constituie instruirea şi

educarea elevilor în vederea integrării lor în viaţa socială.

Art.12

alin 1. Şcoala Gimnazială Răstolița funcţionează cu urmatoarele forme de învăţământ :

- Învăţământ preşcolar 2 grupe

- Învăţământ primar clasele 0-IV

- Învăţământ secundar inferior clasele V-VIII

alin 2. Înscrierea la clasa pregătitoare şi în clasa I se aprobă de o comisie desemnată de

Consiliul de Administratie condus de directorul şcolii. Pot fi înscrişi în clasa I cu prioritate

copii ai căror părinţi domiciliază în circumscripția școlară arondată instituției.

Art.16 Toate sălile de curs şi cabinetele vor fi preluate la începutul anului școlar de către

diriginții/ învățătorii claselor pe baza de Proces Verbal de primire – predare. Orice

deteriorare sau distrugere a bazei materiale va fi suportată de către făptaș sau colectivul

clasei. Dacă în termen de 10 zile de la constatarea pagubei nu a fost remediată/ recuperată,

răspunderea materială revine diriginților/învățătorilor claselor planificate în sală/ cabinetul

respectiv.

Art.17 Procesul de învățământ se desfășoară conform orarului într-un schimbi:

- învăţământ preşcolar 08 – 13.00

- învățământ primar 8.00-12.00/ 13.00

- învățământ gimnazial:

clasele V- VIII : 8.00-13.00/ 14.00

Art. 18

alin 1. Şcoala este condusă de Consiliul de Administraţie format din 7 membri în

conformitate cu Ordinul Nr. 4714 din 23.08.2010 şi cu Ordinul Nr. 5619/2010, care

modifică şi completează Ordinul 4925/2005 al Ministrului educaţiei şi cercetării privind

aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a unităţilor de învăţământ

preuniversitar. C.A. funcţioneaza conform articolelor 31-34 din ROFUIP (anexa 1-ordin de

ministru 4714/23.08.2010)

alin. 2 Atribuţiile Consiliului de Administraţie sunt prezentate în ROFUIP/ 2005, art. 30-

34, Secţiunea a 4-a.

alin 3 Atribuţiile directorului sunt prevăzute în Capitolul III Conducerea unităţilor de

învăţământ, Secţiunea a 2-a, art. 16-26 din ROFUIP/ 2005 cu modificările şi completările

ulterioare şi în Capitolul VII- Secţiunea a 2-a, art. 96-100 din Legea nr. 1/2011.

alin. 4 Totalitatea personalului didactic de predare formează Consiliul Profesoral. Acesta

functioneaza conform articolelor 27-29 din ROFUIP (Secţiunea a 3-a).

alin. 5 Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii (CEAC) este constituită şi funcţionează

cf. art. 43 şi 44 din ROFUIP/ 2005, cf. art. 11-12 din Legea nr. 87/ 2006 şi cf.

Regulamentului de organizare şi fncţionare CEAC în Şcoala Gimnazială Răstolița 2008.

alin. 6 Catedrele/ comisiile metodice funcţionează în conformitate cu Cap. III, Secţiunea a

5-a, art. 35-37 din ROFUIP/ 2005 cu modificările şi completările ulterioare.

alin. 5 Relaţiile de colaborare şi subordonare în şcoală sunt cele din organigrama aprobată

în CP şi avizată în CA. (Anexa 1).

Art.19 La nivelul şcolii vor funcţiona următoarele comisii metodice: Comisia metodică a

învăţătorilor şi educatorilor, Comisia metodică a diriginţilor, Comisia metodică a

profesorilor.

Page 3: ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂSTOLITA MINISTERUL ...scoalarastolita.info/wp-content/uploads/2015/02/ROI.pdfContractul colectiv de muncă, Contractul Individual de muncă şi fişa individuală

Art. 20 La începutul fiecărui an şcolar, în şedinţa Consiliului Profesoral, se stabilesc

Comisiile de lucru ale Consiliului Profesoral.

Art. 21 Componenţa acestor comisii se anexează la prezentul regulament (v. Anexa 2).

Art. 22 Fiecare clasă va fi condusă de un învăţător/ diriginte precum şi de consiliul clasei.

Art. 23 Atribuţiile învăţătorului/ dirigintelui şi ale consiliul clasei sunt precizate în art. 38-

42 din ROFUIP/ 2005.

Art. 25 Numirile diriginţilor se fac de către Director şi se avizează în C.A. al şcolii, după

care sunt anunţate în primul C.P. de la începutul fiecărui an şcolar.

Art. 26 Idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și

armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea

unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru

dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate,

pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii (Cf. Art .1 (3) din Legea nr1

/2011)

Art. 27 Valori şi atitudini promovate de şcoală (Cf. Anexei la Ord. M.E.C.T.S. nr. 5286/

2006):

respect şi încredere în sine şi în ceilalţi;

recunoaşterea unicităţii fiecărei persoane;

receptivitate la emoţiile celorlalţi;

valorizarea relaţiilor interpersonale;

valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor;

adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare;

motivaţie şi flexibilitate în elaborarea propriului traseu educaţional şi profesional;

responsabilitate şi disponibilitate pentru decizii şi acţiuni privind propria carieră;

interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare şi în societatea

cunoaşterii;

orientare spre o viaţă de calitate, în prezent şi în viitor.

Art. 28 Misiunea şcolii

Educaţia nu este un privilegiu, ci un drept al tuturor.

Şcoala noastră are misiunea de a asigura tuturor elevilor o educaţie de calitate

centrată pe nevoile lui de formare astfel încât tânărul de mâine să se poată adapta cerinţelor

profesionale ale societăţii române sau europene.

Şcoala noastră este preocupată de formarea elevilor, descoperirea talentelor,

cultivarea şi dezvoltarea acestora pentru obţinerea de performanţe.

Ne dorim şi vom acţiona pentru implicarea activă a beneficiarilor direcţi şi indirecţi

în probleme şcolii.

Şcoala noastră trebuie să fie o instituţie care să promoveze valorile, care să dea

posibilitatea tuturor factorilor implicaţi în procesul instructiv-educativ să se afirme şi să-şi

pună în valoare calităţile profesionale.

Ne propunem să inovăm, să reinventăm educaţia, astfel încât să pregătim elevii

noştri pentru societatea de mâine.

Art. 29 Viziunea şcolii: „Şcoala se confundă cu viaţa… una o întregeşte pe cealaltă!

Şcoala îţi dă posibilitatea să-ţi trăieşti viaţa complet. Viaţa nu-i decât continuitatea şcolii,

dar fără profesori.” (Ion Minulescu. Copiii de azi vor clădi statul de mâine, viitorul nostru

va fi ceea ce ei vor şti să facă!

Art. 30 Tintele strategice pentru perioada 2011-2016:

1. Promovarea şi creşterea imaginii şcolii în comunitate

2. Promovarea unui învăţământ modern, inovativ, competitiv, care să răspundă nevoilor

de formare ale elevilor

3. Motivarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării profesionale şi modernizării

procesului de predare - învăţare - evaluare

Page 4: ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂSTOLITA MINISTERUL ...scoalarastolita.info/wp-content/uploads/2015/02/ROI.pdfContractul colectiv de muncă, Contractul Individual de muncă şi fişa individuală

4. Amenajarea unei baze materiale care să răspundă exigenţelor cadrelor didactice şi

elevilor pentru îndeplinirea unui act educativ la nivelul standardelor europene

Art.31 Acordul de parteneriat pentru educaţie

Alin. 1 La începutul unui ciclu de şcolarizare, primar sau gimnazial, părintele/ tutorele- în

calitate de beneficiar indirect şi elevul- în calitate de beneficiar direct, încheie un Acord de

parteneriat pentru educaţie cu Şcoala Gimnazială Răstolița.

Alin. 2 În cazul în care un elev se transferă în unitatea noastră şcolară, Acordul de

parteneriat se încheie la data aprobării transferului..

Alin. 3 Acordul de parteneriat pentru educaţie încetează de drept în următoarele cazuri:

a) în cazul în care părintele/tutorele legal semnatar decade din drepturile părinteşti,

urmând a se incheia un nou Acord cu celălalt părinte al elevului sau cu

reprezentantul legal al acestuia;

b) în cazul transferului elevului la o altă unitate de învătământ;

c) în situaţia încetării activităţii unităţii de învăţământ;

d) alte cazuri prevăzute de lege.

III. PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

Art. 32 Toate cadrele didactice şi didactice auxiliare au datoria de a-şi desfăşura activitatea

profesională în raport cu misiunea instituţiei din care fac parte în scopul realizarii

obiectivelor generale şi a celor specifice prevăzute în Planul de Dezvoltare Instituţională şi

în Planul Managerial elaborat de conducerea şcolii şi aprobat de Consiliul Profesoral.

Membrii personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic au obligaţia de a-şi acorda

respect reciproc şi de a colabora în vederea sarcinilor profesionale ce le revin.

Art. 33 Cadrele didactice au obligaţia de a stabili şi promova în relaţia cu elevii şi părinţii

acestora principiile corectitudinii şi respectului reciproc, de a manifesta transparenţă şi

deschidere pentru comunicarea bilaterală. Este interzis personalului din Şcoala Gimnazială

Răstolița să adreseze cuvinte jignitoare şi/sau umilitoare elevilor, să recurgă la agresiuni

fizice sau gesturi care să exceadă relaţia educator – elev.

Art. 34 Cadrele didactice răspund de corectitudinea notelor şi a mediilor încheiate.

Art. 35 Întreg personalul unităţii şcolare are obligaţtia de a-şi desfăşura activitatea astfel

încât să fie aplicate şi promovate normele specifice de asigurare a calităţii în învăţământul

preuniversitar.

Art. 36 Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din Şcoala Gimnazială Răstolița

este obligat să cunoască şi să respecte legile enunţate la art. 1.

Art. 37 În cazul abaterilor disciplinare, adusa le cunoştinţa conducerii şcolii de personalul

şcolii, de elevi, de părinţi sau de alte persoane, se instituie Comisia de disciplină care

analizează faptele şi ia măsurile disciplinare care se impun.

Art. 38 Personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi personalul de conducere din

Şcoala Gimnazială Răstolița poate fi sancţionat în conformitate cu Titlul VI „Răspunderea

disciplinară şi materială a personalului didactic, didactic auxiliar, a personalului de

conducere, de îndrumare şi de control, art. 115-125, din Legea nr.128/1997 – Statutul

Personalului Didactic, modificată şi completată.

Art. 39 Compartimentul Secretariat funcţionează în baza art. 86, Cap. VII din ROFUIP/

2005 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi in baza regulamentului de

organizare internă specific compartimentului.

Art. 40 Serviciul Contabilitate funcţionează în baza art. 87, Cap. VII din ROFUIP/ 2005 cu

modificările şi completările ulterioare, precum şi in baza regulamentului de organizare

internă specific serviciului.

Page 5: ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂSTOLITA MINISTERUL ...scoalarastolita.info/wp-content/uploads/2015/02/ROI.pdfContractul colectiv de muncă, Contractul Individual de muncă şi fişa individuală

Art. 42 Biblioteca (Centrul de documentare şi informare- C.D.I.) funcţionează în baza art.

89-90, Cap. VII din ROFUIP/ 2005 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi in

baza regulamentului de organizare internă specific.

Art. 43 Personalul angajat în cadrul Compartimentului Secretariat, Serviciului

Contabilitate, , C.D.I.-ului vor redacta regulamente de organizare internă specifice,

respectându-se legilslaţia în vigoare, care vor fi aprobate de conducerea şcolii.

Art. 44 Pentru desfăşurarea în condiţii optime a compartimentelor şi serviciilor enunţate la

art. 43 se vor redacta de către compartimentele/ serviciile respective şi/sau Comisia CEAC

proceduri operaţionale care vor viza activităţile specifice acestor compartimente/ servicii.

IV. SECURITATEA ŞI SIGURANŢA ELEVILOR

Art. 45 Paza Şcolii Gimnazială Răstolița nu se realizează cu personal specializat autorizat.

Art. 46 Personalul de pază şi cadrele didactice de serviciu asigură securitatea elevilor şi a

personalului şcolii.

alin. 1 În unitatea şcolară se organizează permanent, pe durata desfăşurări cursurilor,

serviciul pe şcoală al cadrelor didactice.

alin. 2 Cadrele didactice din şcoală sunt distribuite pe zile, intervale orare, niveluri de

învăţământ, perimetru, de către o comisie special constituită la nivelul unităţii şcolare.

alin. 3 Comisia pentru întocmirea serviciului pe şcoală realizează distribuţia cadrelor

didactice de serviciu la începutul anului şcolar pentru anul şcolar în curs.

alin. 4 La fiecare nivel al clădirii vor fi afişate la vedere numărul de telefon al Poliţiei şi al

Jandarmeriei la care personalul de pază, profesorul de serviciu, personalul şcolii sau

conducerea unităţii şcolare pot suna în situaţia unor incidente violente, al intrării în unitatea

de învăţământ a unor persoane aflate sub influenţa băututilor alcoolice, turbulente, având

comportamant agresiv ori intenţia de a deranja ordinea şi linştea în înstituţia de învăţământ.

Art. 47 Accesul elevilor se face pe poarta din faţă a şcolii şi pe cele două uşi de la parter,

din partea spate a şcolii.

Art. 48 Accesul elevilor în şcoală se face astfel:

până la ora 8:00 pentru elevii de la ciclul primar şi de la clasele V- VIII.

Art. 49 În cazul în care un elev întârzie peste această oră, elevul va anunţa învăţătorul sau

dirigintele, elevul cerând permisiunea de a intra în şcoală personalului de serviciu pe

şcoală.

Art. 50 În orice alte situaţii le este intrezis elevilor accesul pe uşa din faţă a şcolii.

Art. 51 În timpul orelor de curs poarta din faţă a şcolii se încuie. În cazul în care în curtea

şcolii trebuie să pătrundă maşini ale Pompierilor sau ale Ambulanţei, personalul de pază

descuie imediat porţile.

Art. 52 Părinţii/ tutorii îşi pot conduce copiii de la ciclul primar în clase, iar la terminarea

orelor îi vor aştepta în curtea şcolii, la ora 12:00 sau la ora 13:00, până ce aceştia vor ieşi de

la cursuri.

Art. 53 Persoanele străine (părinţi/ tutori/ rude/ vizitatori), numite vizitatori, pot intra în

şcoală, în timpul pauzelor, pe uşa din faţă a şcolii.

Alin.1 La intrarea în şcoală vizitatorii se identifică cu un act de identitate la Punctul de

control aflat în holul de la intrare, partea din fată a şcolii.

Alin. 2 Elevul de serviciu consemnează în Registrul pentru evidenţa accesului vizitatorilor

în şcoală: numele şi prenumele vizitatorului, seria şi numărul actului de identitate, scopul

vizitei, ora intrării şi ora părăsirii şcolii.

Alin. 3 Elevul de serviciu anunţă persoana cu care vizitatorul are întrevederea şi îl conduce

pe vizitator până la aceasta .

Alin. 4 Vizitatorii au obligaţia să respecte Regulamentul de ordine interioară al şcolii.

Page 6: ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂSTOLITA MINISTERUL ...scoalarastolita.info/wp-content/uploads/2015/02/ROI.pdfContractul colectiv de muncă, Contractul Individual de muncă şi fişa individuală

Alin. 5 Se interzice accesul vizitatorilor în alte spaţii decât cele în care li s-a permis

accesul.

Alin. 6 Accesul părinţilor/ tutorilor în şcoală, în timpul orelor de curs, este permis în

următoarele cazuri:

a. la solicitatea cadrelor didactice sau a conducerii unităţii şcolare;

b. la şedinţele/ consultaţiile/ lectoratele cu părinţii/ tutorii organizate de cadrele

didactice; în acest caz cadrul didactic anunţă personalul de serviciu şi/ sau

personalul de pază pentru a permite accesul părinţilor pe poarta din spate a şcolii;

c. pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/ documente de studii sau alte

situaţii şcolare care implică relaţia directă a părinţilor/ tutorilor cu personalul

Serviciului Secretariat, cu învăţătorul/ dirigintele clasei, cu alte cadre didactice;

d. la diferite evenimente publice şi activităţi şcolare/ extraşcolare organizate în

unitatea şcolară la care au fost invitaţi să participe;

e. pentru sprijinirea deplasării copiilor din învăţământul primar;

f. Consiliul Reprezentativ al Părinţilor (C.R.P.) anunţă conducerea şcolii, prin

preşedintele desemnat, asupra întâlnirilor consiliului în vederea permiterii accesului

în şcoală al membrilor consiliului pe poarta din spate a şcolii.

Art. 54 Este interzis vizitatorilor perturbarea orelor de curs. În cazul în care un vizitator

solicită o întrevedere cu un cadru didactic aflat la ora de curs, vizitatorul va aştepta până la

pauză în holul de la intrare.

Art. 55 Este interzis accesul persoanelor turbulente, a celor aflate sub influenţa alcoolului,

a celor având un comportament agresiv, a celor care au intenţia de a deranja ordinea şi

liniştea în şcoală, a celor însoţiţi de câini, acelor acre au asupra lor arme sau obiecte

contondente, substanţe toxice, explozivo-pirotehnice, lacromogene sau uşor inflamabile,

stupefiante, băuturi alcoolice, publicaţii cu caracter obscen.

Art. 56 În cazul în care în şcoală are loc un eveniment care perturbă desfăşurarea orelor de

curs personalul de serviciu consemnează în Registrul profesorului de serviciu evenimentul

precizând: data, ora, persoane implicate. În cazul abaterilor disciplinare ale elevilor este

anunţat Consiliul clasei în vederea adoptării măsurilor disciplinare ce se impun.

Art. 57 Programarea elevilor de serviciu şi a învăţătorilor/ profesorilor de serviciu pe

şcoală este făcută de Comisia pentru întocmirea serviciului pe şcoală (V. Anexa 2).

Art. 58 Învăţătorii/ Profesorii de serviciu pe şcoală verifică activitatea elevului de serviciu

pe şcoală şi a personalului de pază.

Art. 59 Învăţătorii/ Profesorii de serviciu pe şcoală sunt obligaţi să se prezinte cu 10

minute înaintea începerii cursurilor la posturile lor de supraveghere aşa cum au fost acestea

prevăzute de Comisia pentru întocmirea serviciului pe şcoală pentru anul şcolar respectiv.

Art. 60 Elevul de serviciu pe şcoală este obligat să se prezinte cu 10 minute înaintea

începerii cursurilor la postul său, la Punctul de control din holul de la intrare, partea faţă a

şcolii,

Art. 61 Elevul de serviciu pe şcoală are obligaţia de a suna de intrare/ieşire de la ore

conform programului de desfăşurare a cursurilor, după ceasul şcolii.

Art. 62 Elevul de serviciu are obligaţia de a semnala profesorului de serviciu pe şcoală

toate neregulile sesizate atăt în timpul orelor de curs cât şi în pauze. De asemenea ei nu vor

permite accesul elevilor în cancelarie. În cazul în care un elev doreşte să vorbească cu un

cadru didactic elevul de serviciu caută cadrul didactic respectiv în cancelarie şi-l

informează asupra acestui fapt.

Art. 63 Învătătorul/ Profesorul de serviciu verifică existenţa cataloagelor şi răspunde de

securitatea lor pe toată durata turei sale. La terminarea orelor de curs profesorul de serviciu

predă gestiunea cataloagelor către secretarul de serviciu.

Art. 64 În lipsa directorului, profesorul de serviciu ia măsuri pentru acoperirea orelor

cadrelor didactice absente.

Art. 65 Învătătorul/ Profesorul de serviciu răspunde de ordinea şi disciplina în şcoală în

Page 7: ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂSTOLITA MINISTERUL ...scoalarastolita.info/wp-content/uploads/2015/02/ROI.pdfContractul colectiv de muncă, Contractul Individual de muncă şi fişa individuală

timpul pauzelor şi semnalează conducerii şcolii prezenţa persoanelor străine, precum şi

eventualele evenimente deosebite care se petrec pe perioada desfăşurării serviciului său.

IV. ŢINUTA ELEVILOR

ART. 66 Elevii trebuie să aibă o ţinută vestimentară şi o conduită decente,

neprovocatoare, neagresive şi neostentative.

Alin.1 În zilele în care în orar sunt ore de educaţie fizică elevii de la clasele I-IV se pot

prezenta în echipamentul de sport la cursuri.

Alin. 2 În zilele în care în orar sunt ore de educaţie fizică elevii de la clasele V-VIII se

prezintă în echipamentul de sport doar la orele de sport.

Alin. 3 Lipsa ținutei adecvate, în mod repetat, cu rea voinţă, atrage după sine sancţionarea,

gradual, aşa cum este prevăzut în Legea nr.1/2011 şi în ROI.

ART. 71 Fetelor le este interzis, pe durata anului şcolar: vopsirea părului şi a unghiilor,

folosirea rujului, a fardurilor şi a machiajelor, tatuajele, piercingurile, purtarea de bijuterii

în exces.

ART. 72 Băieţilor le este interzis, pe durata anului şcolar: portul părului neîngrijit, a

părului vopsit, a favoriţilor, a părului prins în batic, a cerceilor, brăţărilor, lanţurilor,

tatuajelor şi piercingurilor.

ART. 73 În cazul în care un elev/ o elevă se abate de la aceste reguli ale ţinutei decente

este atenţionat(ă) să-şi revizuiască ţinuta şi sunt anunţaţi părinţii/ tutorii pentru a nu se

mai repeta abaterea. În cazul în care abaterea se repetă elevului/ elevei i se scade nota la

purtare cu un punct, de această sancţiune luând la cunoştinţă şi părintele/ tutorele prin

notă telefonică sau adresă de înştiinţare.

V. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

V.1. ŞCOALA

ART. 74 Şcoala Gimnazială Răstolița (personalul didactic, didactic- auxiliar şi

nedidactic) se angajează: a) să asigure spaţiul, cadrul organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea procesului

educaţional în condiţii legale;

b) să ofere servicii educaţionale de calitate, la nivelul standardelor elaborate de

M.E.C.T.S. pentru fiecare nivel de studiu/ciclu de şcolarizare (v. H.G. 1534/ 2008 şi

H.G. 21/2007);

c) să asigure securitatea şi siguranţa elevilor pe perioada prezenţei acestora în incinta şi

spaţiul şcolar, precum şi în deplasările organizate de unitatea de învăţământ şi aprobate

de Inspectoratul Şcolar;

d) să coopereze cu toate instituţiile şi structurile de ale căror servicii beneficiază şcoala

şi de care depinde bunul mers al procesului de învăţământ;

e) să stabilească de comun acord cu părinţii, calendarul întâlnirilor periodice şi apoi să

îl pună în aplicare;

f) să ia în considerare, să analizeze şi să răspundă oricărei sesizări din partea elevilor

sau a părinţilor referitoare la rele practici în şcoală;

g) să recompenseze/sancţioneze, obiectiv şi echitabil, rezultatele şi conduita elevilor;

i) să solicite implicarea părinţilor/ tutorilor legali în stabilirea disciplinelor opţionale;

j) să solicite implicarea părinţilor/ tutorilor legali în organizarea şi derularea

activităţilor extraşcolare;

k) să elibereze, la cerere şi în timp util, orice document şcolar ce serveşte interesului

elevului ;

Page 8: ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂSTOLITA MINISTERUL ...scoalarastolita.info/wp-content/uploads/2015/02/ROI.pdfContractul colectiv de muncă, Contractul Individual de muncă şi fişa individuală

l) să explice beneficiarilor direcţi şi indirecţi prevederile legilor în vigoare şi să le

aplice.

V.2. BENEFICIARUL INDIRECT- PǍRINTELE/ TUTORELE LEGAL AL

ELEVULUI

ART. 75 Beneficiarul indirect – părintele/tutorele legal al elevului Şcolii Gimnaziale

Răstolița angajează:

a) să-şi asume responsabilitatea promovării în educaţia elevului a principiilor, valorilor

şi normelor de conduită susţinute de şcoala noastră;

b) să îşi asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului,

desfăşurată în şcoală sau în afara şcolii care ar putea prejudicia prestigiul acesteia;

c) să respecte prevederile legilor enunţate în preambul;

d) să asigure frecvenţa zilnică şi ţinuta decentă a elevului la cursuri, aşa cum este

descrisă în R.O.I.;

e) să informeze şcoala de îndată ce se impune absenţa acestuia de la program ;

f) să informeze şcoala cu privire la orice aspect, care poate contribui la îmbunătăţirea

situaţiei şcolare/sociale a elevului ;

g) să dea curs solicitării conducerii instituţiei de învăţământ, ori de câte ori este necesar,

de a se lua măsuri cu privire la conduita sau situaţia şcolară a elevului ;

h) să se prezinte la şcoală, cel puţin, o dată la două luni pentru a discuta cu învăţătorul/

dirigintele/ profesorii clasei situaţia şolară a elevului ;

i) să se prezinte la şcoală atunci când i se solicită personal printr-o adresă oficială sau

prin notă telefonică;

j) să trateze cu respect şi consideraţie instituţia şcolară şi pe reprezentanţii ei: personal

didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;

k) să se implice, la solicitare, în organizarea şi derularea activităţilor extraşcolare;

l) să se implice în stabilirea disciplinelor opţionale;

m) să plătească eventualele daune materiale aduse de către fiul său/ fiica sa obiectelor de

inventar ale şcolii sau colegilor de şcoală sau personalului şcolii.

Art. 76 Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor indirecţi sunt prevăzute în Legea nr. 1/ 2011,

Cap. VI, Secţiunea 1-Beneficiarii educaţiei, şi în ROFUIP/ 2005 cu completările şi

modificările ulterioare în Capitolul V- Părinţii.

V.3. BENEFICIARUL DIRECT- ELEVUL

Art. 77 Dobândirea calităţii de elev este prevăzută în ROFUIP/ 2005 cu completările şi

modificările ulterioare în Capitolul VIII- Elevii, Secţiunea 1.

Art. 78 Exercitarea calităţii de elev este prevăzută în ROFUIP/ 2005 cu completările şi

modificările ulterioare în Capitolul VIII- Elevii, Secţiunea a 2-a.

Art. 79 Drepturile elevilor sunt prevăzute în ROFUIP/ 2005 cu completările şi modificările

ulterioare în Capitolul VIII- Elevii, Secţiunea a 3-a.

Art. 80 Îndatoririle elevului sunt prevăzute în ROFUIP/ 2005 cu completările şi

modificările ulterioare în Capitolul VIII- Elevii, Secţiunea a 4-a.

Art. 81 Beneficiarul direct – elevul Şcolii Gimnaziale Răstolița se angajează:

a) să respecte şcoala, însemnele (steagul, sigla, insigna) şi personalul acesteia, precum

şi pe colegii săi;

b) să aibă un comportament care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea şi

libertatea celorlalţi din unitatea şcolară;

b) să frecventeze regulat cursurile conform orarului şcolar şi să participe la activităţile

extraşcolare, dacă doreşte acest lucru;

d) să respecte prevederile legilor enunţate în preambul;

e) să se implice direct şi să răspundă solicitării profesorilor de a participa la dezvoltarea

sa ca personalitate;

Page 9: ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂSTOLITA MINISTERUL ...scoalarastolita.info/wp-content/uploads/2015/02/ROI.pdfContractul colectiv de muncă, Contractul Individual de muncă şi fişa individuală

g) să păstreze în bună stare obiectele de inventar ale şcolii şi să folosească,cu grijă,

manualele transmisibile, puse la dispoziţie gratuit de către şcoală;

h) să aibă o ţinută vestimentară şi o conduită decente, neprovocatoare, neagresive şi

neostentative, în conformitate cu prevederile R.O.I. în acest sens;

i) să aibă zilnic asupra sa carnetul de elev şi să-l prezinte ori de câte ori este necesar

învăţătorului/ dirigintelui / profesorului/ părintelui/tutorelui legal.

Art. 82 Recompensarea elevilor e prevăzută în ROFUIP/ 2005 cu completările şi

modificările ulterioare în Capitolul VIII- Elevii, Secţiunea a 5-a.

Art. 83 Transferul elevilor e prevăzut în ROFUIP/ 2005 cu completările şi modificările

ulterioare în Capitolul VIII- Elevii, Secţiunea a 7-a .

Art. 84 Încetarea calităţii de elev e prevăzută în ROFUIP/ 2005 cu completările şi

modificările ulterioare în Capitolul VIII- Elevii, Secţiunea a 8-a .

Art. 85 Transportul elevilor e prevăzut în ROFUIP/ 2005 cu completările şi modificările

ulterioare în Capitolul X- Transportul elevilor şi în Legea nr. 1

Art. 86 Evaluarea elevilor e prevăzută în ROFUIP/ 2005 cu completările şi modificările

ulterioare în Capitolul VI- Evaluarea.

Art. 87 Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor direcţi sunt prevăzute în Legea nr. 1/ 2011,

Cap. VI, Secţiunea 1-Beneficiarii educaţiei.

VI. SANCŢIUNI

ART. 88 În Şcoala Gimnazială Răstolița este interzis elevilor:

1. să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;

2. să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;

3. să aducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor,

atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă

violenţa şi intoleranţa;

4. să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii

de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor;

5. să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;

6. să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia,

droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc;

7. să introducă, în perimetrul unităţii de învăţământ, orice tipuri de arme sau alte

instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta

integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de

învăţământ;

8. să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;

9. să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor şi al

concursurilor;

10. să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în

perimetrul unităţii de învăţământ;

11. să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare;

12. să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi

şi faţă de personalul unităţii de învăţământ.

13. să intre în şcoală pe uşa din faţă;

14. să perturbe procesul instructiv-educativ;

15. să fotografieze sau să filmeze în timpul orelor de curs;

16. să insereze pe Internet filmuleţe sau fotografii realizate în şcoală fără acceptul

conducerii şcolii;

17. să părăsească şcoala în timpul orelor de curs, cu excepţia cazului în care părintele/

tutorele legal al elevului solicită acest lucru;

Page 10: ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂSTOLITA MINISTERUL ...scoalarastolita.info/wp-content/uploads/2015/02/ROI.pdfContractul colectiv de muncă, Contractul Individual de muncă şi fişa individuală

18. să alerge şi sau să ţipe în clase, pe holuri şi pe scări;

19. să trântească uşile sau geamurile;

20. să se aplece pe fereastră;

21. să se legene sau să alunece pe balustrada scărilor;

22. să aducă la şcoală corpuri dure (cuie, cuţie, bricege, lame, andrele etc.);

23. să folosească întrerupătoarele şi prizele fără supravegherea unui cadru didactic;

24. să se caţere pe gardul şcolii sau în copacii din curtea şcolii.

ART. 89 SANCŢIUNI prevăzute de R.O.I. şi R.O.F.U.I.P. (v. Capitolul VIII- Elevii,

Secţiunea a 5-a) în cazul elevilor:

1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv

regulamentele scolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.

2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele:

a) observaţia individuală;

b) mustrare în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/comisie de disciplină/

consiliului profesoral;

c) mustrare scrisă;

d) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;

e) mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii

unităţii primitoare.

3) Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/ tutorelui

legal.

VII. TRANSPORTUL SCOLAR

Art. 90 – In conformitate cu Regulamentul de organizare si funcționare a unităților de

învățământ preuniversitar , capitolul X, art. 161 , transportul elevilor cu microbuzele

școlare este gratuit. Cu aceste mijloace pot calatori gratuit , către scoală si către

localitatea de domiciliu si cadrele didactice .

Art. 91 – Conform articolului 162 din Regulamentul de organizare si funcționare a

unităților de învățământ preuniversitar , directorul scolii desemnează un cadru didactic

pentru însoțirea elevilor pe mijloacele de transport . Acesta are obligația sa

supravegheze elevii in timpul transportului , sa ia toate masurile pe care le considera

necesare pentru desfășurarea transportului in condiții de siguranța .

Profesorii de la ultimele ore au obligația sa însoțească elevii si sa ii

supravegheze pana la plecarea microbuzului .

Art. 92 – Elevii sunt obligați sa ocupe locurile stabilite in timpul deplasării , sa nu

distrugă bunurile din mijlocul de transport . In caz contrar, răspund pentru prejudiciile

create . Elevilor care distrug sistematic componente ale mijlocului de transport , li se

poate interzice deplasarea cu acest mijloc pe o perioada determinata .

VIII. DISPOZIŢII FINALE

Art. 93 Prezentul regulament a fost avizat în Şedinţa Consiliului profesoral din

22.11.2012, aprobat în Şedința Consiliului de Administrație din 23.11.2012, dată cu care

intră în vigoare.

Page 11: ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂSTOLITA MINISTERUL ...scoalarastolita.info/wp-content/uploads/2015/02/ROI.pdfContractul colectiv de muncă, Contractul Individual de muncă şi fişa individuală

Art. 94 Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa elevilor şi a părinţilor/ tutorilor

legali de către invăţători şi diriginţi. La şedinţa de informare a părinţilor/ tutorilor şi a

elevilor învăţătorul sau dirigintele redactează un Proces-verbal la care ataşează un tabel

cu elevii şi părinţii/ tutorii legali care au luat la cunoştinţă. Copiile xerox ale procesului-

verbal şi tabelului se depun la secretariatul şcolii care la înmânează conducerii şcolii.

ABREVIERI:

Art.- Articol

Alin. – Alineat

I.S.J.- Inspectoratul Şcolar Judeţean

C.A.- Consiliul de Administraţie

C.P.- Consiliul Profesoral

cf.- conform

v.- vezi

Ord.- Ordin

C.R.P.- Consiliul Reprezentativ al Părinţilor

H.G.- Hotărâre de Guvern

R.O.I.- Regulamentul de Ordine Interioară

R.O.F.U.I.P.- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul

Preuniversitar

M.E.C.T.S.- Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

C.D.I.- Centrul de documentare şi informare

DIRECTOR,

PROF. Lirca Ioana

Page 12: ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂSTOLITA MINISTERUL ...scoalarastolita.info/wp-content/uploads/2015/02/ROI.pdfContractul colectiv de muncă, Contractul Individual de muncă şi fişa individuală

ANEXA

COMISIILE METODICE ŞI

COMISIILE DE LUCRU ALE C.P.

ANUL ŞCOLAR 2014-2015

I. COMISII METODICE

1. Comisia metodică a învăţătorilor şi educatorilor

Şef Comisie: Harpa Larpa Maria

Membri: Moldovan Lirca Mărioara, Farcaş Lucica, Tokes Dumitrita Nicoleta,

Dandu Melania Paraschiva, Jîrcan Nicoleta, Harpa Laura Maria, Ormenişan Axineta

Felicia

2. Comisia metodică a diriginţilor

Şef Comisie: Movilă Dorina

Membri: Movilă Ioan, Movilă Gheorghe, Făgăraş Maria Cătălina, Moldovan

Lirca Mărioara, Farcaş Lucica, Tokes Dumitrita Nicoleta, Dandu Melania Paraschiva,

Jîrcan Nicoleta, Harpa Laura Maria, Ormenişan Axineta Felicia

3. Comisia metodică a profesorilor

Şef Comisie: Movilă Gheorghe

Membri: Movilă Ioan, Movilă Gheorghe, Făgăraş Maria Cătălina, Tămaş

Onoriu Gabriel, Buculeu Ioan, Feldrihan Simona Maria, Ghidiu Adela, Lirca Ioana

II. COMISII DE LUCRU ALE CONSILIULUI PROFESORAL

4. Comisia pentru curriculum

Şef comisie: Movilă Dorina Membri: Tokes Dumitrita Nicoleta, Ghidiu Adela

5. Comisia pentru orientarea şcolară şi profesională

Şef comisie: Movilă Gheorghe

Membri: Buculeu Ioan, Ormenişan Axineta Felicia

6. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie

Şef comisie: Făgăraş Maria Cătălina

Membri: Dandu Melania Paraschiva, Buculeu Ioan

7. Comisia pentru programe comunitare

Şef comisie: Movilă Ioan

Membri: Movilă Dorina, Farcaş Lucica, Tokes Dumitrita Nicoleta, Dandu

Melania Paraschiva

Page 13: ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂSTOLITA MINISTERUL ...scoalarastolita.info/wp-content/uploads/2015/02/ROI.pdfContractul colectiv de muncă, Contractul Individual de muncă şi fişa individuală

8. Comisia pentru formarea continuă a personalului didactic

Şef comisie: Ormenişan Axineta Felicia

Membri: Jîrcan Nicoleta, Ghidiu Adela

9. Comisia pentru promovare a imaginii şcolii şi implicarea instituţiei în proiecte şi

programe educaţionale - consiliere educativă:

Şef comisie: Movilă Dorina

Membri: Harpa Laura Maria, Movilă Ioan

10. Comisia pentru organizarea olimpiadelor şi concursurilor Şef comisie: Lirca Ioana

Membri: Harpa Laura Maria, Făgăraş Maria Cătălina

11. Comisia pentru redactarea revistei şcolare

Şef comisie: Tokes Dumitrita Nicoleta

Membri: Movilă Dorina, Dandu Melania Paraschiva

Comisia pentru verificarea documentelor şcolare

Şef comisie: Movilă Dorina Membri: Movilă Ioan, Dandu Melania Parascheva

12. Comisia pentru disciplină şi frecvenţă şcolară

Şef comisie: Buculeu Ioan

Membri: Ormenişan Axineta Felicia, , Moldovan Lirca Mărioara

13. Comisia de monitorizare a notării ritmice

Şef comisie: Movilă Gheorghe

Membri: Jîrcan Nicoleta, Tămăş Onoriu Gabriel

14. Comisia de prevenire şi combatere a violenţei în şcoală

Şef comisie: Buculeu Ioan

Membri: Movilă Dorina, Ormenişan Nicoleta

15. Comisia de monitorizare a absenţelor şi transmiterea acestora lunar la ISJ Mureş

Şef comisie: Movilă Dorina

Membri: Ormenişan Axineta Felicia, , Moldovan Lirca Mărioara

16. Comisia de Comisia de monitorizare a Programului „Să ştii mai multe, să fii mai

bun”

Şef comisie: Feldrihan Simona Maria

Membri: Harpa Laura Maria, Făgăraş Maria Cătălina

17. Comisia pentru educaţia rutieră

Şef comisie: Movilă Ioan

Membri: Movilă Gheorghe, Tămăş Onoriu Gabriel

18. Comisia PSI:

Şef comisie: Tămaş Onoriu Gabriel

Membri: Tokes Dumitrita Nicoleta, Jîrcan Nicoleta

Page 14: ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂSTOLITA MINISTERUL ...scoalarastolita.info/wp-content/uploads/2015/02/ROI.pdfContractul colectiv de muncă, Contractul Individual de muncă şi fişa individuală

19. Comisia pentru securitate şi sănătate în muncă

Şef comisie: Movilă Ioan

Membri: Tămaş Onoriu Gabriel, Moldovan Lirca Mărioara

20. Comisia pentru distribuirea produselor lactate şi de panificaţie

Şef comisie: Tokes Dumitrita Nicoleta

Membri: Feldrihan Simona Maria, Dandu Melania Paraschiva