of 243 /243
1 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU”, JUD. BACĂU APROBAT, DIRECTOR, PROF. ANTIP CRINA RAMONA …………………………….. AVIZAT PRESEDINTE COMISIE S.C.I.M. PROF. SAVA RODICA ……………………. MANUAL PROCEDURI OPERATIONALE COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV Nr. crt. Denumirea si codul procedurii Pag 1 P.O. Ad. 01 Curatenia si dezinfectia in unitate 2 2 P.O. Ad. 02 Securitatea si sanatatea in munca 27 3 P.O. Ad. 03 Accesul persoanelor straine in incinta unitatii scolare 111 4 P.O. Ad. 04 Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor 128 5 P.O. Ad. 05 Distribuirea produselor lactate si de panificatie 193 6 P.O. Bbl. 01 Evidenta, gestionarea si inventarierea documentelor din cadrul bibliotecii 211

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · 2 Editie a unei proceduri operationale - Forma initialã sau actualizatã, dupã caz, a unei proceduri operationale, aprobatã si difuzatã

 • Author
  others

 • View
  8

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · 2 Editie a unei proceduri operationale - Forma...

 • 1

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU”,

  JUD. BACĂU

  APROBAT,

  DIRECTOR,

  PROF. ANTIP CRINA RAMONA

  ……………………………..

  AVIZAT

  PRESEDINTE COMISIE S.C.I.M.

  PROF. SAVA RODICA

  …………………….

  MANUAL PROCEDURI OPERATIONALE

  COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

  Nr.

  crt.

  Denumirea si codul procedurii Pag

  1 P.O. Ad. 01 Curatenia si dezinfectia in unitate 2

  2 P.O. Ad. 02 Securitatea si sanatatea in munca 27

  3 P.O. Ad. 03 Accesul persoanelor straine in incinta unitatii scolare 111

  4 P.O. Ad. 04 Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor 128

  5 P.O. Ad. 05 Distribuirea produselor lactate si de panificatie 193

  6 P.O. Bbl. 01 Evidenta, gestionarea si inventarierea documentelor din cadrul

  bibliotecii

  211

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  CURATENIA SI DEZINFECTIA IN

  UNITATE

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 01

  2

  Nr. înreg. ______/_____________

  PROCEDURA OPERATIONALA

  CURATENIA SI DEZINFECTIA IN UNITATE

  P.O. AD. 01

  Ediția I, 02.11.2018, Revizia 0

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  CURATENIA SI DEZINFECTIA IN

  UNITATE

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 01

  3

  Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau,

  dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

  Nr.

  Crt

  Elemente

  privind

  responsabilii/

  operatiunea

  Numele si prenumele Functia

  Data

  Semnătura

  1 2 3 4 5

  1 Elaborat Bărbuț Bernardin Administrator 02.11.2018

  2 Verificat Sava Rodica Comisia SCIM

  02.11.2018

  3 Aprobat Prof. Antip Crina Ramona Director

  02.11.2018

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  CURATENIA SI DEZINFECTIA IN

  UNITATE

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 01

  4

  Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

  Nr.

  Crt

  Editia/ revizia in

  cadrul editiei

  Componenta revizuita

  Modalitatea reviziei

  Data de la care se aplica

  prevederile editiei sau

  reviziei editiei

  1 2 3 4

  1 Editia 1

  - 02.11.2018

  2 Revizia 1

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  CURATENIA SI DEZINFECTIA IN

  UNITATE

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 01

  5

  Lista persoanelor la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din

  cadrul editiei procedurii operationale

  Nr.

  Crt

  Scopul

  difuzarii

  Ex.

  nr.

  Compartiment

  Functia Nume si prenume

  Data

  primirii Semnătura

  1 2 3 4 5 6 7

  1 Informare/

  Aplicare

  1 Administrativ Adminis-

  trator

  Bărbuț Bernardin 02.11.2018

  2 Aprobare 2 Director Director Prof. Antip Crina Ramona

  02.11.2018

  3 Verificare 1 Comisia

  SCIM

  Presedinte Sava Rodica

  02.11.2018

  4 Arhivare 1 Administrativ Adminis-

  trator

  Bărbuț Bernardin 02.11.2018

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  CURATENIA SI DEZINFECTIA IN

  UNITATE

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 01

  6

  1. Scopul procedurii operationale

  1.1 Scopul procedurii:

  - pentru reglementarea procedurilor privind curãtenia si dezinsectia;

  1.2 Dã asigurãri cu privire la existenta documentatiei adecvate derulãrii activitãtii.

  Procedura are scopul de a realiza intocmirea, avizarea si aprobarea documentelor aferente acestei

  activitãti.

  1.3 Asigurã continuitatea activitãtii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului, prin

  faptul cã, procedurarea activitãtii permite aplicarea acesteia de cãtre orice alt salariat care il

  inlocuieste pe cel in functie la data elaborãrii prezentei proceduri.

  1.4. Sprijinã auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe

  manager in luarea deciziei. Operatiunea atenta de verificare a documentatiei este un real sprijin

  pentru audit sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare, dar si pentru managerul unitãtii in

  luarea deciziei pentru asigurarea bunei desfãsurãri a activitãtii unitatii.

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  CURATENIA SI DEZINFECTIA IN

  UNITATE

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 01

  7

  2. Domeniul de aplicare a procedurii operationale

  2.1. Precizarea (definirea) activitãtii la care se referã procedura operationalã;

  Procedura se aplicã conform legislatiei, de cãtre persoanele incadrate in compartimentele

  administrativ, magazie.

  2.2. Delimitarea explicitã a activitãtii procedurate in cadrul portofoliului de activitãti

  desfãsurate de:

  -activitatea procedurata este initiata de personalul din compartimentul administrativ / magazie,

  are la baza necesarul de bunuri pentru bunul mers al activitãtii unitatii.

  2.3. Listarea principalelor activitãti de care depinde si/sau care depind de activitatea

  proceduratã - curãtenia si dezinfectia in cadrul unitatii.

  2.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date si/sau beneficiare de rezultate ale

  activitãtii procedurate; listarea compartimentelor implicate in procesul activitãtii;

  -compartimentele furnizoare de date sunt toate compartimentele;

  -beneficiarul rezultatelor acestei activitãti procedurate: toate compartimentele - compartimentele

  implicate sunt administrative.

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  CURATENIA SI DEZINFECTIA IN

  UNITATE

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 01

  8

  3. Documente de referintã (reglementãri) aplicabile activitãtii procedurate

  3.1. Reglementãri internationale

  - nu este cazul

  3.2. Legislatia primarã

  - Legea nr. 100/ 1998, privind asistenta de sãnãtate publica Legea nr. 344/2002, privind

  aprobarea OG nr. 108/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind

  stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sãnãtate publica;

  - Legea nr. 316 din 28/06/2004, pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind

  stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienã si sãnãtate publicã.

  3.3. Legislatia secundarã

  - OG nr. 108/ 1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si

  sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sãnãtate publica;

  - Ordin nr. 288/2006, pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul

  de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului;

  - Norma tehnica din 06/03/2003, privind curãtenia si dezinfectia in unitãtile sanitare.

  3.4. Alte documente, inclusiv reglementãri interne ale unitatii.

  - Organigrama;

  - Regulamentul de organizare si functionare;

  - Fisele posturilor.

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  CURATENIA SI DEZINFECTIA IN

  UNITATE

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 01

  9

  4. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati în procedura operationalã

  4.1 Definitii ale termenilor

  1 Procedura operationalã - Prezentarea formalizatã, în scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a

  metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat în vederea realizãrii activitãtii, cu privire la

  aspectul procesual.

  2 Editie a unei proceduri operationale - Forma initialã sau actualizatã, dupã caz, a unei

  proceduri operationale, aprobatã si difuzatã.

  3 Revizia în cadrul unei editii - Actiunile de modificare, adãugare, suprimare sau altele

  asemenea, dupã caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii

  operationale, actiuni care au fost aprobate si difuzate.

  4.2 Abrevieri ale termenilor

  1 OTC ordonator tertiar de credite

  2 AFCS administrator financiar / Administrator Financiar

  3 APO adminstrator patrimoniu/ gestionar

  4 Ct contabilitate

  5 E elaborare

  6 V verificare

  7 Ap aprobare

  8 Ah arhivare

  9 Acp alte compartimente

  10 OPC ordonator principal de credite

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  CURATENIA SI DEZINFECTIA IN

  UNITATE

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 01

  10

  5. Descrierea procedurii:

  5.1 Generalitãti

  Reguli fundamentale in utilizarea produselor folosite in activitatea de curãtenie

  Folosirea doar a produselor avizate/autorizate de Ministerul Sãnãtãtii/Ministerul Sãnãtãtii

  si Familiei pentru utilizare in sectorul sanitar.

  Respectarea tuturor recomandãrilor producãtorului.

  Respectarea regulilor de protectie a muncii (purtarea mãnusilor, ochelarilor de protectie,

  echipamentelor impermeabile, etc.).

  Etichetarea si inchiderea ermeticã a recipientelor. Eticheta trebuie sã continã: numele

  produsului, familia cãreia ii apartine, termenul de valabilitate, perioada de utilizare a

  produsului diluat mentinut in conditii adecvate (cu specificare pentru ceea ce inseamnã

  "conditii adecvate").

  NU este permis amestecul produselor! Existã riscul unor reactii chimice periculoase

  pentru cel care le manipuleazã, precum si riscul de inactivare si incompatibilitate.

  NU este permisã utilizarea ambalajelor alimentare pentru produsele de intretinere a

  curãteniei!

  Distribuirea produselor la locul de utilizare (pe sectii/compartimente) in ambalajul

  original.

  Asigurarea rotatiei stocurilor, pentru inscrierea in temenele de valabilitate.

  NU este permisã aruncarea ambalajelor goale, decat dupã ce au fost curãtate sau/si

  neutralizate.

  Responsabili:

  Directorul/asistenta sefã/administratorul /, care:

  - stabilesc, mãsurile pentru realizarea exigentelor de igienã recomandate pentru spatii.

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  CURATENIA SI DEZINFECTIA IN

  UNITATE

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 01

  11

  - realizeazã protocolul de igienã al compartimentului si protocolul de utilizare a produselor

  de intretinere folosite.

  - instruiesc personalul de executie cu privire la aceste exigente si protocoale.

  - Personalul efector, dupã instruire prealabilã, consemnatã in documente.

  5.1.1. Curãtenia este metoda de decontaminare care asigurã indepãrtarea microorganismelor de

  pe suprafete, obiecte sau tegumente, odatã cu indepãrtarea prafului si a substantelor organice.

  Aplicarea corectã a metodelor de curãtenie a suprafetelor, obiectelor si echipamentelor poate

  realiza o decontaminare de 95-98%, foarte apropiatã de cea obtinutã prin dezinfectie. Prin

  activitatea de curãtenie se actioneazã asupra tuturor microorganismelor. Nu inlocuieste

  dezinfectia.

  Metode generale de efectuare a curãteniei: Spãlarea, stergerea, aspirarea, perierea.

  Prin spãlare sunt indepãrtate, prin udare, concomitent cu procedurile mecanice, pulberile si

  substantele organice. Puterea de spãlare depinde de capacitatea de udare. Spãlarea se realizeazã

  prin folosirea de apã caldã si substante tensioactive. Apa caldã, la 35-45 grade C are o putere de

  spãlare, superioarã apei reci, deoarece are o putere mai mare de emulsionare si dizolvare,

  inmuierea cu apã fierbinte (peste 55 grade C) are dezavantajul coagulãrii proteinelor, pe care le

  face aderente de suportul tratat, in functie de suportul de tratat, la apa caldã se adaugã 1-2%

  carbonat de sodiu, sãpun sau detergenti anionici sau produse etichetate si avizate/autorizate de

  Ministerul Sãnãtãtii si Familiei ca detergent dezinfectant sau produs pentru curãtare si

  decontaminare.

  Conditii de eficacitate:

  - utilizarea apei calde cu calitãti chimice corespunzãtoare (apa cu duritate micã are efect de

  spãlare optim) si cu putere de udare mare, prin adaosul unor cantitãti optime de agenti

  tensioactivi;

  - asocierea spãlãrii cu metode mecanice: agitare, periere, frecare;

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  CURATENIA SI DEZINFECTIA IN

  UNITATE

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 01

  12

  - respectarea timpilor de inmuiere si de spãlare (in functie de puterea de spãlare a apei, de

  mijloacele mecanice utilizate si de obiectul supus spãlãrii); spãlarea trebuie urmatã de clãtire

  abundentã.

  Spãlarea poate fi simplã (ex.: in igiena individualã, spãlarea mainilor, curãtenia pavimentelor si a

  mobilierului) sau asociatã cu un ciclu de dezinfectie prin cãldurã umedã (ex.: utilizand masini de

  spãlat pentru lenjerie, veselã, sau cu program inclus de spãlare si dezinfectie, etc.) si se

  completeazã cu o dezinfectie chimicã cu produse etichetate si avizate/autorizate ca dezinfectant

  pentru suprafete in ariile cu potential de risc infectios (ex.: suprafete in blocuri operatorii, blocuri

  de nastere, pregãtirea tratamentelor, suprafete de lucru in laboratoare, etc.).

  Prin stergerea umedã a suprafetelor (ex.: lambriuri, mobilier) se realizeazã indepãrtarea

  microorganismelor. Se practicã pentru intretinerea curãteniei in intervalele dintre spãlãri.

  Conditii de eficacitate: utilizarea de lavete (stergãtoare) curate; umezirea lor cu solutii proaspete

  de produse etichetate si avizate/autorizate de Ministerul Sãnãtãtii si Familiei ca detergent,

  detergent dezinfectant; schimbarea frecventã a lavetelor si a apei de stergere. La sfarsitul

  operatiunii se efectueazã decontaminarea lavetelor utilizate.

  Aspirarea. Curãtenia prin aspirare este recomandabilã numai cu aspiratoare cu proces umed, a

  cãror constructie permite curãtarea si dezinfectia lor si mentinerea uscatã dupã utilizare.

  Metode combinate. Pentru curãtenia pavimentelor si a mochetelor (este recomandatã limitarea

  utilizãrii lor in spatiile unitãtilor sanitare) pot fi utilizate aparate care realizeazã spãlarea si

  aspirarea umedã.

  Alte metode de curãtenie, in anumite cazuri se pot utiliza maturatul sau periatul umed, metode

  care au eficacitate redusã. Nu se recomandã maturatul uscat, sau scuturatul, in incãperi, locuri

  circulate sau aglomerate.

  Curãtenia si dezinfectia in incãperi trebuie intotdeauna asociate cu aerisirea. Curãtenia se

  practicã in mod obisnuit ca metodã de decontaminare profilacticã; in bolile infectioase cu

  transmitere aerianã (ex.: rubeolã, rujeolã, varicelã etc.) aerisirea este singura metodã de

  decontaminare necesarã in focar.

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  CURATENIA SI DEZINFECTIA IN

  UNITATE

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 01

  13

  Produse utilizate in procesul de efectuare a curãteniei

  Curãtenia se realizeazã cu produse etichetate de producãtor ca fiind:

  produse destinate curãteniei sau

  produse detergent - dezinfectante

  Sãpunuri:

  Sãpun tare: intretinerea suprafetelor cu ceramicã, ulei, otel inoxidabil;

  sãpun moale (sãpun negru): curãtare grosierã (ex.: paviment mozaicat, gresie).

  Detergenti:

  Detergenti neutri sau detergenti lichizi universali pentru: mobilier, paviment, veselã si

  spãlarea manualã a textilelor. Dacã produsul este avizat pentru sectorul alimentar, se

  spalã veselã si ustensile de bucãtãrie.

  Detratanti "tamponati" utilizati pentru: robinete, baterii, chiuvete inox, alte articole inox.

  Detergenti-dezinfectanti sau detergentii cationici sunt produse a cãror proprietate

  principalã este cea de curãtare si secundar dezinfectantã.

  Abrazive

  Curãtarea punctualã a suprafetelor dure, obiectelor sanitare, pavimentelor, cu precautie pentru

  suprafetele emailate.

  Produse pentru lustruit

  Detergenti lustruitori sau "de ceruire": spãlarea pavimentelor

  5.1.2 Reguli pentru depozitarea produselor si a ustensilelor folosite la efectuarea curãteniei

  In cadrul entitãtii trebuie sã existe spatii special destinate depozitãrii produselor si ustensilelor

  folosite in procesul de efectuare a curãteniei, aflate in stoc. Spatiile trebuie sã asigure mentinerea

  calitãtii initiale a produselor, panã la utilizare. Conditii pe care trebuie sã le indeplineascã spatiile

  de depozitare:

  pavimentul si peretii trebuie sã fie impermeabili si usor de curãtat;

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  CURATENIA SI DEZINFECTIA IN

  UNITATE

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 01

  14

  zona de depozitare trebuie sã permitã aranjarea in ordine a materialelor de curãtenie si

  accesul usor la acestea;

  aerisirea: naturalã;

  iluminatul corespunzãtor (natural + artificial);

  gradul de umiditate optim pãstrãrii calitãtilor

  b. In fiecare sectie/compartiment, trebuie sã existe incãperi special destinate depozitãrii

  produselor si ustensilelor utilizate pentru efectuarea curãteniei, aflate in rulaj si pregãtirii

  activitãtii propriu-zise. Conditii pe care trebuie sã le indeplineascã incãperile de depozitare de pe

  sectii - compartimente:

  pavimentul si peretii trebuie sã fie impermeabili si usor de curãtat;

  aerisirea naturalã;

  iluminatul corespunzãtor (natural + artificial);

  gradul de umiditate optim pãstrãrii calitãtilor;

  locul de organizare a activitãtii, sursa de apã si suprafata zonei de depozitare trebuie

  sã permitã aranjarea in ordine a materiaielor de intretinere si accesul usor la acestea;

  chiuvetã cu apa potabilã rece si caldã, sãpun, prosop, etc.. pentru igiena personalului

  care efectueazã curãtenia;

  chiuvetã (bazin) cu apã potabilã, pentru dezinfectia si spãlarea ustensilelor folosite

  pentru efectuarea curãteniei (lavete. torsoane, mopuri, perii, s.a.). Dezinfectia,

  spãlarea si uscarea materialului moale folosit la curãtenie se pot face utilizand masini

  de spãlat si uscãtoare;

  suport uscãtor pentru manusile de menaj, mopuri, perii, s.a.; - pubelã si saci colectori

  (de unicã folosintã)

  pentru deseuri.

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  CURATENIA SI DEZINFECTIA IN

  UNITATE

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 01

  15

  5.1.3 Reguli de intretinere a ustensilelor folosite pentru efectuarea curãteniei

  Zilnic, dupã fiecare operatiune de curãtenie si la sfarsitul zilei de lucru, ustensilele utilizate se

  spalã, se curãtã (decontamineazã), dezinfecteazã si usucã.

  Curãtarea si dezinfectia ustensilelor complexe (perii detasabile, manerul periilor, aspirator, s.a)

  se efectueazã in functie de recomandãrile producãtorului.

  Personalul care executã operatiunile de curãtare si dezinfectie a materialului de curãtenie va

  purta mãnusi de menaj sau mãnusi de latex nesterile.

  Dezinfectia materialului de curãtenie utilizat in:

  spatiile fãrã risc se face cel putin o datã pe sãptãmanã,

  sectiile/compartimentele cu risc crescut se face de rutinã, la sfarsitul activitãtii (dupã

  fiecare utilizare).

  5.2 Dezinfectia

  Dezinfectia este procesul prin care sunt distruse cele mai multe, sau toate microorganismele

  patogene (in proportie de 99,99%) cu exceptia sporilor bacterieni, de pe obiectele din mediul

  inert.

  Dezinfectia se aplicã in cazurile in care curãtenia nu eliminã riscurile de rãspandire a infectiei,

  iar sterilizarea nu este necesarã.

  In orice activitate de dezinfectie trebuie sã se aplice mãsurile de protectie a muncii pentru a

  preveni accidentele si intoxicatiile.

  5.2.1 Dezinfectia prin mijloace fizice

  Dezinfectia prin spãlare la temperatura de 60-95°C (dezinfectie termicã) este un proces complex

  la care, pe langã actiunea cãldurii umede, se adaugã si actiunea detergentilor sau a altor

  substante, cat si actiunea mecanicã de spãlare. Acest procedeu se foloseste la spãlarea si

  dezinfectia lenjeriei, veselei, sticlãriei de laborator, instrumentarului.

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  CURATENIA SI DEZINFECTIA IN

  UNITATE

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 01

  16

  Fierberea in apã la temperatura de 100°C sau utilizarea aburului de 100°C realizeazã distrugerea

  in decurs de 10-20 minute a formelor vegetative ale microorganismelor patogene, precum si a

  unor forme sporulate mai putin rezistente la temperaturi ridicate.

  Fierberea alimentelor este una din metodele curente de prevenire a bolilor transmisibile cu poartã

  de intrare digestivã, in anumite cazuri, pentru prevenirea acestor boli, apa de bãut se consumã

  fiartã, rãcitã si aeratã.

  In absenta masinilor de spãlat cu ciclu de dezinfectie prin cãldurã, fierberea este indicatã pentru

  dezinfectia lenjeriei, tacamurilor si veselei care suportã temperatura de fierbere.

  Fierberea la temperaturi intre 100-110°C se poate obtine prin adaosul unor substante care ridicã

  punctul

  de fierbere (ex, adaosul de carbonat de sodiu, pentru fierberea lenjeriei).

  Dezinfectia prin cãldurã umedã, cu fierul de cãlcat, completeazã decontaminarea lenjeriei,

  distrugerea formelor vegetative a bacteriilor, in 5-10 secunde si a sporilor, in 50 secunde.

  Metoda este aplicabilã pentru tesãturile care suportã acest tratament si este eficace dacã tesãtura

  tratatã este umezitã uniform.

  5.2.2 Dezinfectia prin mijloace chimice

  In unitãtile medicale dezinfectia se realizeazã, in principal, prin utilizarea unor substante

  dezinfectante chimice.

  Etichetarea acestor produse trebuie sã fie in conformitate cu legislatia in vigoare si sã continã in

  mod obligatoriu concentratiile de utilizare si timpii de actiune aferenti.

  Dezinfectia de nivel scãzut - Poate distruge cele mai multe bacterii in forma vegetativã, unele

  virusuri, unii fungi, dar NU distruge microorganisme rezistente, cum sunt Mycobacterium

  tuberculosis, sau sporii bacterieni. Timpul de contact necesar al substantei chimice cu substratul

  tratat este de sub 10 minute. Substantele chimice care realizeazã dezinfectia de nivel scãzut sunt:

  - Dezinfectante care contin fenoli, iodofori, substante cuaternare de amoniu si agenti de spumare;

  - Alcooli (70°C, 90°C);

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  CURATENIA SI DEZINFECTIA IN

  UNITATE

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 01

  17

  - Hipoclorit de sodiu (5,25%)

  Se poate efectua cu produse etichetate de producãtor si avizate/autorizate de Ministerul Sãnãtãtii

  si Familiei ca dezinfectante (care contin si alte clase de substante chimice sau combinatii ale

  acestora) la concentratia de utilizare la care se realizeazã distrugerea celor mai multe bacterii in

  forma vegetativã, a unor virusuri, a unor fungi, dar NU distrugerea microorganismelor rezistente,

  cum sunt Mycobacterium tuberculosis sau sporii bacterieni.

  5.2.3 Spãlarea mainilor si dezinfectia pielii

  Spãlarea mainilor este cea mai importantã procedurã pentru prevenirea infectiilor nosocomiale.

  Spãlarea simplã a mainilor este definitã ca fiind frecarea viguroasã a mainilor, una de ala, pe

  toate suprafetele, dupã prealabilã umezire si sapunire.

  - se efectueazã cu apã si sãpun simplu

  - se pot utiliza si sãpunul antiseptic cu activitate bactericidã, detergenti sau alte produse de

  spãlare ce contin substante antimicrobiene; timpul de contact: 30 secunde -1 minut.

  - scopul: reducerea florei tranzitorii de pe piele

  Dezinfectia mainilor

  Dezinfectia igienicã a mainilor

  - se face dupã spãlare si uscare prealabilã, cu cantitatea de antiseptic necesarã,

  recomandatã de producãtor

  - timpul de contact: 30 secunde -1 minut.

  - numai in caz de contaminare masivã cu germeni patogeni se recomandã timpi de contact

  mai mari cu substanta antisepticã

  - scopul: distrugerea microorganismelor tranzitorii existente pe piele

  5.2.4. Factori care influenteazã dezinfectia

  Ca dezinfectante sunt recomandate numeroase substante; este insã de retinut cã acestea apartin

  unui numãr redus de clase chimice.

  Lista dezinfectantelor utilizate intr-o unitate sanitarã nu trebuie sã fie exhaustivã.

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  CURATENIA SI DEZINFECTIA IN

  UNITATE

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 01

  18

  Pentru realizarea unei dezinfectii eficiente trebuie sã se ia in considerare o serie de factori care

  influenteazã dezinfectia:

  • Spectrul de activitate si puterea germicidã (tipul de microorganism, rezistenta

  microorganismelor)

  • Numãrul microorganismelor pe suportul tratat

  • Cantitatea de material organic de pe echipamentul/suportul de tratat

  • Natura suportului de tratat

  • Concentratia substantei dezinfectante

  • Timpul de contact si temperatura

  • Susceptibilitatea dezinfectantilor chimici de a fi inactivati: ex.: prin substante

  organice, plastic, cauciuc, celulozã, apã durã si detergenti. De exemplu,

  dezinfectantele pe bazã de compusi cuaternari de amoniu sunt incompatibile cu

  detergentii anionici.

  • Tipul de activitate aniimicrobianã: bactericidã sau bacteriostaticã. De exemplu,

  dezinfectantele pe bazã de compusi cuaternar de amoniu sunt numai

  bacteriostatice la concentratii mici, in timp ce la concentratii inalte devin

  bactericide.

  • Efectul pH-ului:

  • Toxicitatea: formaldehida si glutaraldehida sunt dãunãtoare pentru sãnãtate.

  • Costul produsului

  Criterii de alegere a dezinfectantelor

  - Eficacitatea

  - Usurintã in prepararea si aplicarea solutiilor si in stocarea substantelor si produselor

  - Economicitatea

  - Lipsa corozivitãtii si a efectelor distructive

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  CURATENIA SI DEZINFECTIA IN

  UNITATE

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 01

  19

  - Cunoasterea toxicitãtii dezinfectantelor in conditiile de utilizare si a mãsurilor de

  protectie recomandate

  Reguli generale de practicã a dezinfectiei

  Dezinfectia profilactica completeazã curãtenia, dar nu o suplineste si nu poate inlocui

  sterilizarea.

  Eficienta dezinfectiei profilactice este conditionatã de o riguroasã curãtenie prealabilã.

  Pentru dezinfectia in focar se utilizeazã dezinfectante cu actiune asupra agentului patogen

  incriminat, sau presupus. Dezinfectia se practicã inainte de instituirea mãsurilor de curãtenie.

  Trebuie utilizate numai dezinfectante avizate de Ministerul Sãnãtãtii si Familiei.

  In dezinfectia chimicã trebuie utilizate dezinfectante cu spectru de actiune bactericidã (si/sau

  tuberculocidã), virulicidã, fungicidã si/sau sporicidã.

  In functie de riscul de aparitie a infectiilor, trebuie alese dezinfectantele care actioneazã specific

  asupra agentilor patogeni incriminati.

  Se recomandã periodic alternanta produselor dezinfectante, pentru a se evita aparitia rezistentei

  microorganismelor.

  Dezinfectantele trebuie folosite la concentratiile de utilizare si timpii de actiune recomandati de

  producãtor.

  Se recomandã utilizarea de cuve cu capac si grãtar pentru dezinfectia instrumentarului.

  La prepararea si utilizarea solutiilor dezinfectante sunt necesare:

  - cunoasterea exactã a concentratiei substantei active in produse, prin determinãri periodice de

  laborator (acolo unde este posibil)

  - folosirea de recipiente curate,

  - utilizarea solutiilor de lucru in ziua preparãrii, pentru a se evita contaminarea si degradarea -

  inactivarea lor

  - utilizarea solutiilor de lucru in cadrul perioadei de stabilitate indicate de producãtor

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  CURATENIA SI DEZINFECTIA IN

  UNITATE

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 01

  20

  - controlul chimic si bacteriologic, prin sondaj al solutiilor dezinfectante in curs de utilizare.

  Utilizarea dezinfectantelor se face respectand normele de protectie a muncii, care sã previnã

  accidentele si intoxicatiile.

  Instruirea personalului cu privire la utilizarea dezinfectantelor. Personalul care utilizeazã in mod

  curent dezinfectantele trebuie instruit cu privire la noile proceduri, sau noile produse. Personalul

  cu experientã din cadrul SPCIN trebuie sã ofere informatii cu caracter practic in ceea ce priveste

  utilizarea dezinfectantelor chimice.

  5.3. Resurse necesare

  5.3.1. Resurse materiale: calculatoare, laptopuri, internet, birotica, consumabile;

  5.3.2. Resurse umane: conform organigramei;

  5.3.3. Resurse financiare: prevederile bugetare ale sumelor necesare.

  5.4. Responsabilitãti:

  Persoana cu atributii de coordonare:

  - vor aplica prezenta procedurã panã la data aparitiei unei alte forme revizuite;

  - urmãreste respectarea intocmai a prezentei proceduri.

  5.5. Dispozitii finale

  Procedura va fi adusã la cunostinta personalului care executã activitatea/activitãtile

  respectivã/respective.

  Actuala procedurã va fi revizuitã in cazul in care apar modificãrile reglementãrilor legale cu

  caracter general si intern pe baza cãrora se desfãsoarã activitatea/activitãtile care face/fac

  obiectul acestei proceduri.

  Pe perioada absentei de la serviciu a persoanelor nominalizate , prezenta procedurã in forma

  initialã sau revizuitã se aplicã si de cãtre inlocuitorii acestora.

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  CURATENIA SI DEZINFECTIA IN

  UNITATE

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 01

  21

  6.Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

  Compartimentul/ operatiunea Administrator OTC Administrator Ah

  0 1 2 3 4

  Elaborare E

  Verificare V

  Aprobare Ap

  Arhivare Ah Ah

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  CURATENIA SI DEZINFECTIA IN

  UNITATE

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 01

  22

  7. FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI

  Nr.

  crt.

  Ediție Data

  ediției

  Rev. Data

  reviziei

  Pag. Descriere

  modificare

  Semnătura

  conducătotului

  compartimentului

  1

  1 Data

  din PO

  - - - Actualizare OSGG

  Nr. 600 / 2018

  privind aprobarea

  Codului Controlului

  Intern

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  CURATENIA SI DEZINFECTIA IN

  UNITATE

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 01

  23

  8. FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ

  Nr.

  crt.

  Compartiment Conducător

  compartiment

  Nume și prenume

  Înlocuitor de

  drept sau

  delegat

  Aviz favorabil Aviz

  nefavorabil

  Semnătura Data

  Semnătura Data Observații

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  CURATENIA SI DEZINFECTIA IN

  UNITATE

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 01

  24

  9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII

  Nr.

  ex.

  Compartiment Nume și prenume Data primirii Semnătura Data

  retragerii

  Data intrării

  în vigoare a

  procedurii

  Semnătura

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  CURATENIA SI DEZINFECTIA IN

  UNITATE

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 01

  25

  10. Anexe, inregistrari, arhivari

  Cod formular

  Denumirea Anexei

  1 2

  A_1

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  CURATENIA SI DEZINFECTIA IN

  UNITATE

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 01

  26

  11. Cuprins

  Nr. Componentei

  în cadrul procedurii

  operaţionale

  Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina

  1 Coperta 2

  2 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau,

  dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

  3

  3 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale 4

  4 Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz,

  revizia din cadrul editiei procedurii operationale

  5

  5 Scopul procedurii operaţionale 6

  6 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 7

  7 Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii

  operaţionale

  8

  8 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 9

  9 Descrierea procedurii operaţionale 10

  10 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 21

  11 Formular evidență modificări 22

  12 Formular analiză procedură 23

  13 Lista de difuzare a procedurii 24

  14 Anexe, înregistrări, arhivări 25

  15 Cuprins 26

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN

  MUNCĂ

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 02

  27

  Nr. înreg. ______/_____________

  PROCEDURA OPERATIONALA

  SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

  P.O. AD. 02

  Ediția I, 02.11.2018, Revizia 0

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN

  MUNCĂ

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 02

  28

  Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa

  caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

  Elemente privind

  responsabilii/

  operaţiunea

  Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura

  1 2 3 4 5

  1.1 Elaborat Zemțev Mirela Responsabil

  SSM

  02.11.2018

  1.2 Verificat Sava Rodica Comisia SCIM

  02.11.2018

  1.3 Aprobat Prof. Antip Crina Ramona

  Director

  02.11.2018

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN

  MUNCĂ

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 02

  29

  Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

  Nr.

  Crt

  Editia/ revizia in

  cadrul editiei

  Componenta revizuita

  Modalitatea reviziei

  Data de la care se aplica

  prevederile editiei sau

  reviziei editiei

  1 2 3 4

  1 Editia 1

  - 02.11.2018

  2 Revizia 1

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN

  MUNCĂ

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 02

  30

  Lista persoanelor la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul

  editiei procedurii operationale

  Nr.

  Crt

  Scopul

  difuzarii

  Ex.

  nr.

  Compar-

  timent

  Functia Nume si prenume Data

  primirii Semnatura

  1 2 3 4 5 6 7

  3.1 Informare/

  Aplicare

  1 Adminis-

  tratie

  Responsabil

  SSM

  Zemțev Mirela 02.11.2018

  3.2 Aprobare 2 Director Director Prof. Antip Crina

  Ramona

  02.11.2018

  3.3 Verificare 1 Comisia

  SCIM

  Presedinte Sava Rodica

  02.11.2018

  3.4 Arhivare 1 Adminis-

  trativ

  Administrator

  Bărbuț Bernardin 02.11.2018

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN

  MUNCĂ

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 02

  31

  1. Scopul procedurii operationale

  1.1. Scopul procedurii:

  Stabilirea metodologiei privind sãnãtatea si siguranta salariatilor la locul de muncã.

  1.2. Dã asigurãri cu privire la existenta documentatiei adecvate derulãrii activitãtii.

  Procedura are scopul de a realiza intocmirea, avizarea si aprobarea documentelor aferente

  acestei activitãti.

  1.3. Asigurã continuitatea activitãtii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului, prin

  faptul cã, procedurarea activitãtii permite aplicarea acesteia de cãtre orice alt salariat care il

  inlocuieste pe cel in functie la data elaborãrii prezentei proceduri.

  1.4. Sprijinã auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe

  manager in luarea deciziei. Operatiunea atenta de verificare a documentatiei este un real sprijin

  pentru audit sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare, dar si pentru managerul unitãtii in

  luarea deciziei pentru asigurarea bunei desfãsurãri a activitãtii unitatii.

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN

  MUNCĂ

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 02

  32

  2. Domeniul de aplicare a procedurii operationale

  2.1 Precizarea (definirea) activitãtii la care se referã procedura operationalã;

  Procedura se aplicã conform legislatiei, de cãtre persoanele incadrate in compartimentele

  administrativ, magazie si contabilitate,

  2.2 Delimitarea explicitã a activitãtii procedurate in cadrul portofoliului de activitãti

  desfãsurate de:

  -activitatea procedurata este initiatã de personalul din compartimentul administrativ / magazie,

  are la baza asigurarea conditiilor privind sãnãtatea si siguranta la locul de munca.

  2.3 Listarea principalelor activitãti de care depinde si/sau care depind de activitatea

  procedurata : sãnãtatea si siguranta la locul de munca.

  2.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date si/sau beneficiare de rezultate ale

  activitãtii procedurate: listarea compartimentelor implicate in procesul activitãtii.

  -compartimentele furnizoare de date sunt toate compartimentele;

  -beneficiarul rezultatelor acestei activitãti procedurate: toate compartimentele;

  -compartimentele implicate sunt administrativ/magazie.

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN

  MUNCĂ

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 02

  33

  3. Documente de referintã (reglementãri) aplicabile activitãtii procedurate

  3.1. Reglementãri internationale

  3.2. Legislatia primarã

  - OMENCS nr. 5079 / 2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

  - Legea educatiei nationale nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;

  - Legea nr. 319/2006, Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si

  sanatatii in munca – HG 1425/2006

  - HG 1146/2006 privind cerintele de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de

  catre lucratori a echipamentelor de munca;

  - HG 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la

  utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare ;

  - HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de

  sanatate la locul de munca ;

  - HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca.

  - Legea nr. 53/2003- Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;

  - Contractul colectiv de munca- Conditii de munca, securitate si sanatate in munca ;

  - Legea nr. 346/2002, actualizata;

  - OUG nr. 129/2004 –Modificarea Legii nr. 346/2002;

  - Ordin MMSSF nr. 450/2006 – Norme metodologice de aplicare a Legii 346/2002 cu

  modificarile si completarile ulterioare

  3.3. Legislatia secundarã

  - ORDIN nr 5574/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de

  sprijin educational pentru copiii, elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale integrati

  în învãtãmântul de masã.

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN

  MUNCĂ

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 02

  34

  3.4. Alte documente, inclusiv reglementãri interne ale unitatii.

  - Organigrama;

  - Regulamentul de organizare si functionare;

  - Fisele posturilor;

  - Decizia ordonatorului de credite al Școlii Gimnaziale ”Nicolae Bălcescu”.

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN

  MUNCĂ

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 02

  35

  4. Definiții și prescurtări

  4.1. Definiții

  a) lucrător - persoana angajată de către un angajator, potrivit legii, inclusiv studenții în perioada

  efectuarii stagiului de practică, precum și ucenicii și alți participanți la procesul de muncă, cu

  excepția persoanelor care prestează activități casnice ;

  b) angajator – persoană fizică sau juridică ce se află în raporturi de muncă ori de serviciu cu

  lucrătorul respectiv și care are responsabilitatea intreprinderii și / sau unității ;

  c) alți participanți la procesul de muncă – persoane aflate în intreprindere și / sau unitate , cu

  permisiunea angajatorului , în perioada de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale în

  vederea angajării , persoane care prestează activități în folosul comunității sau activități în regim

  de voluntariat , precum și someri pe perioada participării la o formă de pregătire profesională și

  persoane care nu au contract individual de muncă încheiat în formă scrisă și pentru care se poate

  face dovada prevederilor contractuale și a prestațiilor efectuate prin orice alt mijloc de probă ;

  d) reprezentant al lucrătorilor cu răspuderi specifice în domeniul securității și sănătății lucrătorilor

  – persoana aleasă , selectată sau desemnată de lucrători , în conformitate cu prevederile legale , să

  îi reprezinte pe aceștia în ceea ce privește problemele referitoare la protecția securității și sănătății

  lucrătorilor în muncă ;

  e) prevenire – ansamblu de dispoziții sau măsuri luate sau prevăzute în toate etapele procesului du

  muncă , în scopul evitării sau diminuării riscurilor profesionale ;

  f) eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs în timpul

  procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situaţia de persoană dată

  dispărută sau accidentul de traseu ori de circulaţie, în condiţiile în care au fost implicate persoane

  angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boală profesională sau legată de

  profesiune;

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN

  MUNCĂ

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 02

  36

  g) accident de muncă - vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută

  profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu

  şi care provoacă incapacitate temporară de cel puţin trei zile calendaristice, invaliditate ori deces ;

  h) boală profesională - afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii,

  cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum şi de

  suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă;

  i) echipament de muncă - orice maşină, aparat, unealtă sau instalaţie folosită în muncă;

  j) echipament individual de protecție - orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un

  lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol

  securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru

  a îndeplini acest obiectiv;

  k) loc de muncă - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii şi/sau

  unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are acces în

  cadrul desfăşurării activităţii;

  l) pericol grav și iminent de accidentare - situaţia concretă, reală şi actuală căreia îi lipseşte doar

  prilejul declanşator pentru a produce un accident în orice moment;

  m) stagiu de practică – instruirea cu caracter aplicativ , specifică meseriei sau specialității în care

  se pregătesc elevii , studenții , ucenicii , precum și șomerii ăn perioada de reconversie profesională

  ;

  n) securitatea și sănătatea în muncă – ansamblul de activități instituționale având ca scop

  asigurarea celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă , apărarea vieții ,

  integrității fizice și psihice , sănătății lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de

  muncă ;

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN

  MUNCĂ

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 02

  37

  o) incident periculos - evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul

  tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfuncţionalitatea unei activităţi sau a unui

  echipament de muncă sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat

  lucrătorii, dar ar fi fost posibil să aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat ori ar fi fost posibil să

  producă pagube materiale;

  p) servicii externe – persoane juridice sau fizice din afara intreprinderii / unității , abilitate să

  presteze servicii de protecție și prevenire în domeniul securității și sănătății în muncă , conform

  legii ;

  q) accident ușor - eveniment care are drept consecinţă leziuni superficiale care necesită numai

  acordarea primelor îngrijiri medicale şi a antrenat incapacitate de muncă cu o durată mai mică de 3

  zile;

  r) boală legată de profesiune - boala cu determinare multifactorială, la care unii factori

  determinanţi sunt de natură profesională.

  4.2. Prescurtări

  1 OTC ordonator tertiar de credite

  2 AFCS administrator financiar / Administrator Financiar

  3 APO adminstrator patrimoniu/ gestionar

  4 Ct contabilitate

  5 E elaborare

  6 V verificare

  7 Ap aprobare

  8 Ah arhivare

  9 Acp alte compartimente

  10 Scr secretar

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN

  MUNCĂ

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 02

  38

  5. Descrierea procedurii

  5.1. Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă (extras din Legea nr.

  319/2006)

  Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa,

  precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol

  de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi

  afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

  (1) În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prezentate , lucrătorii au următoarele

  obligaţii:

  a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de

  transport şi alte mijloace de producţie;

  b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl

  înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;

  c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară

  a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor

  tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;

  d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de MUNCĂ

  despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea

  lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

  e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de MUNCĂ şi/sau angajatorului accidentele

  suferite de propria persoană;

  f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a

  face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de MUNCĂ şi

  inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN

  MUNCĂ

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 02

  39

  g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a

  permite angajatorului să se asigure că mediul de MUNCĂ şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără

  riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

  h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în

  MUNCĂ şi măsurile de aplicare a acestora;

  i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de MUNCĂ şi inspectorii sanitari.

  (2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, şi celorlalţi participanţi la procesul de

  muncă, potrivit activităţilor pe care aceştia le desfăşoară.

  5.2. Riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională specific locurilor de muncă din

  Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”

  În general , la locurile de muncă din Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” , salariații pot fi

  supuși următoarelor riscuri și îmbolnăviri profesionale :

  a) Electrocutarea datorita folosirii necorespunzatoare a echipamentelor tehnice actionate electric

  si nerespectarii instructiunilor de exploatare a echipamentelor de calcul;

  b) Imblonaviri datorita expunerii la agenti biologici si agenti chimici;

  c) Loviri datorita amenajarii incorecte a locurilor de munca, in ceea ce priveste repartizarea

  echipamentelor tehnice, mobilierului, etc; dimensionarea si stabilirea incorecta a cailor de

  acces pentru libera trecere sau evacuare in ca de pericol;

  d) Accidentari datorita nerespectarii regulilor si a semnelor de circulatie pe teritoriul

  administrative al orasului, sau cand sunt in interes de serviciu in afara localitatii cat si in afara

  acesteia, atat in calitate de pieton, cat si de conducator auto;

  e) Risc de aparitie a stresului datorita incordarii psihice permanente, volumul mare a lucrarilor

  de executat si importanta acestora, intocmirii unor lucrari urgente, aparute pe parcurs, peste

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN

  MUNCĂ

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 02

  40

  sarcina de munca planificata, lipsei informatiilor, lucrului defectuos cu personalul din

  subordine sau cu care colaboreaza;

  f) Afectarea vederii datorita nivelului de iluminare scazut, a folosirii calculatoarelor;

  g) Afectarea sistemului auditiv al salaiatilor datorita zgomotului peste limitele admise:

  h) Vatamarea corporala si afectiuni ale corpului, datorita manipularii, transportului prin purtare

  si cu mijloace nemecanizate si depozitarii defectuoase a materialelor;

  i) Riscul vatamarii corporale datorita folosirii neorespunzatoare a utilajelor mecanice;

  j) Riscul unor explozii, a unor situatii de urgenta datorita exploatarii necorespunzatoare a

  centralelor termice;

  k) Riscul vatamarilor corporale in cazul alunecarii picioarelor scarilor portabile;

  l) Alte riscuri identificate in cadrul companiei.

  5.3. Norme specific

  5.3.1. Norme de securitate și sănătate a muncii pentru personalul care se ocupă de

  prelucrarea automata a datelor

  5.3.2. Norme interne de securitate și sănătate în muncă la bibliotecă , arhivă și depozitele

  de carte

  5.3.3. Norme interne de securitate și sănătate a muncii pentru personalul care manipulează

  și transport mase în cadrul magaziilor de material din unitate

  5.3.4. Norme interne de securitate și sănătate în muncă pentru electricieni

  5.3.5. Norme interne de securitate și sănătate în muncă pentru profesori

  5.3.6. Norme interne de securitate și sănătate în muncă pentru portari

  5.3.7. Norme interne de securitate și sănătate în muncă pentru muncitori

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN

  MUNCĂ

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 02

  41

  5.3.1. Norme de securitate și sănătate a muncii pentru personalul care se ocupă de

  prelucrarea automata a datelor

  Responsabilii desemnați au obligația ca , în cadrul instructajului periodic de securitate și

  sănătate a muncii , să prelucreze prevederile acestor norme specifice cu salariații care , în

  îndeplinirea sarcinilor de serviciu , folosesc computer personale.

  Încadrarea și repartizarea lucrătorilor

  Lucrătorii care urmează să desfășoare activități la echipamentele de calcul , vor fi

  încadrați și repartizați la posturile de lucru numai după efectuarea examenelor medicale

  obligatorii prevăzute de reglementările în vigoare ale Ministerului Sănătății.

  Examenul medical se va realiza periodic și ori de câte ori lucrătorii acuză simptome

  vizuale sau generale posibil a fi determinate de exercitarea profesiunii.

  Protecția vederii

  În cazul în care , la controlul medical oftalmologic , se constată că nu pot fi utilizați

  ochelari de corecție obișnuiți , lucrătorii vor fi dotați cu mijloace de corecție speciale ,

  adecvate sarcinii de muncă.

  Plata mijloacelor de corecție speciale va fi suportată de angajator.

  Informarea și instruirea lucrătorilor

  Lucrătorii vor fi instruiți în utilizarea echipamentului de calcul înaintea începerii

  activității și ori de câte ori se modifică organizarea sau dotarea locurilor de muncă.

  Lucrătorii vor fi instruiți special asupra necesității amenajării ergonomice a locului de

  muncă și asupra pozițiilor corecte pe care trebuie să le adopte în timpul lucrului.

  Organizarea activității

  Conducerea ctivității va planifica și organiza activitățile de prelucrare automata a datelor

  astfel încât activitatea zilnică în fața ecranului să așterneze cu alte activități.

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN

  MUNCĂ

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 02

  42

  În cazul în care alternarea activităților nu este posibilă , iar sarcina de muncă impune

  utilizarea ecranelor în cea mai mare parte a timpului de lucru , se vor acorda pauze

  suplimentare fața de cele obișnuite.

  Durata și perioada pauzelor suplimentare se vor reglementa prin instrucțiuni proprii , cu

  consultarea unor instituții specializate sau specialiști , în funcție de modul de organizare a

  activității și de caracteristicile sarcinii de muncă (complexitate , ritm , durată ,

  repetitivitate , etc) și vor fi incluse în timpul de lucru.

  Amenajarea locului de muncă

  Amenajarea locului de muncă trebuie astfel realizată încât să ofere utilizatorilor confort și

  libertate de mișcare și să diminueze într-o cât mai mare măsură riscurile de natură vizuală

  , mentală și postural.

  Locul de muncă trebuie să permită o bună corelare între caracteristicile

  antropofuncționale ale utilizatorilor și munca lor prin asigurarea posibilităților de reglare

  a diferitelor elemente componente ale acestuia.

  Utilizatorii trebuie să aibă posibilități de modificare a poziției de lucru , în timpul

  activității.

  Distanțele și unghiurile de vedere trebuie să fie în raport cu cerințele sarcinii de muncă și

  în conformitate cu poziția de lucru standard.

  Pentru a păstra o poziție de lucru confortabilă și pentru a evita reflexiile și efectul de

  orbire , utilizatorul trebuie să incline , să basculeze sau să rotească ecranul , oricare ar fi

  înalțimea ochilor deasupra planului de lucru .

  Înălțimea optima a centrului ecranului trebuie să corespundă unei direcții de privire

  inclinate între 100 și 200 mm sub planul orizontal care trece la nivelul ochilor.

  Înălțimea tastaturii trebuie să asigure în timpul utilizării un unghi între brat și antebraț de

  minimum 900 mm .

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN

  MUNCĂ

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 02

  43

  În poziție așezat , distanța dintre planul de lucru și suprafața de ședere trebuie cuprinsă

  între 200 și 260 mm.

  Ecranul , suportul de documente și tastatură trebuie amplasate la distanțe aproximativ

  egale față de ochii utilizatorului , respective 600 + 150 mm.

  Pentru asigurarea cerințelor de securitate și stabilitate , la locul de muncă trebuie :

  - să se reducă la minimum vibrațiile inerente sau transmise ;

  - să se elimine posibilitatea basculării planului de lucru ;

  - să fie posibilă reglarea înâlțimii mesei fără risc de coborâre și deci de rănire ;

  - să nu utilizeze obiecte improvizate pentru fixarea echipamentului de calcul.

  Amenajarea posturilor de muncă într-o încăpere trebuie realizată astfel încât să se asigure

  :

  - accesul ușor și rapid al utilizatorilor la locul lor de muncă ;

  - accesul ușor și rapid al personalului de întreținere la toate părțile echipamentului , la

  pozițiile cablurilor și la prizele electrice , fără întreruperea activității în desfășurare

  sau cu o întrerupere minima ;

  - un spațiu de lucru care să raspundă nevoilor de spațiu personal , de comunicare între

  indivizi și de intimidate.

  Conductorii electrici și cablurile trebuie să respecte următoarele condiții :

  - să nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol ;

  - să aibă o lungime suficientă pentru a se adapta la nevoile reale și previzibile ale

  utilizatorilor , inclusive în cazul unei reamenajări a încăperii ;

  - să asigure accesul ușor iar întreținerea să se efectueze fără întreruperea activității ;

  - cablajul trebuie să corespundă întregului domeniu de reglare a planurilor de lucru.

  Conductorii electrici nu vor traversa căile de acces fără a fi protejați împotriva

  deteriorărilor mecanice .

  Exploatarea echipamentelor de calcul

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN

  MUNCĂ

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 02

  44

  Se interzice lucrătorilor să utilizeze echipamentele de calcul pe care nu le cunosc și

  pentru care nu au instruirea necesară.

  Punerea sub tensiune a tablourilor de distribuție va fi efectuată numai de către personalul

  autorizat în acest scop .

  Se interzice personalului de deservire a echipamentelor de calcul să intervină la tablouri

  electrice , prize , ștechere , cordoane de alimentare , grupuri stabilizatoare , instalații de

  climatizare sau la orice alte instalații auxiliare specifice .

  La punerea sub tensiune a calculatoarelor electrice se vor respecta , în ordine ,

  următoarele prevederi :

  - verificarea temperaturii și umidității in sală ;

  - verificarea tensiunii la tabloul de alimentare ;

  - punerea sub tensiune a unității centrale , prin acționarea butonului corespunzător de

  pe panoul unității centrale ;

  - punerea sub tensiune a echipamentelor periferice prin acționarea butoanelor

  corespunzătoare de pe panourile de comandă , în succesiunea indicate în

  documentația tehnică a calculatorului.

  Scoaterea de sub tensiune a calculatoarelor electronice se va realia în succesiunea inversă

  celei prevăzute la punerea sub tensiune .

  Punerea în fucțiune a unui echipament după revizii sau reparații se va face numai după ce

  personalul autorizat să efectueze revizia sau reparația confirm în scris că echipamentul

  respective este în bună stare de funcționare .

  Se interzice îndepărtarea dispozitivelor de protecție ale echipamentelor de calcul .

  Se interzice efectuarea oricărei intervenții în timpul funcționării echipamentului de calcul

  .

  Se interzice continuarea lucrului la echipamentul de calcul atunci când se constată o

  defecțiune a acestuia .

  Remedierea defecțiunilor se va realiza de către personalul de întreținere autorizat .

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN

  MUNCĂ

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 02

  45

  Dacă în timpul funcționării echipamentului de calcul se aud zgomote deosebite , acesta va

  fi oprit și se va anunța personalul de întreținere pentru control și remediere .

  Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prizele defecte sau fără legătură la

  pământ .

  Înlocuirea siguranțelor la instalațiile electrice se va face numai de către personalul

  autorizat în acest scop .

  La utilizarea imprimantelor de mare viteză se vor evita supraîncălzirile care pot duce la

  incendii .

  În apropierea acestor imprimante se vor amplasa stingătore cu praf și dioxid de carbon.

  În timpul funcționării , capacul superior al imprimantelor va fi menținut închis ;

  deschiderea capacului imprimantelor , pentru diverse reglaje , se va realiza numai după

  deconectarea acestora de la sursă .

  La utilizarea imprimantelor se va evita atingerea părților fierbinți .

  Orice intervenție în timpul funcționării imprimantelor , permisă în documentația tehnică ,

  se va realiza cu luarea măsurilor de evitare a antrenării părților corpului de către

  imprimantă .

  În timpul funcționării calculatorului , ușile de acces la sala calculatorului nu se vor bloca

  sau încuia , pentru a permite evacuarea rapidă , în caz de pericol , a personalului de

  deservire .

  În cazul unui început de incendiu în sala calculatoarelor , se va acționa cu stingătorul cu

  praf de dioxid de carbon .

  Reluarea lucrului în zonele de acțiune a dioxidului de carbon se va face numai după

  ventilarea spațiilor respective cu instalația de climatizare în funcțiune , în circuit deschis ,

  un timp stability în funcție de capacitatea ventilatoarelor și volumul încăperilor , dar nu

  mai puțin de o oră.

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN

  MUNCĂ

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 02

  46

  Se interzice consumul alimentelor pe masa support a calculatorului sau deasupra

  tastaturii.

  Întreținerea și repararea echipamentelor de calcul

  Se interzice accesul personalului de intreținere și reparații la echipamentele de calcul pe

  care nu le cunosc și pentru care nu au fost instruiți.

  Orice reparație a echipamentelor de calcul se va efectua în conformitate cu prevederile

  din documentația tehnică a calculatorului.

  Personalul de întreținere și reparații va verifica existența dispozitivelor de protecție și a

  carcaselor și nu va autoriza punerea în funcțiune a echipamentului respective decât după

  montarea dispozitivelor și carcaselor de protecție.

  Se interzice curățirea sau ungerea echipamentelor în timpul funcționării acestora.

  Conducătorul locului de muncă împreună cu personalul care lucrează la echipamentele

  electrice vor verifica permanent imposibilitatea atingerii pieselor aflate normal sub

  tensiune (carcase intacte și la locul lor , capace închise , izolația cblurilor nedeteriorată

  etc) .

  Personalul de întreținere a echipamentelor electrice trebuie să asigure dotarea circuitelor

  cu siguranțe fuzibile originale și calibrate corespunzător și reglarea aparatelor de

  protecție pentru a deconecta la curentul de reglaj stabilit de proiectant .

  Se interzice intervenția la instalațiile electrice a persoanelor necalificate în meseria de

  electrician și neautorizate .

  Intervențiile la instalațiile și echipamentele electrice trebuie executate conform

  prevederilor Normelor specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei

  electrice .

  Cerințe pentru echipamente electronice de calcul și instalațiile electrice

  Tensiunea de alimentare a echipamentelor electronice de calcul trebuie să fie de maxim

  220 V .

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN

  MUNCĂ

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 02

  47

  Ca protecție suplimentară împotriva electrocutării , pe circuitul de alimentare cu energie

  electrică a echipamentelor electrice de clasa I-a de protecție trebuie să fie prevăzut un

  întrerupător de current de defect care să deconecteze echipamentul la un current de defect

  de 30 mA .

  Circuitele electrice din care sunt alimentate echipamentele electronice de calcul trebuie să

  fie protejate la curenți de scurtcircuit prin siguranțe fuzibile , siguranțe automate sau

  întrerupătoare automate .

  Siguranțele fuzibile trebuie să fie originale și calibrate la curentul nominal indicat de

  proiectant .

  Curentul de scurtcircuit la care deconectează siguranțele fuzibile și întrerupătoarele

  automate trebuie să aibă valoarea indicate de proiectant .

  Echipamentele electrice de clasa a II-a de protecție sunt construite cu izolație

  suplimentară sau întărită și nu necesită nici o altă măsură de protecție împotriva

  electrocutării prin atingere indirectă .

  Echipamentele de clasa a II- a de protecție sunt construite pentru a fi alimnetate la o

  tensiune foarte joasă .

  Sursa de tensiune foarte joasă trebuie să fie realizată astfel încât să nu poată apărea în

  circuitul de tensiune foarte joasă o tensiune mai mare .

  Circuitele de alimentare cu energie electrică a echipamentelor de calcul trebuie separate

  de cele care alimentează alte instalații și prevăzute cu posibilitatea de alimentare încă cel

  puțin 5 minute de la întreruperea tensiunii rețelei electrice și semnalizarea acestui defect .

  Orice dispozitiv periferic al calculatorului va fi prevăzut cu un întrerupător care să permit

  operatorului deconectarea dispozitivului respectiv , în caz de necesitate .

  Cerințe pentru mobilierul de lucru

  Mobilierul de lucru trebuie conceput și realizat în funcție de caracteristicile

  antropofuncționale ale utilizatorilor și de caracteristicile sarcinii de lucru , astfel încât să

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN

  MUNCĂ

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 02

  48

  asigure acestora libertatea de mișcare , o poziție de lucru corectă , confortabilă și o

  performanță ridicată .

  Masa (planul) de lucru

  Planul de lucru va avea o suprafață suficientă pentru o amplasare flexibilă a monitorului,

  tastaturii ,documentelor și echipamentului auxiliary.

  Lățimea minimă a mesei va fi de 800 mm .

  Suprafața de lucru trebuie să fie mată petru a evita reflexiile . Sunt contraindicate culorile

  deschise care pot produce un contrast excesiv de luminanță .

  Mesele nereglabile vor avea o înălțime de 730 ± 10 mm .

  În condițiile în care echipamentul de calcul este utilizat succesiv de mai multe personae,

  mesele vor fi reglabile în ănălțime , cu posibilități de reglare între 650 și 740 mm .

  Adâncimea minima a spațiului liber disponibil pentru membrele inferioare sub planul de

  lucru va fi de 700 mm .

  Materialul din care este confecționat planul de lucru nu trebuie să fie rece la atingere sau

  să antreneze o conductivitate excesivă a căldurii către corpul utilizatorului .

  Scaunul de lucru

  Scaunul trebuie să fie stabil și să-I permit utilizatorului libertate de mișcare și o poziție

  confortabilă .

  Înălțimea scaunului trebuie să poată fi reglabilă .

  Atunci cănd înălțimea scaunului nu poate fi reglată pentru a se adapta unor utilizatori de

  talie mica , se va prevedea un reazem pentru picioare .

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN

  MUNCĂ

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 02

  49

  Cerințele privind mediul de muncă

  Iluminat

  - Iluminatul încăperilor de lucru va fi proiectat în funcție de caracteristicile sarcinii de

  muncă și cerințele vizuală ale utilizatorilor , astfel încât să se asigure nivelul de

  iluminare și un contrast adecvat între ecran și mediu , pentru obținerea unei

  performanțe vizuale ridicate .

  Microclimat

  - În încăperile în care se desfășoară activități de prelucrare automata a datelor , se vor

  asigura condiții de confort termic .

  - Atunci când este necesar un microclimate strict controlat , se va urmări să nu se

  creeze curenți de aer supărători . Umiditatea aerului va fi mai mare de 40% pentru a

  se evita uscarea mucoaselor .

  Zgomot

  - Zgomotul emis de echipamentele care aparțin postului de muncă nu trebuie să

  distragă atenția și să perturbe comunicarea verbal .

  - Imprimantele de mare viteză , care constituie surse de zgomot , vor fi așezate în

  încăperi separate de sala calculatoarelor ,isolate fonic și prevăzute cu geamuri

  transparente pentru a facilita vizualizarea procesului de imprimare .

  - Instalațiile de ventilare nu trebuie să antreneze prin funcționarea lor o creștere

  semnificativă (mai mare de 3 dB) a nivelurilor sonore din aceste încăperi .

  Aceste norme sunt obligatorii și nu sunt limitative , fiecare șef de compartiment poate adduce

  îmbunătățiri și completări ulterioare .

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN

  MUNCĂ

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 02

  50

  5.3.2. Norme interne de securitate și sănătate în muncă la bibliotecă , arhivă și depozitele

  de carte

  Reguli generale de igienă în muncă

  Igiena muncii urmărește îmbunătățirea condițiilor de muncă și măsuri de înlăturare a tuturor

  factorilor care contribuie la producerea accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale .

  Modalitățile de realizare a măsurilor ce trebuie luate în toate situațiile legale de muncă , cu

  scopul protejării vieții și sănătății angajaților sunt următoarele :

  - asigurarea în permanență a ventilației corespunzătoare și a iluminării uniforme , suficiente la

  locul de muncă ;

  - prezentarea la vizita medicală la angajare și l examenul medical periodic ;

  - însușirea și respectarea normelor de securitate în muncă ;

  - utilizarea integrală a echipamentului individual de protecție ;

  - evitarea consumului de băuturi alcoolice ;

  - însușirea instrucțiunilor de prim ajutor în caz de accident de muncă conform documentarului

  privind măsurile tehnico-organizatorice de acordare a primului ajutor în caz de accidentare sau

  îmbolnăvire ;

  - respectarea normelor de igienă personală ;

  - întreținerea curățeniei și igienei la locul de muncă ;

  - evitarea prezenței la lucru în stare de oboseală sau în stare de sănătate care poate pune ăn

  pericol sănătatea altor persoane ;

  - păstrarea curățeniei la locul de muncă ;

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN

  MUNCĂ

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 02

  51

  - se vor folosi măștile de protecție și mănușile de protecție atunci când se face curățenie / revizie

  / inventar în sălile aparținând bibliotecii , arhivei și depozitului de carte ;

  - mâinile se vor spăla bine cu apă și săpun după terminarea activității .

  Angajarea și repartizarea personalului la locurile de muncă

  În vederea supravegherii sănătății angajaților în relație cu cerințele locului de muncă și în mod

  particular cu factorii novici profesionali , medicul de medicină a muncii va efectua controlul

  medical la angajare , controlul medical periodic și examenul medical la reluarea activității ,

  conform reglementărilor legale specifice .

  Salariatul este obligat să se supună examinărilor medicale .

  Prezența la locul de muncă sub influența băuturilor alcoolice , drogurilor sau a altor

  medicamente care afectează judecata , coordonarea sau viteza de reacție a unei persoane poate

  produce accidente și nu va fi acceptată .

  Obligațiile salariaților din punct de vedere al securității și sănătății în muncă

  Salariații trebuie să presteze munca în așa fel încât să nu se expună pe ei și nici pe ceilalți

  salariați la pericole de accidentare ;

  Salariații trebuie să-și însușească și să respecte normele de securitate și sănătate a muncii ;

  Să aducă la cunoștința șefului de serviciu / directorului orice situație care constituie un pericol de

  accident ;

  Să aducă la cunoștința șefului de serviciu / directorului orice accident pe care l-a suferit el sau

  oricare alt salariat ;

  Traseul pe care îl parcurge salariatul în timpul trasportului cărților nu trebuie să fie cu obstacole,

  instabil sau alunecos ;

  Scările folosite pentru a ajunge la rafturile superioare vor trebui sa fie în stare bună pentru ca

  salariatul să fie bine echilibrat la urcarea pe acestea;

  Salariatul care foloseşte aceste scări va fi supravegheat la urcarea pe scara de un alt salariat

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN

  MUNCĂ

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 02

  52

  numit de către şeful locului de muncă;

  Se interzice folosirea acestor scări de către persoanele care au afecţiuni medicale ce interzic

  lucrul la înălţime, persoane sub 18 ani, respectiv peste 55 ani;

  Liftul de materiale utilizat la transportul cărţilor va fi folosit cu atenţie pentru a nu se produce

  accidente;

  La părăsirea locului de muncă salariaţii vor verifica daca sunt stinse luminile şi dacă nu a rămas

  vreun aparat în priză;

  Deplasarea la serviciu de la domiciliu şi invers se face cu respectarea regulilor de circulaţie, pe

  drumurile publice, ca pieton sau conducător auto, cât şi a regulilor de deplasare cu mijloacele de

  transport în comun (de suprafaţă sau subteran);

  Salariaţii sunt obligaţi, în orice situaţie s-ar afla, să respecte semnificaţiile marcajelor sau

  inscripţionărilor de avertizare, alarmare, semnalizare, afişate pe pereţii sau pe uşile încăperilor

  sau clădirilor, pe echipamentele tehnice şi ambalaje sau cele care sunt afişate în exterior.

  Fumatul

  • Fumatul este interzis în sălile aparţinând bibliotecii, arhivei şi depozitului de carte.

  Asigurarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie

  • Blocarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie este interzisă.

  • De asemenea este interzisă blocarea cu diverse materiale a hidranţilor şi a tablourilor

  electrice.

  • Folosirea aparatelor de încălzit improvizate este interzisă.

  Aceste norme sunt obligatorii şi nu sunt limitative, fiecare şef de compartiment poate

  aduce îmbunătăţiri şi completări ulterioare

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN

  MUNCĂ

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 02

  53

  5.3.3. Norme Interne de securitate și sănătate a muncii pentru personalul care

  manipulează și transportă mase în cadrul magaziilor de materiale din unitate

  Lucrări de încărcări și descărcări de materiale

  Măsuri generale

  1. Muncitorii care execută aceste lucrări vor fi dotați cu echipament de protecție și vor fi

  instruiți conform condițiilor de lucru .

  2. Este interzis accesul la locul de încărcare-decărcare al materialelor , a persoanelor care nu

  u nici o atribuție legată de această activitate .

  3. Se interzice lucrul tinerilor sub 16 ani la operațiile manuale de încărcare , descărcare și

  transport .

  4. Femeile și adolescenții nu vor efectua munci care necesită ridicarea unor greutăți mai

  mari decât cele prevăzute în tabelul de la Capitolul – ”Manipularea și transportul

  materialelor prin urcare și cu mijloace mecanizate și depozitarea acestora ” .

  5. Depozitarea materialelor în înteriorul depozitelor se va face astfel încât să se excludă

  pericole de accidentare , incendii , explozii etc .

  6. La stivuirea materialelor în încăperi , greutatea acestora nu va depăși sarcina maximă

  admisibilă a planșeului .

  7. Pentru operațiile de încărcare-descărcare prin rostogolire sau alunecare a materialelor din

  autocamioane , autofurgonete etc. se vor întrebuința grinzi sau planuri înclinate bine

  fixate și corespunzătoare greutății materialelor respective .

  8. Căile de circulație trebuie menținute în permanență libere , fără a se bloca cu diferite

  materiale .

  9. Toate locurile destinate operațiunilor de ăncărcare-descărcare , precum și drumurile de

  circulație trebuie să fie luminate în timpul lucrului noaptea .

  10. La așezarea materialelor ambalate ăn magazii sau pe mijloace de transport se vor clădi

  stive stabile cu rânduri întrețesute .

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN

  MUNCĂ

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 02

  54

  11. Înălțimea stivei nu trebuie să depășească de 1,5 ori latura mică a bazei .

  12. Urcarea materialelor la înălțime mai mare de 2 m se face pe plan înclinat .

  13. Este interzis transportul butoaielor pe brațe indiferent de greitatea lor .

  14. Este interzisă staționarea muncitorilor pe traseul butoaielor ce se rostogolesc sau în urma

  celor ce sunt ridicate pe grinzi sau planuri înclinate .

  15. În cazul așezării în rânduri suprapuse a butoaielor , fiecare rând se va așeza pe scânduri,

  punându-se pene sub toate butoaiele de la margine .

  16. La locurile de muncă unde se manipulează substanțe toxice se interzice consumarea

  alimentelor și fumatul .

  17. Este interzisă depozitarea materialelor toxice , inflamabile la locul de muncă și în

  apropierea surselor de căldură .

  18. Materialele toxice-otrăvitoare vor avea pe ambalaj inscripția ”OTRAVĂ” .

  19. Magaziile în care se depozitează materialele inflamabile explozive , precum și buteliile

  cu gaze trebuie să fie situate la dintanță de orice clădire sau locuri de lucru conform

  normativelor PSI și vor avea aerisire naturală permanent .

  Manipularea și transportul materialelor prin purtare și cu mijloace mecanizate și depozitarea

  acestora

  Manipularea și transportul prin purtare a maselor

  Art. 1 Prin manipulare și transport , prinpurtare sau manipulare manuală a maselor se înțelege

  orice operație de transport sau susținere a unei mase de către unul sau mai mulți salariați ,

  inclusiv ridicarea , coborârea , împingerea , tragerea , purtarea sau deplasarea unei mase care ,

  din cauza caracteristicilor sale sau a condițiilor ergonomice nefavorabile , implică riscuri de

  ccidentare sau îmbolnăvire profesională .

  Art. 2 În toate cazurile în care nu se poate evita manipularea sau transportul prin purtare a

  maselor , locul de muncă trebuie astfel organizat încât la manipularea și transportul prin purtare

  să fie eliminat sau redus riscul de accidentare sau îmbolnăvire profesională .

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I

  SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN

  MUNCĂ

  Revizia 0

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  ”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

  Cod: P.O.Ad. 02

  55

  Art. 3 (1) La efectuarea operațiilor de manipulare și transport prin purtare a maselor , se vor

  repartiza numai salariați care corespund din punct de vedere fizic . (2) Se interzice manipularea

  frecventă și prelungită a sarcinilor , fără efectuarea unor controale medicale periodice .

  Art. 4 În cazul unui ambalaj neobișnuit șeful locului de muncă va da indicații despre

  manipularea și transportul acestuia .

  Limite maxime admise pentru manipularea manuală a maselor (în Kg)

  (art.168, alin (1)/NGPM/2003)

  Tip de

  manipulare

  Frecvenţa

  operaţiilor

  Bărbaţi Femei

  Vârsta (ani) Vârsta (ani)

  16-19 19-45 Peste 45 16-19 19-45 Peste

  45

  Ridicare rar 35 55 50 13 15 13

  frecvent 25 30 25 9 10 9

  foarte

  frecvent

  20 25 20 8 9 8

  Purtare rar 30 50 40 13 15 13

  frecvent 20 30 25 9 10 9

  foarte

  frecvent

  15 20 15 8 10 8

  Tragere rar 15 10

  frecvent 10 7

  Împingere rar 16 11

  frecvent 11 7,5

 • PROCEDURĂ OPERATIONALA

  Ediţia I