CO -footprintverslag 2015 - Van Oord ... de CO2-Prestatieladder 3.0 en 7.3.1 van de ISO 14064-1 standaard

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CO -footprintverslag 2015 - Van Oord ... de CO2-Prestatieladder 3.0 en 7.3.1 van de ISO 14064-1...

 • CO2-footprintverslag 2015 3.A.13.0 | 5.B.12.2

 • Projecten scope 1, 2 & 3

  Bedrijf scope 1 & 2

  Kwantificering en onzekerheid

  Introductie

  INDEX Een transparante blik op CO2

  Sinds Van Oord Nederland in 2009 startte met de CO2-prestatieladder is er veel veranderd, zowel om ons heen als bij ons intern. Terwijl ons energie management steeds volwassener wordt, zien we extern dat de maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van de bestrijding van klimaatverandering sterk blijven toenemen. In reactie hierop zijn er vele overlappende certificeringen en soms erg theoretische benaderingen ontstaan waarbij de vraag rijst of het echte doel – namelijk emissies van CO2 reduceren – nog wel scherp in beeld blijft.

  Onze aanpakp

  Met dit document communiceren wij op een transparante en inzichtelijke manier over de CO2- emissies die samenhangen met onze activiteiten en projecten.

  Er is bij het opstellen aangesloten bij de eisen uit de CO2-Prestatieladder 3.0 en § 7.3.1 van de ISO 14064-1 standaard. De oranje referenties in dit verslag geven aan welke elementen uit § 7.3.1 van de ISO14064-1 standaard worden behandeld.

  Op die manier wordt inzicht gegeven in de totale scope 1 & 2 emissies van het bedrijf alsook de emissies van individuele projecten die in 2015 zijn uitgevoerd met CO2-gunningvoordeel.

  Rotterdam, 26 mei 2016

  ir. Jan Schaart Directeur Van Oord Nederland

 • Projecten scope 1, 2 & 3

  Bedrijf scope 1 & 2

  Kwantificering en onzekerheid

  Introductie

  INDEX Van Oord Nederlanda

  Van Oord Nederland maakt onderdeel uit van een wereldwijd actieve en toonaangevende aannemer van bagger-, waterbouwkundige en offshore projecten (olie, gas en wind). Wij zijn een innovatieve partner voor onze opdrachtgevers en dragen al meer dan honderd jaar bij aan de infrastructuur voor de wereld van morgen.

  De groeiende wereldbevolking heeft behoefte aan meer ruimte en de vraag naar energie stijgt voortdurend. Toenemende wereldhandel vraagt om meer en betere havenfaciliteiten, terwijl klimaatverandering kustgebieden bedreigt. Van Oord biedt innovatieve oplossingen voor deze wereldwijde maritieme uitdagingen; nu en in de toekomst.

  CO2-reductiebeleid

  Focus | Om CO2 te reduceren richt Van Oord Nederland zich op het verhogen van de energie- efficiëntie van haar materieel en bekijken we – indien mogelijk – hoe we met derden kunnen samenwerken.

  Indicatoren | Energieprestatie-indicatoren zoals absolute CO2-emissie, CO2/EUR of CO2/fte fluctueren teveel om op te kunnen sturen of om het effect van maatregelen inzichtelijk te maken. Daarom is er expliciet voor gekozen om onze doelstellingen en voortgang te rapporteren in energie-efficiëntie. Aan de trends in de in dit verslag gepresenteerde CO2-emissies kunnen dan ook geen conclusies worden verbonden over de effectiviteit van ons CO2-reductiebeleid.

 • Projecten scope 1, 2 & 3

  Bedrijf scope 1 & 2

  Kwantificering en onzekerheid

  Introductie

  INDEX Afbakeningd

  Organisatorische grenzen | Van Oord Nederland bv is als top genomen waarna de operational control benadering is toegepast, ook bekend als methode 1 in het handboek 3.0 van de CO2- Prestatieladder.

  Emissies van concernaanbieders | Op basis van een AC-analyse (laterale methode of methode 2) is vervolgens vastgesteld welke concernaanbieders geïncludeerd moeten worden in de rapportage. Alleen de emissie die voortkomt uit concern- aanbiedingen ten behoeve van de activiteiten Van Oord Nederland worden meegeteld. De figuur rechts geeft aan welke bedrijfs- onderdelen direct binnen de boundary vallen en welke concernleveranciers zijn.

  Joint Ventures | Voor de uitvoering van projecten wordt vaak samengewerkt met partners in Joint Ventures. De gezamenlijke emissies van de Joint Venture partners worden in de Joint Venture projectrapportages gerekend tot scope 1. Voor de rapportage op bedrijfsniveau wordt alleen de emissie van de eigen bronnen meegenomen ter voorkoming van dubbeltelling.

  Concern- aanbieder Concern- aanbieder

  Van Oord nvVan Oord nv

  Van Oord Marine bv

  Van Oord Marine bv

  Van Oord Groep nv

  Van Oord Groep nv

  Van Oord Offshore bv Van Oord

  Offshore bv

  Van Oord DMC bv

  Van Oord DMC bv

  Van Oord Waterbouw bv

  Van Oord Waterbouw bv

  Van Oord Equipment bv

  Van Oord Equipment bv

  Van Oord Personeels bv

  Van Oord Personeels bv

  Van Oord Nederland bv

  Van Oord Nederland bv

  Paans Van Oord bv

  Paans Van Oord bv

  Van Oord Grondstoffen bv

  Van Oord Grondstoffen bvVan Oord

  Nederland Van Oord Nederland

  Van Oord PPP bvVan Oord PPP bv

  CO2

  Alleen eigen emissie naar bedrijfs- rapportage

  CO2

  Alleen eigen emissie naar bedrijfs- rapportage

  CO2

  Partner emissie naar

  bedrijfs- rapportage

  CO2

  Partner emissie naar

  bedrijfs- rapportage

  CO2

  Gezamenlijke emissies in JV project- rapportage

  PartnerPartnerVan Oord NederlandVan Oord Nederland Joint Venture

 • Projecten scope 1, 2 & 3

  Bedrijf scope 1 & 2

  Kwantificering en onzekerheid

  Introductie

  INDEX Basisgegevens

  Basisjaarj | 2009 is het basisjaar, omdat in dat jaar voor het eerst op systematische wijze de CO2- emissies werden vastgelegd.

  Herberekening basisjaark | CO2-emissies van zowel het basisjaar als tussenliggende jaren zijn herberekend. Op voorschrift van handboek 3.0 van de CO2-Prestatieladder is gebruik gemaakt van de emissiefactoren op www.co2emissiefactoren.nl.

  Rapportageperiodec | Dit rapport gaat over het kalenderjaar 2015.

  Footprintverificatieq | Jaarlijks verifieert Lloyds Register het footprintverslag waarbij een beperkte mate van zekerheid wordt vastgesteld. Over het huidige verslag is de verificatie op 23 en 24 mei 2016 verricht.

  Verwijdering van CO2 g | Er is in 2015 geen sprake

  geweest van het afvangen en opslaan van CO2.

  Biomassaf | Er is in 2015 geen biomassa gebruikt.

  Verantwoordelijke rapportageb | De directeur van Van Oord Nederland is eindverantwoordelijk voor deze rapportage.

  Wijzigingen in de organisatie | In 2015 zijn geen wijzigingen opgetreden in de organisatiestructuur t.o.v. het jaar 2014. Er is alleen een naamswijziging geweest waarbij Mijnster Beheer bv is veranderd in Van Oord Grondstoffen bv.

  Uitsluitingenh | Op basis van het materialiteits- principe en voorgaand onderzoek worden in 2015 de volgende bronnen uitgesloten: • Koelgassen van airco’s; • Klein elektriciteitsverbruik projectlocaties; • Gasflessen t.b.v. lassen en snijden; • Bedrijfsauto’s en openbaar vervoer; • Smeeroliën, vetten en woon/werkverkeer

  (scope 3).

  Bedrijfsauto’s en scope 3 emissies worden in 2015 voor het eerst uitgesloten m.u.v. projecten.

  Emissiefactorenn | Op voorschrift van handboek 3.0 van de CO2-Prestatieladder is voor dit verslag gebruik gemaakt van de emissiefactoren op www.co2emissiefactoren.nl.

  Wijzigingen in de kwantificeringsmethodem | Er zijn geen wijzigingen geweest in de methoden gebruikt voor de kwantificering van emissies.

 • Projecten scope 1, 2 & 3

  Bedrijf scope 1 & 2

  Kwantificering en onzekerheid

  Introductie

  INDEX Totale scope 1 & 2 emissies (incl. projecten) [ton CO2]

  e, I

  Ontwikkeling scope 1 | Veruit het grootste aandeel van scope 1 emissies komt structureel voort uit materieel ten behoeve van projecten (zie uitleg volgende pagina). Daarmee is zowel de omvang van de jaarlijkse projectportefeuille alsook het type projecten dat Van Oord Nederland uitvoert, de belangrijkste driver van scope 1 emissies. Dit verklaart de fluctuaties en is de reden dat Van Oord Nederland haar doelstellingen uitdrukt in energie-efficiëntie.

  Ontwikkeling scope 2 | Emissies in scope 2 behoren allemaal tot overhead (zie uitleg volgende pagina). De grootste emissie in 2009 was afkomstig van het elektriciteitsgebruik van gebouwen. Zowel de inkoop van elektriciteit uit wind als het sluiten van oudere (regio)kantoren en het betrekken van het nieuwe en energiezuinige hoofdkantoor leiden tot een forse daling van scope 2 emissies tussen 2009 en 2015. Deze daling die relatie houdt met de gebouwen is structureel.

  237664

  442

  195197

  477

  103761

  502

  68476

  410

  44286

  262

  90808

  79

  73755

  68

  Sc o

  p e

  1 Sc

  o p

  e 2

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

 • Projecten scope 1, 2 & 3

  Scope 2 emissies [ton CO2] I

  Overhead | Alle emissies binnen scope 2 behoren tot overhead. Vliegtuiggebruik (business air travel) wordt conform de CO2-Prestatieladder niet gerekend tot de projectportefeuille. Omdat (privé)auto’s voor meerdere doeleinden worden gebruikt en de emissies ervan niet materieel zijn of interessant voor reductie op projecten, worden ook deze tot overhead gerekend.

  Scope 2 emissies bedragen in 2015 in totaal 68 ton CO2. De emissie voor elektriciteit bedraagt in 2015 0 ton CO2, omdat de ingekochte elektriciteit uit wind afkomstig is.

  Bedrijf scope 1 & 2

  Scope 1 emissies [ton CO2] e

  Projectportefeuille | Emissies uit eigen materieel en materieel van concernaanbieder Van Oord Equipment bv behoren tot de projectportefeuille. Hierbij wordt de fysieke methode (GHG protocol) gebruikt. In 2015 gaat h