Click here to load reader

Công thức - · PDF file •Công thức là sự kết hợp của các hằng, các biến, các hàm và các phép toán nhằm thực hiện một nhiệm vụ nhất định

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Công thức - · PDF file •Công thức là sự kết hợp của...

 • Công thức

  • Khái niệm

  • Nhập công thức

  • Chỉnh sửa công thức

  • Sao chép công thức

  • Điền dữ liệu số tự động

  • Các phép toán và thứ tự ưu tiên

  [email protected] 2

 • Khái niệm

  • Công thức là sự kết hợp của các hằng, các biến, các hàm và các phép toán nhằm thực hiện một nhiệm vụ nhất định nào đó.

  • Ví dụ: = IF(D3>=5,”Dat”,”Truot”)

  = A1 + 1

  = (A1*2 + B1*3)/5

  • Công thức luôn được bắt đầu bởi dấu = hoặc dấu +

  • Phải được gõ trong một ô có địa chỉ xác định

  [email protected] 3

 • Nhập công thức

  • Các bước thực hiện như sau: • Kích chuột tại ô cần hiển thị kết quả của công thức

  • Gõ dấu = (hoặc dấu +)

  • Nhập công thức

  • Nhấn phím Enter để kết thúc và thực hiện công thức

  [email protected] 4

 • Chỉnh sửa công thức

  • Double click vào ô chứa công thức cần chỉnh sửa

  • Di chuyển con trỏ tới vị trí cần chỉnh sửa

  [email protected] 5

 • Sao chép công thức

  • C1.

  • C2. Copy + Paste Formula

  [email protected] 6

 • Điền dữ liệu tự động

  • Cách 1. • Bước 1: Điền giá trị vào ô thứ nhất và thứ hai

  • Bước 2: Bôi đen 2 ô vừa nhập

  • Bước 3: Đưa chuột tới góc phải của ô thứ 2

  • Bước 4: Giữ kéo chuột tới vị trí mong muốn

  [email protected] 7

 • Điền dữ liệu tự động

  • Cách 2. • Điền dữ liệu vào ô đầu tiên

  • Chọn các ô cần điền dữ liệu tự động (bao gồm cả ô đầu tiên)

  [email protected] 8

 • Điền dữ liệu tự động

  • Cách 2. • Các thông số của hộp thoại Series

  • Step value: bước nhảy

  • Stop value: giá trị dừng

  • Type:

  • Linear: giá trị sau = giá trị trước + bước nhảy

  • Growth: giá trị sau = giá trị trước * bước nhảy

  [email protected] 9

 • Các phép toán và thứ tự ưu tiên

  Thứ tự ưu tiên Phép toán Ý nghĩa

  1 () Dấu ngoặc

  2 - Lấy số âm

  3 % Lấy phần trăm

  4 ^ Luỹ thừa

  5 *, / Nhân, chia

  6 +, - Cộng, trừ

  7 & Nối chuỗi

  8 =, >, =,

 • Địa chỉ

  • Địa chỉ ô

  • Vùng địa chỉ

  • Các kiểu địa chỉ

  [email protected] 11

 • Địa chỉ

  • Ô địa chỉ •

  • Ví dụ: A1, B2

  • Vùng địa chỉ • :

  • Ví dụ: A1:B2

  [email protected] 12

 • Các kiểu địa chỉ • Địa chỉ tương đối

  • Là loại địa chỉ bị thay đổi khi sao chép công thức

  • Ví dụ

  [email protected]du.vn 13

 • Các kiểu địa chỉ

  • Địa chỉ tuyệt đối • Là loại địa chỉ không bị thay đổi khi sao chép công thức

  • Địa chỉ tuyệt đối có dạng •

  • Ví dụ: $C$4

  [email protected] 14

 • Các kiểu địa chỉ

  • Địa chỉ hỗn hợp • Là loại địa chỉ có hàng hoặc cột là địa chỉ tuyệt đối

  • Địa chỉ hỗn hợp có dạng:

  hoặc ,

  • Ví dụ: $C4 hoặc C$4

  [email protected] 15

 • Các kiểu địa chỉ

  • Ví dụ sử dụng địa chỉ hỗn hợp

  [email protected] 16

 • [email protected] 17

 • Công thức tại ô A5 thay đổi

  như nào khi copy sang các ô

  A6, A8, C5, B7 và C8

  [email protected] 18

 • Công thức tại ô A5 thay đổi

  như nào khi copy sang các ô

  A6, A8, C5, B7 và C8

  [email protected] 19

 • Công thức tại ô A5 thay đổi

  như nào khi copy sang các ô

  A6, A8, C5, B7 và C8

  [email protected] 20

 • Hàm và các thao tác cơ bản

  • Khái niệm

  • Cách nhập hàm

  • Các lỗi khi thực hiện hàm

  [email protected] 21

 • Khái niệm

  • Hàm là đoạn có sẵn nhằm thực hiện một chức năng nào đó và có thể tham gia vào phép toán như một công thức

  • Dạng tổng quát của hàm • Tên hàm(Đối số 1, đối số 2, ..., đối số n)

  • Ví dụ: • = SUM(1, 3, 6)

  • = SUM (A1:A5)

  • = SUM(A1, A7)

  [email protected] 22

 • Cách nhập hàm

  • Cách 1: tự gõ công thức 1. Đặt con trỏ ở ô cần gõ hàm

  2. Gõ dấu =

  3. Gõ tên hàm và danh sách các đối số

  [email protected] 23

 • Cách nhập hàm

  • Cách 2: tự động điền công thức 1. Đặt con trỏ ở ô cần đặt hàm

  2. Vào tab FORMULAS

  3. Chọn Insert Functions hoặc chọn More Functions... từ AutoSum

  [email protected] 24

 • Cách nhập hàm • Cách 2: tự động điền công thức

  4. Lựa chọn hàm cần sử dụng từ cửa sổ Insert Function

  [email protected] 25

 • Cách nhập hàm • Cách 2: tự động điền công thức

  5. Nhập các đối số cho hàm

  [email protected] 26

 • Các lỗi khi thực hiện hàm Mã lỗi Nguyên nhân

  ##### Chiều rộng cột không đủ để hiển thị kết quả tính toán.

  #VALUE! Dữ liệu tính toán có kiểu không tương thích với các phép toán

  #N/A! Không có dữ liệu để tính toán hoặc dữ liệu được tham chiếu tới một vùng rỗng.

  #NAME? Tên công thức sai hoặc đối số trong công thức chưa được định nghĩa.

  #NUM! Công thức hoặc hàm chứa giá trị số không hợp lệ

  #DIV/0! Lỗi chia một số cho 0 hoặc mẫu của phép chia là một ô không có dữ liệu.

  #REF! Vùng tham chiếu [email protected] 27

 • Lỗi #VALUE!

  • Dữ liệu tính toán có kiểu không tương thích với các phép toán

  [email protected] 28

 • Lỗi #N/A!

  • Không có dữ liệu để tính toán hoặc dữ liệu được tham chiếu tới một vùng rỗng

  [email protected] 29

 • Lỗi #NAME?

  • Tên công thức sai hoặc đối số trong công thức chưa được định nghĩa.

  [email protected] 30

 • Lỗi #NUM!

  • Công thức hoặc hàm chứa giá trị số không hợp lệ

  [email protected] 31

 • Lỗi #DIV/0!

  • Lỗi chia một số cho 0 hoặc mẫu của phép chia là một ô không có dữ liệu

  [email protected] 32

 • Lỗi #REF!

  • Vùng tham chiếu sai

  Xoá ô A2

  [email protected] 33

 • Danh sách các hàm cơ bản

  • Các hàm toán học

  • Các hàm ký tự

  • Các hàm ngày tháng

  • Nhóm hàm tính tổng và trung bình cộng

  • Nhóm hàm tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

  • Nhóm hàm đếm dữ liệu

  • Nhóm hàm logic

  • Nhóm hàm tìm kiếm và tham chiếu

  • Hàm xếp hạng RANK

  [email protected] 34

 • Các hàm toán học

  [email protected] 35

 • Các hàm toán học

  [email protected] 36

 • Các hàm toán học

  [email protected] 37

 • Các hàm toán học

  • Hàm PI • Cú pháp: PI()

  • Hàm COS • Cú pháp: COS(x) • x là góc tính theo radian

  • Hàm SIN • Cú pháp: SIN(x)

  • Hàm TAN • Cú pháp: TAN(x)

  • Hàm COSH • Cú pháp: COSH(x)

  • Hàm SINH • Cú pháp: SINH(x)

  • Hàm TANH • Cú pháp: TANH(x)

  • Hàm ACOS • Cú pháp: ACOS(x)

  • Hàm ASIN • Cú pháp: ASIN(x)

  • Hàm ATAN • Cú pháp: ATAN(x)

  • Hàm DEGREES • Cú pháp: DEGREES(x)

  [email protected] 38

 • Các hàm toán học

  • Hàm MDETERM • Cú pháp: MDETERM(DC)

  • Hàm tính định thức ma trận vuông cho bởi địa chỉ vùng DC

  • Hàm MMULT • Cú pháp: MMULT(M1,M2)

  • Hàm tính tích hai ma trận M1, M2

  [email protected] 39

 • Các hàm ký tự

  [email protected] 40

 • Các hàm ký tự

  [email protected] 41

 • Các hàm ngày tháng

  [email protected] 42

 • Các hàm ngày tháng

  Ghi chú: return_type = 1: Chủ nhật có chỉ số 1 return_type = 2: thứ hai có chỉ số 1 return_type = 3: thứ hai có chỉ số 0

Search related