of 156/156

Clive Cussler - 03. Ledeni Brijeg (Dirk Pitt)

 • View
  52

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Clive Cussler - 03. Ledeni Brijeg (Dirk Pitt)

Text of Clive Cussler - 03. Ledeni Brijeg (Dirk Pitt)

 • CliveCussler

  LEDENIBRIJEG

  Nazivoriginala:ICEBERG(1975)

 • BizarnibrodsposadomleevaSmrtonosnisusretnaArktikuZlokobnameunarodnazavjerasciljemotmicecijelogkontinenta!Smrznutiunutarmilijuntonaleda,nalazesespaljeniostatcidavnoizgubljenejahtekojajenestalanaputunatajnisastanakuBijelojkui.Jedinisutragovineizmjernovrijednog-inestalog-brodskogteretadevetukraenihprstenovaispaljenatijelaposadebroda.Dirk Pitt, neustraivi junak Clivea Cusslera, suprotstavlja se smrtonosnoj mrei zavjere i

  ubojstavausvojemratuprotivmeunarodnogzloina.Samonjegovasnaga,vjetinaihrabrostmogusprijeitipakleniplankojimoezapalitisveopasnezonenasvijetu!

  OvojezaBarbaru,ijamestrpljivostnekakoodrava

 • PrologSan izazvan drogom polako je prestajao i djevojka je zapoela bolan povratak na javu.

  Prigueno,slabosvjetlopozdravilojenjeneoidokjeodvratan,trulismradnapadaonjenenosnice.Bilajenaga,golihleapritisnutihuzvlaan,utizidprekrivensluzi.Tojenestvarno,nemogue,

  pokuavala se uvjeriti probudivi se.To je sigurnonekakva strana nonamora.A tada, iznenada,prije no to se stigla suprotstaviti panici koja je bujala u njoj, uta sluz na podu se pone dizati ikretatinjenimbespomonimbokovima.Uasnutadoludila,onaponevritati,luakivritatidokjeuasna stvar puzala sve vie i vie po njenoj znojnoj goloj koi. Oi su joj se iskolaile dok seoajniki borila.Nije bilo koristi njeni zglobovi i lanci bili su okovani za ljigavupovrinu zida.Polako, vrlo polako, bezbona sluz puzala je njenim grudima. A tada, ba kad je neizrecivi uasdodirnuo njene usne, kroz tamu prostorije prolomi se vibrirajui urlik i zauje se fantomski,nevidljiviglas.

  "aomijetoprekidamvaeuenje,porunice,alidunostzove."PorunikSamNethzalupiknjigukojujedraourukama."Prokletstvo,Rapp",obratiseovjekukiselalicakojijesjediokrajnjegaukokpituzrakoplova

  "Svakiputkaddoemdozanimljivogdijela,tiupadne."ZastavnikJamesRappklimnepremaknjiziijajenaslovnicaprikazivaladjevojkukakoseboriu

  bazenuutesluzi,odravananapovrini,zakljuiRapp,paromgolemihgrudi."Kakomoeitatitosmee?""Smee?", iskezi seNethbolno. "Ne samo to ulazi umoju intimu, zastavnie, negoglumi i

  mojegaosobnogknjievnogkritiara!Onrairisvojevelikerukeglumeioaj.Zatomiuvijekdajukopilotaijiprimitivnimozakodbijaprihvatitisuvremenistilisofisticiranost?"

  Neth se isprui i stavi knjigu na grubi stalak koji je visio na ploi kraj vjealice za kapute.Ustalkusenalazilonekolikootrcanihasopisasneodjevenimenskimtijelimaubrojnimzavodnikimpoloajima,pokazujuidaklasikabainespadauNethovliterarniukus.

  Nethuzdahne,ispruiseusjedaluipogledakrozvjetrobranmoreispodsebe.IzviakizrakoplovObalnestraeSjedinjenihDravabiojeveetirisataidvadesetminutana

  dosadnoj, rutinskoj osmosatnoj misiji praenja i oznaavanja ledenih brjegova. Vidljivost je bilakristalnojasnapodnebombezoblaka,avjetarjejedvapomicaolijenevalovetojebilarijetkostzaSjeverni Atlantik sredinom oujka. U kokpitu, Neth je sa etiri lana posade upravljao golemimBoeingovim etveromotornim zrakoplovom, dok je ostalih est lanova posade radilo u teretnomodjelu,prateiradaridrugeznanstveneinstrumente.Nethprovjerisvojsatizatimokrenezrakoplovuluku,postavljajuinosnakurspremaobaliNewfoundlanda.

  "Toliko o dunosti." Neth se opusti i posegne za svojom horror- knjigom "Molim te, pokaimaloinicijative,Rapp.NeprekidajmeviedoSt.Johna."

  "Pokuatu",odgovoriRappsuho."Akojetaknjigatakozanimljiva,nebilimijeposudiokadzavri?"

  Neth zijevne. "ao mi je. Nikada ne posuujem svoju privatnu knjinicu." Iznenada slualicezapucketajuunjegovimuimaionpodignemikrofon."Uredu,Hadley,toje?"

  Otraga u slabo osvijetljenom trbuhu zrakoplova Buzz Hadley, mornariki narednik, buljio jepozornouradar,dokmujeliceodraavalonezemaljskizelenisjajzaslona.

 • "Imamudnooitavanje,gospodine.Osamnaestmilja,kurstri-etiri-sedam."Nedokreneprekidamikrofona."Hajde,hajde,Hadley.Kakotomisliudno.Oitavaliledeni

  brijeg,ilisidobionaekranustarifilmoDrakuli?""Modaoitavatvojuseksihorrorpriu",prostenjeRapp.Hadley se ponovno javi. "Sudei po konfiguraciji i veliini, to je ledeni brijeg, ali signal je

  previejakzaobianled.""Vrlodobro",uzdahneNeth."Pogledatemo."NamrtisenaRappa."Budidobardekoidovedi

  nasnakurstri-etiri-sedam."Rappklimneiokrenekontrolnistup,mijenjajuikurs.Zrakoplov se blago nagne prema novom obzorju uz stalno urlanje etiri klipnamotoraPratt

  Whitneyinjihovbeskrajnivibrirajuiritam.Nethuzmedalekozor iusmjeriganabeskrajnoplavetnilooceana.Prilagodi fokus ipokuaga

  dratitomirnijeustalnomkretanjuzrakoplova.I tadagaugledabijelaneiva toka,mirnanasjajnomsafirnommoru.Ledenibrijeg jepolako

  rastaouvidokrugudalekozoradoksevjetrobrankokpitapribliavao.ZatimNethuzmemikrofon."totiseini,Sloan?"PorunikJonisSloan,efpromatraa ledenihbrjegovanazrakoplovu,ve jeprouavaobrijeg

  krozpoluotvorenateretnavrataizakontrolnekabine."Mediokritet,vrtneveliine",doeSloanovmehanikiglasizslualica."Tabularnibrijegravnog

  vrha.Pretpostavljam,okodvijestotinestopavisok,teakokomilijuntona.""Mediokritet?"Nethjezvuaogotovoiznenaeno."Vrtnaverzija?""Hvala ti, Sloan, na vrlo prosvjetljujuem opisu. Jedva ekam da ga posjetim jednog dana.

  OkreneseRappu.Nakojojsmovisini?"Rappjegledaoravnopredsebe."Tisuustopa. Istavisinanakojojsmocijelidan ... i juer ... i

  prekjuer.""Samo provjeravam, hvala", prekine ga Neth. "Nikada nee znati, Rapp, kako moja starost

  postajesvesigurnijauztvojetalentezakontrolnomploom."Stavi stari par letakih naoala na oi, pripremi se za hladnou i otvori boni prozor kako bi

  boljevidio."Evoga",pokaejeRappu."Nadletiganekolikoputaividjetemotosemoevidjeti."Nethovomlicu trebalo jesamonekolikosekundadabudepoput izbodenepovrine jastuiaza

  igleledenizrakgrizaomujekoudok,sreom,nijeutrnula.Stisnezube,upornopromatrajuiledenibrijeg. Golema ledena masa izgledala je poput sablasnog klipera pod punim jedrima dok jegraciozno plutala ispod prozora kokpita. Rapp smanji gas i lagano okrene upravlja, nainiviizviakimzrakoplovomirokilukulijevo.Ignoriraojepokazivanagiba,procjenjujuikutpremasjajnomledenombrdukojejevidioprekoNethovogramena.Nainiojetrikruga,ekajuiNethovznakzaizravnavanjezrakoplova.

  Konano,Nethpodigneglavuiuzmemikrofon."Hadley!Brijegjegolpoputguzenovoroeneta!""Imanetotamodolje,porunice,odvratiHadley.Imamkrasansignalna...""Mislimdavidim tamni predmet", kapetane, prekine gaSloan. "Dolje na horizontu sa zapadne

 • strane."NethseokreneRappu."Spustisenadvijestotinestopa."Rappu je trebalo samonekolikominutada izvri zapovijed.Nakon jonekolikominuta, jo je

  kruionadbrijegomleda,odravajuibrzinuzrakoplovanasvegadvadesetmiljanasatiznadbrzinezaustavljanjamotora.

  "Blie",promrmljaNethusredotoeno,jostostopa."Zatojednostavnonesletimonaprokletustvar?",upitaRappkonverzacijskimtonom.Ako jebio zabrinut, nije topokazivao.Licemu je imalo izraz ovjekakoji euskoro zaspati.

  Jedinosusitnekapiznojanaobrvi izdavalepotpunukoncentracijuzbogrizinog leta.Plavivaloviizgledali su tako blizu da mu se inilo da moe posegnuti iza Nethovog ramena i dodirnuti ih.Njegovanapetostraslajejoviezbogzidovaledenogbrijegakojisuseuzdizaliiznadzrakoplova,dokjenestajaoupotpunostiiznadokviraprozorakokpita.Jedantrzaj,pomislion,jedandaakzranestruje, i vrh lijevog krila zaronit e u val i trenutano pretvoriti golemi zrakoplov u vrtuljaksamounitenja.

  Neth je sada postao svjestan neega ... neeg neodreenog, to leti preko nevidljivog pragaizmeumateistvarnosti.Polakosematerijaliziralouopipljivustvar,oblikstvorenljudskomrukom.Konano, nakon vremena koje seRappu inilo poput vjenosti,Neth vrati glavu u kabinu, zatvoriboniprozoripritisneprekidamikrofona.

  "Sloan?Jesilividio?"Rijeisuzvualeukoenoiprigueno,kaodaNethgovorikrozjastuk.Upoetku, Rapp pomisli da je to zbog njegovih smrznutih eljusti i usana, ali tada ga pogleda natrenutakiiznenadisetojeNethovoliceukoeno,neodhladnoe,vezbogstrahopotovanja.

  "Vidiosam."Sloanovglasdoeprekointercomapoputmehanikejeke."Alinisamznaodajetomogue."

  "Niti ja", reeNeth,"ali tamojebrod,prokletisablasnibrodokovanu ledu."OkreneseRappuvrteiglavomkaodanevjerujevlastitimrijeima."Nisamvidiodetalje.Samonejasniobrispramca,ilimodakrme,nemoguejereisasigurnou."

  Onskinenaoaleipodignepalacdesnerukeuzrak,pokazujuigore.Rappzahvalnouzdahneiizravnazrakoplov,napravivisiguranrazmakizmeutrbuhaihladnogAtlantika.

  "Oprostite,porunie",reeHadleykrozslualice.Biojenagnutnadsvojimradaromsnaporomprouavajuimalubijelutokicuusredinizaslona.

  "Kolikoseini,duljinatestvariuledenjakujeokostotinuidvadesetpetstopa.""Stara ribarskakoa,najvjerojatnije."Neth jesnanomasiraosvojeobraze, trzajuiseodbola

  dokmusecirkulacijavraala."Hou li javiti Okrunom stoeru u New Yorku i traiti ekipu za spaavanje?", upita Rapp

  injenino.Neth zavrti glavom. "Ne trebamo uriti sa spaavanjem.Oito je da nemapreivjelihNapravit

  emodetaljanizvjetajkadsletimouNewfoundlandu."Nastanestanka.ZatimsezaujeSloanovglas."Nadletibrdo,kapetane.Bacitubojunanjegaradi

  lakeidentifikacije.""Odmah,Sloan.Izbacinamojznak."NethseponovnookreneRappu."Dovedinasiznadnajvieg

  dijelabrijega,natristostopa."Boeing, iji su motori jo radili sa smanjenom snagom, letio je iznad ledenog brijega poput

 • monstruozne mezozoike ptice u potrazi za gnijezdom. Kod vrata za teret, Sloan podigne ruku izastane. Zatim na Nethovu zapovijed izbaci teglu od jednog galona punu crvene boje. Tegla jepostajalasvemanja,pretvoriviseusitnutokicuprijenotoekonanoudaritioglatkuliticusvojemete.Gledajuinatrag,Sloanjemogaovidjetisvijetlitragbojekakosepolakoirinizbrdoledaodmilijuntona.

  Upravomtrenutku,Nethjezvuiogotovoveselo."Potraganeeimatiproblemadapronaeovajbrijeg."Zatimiznenadamrkalicapogledadoljepremamjestunakojemjebionepoznatibrod.

  "Jadnivragovi.Pitamsehoemoliikadsaznatitoimsedogodilo?"Rappovolicepoprimizamiljenizraz."Nisumoglidobitiveinadgrobnikamen.""To je samo privremeno. Dva tjedna nakon to taj brijeg otpluta u Golfsku struju, nee biti

  dovoljnoledadaohladigajbupiva."U kabini nastane tiina, koja se inila pojaana stalnim radommotora zrakoplova. Nitko nije

  progovorio nekoliko trenutaka, svi su bili izgubljeni u vlastitim mislima. Mogli su samo gledatizlokobnikonusbjelinekoji se izdizao izmora i pekuliratiozagonetkizarobljenoj ispod ledenogogrtaa.

  Nethsekonanonagnenatrag,gotovovodoravnousjedalu,iponovnopoprimisvojstarimirniizraz.

  "Predlaem, zastavnie, da, ukoliko ne namjeravate pljusnuti ovaj autobus u ledenu vodu,krenemokuiprijenotonamnestanegoriva."Nasmijeiosezlobno."I,molim,bezprekida."

  Rapp dobaci Nethu otrovan pogled, a zatim slegne i okrene zrakoplov na kurs premaNewfoundlandu.

  KadjeizviakizrakoplovObalnegardenestao,azvuinjegovihmotoraseizgubiliuhladnomslanomzraku,ledenibrijegponovnojeostaoobavijenmrtvakimmiromkojigajepratiootkakoseotkinuoodgleeraikrenuomoremodzapadneobaleGrenlandaprijegotovogodinudana.

  Zatimseiznenadapojavilagani,alizamjetanpokretnaleduiznadvodenepovrine.Dvanejasnaoblikapolakosupoprimilaobrisedvojiceljudikojisuustaliipromatraliodlazeizrakoplov.Bilibinevidljivigolomokunavieoddvadesetkorakaobojicasunosilibijelasnjenaodijelakojasusesavrenouklapalauokolinu.

  Stajalisutamodugo,strpljivoekajuiisluajui.Kadsuseuvjerilidasezrakoplovnevraa,jedanovjekklekne iodgrne led,otkrivajuimali radioprijenosnik iprijemnik. Izvue teleskopskuantenu od deset stopa, postavi frekvenciju i pone okretati ruicu.Nije jemorao okretati jako nitidugonetkojenegdjepratioistufrekvenciju,iodgovordoetrenutano.

  PoglavljeIPorunikLeeKoskistisnuojezubimasvoju luluzanijansujae,zabiostisnuteakedvapedlja

  dubljeusvojukrznomobrubljenuvjetrovkuizadrhtaonajakojhladnoi.Prijedvamjesecanavriojeetrdesetprvugodinu,odegajeosamnaestproveouslubiObalne

  straeSjedinjenihDravabiojenizak,vrlonizak,iteka,vieslojnaodjeainilajedaizgledairok

 • kolikoivisok.Njegove plave oi ispod kutrave plave kose boje ita sijale su intenzitetom koji nikada nije

  slabio, bezobzira na raspoloenja. Imao je samouvjerenemanire perfekcionista, i ta je kvaliteta uvelikoj mjeri pridonijela njegovom izboru za kapetana najnovijeg superledolomca Obalne straeCatawaba. Stajao je namostu poput pijetla, rairenih nogu, ne potrudivi se da se okrene dok jegovoriovisokojplaniniodovjekakojijestajaoizanjega.

  "ak i s radarom,vrakienas tekopronainaovomvremenu."Ton jebiootar iprodoranpoputhladnogaatlantskogzraka."Vidljivostnemoebitivieodmilje."

  "Polako i paljivo", porunik Amos Dover, prvi asnik Catcwabe, baci opuak cigarete desetstopa u zrak, promatrajui s analitikim interesom kako bijela cjevica leti preko mosta noenavjetrom,dalekonavalovitomore.

  "Nemavezeakonas inau",promrmljaonkrozpomodrjeleusneod ledenogvjetra."Kakosenjiemo,pilottoghelikopteratrebaobibitiizuzetnoglupilimrtavpijaniliobojedaakipomislinaslijetanje."OnklimnepremaheliodromuCatawabe,vlanomodmorskepjene.

  "Nekiljudinemisleotomekakoeumrijeti",reeKoskiotro."Nitkonemoereidanisubiliupozoreni."

  Dover ne samo to je izgledao poput velikog medvjeda, ve je i njegov glas dopirao reeinegdje iz dubine trbuha. "Signalizirao sam helikopteru im je napustio St John, informirao ga onemirnommoruiusprotiviosesastanku.Svetosamdobioodnjegabilojeljubaznohvala."

  Poelojekiiti,avjetaroddvadesetpetvorovabacaojekiuprekobrodaumlazovimakojisuubrzonatjeralisveljudenadunostiiznadpalubedapotraesvojekoe.SreomzaCatawabuinjenuposadu,temperaturazrakabilajeosamstupnjevaiznadtemperaturesmrzavanja,kadabicijelibrodbrzobioprekrivenslojemleda.

  KoskiiDoverupravosuobuklikonejakne,kadzvuniknamostumehanikizapucketa."Kapetane, upravo smo uhvatili pticu na radaru i navodimo je k sebi." Koski uzme runi

  prijenosnikipotvrdi.ZatimseokreneDoveru."Bojimse",reenehajno,"dasezapletzakuhava.""Pitasezatotakvaurbadaprimimoputnike?",upitaDover."Atine?""Ijasepitam.Takoersepitamzatojezapovijeddaprimimocivilnihelikopterdolaizravnoiz

  zapovjednogstoerauWashingtonuumjestoodnaegokrunogzapovjednitva.""Prokletoneutivoodzapovjednika",zareiKoski"tonamnijerekaotoeletiljudi.Jednoje

  sigurno,neesenainaugodnomkrstarenjuzaTahiti..."Koski se iznenada ukoi i nauli uho u smjeru nepogrjeivog zvuka elise helikoptera. Pola

  minutebiojenevidljivugustojmagli.Zatimgaobojicamukaracaprimijeteuistovrijeme.Dolaziojesazapada,krozlakukiu,ikretaoseravnopremabrodu.Koskigaodmahprepozna

  kao dvosjednu verzijuUlyssesaQ55, letjelice sposobne za brzinu od gotovo dvije stotine pedesetmiljanasat.

  "Ludjetopokuavaovo",reeDoversuho.Koskinereenita.Uzmeponovnoprijenosnikivikneunjega."Signaliziraj pilotu tog helikoptera i reci mu da ne pokuava slijetanje dok prolazimo kroz

  valoveoddesetstopa.Recimudaneuodgovaratizanjegoveludeakcije."

 • Koskisaekanekolikosekunda,pogledazalijepljenogzahelikopter."Pa?"Zvunikmuodgovori."Pilotkaedajevrlozahvalanzbogvaebrige,kapetane,ispotovanjem

  traidapoaljetenekolikoljudidaosigurajustajnitrapimsleti.""Pristojno kopile", promrmljaDover. "Tomupriznajem." Izbacivi bradu jo pola pedlja van,

  Koskijaezagrizelulu."Pristojan, vraga! Po svoj prilici e taj idiot razbiti letjelicu o moj brod." Zatim rezignirano

  slegneipodignemegafon,viknuviunjega"efeThorp!Nekavailjudibuduspremnidaosigurajutu pticu im sleti.Ali, zamilostBoju, drite ih u zaklonu dok ne bude vrsto na tlu i neka hitnapomobudeublizini."

  "Ovogatrenutka",reeDovertiho,"nebihsemijenjaosonimmomcimagorezasveseksbombeHollywooda."

  Catawaba se nije mogla okrenuti ravno u vjetar, raunao je Koski, jer bi turbulencija bacilaletjelicuusigurnupropast.Sdrugestrane,akobrodbudepostrancepremavalovima,njihanjeebitiprejako da bi helikopter sigurno sletio. Sve godine vjetine i procjene, zajedno sa znanjem okarakteristikamaCatawabe,uinilesunjegovuodlukugotovorutinskom.

  "Primitemoihskrmomokrenutompremavjetruivalovima.Smanjitebrzinuinainitenunepromjenekursa."

  Dover klimne i nestane u kabinu s kormilom.Vrati se nekoliko trenutaka kasnije. "Pramac jeokrenutpremazapovijedi,abrodmirankolikomoredozvoljava."

  Uhvaenihladnimstiskom iekivanja,Koski iDoverzurili suu svijetloutihelikopterkoji jeprolaziokrozmaglu,pribliavajuisekrmiCatawabepodkutomodtridesetstupnjeva.Iakojevjetarsnanoudaraouhelikopter,pilotgajenekakouspioodratiuvodoravnompoloaju.Naokostotinujardaodbroda,poeo je smanjivati brzinudoknijekonano staou zraku, lebdeipoputkolibriaiznadheliodromakojisedizaoisputao.Koskijuseinilodacijeluvjenostodravaistuvisinudokjepilotprocjenjivaonajviutokuledolomcasvakiputkadbigapodigaoval.Zatim,iznenada,kadjehelidrombionanajviojtoki,pilotsmanjigasiUlyssessseglatkospustinaCatawabu, samotrenprijenotojekrmakrenulapremadoljenasljedeemvalu.

  Njegove skije su jedva dodirnule povrinu broda kad je pet lanova posade jurnulo prekonagnutepalubeipoeloispodsnanogvjetraeliseosiguravatihelikopterprijenotobudeotpuhanprekopalubeumore.Motorseuskorougasio,elisapoelazaustavljati,avrataseotvorilasastranekokpita.Zatimdvojicaljudi,sputenihglava,skoienaplatformu.

  "Tajkujinsin",promrmljaDoveruudu."Izveojetotakodaseinilolako."Koskijevoliceseukoi."BoljedasuimdozvoleprvoklasneidaimovlatenjadolazeodStoera

  ObalnestraeuWashingtonu."Doversenasmijei."Modasukongresmeniuinspekciji.""Malovjerojatno",reeKoskiposprdno."Houliihotpratitiutvojukabinu?"Koski zavrti glavom. "Ne.Daj immoje komplimente i dovedi ih u blagovaonicu za asnike."

  Zatimselukavonaceri."Ovogatrenutakajedinomezanimaalicavruekave."Zatonodvijeminute,zapovjednikKoskisjediojezastolomublagovaonici,doksumuhladne

  ruke zahvalno stiskale vruu alicu s crnomkavom.Bila je gotovo napola prazna kad su se vrataotvorilaiDoveruaousobu,upratnjipunakogovjekasvelikimnaoalamabezokviranaelavoj

 • glavi obrubljenoj dugomnepoeljanom sijedomkosom. Iako je prvi dojampodsjetioKoskija nastereotipnog ludog znanstvenika, lice je bilo okruglo i dobroudno, a u smeim oima bio jeosmijeh.Stranacugledazapovjednikaipriestolu,ispruiviruku.

  "Kapetan Koski, pretpostavljam. Hunnewell, dr. Bili Hunnewell. ao mi je to vam ovakoupadam."

  KoskiustaneiprihvatiHunnewellovuruku."Dobrodolinapalubu,doktore.Molimvas,sjedniteiuzmitealicukave."

  "Kave? Ne podnosim je", ree Hunnewell alosno. "Ali, prodao bih duu za gutljaj vruegkakaoa."

  "Imamokakao",reeKoskiljubazno.Nagnesenatragipodigneglas."Brady!"Stjuartubijelomkaputupojaviseizkuhinje.Biojevisokivitak,ihodaokorakomkojijeodavao

  Texas."Da,kapetane.toelite?""alicukakaoazanaeggostaijodvijealicekavezaporunikaDoverai ...",Koskizastanei

  upitnopogledaizaDovera."Vjerujemdaekamojopilotadr.Hunnewella?""Biteovdjezaminutu."Doverovolicepopriminesretanizraz.inilosedapokuavaupozoriti

  Koskija."Htioseuvjeritidajehelikoptersigurnoprivren."KoskipekulativnopogledaDovera,alizatimodustane."Eto,Brady.Idonesivrtrebatemijokave."Bradyjednostavnoklimnepotvrujuiivratiseukuhinju.Hunnewell ree: "Pravi je luksuz imati ponovno oko sebe etiri vrsta zida. Sjedenje u tom

  vibrirajuemzmajuuplastinombalonukojimejedinititidovoljnojedaovjekposijedi."Proerukomkroznekolikopreostalihbijelihpramenovaokotjemenainacerise.Koskispustisvojualicu,ozbiljnaizrazalica."Mislimdaneshvaate,dr.Hunnewell,kolikosteblizubilidaizgubiteostatakkoseiivot.Va

  pilotbiojevrakinesmotrentojeakipomisliodaletipoovomvremenu.""Uvjeravamvas,gospodine,dajeovajputbionuan."Hunnewelljegovoriodobroudnimtonom,istimkojibimogaokoristitizadranjepredavanja."Vi,vaaposadaivabrodimatevitalnizadatak,avrijemejekritianfaktor.Nemoemoizgubiti

  niti jednu minutu." On izvue komad papira iz depa na grudima i prui ga Koskom. "Dok jaobjanjavamnauprisutnost,moramvaszamolitidaodmahkreneteovimkursom."

  Koskiuzmepapirbezitanjasadraja."Oprostite,doktoreHunnewell,nisamupozicijiusliativazahtjev. Jedinazapovijedkojusam

  dobioodZapovjednog stoera je dauzmemnapalubudvaputnika.Nitkonije spomenuoda imatedozvoluupravljatimojimbrodom."

  "Nerazumijete."KoskiprodornopogledaHunnewellaprekoalice."Toje,doktore,pogrekadana.Kojajevaa

  funkcija?Zatosteovdje?""Smiritese,zapovjednie.Nisamneprijateljskiagentkojiesabotirativadragocjenibrod.Moj

  doktoratjeizoceanografijeitrenutanosamzaposlenkodNacionalneagencijezamoraipodmorje."

 • "Bezuvrede",reeKoskimirno."Alitojoostavljaotvorenopitanje.""Modajamogupomoiraistitisituaciju."Noviglasbiojetihivrst,odzvanjajuiautoritetom.Koski se ukoi u stolcu i okrene prema prilici nehajno naslonjenoj na vrata visokoj, dobro

  graenojprilici.Pocrnjelolice,tvrde,gotovookrutnecrteiprodoranpogledzelenihoijusugeriralisu da se ovog ovjeka nemoe zaobii.Odjeven u plavu jaknu zranih snaga, paljiv, ali smiren,ponudiojeKoskijupomirbeniosmijeh.

  "A,tuste",reeHunnewellglasno."ZapovjednieKoski,mogulivampredstavitibojnikaDirkaPitta,direktoraSpecijalnihprojekataNAMP-a."

  "Pitt?",odvratiKoskibezizraajno.PogledaDoveraipodigneobrvu.Doversamoslegnesneugodom."NijelitoonajPittkojijeprekinuoposaopodvodnogkrijumarenjauGrkojprolegodine?""Imabaremjodeseteroljudikojisuzaslunizato,reePitt.""asnikzranihsnagakojiradinaoceanografskimprogramima",reeDover,"maloizvanvaeg

  elementa,bojnie?"LinijeokoPittovihoijupretvoreseuosmijeh."Nevieodmornarikihasnikakojisuilina

  Mjesec.""Imatepravo",sloiseKoski.PojaviseBradyiposluikavuikakao.Odeiponovnosevrati,stavivinastolpladanjsasendviimaprijenotoesevratitizadnjiput.Koskisesadapoeoosjeatinemirno.Znanstvenikizvanevladineagencijenijedobro.asnik

  izdrugegrane slube s reputacijomopasnogavanturista loavijest.Ali, kombinacijanjihdvojice,ovdjezanjegovimstolom,zapovijedajuimugdjedaideitodaradiapsolutnakatastrofa.

  "Kao to sam rekao", zapovjednie, Ree Hunnewell nestrpljivo. "Moramo to bre stii napoloajkojisamvamdao."

  "Ne!", reeKoski glasno. "aomi je ako semoj stav ini tvrdim, alimorate se sloiti, imamsavrenopravoodbitivaezahtjeve.Kaokapetanovogbroda,jedinezapovijedikojemoramsluatisuodOkrunogstoeraObalnestraeuNewYorkuiliodzapovjednitvauWashingtonu."Onzastanedasinatoialicukave."Amojesuzapovijedibiledauzmemdvaputnika,nitavie.Posluaosam,isadanastavljamposvojemprvobitnomkursu."

  Pittove oi promatrale su Koskijeve granitne crte lica kao to bi metalurg testirao gredu odnajtvregelika,traeipukotine.

  Iznenadase ispravi iopreznoprievratimakuhinje ipogledakroznjih.Brady jebiozaposlenbacanjemvreekrumpiraulonacpunkipuevode.ZatimsePitt,jouvijekoprezno,okreneiprouiizlaz iz blagovaonice.Vidio je da njegovamala igra djelujeKoski iDover izmijenili su zbunjenepogledepromatrajuinjegovokretanje.

  Konano,naizgledzadovoljantonitkoneprislukuje,Pittpriestoluisjedne,nagnuviseblizuasnicimaObalnestrae,spustiviglasdomrmljanja.

  "U redu, gospodo", evo prie. "Poloaj koji vam je dao dr. Hunnewell je priblina lokacijaizuzetnovanogledenogbrijega."

 • Koskilaganoporumeni,aliuspijeodratimirnolice."Atojepovamavaanledenibrijeg,akosmijempitatiadaneispadnemglup,bojnie?"Pitt teatralno zastane. "Ona koja sadri ostatke broda u sebi. Rusko plovilo, tonije, puno

  najnovijih i najsofisticiranijih elektronskih ureaja za detekciju koje je sovjetska znanost do sadaproizvela.Danespominjemoifreipodatkezanjihovprogramnadzoracijelezapadnehemisfere."

  Koskinijenititrepnuo.BezskidanjapogledasPitta,izvadivreicuizunutranjegdepaimirnoponepunitilulu.

  "Prijeestmjeseci",nastaviPitt,"ruskibrodimenomNovgorodproao jenanekolikomiljaodobaleGrenlandaipromatraoaktivnostiuraketnojbazizranihsnagaSAD-anaotokuDisko.ZranefotografijepokazalesudajeNovgorodimaosvemogueelektronskeantenezaprislukivanje,ivieod toga. Rusi su odigrali mirno, brod i posada, trideset pet visoko obuenih mukaraca, i enatakoer,nikadanisuuliuteritorijalnevodeGrenlanda.akjedobrodoaonaimpilotimakojisugakoristilikaomarkerzaloegvremena.

  Veinaruskihpijunskihbrodovasmjenjujusesdunostisvakihtridesetdana,aliovajjeostaonapoloajutrimjeseca.Odjelmornarikeobavjetajneslubepoeosepitatizbogtogodugovlaenja.ZatimjejednogolujnogjutraNovgorodnestao.Bilojetogotovotritjednaprijenotojedoaobrodkoji ga je trebao smijeniti.To je bilamisterijaRusi do tada nikada nisu prekinuli naviku zamjenejednogpijunskogbrodateknakontostignedrugi."

  Pittzastanedaotresecigaretuupepeljaru."NovgorodjemogaokrenutidusamodvijerutenaputukuidomajkeRusije.Jednajebilado

  Lenjingrada preko Baltikog mora, a druga kroz Barentsovo more do Murmanska. Britanci iNorveanisunasuvjeravalidaNovgorodnijekrenuonitijednom.Ukratko,negdjeizmeuGrenlandaieuropskeobale,Novgorodjenestao."

  Koskispustialicuzamiljenozureiunjenodno."Malo mi je udno to Obalna straa nije bila obavijetena. Sigurno znam da nismo primili

  izvjeeonestalojruskojkoi.""IWashingtonu je to bilo udno.Zato biRusi eljeti tajiti nestanakNovgoroda, jedini logini

  odgovor na to pitanje bio je da nisu eljeli da neka zapadna nacija pronae njihov najnaprednijipijunskibrod."

  UsneKoskogsestisnuusarkastianosmijeh."elitedapovjerujemusovjetskibrodokovanuledenombrijegu?Hajde,bojnie,odustaosam

  odvilinskihpriakadsamotkriodasdrugestranedugenemaOza,nitiupazlataispodnje."Pittuzvratiosmijeh."Kakobilo, jedanodvaih izviakihzrakoplovaprimijetio jebrodkoji izgledapoputkoeu

  ledenombrijeguna47stupnjevai36minutasjevernoi43stupnjai17minutazapadno.""Istinaje",reeKoskihladno,"Catawabajenajbliispasilakibrodtompoloaju,alizatomoje

  zapovijedidagaprovjerimnisudoleodOkrunogzapovjednitvauNewYorku?""pijunska tajnovitost", odgovori Pitt. "Zadnja stvar koji deki u Washingtonu ele je javna

  objavaprekoradija.Sreom,pilotzrakoplovakojijeprimijetiobrijegekaojedoslijetanjaprijenotojedaodetaljnoizvijeeolokaciji.Idejaje,naravno,doidokoeprijeRusa.Mislimdashvaate,zapovjednie,kolikojesvakainformacijaosovjetskojpijunskojflotivananaojvladi."

  "inisepraktinijedasenaledenibrijegdoveduistraiteljistrunizaelektronikuiobavjetajnu

 • interpretaciju."SuptilnapromjenauKoskijevomtonu tekobi semoglanazvatiomekavanjem,alibilajetu."Akonezamjeratetotogovorim,pilotioceanografminekakonemajusmisla."

  PitprodornopogledaKoskija,paDovera,paponovnoKoskija."Lana fasada", ree tiho, ali sa smislom. "Rusi ba nisu primitivci kad se radi o pijunskim

  operacijama. Sigurno bi postali sumnjiavi zbog vojnih zrakoplova koji lete iznad podrujaotvorenog mora s malo brodova. S druge strane, zrakoplovi Nacionalne agencije za more ipodmorjeuobiajenoprovodeznanstveneprojekteupustimvodama."

  "Avaekvalifikacije?""Jasamstrunjakza letenjehelikopteromuarktikimuvjetima",odgovoriPitt."Dr.Hunnewell

  je,bezsumnje,vodeisvjetskiautoritetzaledeneformacije.""Shvaam", ree Koski polako. "Dr. Hunnewell e prouiti brijeg prije no to momci iz

  obavjetajneupadnunazabavu.""Takoje",potvrdiHunnewell."AkojepodledomstvarnoNovgorod,jamoramodreditinajboljumetoduzaulazakutrupbroda.

  Siguran sam da znate, zapovjednie, da su ledeni brjegovi prilino osjetljivi. To je kao rezanjedijamantapogrenaprocjenarezaa,inagradajeizgubljena.

  Previe termitanakrivommjestu i ledepuknuti i raspastise. Ili, iznenadnoiobilno topljenjemoeuzrokovatipromjenuucentrugravitacije,ibrijegeseokrenutinaopako.ZatovamjejasnodaledenamasamorabitianaliziranaprijenotosemoeuiuNovgorodsimalosigurnosti."

  Koski se nagne natrag i primjetno opusti.Njegov pogled na trenutak uhvati Pittov, a zatim senasmijei.

  "PorunieDover!""Gospodine?""Budite ljubazni i posluajte ovu gospodu te promijenite kurs na 47 stupnjeva 36minuta S 43

  stupnja17minuta,punombrzinom.IobavijestiteOkrunistoeruNewYorkuonaimnamjerama."PromatraojePittovolicetraeitragovepromjene.Nijeihbilo."Bezuvrede",reePittmirno."PredlaemdaotkaetetojavljanjeOkrunomstoeru.""Nisam sumnjiav, bojnie", reeKoski ispriavajui se. "Jednostavno nemam naviku krstariti

  SjevernimAtlantikombezdaobavijestimObalnustraugdjesenalazim.""U redu, ali cijeniobihakone spomenetenaeodredite."Pitt ispuhnedimcigarete. "Takoer,

  obavijestite ured NUMA -e u Washingtonu da smo dr. Hunnewell i ja sigurno stigli na palubuCatawabeinastavitemoletzaReykjavikimsevrijemepopravi."

  Koskipodigneobrvu."Reykjavik,Island?""Naekonanoodredite",objasniPitt.Koskizaustidanetokae,promisliislegneramenima."Odvestuvasuvaeodaje,gospodo."OkreneseDoveru."Dr.Hunnewellmoesesmjestitikod

  naeginenjera.BojnikPittmoedoikvama,porunie."PittsenaceriDoveru,azatimpogledaKoskija."Boljemedratinaoku?""Vistetorekli,neja",odgovoriKoski,iznenaenbolnimizrazomnaPittovomlicu.etirisatakasnijePittjedrijemaonaleajukojijebiostisnutueljeznojmaternicikojujeDover

 • nazivaosvojomkabinom.Biojeumoran,gotovodoboli,alipreviemislijejurilokroznjegovumda bi uao u raj dubokog sna. Prije tono tjedan dana sjedio je s fantastinom crvenokosom seksbombomnaterasiNewporterInna,gledajuipitoresknedokoveNewportBeachauCaliforniji.

  Sjeao se kako je jednom rukommilovao djevojku dok je u drugoj drao kotski whiskey sledom, zadovoljno promatrajui bogatake jahte kako klize poput sablasti preko mjeseinomosvijetljeneluke.

  Sada je bio sam, trpei na tvrdom krevetu ledolomca Obalne strae negdje u zaleenomSjevernom Atlantiku. Sigurno sam mazohist, pomisli on, kad volontiram na svakom luakomprojektukojiizmisliadmiralJamesSandecker.AdmiralJamesSandecker,glavnidirektorNacionalneagencijezamoraipodmorje,najeiobisenaizrazluakiprojekt,unjegovomstiluviejebioizrazuragan.

  "ProkletomijeaototeodvlaimodsunaneCalifornije,aliovajprokletiuragannamjepaoukrilo."Sandecker,malicrvenokosiovjekslicemkaougrifonamahaojezrakomcigaromodsedampedaljakaopalicom."Trebalibismoseukljuitiuznanstvenoistraivanjepodmorja."

  "Zatomi?Zatonemornarica?MisliobidaObalnastraamoerjeavatisvojeprobleme."Zavrtiojeglavomiritirano,uvukavidimcigare."Kakobilo,sadasmodogrlautome."PittzavriitanjeistaviutiovitaksnatpisomPovjerljivonaadmiralovstol."Nisammisliodaje

  moguedasebrodsmrzneusredledenogbrijega.""Tojeizuzetnomalovjerojatno,alidr.Hunnewellmeuvjeravadasetomoedogoditi.""NalaenjepravogledenogbrijegamoebititekoprolasuveetiridanaotkakogajeObalna

  straaprimijetila.TavelikakockaledamodajevenapolaputadoAzora.""Dr.Hunnewelljeucrtaostrujuibrzinudopodrujaodtridesetmilja.Akoimadobarvid,trebao

  bilakoprimijetitibrijeg,posebnojerjeObalnastraananjegabacilacrvenuboju.""Primjeivanje je jedna stvar, reePitt zamiljeno, a sputanje helikoptera druga.Ne bi li bilo

  udobnijeimanjeopasnodoi..."Ne!",prekinegaSandecker. "Bezbrodova.Ako je ta stvarpod ledomvanakaotomislimda

  jest,neelimnikogaosimtebeiHunnewellaukruguodpedesetmiljaokonje.""Tobivammoglobitiiznenaenje,admirale,alijonikadanisamsletiohelikopteromnaledeni

  brijeg.""Vrlo jemogueda tonijeuinionitkodrugi.Zatosamtraio tebekaodirektorazaspecijalne

  projekte."Sandeckerse lukavonasmijei."Imaneugodnusposobnostzauspjenurecimoisporukudobara."

  "Moguliovajputvolontirati?",upitaPittlukavo."Nebiheliodajedrukije."Pitt bespomono slegne ramenima. "Ne znam zato vam uvijek tako lako popustim, admirale.

  Poinjemsmatratidasamvaprvoklasnigolubpismonoa."irokiosmijehpojavisenaSandeckerovomlicu."Tositirekao,neja."Bravaklikneivrataseotvore.Pittlijenootvorijednookoiugledadr.Hunnewellakakoulazi.PretilidoktorbalansiraojeizmeuPittovogleajaiDoverovogormaraprijenotoekonano

  prii stolu za pisanje. Glasno uzdahne, istovremeno kad stolac zakripi u protestu dok je oputaotijelonanjemu.

 • "Kako,dovraga,divpoputDoverastaneuovustvar?",upitasnevjericom."Kasnite",zijevnePitt."Oekivaosamvasprijesatvremena.""Nisamsemogaodouljatiokokutovailidopuzatikrozventilacijukaodaidemnaskuppijuna.

  Moraosampriekatinaizgovordarazgovaramsvama.""Izgovor?""Da.KapetanKoskialjekomplimente.Veerajeposluena.""Zatosvatatajnovitost?",upitaPittsosmijehom."Nemamotoskrivati.""Nemamotoskrivati!Nemamotoskrivati!Leiteovdjepoputnevinedjevicekojaekasvoju

  prvupriestimirnokaetedanemamotoskrivati?"Hunnewell beznadno zavrti glavom."Obojica emo biti pred streljakimodredomkadObalna

  straashvatidasmoihizigralidaupotrijebimojedanodnjihovihnovihledolomaca.""Helikopteriimajurununaviku,neletebezgoriva",reePittsarkastino."Moramoimatibazu

  zaoperacijeimjestozapunjenje.Catawabajejedinibrodupodrujuspotrebnimsredstvima.Osimtoga,visteposlalitulanuporukuodzapovjednikaObalnestrae,tojevaakrivica."

  "Ta nevjerojatna pria o nestalom ruskom brodu.Nemoete porei da je vaa od poetka dokraja."

  Pittstavirukeizaglaveizagledaseustrop."Mislimdasusviuivaliunjoj.""Tovammorampriznati.Tojebilanajlukavijaprevarakojojsam,naalost,svjedoio.""Znam.Ponekadsemrzim.""JestelipomislilitosemoedogoditikadkapetanKoskiprozrenamalipokvareniplan?"Pittustaneiprotegnese."UinitemojednostavnoonotobisvakadvojicapravihAmerikanaca

  uinili.""Atoje?",upitaHunnewellsumnjiavo.Pittsenasmijei."Brinutemootomekaddoevrijeme."

  PoglavljeIIOdsvihoceana, jedino jeAtlantikpotpunonepredvidiv.Pacifik, Indijskiocean,paak iArktik

  imaju svoje specifinosti, ali svi imaju jednu zajedniku osobinu rijetko ne nagovjeuju svojeraspoloenje.AlineiAtlantik,pogotovosjevernood15.paralele.

  Zasveganekolikosati,potpunomirnomoremoesepretvoritiuzapjenjenikotaosuraganomsnage12, a ima i trenutakakadmuiavaprirodaAtlantikadjeluje suprotno. Jaki vjetrovi i valovimogutijekomnoinaznaitidolazeuoluju,akadadoezora,morejeaurnoogledalopodvedrimnebom.TosedogodiloiljudimasCatawabe,sunceihjezateklokakoplovemirnimmorem.

  Pittseprobudiopolako,pogledmusefokusiraonapargolemihbijelihgaaispunjenihDoveromkojisenaginjaonadmaliumivaonikperuizube.

  "Nikadanisiizgledaodraesnije",reePitt.Doverseokrene,saetkicomiznadlijevihkutnjaka."Ha?"

 • "Rekaosam,dobrojutro!"Doversamoklimne,mrmljajuinetonerazumljivokrozpastuzazubeiokreneseumivaoniku.Pitt sjedne i poslua.Hujanjemotora jo se ulo, a jedini drugimehaniki zvuk dolazio je od

  toplogzrakaizventilatora.Kretanjebrodainilosetakoglatkimdajebilogotovoneprimjetno."Ne elim biti lo domain, bojnie", ree Dover smijeei se, "ali predlaem da ustanete iz

  kreveta.Zasatipolbismotrebalibitiupodrujupretraivanja."Pittodgurnepokrivaeiustane."Samopolako.Kakavjeovajbrodkadseradiodoruku?""Dvijezvjezdice",reeDoverradosno."Imaiposlastica."Pitt sebrzoumije,odluineobrijati se iodjenesvoje letakoodijelo.Slijedio jeDoverakroz

  prolaz,pitajuisekakotakovelikovjekmoehodatibrodombezdaudariglavomuniskevratnicebaremdesetputanadan.

  UpravosuzavrilidoruakzakojiPittpretpostavidabikotaobarempetdolaraubilokojemboljemhotelu,kadsepojavimornarireekakoihzapovjednikKoskielividjetinamostu.

  Dover krene za njim, a Pitt ga je pratio sa alicom kave. Kad su uli u sobu, zapovjednik iHunnewellbilisunagnutinadkartama.

  Koskipodignepogled. Izboenavilicavienije izgledalapoputpramca ledenjaka,a intenzivneplaveoibilesugotovomirne.

  "Dobrojutro,bojnie.Uivateliuboravku?""Smjetaj jemalo skuen, ali hrana je izvrsna."NaKoskijevom licupojavi se otar, ali iskren

  smijeak. "tomislite o naemmalom elektronskom udu?" Pitt se okrene oko sebe promatrajuikontrolnusobu.

  Djelovalajekaodapripadaunekiznanstveno-fantastinifilm.Odpodadostropa,etirielinepolice bile su zakopane mehanikom lavinom kompjutora, televizijskih monitora i konzola sinstrumentima. Beskrajni redovi tehniki oznaenih prekidaa i gumba kriali su se na opremi,ukraenisdovoljnoobojenihsignalnihsvjetaladaispunekasinouLasVegasu.

  "Vrlo impresivno", ree Pitt nehajno, srui kavu. "Radari za pretraivanje zraka i povrine,najnovija navigacijska oprema tipa Loran za srednje, visoke i ultravisoke frekvencije, da nespominjemkompjutoriziranoucrtavanjenavigacijskihtoaka."

  PittjegovorionehajnimmaniromdirektorazaodnosesjavnoukojegjezaposliloCatawabinobrodogradilite.

  "Catawaba iz tvornice izlazi opremljena boljom oceanografskom, komunikacijskom,navigacijskom,aerolokom iopremomzaucrtavanjeodbilokojegbroda teveliinena svijetu.Uosnovi,zapovjednie,vaeplovilojekreiranodaostaneusredoceanapodbilokojimatmosferskimuvjetimakaometeorolokastanica,kaospasilakibrodikaopomooceanografskimistraivanjima.Mogao bih dodati da brodomupravlja sedamnaest asnika i sto ezdesetmornara, a kota izmeudvanaest i trinaest milijuna dolara. Sagraen je u brodogradilitu Northgate u Wilmingtonu,Delaware."

  Koski i svi ostali ljudi u kontrolnoj sobi, osimHunnewella koji je nastavio promatrati kartu,ukoese.DajePittbioprviMarsijanacuposjetuZemlji,nebigagledalisvienevjerice.

  "Nemojte biti iznenaeni, gospodo", ree on, osjeajui se samozadovoljno. "Obino nauimsvojudomauzadau."

 • "Shvaam",reeKoskimrko.Bilojeoitodanijeshvaao."Modabistenammoglireizatostetakomarljivoobavilisvojuzadau?"

  Pittslegne."Kaotosamrekao,tojenavika.""I to iritantna."Koski pogledaPitta s izrazomnemira. "Pitam se jeste li zaista to tokaeteda

  jeste.""Dr.Hunnewellijasmototosmorekli",reePittuvjerljivo."Znat emo to sa sigurnou za tono dvije minute, bojnie." Ton Koskija iznenada postane

  cinian."Ijaobavljamsvojezadae.""Ne vjerujetemi", ree Pitt suho." teta.Vamentalni strah je bezrazloan.Dr.Hunnewell i ja

  nemamonamjerunitinainadabilokakougrozimosigurnostvaeposadeilibroda.""Nistemidaliprilikudavampovjerujem."Koskijeveoibilesublijede,aglas leden."Nemate

  pismenih zapovijedi, nisam primio radio poruke o vaem ovlatenju, nita ... nita osim nejasneporukeizStoeraObalnestraeovaemdolasku.Naglaavamdasvatkotkoznanapozivnisignalmoeposlatitakvuporuku."

  "Nita nije nemogue", ree Pitt. Divio se percepciji kapetana Koskija. Zapovjednik je tonopogodiooemuseradi.

  "Akoigratelukavuigru,bojnie,neelimbitinjendio..."Koski prekine da primi signal od mornara i paljivo ga proui. udan izraz pojavi se na

  njegovomlicu.ZatimsenamrtidokjedodavaopapirPittu."inisedastetrajniizvoriznenaenja."Pittnijeizgledaokaodamujeneugodno,alitakoseosjeao.Otkrivanje se pripremalo ve neko vrijeme, i imao je dovoljno vremena da se pripremi.

  Naalost,nijesmisliouvjerljivupriu.Brzo odlui kako moe uiniti malo to osim da prihvati papir iz kapetanove ruke i djeluje

  nezabrinuto.PisalojeUvezisvaimupitomodr.WilliamuHunnewelluibojnikuDirkuPittudr.Hunnewellimanajvie

  preporuke. On je direktor Californijskog instituta za oceanografiju. Bojnik Pitt je zaista direktorSpecijalnih projekata za NUMA. Takoer je i sin senatora Georgea Pitta. Ti su ljudi ukljueni uoceanografsko istraivanje vitalno za interese vlade i treba im pruiti svaku pomo i uslugu,ponavljam,svakupomoiuslugu.Takoer,obavijestitebojnikaPittadaadmiralSandeckerzahtijevadaseuvafrigidnihena.

  Bilojepotpisano'SSZapovjednikObalnestrae'."Obrananematorei",reePitt,uivajuiusvakomslogu.Sandecker,starilisac,upotrijebiojesvojutjecajdaukljuizapovjednikaObalnestraeuigru.Pitt

  dubokoizdahneivratiporukuKoskiju."Moradajelijepoimatiprijateljenavisokimmjestima,reeovajstragomljutnjeuglasu.""Ponekadpomae.""Moram se zadovoljiti time", ree Koski teko. "Ovaj je zadnji dio, ako nisam previe

  indiskretan,nekaifra?""Nijevelikatajna",odgovoriPitt."TojesamolukavinainadmiralaSandeckeradanamkaeda

  nakonpretragebrijeganastavimonaIsland."Koskijenekolikotrenutakastajaobezrijei.

 • PolakoizbunjenozavrtiglavomutomtrenutkuHunnewelludariakompostoluskartom."Tuje,gospodo.Tonalokacijanaegsablasnogabrodaurasponuodnekolikoetvornihmilja."

  Hunnewell jebiovelianstven.Akoje ibiosvjestannapetostiodprijenekoliko trenutaka,niimtonijepokazao.Presavijekartuigurnejeudepsvojevjetrovke.

  "BojniePitt,mislimdajenajboljedakrenemoimbudemogue.""Kakovikaete,doktore",sloisePitt."Moguzagrijatihelikopterzadesetminuta.""Dobro", klimne Hunnewell. "Sada smo u podruju u kojem je zrakoplov primijetio ledeni

  brijeg.Premamojimproraunima,potrenutanojbrzinistruje,brijegbitrebaostiinarubGolfskestruje sutraunekodoba.Ako jeprocjenaveliinebila tona,brijeg seve topibrzinomod tisuutonanasat.KaddoeutoplijevodeGolfskestruje,neeizdratinitidesetdana.Jedinopitanjejehoelibrodbitiosloboenleda?Moguejedajeveizgubljennadajmosedajejotamoidaeostatijonekolikodana."

  "Kolikaje,povaemumiljenju,zranaudaljenost?",upitaPitt."Okodevedesetmilja",odgovoriHunnewell.KoskipogledaPitta."impoletite,smanjitubrzinunajednutreinuiodravatikursjedannulaeststupnjeva.Kada

  etesevratiti?""Triipolsatatrebalobibitidovoljnozaposao",odgovoriPitt.Koskisezamisli."etirisatanakonetirisatakreemzavama.""Hvala,zapovjednie",reePitt."Vjerujtemikadkaemdasamvamzahvalan."Koski mu je vjerovao. "Jeste li sigurni da ne mogu dovesti Catawabu blie podruju

  pretraivanja?Akovamsedogodinezgodanabrijeguilimoratesletjetinamore,sumnjamdamogustiinavrijeme.Uvodiod4stupnjapotpunoodjevenovjekmoeivjetidvadesetpetminuta."

  "Moratemoriskirati."Pittprogutaostatakkaveizagledaseupraznualicu."Rusibivemoglinamirisatiigru,akojejedanodnjihovihbrodovaprimijetiovabrodSundaykakokrstariupodrujuizvan redovnihpatrolnih toaka.Zatomoramo iido tamohelikopterom.Moemoostati dovoljnodugodaizbjegnemoradaridanassetekoprimijetivizualno.Avanojeivrijeme.HelikoptermoeotiiivratitisezadesetinuvremenakojebitrebaloCatawabi."

  "Uredu",uzdahneKoski."Tojevaapredstava.Samosevratitenaplatformudo..."onzastane,pogledavi na sat, "ne kasnije od pola jedanaest." Zatim se nasmijei. "Ako budete dobar deko istignetenavrijeme,ekatevasJohnnyeWalker."

  Pittsenasmije."E,patojevrakidobramotivacija.""Nesviamiseto",vikneHunnewell,nadjaavibukumotorahelikoptera."Vesmotrebalineto

  vidjeti."Pittpogledanasvojsat."Vremenski,dobrostojimo.Imamojouvijekvieoddvasata.""Ne moete li se popeti vie? Ako udvostruimo vidokrug, udvostruit emo izglede da ga

  primijetimo."Pittzavrtiglavom."Neemoi.Takoerbiudvostruilivjerojatnostdanasprimijete.Sigurnijeje

  daostanemonastotinuipedesetstopa.""Moramogapronai danas", reeHunnewell s izrazomnelagodena licu. "Sutrabimoglobiti

  prekasno za drugi pokuaj." Prouavao je kartu na koljenima, a zatim uzme dalekozor i pogledanjimepremasjeverugdjejezajednoplutalonekolikoledenihbrjegova.

 • "Jesteliprimijetilinekibrijegkojiodgovaraopisuonogkojitraimo?",upitaPitt."Prolismoiznadjednogprijesatvremenakojijeodgovaraopoveliiniikonfiguraciji,alina

  njemunijebilocrveneboje."Hunnewellokrenedalekozor,promatrajuinemirnioceansastotinamamasivnih ledenih brjegova, slomljenih i nazupanih, okruglih i glatkih, poput papirnatihgeometrijskihoblikarazbacanihpoplavetnilumora.

  "Moj ego je slomljen", ree Hunnewell alosno. "Jo nikada od srednje kole mojitrigonometrijskiprorauninisubilitakopogreni."

  "Modajepromjenausmjeruvjetrauzrokovaladabrijegodedrukijimkursom.""Teko",progunaHunnewell."Podvodnamasabrijegajesedamputaveaodonekojasevidi

  iznad povrine. Jedino oceanska struja moe imati utjecaj na njegovo kretanje. Strujom se moekretatiprotivvjetraoddvadesetvorova."

  "Neodoljiva sila i nepokretan objekt u jednom. To, i mnogo vie ledeni brijeg je gotovoneunitiv."

  Hunnewelljegovoriogledajuikrozdalekozor."Naravno,lomiseitopiimuploviutoplijevode.Ali,tijekomputadoGolfskestruje,neklanja

  senitiolujamanitiovjeku.Gleerskiledenibrjegovirazaranisutorpedima,mornarikimtopovimaod osam pedalja, masivnim koliinama termitnih bomba i tonama ugljene praine za ubrzanjeprocesa topljenja.Rezultati su bili usporedivi sa tetomkoju bi pretrpjelo krdo slonova kad bi gaprakamanapaloplemeaneminihPigmeja."

  Pitt naglo zaokrene, zaobilazei otre strane jednog konusnog brda a Hunnewell se uhvati zatrbuh.

  Ponovnoprovjerikartu.Dvijestotineetvornihmiljainisupronalinita.Onree"Pokuajmona sjever zapetnaestminuta.Zatimponovnona istokdo rubagrupacijebrjegova.Pana jug,desetminutaprijenotoponovnookrenemonazapad."

  "Jedanobrazackutijepremasjeveru",odmah,reePitt.Laganonagneupravlja,dreihelikopternagnutdokkompasnijeoitaonulastupnjeva.Minute su protjecale i umor se poeo pokazivati oko Hunnewellovih oiju. "Kako stojimo s

  gorivom?""Tojezadnjaodnaihbriga",odgovoriPitt."Zasadanamnedostajuvrijemeioptimizam.""Mogu to priznati", ree Hunnewell umorno, "ovog zadnjeg mi je ponestalo prije petnaest

  minuta."Pittgauhvatizaruku."Priekajte,doktore",reeohrabrujue."Naodbjeglibrijegmogaobibiti

  izasljedeegugla.Akojest,suprotstaviosesvimmoguimpravilima.""Markerodcrveneboje.Bilisemogaoispratinajueranjojoluji?""Sreom,ne.Bojasadrikalcijevklorid,nuansastojakzadubokupenetracijupotrebnisutjedni,

  ponekadmjesecidasemrljaistopi.Tonamostavljasamojednumogunost.""Znamtomislite",reeHunnewell."Imoetetozaboraviti.""SuraivaosamsObalnomstraomvieodtridesetgodinainikadanisupogrijeiliulociranju

  brjegova.""Ondajetoto.Komadledaodmilijuntonaispariou..."Pittostavireenicunezavrenu,dijelomjerjehelikopterpoeoskretatiskursa,adijelomjerje

 • netoprimijetio.Hunnewellseodjednomukoiusjedaluinagnenaprijed,sdalekozorompritisnutimnaoi."Imamje!",vikneon.PittnijeekaozapovijedspustihelikopterikrenepremasmjeruukojemjeHunnewellgledao.Hunnewell doda dalekozor Pittu. "Evo, pogledajte i recite mi da ove stare oi nisu vidjele

  fatamorganu."Pittizvedeonglerskutokusdalekozoromiupravljakompalicomboreisedaodriletjelicu

  nakursuskojegjemogaovidjetibrijeg."Viditelicrvenuboju?",upitaHunnewellsastrepnjom."Poputprugeodjagodausredinisladoledaodvanilije.""Ne razumijem." Hunnewell zavrti glavom. "Taj brijeg ne moe biti tamo. Prema svakom

  poznatomzakonuostrujama,trebaobibitibaremdevedesetmiljajugoistono."Ali,biojetamo,poivajuinalinijiobzorja,masivnikomadleda,lijepoisklesanodmajstorice

  prirode,grotesknoporunjen ljudskimkemikalijama.Prijenoto jePittmogaospustitidalekozor,ledenikristalinabrijeguuhvatilisuzrakesuncaiodraziliihunjegoveoi,eksplodirajuikrozlee.Privremenozaslijepljen,onpoveavisinu ipromijenikurs zanekoliko stupnjevakakobiponitiobljetanje. Prola je gotovo minuta prije no to su rakete u njegovim onim jabuicama prestalepratati.

  Zatimiznenadapostanesvjestanmutne,gotovoneprimjetnesjenenavodi.Jedvajeimaovremenaprimijetititamnioblikdokjehelikopterletioprekoplavihvalovanamanjeodtristotinestopaispodstajnog trapa.Brijeg je jo bio udaljen sedammilja kad on zaokrene natrag u velikompolukrugupremaistokuiCatawabi.

  "tojesvama,dovraga?",upitaHunnewell.Pittpreujepitanje."Bojimsedaimamonepozvanegoste.""Besmislica!Nigdjenemabrodailidrugeletjelice.""Dolazenazabavuizpodruma."Hunnewellovpogledupitnosepodigne.Zatimsepolakozavaliusjedalo."Podmornica?""Podmornica.""Moguejedajejednaodnaih.""aomijedok,tojesamovaaelja.""OndasunasRusiprestigli."Hunnewellovaustaseiskrive."Boe,zakasnilismo.""Jone."Pittokrenehelikopterunovomluku,ovajputnatragpremabrijegu."Moemobitina

  leduzaetiriminute.Podmornicietrebatibarempolasatadastignedotamo.Smalosree,moemopronaionototraimoipobjeiprijenotoonipristanu."

  "Tozvuimalopredobro."Hunnewellnijebioprevieuvjeren."KadRusividekakoletimookobrijega,needoinenaoruani,znate?"

  "Iznenadiobihsekadbibilodrukije.Ustvari,kapetanteruskepodmorniceimadovoljnoorujadanasrazneseusvakomtrenutku.Ali,kladimsedaneeriskirati."

  "tomoeizgubiti?""Nita.Alisnosiposljedicelijepogmeunarodnogincidenta.Bilokojizapovjedniknanjegovom

  poloajuznatedaimamostalnuradiovezusbazom,idajeobavjetavamoopoloajupodmornice,

 • spremnipozvatiupomonaprvihitac.OvastranaAtlantikajenateren.OnjepredalekoodMoskvedabiglumionasilnika."

  "Uredu,uredu",reeHunnewell."Idemosletjeti.inimisedajeboljebitipogoennegosjeditijojednuminutuuovomprokletommikseru."

  Pitt ne ree nita. Priao je brijegu i spustio helikopter bez tekoa na malo ravno podrujedvadesetputapetnaeststopa.Zatim,prijenotosuseelisezaustavile,oniHunnewellskoeizkokpitaistanunabrijeg,pitajuisekaderuskapodmornicaizroniti,toepronaiispodslojaledakojiihje dijelio od neprijateljske hladne vode. Nisu mogli vidjeti niti osjetiti nita ivo. Obraze im jedodirivaoledenivjetar,aliosimtoganijebilonieg,banieg.

  PoglavljeIIINapeteminute prolazile su u potpunoj tiini Pitt nijemogao rei nita vano.Kad je konano

  progovorio, glas mu je zvuao poput nejasnog apta. Zato apem?, pomislio je. Hunnewell jeispitivaoledtridesetstopaodnjega,aruskapodmornica,nepokretnanapovrinimora,lealajenaetvrtmiljeodsjevernogrubabrijega.Konano,PittuspijeprivuiHunnewellovupozornostglasomkojijejobiopriguenugotovopobonojtiini.

  "Vrijemeistjee,doktore."Joseinilodagamoguuti,iakoRusinisumoglirazumjetinjegoverijeiakidajevikaoiz

  svegaglasa."Nisamslijep",otreseseHunnewell."Kolikoimtrebadonas?""Morajuspustitiamacuvodu,odveslatidobrijegaiiskrcatiseimajubaremetiristotinejarda

  trebateimizmeupetnaestidvadesetminuta.""Nemamoprokletogvremena,"reeHunnewellnestrpljivo."Imalisree?""Nita!", odvrati Hunnewell. "Olupina mora biti dublje no to sam mislio. On zabije sondu

  grozniavouled.Tujemorabitiovdje.Ploviloodstotinuidvadesetpetstopanemoenestati.""ModajeObalnastraavidjelafantomskibrod."Hunnewellzastanedanamjestisunanenaoale."Posadusumoglezavarativlastiteoi,alineiradarskuopremu."Pitt sepriblii otvorenimvratimahelikoptera.PogledaHunnewella, papodmornicu, a sekundu

  kasnije gledao je kroz dalekozor. Prouavao je sitne prilike koje su izlazile iz otvora niskepodmorniceibrzotraleprekovlanepalube.Zamanjeodtriminute,velikiamaczaestljudibiojenapuhanisputenkrajtrupa.Unjegauegrupaljudisautomatskimorujem.

  Zatim se preko vode zauje nejasan zvuk. Bilo je to dovoljno da Pitt drastino smanji svojuprvobitnuprocjenu.

  "Dolaze,petoricailiestorica,nisamsiguran.""Jesulinaoruani?",Hunnewellovopitanjezvualojehitno."Dozuba.""Moj Boe, ovjee!", Hunnewell razdraeno vikne. "Nemojte samo stajati tamo i buljiti.

 • Pomozitemiupotrazi.""Zaboravite."Pittovtonbiojeneuurban."Biteovdjezapetminuta.""Petminuta?Rekliste...""Nisamraunaodanjihovamacimaizvanbrodskimotor."Hunnewellzaprepatenopogledapremapodmornici."KakosuRusisaznalizaolupinu?Kakosu

  mogliznatilokaciju?""Nijevelikiproblem",odgovoriPitt."JedanodnjihovihagenataKGB-auWashingtonusigurno

  sedokopaoizvjeaObalnestraetobainijetajnaazatimposlaosvakiribarskibrodipodmornicukojuimajuuovomdijeluAtlantikaupotraguzaledenimbrijegom.Tojenesretnakoincidencijazanas,alisretnazanjihtosmouistomtrenutkupronalibrijeg."

  "inisekaodasmoimdobacililoptu",reeHunnewellblijedo."Onisupobijedili,amiizgubili.Prokletstvo, da smo bar uspjeli locirati poloaj olupine, mogli smo je barem unititi termitnimbombamaisauvatiodRusa."

  "Pobjednikdobivaplijen",promrmljaPitt."Svihmilijuntonanajboljeg,najieggrenlandskogledauAtlantskomoceanu."

  Hunnewelljebiozbunjen,alinijerekaonita.Pittovaprividnaindiferentnostnijeimalasmisla."Recitemi, doktore", nastavi Pitt, "koji je danas datum?" "Datum?", reeHunnewell zbunjeno.

  "Srijeda,dvadesetosmioujak.""Poranilismo",reePitt."ZatridanajePrviapril."Hunnewellovglasbiojeravanigrub."Ovobainijemjestoilivrijemezaalu.""Zatone?Netkonasjefantastinoizigrao,ioneklaunovetamo."Pittpokaepremabrzodolazeemamcu.Vi,ja,Rusi,svismozvijezdenajveekomedijekojaje

  zadesilaSjeverniAtlantik.Klimakszadnjeginadolazikadshvatimodaubrijegunemaolupine.Onzastanedaizdahneoblakpare.Zapravo,nikadjeinijebilo."

  PotpunonerazumijevanjeislabipoetaknadedodirnuHunnewella."Nastavite",reeon."Osimradarskogkontakta,posada izviakogzrakoplova rekla jeda jevidjelaobrisebrodau

  ledu,aliminismovidjelinitaprijenotosmosletjeli.Tosenepoklapa.Onisubiliuzrakoplovukoji je letio vjerojatno brzinomod dvije stotinamilja na sat.Nai izgledi da primijetimoneto izhelikopterabilisuznatnovei."

  Hunnewelljeizgledaozamiljeno.inilosedaodvagujePittoverijei."Nisamsigurannatociljate."Zatimsenasmijei, iznenadapostaviveseo."Ali,privikavamse

  navalukavium.Sigurnoimatenetourukavu.""Nemamagije.Vistesamirekliposvakompoznatomzakonuostrukama,brijegbitrebaoploviti

  devedesetmiljajugozapadno.""Istina."HunnewellpogledaPittasnovimpotovanjem."Azakljuak,totonoimatenaumu?""Neto,negokoga,dok.Nekogtkonasjepoveouposlovinilovnadivljeguske.Nekogtkoje

  ukloniocrvenubojusbrijegakojisadribrodiraspriojeprekomamcadevedesetmiljasjeverno.""Naravno, brijeg koji smo preletjeli prije par sati. Ista veliina, konfiguracija i teina, ali bez

  crveneboje.""Tamoemopronaitajanstvenibrod",reePitt."Banamjestukojesteizraunali.""Ali,tkoigraigre?",upitaHunnewellzamiljenoglica."TooitonisuRusionisuzbunjenikaoi

 • mi.""Uovomtrenutkutonijevano",reePitt."Vanojeoprostitiseodoveploveeledenepalaei

  nestatiuplavetnilu.Nainepozvanigostisustigli.Onklimnepremapadinibrijega. Ilimodanisteprimijetili?"

  Hunnewellzaistanijeprimijetio,svedokmuPittnijerekao.Prviovjekizamcavejeskakaonarubleda.Zanekolikosekundanjihpetoricapenjalisuseuzbrijeg,hodajuiopreznoupravcuPittaiHunnewella.Bilisuodjeveniucrnoruskimarinciitekonaoruani.akinastotinujarda,Pittjemogaorazaznatinepogrjeiviizgledljudikojiznajutomorajuuiniti.

  Pittsenehajnopopneuhelikopter,okreneprekidamotoraigurnestarter.akiprijenotoseelisaprviputaokrenula,Hunnewelljesjediousvojemsjedalu,sigurnoprivezanpojasom.

  Prijenotoezatvoritivratakokpita,Pittsenagnevan,staviakenaustaivikneRusimakojisuprilazili"Uivajte,alinezaboravitepokupitisvojesmee!"

  asnikkojijepredvodioljudenagneglavu,azatimslegne,nerazumjevi.BiojesigurandaPittneeradinjegavikatinaruskom.Kaodaelisignalizirati ljudimauhelikopterudasumunamjeremiroljubive, spusti svoje automatsko oruje imahne u pozdrav, dok su Pitt iHunnewell naputalibrijegidizaliseusjajnoplavonebo.

  Pittnijeurio,dreihelikopternaminimalnojbrzini,kreuisepremasjeverupetnaestminuta.Zatim,kadsubiliizvandometavidairadarapodmornice,okreneseudugomlukupremajugozapaduidojedanaestipetnaestpronalisuolupinu.

  Doksuslijetalina ledenoggiganta,Pitt iHunnewellosjetilisuprazninu.Nije tobiosamokrajdugih sati neizvjesnosti, gotovo su proli vremenski rok koji im je zadaoKoski.Bila je to jezivapojavasamogatajanstvenogbroda.

  Niti jedan od njih nikada nije vidio neto slino. Atmosfera oko brijega sadravala je nekustranuosamljenostkojanijepripadalazemlji,venekomemrtvom,udaljenomplanetu.Jedinozrakesunca razbijale su dojam, prodirui kroz led i distorzirajui obrise brodskog trupa u stalnomijenjajuem nizu apstraktnih sjena. Prizor je bio tako nestvaran da je Pittu bilo teko prihvatitiinjenicudabrodzaistapostoji.Dok je rukovaoupravljaemisputaohelikopterna led,napola jeoekivaodaeokovanibrodnestati.

  Pokuao je sletjeti naglatkomjestoblizu rubabrijega, ali kut ledabio jeprevelikkonano sespustiotononavrholupine.Hunnewellskoiizhelikopteraprijenotosuskijedodirnuleled,ivejehodaoiznadtrupauledukadmusePittpridruio.

  udno, mrmljao je Hunnewell, vrlo udno. Nita ne stri iznad povrine, ak niti jarboli iradarskaantena.Svakipedaljjevrstookovanispodleda.

  Pittizvuemaramicuizsvojejakneiispuhnenos.Zatimomiriizrak,kaodagatestira."Njuitelinetoneobino,doktore?"

  Hunnewellnagneglavupremanatragipolakoudahne."Osjeasenekimiris.Ali,previeslabo.Nemogugarazaznati."

  "Ne kreete se u pravim krugovima", ree Pitt, cerei se. "Kad biste vie izlazili iz svojeglaboratorijainauiliponetoiivotu,prepoznalibisteposebanmirisspaljenogsmea."

  "Odakledolazi?"Pittklimnepremaolupinipodsvojimnogama."Sigurnoodovud."Hunnewellzavrtiglavom."Nikako.Tojeznanstvenainjenica,nemoetenamirisatineorganske

 • stvariublokuleda.""Nos nikada ne lae." Podnevna toplina poela je nadjaavati hladnou, pa Pitt otkopa svoju

  jaknu."Sigurnonetocuriizleda.""Vi i va educirani nos", ree Hunnewell otrovno. "Predlaem da prestanete izigravati

  krvosljednika i ponete postavljati termitne naboje. Jedini nain da uemo unutra je da razbijemonjegovledeniogrta."

  "Riskiratemo.""Vjerujte mi", ree Hunnewell blago. "Neu razbiti brijeg i izgubiti olupinu, helikopter i nas.

  Namjeravampoetismalimkoliinamairaditipostupno.""Nisammislionabrijeg.Misliosamnabrod.Velikisuizgledidasutankovisgorivomprobijeni

  i da je dizel natopio cijelu duljinu trupa.Ako pogreno proraunamo i zapalimo samokap, cijelaolupinaodlaziuvatrenojeksploziji."

  Hunnewelludarinogomutvrdiled."Kakomisliteproikrozovopijukom?""Dr.Hunnewell", reePitt tiho, "neuporicati injenicuda jevae imepoznatonadaleko zbog

  vaega znanstvenog intelekta.Meutim, kao i veina supermozgova, imatemalo razumijevanja zapraktine,svakodnevnestvari.Termitninaboji,pijucizaled,kaete.ZatosegnjavitiskompleksniminapornimshemamakadmoemojednostavnoizvestirutinuOtvorise,Sezame!"

  "Stojite na glacijalnom ledu", ree Hunnewell. "Tvrd je i kompaktan. Ne moete proi kroznjega."

  "aomije,prijatelju,potpunosteukrivu",reePitt.Hunnewellgasumnjiavopogleda."Dokaite!""elim rei da je posao ve obavljen. Na Macchiavelli i njegova vesela druina zaposlenih

  pomonikaoitosubiliovdjeprijenas."Ondramatinopokaegore."Molimvas,pogledajte."Hunnewellupitnopodigneobrvuipogledagoretepaljivoprouiirokustrmuledenupadinu.

  Uzduvanjskihrubovaipridnu,nasamonekolikojardaodnjihdvojice,ledjebiogladakiravan.Ali,poeviodvrhapadoljepremasredinistrmine,ledjebioizbrazdanpoputpovrinemjeseca.

  "Pa, dobro", promrmljaHunnewell, "ini se da se netko namuio da uklonimrlju crvene bojeObalnestrae."

  Dugo je i bezizraajno gledao ledeni konus, a zatim se okrene Pittu. "Zato bi netko iskopaomrljurukamaakojemoelakouklonitieksplozivom?"

  "Nemoguodgovoritinatopitanje",reePitt."Modasusebojalidaneslomebrijeg,ilinemajueksploziv,tkozna?Meutim,kladimseuplaudasunailukavimomciuiniliivieoduklanjanjamrlje.Sigurnosupronalinaindauuuolupinu."

  "Isadamisamotrebamopotraitibljeteiznakkojikaeovdjejeulaz."Hunnewellovtonbiojesarkastian.

  Nijebionaviknutdaganetkonadmaiuzakljuivanju,injegovizrazpokazivaojedamusetonesvia.

  "Boljebibilopotraitimekomjestouledu.""Pretpostavljam",reeHunnewell,"damislitenamaskiraniotvoriznadnekogledenogtunela.""Tomijepalonapamet."

 • Doktor pogleda Pitta iznad oboda svojih naoala. "Pokuajmo onda. Ako budemo ovdjeteoretiziralijonekovrijeme,testisiemisevjerojatnosmrznuti."

  Nijetrebalobitiprevieteko,tonikako,alinijebilonitilakokaotojezamiljaoPitt.NezgodasedogodilakadjeHunnewellizgubiooslonacnapadiniibespomonootklizaopremastrmomrubukoji sesputao ravnoumore.Pao jenaprijed,oajnikigrebui led,doksumunoktigrebli tvrdupovrinuisavijaliseunatrag.Usporioje,alinedovoljno.Njegovpadbiojetakobrzdasumulancivegreblirubliticeodtridesetstopaprijenotojepozvaoupomo.

  Pitt jebiozauzetotkidanjemkomadaslobodnog ledakadzaujekrik.Okrenese i shvatitosedogodilokrozglavumuprostrujimisaokakobispaavanjebilonemoguenakontodoktorpadneuledenuvodu,ionujednomtrenutkuskinejaknuibaciseprekopadineuskoku,snogamanaprijed,podignutimauzrak.

  HunnewellovomuspanienommozguPittovpokretizgledaojepoputinaistogludila."OBoe,ne,ne!",vikne.AlinijemogaonitanegogledatikakoPittklizipremanjemukaonasanjkama.

  Bilo bi izgleda, pomisli, da je Pitt ostao na brijegu. Sada se inilo da e obojica umrijeti uledenoj slanoj vodi.Dvadeset petminuta, rijei kapetanaKoskija proumi kroz um, dvadeset petminutaimaojeovjekkojibipaouvodutemperature4stupnja,aisasvimvremenomsvijetanikakosenebiuspjeliizvuinatragnastrmustranubrijega.

  Da je imaovremena razmiljati, Pitt bi se sigurno sloio sHunnewellom, sigurno je izgledaopoput luaka, kliui se preko leda s nogama visoko iznad glave. Iznenada, kad je bio nadohvatHunnewella,Pittbrzospustinogusnagomibrzinomkojisugaakiutimoajnikimokolnostimanatjerali da zastenjeodboli kad sumupete zarovale led, ukopale se vrsto i zaustavilega.Zatim,instinktivno,dobacirukavsvojejakneHunnewellu.

  Prestravljeniznanstveniknijetrebaouvjeravanje.Uhvatiojenajlonskutkaninuvrstimhvatomiobjesiose,drhteigotovominutu,ekajuidasenjegovosredovjenosrcesmiri.

  Prestraenopogledasastraneividjeonotonjegoviosjetinisumogliosjetiti:rubledazabiomuseustrukkodpupka.

  "Kadbudetemogli",reePittmirnaglasaukojemsezamjeivalanapetost,"pokuajteseprivuipremameni."

  Hunnewellzavrtiglavom."Nemogu,promrmljapromuklo.Mogusesamodrati.""Nemateuporitezanoge?"Hunnewellneodgovori.Samojezavrtioglavom.Pittsesavijeizmeuispruenihnoguijaezgrabijaknu."Sjedimoovdjezaslugomdvijegumene

  pete,neelinihklinova.Ledbisebrzomogaoslomitiokonjih."NaceriseohrabrujueHunnewellu."Neiniteiznenadnepokrete.Povuiuvassruba."OvajputHunnewellklimne.Osjetiojebolutrbuhu,vrhovirazderanihprstijusumupulsirali,a

  znojemnatopljenoliceodraavalojeuasibol.Jednastvar,samojednastvarprodrlajekroznjegovplatodstrahaodluanpogledPittovihoiju.

  Hunnewell jegledao tomravo, tamnolice iu tomtrenutkushvatidaPittovaunutarnjasnaga isamopouzdanjestvarajuuporiteunjegovompreplaenomumu.

  "Prestaniteseceriti",reeonslabano,"iponitevui."Oprezno,pedaljpopedalj,Pitt jevukaoHunnewellapremagore.Trebalomujedugihezdeset

  sekundaprijenotojedoktorovaglavabilaiznadnjegovihkoljena.ZatimPitt,rukuporuku,pusti

 • jaknuiuhvatiHunnewellaispodpazuha."Tojebiolakidio",reeon."Sljedeavjebajevaa."Osloboenihruku,Hunnewellobrieznojneobrverukavom."Nemogujamiti.""Vaiestari,imateliihkodsebe?"Hunnewellovizraznatrenutakjeodavaoneshvaanje.Zatimklimne."Udepunagrudima.""Dobro", promrmlja Pitt. "Sada se popnite iznad mene i ispruite punom duljinom. Kad vam

  stopalabudunamojimramenima,izvaditeestareizabijteihuled.""Klinovi!"uzvikneHunnewell,iznenadashvativi."Prokletopametnoodvas,bojnie."HunnewellseponekretatiprekoPitta,napreuisepoputlokomotiveuStjenjaku,alikonanoje

  uspio.Zatim,dokga jePittvrstodraozaglenjeve,on izvadielineestarekojima jeucrtavaoudaljenostinakartamaizabijeihdubokouled.

  "Uredu",prostenje."Sadaemoponovitiproces",reePitt."Moetelisedrati?""Nekabudebrzo",reeHunnewell,"rukesumigotovoukoene."Oprezno, s jednom petom jo uvijek u ledu za svaku sigurnost, Pitt isproba svoj teret na

  Hunnewellovojnozi.estarisudrali.Kreuisebrzoiglatkopoputmake,PittprijeeprekoHunnewella,osjetikakomurukehvataju

  rubnagibanamjestugdjeseizravnavaoiizmigoljisenasigurno.Nije gubio vrijeme. Hunnewellu se inilo da je gotovo trenutano bacio najlonsko ue iz

  helikoptera.Polaminutekasnije,blijediiiscrpljenioceanografsjediojenaleduispodPittovihnogu.HunnewelldubokouzdahneizagledaseuPittovolice."Znatelitouprvouinitikadsevratimo

  ucivilizaciju?""Da",reePittsmijeeise."KupiteteminajboljugurmanskuveeruuReykjaviku,savalkohol

  kojiuspijempopitiiupoznatimesasenzualnombujnomislandskomnimfomankom.""Veeraialkoholsuvaitolikovamdugujem.Nimfomankunemoguobeati.Prolojemnogo

  godinaotkakosamzavodioene,bojimsedasamizgubiotuvjetinu."Pitt senasmije,pljesneHunnewellaporamenu ipomognemudaustane."Nebrinite,prijatelju,

  djevojkesumojabriga."Nagloustaneiotroree:"Rukevamizgledajukaodasubileurvnju."Hunnewellpodignerukeizagledaseindiferentnoukrvaveprste."Nijetakoloekaotoizgleda.

  Maloantiseptikaimanikiranjaibitekaonove.""Hajde",reePitt."Uhelikopterujeprvapomo.Sredituvamto."Nakonnekolikominuta,kad jezavezaonajmanjizavoj,Hunnewellupita"Jeste lipronalineke

  znakovetunela?""Prilinojelukavoizveden",odgovoriPitt."Cijelipoklopacjemaskiranpoputokolnogleda.Da

  netkonijebionemaraniurezaomalirukohvat,proaobihprekonjega."Hunnewellovoliceiznenadasesmrai."Tajprokletiledenibrijeg,reemrko.Kunemsedanas

  osobnomrzi."Onprotegneprsteiprouiosamzavojakojisuprekrivalinjihovevrhove.Oisumubilenapete,

  aliceumorno.Pittpodigneokruglikomadledapromjeratristopeidebeotriina,otkrivigrubiurezanitunel

  jedvadovoljnovelikdasekroznjegaprovuejedanovjek.Oninstinktivnookreneglavu.Snaan,

 • kiseli smrad izgorjele boje, tkanine i goriva, pomijean s mirisom usijanog metala digne se izotvora.

  "Tobitrebalodokazatidamoguosjetitimiriskrozled",reePitt."Da,prolistetestnosa",reeHunnewell. "Ali pogrijeili ste u vaoj teoriji o termitnom naboju. Dolje nema niega osimizgorjelog trupa."On zastane i pogledaPitta profesorskimpogledom iznadokvira svojih naoala."Moglismoaktiviratieksplozivdosljedeegljetabezikakvetetezaolupinu."

  Pittslegne."Netodobije,netoizgubi."DodarezervnubaterijskusvjetiljkuHunnewellu."Jaidemprvi.Slijeditemezapetminuta."HunnewellunenarubuledenogtunelakadjePittkrenuounutra."Dvije.Datuvamdvijeminute,nevie.Ondaidemzavama."Tunel, osvijetljen razlomljenim zrakama sunca kroz ledene kristale, sputao se pod kutom od

  trideset stupnjeva dvadesetak stopa, zaustavljajui se kod pocrnjelih savijenih elinih ploa trupa.SmradjebiotakojakdajePittubiloprilinotekodisati.

  Nastojaoseneobaziratinairitantnizadahidovukaosedometala,otkrividatunelzavijaipratitrup jo deset stopa, zavravajui konano kod divljaki iskrivljenog otvora. Mogao je samopretpostavljatikoliketemperaturesugatakoizobliile.

  Puui preko nazubljenog ruba otvora, on se pridigne i proe svojom svjetiljkom prekovruinomoteenihzidova.Bilojenemoguereiemujesluilataprostorija.Svakietvornipedaljbiojeunitenstranomvatrom.

  Pittiznenadaosjetistrahodnepoznatog.Stajaojemirnonekolikotrenutaka,prisiljavajuisedasmiriosjeajeprijenotoekrenutiprekokradovratauhodnikiosvijetlititamuizanjih.

  Zraka svjetla prola je hodnikom sve do stubita u donju palubu. Hodnik je bio prazan, osimpepela saga. Tiina je bila jeziva.Nije bilo pucketanja ploa, radamotora, pljuskanja vode o trupprekrivenalgama,niega,samopotpunatiinapraznine.

  Oklijevao je na vratima jednu duguminutu, njegova prva pomisao bila je da je neto krenulostrano,stranokrivouSandeckerovimplanovima.Ovonikakonijeoekivao.

  Hunnewell proe kroz otvor i pridrui mu se. Stao je kraj Pitta, gledajui crne zidove,distorziraniikristaliziranimetal,teotopljenearkekojesunekadadraledrvenavrata.

  Umornosenagnenaokvirvrata,poluotvorenihoiju, tresuiglavomkaodaseelioslobodititransa.

  "Pronaiemovrlomalokorisnogzanas.""Neemo nai nita", ree Pitt vrsto. "Ono to je ostavila vatra, nai nepoznati prijatelji su

  nesumnjivoodnijeli."Kaodanaglaavasvojerijei,prijeezrakomsvjetlaprekopalube,otkrivajuinekolikopreklapajuihotisakaupepelukojisuilipremaotvorenomprolazu.

  "Davidimotosutraili."Otilisuuhodnik,preaviprekopepelaismeanapodu,stigliusljedeiodjeljakiuliunutra.

  Bilajetoradiosoba.Veinaostatakabilajejednaprepoznatljiva.Namjetajjepretvorenukosturodspaljenog drva, a ostatci radio opreme stopljenamasametala.Do sad su se ve navikli na snaansmradigrotesknukarboniziranuokolinu,alinisubilispremnizastranoizoblienipredmetnapodu.

  "OblagiBoe!"dahneHunnewell.Bacisvojusvjetiljkuionaseotkotrljaprekopodatestanekrajokantnoizoblienihostatakaglave,osvjetljujuilubanjuizube.

  "Nezavidimmunanjegovojsmrti",promrmljaPitt.

 • SablasniprizorbiojepreviezaHunnewella.Onoteturaukutiponepovraati.KadsenakonnekolikominutakonanovratioPittu,izgledaojekaodasenedavnovratioizgroba.

  "aomije",reepokajniki."Nikadaprijenisamvidiokremiranile.Nisamimaopojmakakoizgledanisamnitimisliootome.Nijebalijepprizor,zarne?"

  "Nemalijepihleeva",reePitt.Ionjepoeoosjeatilaganumuninu."Akojetakvrgapepelanapoduindikacijazaonotoslijedi,trebalibismopronaijobaremetrnaesttakvih."

  Hunnewellsesagneipodignebateriju.Zatimizvadinotesizdepa,stavisvjetiljkupodrameiprelistanekolikostranica."Da, u pravu ste. Brod je imao est lanova posade i devet putnika ukupno petnaest."Neko je

  vrijeme traio sljedeu stranicu. "Ovaj jadnik je sigurno bio radiooperater Svendborg GustavSvendborg."

  "Moda,amodaine.Tonamjedinomoereinjegovzubar.Pittjepromatraouostatkenekadaivogovjekaodkrvi imesa, ipokuazamislitikako jedolodo toga.Valcrvenog inaranastogplamena, kratak nezemaljski krik, straan ok boli koja je u trenutku izludila mozak, i udovi usamrtnomplesu.Smrtuvatri,pomislion,zadnjihtrenutakaprovedenihuneopisivojagoniji,bilajesmrtkojesuseuasavalasvaivabia."

  Pittklekneipaljivijepogledatijelo.Oimusesuze,austastisnu.Vjerojatnojebiloonakokakoje zamislio, ali ne u potpunosti. Izgorjela prilika bila je u poloaju fetusa, s koljenima gotovo dobradeirukamastisnutimsastrane,stisnutimzboguasnevruine.Ali,bilojetujonetotoprivuePittovupozornost.Pogledasvjetiljkunapodukraj tijelakoja jeosvjetljavala savijeneelinenogeoperaterovogstolcakojesuvirileispodnjegovihostataka.

  Hunnewell, blijeda lica, bezbojnim glasomupita "to vam je tako zanimljivo na toj odvratnojstvari?"

  "Pogledajte", ree Pitt. "ini se da je jadniGustav sjedio kad je umro. Stolacmu je doslovnoizgorioispodnjega."

  Hunnewellnereenita,promatrajuiupitnoPitta."Nijelivamtoudno",nastaviovaj,"dabiovjekmirnoizgoriobezdapokuaustatiipobjei?""Nitaudno,reeHunnewell.Vatragajevjerojatnozahvatiladokjebionagnutnadradioaljui

  signalezapomo."On ponovno osjeti navalumunine. "Boe, neemomu pomoi naim pretpostavkama. Idemo

  pretraitiostatakbrodadokjomoguhodati."Pittklimne,okrenese iproekrozvrata.Zajednosuotiliu trupolupine.Strojarnica,kuhinja,

  salon,gdjegodbipogledali,vidjelisuistiuasnispektaklkaouradiosobi.Kadsuotkrilitrinaestoietrnaesto tijelokodkormila,Hunnewellov trbuhpolako sepoeonavikavati. Jonekolikoputa jepogledaounotes, oznaavajui odreene straniceolovkom,dokmunije ostalonepodcrtano samojednoime.

  Tojeto,reezatvorivinotes."Nalismosveosimovjekakojegsmotraili."Pittupalicigaretuiotpuhnedugipramenplavogdima,razmiljajuinatrenutak.Svisuspaljenidoneprepoznatljivosti,mogaobibitibilokojiodnjih."Ali,nije",reeHunnewelluvjereno."Pravotijelonebibilotekoidentificirati,baremnemeni."Onzastane."Poznajemprilinodobronaulovinu,znate."

 • Pittpodigneobrvu."Ne,nisamznao.""Nijebanekatajna."Hunnewellpuhnenaleenaoalaiobrieihmaramicom."ovjek zbog kojeg smo lagali i riskirali svoje ivote da bi ga nali na nesreu, vjerojatno

  mrtvog bio je na jednom od mojih predavanja u Oceanografskom institutu prije est godina.Briljantanmomak."

  Onpokaepremadvakremiranatijelanapodu."tetaakojezavrioovako.""Kakomoetebitisigurnidabistegaprepoznali?",upitaPitt."Poprstenju.Biojeslabnaprstenje.Nosioihjenasvakomprstuosimnapalevima.""Prstenjeneznaidabistegamoglisasigurnouidentificirati."Hunnewellselaganonasmijei.

  "Takoermunedostajepalacslijevenoge.Jelitodovoljno?""Bilobi,reePittzamiljeno.Ali,nismopronalilekojibiodgovarao.Vesmopretrailicijeli

  brod.""Ne cijeli."Hunnewell izvue komadpapira iz notesa i otvori ga na svjetlu svjetiljke. "Ovo je

  grubidijagrambroda.Fotokopiraosamgaupomorskimarhivima."Onpokaekomadpapira."Pogledajteovdje,izvansobeskartama.Uskeljestvevodedoodjeljka

  ispodlanoglijevka.Tojejediniulaz."Pittprouigrubukopiju.Zatimseokreneiizieizsobeskartama."Ovdjejeotvor,tono.Ljestvesuizgorjele,aliostalojedovoljnopreakadaizdrinauteinu."Izolirani odjeljak smjeten u sredini trupa bez prozora bio je uniten gore od ostatka broda.

  elineploenazidovimasavilesusepremavan,poputkomadapapira.iniosepraznim.Nijebilotragaiemutobisliilonanamjetaj.

  Pittklekne,pretraujuipepeo,traeitragovetijelautomtrenutku,Hunnewellvikne."Ovdje!"Padnenakoljena."Tuukutu."Usmjeri svjetlo na obris neega to je nekada bilo ovjek. Bila je to sada samo jedva

  prepoznatljiva gomila spaljenih kostiju. Bili su prepoznatljivi samo komadi eljusti i karika.Hunnewell se sagne i paljivo oisti podruje oko ostataka.Kad je ustao, imao je u ruci nekolikokomadaiskrivljenogmetala.

  "Modanijesigurandokaz.Ali,tojesvetoemodobiti."Pittuzmekomademetalaipogledaihpodsvjetlom."Sjeam se prstena prilino dobro", reeHunnewell. "Bili su lijepo izraeni, s osam razliitih

  poludragihkamenovasIslanda.Svakijebioizrezbarenuoblikudrevnognordijskogboga.""Zvuiimpresivno,aliglupo",reePitt."Modazavas,stranca",odvratitihoHunnewell."Ali,dastegapoznavali..."glasmuodluta.PittpekulativnopogledaHunnewella."Uvijekstvaratesentimentalnevezesasvojimstudentima?""Genij,avanturist,znanstvenik,legenda,desetinajbogatijiovjeknasvijetuprijedvadesetipete.

  Ljubaznaiblagaosobapotpunoneiskvarenabogatstvomislavom.Da,mislimdamoetereidajeprijateljstvosKristjanomFyrieommoglorezultiratisentimentalnomvezom."

 • Kako udno, pomisli Pitt.Bilo je to prvi put da znanstvenik spomeneFyrieovo ime otkako sunapustiliWashington.Ibilojeizgovorenoupriguenom,gotovopobonomtonu.Istiton,sjetisePitt,kojijeimaoiSandeckerkadjegovoriooIslananinu.

  Pitt nije imao strahopotovanje stojei iznad bijednih ostataka ovjeka koji je bio jedan odnajmonijihljudiumeunarodnimfinancijama.

  Dok je stajao gledajui ostatke, um jednostavno nije mogao povezati pepeo pod njegovimnogama s osobomod krvi imesa o kojoj su svjetske novine pisale kao o apeteozi intelektualnogjetsettera.Dagajeikadupoznao,modabisadanetoosjeao.

  Ali,sumnjaojeuto.Nijegabilolakoimpresionirati.Skiniodjeusnajveegivuegovjeka,rekaomujejednomotac,iimatevrlozbunjenu,goluinezatienuivotinju.

  PittpogledaiskrivljenemetalneprsteneivratiihHunnewelluutomasuzaujezvukekretanjanapalubiiznadnjih.Ukoisepaljivosluajui.Ali,zvukjeutihnuoumrakuiznadotvora.Bilojenetozlokobnou vrsti tiine koja je obuhvaala unitenukabinu osjeaj da netkopromatra svaki njihovpokret,sluasvakunjihovurije.Pittsepripremizaobranu,alibilojeprekasno.Snanazrakasvjetlaprodreuprostorijuodsmjeraljestava,zasljepljujuiga.

  "Pljakatemrtve,gospodo?Zaboga,vjerujemdastevasdvojicasposobnizabiloto."Licejebiloskrivenoizasvjetla,aliglasjenepogrjeivopripadaozapovjednikuKoskiju.

  PoglavljeIVPitt je stajao nasred spaljenog poda bez pokreta, bez odgovora. inilo mu se da stoji cijelo

  desetljeedokmujemozakradionebiliobjasnioKoskijevuprisutnost.Oekivaojedazapovjednikdoe, ali tek za oko tri sata. Bilo je oito da nije ekao dogovoreno vrijeme, ve je usmjerioCatawabupunombrzinompoHunnewellovomkursupremabrjegovimaim jehelikopternestaosvidika.

  Koski mahne baterijom prema Ijestvama, pokazavi pri tome Doverovo lice. "Moramorazgovaratiomnogotoga.BojniePitt,dr.Hunnewell,molimvas,popnitese."

  Pittodbaciidejuolukavomizgovoru.Umjestotoga,ree"Nosise,Koski!Siitidolje!Idoveditogtvoggoriluodasnikaakoese

  osjeatisigurnije."Proe gotovo minuta ljutite tiine prije no to Koski odgovori "Teko da ste u poloaju

  zahtijevatineto.""Zatone?Dr.Hunnewell i jadovoljnosmoveriskiralidoksteviglumilidetektivaamatera."

  Pittjeznaodasunjegoverijeiarogantne,alimoraojesteikontrolunadKoskijem."Nemapotrebeljutitise,bojnie.Dovoljnoebitiiskrenoobjanjenje.Lagalisteodtrenutkakad

  stesletjelinamojbrod.Novgorod,zaista!NajzelenijikadetuAkademijiobalnestraenebiovajtrupidentificiraokaoruskipijunskibrod.Radarskeantene,visokosofisticiranaopremakojusteopisalisatakvimautoritetom,jeliopremaisparila?Nisamvamvjerovaoodpoetka,alipriesuvambileuvjerljive,apodraovasjeimojstoer,kolikogodtobiloudno.Iskoristilisteme,bojnie.Moju

 • posadu,mojbrod,kaoda jeva tramvaj ili servisnastanica.Objanjenje?Da,mislimdane traimprevie.Samoodgovornajednostavnopitanjetose,dovraga,dogada?"

  Koskijepodkontrolom,pomisliPitt.Maliuznositikapetannijezahtijevao,pitaoje."Ipakmoratedoidonas,dioodgovoraleiupepelu."Natrenutaksuoklijevali,alizatimsiudolje.Koski,upratnjigolemogDoverovoglika,sieniz

  ljestveipogledaPittaiHunnewella."Uredu,gospodo,daujemo."Vidjelisteveinubroda?,upitaPitt.Koski klimne. "Dovoljno. Osamnaest godina spaavanja na moru, i nikada nisam vidio gore

  oteenibrod.""Prepoznajeteliga?""Nemogue je.Nitanijeostalo.Bila je to luksuzna jahta.To jesigurno.Ostalomoemosamo

  pogaati."KoskipogledaPittasizrazomzbunjenostiuoima."Jasamonajkojioekujeodgovore.toste

  namjeravali?""Lax.Jesteliikadaulizatajbrod?"Koski klimne. "Lax je nestao prije godinu dana s cijelom posadom, ukljuujui i vlasnika,

  islandskog rudarskog magnata ..." on zastane, prisjeajui se, "Fryie, Kristjan Fryie. Kriste, polaObalnestraegajetrailomjesecima.Nisunalinita.Itojesnjime?"

  "Stojitenanjemu",reePittpolako,pustividarijeidoprudokapetana.Onusmjerisvjetlonapod."AovakremiranagomilicajesvetojeostaloodKristjanaFryiea."

  Koskijeveoirairese,abojamunestaneizlica.Onzakorainaprijedizagledaseumaluhrpunasvjetlu.

  "BlagiBoe,jestelisigurni?""Rei da je spaljen do neprepoznatljivosti je premalo, ali dr. Hunnewell je devedeset posto

  sigurandajetoFryie.""Da,prstenje,uosam.""Tonijemnogo,vjerojatno,aliznaajnovienotosmomoglipronainadrugimtijelima.""Nikadanisamvidionitatakvo",reeKoskisuenjem."Tonemoebiti.Brodteveliinenije

  mogaonestatibeztraganagotovogodinudana,azatimsepojavitispaljendopepelausredledenogbrijega."

  "inisedasedogodiloupravoto",reeHunnewell."aomije,doktore",reeKoski,gledajuiHunnewellauoi."Iakouprvipriznatidanisamu

  vaojligikadseradioznanostioformacijamaleda,proaosamdovoljnoSjevernogAtlantikadabihznao da ledeni brijeg moe biti odnesen strujama, ploviti u krugovima, ili se nasukati na obaluNewfoundlandazavrijemeodtrigodinetojedovoljnodaLaxnekomudnomkoincidencijombudezarobljeniokovan.Ali,akomioprostiteigrurijei,teorijanedrivodu."

  "Potpunosteupravu,zapovjednie",reeHunnewell."Vrlosuslabiizgledizatakvoto,alitojeipakmogue.Kaotoznate,zapaljenombrodutrebajudanidaseohladi.Akoga jestruja ilivjetarnosilapremaledenombrijegu,trebalobisamoetrdesetosamsatiilimanjedokcijelineutonepodled.Moetezamislitisituacijuukojojdriteusijaniaranablokuleda.araeulazitiuleddokse

 • neohladi.Zatimega,kadbudehladan,ledvrstozarobiti.""Uredu,doktore,tojetono.Meutim,jedanvaanfaktornitkonijerazmotrio.""Atoje?",reePitt."PosljednjismjerkretanjaLaxa",reeKoskiodluno."Nema uda u tome", odgovori Pitt. "Sve je bilo u novinama. Fryie je sa svojom posadom i

  putnicimanapustioReykjavikujutro10.travnjaprolegodineikrenuoravnouNewYork.ZadnjiputgajevidiotankerStandardOilaeststotinamiljaodCapeFarewellanaGrenlandu.Nakontoga,vienijebiloniega.Laxnijebiovien,nitiseuloonjemu."

  "Tojemodauredu."Koskipovueovratnikprekouijuistisnezubedanecvokou.Osimtojemjestovizualnogkontaktabilokrajpedeseteparalelepreviejunoodgraniceledenjaka."

  "Htio bih vas podsjetiti, zapovjednie", ree Hunnewell, podigavi obrvu, "da je vaa Obalnastraaprimijetilaaktisuupetstoledenjakaujednojgodiniispodetrdesetosmeparalele."

  "Ajabiheliopodsjetitivas,doktore",Koskijebiouporan,"dajetijekomgodineokojojseradibrojbrjegovaispodetrdesetosmeparalelebionula."

  Hunnewellslegne."Bilobiodkoristi, dr.Hunnewell, daobjasnitekako sebrijegpojavio tamogdjenijebiloniti

  jednog,azatimsLaxomusebiignoriraostrujejedanaestipolmjeseciiplovioetiristupnjasjevernodoksusvidrugibrjegoviuAtlantikuplovilinajugbrzinomodetirivoranasat."

  "Nemogu",reeHunnewelljednostavno."Ne moete?", lice Koskija odraavalo je nevjericu. On pogleda Hunnewella, zatim Pitta, pa

  ponovnoHunnewella."Vi,prokletakopiladi!",reedivlje."Nelaitemi!""Tojeprilinosonoizraavanje,zapovjednie",reePittgrubo."to, do vraga, oekujete? Obojica ste visoko inteligentni ljudi, ali ponaate se poput dva

  mongoloida.Naprimjer,dr.Hunnewell.Meunarodnopoznatiznanstvenik,anemoeobjasnitikakoledenibrijegmoeplovitinasjeverunatoLabradorskojstruji.Ilistevaralica,doktore,ilinajglupljiprofesorkojipostoji."

  "Jednostavna istina je da ledeni brijeg ne moe promijeniti smjer, kao to gleer ne moeputovatiuzbrdno."

  "Nitkonijesavren",reeHunnewellbespomonoslegnuvi."Nemapristojnosti,nemaiskrenogodgovora,tojeto?""Tonijepitanje iskrenosti", reePitt. "Imamo svoje zapovijedikao tovi imatevae.Doprije

  jednogsataHunnewellijaslijedilismoprecizanplan.Tajplansadamoemobacitikrozprozor.""Aha.Asljedeipotezunaojigri?""Problemjetonemoemoobjasnitisve",reePitt."Zapravo,prokletomalo.Reiuvamtodr.

  Hunnewellijaznamo.Nakontogaetemoratiizvlaitivlastitezakljuke.""Moglistemiprijerei.""Teko",reePitt."Kaokapetanbroda,viimatepuniautoritet.akmoetezanemaritiiliponititi

  zapovijediodsvojegzapovjednikaukolikomislitedabioneugrozileposaduilibrod.Nisammogaoriskirati. Morali smo vas zavarati kako biste u potpunosti suraivali. Osim toga, nismo smjelivjerovatinikome.Isadagovorimusuprotnostisasvojimzapovijedima."

 • "Jelitojojednaprevara?""Moglabibiti",reePittcereise,"alikojajeansa?Hunnewellijavienemoemodobitinita.

  PeremorukeodoveguveiidemonaIsland.""Svepreputatemeni?""Zato ne? Naputene olupine su va posao. Sjetite se svojeg mota, semper paratus, uvijek

  spreman,Obalnastraastieipomoisveto."Iskrivljeni izgled Koskijevog lica bio je neprocjenjiv. "Cijenio bih da se drite injenica bez

  neslanihprimjedaba.""Vrlo dobro", reePittmirno. "Pria koju sam ispriao naCatawabi bila je tona do izvjesne

  mjere domjesta na kojem samLax zamijenio sNovgorodom. Fryieova jahta, naravno, nije nosilatajnuelektronskuopremu,ilibilokojidrugitajanstvenimehanikiureaj.Teretse,ustvari,sastojaoodosamvrhunskihinenjeraiznanstvenikaizkompanijeFryieMiningLimited,kojisubilinaputuza NewYork radi tajnih pregovora s dvojicom najveih partnera nae vlade na podruju obrane.Negdjenapalubivjerojatnouovojsobibilisudokumentisgeolokimizvjeemodnuoceana.toje Fryieov tim istraivaa otkrio podmorem i gdje ostaje tajna. Ta je informacija bila od vitalnevanostizamnogoljudinaeMinistarstvoobraneoajnikijujeeljelo.TosuhtjeliiRusiuinilisusvedajedobiju."

  "Zadnjaizjavaobjanjavamnogo",reeKoski."Kakotomislite?"KoskiizmijenipogledsDoverom."Bili smo jedanodbrodovakoji su trailiLax bila je toprvapatrolaCatawabe.Svakiputkad

  bismotrepnuli,nalismosekraj ruskogbroda.Bili smodovoljnoegoistinidapomislimodaonipromatrajunaekretanje.SadaispadadasuionitrailiLax."

  "Toobjanjavairazlogtosmoupaliuvaupredstavu",reeDover."Desetminutanakontostevi i dr. Hunnewell napustili helidrom, dobili smo poruku od Stoera Obalne strae da je ruskapodmornicaubliziniledenogbrijega.Pokualismo,alinismovasmogliobavijestiti..."

  "Nijeudo,"prekinegaPitt."Bilojenunodazadrimoradijskutiinukadsmokrenulipremaolupini.Iskljuiosamradio.Nismomogliemitiratinitiprimati."

  "KadjekapetanKoskiobavijestioStoerdavasnismomoglikontaktirati",nastaviDover,"stiglanamjezapovijeddavaspratimoipomognemoakopodmornicapostaneprevienasilna."

  "Kakostenasnali?",upitaPitt."Prolismotekdvabrijegakadsmoprimijetilitajvautihelikopter.Stajaojekaokanarinacna

  plahti."Pitt i Hunnewell se pogledaju i ponu istovremeno smijati. "U emu je stvar?", upita Koski

  radoznalo."Srea,ista,jednostavna,paradoksalnasrea",reePittraspoloenogizrazalica."Mismoletjeli

  trisataprijenotosmopronaliovuledenupalau,avistejepronalinakonpetminutapotrage."Pitt ukratko ispria Koskiju i Doveru o lanom ledenom brijegu i susretu s ruskom

  podmornicom."BlagiBoe",promrmljaDover."Tvrditedanismoprvinaovombrijegu?""Tojejasno",reePitt."Bojakojusubaciliizviaijeiskopana,aHunnewellijasmopronali

  stope u gotovo svakoj kabini na brodu. Ima jo toga, to stavlja cijelu situaciju iz podruja

 • tajanstvenogupodrujemorbidnog.""Vatra?""Vatra.""Nesumnjivosluajna.PoarisedogaajunabrodovimaotkakosuamciodtrskeplovilinizNil

  prijevietisuagodina.""Ubojstvojeprisutnoiduljeodtoga.""Ubojstvo!?",ponoviKoski."Reklisteubojstvo?""SvelikimU.""Osim veeg stupnja izgorjelosti, nisam primijetio nita to ve nisam vidio na barem osam

  drugih izgorjelih brodova tijekom slube u Obalnoj strai tijela, smrad, unitenje. Po vaemuvaenommiljenjuasnikazranihsnaga,zatosmatratedajeovajsluajdrukiji?"

  Pittzanemariprimjedbu."Svejepreviesavreno.Radiooperateruradijskojsobi,dvastrojaraustrojarnici,kapetaniprviasniknamostu,putniciusobamailisalonu,akikuharukuhinji,svinasvojimmjestima.Recitemi,kapetane,vistestrunjak.Kakvabivatrazahvatilacijelibrod,sprivisvakogabezdasepokuaospasiti?"

  Koskisezamiljenopovuezauho."Nemacrijevauprolazima.Oitojedanitkonijepokuaospasitibrod.Tijelonajblieaparatuza

  gaenjepoarajedvadesetstopaodnjega.Posadaseponaalaprotivsvihzakonaljudskeprirodeakosuuzadnjiasodluiliotratiiumrijetinasvojimmjestima.Nemoguzamislitikuharakojibiradijeumrousvojojkuhinjinegodapokuaspasitiivot."

  "Tojonedokazujenita.Panikajemogla...""totrebadavasuvjeri,kapetane?Objasniteradiooperatera.Umrojenasvomstolcu,apoznata

  jeinjenicadapozivzapomonikadanijestigaosLaxanitibilokojegdrugogbrodauSjevernomAtlantiku u to vrijeme. Malo je udno to nije mogao poslati barem tri ili etiri rijei poziva upomo."

  "Nastavite",reeKoskitiho.Oisumupoprimilezainteresiranisjaj.Pittupalicigaretuiotpuhnevelikoblakplavogdimauledenizrak,odugovlaei."Govorimoostanjuolupine.Rekliste,kapetane,danikadanistevidjeligorespaljenibrod.Zato?

  Nije prevozio eksploziv niti zapaljivi teret, a moemo iskljuiti tankove s gorivom oni moguuzrokovati irenjevatre, ali neu tolikomstupnjunadrugomkrajubroda.Zatobi svakikvadratnipedalj izgorio s takvim intenzitetom?Trup iobjektinanjemusuodelika.Osimcrijevapostoje iprotupoarniaparati,aLaxjeimaoisustavrasprivaavode."Onzastaneipokaedvijeizoblienemetalnekvricenastropu.

  "Vatra na moru obino poinje na jednom mjestu, u strojarnici, ili teretnom prostoru, iliskladitu, iiriseododjeljkadoodjeljka.Trebajujojsati,aponekadidanidaprogutacijelibrod.Kladimseukolikogodhoetedabisvakiistraiteljpoarazakljuiodajeovajpoarprogutaocijelibrodzanekolikominuta,azapaljenjeodnepoznatihuzrokailiosoba."

  "tomisliteouzroku?"Pittree"bacaplamena."Nastaneminutazauenetiine."Shvaatelitotvrdite?"

 • "Prokletodobro",reePitt."Svialovamsetoiline,bacaplamenajelogianodgovornasvetosmovidjeli."Sada su svi sluali s uasnutim interesom. Hunnewell je proizvodio zvukove kao da e mu

  ponovnopozliti."Tojenevjerojatno,nezamislivo",mrmljaojeKoski."Cijelijebrodnevjerojatan",reePitthladno.Hunnewelljeblijedogledaounjega."Nemoguvjerovatidasusvistajalipoputovacaidozvolili

  dasepretvoreuljudskebaklje.""Zar ne vidite?", upita Pitt. "Na prijatelj je nekako drogirao ili otrovao putnike i posadu.

  Vjerojatnojestaviovelikudozuklorohidrataunjihovuhranuipie.""Svisumoglibitiustrijeljeni",razmiljaojeDover."Prouio sam nekoliko ostataka." Pitt zavrti glavom. "Nije bilo znakovametaka ili slomljenih

  kostiju.""Aakojesaekaodaihsavladaotrov-radijemislimdasuodmahumrli-ratrkaoihbrodom,te

  proaoizodjeljkauodjeljaksbacaemplamena..."Koskiostavizakljuakneizreen."Alitotada?Gdjejeubojicaotiao?""Prije no to pokuamo odgovoriti na to", reeHunnewell umorno, "elim da netko ljubazno

  objasniodakleseubojicamaterijalizirao.Oitonijebiojedanodposadeiliputnika.Laxjeisploviospetnaestljudiiizgoriosnjima.Logikakaedajetobiotimkojijedoaosdrugogbroda."

  "Tonee ii", reeKoski. "Bilokakvopristajanjebrodauzbrodzahtijeva radiokontakt.ak iakojeLaxpokupiopreivjeleizlaneolupine,kapetanjetoodmahmoraojaviti."

  Koski se iznenada nasmijei. "Koliko se ja sjeam, Fryieva zadnja poruka bila je rezervacijaapartmanaupotkrovljuStatlerHiltonauNewYorku."

  "Jadnikujinsin",reeDoverpolako."Akonovaciuspjehovakozavravaju,tkoihtreba?"On pogleda stvar na podu i brzo se okrene. "Boe, kakav manijak moe ubiti petnaest ljudi?

  Metodolokiotrovatiljudeiondaihmirnokremiratibacaemplamena?""Istionajkoji rui zrakoplove radiosiguranja", reePitt. "Onajkojimoeubitidrugo ljudsko

  biesistomgrinjomsavjestikaodaubijamuhu.Motivjeoitodobit.Fryieinjegoviljudiimalisuneprocjenjivootkrie.SjedinjeneDravesugaeljele,alitamnikonjjepobjegaosnjim."

  "Jelitobilovrijednosvegatoga?",reeHunnewellbolnogizrazauoima."Jestzaesnaestogovjeka."Pittpogledaostatkenapodu."Nezabiljeenoguljezakojijedoniosmrtdruini."

  PoglavljeVIsland,zemlja leda ivatre, tvrdihgleera i tinjajuihvulkana,otok lave, tundre imirnihplavih

  jezera,pruaosepodbogatimzlatnimsjajempononogsunca.

 • OkruenAtlantskimoceanom,toplimvodamaGolfskestrujenajuguiledenimpolarnimmoremnasjeveru,IslandpoivanasrediniputaizmeuNewYorkaiMoskve.udanotokkaleidoskopskihprizora mnogo manje hladan no to mu ime sugerira prosjena temperatura u hladnom sijenjurijetko se die iznad one na obali Nove Engleske. Nekome tko ga vidi prvi put, Island izgledanevjerojatnolijepo.

  Pitt je promatrao nazubljene snjene vrhove otoka na obzorju, dok je voda ispod Ulyssesapromijenila boju iz dubokog plavetnila oceanskih dubina u bogato zelenilo priobalnih voda. Onokrene upravlja i helikopter se spusti pod kutom od devedeset stupnjeva te krene kursom uzdustrmihliticalavekojesuizbijaleizmora.

  Preletjeli su iznadmaloga ribarskog sela smjetenog u polukrunom zaljevu, s krovovima odbezbrojcrjepovaobojenihucrvenoipastelnozelenousamljenonaseljenaulazuuarktikikrug.

  "Kolikojesati?",upitaHunnewell,budeiseizsna."etirisataidesetminutaujutro",odgovoriPitt."Dobro,premasuncuseinidajeetiriposlijepodne."Hunnewellglasnozijevneipokuaseuzaludnorastegnutiuskuenomprostorukokpita."Daobih

  desnurukukadbihmogaoponovnootiispavatiumekikrevet.""Nezatvarajteoi,brzostiemo.""KolikoimadoReykjavika?""Jopolasata."Pittzastaneivizualnoprovjeri instrumente."Mogaosamranijeokrenutiprema

  sjeveru,alihtiosamvidjetiobalu.""estsatiietrdesetpetminutaotkakosmonapustiliCatawabu.""Dobrovrijeme.""Vjerojatnobismobili i bri danismooptereenidodatnimspremnikomzagorivo.Beznjega

  bismosadaplivaliumoruipokuavalistiidoobaleudaljeneetiristotinemilja."Pitt se naceri. "Mogli smo poslati signal za pomoObalnoj strai. Sudei prema raspoloenju

  kapetanaKoskijakadsmoodlazili,sumnjamdabinampomogaodaseutapamoukadi,adaondriep."

  "Unato tome to Koski misli o meni, glasat u za njega ako se ikad odlui kandidirati zaadmirala.Mislimdajeprokletodobarovjek."

  "Imate udan nain izraavanja divljenja", ree Hunnewell suho. "Osim vaih perceptivnihdedukcijauvezisbacaemplamenaskidamvamkapuzapravomunistereklinita."

  "Dali smomu istinu koliko smomogli. Sve ostalo bi bilo pedeset postotno nagaanje. JedinainjenicakojusmoizostavilijeimeFryieovogotkria."

  "Cirkonij."Hunnewellpogledizgubiseudaljini."Atomskibrojetrdeset.""Jedvasamproaonageologiji", reePittsmijeeise."Zatocirkonij?Zbogega jevrijedan

  masovnogubojstva?""Proienicirkonijjevitalanzakonstrukcijunuklearnihreaktorajerapsorbiramaloilinimalo

  radijacije.Svakanacijasvijetaslaboratorijimazaatomskaistraivanjadalabiokodagamoedobitiuvelikimkoliinama.AdmiralSandeckerjesigurandajegolemonalazitecirkonija,ukolikosugaFryie i njegovi znanstvenici zaista pronali, pod morem i dovoljno blizu povrini da se moeeksploatirati."

  Pittseokreneipogledakrozkokpitutamnoplavetnilokojeseirilopremajugu.Ribarskibrodslancemamacaizasebeisploviojenamore,amali trupovikretalisusemirnokaodaklizepreko

 • ogledala. Promatrao ih je oima koje su ih jedva vidjele, zamiljajui egzotini element koji leiispoddubokihvoda.

  "Vrakipothvat",promrmljaondovoljnoglasnodanadjaamotor."Problemivaenjarudaispodmorasugolemi."

  "Da, ali ne i nerjeivi. Fryieva tvrtka zapoljava vodee svjetske strunjake za podvodnorudarenje. Tako je Kristjan Fryie i sagradio svoje carstvo, znate, kopajui dijamante kraj obaleAfrike."Hunnewell je govorio sa istim divljenjem. "Imao je samo osamnaest godina,mornar nastaromgrkomteretnjaku,kadseiskrcaouBeiri,malojlucinaobaliMozambiquea.Nijemutrebalodugodasezarazidijamantnomgroznicom.Utojevrijemebioprocvat,alivelikisindikatiimalisusvapravanaproizvodnju.

  Tamo je Fryie odskoio od ostalih imao je lukav i kreativan um.Ako se nalazita dijamanatanalaze na kopnu niti dvije milje od obale, mislio je, zato ih ne bi bilo i pod vodom, na ploikontinenta?ItakojesvakogadanatijekompetmjesecironioutoplimvodamaIndijskogoceanadoknije pronaao dio dna koji je izgledao obeavajue. Sada je trik bio dobiti financije za kupnjupotrebneopreme.FryiejestigaouAfrikuskou