CJENOVNIK OSNOVNIH AERODROMSKIH USlUGA- DOKUMENTA/c2016.pdf  Nova destinacija je svaka destinacija

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CJENOVNIK OSNOVNIH AERODROMSKIH USlUGA- DOKUMENTA/c2016.pdf  Nova destinacija je svaka...

7 AEPOAPOM .PEnY6n .KE CpnCKEAIRPORTS OF REPUBLIC SRPSKA

CJENOVNIK OSNOVNIH AERODROMSKIH USlUGA-PRICElIST OF BASIC AIRPORT SERVICES-

. AIJWDIHAI1 RSA.D. Bani.] l.uka

SLiJETANJELANDINGPo toni M.T.O.W.

KM (BAM)Per ton M.T.O.W.

1.Avion do 25 tona M.T.O.W.ale up to 25 tons M.T.O.W.

14,00

Avion preko 25 tona M.T.O.W.16,00ale above 25 tons M.T.O.W.

OSVIJETUENA PISTALIGHTED RUNWAY

2.40% od cijene za slijetanje40% of landing charge

PARKIRANJEKM(BAM)

PARKING3.Po toni M.T.O.W.j 24 casaPer ton M.T.O.W./ 24 hrs

4,00

CIJENA USLUGA ZA PUTNIKEKM(BAM)

PASSENGERSERVICECHARGE

4.Po odlazecern putnikuPer departing passenger

20,00*exemptions: airline crew on duty, infants, ID 90 tickets-90% or more, involuntaryreroutings

OPSLUZIVANJEHANDLINGPutnicki avioni - M.T.O.W.

KM(BAM)Passenger aircraft - M.T.O.W.ad (from) 4.001 kg do (to) 10.000 kg 300,00ad (from) 10.001 kg do (to) 16.000 kg 577,00ad (from) 16.001 kg do (to) 21.000 kg 830,00ad (from) 21.001 kg do (to) 40.000 kg 1.190,00

5. ad (from) 40.001 kgdo (to) 60.000 kg 1.496,00

ad (from) 60.001 kg do (to) 79.000 kg 2.035,00ad (from) 79.001 kg do (to) 100.000 kg 2.275,00ad (from) 100.001 kg do (to) 130.000 kg 2.712,00ad (from) 130.001 kg do (to) 155.000 kg 3.274,00ad (from) 155.001 kg do (to) 200.000 kg 4.209,00ad (from) 200.001 kg do (to) 270.000 kg 5.844,00

preko (above) 270.001 kg 8.605,00

Kargo avioni - po toni M.T.O.W.25

Cargo aircraft - per ton M.T.O.W.

;\I.l{()I)I~CJ;'Y'11 RS i\.D. I\anj

GENERALNI LETOVIGENERALAVIATIONSlijetanje - prema M.T.O.W.

KM(BAM)Landing - according to M.T.O.W.Do (up to) 3.000 kg 20,00Preko (over) 3.000 kg - za svaki slijedeCih (for each started) 1.000 kg M.T.O.W. 20,00Za letove koji se odnose na trening i instrukcije odobrava se popust od 50%

6. (For training flights 50% discount is applied.)Usluge po prizemljenju- prema M.T.O.W.KM(BAM)

Ground Handling Services - according to M.T.O.W.Do (up to) 1.200 kg 20,00ad (from) 1.201 kg do (to) 2.000 kg 40,00ad (from) 2,001 kg do (to) 5.700 kg 80,00ad (from) 5.701 kg do (to) 13.000 kg 100,00ad (from) 13.001 kg do (to) 24.000 kg 200,00Preko (over) 24.001 kg 400,00

.,

USLUGE PO POSEBNOM ZAHTJEVUSERVICESON SPECIALREQUESTUsluge za avioneAircraft handlingPredmet/jedinica

KM(BAM)Item/unitMobilni agregat 1 casGround power unit 1 hour

200,00

Traka za prtljag 1 casBaggage conveyor 1 hour

100,00

Veliki traktor 1 cas70,00

Tractor-heavy 1 hourMali traktor 1 cas

40,00Tractor-light 1 hourPrikolica za prtljag 1 cas

10,007. Baggage trailer 1 hourTransportna kolica 1 cas

20,00Dolly trailer 1 hourPokretne stepenice 1 cas

80,00Propelled stair 1 hourOpskrba vodom za pice po usluzi

120,00Fresh water service per serviceToalet po usluzi

120,00Toilet service per serviceCiScenje kabine po usluzi

100,00Cabin cleaning per serviceViljuskar do 1,5 t 1 cas

80,00For lift truck up to 1,5 t 1 hourViljuskar preko 1,5 t 1 cas

180,00For lift truck over 1,5 t 1 hour

.' :\LlZODR()\'il RS

PREVOZ VOZILIMAKM(BAM)

SURFACETRANSPORTATIONMini bus 15 sjedala 1km8.Van 15-seater 1km

3,00

Mini bus 15 sjedala 1 casVan 15-seater 1 hour

40,00

OOLEDIVANJE/ZASTITA 00 ZALE>IVANJADE-ICING/ ANTI-ICINGRad vozila za odledlvanle/zastltu od zaledivanja - prema M.T.O.W. aviona

KM(BAM)Operation of de-icing/anti-icing vehicle - according to a/c M.T.O.W.Do (up to) 10.000 kg 200,00ad (from) 10.001 kg do (up to) 20.000 kg 300,00

9. ad (from) 20.001 kg do (up to) 40.000 kg 500,00ad (from) 40.001 kg do (up to) 79.000 kg 850,00ad (from) 79.001 kg do (up to) 105.000 kg 1,200,00Preko (over) 105.001 kg 1,700,00Tecnost za odledivanie/zastltu od zaledivanja* 11

6,00De-icing/anti-icing liquid * 11Uklanjanje snijega i leda toplim vazduhom 1 m2

Hot air snow and ice removal 1 m22,00

*SAFE WING MP " 1953SALON ZA UGLEONE lICNOSTI

KM(BAM)VIP SALOON

10. Najkraci period za naplatu 1 casSvaki slijedeci zapoceti period za naplatu ce se smatrati kao citav

100,00The shortest charge period is 1 hourEach started next charging period is to be considered as a hole one

PRODUZETAK RADNOG VREMENAEXTENSIONOF OPERATING TIMEPrema M.T.O.W. aviona

KM(BAM)According a/c M.T.O.W.

11. Do (up to) 10.000 kg 1 cas 400,00ad (from) 10.001 kg do (up to) 21.000 kg 1 cas 600,00ad (from) 21.001 kg do (up to) 79.000 kg 1 cas 800,00Preko (over) 79.001 kg 1 cas 1.000,00

12. POOSTlCAJAVIO KOMPANIJAMA ZA UVO>ENJENOVIH DESTINACIJAU cilju podsticaja razvoja redovnog putnlckog saobracaja na medunarodnom aerodromu Banja Lukaavioprevoznicima koji uvedu redovnu putnicku liniju za neku novu destinaciju sa aerodroma Banja Lukaodobrice se odgovarajuCi popust. (In order to stimulate the development of scheduled passenger trafficat Banja Luka International Airport, the airlines to introduce scheduled passenger flights for a newdestination from Banja Luka shall be granted an appropriate discount.)

;\I,IW])!l.()\:!l RS A,D, Banj;) l.uka

Nova destinacija je svaka destinacija izvan BiH prema kojoj je sa aerodroma Banja Luka uveden redovniavio saobracaj, a da istog nije bilo najmanje tri godine prije toga. (The new destination is anydestination outside of BiH where scheduled air traffic from Banja Luka Airport is introduced, and thatthe same has not existed for at least three years before that.)

Avio kompanija ostvaruje pravo na popust za uvodenje saobracaja prema novoj destinacijizakljucenjern ugovora 0 opsluzivanju sa aerodromom (SGHA), a za najmanje tri rotacije sedrnicno utoku cijele godine. (Airline is entitled to a discount for the operations to the new destination byconcluding ground handling agreement with the airport (SGHA), and for at least three rotations perweek throughout the year.)

Period nakon potpisivanja Popust na uslugu slijetanja / Popust na uslugu opsluiivanja/SGHAI Period after SGHA issigned Discounts on landing fee Discounts on handling fee

Prva godina letenja/ First year 100 % 100 %of operationDruga godina letenj aI Second 100 % 100 %year of operationTreca godina letenja/ Third 100 % 100 %year of operationCetvrta godina letenja/ Fourth 50% 50%year of operationPeta godina letenja/ Fifth year 20% 20%of operation

13. POPUST NA CIJENE USLUGA SLIJETANJA I OPSLUZIVANJA PO AUTOMATIZMU (DISCOUNT ONLANDING AND HANDLING AUTOMATICALLY)

13.1. Popust na cijenu usluga slijetanja i opsluzlvanja za FERRYIN , ili FEERYOUT (Discount on landingand handling for FERRYIN or FEERYOUT)

Kada vazduhoplov prilikom slijetanja ili polijetanja nema putnika, robe, ili peste odobrava se poautomatizmu popust od 30%. (When the aircraft during landing and take-off have no passengers,cargo, and mail, discount of 30% will be granted automatically.)Umanjenje cijena po automatizmu se obracunava na ugovorenu cijenu po SGHA, ili na cijenu izcjenovnika ukoliko nije zakljucen SGHA. (Reduction of price will be automatically calculated on thecontracted price per SGHA, or the price from the price list if SGHA does not exist.)Na letove generalne avijacije se ne obracunava popust. (For general aviation flights discounts shall notbe applied.)

13.2. Popust na cijenu usluga slijetanja i opsluflvanja u slucaju tehnickog leta. (Discount on landing andhandling in the event of technical flight)

Ukoliko je vazduhoplov sletio iz tehnickih rneteoroloskih, ili navigacionih razloga umanjuje se cijenausluga slijetanja i opslufivanja za 50%. (If the aircraft has landed for technical, meteorological ornavigational reasons, costs of landing and handling will be reduced by 50%.)

AI"}{O])H()\'ll RS A.D, Banj;) l.ul,a

13.3. Popust na cijenu usluga slijetanja i opslufivanja u slucaju povratnog leta (Discount on landing andhandling in case of return flight)

Ukoliko vazduhoplov nakon polijetanja nije dospio do svoje planirane destinacije, ili alternativnogaerodroma i vratio se na polazni aerodrom obracunava se popust u iznosu od 100% na cijena uslugaslijetanja i opsluzivanja. (If the aircraft after take-off did not reach its planned destination or analternate airport and returns to the departure airport, 100% discount on landing and handling costs willbe applied.)

13.4. Popust na cijenu usluga slijetanja i opslufivanja humanitarnih letova (Disount on humanitarianflights landing and handling price)

Usluge slijetanja vazduhoplova i opsluzlvanje humanitarnih letova se ne naplacuju.(Landing and handling services for humanitarian flights are free of charge.)

AERODR()Jvn RS A.D. Banja l.uka

14. PRIHVAT I OTPREMA ROBE

14.1. MANIPULACIJA ROBOM U PRIHVATU IOTPREMI (CARGO HANDLING)

Manipulacija opstim robama (General Cargo Handling)Tezlna posiljke (Weight of shipment) KM (BAM)

Do 20 kg (up to 20 kg) 20,0020-50 kg 23,00

50-100 kg 25,00Preko 100 kg (over 100 kg) 25 + 5 KM za svakih zapocetih 100 kg

(25 + 5 KM for each started 100 kg)Napomena: U cijenu manipulacije su ukljucene usluge vaganja i KDZ kontrole (Note: The manipulationprice include weighing and security screening)

Manipulacija posebnim robama (General Cargo Handling)Manipulacija VAL posiljkorn.po posiljci 150,00 KM (BAM)

(Handling of VAL shipment, per shipment)Manipulacija HUM posiljkorn, po posiljci Tarife za opste robe uvecane za 100%

(Handling of HUM shipment, per shipment) (Prices for General Cargo increased for 100%)Manipulacija PERposiljkorn Tarife za opste robe(Handling of PERshipment) (Same as for General Cargo)Manipulacija DGR posiljkorn Ne radimo manipulaciju DGR posiljk!(Hangling of DGR shipment) Not available

Mani