CIVILIN¤â€“S AVIACIJOS RAIDA LIETUVOJE ... 2015/04/24 ¢  pokario metais sieja su visuomenine iniciatyva

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CIVILIN¤â€“S AVIACIJOS RAIDA LIETUVOJE ... 2015/04/24 ¢  pokario...

 • CIVILINĖS AVIACIJOS RAIDA LIETUVOJE 1919–1991 METAIS

 • Autorės žodis

  Pateikdama Lietuvos aviacijos istoriją norėjau atskleisti ištisinį, grįstą sunkumais, tačiau vai- nikuotą dideliais laimėjimais aviacijos raidos kelią. Lietuvos aviacijos istorija – tai beveik šimtmečio rėmuose telpantis kultūros paveldas, turintis istorinę vertę ir atskleidžiantis aviacijos technikos lygį bei progresą. Tai ir tėvynės mei- lę išreiškiantis lietuvių tautos didvyrių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno šlovingas pa- vyzdys, išgarsinęs Lietuvą pasaulyje. Lietuvos aviacijos istorinis atminimas yra tas deimantas, kuris nuglūdintas sunkumų sutvirtino mūsų valstybės pamatus ir tapo nacionalinio tapatu- mo išraiška.

  Džiaugiuosi galėdama padėkoti visiems, pri- sidėjusiems prie šios knygos atsiradimo.

 • Ona Stasiukaitienė

  CIVILINĖS AVIACIJOS RAIDA LIETUVOJE 1919–1991 METAIS

  VILNIUS

  S A V A S T I S

  2015

 • Dailininkas Alvydas Ladyga

  Redaktorė Loreta Urtė Urbaitė

  Nuotraukos: Iš G. Ramoškos asmeninio archyvo: 8–12, 15–18, 22–25, 28–33, 44–46, 49, 51–54, 62–79, 82, 87–88, 102–105, 107–109 Iš V. Ašmensko asmeninio archyvo: 42–43, 48, 50, 60, 89, 91, 110

  Recenzavo prof. habil. dr. Jonas Stankūnas

  ISBN 978-9986-420-94-1

  © O. Stasiukaitienė

  © „Savastis“

  KNYGOS LEIDYBĄ IŠ DALIES FINANSAVO

  UDK 629.73(474.5)(091) St97

 • 5

  T U R I N Y S

  ĮVADAS /7 LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ APŽVALGA /11 I. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA (1919–1939 m.) /19 Aviacijos ištakos ir jos įsitvirtinimas Lietuvoje /19 Civilinės aviacijos panaudojimas susisiekimo ir transporto reikalams /46 Lietuvos aeroklubo įkūrimas ir jo veikla / 72 II. CIVILINĖ AVIACIJA INKORPORAVUS LIETUVĄ Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ (1940–1988 m.) /89 Civilinė aviacija ir Lietuvos aeroklubas sovietinės okupacijos ir Antrojo pasaulinio karo metais (1940–1944 m.) /89 Civilinės aviacijos atkūrimas ir stiprinimas pokario metais (1945–1959 m.) /95 Civilinės aviacijos plėtra (1960–1988 m.) /107 Civilinės aviacijos panaudojimas ekonominiame gyvenime /123 Sportinė aviacija Lietuvoje /135 III. CIVILINĖ AVIACIJA ATKURIANT LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ (1989–1991 m.) /149 IŠVADOS /157

  SANTRUMPOS /162 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI /163 RESUME /173

 • 6

 • 7

  ĮVADAS

  Sprendžiant atkurtos Lietuvos Respublikos valstybinius, ekonominius, so- cialinius, kultūros klausimus, nemaža reikšmė tenka civilinei aviacijai, kuri yra viena svarbiausių ir moderniausių transporto rūšių.

  Atkūrusi nepriklausomybę ir einanti į laisvąją rinką Lietuvos Respublika gamybos plėtrą iš pat pradžių susiejo su žaliavų tiekimu ir produkcijos perve- žimais. Tai buvo labai svarbu, nes Lietuva mezgė ryšius su įvairiomis šalimis ir miestais, ėmė pervežti keleivius, krovinius ir paštą. Vis glaudžiau siejant ekonominius ryšius su užsieniu, pereinant nuo prekybos ryšių prie gamybos specializavimo ir kooperavimo, bendrų įmonių kūrimo, kartu buvo sprendžia- mi pagrindiniai transportavimo uždaviniai. Norint laiku ir kokybiškai paten- kinti Lietuvos ūkio ir gyventojų pervežimų poreikį, reikėjo didinti civilinės aviacijos darbo efektyvumą, spartinti jos plėtrą, todėl buvo imtasi priemonių modernizuoti civilinę aviaciją. Pakeitus senus susidėvėjusius lėktuvus naujos kartos laineriais, civilinė aviacija tapo modernia transporto rūšimi. Ji buvo pritaikyta įvairiose pramonės, žemės ūkio šakose, neįkainojama jos svarba medicinoje, kai būtina skubi pagalba. Reikia pasakyti, jog keičiantis šalies gyvenimui derama vieta buvo skiriama ir civilinei aviacijai, tačiau jos plėtrai, naujų kadrų rengimui reikėjo didelių pastangų.

  Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, kaip ir 1919-aisiais, pirmiausia rei- kėjo rūpintis valstybės saugumu. 1990 m. balandžio 25 d. buvo įkurtas Krašto apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės, kuris ėmė rūpintis valstybės sienų apsauga. 1991 m. sausio 17 d. Lietuvos Aukščiausioji Taryba priėmė Savanoriškos krašto apsaugos įstatymą, ku-

  1. Kauno S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas iš paukščio skrydžio. 2008 m.

 • 8

  riuo buvo įteisinta Savanoriška krašto apsaugos tarnyba (toliau – SKAT). Tais pačiais metais, rugpjūčio mėnesį, ši tarnyba, kaip sudedamoji Lietu- vos kariuomenės dalis, dalyvavo Lietuvoje pasipriešinant Maskvos kari- nio pučo sukeltai agresijai.

  1990 m. kovo 22 d. atkurta Susisiekimo ministerija įsteigė Aviacijos skyrių, gegužės 26 d. buvo patvirtinti trys jo etatai. Paskirti specialistai ėmė rūpintis civilinės aviacijos reikalais. 1991 m. sausio 11 d. Aviacijos skyriaus pagrindu buvo įsteigtas Civilinės aviacijos departamentas, kuris perėmė civilinės avia- cijos atkūrimo klausimus.

  Savanorių aviacija atsirado 1991 m. rudenį, kai Vilniaus S. Dariaus ir S. Girėno, Panevėžio bei Šilutės aeroklubai buvo perduoti Krašto apsaugos departamentui ir reorganizuoti į SKAT eskadriles. 1992 m. sausio 2 d. Kraš- to apsaugos ministerijoje buvo įsteigta Aviacijos tarnyba. 1992 m. vasario 7 d. Lietuva tapo Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (angl. Inter- national Civil Aviaton Organization, ICAO) nare, o tų pačių metų liepos 2 d. – Europos civilinės aviacijos konferencijos (angl. European Civil Aviaton Conference, ECAC) nare. Civilinės aviacijos departamentas gavo įgaliojimus bendradarbiauti su šiomis organizacijomis ir laikytis jų standartų bei reko- mendacijų. 1993 m. sausio 12 d. Vyriausybės nutarimu prie Susisiekimo mi- nisterijos buvo įsteigta Valstybinė civilinės aviacijos inspekcija, kurios vienas iš pagrindinių uždavinių buvo vykdyti valstybinę skrydžių saugos priežiūrą.

  Iškilo aktualus civilinės aviacijos kadrų rengimo klausimas. 1993 m. prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto buvo įkurtas Aviacijos institutas (nuo 1997 m. jam suteiktas Antano Gustaičio vardas). Jo įkūrėju ir vado- vu tapo prof. habil. dr. Jonas Stankūnas. Institute pradėti rengti trijų pakopų aviacijos specialistai: bakalaurai, magistrai ir daktarai.

 • 9

  Pastaraisiais metais išaugus civilinės aviacijos reikšmei, aviacijai tapus la- bai svarbia transporto šaka, aktualus tapo civilinės aviacijos raidos klausi- mas. Ši tema jau seniai traukė aviacijos istorikų ir kitų aviacija besidominčių specialistų dėmesį, tačiau iki šiol nėra parengta mokslinė civilinės aviacijos istorijos apžvalga ir analizė. Sovietinio laikotarpio transportui skirtuose dar- buose atsispindi tik atskiri šios istorijos faktai. Tikimasi bent iš dalies užpildy- ti šią spragą supažindinant skaitytojus su susikūrusios Lietuvos Respublikos aviacijos laimėjimais, Antrojo pasaulinio karo ir sovietinio laikotarpio pada- riniais, taip pat su civilinės aviacijos raida nuo jos ištakų iki pirmųjų žingsnių atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę.

 • 10

 • 11

  LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ APŽVALGA

  Žurnale „Lietuvos ūkis“ 1992 m. autorė yra paskelbusi nagrinėjama tema mokslinį straipsnį „Lietuvos aviacijos raida nepriklausomybės metais (1919–1940)“1, kuriame buvo aptarti pirmieji civilinės aviacijos žingsniai ir tolesni aviacijos laimėjimai iki Antrojo pasaulinio karo.

  2007 m. išleistoje knygoje „Lietuvos Aero Klubas 1927–1940 metais“2, kurios autorius – Nepriklausomos Lietuvos lakūnas ir ilgametis Lietuvos sportinės aviacijos Aeroklubo generalinis sekretorius Viktoras Ašmenskas, įdomiai ir išsamiai nušviesta Nepriklausomos Lietuvos laikotarpio Lietuvos aeroklubo veikla. V. Ašmenskas knygoje paliečia ir pasaulinės aeronautikos ištakas, supažindina su Lietuvos oreivybės pradininkais, aprašo pirmuosius lietuvių skridimus, nagrinėja aviacinės technikos kūrimo klausimus, aptaria Lietuvos lėktuvų ir sklandytuvų konstruktorių darbus. V. Ašmenskas, kny- gos „Aviacijos sportas Lietuvoje 1940–1989 metais“3 bendraautoris, prisidė- jo prie sovietinio laikotarpio Lietuvos aeroklubo veiklos ir aviacijos sporto raidos nagrinėjimo. Įdomu tai, jog šios knygos autoriai aviacijos sporto raidą pokario metais sieja su visuomenine iniciatyva ir buvusio Lietuvos aeroklubo auklėtinių veikla.

  Paminėtina 2008 m. išleista Laimono Gryvos knyga „Lietuvos susisiekimo istorijos puslapiai“4, kurioje, be kitų transporto rūšių, trumpai aptarta Lie- tuvos civilinė aviacija. Gyčio Ramoškos monografijoje „Lietuvos aviacija“5 (2009 m.) daugiausia dėmesio skiriama Lietuvos karo aviacijos raidai, bet fragmentiškai aptariama ir civilinė aviacija.

  Kalbant apie Lietuvos civilinės aviacijos raidą reikia pasakyti, kad aviacijos kelias buvo gana ilgas. Dar XVII a. viduryje lietuvis inžinierius Kazimieras Semenavičius knygoje „Didysis artilerijos menas“6 (1650 m.) aprašė daugia-

 • 12

  pakopių raketų ir raketinės artilerijos idėją. Knyga susilaukė daug dėmesio ir buvo išversta į daugelį kalbų. Šis veikalas nuodugniai analizuotas 1971 m. išleistoje Adolfo Ivaškevičiaus knygoje7. XIX a. viduryje Aleksandras Griš- kevičius (1809–1863) pamėgino įgyvendinti idėją skraidyti, domėjosi skrai- dymo a