Click here to load reader

Ciutat vella 48

 • View
  221

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/liniaciutatvella/pdf/CIUTAT_VELLA_48.pdf

Text of Ciutat vella 48

 • No valen segons quines demaggies i populismes que ensporten al desastre

  Entrevista a Xavier TriasAlcalde de Barcelona i candidat de CiU

  Una operaci antidroga acabaamb 55 detinguts al districte

  La xarxa, formada per pakistanesos que venien llaunes de cervesa, operava als barris del Raval i el Gtic pg 10

  Anlisi pg 3Comena el compteenrere per a les eleccionsmunicipals de diumenge

  Cultura pg 10Plcido Domingo assisteix altret de sortida de la campanyade micromecenatge del Liceu

  redacci: 93 458 87 80 [email protected] | anunciat: 619 13 66 88 [email protected] | administraci: [email protected]

  barcelonalniaciutatvella

  liniaciutatvella.cat 19/05/2015 Nm.48 Difusi controlada per OJD-PGD: 15.025 exemplars mensuals

  pgs 12 i 13

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 2 19 maig 2015lniaciutatvella.cat

 • 3 | Anlisi 19 maig 2015 lniaciutatvella.cat

  Compte enrere. Queda molt pocperqu els barcelonins sacostina les urnes per triar el nou alcal-de o alcaldessa de la ciutat. I al-calde o alcaldessa no s una pi-cada dullet a les noves formes dellenguatge polticament correcte,sin una realitat. Trias o Colau.Daquests dos noms sortir lapersona que dirigir la ciutat elsprxims quatre anys.

  El frec a frec entre lactualbatlle convergent, que fa quatreanys va trencar lhegemonia so-cialista, i laspirant al tro, lexlderde la PAH i cap de llista de la can-didatura Barcelona en Com, estmarcant la campanya electoral.Tant lun com laltre saben que la

  victria recaur en un dels dos. NiBosch (ERC), ni Collboni (PSC), niFernndez Daz (PP), ni Mejas(Ciutadans) ni Lecha (CUP) sem-blen tenir cap possibilitat de guan-yar les eleccions. Almenys aix hoapunten les enquestes.

  Aix ha provocat que en els da-rrers dies la campanya shagi en-durit. Especialment contundentshan estat les paraules de Colau,que ha qualificat en diverses oca-sions de mafiosa la gesti de lac-tual alcalde. Fa poc, la nmero 1 deBarcelona en Com va acusar, enuna entrevista a Catalunya Rdio,a la famlia de Xavier Triasdhaver-se enriquit grcies als go-verns de Jordi Pujol. Al mateixtemps, per, va assegurar que nos que Trias sigui un mafis, sinque hi ha formes de fer polticamafioses, que tamb inclouen, se-gons Colau, el PP i el PSC. Mai fa-

  ria acusacions personals sense te-nir proves de res. Jo no he fet acu-sacions personals. Dic que hi hauna forma de fer poltica mafiosa.CiU t tants casos de corrupci quela ciutadania hem perdut el comp-te, va concloure Colau.

  Lofensiva de la lder de Bar-celona en Com ha provocat queTrias no shagi quedat callat. Lac-tual batlle, en una entrevista aRNE, va lamentar recentmentlinsult fcil de Colau. Una set-

  mana abans, el poltic convergentva afirmar en un acte a la TorreCollserola, fent referncia a un m-ting de Colau celebrat a Nou Ba-rris al costat del lder de PodemosPablo Iglesias, que s lamentableque una persona que aspira al'alcaldia de Barcelona es dediquia insultar els adversaris comaquesta senyora va fer ahir a NouBarris. Trias els va acusar a totsdos de generar odi.

  PROCS SOBIRANISTATothom s conscient que les mu-nicipals barcelonines tamb tenenla seva dimensi nacional. El rumbdel procs sobiranista, tot i que elseu xit o fracs depn principal-ment dels poltics independen-tistes que hi ha al Parlament, potvariar segons qui governi la ciutat.

  Malgrat que lalcalde Triassha encarregat de recordar que

  aquestes eleccions noms snmunicipals, tamb ha deixatclar en una entrevista a aques-ta publicaci que com a alcal-de de Barcelona no fallar mai alprocs sobiranista. Per la sevabanda, Colau sempre sha mostratambigua amb el procs sobira-nista i amb el paper que la capi-tal catalana ha dexercir. El dreta decidir s irrenunciable, per es-tic a favor del dret a decidir-hotot, ha assegurat en nombrosesocasions Colau. Sobre el posicio-nament de la seva formaci al res-pecte, ha reconegut que no la te-nen definida, ja que hi conviuendiferents opcions.

  Per ltim, cal no oblidar queaquesta dimensi nacional deles eleccions tamb pot incidir enel resultat que puguin aconseguirERC i la CUP. Diumenge sortiremde dubtes de tot plegat.

  Recta final Arriba lhora que els barcelonins escullin qui dirigir la ciutat els prxims quatre anys

  El duel entre Trias i Colau ha pujat de to a mesura que la campanya electoral ha anat avanant

  Albert RibasBARCELONA

  Aquest diumenge els barcelonins escolliran qui seran els encarregats de representar-los. Foto: Ajuntament

  Colau veu mafiosala gesti de Trias i lalcalde lacusa de generar odi

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 4 19 maig 2015lniaciutatvella.cat

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 885 | 19 maig 2015 lniaciutatvella.cat

 • | 6Opini19 maig 2015lniaciutatvella.cat

  Un diari plural Un diari participatiu

  Actualitat a la xarxa

  Estem en campanya electoral du-rant dues setmanes. Cartells, pan-cartes, fulletons, globus i mtings.Tot molt normal, es tracta de fer-se visible als ciutadans perqu elsrecordin el dia danar a votar i es-cullin la papereta que pertoca. Calque ens facin un reguitzell de pro-meses que saben que no les com-pliran mai? Cal que ens expliquinel que han fet malament els altresi no ens expliquin qu i com ho fa-rien ells fent propostes en positiu?Cal que diguin cull dolla i facininsinuacions velades o es dubtisobre lhonradesa dels oponentspoltics? Com es pot dir que lin-ters del mateix partit s a fi de b,i el dels altres s portar a la runael poble? Perqu ens tracten comsi fssim uns ingenus sense ni ungrau dintelligncia? Es pensenque els ciutadans, ens podem em-passar tot el que ens diuen i quenosaltres actuem amb limpuls deles vsceres?

  Molts, que ara es llacen bra-vates els uns als altres, hauran denegociar per formar el govern dela seva ciutat, val la pena entra endesqualificacions ara? Sn cons-cients els partits poltics, que lasocietat, a ms dells, la formentot un munt dassociacions i so-cietats culturals, venals, esporti-ves, empresarials, etctera quetamb han de dir-hi la seva, qui elsconsulta abans de la campanya?La veritat, la majoria de vegadesquan fan els debats electoralsapago la rdio i la televisi, i hofaig per estalviar-me la vergonyaaliena de veure com uns perso-natges que haurien de fer unaconfrontaci de propostes per alseu municipi, es dediquen a tirar-se retrets uns als altres. Si em fal-ten el respecte, apago i marxo!

  4Respecteper Jordi Lleal

  #Provocador#Campions #Xivatos?

  4El 24 votar! per Bernat Desgrau

  El fet que Francesc Torralbashagi desvinculat del Constru-m de Josep Antoni Duran Llei-da constitueix una interpellacidtica poltica al duranisme.

  Cronistes com Jos AntonioZarzalejos i Antoni Puigverddonaren la ms cordial ben-vinguda al Construm dura-nista i a la incorporaci depersonatges com Torralba almanifest fundacional. Entitatsultra catliques i espanyolistescom Germinans germinabittamb expressaren la seva sa-tisfacci.

  Un altre cronista, Francesc-Marc lcavo, des de la seva fi-nestra discreta, observa els es-deveniments i deixa constnciaque lobjectiu de Construr sdestruir el procs sobiranista ca-tal democrtic i pacfic. Hodiu amb paraules referides a Du-ran: Un demcrata cristi da-quests que ara tenen tantes ga-nes de construr com datacar aMas sense donar la cara.

  Torralba es desmarca delseu suport inicial. Escriu: Emdesvinculo formalment de Cons-trum. No comparteixo la pol-tica que sest duent a terme,molt allunyada de la meva ma-nera de fer. Aquest tuit des-colloca a Zarzalejos, Puigverd,Germinans, Duran i lentornduranista. I s que Torralba,arrelat en lhumanisme cristi,

  s un referent tic en la societatcatalana i en la comunitat ecle-sial. El filsof i teleg FrancescTorralba s director de la Cte-dra Ethos a la Universitat Ra-mon Llull, president del Consellassessor per a la diversitat reli-giosa de la Generalitat de Cata-lunya, consultor del ConsellPontifici de la Cultura de SantaSeu. Dirigeix Qestions de VidaCristiana on coincideix ambJoan Rigol, histric polticdUDC i que no te res de veureamb el Construm duranista.

  Torralba, com a cristi, ha feta la molt recomanable webwww.catalunyareligi.cat unareflexi sobre la relaci entre Es-panya i Catalunya. Propugna lafraternitat tant en una Catalunyaautnoma o federal com sobi-rana. Afirma: Jo crec que els queens diem cristians no hem deperdre de vista que la fraternitatno pot mancar mai, indepen-dentment de l'encaix que Cata-lunya tingui en el conjunt d'Es-panya. Si Catalunya esdev unestat, o un estat federal, o un es-tat sobir, independentment del'encaix que finalment tingui enel conjunt de la pennsula ibri-ca... de cap manera podem po-sar en situaci crtica la frater-nitat entre els ciutadans de la pe-nnsula, les relacions harmni-ques entre nosaltres, i el sentit debenevolncia i estima mtua.

  per Oriol Domingo

  4Interpellaci al duranisme

  Sapropen eleccions. No fotin,no ho sabien? Cony, doncs s,el dia 24 del present mes hemde triar les alcaldesses o els al-caldes de les nostres viles,municipis i ciutats. El mo-ment s transcendent, es res-piren aires de canvi, la crisi, ElProcs i que si tomba i quesi gira i blablabl. Per el cass que un servidor no t en-cara del tot clar qu collonsvotar en aquestes munici-pals. De fet, tinc ms clar elque NO votar ni borratxo deratafia que el que S que vo-tar fent s de les meves ple-nes facultats mentals aixdubtant, bviament, que mailes hagi tingudes.

  Jo sc un barcelon rojo-separatista i animalista, ja hosaben. I amb aquesta autode-finici ja puc descartar unbon grapat de formacions queno em fan el pes. Vull unajuntament independentista,desquerres i comproms adefensar, garantir i augmen-tar tant com es pugui els dretsdels animals. Pelut de trobar,aquest ltim requisit, ja els ho

  dic ara, perqu

Search related