Ciri2 & Perkembangan Kanak2 Khas Sem Sept 2011 (2)

Embed Size (px)

Text of Ciri2 & Perkembangan Kanak2 Khas Sem Sept 2011 (2)

 • 7/21/2019 Ciri2 & Perkembangan Kanak2 Khas Sem Sept 2011 (2)

  1/27

  FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

  SEMESTER SEPTEMBER / TAHUN 2011

  HBSE 3303

  CIRI-CIRI DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

  BERKEPERLUAN KHAS

  NO. MATRIKULASI : 810818095128-002

  NO. KAD PENGENALAN : 810818-09-5128

  NO. TELEFON : 019-4545121

  E-MEL : noor!"#$"#%"&'o(%.)&(.%*

  PUSAT PEMBELA+ARAN : IPGM KAMPUS PERLIS

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 7/21/2019 Ciri2 & Perkembangan Kanak2 Khas Sem Sept 2011 (2)

  2/27

 • 7/21/2019 Ciri2 & Perkembangan Kanak2 Khas Sem Sept 2011 (2)

  3/27

  3le# itu) +elasla# "a#a'a pe%em"angan meupa%an suatu peu"a#an (ang mempun(ai

  tuutan $an a%an %e%al "ea$a $alam $ii sese!ang in$i,i$u #asil $aipa$a p!ses pem"ela+aan)

  pengalaman $an %ematangan menuut Paul Eggan $an Kau#a%&

  Sla,in 199

  &&&&!$el( an$ lasting g!'t#) a$aptati!n) an$ #ange !,e t#e !use !/ a li/etime&

  Menuut Sla,in 199) p!ses pe%em"angan mempun(ai %aitan tentang "agaimana

  in$i,i$u tese"ut mem"esa $an "e%em"ang& Selain $aipa$a itu) in$i,i$u +uga a%an mengalami

  peu"a#an sepan+ang #a(at $ai segi /i6i%al) pes!naliti) s!si!em!si!nal) %!gniti/ seta "a#asa&

  Kana%-%ana% "emasala# pem"ela+aan ini mempun(ai pel"agai ii-ii (ang

  mem"e6a%an mee%a $engan %ana%-%ana% n!mal (ang lain& Antaa ii-ii (ang $i%enalpasti

  $apat mem"antu pi#a%-pi#a% (ang teli"at $alam p!ses mengenalpasti atau mem"uat $iagn!sti%

  sepeti $!%t! $an +uga guu a$ala# sepeti "ei%ut.

  Aspe% /i6i%al

  7i%a $ili#at $ai "entu% "a$an) te"u%ti %ana%-%ana% ini mempun(ai pesamaan $engan

  %ana%-%ana% n!mal) tetapi $ai segi %!!$inasi m!t! pula) a$a%alan(a %ana%-%ana%

  "e%epeluan %#as ini mempun(ai %!!$inasi m!t! (ang aga% en$a#& Pe"e6aan (ang paling%etaa iala#) %ana%-%ana% ini mempun(ai $a(a ingatan (ang en$a# +i%a $i"an$ing%an $engan

  %ana%-%ana% n!mal (ang lain $i mana mee%a su%a mengingati apa (ang tela# $ia+a%an !le#

  guu $alam +ang%a masa (ang lama& e$apat "e"eapa /a%t! (ang mempengau#i %eupa(aan

  mental %ana%-%ana% ini sepeti /a%t! en$!gen iaitu "a%a) pema%anan) %esi#atan i"u semasa

  mengan$ung) aa #i$up i"u semasa mengan$ung) em!si i"u $an umu i"u&

  Selain $aipa$a itu) ii-ii pe%em"angan %ana%-%ana% "e%epeluan %#as $ai aspe%

  /i6i%al iala#) tum"esaan mee%a aga% %eil +i%a $i"an$ing%an $engan %ana%-%ana% n!mal& ii(ang %etiga iala#) %ana%-%ana% "e%epeluan %#as ini mengalami p!ses %ematangan (ang aga%

  le'at& Ini %eana umu %!n!l!gi mee%a ti$a% setaa $engan umu "i!l!gi&

 • 7/21/2019 Ciri2 & Perkembangan Kanak2 Khas Sem Sept 2011 (2)

  4/27

  Aspe% %!gniti/

  :ai aspe% pemi%ian atau %!gniti/) $apat $ili#at "a#a'a %!gniti/ %ana%-%ana%

  "emasala# pem"ela+aan ini mempun(ai %eupa(aan %!gniti/ (ang aga% en$a#& Ini $apat $il#at

  $aipa$a aa mee%a untu% men(elesai%an sesuatu tugasan (ang $i"ei%an& 7i%a $ipe#ati%an

  semasa p!ses pem"ela+aan) apa"ila guu "etan(a%an s!alan "e"entu% pen(elesaian masala#)

  %a$ang%ala %ana%-%ana% ini memelu%an masa untu% men+a'a" petan(aan guu& Ini

  menun+u%%an "a#a'a %!gniti/ %ana%-%ana% "emasala# pem"ela+aan ini amat en$a# +i%a

  $i"an$ing%an $engan %ana%-%ana% n!mal&

  Selain $aipa$a itu) %ana%-%ana% "emasala# pem"ela+aan ini memelu%an %ese$iaan

  untu% "ela+a iaitu mee%a a%an meneima pela+aan apa"ila min$a mee%a tela# "ese$ia untu%

  "e"uat $emi%ian& 7i%a $ipe#ati%an %ana%-%ana% "emasala# pem"ela+aan (ang "eumu 9

  ta#un #an(a mampu meneima pela+aan "agi %ana%-%ana% n!mal (ang "eumu ; ta#un&

  e$apat pe"e6aan (ang %etaa $aipa$a aspe% %!gniti/ %ana%-%ana% n!mal $an %ana%-%ana%

  "emasala# pem"ela+aan& *agi %ana%-%ana% n!mal) aspe% %!gniti/ ti$a% men+a$i masala# "agi

  mee%a $alam meneima penga+aan $an pem"ela+aan %eana ta#ap pemi%ian mee%a "ea$a

  pa$a ta#ap n!mal& etapi "agi %ana%-%ana% "emasala# pem"ela+aan) aspe% %!gniti/ ini sangat

  penting untu% $i"ei pe#atian&

  7i%a $ili#at $ai aspe% %!gniti/ +uga) %ana%-%ana% "e%epeluan %#as ini +uga mempun(ai

  masala# $ai segi menta/si ma%lumat& Ini $apat $ili#at te$apat %ana%-%ana% "e%epeluan %#as

  ini seing %ali mem"uat %esilapan %eti%a a%ti,iti menulis& A$a $i antaa mee%a (ang menulis

  #uu/ seaa te"ali%& Ini "ela%u a%i"at $aipa$a p!ses menta/si %!$ sesuatu ma%lumat&

 • 7/21/2019 Ciri2 & Perkembangan Kanak2 Khas Sem Sept 2011 (2)

  5/27

  ting%a# la%u (ang "e"e6a $engan %ana%-%ana% n!mal& Se"agai !nt!# %ana%-%ana% #ipea%ti/&

  Kana%-%ana% #ipea%ti/ ini mempun(ai masala# ting%a# la%u (ang aga% su%a untu% $i%a'al&

  Antaa masala# ting%a# la%u (ang seing $itun+u%%an iala# ti$a% "!le# $u$u% $iam) mengganggu

  %a'an) ti$a% men(iap%an tugasan (ang $i"ei%an& ing%a# la%u se"egini memang +au# "e"e6a

  +i%a $i"an$ing%an $engan %ana%-%ana% n!mal& *agi %ana%-%ana% n!mal) mee%a +uga

  mempun(ai masala# ting%a# la%u) tetapi ti$a%la# sepeti %ana%-%ana% (ang mengalami masala#

  pem"ela+aan (ang memelu%an %a'alan $an pe#atian (ang api&

  *agi %ana%-%ana% (ang mempun(ai masala# autisme) mee%a +uga mempun(ai masala#

  ting%a# la%u iaitu sepeti su%a mene$ea%an $ii sen$ii) gema%an %epa$a pengulangan sesuatu

  pe%aa& Pe%aa se"egini pelu $i"ei pe#atian !le# guu $an +uga i"u "apa& Ini untu%

  meng#in$a%an %ana%-%ana% ini $ai mene$ea%an $ii mee%a sen$ii&

  Selain $aipa$a itu) %ana%-%ana% "emasala# pem"ela+aan +uga mempun(ai masala#

  ting%a# la%u sepeti ting%a# la%u mengganggu a%an& ing%a# la%u ini seing $itun+u%%an untu%

  menai% pe#atian $ai guu& La6imn(a masala# ini "ela%u %eti%a sesi penga+aan $an

  pem"ela+aan se$ang "elangsung&

  Aspe% "a#asa $an %!muni%asi

  :ai aspe% "a#asa $an %!muni%asi) %ana%-%ana% "emasala# pem"ela+aan mengalami%esu%aan untu% "e%!muni%asi $an mengguna%an "a#asa $engan "etul& Ini $apat $ili#at te$apat

  %ana%-%ana% "e%epeluan %#as ini masi# "etutu $engan pelat (ang tese$ii& A$a +uga $i

  %alangan mee%a (ang masi# "elum "!le# "etutu& Ini men(e"a"%an "ela%un(a %esu%aan

  untu% guu-guu men+alan%an p!ses penga+aan $an pem"ela+aan&

  *agi %ana%-%ana% %#as (ang mengalami masala# pen$engaan) %!$ tangan *a#asa

  Mela(u K*M $iguna%an untu% memu$a#%an p!ses %!muni%asi& etapi) tenaga penga+a

  pelu menguasai %ema#ian ini) untu% memasti%an %e"e%esanan pem"ela+aan& Selain $aipa$aitu +uga) "agi %ana%-%ana% "emasala# pem"ela+aan) guu pelu mengguna%an a(at-a(at (ang

  mu$a# untu% memu$a#%an mee%a mema#ami aa#an (ang $i"ei%an !le# guu&

  7i%a $i"an$ing%an $engan %ana%-%ana% "emasala# pem"ela+aan) %ana%-%ana% n!mal

  mempun(ai pe%em"angan "a#asa (ang se+a+a $engan pe%em"angan mee%a& :i usia ; ta#un

 • 7/21/2019 Ciri2 & Perkembangan Kanak2 Khas Sem Sept 2011 (2)

  6/27

  %ana%-%ana% n!mal su$a# "!le# mem"aa $engan "ai%) mana%ala "agi %ana%-%ana% "emasala#

  pem"ela+aan) a$ala# sesuatu (ang su%a untu% mee%a la%u%an& 3le# itu) pe"e6aan (ang +elas

  $apat $ili#at $ai aspe% "a#asa $an %!muni%asi& Kana%-%ana% "e%epeluan %#as ini +uga

  mempun(ai masala# untu% men(usun a(at $engan "ai%& e$apat $i antaa mee%a (ang masi#

  ti$a% $apat mengguna%an a(at (ang "ai% %eti%a "e%!muni%asi&

  2.0 SENARAI SEMAK

  Untu% tugasan %ali ini) pen(eli$i% tela# memili# esp!n$en (ang mempun(ai masala#

  #ipea%ti/ untu% men(empuna%an %a+ian (ang a%an $i+alan%an& Untu% %a+ian ini) pen(eli$i%

  tela# mengguna%an %ae$a# temuama# (ang $i+alan%an %epa$a i"u "apa) senaai sema% (ang

  "e/ungsi se"agai instumen (ag a%an $apat me(a%in%an ii-ii #ipea%ti/ (ang a$a pa$a

  esp!n$en& Melalui senaai sema%) pen(eli$i% a%an $apat mengeta#ui masala# (ang te$apat

  pa$a esp!n$en& Selain $aipa$a itu +uga) u+u%an ilmia# (ang "e%aitan tuut $iguna%an untu%

  menguat%an lagi #u+a# (ang ingin $isampai%an& Peme#atian %e atas esp!n$en "emula pa$a

  minggu a'al pese%!la#an& Peme#atian ini meupa%an se"a#agian $aipa$a pe%aa (ang pelu

  $ila%u%an "agi mee%!$ se"aang peu"a#an ting%a# la%u esp!n$en& *agi memu$a#%an

  pen(eli$i% mela%u%an peme#atian) %ae$a# senaai sema% $iguna%an memu$a#%an pen(eli$i%

  meli#at alian peu"a#an (ang "ela%u&

  Peme#atian ini mengam"il masa selama = "ulan untu% $ileng%ap%an& etapi) ia

  "egantung %epa$a esp!n$en itu sen$ii& 7i%a masala# (ang $i#a$api aga% %iti%al) ma%a masa

  (ang le"i# lama $ipelu%an untu% memasti%an segalan(a "ea$a pa$a ta#ap (ang n!mal&

  :i "a'a# a$ala# senaai sema% (ang $ise$ia%an !le# pen(eli$i% %e atas esp!n$en

  "emula pa$a 5 7anuai 2011 se#ingga 5 Apil 2011&

 • 7/21/2019 Ciri2 & Perkembangan Kanak2 Khas Sem Sept 2011 (2)

  7/27

  BORANG SENARAI SEMAK

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELA+ARAN

  N"%" %(r!&: In,"n ("*#" !n,! (!! U%(r : T"#(n

  T"r!# L"#!r : +)n! M"""# : H!)r",!

  T"r!# M(" : +"n("r! 2011

  P)r!n4",

  )r)%"n4"n

  5%!n44(6

  A)

  )r)%"n4"n

  F!7!" Ko4n!,! T!n4"# "( B"#"" &"n

  o%(n!"!

  Minggu 1

  #ingga

  Minggu =

  1&"entu% "a$an

  sepeti %ana%-

  %ana% n!mal&

  2& :apat

  menguasai

  %ema#ian m!t!

  %asa& !nt!#.

  "elai) mel!mpat

  =& menguasai

  %ema#ian m!t!

  #alus& !nt!#.

  mema%ai selua

  $an "a+u&

  1&pe%em"angan

  %!gniti/ (ang aga%

  te"atas&

  2& ti$a% $apat

  mema#ami %!nsep

  n!m"!&

  =& penguasaan

  %!sa %ata (ang

  aga% %uang&

  1&selalu %elua $ai

  %elas&

  2& seing

  mengelua%an

  pe%ataan "a"i

  apa"ila $ia+a%

  "e"ual&

  =& seing menggigit

  a%an (ang lain&

  4& sentiasa

  mengganggu a%an

  %eti%a p!ses

  penga+aan $an

  pem"ela+aan&

  1&penggunaan

  "a#asa ti$a%

  "e%em"ang&

  2& ti$a% $apat

  mema#ami aa#an&

  Minggu 4

  #ingga

  1&ma#u

  "e%!muni%asi

  $engan guu $an

  1& "!le# mem"uat

  penilaian mu$a#&

  1& "!le#

  mem"e6a%an a#li

  %eluaga $engan

  1&"!le# men(e"ut

  sesuatu "en$a

  $engan "antuan

 • 7/21/2019 Ciri2 & Perkembangan Kanak2 Khas Sem Sept 2011 (2)

  8/27

  Minggu ; a%an&

  2& menguasai

  %ema#ian

  menulis& !nt!#.

  men(am"ung

  titi%&

  2& $apat

  mema#ami %!nsep

  n!m"!&

  !ang lain&

  2& "egaul $engan

  a%an $an guu

  %elas lain&

  atau angsangan&

  2& mempun(ai

  %ema#ian men(!al&

  Minggu

  #ingga

  Minggu 9

  1&$apat

  menguasai le"i#

  "an(a%

  %ema#ian m!t!

  #alus& !nt!#.a%ti,iti %!!$inasi

  mata-tangan&

  1& "!le# mem"uat

  pe"e6aan sai6

  sesuatu !"+e%&

  2& "!le# mengingat

  tuutan n!m"! 1-

  10&

  1& "!le# $u$u%

  $iam $alam masa 5

  minit&

  2& "!le# meli"at%an

  $ii $alam p!ses

  penga+aan $an

  pem"ela+aan&

  =& "!le#

  mem"e6a%an (ang

  "etul $an sala#&

  1& su%a men(!al

  "eulang %ali untu%

  menai %epastian&

  2& $apat menguasai

  se"utan "a#asa

  "iasa&

  Minggu 10

  #ingga

  Minggu 12

  1&$apat

  "eintea%si

  $engan a%an

  se"a(a $engan

  le"i# "ai%&

  2& $apat

  meli"at%an $ii

  $alam a%ti,iti

  (ang $ian+u%an&

  !nt!#. su%an

  $an a%ti,iti lain&

  1& $apat mengingat

  tuutan sesuatu

  eita pen$e%&

  !nt!#. "e%aitan

  a#li %eluaga&

  1& ti$a% lagi

  men(e"ut

  pe%ataan "a"i&

  2& ti$a% lagi

  menggigit a%an&

  =& ting%a# la%u a%ti/

  sema%in "e%uang&

  1& $apat

  mengguna%an a(at

  pen$e% %eti%a

  "e%!muni%asi&

  2& le"i# "an(a%

  menguasai

  pe"en$a#aaan

  %ata&

 • 7/21/2019 Ciri2 & Perkembangan Kanak2 Khas Sem Sept 2011 (2)

  9/27

  3.0 LAPORAN8 CIRI-CIRI DAN TEORI-TEORI

  3.1 "or"n )n"r"! )%"

  Intan >ula(#a meupa%an se!ang mui$ (ang mempun(ai masala# #ipe%ati/& Intan

  >ula(#a +uga mempun(ai se!ang %em"a (ang n!mal iaitu %ana%n(a (ang "enama Intan

  >ula(%a& Menuut sum"e (ang $ipe!le#i $ai i"un(a) Intan >ula(#a la#i le"i# le'at $ai

  %ana%n(a men(e"a"%an Intan >ula(#a mengalami masala# %eti%a $ila#i%an& Ini men(e"a"%an

  Intan >ula(#a mengalami #ipe%ati/& Mui$ ini meng#a$ii pese%!la#an pa$a umu 5 ta#un&

  Umumn(a) mui$ #ipea%ti/ ini mempun(ai masala# ting%a# la%u sepeti mui$ #ipea%ti/ (ang

  lain&

  :aipa$a peme#atian (ang $i+alan%an !le# pen(eli$i%) +elas menun+u%%an esp!n$en

  menun+u%%an peu"a#an $alam setiap aspe% (ang $inilai& Peu"a#an ini $apat $ili#at $ai

  minggu %e minggu& Peme#atian se"egini memelu%an masa atau temp!# +ang%a masa (ang

  pan+ang untu% memasti%an a$an(a peu"a#an $ai segi ting%a# la%u) penguasaan "a#asa $an

  se"again(a&

  Resp!n$en (ang $ipili# meupa%an mui$ "emasala# pem"ela+aan iaitu #ipea%ti/&

  Se"agai mana (ang %ita semua se$ia ma%lum) ii-ii #ipea%ti/ a$ala# sepeti ti$a% "!le#

  $u$u% $iam) telalu impulsi/) mempun(ai tumpuan (ang sing%at $alam mela%u%an sesuatu) $an

  su%a mengganggu a%an-a%an lain& *agi esp!n$en (ang $ipili# ini) pa$a minggu petama

  #ingga %e-tiga pese%!la#an) $apat $ili#at $ai aspe% /i6i%al) esp!n$en su$a# menguasai

  %ema#ian m!! %asa $an +uga m!t! #alus& Ini %eana /i6i%al esp!n$en a$ala# sepeti %ana%-

  %ana% n!mal& Selain $ai itu) esp!n$en +uga mempun(ai pasangan %em"a (ang n!mal&

 • 7/21/2019 Ciri2 & Perkembangan Kanak2 Khas Sem Sept 2011 (2)

  10/27

  %ana% $alam mempela+ai matemati% iaitu) pa$anan) pen+enisan) eguan $an susunan atuan&

  *agi esp!n$en) ta#ap ini "elum "!le# $iapai %eana "elum mempun(ai %ese$iaan %!gniti/

  sepenu#n(a&

  :ai aspe% ting%a# la%u pula) esp!n$en sangat menun+u%%an si%apn(a (ang %a$ang %ala

  agesi/& :ai ma%lumat (ang $ipe!le#i $aipa$a i"un(a) esp!n$en tuut "e%ela%uan

  se$emi%ian semasa $i uma#& Ini meupa%an pengalaman petama esp!n$en memasu%i alam

  pese%!la#an& *e%emung%inan +uga esp!n$en ingin mene!%a pese%itaan (ang "au

  men(e"a"%an esp!n$en "esi%ap se$emi%ian& Kela%uann(a (ang seing menggigit a%an)

  men(e"a"%an tim"uln(a asa ta%ut a%an lain untu% $atang %e se%!la#& :aipa$a peme#atian

  (ang $i+alan%an $apat $ili#at "a#a'a esp!n$en memili# #an(a se!ang $ai a%ann(a untu%

  $i+a$i%an mangsa&

  Mui$ (ang $ima%su$%an a$ala# se!ang %ana%-%ana% :!'n S(n$!me& Mui$ :!'n

  S(n$!me meupa%an mui$ (ang aga% pen$iam) ini mung%in men(e"a"%an esp!n$en

  men+a$i%an mui$ ini se"agai mangsa& Setiap %ali esp!n$en menggigit a%an) guu mengena%an

  time !ut %epa$an(a& Ini untu% memasti%an esp!n$en $apat menenang%an $iin(a& *egitu +uga

  $engan pe%ataan "a"i (ang seing %ali $iuap%an !le# esp!n$en& Guu a%an mengam"il

  tin$a%an %e atas esp!n$en untu% memasti%an ting%a# la%u (ang %uang men(enang%an $apat

  $i%uang%an se$i%it masa lagi&

  :ai aspe% "a#asa $an %!muni%asi) esp!n$en "elum $apat mema#ami aa#an lisan (ang

  $i"ei%an& Apa"ila guu "ea%ap $engan esp!n$en) se!la#-!la# tia$a p!ses %!muni%asi (ang

  "ela%u& Resp!n$en ti$a% mengen$a#%an apa (ang $isampai%an !le# guu& Selain $aipa$a itu

  +uga) penggunaan "a#asa esp!n$en ti$a% lagi "e%em"ang& Ini "ema%su$ esp!n$en "elum lagi

  $apat mengguna%an "a#asa $engan aa (ang "etul&

  Pa$a minggu %e-empat #ingga minggu %e-enam) $apat $ili#at "ela%un(a se$i%it

  pe%em"angan pa$a aspe% (ang $i%a+i& Ini +elas "a#a'a esp!n$en menun+u%%an se$i%it

  peu"a#an $an ini meupa%an satu pe%aa (ang "ai%& Kita li#at $ai aspe% /i6i%al& Pa$a minggu

  %eempat ini esp!n$en su$a# ma#u untu% "e%!muni%asi $engan guu $an a%an-a%an& :i sini

  $apat $ili#at a$an(a pe%em"angan $ai segi pegaulan $engan pese%itaan& Ini menun+u%%an

  "a#a'a esp!n$en su$a# seasi $engan pese%itaan $an peasaan ta%ut su$a# mula "e%uangan&

 • 7/21/2019 Ciri2 & Perkembangan Kanak2 Khas Sem Sept 2011 (2)

  11/27

  Selain $aipa$a itu) esp!n$en +uga se$ang menguasai %ema#ian menulis iaitu $engan

  mela%u%an a%ti,iti men(am"ung titi%& A%ti,iti ini meupa%an asas %epa$a %ema#ian menulis&

  :alam usa#a guu untu% memasti%an esp!n$en ini ma#u mela%u%an tugasan (ang $i"ei%an)

  a$a masan(a guu mem"ei%an gan+aan %epa$a esp!n$en tese"ut& Ini a$ala# untu%

  memasti%an esp!n$en $apat men(iap%an %e+a (ang $i"ei%an meman$ang%an esp!n$en ini

  mempun(ai tumpuan (ang sing%at $alam mela%u%an sesuatu pe%aa& 3le# itu) guu pelu "i+a%

  untu% menai% pe#atian esp!n$en untu% mela%u%an %e+a (ang $i"ei%an&

  :ai aspe% %!gniti/ pula) esp!n$en su$a# "!le# mem"uat penilaian mu$a#) iaitu

  mengeam "entu% (ang sama& Penilaian mu$a# ini meang%umi semua "i$ang& Ini "eeti

  %!gniti/ mui$ $apat "e/ungsi $engan "ai% pa$a peing%atini& 3le# (ang $emi%ian) ini

  menun+u%%an "a#a'a) %!gniti/ esp!n$en su$a# "ese$ia untu% meneima pem"ela+aan& Selain

  $aipa$a itu +uga) esp!n$en su$a# "!le# mema#ami %!nsep n!m"!& esp!n$en "!le# men(e"ut

  n!m"! 1 #ingga 5 $an +uga "!le# mengguna%an n!m"! $engan mengguna%an sim"!l&

  Peme#atian ini +uga menun+u%%an %ese$iaan %!gniti/ esp!n$en mula "e%em"ang $engan "ai%&

  :ai aspe% ting%a# la%u pula) esp!n$en su$a# "!le# mem"e6a%an a#li %eluagan(a (ang

  lain& Resp!n$en +uga "!le# men(e"ut) a"a#) mama) %a%a%& Selain $aipa$a itu +uga)

  esp!n$en +uga "!le# memanggil i%gu& *agi pen(eli$i%) ini a$ala# sesuatu (ang sangat "agus

  $an sangat mem"eangsang%an& Kea$aan ini sangat "e"e6a +i%a $i"an$ing%an $engan

  peme#atian (ang $i+alan%an pa$a minggu petama& Selain $aipa$a itu +uga) esp!n$en le"i#

  gema "egaul $engan guu $an a%an $ai %elas (ang lain& Resp!n$en su%a "etan(a%an s!alan

  %epa$a guu-guu $an "esi%ap man+a $engan guu&

  A$a %eti%an(a) esp!n$en gema "emain "esama $engan a%an-a%an %eti%a 'a%tu

  e#at& Ini meupa%an satu peu"a#an (ang amat "agus& :apat $ipe#ati%an) melalui %ae$a#

  senaai sema% ini) penapaian atau pe%em"angan esp!n$en $apat $iatat $engan sempuna&

  :ai su$ut "a#asa $an %!muni%asi) peme#atian menun+u%%an "a#a'a esp!n$en "!le#

  men(e"ut sesuatu "en$a $engan "antuan atau angsangan $ai guu& Pe%aa ini selain

  mem"antu esp!n$en untu% "e%!muni%asi) ia +uga $apat mem"antu esp!n$en untu%

  mening%at%an %e(a%inan $ii untu% "e%!muni%asi $engan !ang lain& Resp!n$en tuut

 • 7/21/2019 Ciri2 & Perkembangan Kanak2 Khas Sem Sept 2011 (2)

  12/27

  mempun(ai %ema#ian men(!al& Seing %ali esp!n$en "es!al +a'a" tentang a%an-a%an $an

  nama guu-guu (ang "ea$a $i se%elilingn(a&

  Peme#atian pa$a minggu %e-empat #ingga %e-enam ini "an(a% menun+u%%an peu"a#an

  p!siti/ untu% pe%em"angan esp!n$en& *agi pen(eli$i%) esp!n$en sangat %!mite$ $engan

  tugasan (ang $i"ei %epa$an(a& ?alaupun esp!n$en mengalami #ipea%ti/) tetapi $engan

  $!!ngan $ai guu) esp!n$en $apat men(iap%an tugasan (ang $i"ei%an&

  Pa$a minggu %e-tu+u# #ingga %e-sem"ilan) esp!n$en menun+u%%an peu"a#an (ang

  sangat "agus& Kita li#at $ulu untu% aspe% /i6i%al& :ai aspe% /i6i%al) $apat $ili#at esp!n$en

  su$a# $apat menguasai le"i# "an(a% %ema#ian m!t! #alus) !nt!#n(a a%ti,iti %!!$inasi mata-

  tangan& Peu"a#an ini $apat $ili#at %eti%a pen(eli$i% men+alan%an a%ti,iti penga+aan $an

  pem"ela+aan %e atas esp!n$en& in$a% "alas (ang $i"ei%an amat "agus&

  Selain $aipa$a itu) a%ti,iti lain (ang memelu%an %!!$inasi mata-tangan tuut

  $i+alan%an untu% memantap%an lagi %ema#ian m!t! #alus esp!n$en sepeti a%ti,iti men(uu%

  mani% pa$a tali) men(i%at am"ut $an se"again(a (ang memelu%an penggunaan +ai&

  :ai su$ut aspe% %!gniti/) esp!n$en "!le# mem"uat pe"e6aan sai6 "agi sesuatu !"+e%&

  Ini temasu%%an pe"e6aan "esa-%eil) tinggi-en$a#) pan+ang-pen$e%& A%ti,iti ini memelu%an

  esp!n$en untu% mem"uat penilaian (ang se'a+an(a iaitu untu% mem"e6a%an sai6 !"+e%

  tese"ut& 3le# itu) "agi pen(eli$i%) esp!n$en menun+u%%an pe%em"angan (ang sangat

  mem"eangsang%an $alam aspe% %!gniti/ ini&

  :ai su$ut ang%a pula) esp!n$en $apat mengingati tuutan n!m"! 1 #ingga 10&

  ?alaupun esp!n$en mengalami masala# se"utan) tetapi) pen(eli$i% mengeta#ui esp!n$en

  "!le# men(e"ut tuutan n!m"! $engan "etul& Ini $apat $ili#at %eti%a esp!n$en "emain

  "esama a%an (ang lain) esp!n$en a%an me(e"ut tuutan n!m"! "esama a%an $engan

  men(usun !"+e% (ang $ipegang& Melalui aa ini) seaa ti$a% langsung a%an $apatmengu%u#%an mem!i esp!n$en $alam mengingati tuutan n!m"!&

  :ai aspe% ting%a# la%u pula) esp!n$en su$a# "!le# meli"at%an $ii $alam p!ses

  penga+aan $an pem"ela+aan& Resp!n$en +uga su$a# ma#u untu% mela%u%an tugasan (ang

 • 7/21/2019 Ciri2 & Perkembangan Kanak2 Khas Sem Sept 2011 (2)

  13/27

  $i"ei%an iaitu men(iap%an lem"aan %e+a (ang $i"ei%an !le# pen(eli$i%& Ini a%an $apat

  memu$a#%an pen(eli$i% untu% menga'al esp!n$en (ang mempun(ai masala# #ipea%ti/&

  Resp!n$en +uga "!le# $u$u% $engan $iam $alam masa 5 minit& :alam masa 5 minit ini)

  pen(eli$i% pelu menai% $an menge%al%an tumpuan esp!n$en te#a$ap p!ses pem"ela+aan

  %eana ini sa+a peluang (ang a$a untu% tumpuan sepenu#n(a&

  Selaian $aipa$a itu +uga) esp!n$en su$a# "!le# mem"e6a%an (ang "etul $an (ang

  mana sala#& Peu"a#an ini $apat $ili#at %eti%a pen(eli$i% mela%u%an temu"ual "iasa "esama

  $engan esp!n$en& Melalui s!alan-s!alan (ang $itan(a%an mengenai %eluaga) esp!n$en $apat

  mem"ei%an +a'apan (ang mana "etul $an (ang mana sala#& Ini +elas menun+u%%an "a#a'a

  pe%em"angan ting%a# la%u esp!n$en sema%in "e%em"ang $engan "ai%&

  :ai aspe% "a#asa $an %!muni%asi pula) men+a$i #!"in(a untu% "etan(a s!alan (ang

  sama "eulang %ali untu% menai %epastian& S!alan (ang seing $itan(a a$ala# "e%aitan $engan

  !ang (ang "ea$a $i se%elilingn(a sepeti "e%aitan $engan %eluaga $an guu& Selain $aipa$a

  itu) esp!n$en +uga su$a# $apat menguasai se"utan "a#asa "iasa& Ini "ema%su$) esp!n$en

  $apat menguasai "a#asa (ang sama sepeti %ana%-%ana% n!mal 'alaupun ti$a% sepenu#n(a& Ini

  a$ala# satu peu"a#an (ang sangat $i#aap%an !le# pen(eli$i%& Melalui peu"a#an ini a%an $apat

  men+a$i%an esp!n$en se!ang in$i,i$u (ang $apat "e$i%ai $ai segala aspe%&

  Peme#atian untu% minggu (ang tea%#i iaitu minggu %e-sepulu# #ingga minggu %e-$ua

  "elas) esp!n (ang $apat $ili#at amatla# mem"angga%an $i mana $ai aspe% /i6i%al) esp!n$en

  $apat "eintea%si $engan a%an se"a(a $engan le"i# "ai%& :aipa$a peme#atian (ang $ila%u%an

  !le# pen(eli$i%) $i $apati "a#a'a) p!ses %!muni%asi ini "elangsung $alam %ea$aan (ang "ai%

  $i mana) %e$ua-$ua pi#a% $apat mem"ei $an meneima ma%lumat $engan "ai%& Itula# (ang

  $inama%an se"agai %!muni%asi& Selain $aipa$a itu +uga) esp!n$en $apat meli"at%an $ii $alam

  a%ti,iti (ang $ian+u%an sepeti su%an) $an se"again(a&

  :ai su$ut %!gniti/ pula) esp!n$en $apat mengingat tuutan sesuatu eita pen$e%&

  !nt!#n(a "e%aitan $engan a#li %eluaga& *u%an mu$a# "agi mui$ "e%epeluan %#as untu%

  mengingati tuutan eita pen$e%) tetapi $engan usa#a $an "e%at %esa"aan segalan(a a%an

  $apat $ila%u%an& Ini $apat $ili#at %eti%a p!ses pem"ela+aan $i mana setiap mui$ $i%e#en$a%i

 • 7/21/2019 Ciri2 & Perkembangan Kanak2 Khas Sem Sept 2011 (2)

  14/27

  meneita%an eita pen$e% %epa$a a%an-a%an& Apa"ila ti"a gilian esp!n$en) $engan mu$a#)

  esp!n$en meneita%an tentang ta+u% Keluaga Sa(a&

  :ai aspe% ting%a# la%u) esp!n$en ti$a% lagi men(e"ut pe%ataan "a"i& a"iat ini

  su$a# "e+a(a $iu"a# !le# pen(eli$i%& Ini %eana setiap %ali esp!n$en mengelua%an pe%ataan

  tese"ut) #u%uman atau $en$aan a%an $i%ena%an& Ini mem"uat%an esp!n$en sema%in melupa%an

  pe%ataan tese"ut&

  Resp!n$en +uga su$a# ti$a% mela%u%an ta"iat menggigit a%an& Resp!n$en sema%in

  mengeti mengapa $an %enapa ta"iat itu pelu $i#enti%an& :aipa$a peme#atian (ang $i+alan%an)

  $apat $ili#at ting%a# la%u a%ti/ esp!n$en "e+a(a $i%uang%an& Gan+aan (ang $i"ei%an %epa$a

  esp!n$en %eana $apat mela%u%an peu"a#an ting%a# la%u a$ala# guu tela# mem"a'a

  esp!n$en mengi%uti pem"ela+aan lua "ili% $a+a# PL*: %e Mela%a pa$a "ulan 3%t!"e

  (ang lalu& Ini meupa%an satu gan+aan (ang sangat #e"at untu% peu"a#an (ang $ila%u%an&

  :ai aspe% "a#asa $an %!muni%asi pula) esp!n$en su$a# $apat mengguna%an a(at

  pen$en %eti%a "e%!muni%asi& Ini menun+u%%an esp!n$en sema%in /a#am tentang penggunaan

  a(at& *iapun #an(a mengguna%an a(at pen$e%) esp!n$en su$a# menun+u%%an %ematangann(a

  $alam "e%!muni%asi& Untu% memasti%an %!muni%asi "e%esan) esp!n$en +uga le"i# "an(a%

  menguasai pe"en$a#aaan %ata& Apa"ila esp!n$en $apat menguasai pe"en$a#aaan %ata)

  su$a# pasti esp!n$en a%an $apat mengguna%an a(at $engan "etul&

  :aipa$a peme#atian (ang $i+alan%an) $apat $ili#at in$u,i$u "!le# mengalami

  peu"a#an se%ian(a $i"ei peluang $an uang untu% "e"uat $emi%ian& Peu"a#an ini ti$a%

  #an(a untu% %ana%-%ana% n!mal) mala#an untu% %ana%-%ana% "e%epeluan %#as +uga (ang

  memelu%an pe#atian $an "im"ingan (ang se'a+an(a untu% "eu"a# %e aa# (ang le"i# "ai%

  untu% masa $epan mee%a&

  3.2 ,)or!-,)or! )r)%"n4"n

  :aipa$a ii-ii pe%em"angan (ang tela# $i"inang%an $i atas) $apat %ita %ait%an

  $engan te!i pem"ela+aan (ang sesuai $engan pe%em"angan ep!n$en tese"ut& Antaa te!i

  (ang $apat %ita pa$an%an iala# te!i Piaget $an te!i Pela6iman Pela6iman 3pean- S%inne&

 • 7/21/2019 Ciri2 & Perkembangan Kanak2 Khas Sem Sept 2011 (2)

  15/27

  e!i-te!i ini $iasa%an sesuai !le# pen(eli$i% untu% $iguna%an "agi meng%a+i pe%em"angan

  esp!n$en (ang teli"at&

  :alam te!i Piaget) te$apat "e"eapa %!nsep (ang tela# $in(ata%an !le# "eliau& K!nsep-

  %!nsep tese"ut iala# s%ema) asimilasi) a%!m!$asi) a$aptasi& 3le# itu) 7ean Piaget "epen$apat

  "a#a'a) %emampuan mental menusia a%an 'u+u$ seaa semula+a$i pa$a ta#ap tetentu $alam

  p!ses pe%em"angan (ang a%an $ilalui& Se#u"ungan $engan itu) Piaget tela# meng%ateg!i%an

  pe%em"angan %!gniti/ %epa$a empat ta#ap iaitu .

  a#ap Sens!im!t! $ai la#i #ingga 2 ta#un

  a#ap Pa!peasi 2 ta#un #ingga ta#un

  a#ap 3peasi K!n%it ta#un #ingga 12 ta#un

  a#ap 3peasi @!mal 12 ta#un #ingga $e'asa

  :aipa$a senaai sema% (ang tela# $i+alan%an) $apat $ili#at te$apat pesamaan $alam

  pe%em"angan esp!n$en (ang $ipili#& Pa$a peme#atian (ang $i+alan%an) pe%em"angan ii-

  ii esp!n$en $apat $i%ait%an $engan ta#ap pa!peasi $i mana pa$a ta#ap ini mengi%ut Piaget)

  pemi%ian %ana%-%ana% a$ala# "esi/at eg!senti% $i mana) mee%a meli#at %eseluu#ann(a $ai

  pespe%ti/ mee%a sa#a+a& Menuut Piaget lagi) p!ses pe%em"angan %!gniti/ %ana%-%ana% a%an

  men+a$i le"i# sempuna melalui tiga %e"!le#an asas iaitu.

  Pe%em"angan %e"!le#an mental %ana%-%ana% untu% mela%u%an ting%a# la%u

  sepeti %e"!le#an mengia&

  Rang%aian ting%a# la%u (ang $i%u%u#%an se#ingga men+a$i s%ema ting%a# la%u

  (ang sta"il&

  Pe%aa umum (ang $i/a#ami in$i,i$u untu% me'u+u$%an pengu%u#an ting%a#

  la%u&

  Pan$angan ini $apat $ipa$an%an $engan esp!n$en (ang seing mengelua%an pe%ataan

  "a"i tanpa meng#iau%an aa#an guu& Ini +elas menun+u%%an si/at eg!senti% (ang a$a $alam

  $ii esp!n$en&

 • 7/21/2019 Ciri2 & Perkembangan Kanak2 Khas Sem Sept 2011 (2)

  16/27

  Selain $aipa$a itu +uga) ta#ap !peasi %!n%it $alam te!i Piaget $apat $i%ait%an $engan

  pe%em"angan esp!n$en iaitu esp!n$en $apat "egaul $engan a%an $an guu& Peasaan ingin

  ta#u esp!n$en men(e"a"%an esp!n$en gema "es!al +a'a" $engan !ang $i se%elilingn(a&

  Selain itu) esp!n$en +uga su$a# "!le# mema#ami %!nsep n!m"!& amun "egitu) "agi

  esp!n$en pa$a ta#ap ini masi# "elum mema#ami p!ses taa%ulan&

  e!i %e$ua (ang "esesuain $engan pe%em"angan esp!n$en iala# te!i pela6iman

  !pean- S%inne& 7i%a %ita li#at pa$a pe"inangan (ang tela# $in(ata%an $i atas) esp!n$en tuut

  $i "ei penegu#an p!siti/ $an penegu#an negati/ $an +uga $en$aan& Penegu#an meupa%an satu

  "entu% gala%%an untu% sesuatu pe"uatan& Ra#lin 1991) penegu#an "etu+uan untu%

  memuas%an %e#en$a% in$i,i$u $an %e$uan(a untu% menguang%an te%anan $an meangsang

  !ta%& Untu% esp!n$en) guu tuut mem"ei gan+aan atau penegu#an p!siti/ "agi sesuatu ting%a#

  la%u "ai% (ang $itun+u%%an& Penegu#an p!siti/ ini a%an $apat mem"ei $!!ngan %epa$a

  esp!n$en untu% menun+u%%an ting%a# la%u (ang "ai%&

  Menuut *!p#( 1981) ii-ii pu+ian (ang a%an meninggal%an %esan iala#.

  Memu+i seaa i%#las

  Memu+i $engan epat

  Memu+i tanpa pili# %asi#

  Memu+i usa#a $an u"a +a(a

  Memu+i ting%a# la%u (ang spesi/i%

  Memu+i +a'apan atau esp!ns (ang sp!ntan

  *agi guu) penegu#an ini meupa%an satu aa (ang "!le# $iguna%an untu% memasti%an

  esp!n$en menguang%an ting%a# la%u #ipea%ti/n(a iaitu guu mempun(ai matlamat untu%

  mem"!le#%an esp!n$en meli"at%an $ii $alam p!ses penga+aan $an pem"ela+aan&

  :en$aan pula meupa%an satu aa untu% menguang%an ting%a# la%u (ang ti$a% $iingini&

  :en$aan meupa%an %esan (ang negati/ (ang mem"ei%an penguangan %epa$a ting%a# la%u

  (ang ti$a% $iingini& :alam %a+ian (ang $i+alan%an te#a$ap esp!n$en) guu tuut mengguna%an

 • 7/21/2019 Ciri2 & Perkembangan Kanak2 Khas Sem Sept 2011 (2)

  17/27

  time-!ut %epa$a esp!n$en untu% menga'al ting%a# la%u (ang $itun+u%%an& aa ini $i$apati

  "e%esan untu% memasti%an ting%a# la%u ini $apat $i%uang%an se$i%it $emi se$i%it&

  3.3 )r"n&!n4"n 9!r!-9!r!

  umu "emain *a#asa pegea%an

  0&4 "ulan *!le# men(!%!ng

  %epala tetapi "eat

  %epala

  men+a$i%ann(a

  su%a untu%

  $ila%u%an

  K!muni%asi a'al.

  mem"ei tin$a%

  "alas %epa$a

  suaa&

  *!le#

  men(ata%an

  #asat $i%eta#ui&

  *emain $engan

  tangan se"agai

  pemainan

  petama&

  *!le# pegang

  !"+e% $engan

  tangan tetapi ti$a%

  melepas%an !"+e%&

  ;-8 "ulan *!le# $u$u%

  tanpa s!%!ngan

  *!le# "eg!le%

  *!le# meang%a%

  *uat "un(i $an

  tiup "ui#&

  Mula menapai

  !"+e%) tu%a !"+e%

  $ai tangan %e

  tangan

  1 ta#un *!le# "e+alan

  $engan el!%)

  "u%aan lengan

  $an lang%a# (ang

  luas mem"antu

  %eseim"angan

  Gem"ia $engan

  pemainan

  Mula su%a %epa$a

  "u%u eita

  Mengelua%an

  su%u %atan (ang

  meen(a#

  *emain $engan

  mainan (ang

  mem"ei mee%a

  penggunaan (ang

  "etul& Kepua-

  puaan (ang "iasa

  sepeti men(uapma%anan %epa$a

  patung

  18 "ulan Sens!i m!t!

  "emain

  *!le# men(e"ut

  10 pe%ataan

  *!le# meang%a%

  la+u $an "e+alan

 • 7/21/2019 Ciri2 & Perkembangan Kanak2 Khas Sem Sept 2011 (2)

  18/27

  men+ela+a#i si/at-

  si/at "en$a&

  Ke#en$a%n(a

  untu% mela%u%an

  sesuatu

  tetapi ti$a% "!le#

  mel!mpat

  2 ta#un

  Mula "emain$engan %a'an

  pa$a masa +ang%a

  pen$e%

  Su%amem"e!nta% $an

  mengata%an ti$a%

  pa$a sesuatu

  pe%aa

  *!le# mem"uat 2

  a(at tapi

  pema#aman (a

  $an ti$a% sama

  $engan

  pea%apan&

  *!le# "e+alantetapi masi# su%a

  untu% mel!mpat

  Mula meman+at

  pea"!t

  2 B ta#un Pe%em"angan

  peama# teutama

  a#li %eluaga

  Mengguna%an

  %ata nama $an

  mengguna%an

  past tense $anmenam"a# ed

  %epa$apast tense

  (ang $i"uat

  sen$ii

  Mengguna%an

  lang%a# "esama

  untu% meman+at

  tangga

  = ta#un Men(etai a%ti,iti

  %umpulan

  @a#am gilian

  Mengguna%an

  a(at pen$e% (ang

  %!mple%s

  @a#am pe%ataan

  (ang senang $an

  pe"an$ingan

  mu$a#

  *!le#

  menunggang

  "asi%al !$a = $anmeman+at tangga

  *!le# masu% $an

  %elua %eetaC "as

  seaa sen$ii

 • 7/21/2019 Ciri2 & Perkembangan Kanak2 Khas Sem Sept 2011 (2)

  19/27

  *!le# menang%ap

  "!la (ang "esa

  4 ta#un @a#am alasan $an

  pe%em"angan%eta%utan

  te#a$ap

  %eti$a%ta#uan

  a#u 'ana $an

  n!m"!

  *!le#

  meneang%an

  peisti'a) #aapan

  $an %e%ee'aan

  *!le# $enga $an

  /!%us

  *!le# pan+at $an

  #a(un "en$a "esa

  Pe%em"angan

  te#a$ap asa

  %eselamatan $i

  lua

  *eenang

  *!le# mel!mpat

  bunny $an a%ti,iti

  seim"ang

  5 ta#un *!le# memula%an

  atau men(etai

  peanan

  *!le# mengi%uti

  satu eita tanpa

  gam"a

  *!le# mem"aa

  pe%ataan (ang

  senang

  *!le# "elai)

  mel!mpat)

  tunggang "asi%al

  $an 6ip %!t

  @a#am un$ang-

  un$ang $alam

  pemainan&

  sum"e. Maint(e 200

  7a$ual 1. Aspe% Pe%em"angan @i6i%al

  =&=&1 pe"e6aan pe%em"angan /i6i%al %ana%-%ana% #ipea%ti/ $an %ana%-%ana% n!mal

  7a$ual $i atas menun+u%%an pe"e6aan antaa pe%em"angan /i6i%al %ana%-%ana%

  #ipea%ti/ $an %ana%-%ana% n!mal& Antaa pe"e6aan (ang $apat $ili#at iala# %ana%-%ana%

 • 7/21/2019 Ciri2 & Perkembangan Kanak2 Khas Sem Sept 2011 (2)

  20/27

  n!mal (ang "eusia 4 "ulan tela# "!le# mem"ei tin$a% "alas %epa$a %!muni%asi) tetapi %ana%-

  %ana% #ipea%ti/ %uang mem"ei tin$a% "alas&

  =&4 Pen(ataan masala#

  Kana%-%ana% #ipea%ti/ mempun(ai pe%em"angan (ang se$i%it lam"at $aipa$a !ang

  lain (ang se"a(a $engann(a& ?alaupun "egitu) in$i,i$u (ang mengalami #ipea%ti/ ini

  mempun(ai masala# em!si $an s!sial mee%a& Ini seteusn(a a%an men(e"a"%an masala#

  ting%a# la%u&

  =&4&1 pe%em"angan /i6i%al

  Pe%em"angan /i6i%al meupa%an aspe% (ang pelu $ili#at untu% mengenali in$i,i$u

  #ipea%ti/& 7i%a $ili#at pe%em"angan esp!n$en a$ala# %uang se$i%it "e"an$ing $engan %ana%-

  %ana% n!mal (ang lain& Ini $apat $ili#at seaa teus %epa$a esp!n$en $engan pasangan

  %em"an(a (ang meupa%an %ana%-%ana% n!mal& Melalui temuama# (ang $i+alan%an %epa$a

  i"u "apan(a) esp!n$en $apat "e+alan pa$a usia 2 ta#un "e"an$ing %a%a%n(a (ang $apat

  "e+alan %eti%a "eusia 18 "ulan& Selain $aipa$a itu) sai6 tu"u# "a$an esp!n$en +uga %eil +i%a

  $i"an$ing%an $engan %ana%-%ana% n!mal (ang lain&

  =&4&2 pe%em"angan %!gniti/

  :ai segi pe%em"angan %!gniti/) esp!n$en mengalami %esu%aan untu% mema#ami

  %!nsep n!m"! $an +uga mengenal a"+a$ $an n!m"!& 7i%a $i"an$ing%an $engan %ana%-%ana%

  n!mal) esp!n$en +au# %etinggalan $ai su$ut %!gniti/ ini& Pa$a umu 5 ta#un) %ana%-%ana%

  n!mal su$a# "!le# mem"aa) tetapi esp!n$en masi# ti$a% mengenal #uu/) apata# lagi untu%

  mem"aa&

  =&4&= pe%em"angan ting%a# la%u

  Aspe% ting%a# la%u meupa%an aspe% (ang amat penting (ang pelu $ipe#ati%an untu%

  %ana%-%ana% #ipea%ti/& Ini %eana masala# em!si $an s!sial (ang $i#a$apin(a a%an

 • 7/21/2019 Ciri2 & Perkembangan Kanak2 Khas Sem Sept 2011 (2)

  21/27

  men(e"a"%an masala# ting%a# la%u& Pe%em"angan s!sial esp!n$en ti$a% seupa $engan %ana%-

  %ana% n!mal& Menuut sum"e $ai i"u "apan(a) esp!n$en sangat su%a "ea%ap tentang #al

  (ang ti$a% $i/a#ami !le# !ang lain& Selain itu +uga) esp!n$en le"i# gema mengulang a(at

  !ang (ang "ea%ap $engann(a& Resp!n$en +uga %uang "eminat untu% "emain $engan a%an

  se"a(a& Menuut G!ss 1999) minat "emain %ana%-%ana% sangat $itentu%an !le# ta#ap %!gniti/

  mee%a&

  =&4&4 pe%em"angan "a#asa $an %!muni%asi

  K!muni%asi amat penting untu% setiap in$i,i$u& Ini %eana melalui %!muni%asi) in$i,i$u

  a%an $apat mela#i%an apa (ang tepen$am& *agi esp!n$en) penguasaan "a#asa amat se$i%it

  +i%a $i"an$ing%an $engan %ana%-%ana% n!mal& Selain $aipa$a ti$a% mengenal #uu/) esp!n$en

  +uga memelu%an masa untu% "e%!muni%asi $engan "a#asa (ang te"atas& Ini %eana

  penguasaan %!sa %ata esp!n$en amat se$i%it& 7i%a $ili#at pa$a %ana%-%ana% n!mal) pa$a usia 5

  ta#un) mee%a su$a# "!le# mem"aa $engan lana&

  .0 FAKTOR-FAKTOR ;ANG MEMPENGARUHI MASALAH PEMBELA+ARAN

  e$apat "e"eapa /a%t! (ang $i%esan "!le# men(e"a"%an te+a$in(a #ipea%ti/ %epa$a

  %ana%-%ana%& @a%t!-/a%t! ini temasu%la# /a%t! $alaman $an +uga /a%t! luaan& @a%t!

  $alaman a$ala# sepeti /a%t! geneti%) /a%t! neu!l!gi% $an +uga /a%t! %ultual $an psi%!l!gi&

  Mana%ala /a%t! luaan a$ala# sepeti /a%t! se%!la#&

  .1 ",or 4)n),!

  @a%t! geneti% a$ala# meupa%an /a%t! seaa semula +a$i& Kana%-%ana% (ang

  mempun(ai masala# #ipea%ti/ ini ma%an mempun(ai #u"ungan $i antaa a#li %eluaga& Se!ang

  "apa "!le# me'ais%an sin$!m ini %epa$a ana% lela%in(a& Umun mengeta#ui "a#a'a) %ana%-

  %ana% lela%i le"i# en$eung untu% mengalami #ipea%ti/ se"an(a% tiga %ali gan$a +i%a

  $i"an$ing%an $engan %ana%-%ana% peempuan >u#a(ati Da6i$) 2009&

  .2 ",or n)(roo4!

  @a%t! ne!!l!gi% meupa%an /a%t! se%eliling (ang mengganggu i"u semasa %e#amilan&

  Ini te+a$i %eana i"u mengalami gangguan !ta% a%i"at $aipa$a %esu%aan untu% mela#i%an $an

 • 7/21/2019 Ciri2 & Perkembangan Kanak2 Khas Sem Sept 2011 (2)

  22/27

  seaa ti$a% langsung a%an mempengau#i pe%em"angan "a(i& Selain $aipa$a itu) "a(i (ang

  mempun(ai masala# penatal sepeti p!ses %ela#ian (ang lama) distress fetal, $an se"again(a

  a%an men(e"a"%an te+a$in(a #ipea%ti/ +i%a $i"an$ing%an $engan %ela#ian n!mal& Antaa

  puna-puna (ang $i%enalpasti men+a$i pen(e"a" iala# "eat "a(i %uang semasa la#i) i"u

  telalu mu$a) i"u (ang me!%!% $an minum aa% a%an tuut mempengau#i "a(i (ang $i%an$ung

  untu% "ep!tensi mengalami #ipea%ti/ !man Supa$ma) 2009& Rai#ana# A"$ulla#) 2004

  men(ata%an te%anan peasaan (ang $ialami !le# i"u semasa #amil $an "a(i lemas %eti%a p!ses

  %ela#ian a%an men$e$a#%an "a(i $engan isi%! #ipea%ti/&

  .3 ",or (,(r" &"n !oo4!

  1& peman+aan

  M!#$ @al$6

 • 7/21/2019 Ciri2 & Perkembangan Kanak2 Khas Sem Sept 2011 (2)

  23/27

  .0 KAEDAH-KAEDAH PENGA+ARAN DAN PEMBELA+ARAN

  :alam usa#a guu-guu pen$i$i%an %#as untu% menga'al ting%a# la%u mui$ #ipea%ti/)

  te$apat "e"eapa %ae$a# penga+aan $an pem"ela+aan (ang "!le# $iguna%an iaitu %ae$a#

  "ela+a sam"il "emain $an +uga %ae$a# ,isual&

  5&1 %ae$a# "ela+a sam"il "emain

  Kae$a# ini "!le# $iguna pa%ai untu% menga+a mui$ #ipea%ti/& *emain a$ala# satu

  %ae$a# (ang "!le# menim"ul%an %ese!n!%an) "u%an sa#a+a untu% mui$ n!mal tetapi +uga

  untu% mui$ #ipea%ti/& Selain itu +uga) $engan "emain mui$ a%an $apat menguasai

  pe%em"angan $an pengusaan "a#asa $an +uga %ema#ian /i6i%al&

  Menuut aplan $an aplan 19=) main se"agai penentu penting "agi pe%em"angan

  %e%uatan sa#sia#) $a(a ipta) %esta"ilan em!si) pe%em"angan s!sial $an intele% $i samping

  $apat mempe%em"ang%an %e%uatan /i6i%al) %!!$inasi $an %etang%asan sese!ang mui$&

  Alm( 1984) @agen men(ata%an %ana%-%ana% "emain $engan $i aa# !le# $ii mee%a

  sen$ii tanpa mengam"il %ia tu+uan "emain& Melalui pemainan) %ana%-%ana% men$apat

  ting%a# la%u (ang "au& Kana%-%ana% meli"at%an $ii seaa a%ti/ $alam pemainan& Ken(ataan

  Alm( "epa$anan $engan pan$angan Ru"in) @ein) $an en$en"eg 198=&

  :apatan ini a$ala# amat sesuai $iguna%an !le# guu untu% mem"antu mui$ #ipea%ti/

  $alam pem"ela+aan& Melalui %ea$a# "emain) guu $apat meneap%an aspe% a%a$emi% se"agi

  !nt!#) guu "!le# menga+a %!nsep pa n!m"! iaitu mem"e6a%an "entu% melalui a%ti,iti

  mengasing%an "!ng%a# %a(u& A%ti,iti sepeti ini a%an $apat menai% pe#atian mui$ #ipea%ti/

  untu% $u$u% $i %eusin(a $an mengi%uti pem"ela+aan& Guu +uga pelu mempel"agai%an

  a%ti,iti meman$ang%an mui$ #ipea%ti/ ini mu$a# +emu $engan satu a%ti,iti sa#a+a&

  *ela+a sam"il "emain +uga a%an men+a$i%an mui$ #ipea%ti/ ini $apat mem"ina

  %e(a%inan $ii& Pengusaan "a#asa a%an $apat $i%em"ang%an melalui "emain& Pen$e%atan ini

  +uga $isaan%an !le# Pusat Pe%em"angan Kui%ulum) 200= meupa%an satu pen$e%atan (ang

  teanang untu% mem"ei peluang %epa$a mui$ untu% "ela+a $alam suasana (ang

  men(e!n!%%an&

 • 7/21/2019 Ciri2 & Perkembangan Kanak2 Khas Sem Sept 2011 (2)

  24/27

  5&2 %ae$a# ,isual

  Penggunaan %ae$a# ,isual tuut "eguna untu% $iamal%an $alam p!ses penga+aan $an

  pem"ela+aan mui$ #ipea%ti/& Ini %eana melalui gam"a-gam"a (ang $ipame%an) mui$

  #ipea%ti/ le"i# mu$a# tetai% untu% mengi%uti pem"ela+aan& Antaa alat ,isual (ang "!le#

  $iguna%an a$ala# sepeti tele,is(en $an +uga mengguna%an te%n!l!gi I& Seaa umumn(a)

  I mampu untu% mening%at%an m!ti,asi) selain $aipa$a $apat meneap%an asa ingin "esaing

  $engan $ii sen$ii $an +uga $apat mem"ina %e(a%inan mui$ itu sen$ii #!mas) 1992&

  Selain itu +uga) @l!ian 2004) tela# men(ata%an enam %ele"i#an mengguna%an I

  iaitu.

  Se"agai alat "antu menga+a

  Alat untu% menilai mui$

  Alat penguusan pem"ela+aan

  Se"agai alat untu% "e%!muni%asi

  Alat untu% mempe"ai%i %ae$a# e%spl!asi pem"ela+aan) $an

  Se"agai alat pemu$a# aa

  Melalui %ae$a# ini) mui$ #ipea%ti/ a%an $apat mengi%uti p!ses penga+aan $an

  pem"ela+aan $engan "ai% %eana) $engan a$an(a pegea%an gam"a $an $iseta%an $engan

  %esan "un(i a%an $apat menai% minat mui$ ini& 3le# itu) tumpuan pa$a pela+aan a%an

  "etam"a#) $an guu +uga pelu "i+a% untu% men(esuai%an %ae$a# ini $engan pela+aan (ang

  ingin $isampai%an %epa$a mui$&

 • 7/21/2019 Ciri2 & Perkembangan Kanak2 Khas Sem Sept 2011 (2)

  25/27

  3le# (ang $emi%ian) $apat $in(ata%an $i sini) melalui pe"inangan (ang tela#

  $in(ata%an +elas menun+u%%an te$apat pe"e6aan pe%em"angan %ana%-%ana% #ipea%ti/ $an

  +uga %ana%-%ana% n!mal& etapi) 'alau apa pun pe"e6aann(a) mee%a masi# memelu%an

  pen$i$i%an $an pe#atian $aipa$a i"u "apa) $an guu untu% memasti%an mee%a men$apat apa

  (ang se#ausn(a mee%a pe!le#i& Selain $aipa$a itu) i"u "apa #aus pe%a untu% memasti%an

  ana%-ana% mee%a ti$a% $i man+a%an $an "etin$a% $i lua %a'alan&

  *agi guu-guu pula) %ae$a# penga+aan (ang $in(ata%an se$i%it se"an(a% a%an $apat

  mem"antu guu-guu untu% menanggani mui$ #ipea%ti/ $i $alam %elas& Segala usa#a (ang

  $ila%u%an !le# guu a$ala# untu% memasti%an #a% untu% men$apat pen$i$i%an $apat $i"ei%an

  %epa$a semua mui$ ti$a% %ia apa masala# (ang $i#a$apin(a&

  4855 pata# pe%ataan

  RU+UKAN

 • 7/21/2019 Ciri2 & Perkembangan Kanak2 Khas Sem Sept 2011 (2)

  26/27

  Alm() M& 1984&A Child Right o !lay. "n #. $. %ro&n '()*, Administrating $or +oung

  Children& ?as#ingt!n.

  @agen R& 1981. Animal !lay %ehaviour& 3F/!$ Uni,esit( Pess&E$uati!nal ee$s

  @l!ian) L& 2004& Uses 3/ e#n!l!g( #at Supp!t ?it# Speial E$uati!nal ee$s)

  in @l!ian) L& an$

 • 7/21/2019 Ciri2 & Perkembangan Kanak2 Khas Sem Sept 2011 (2)

  27/27

  '''aum&m(

  '''&si"$&!m

  >u#a(ati Da6i$ 24 Sept 2009&2enanaggani Ana01Ana0 -ipera0tif& Utusan Mala(sia&

  :ipe!le# pa$a 4 Sept 2010 $aipa$a #ttp.CC'''&utusan&!m

  http://www.harum.my/http://www.scribd.com/http://www.utusan.com/http://www.harum.my/http://www.scribd.com/http://www.utusan.com/