Ciri-ciri Sekolah Dan Murid Bestari

Embed Size (px)

Text of Ciri-ciri Sekolah Dan Murid Bestari

 • 8/4/2019 Ciri-ciri Sekolah Dan Murid Bestari

  1/22

  17

  Soalan Tugasan

  Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu

  Sekolah Bestari ialah institusi pembelajaran yang direka semula daripada segi amalan

  pengajaran dan pembelajaran sekolah bagi menyediakan kanak-kanak zaman

  maklumat. Institusi ini melengkapkan pelajar supaya boleh belajar sepanjang hayat

  kerana maklumat berubah dengan pesat pada zaman maklumat. Maka Sekolah Bestari

  di Malaysia merupakan institusi pembelajaran yang direka semula secara sistematik

  daripada segi amalan pengajaran dan pembelajaran dan pengurusan sekolah dengan

  tujuan untuk membantu kanak-kanak menghadapi zaman maklumat yang berasaskan

  dua perkara penting iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan nilai-nilai murni serta

  kepakaran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).

  1. Sediakan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan

  Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek. Pakej tersebut hendaklah

  disediakan dalam bentuk unit portfolio.

  2. a) Berdasarkan pakej aktiviti yang telah disediakan diatas, anda dikehendaki

  menyediakan Rancangan Pembelajaran Harian yang lengkap untuk

  dilaksanakan dalam tempoh pengajaran dan pembelajaran selama satu jam di

  dalam bilik darjah. Pendekatan perlu dilaksanakan dengan mengintegrasikan

  pengajaran dan pembelajaran elemen-elemen bestari dalam ruangan prosedur.

  b) Bagi melaksanakan prjek ini, anda dikehendaki :

  I. menyediakan nota ringkas sekurang-kurangnya merujuk :

  a. ciri-ciri sekolah bestari dan pelajar bestari

  b. prosedur dan pengendalian Pembelajaran Bestari

  c. merancang, membina dan mentadbir pakej aktiviti p&p

  Bestari

  d. merancang dan menyediakan Rancangan PembelajaranHarian gaya Pembelajaran Model Bestari.

 • 8/4/2019 Ciri-ciri Sekolah Dan Murid Bestari

  2/22

  18

  Soalan Tugasan 2.

  Soalan A : Ciri-ciri Sekolah Bestari dan Pelajar Bestari

  Sekolah Bestari

  Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia (2008), Pembestarian Sekolah ialah satu

  proses untuk mencapai matlamat pendidikan negara dan membantu murid menghadapi

  era teknologi maklumat melalui:

  a) Pembekalan infrastruktur ICT ke sekolah;

  b) Keupayaan guru mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan

  pembelajaran; dan

  c) Pentadbir sekolah berupaya menggunakan sistem pengurusan

  berkomputer untuk meningkatkan proses pentadbiran.

  Ciri-Ciri Sekolah Bestari

  Ciri-Ciri Sekolah Bestari secara umum:

  Pembelajaran Kendiri Berasaskan ICT

  Sistem Pengurusan Sekolah Berbantukan ICT

  Persekitaran yang Kondusif bagi Pembelajaran

  Pentadbir dan Guru yang Profesional

  Pengintegrasian ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

  Pentaksiran yang Berterusan bagi Menyokong Pengajaran dan Pembelajaran

  Penglibatan serta Sokongan Tinggi daripada Ibu Bapa dan Komuniti

 • 8/4/2019 Ciri-ciri Sekolah Dan Murid Bestari

  3/22

  19

  Sekolah bestari merupakan penaja serta peneraju kepada perubahan kesemua aspek

  pendidikan seperti cara pengurusan sekolah, organisasi bilik darjah, penggunaan masa,

  pengukuran pencapaian, tugasan pelajar, tanggungjawab, hubungan sekolah dengan

  masyarakat setempat dan persekitaran. Sekolah bestari akan menampilkan ciri-ciri

  yang membezakannya daripada sekolah-sekolah sedia ada. Antaranya ialah:

  Sekolah bestari akan dihubungkan melalui jaringan kawasan tempatan untuk

  berkongsi maklumat melalui telekonferensing, pengkalan data dan mel elektrik.

  Sekolah bestari akan dihubungkan melalui jaringan kawasan luas ke sekolah

  lain, organisasi daerah, negara serta dunia.

  Sekolah bestari juga akan dapat disesuaikan mengikut kehendak guru, pelajar

  dan pentadbir dengan menyediakan pelbagai perisian aplikasi.

  Sekolah bestari akan dihubungkan melalui jaringan kawasan tempatan untuk

  berkongsi maklumat melalui telekonferensing, pengkalan data dan mel elektrik.

  Sekolah bestari akan dihubungkan melalui jaringan kawasan luas ke sekolah

  lain, organisasi daerah, negara serta dunia.

  Sekolah bestari juga akan dapat disesuaikan mengikut kehendak guru, pelajar

  dan pentadbir dengan menyediakan pelbagai perisian aplikasi.

 • 8/4/2019 Ciri-ciri Sekolah Dan Murid Bestari

  4/22

  20

  Contoh Ciri-ciri Sekolah Bestari.

  Peralatan sekolah contohnya :

  Mempunyai 37 buah komputer (PC).

  Menyediakan 2 buah notebook.

  Mempunyai 4 buah laser printer.

  Mempunyai 2 buah LCD Projector Screen.

  Penggunaan kamera digital, tape drive, CD writer, scanner, CD-ROM Server dan

  Communication Server.

  Ciri-ciri

  sekolah

  Bestari

  Peralatan

  Sekolah

  Sistem

  Pengurusan

  Kawalan dan

  Keselamatan

  Pengoperasian

  komputer

 • 8/4/2019 Ciri-ciri Sekolah Dan Murid Bestari

  5/22

  21

  Sistem pengurusan sekolah bestari, contohnya :

  merupakan satu aplikasi pengurusan sekolah yang serba lengkap termasuklah

  P&P sebagai salah satu komponen penting di dalamnya.

  Sistem pengurusan sekolah yang dahulunya menggunakan pen, kertas dansistem fail, kini telah beransur-ansur bertukar kepada penggunaan data-data

  dalam komputer.

  Terbahagi kepada 9 bahagian :

  i. Urus Tadbir Sekolah

  ii. Pengurusan Sumber Pendidikan

  iii. Pengurusan Sumber Manusia

  iv. Pengurusan Kemudahan

  v. Pengurusan Asrama

  vi. Pengurusan Kewangan

  vii. Pengurusan Teknologi

  viii. Pengurusan Sumber Luar

  ix. Pengurusan Hal Ehwal Murid

  Kawalan & keselamatan contohnya :

  Setiap pengguna BESTARI akan diberikan:

  a) ID pengguna (username)

  b) Kata laluan (password)

  Dapat disahkan melalui proses log masuk.

  Pengoperasian komputer yang ada di sekolah bestari, contohnya :

  Setiap guru dan murid diberikan akaun sendiri dan boleh mengakses maklumat

  semasa proses p&p berlangsung.

  Mereka juga mempunyai folder sendiri, Drive I untuk staf dan drive J untuk murid.

 • 8/4/2019 Ciri-ciri Sekolah Dan Murid Bestari

  6/22

  22

  Ciri ciri Pelajar Bestari :

  1. Terdapat dua gaya pembelajaran dalam pengajaran bertari iaitu :

  o Gaya Pembelajaran Dunn dan Dunn iaitu meliputi aspek persekitaran,

  emosi, sosiologi, fizikal dan juga psikologi

  o Gaya Pembelajaran Deria ( VAK ) iaitu meliputi aspek Visual, Auditori dan

  juga Kinestatik.

  2. Kecergasan Pelbagai.

  o Kecergasan Pelbagai terbahagi kepada lapan komponen iaitu Verbal

  Linguistik, Logik Matematik, Visual Ruang, Kinestatik, Muzik,

  Intrapersonal, Interpersonal dan Naturalis.

  o Verbal linguistik : kebolehan menggunakan bahasa (kata-kata) secara

  berkesan dalam lisan dan penulisan, termasuklah kebolehan mengingat,

  meyakini orang lain serta bercakap.

  o Logik matematik : kebolehan menggunakan nombor secara berkesan

  dan bijak berhujah termasuklah memahami kolompok nombor asas prinsip

  sebab-akibat serta kebolehan menjangka. Cekap menyelesaikan

  masalah, suka meneroka dan menganalisis, mengemukakan soalan dan

  jawapan logik, boleh menguji hipotesis serta berfikir secara heuristik.

  Minat terhadap komputer dan media teknologi dan suka melakukan

  eksperimen.

  o Visual ruang : kemampuan mengamati dunia visual dan ruang serta

  melahirkan pengamatan tersebut dalam bentuk imaginasi yang

  diterjemahkan dalam bentuk lakaran grafik. Peka terhadap warna, garis,bentuk dan hubungkait yang terdapat antara unsur-unsur itu. Suka

  membaca peta, melukis, carta, jadual, video, foto dan bahan-bahan

  multimedia.

  o Kinestatik : kemampuan menggunakan anggota badan untuk meluahkan

  idea dan perasaan. Ada kemahiran fizikal seperti koordinasi,

 • 8/4/2019 Ciri-ciri Sekolah Dan Murid Bestari

  7/22

  23

  keseimbangan dalam ketangkasan, kekuatan, keanjalan dan kelenturan

  anggota badan. Suka bergerak, belajar secara hands-on terutama kraf

  yang melakukan dengan tangan. Banyak menggunakan pergerakan

  badan untuk berkomunikasi.

  o Muzik : kemampuan untuk mendiskriminasikan ritma, kelangsingan dan

  melodi dalam hasilan muzik. Mudah mengingat melodi dan suka

  menyanyi. Suka instrumen muzik, kedai muzik dan konsert. Mudah belajar

  dan ingat melalui lirik lagu dan suka belajar sambil mendengar muzik.

  o Interpersonal : kemampuan mengamati dan memahami mood, kehendak

  dan perasaan lain. Berkebolehan bertindak dengan bijak terhadap

  petanda-petanda interpersonal seperti mimik muka, suara dan lenggok

  badan. Mempunyai kemahiran bergaul dengan berkesan, memimpin dan

  mengurus manusia, menjadi pendengar dan perunding yang baik serta

  suka belajar dan bekerjasama dalam kumpulan.

  o Intrapersonal : mempunyai kesedaran kendiri iaitu berupaya memberi

  gambaran yang tepat tentang kekuatan dan kelemahan diri, emosi,

  kehendak dan kemampuan mendisiplinkan diri. Suka bekerja secara

  bersendirian dan mampu mengurus perasaan sendiri.

  o

  Naturalis : mempunyai kecenderungan terhadap alam sekitar, iaitu bolehmengenali pelbagai jenis haiwan, pokok dan tanaman. Memahami alam

  semulajadi dan kaitan saintifik. Mengabil berat tentang kelakuan, ciri dan

  keperluan binatang. Suka berkebun, menanam bunga dan hortikultur.

  3. Kompetensi Kecerdasan Emosi ( EIC ).

  Kecerdasan emosi ialah situasi apabila aspek kerohanian perlu diberi

  keutamaan dalam kehidupan. Kecekapan emosi dikategorikan kepada dua iaitu kecekapan personal dan

  kecekapan sosial.

  Kecekapan personal :

  o Kesedaran kendiri

  Kesedaran emosi kendiri mengenali emosi dan kesannya

 • 8/4/2019 Ciri-ciri Sekolah Dan Murid Bestari

  8/22

  24

  Ketepatan taksiran kendiri mengetahui kekuatan dan

  kelemahan sendiri.

  Keyakinan kendiri mempunyai keyakinan dan keupayaan

  kendiri.

  o Pengurusan pengawalan kendiri

  Kawalan diri - menguruskan emosi yang tidak stabil tertekan

  dengan desakan.

  Kebolehpercayaan - mengekalkan piawai kejujuran dan

  ketulusan serta keikhlasan hati

  Kesungguhan menunaikan tanggungjawab dalam mencapai

  prestasi diri.

  Penyesuaian diri keanjalan dalam menangani perubahan dan

  cabaran.

  Inovasi kebolehan menjana idea-idea bernas dan makluamt

  terkini serta kreatif.

  o Motivasi

  Dorongan pencapaian kesungguhan untuk mencapai

  kecemerlangan

  Komitmen

  berusaha mencapai sasaran organisasi, sekolahatau pasukan

  Inisiatif kesediaan untuk bertindak dan mencari peluang.

  Optimis mempunyai kesabaran dalam mencapai matlamat

  dan menempuhi halangan dan kekecewaan dengan tenang.

  Kecekapan sosial :

  o Empati

  Memahami orang lain menyedari perasaan dan perspektif

  orang lain serta berminat pada apa yang dilakukan oleh orang

  lain.

  Membangunkan orang lain menyedari keperluan

  pembangunan orang lain

 • 8/4/2019 Ciri-ciri Sekolah Dan Murid Bestari

  9/22

  25

  Berorentasikan orang lain mengenali, menyertai dan

  memenuhi keperluan pelanggan

  Kepelbagaian peluang menjaga peluang-peluang melalui

  individu berlainan.

  o Kemahiran sosial

  Pengaruh kebolehan menggunakan teknik-teknik memujuk

  yang berkesan

  Komunikasi kebolehan mendengar dengan terbuka serta

  menghantar mesej yang meyakinkan

  Pengurusan konflik kebolehan berunding dan menyelesaikan

  pergaduhan serta mengelakkan persengketaan

  Kepimpinan kebolehan memberikan inspirasi atau semangat

  dan panduan kepada individu dan kumpulan

  Pemangkin perubahan kebolehan memulakan dan

  menguruskan perubahan.

  Soalan B : Gaya Pengajaran dan Pembelajaran Bestari

  Gaya Pembebelajaran : Model Dunn & Dunn

  Model Dunn & Dunn dicipta oleh Dr Rita Dunn dan Dr Kenneth Dunn. Model ini

  mencadangkan bahawa gaya pembelajaran seseorang pelajar bergantung kepada

  unsur-unsur seperti :

  Persekitaran

  Emosi

  Sosiologi

  Fizikal

  Psikologi

 • 8/4/2019 Ciri-ciri Sekolah Dan Murid Bestari

  10/22

  26

  Stimulus Unsur Ciri

  Alam Sekitar

  Bunyi Suka belajar tanpa bising atau dengan bunyi latarbelakang seperti muzik.

  Cahaya Suka belajar di tempat yang cerah atau di tempat yang kurang cahaya

  Suhu Suka belajar di tempat yang sejuk atau di tempat yang panas

  PolaSuka belajar di tempat formal yang ada kerusi dan meja atau di tempat tidak formal sepertiberbaring atau duduk di lantai.

  Emosi

  Motivasi Boleh merangsang diri untuk belajar atau perlu dirangsang oleh guru.Ketabahan Boleh belajar dalam masa yang panjang atau boleh belajar dalam masa yang pendek.

  Tanggungjawab Bertanggungjawab untuk belajar atau perlu bimbingan oleh guru.

  StrukturSuka belajar mengikut jadual waktu atau suka belajar sekiranya lebih masa diberi untuksesuatu mata pelajaran atau perkara.

  Sisiologi

  Sendiri Suka belajar dengan sendiri

  Pasangan Suka belajar secara pasangan.

  Rakan sebaya Suka belajar dengan rakan sebaya.

  Pasukan Suka belajar dalam pasukan.

  Guru Suka belajar dengan guru di sebelahnya.

  Pelbagai cara Boleh belajar dengan mana-mana cara tersebut di atas.

  Fizikal

  Persepsi Suka belajar dengan benda atau pengalaman maujud atau dengan perkara abstrak.

  Makan Suka atau tidak suka makan minum semasa belajar.

  Waktu Suka belajar sesuatu mata pelajaran pada waktu yang sesuai atau pada bila-bila masa.

  Gerakan Suka atau tidak suka bergerak semasa belajar.

 • 8/4/2019 Ciri-ciri Sekolah Dan Murid Bestari

  11/22

  27

  Psikologi

  Global atauAnalitik

  Pelajar global suka belajar secara menyeluruh; pelajar analitik suka belajar mengikuturutan dan membuat analisis.

  Otak kiri atauOtak kanan

  Pelajar yang lebih memproses maklumat di otak kiri suka belajar bahagian-bahagian,bahasa, dan membuat pengiraan dan analisis;pelajar yang lebih memproses maklumat diotak kanan suka belajar secara keseluruhan, membuat sintesis,melukis, membuat gerakandan mencipta sesuatu,

  Impulsif atauReflektif

  Pelajar yang impulsif bertindak secara spontan manakala pelajar yang reflektif berfikirsebelum bertindak.

 • 8/4/2019 Ciri-ciri Sekolah Dan Murid Bestari

  12/22

  28

  Tiga ciri yang dipilih berdasarkan Gaya Pembelajaran Dunn & Dunn

  Persekitaran : Melibatkan persekitaran samada dari aspek bunyi,

  pencahayaan, tempat serta situasi dan sebagainya.

  Sosiologi : Melibatkan keselesaan / kesesuaian pelajar untuk belajar

  secara sendirian, berpasangan, berkumpulan atau dampingan guru.

  Psikologi : Melibatkan keupayaan berfikir seseorang murid / kemahiran

  kognitif, contohnya dalam membuat analisis, pengiraan, pemahaman serta

  proses sainstifik

  Strategi pembelajaran bestari yang dipilih bersesuaian dengan ciri-ciri model

  Dunn & Dunn.

  CIRI : SOSIOLOGI

  STRATEGI : STRATEGI KOLABORATIF

  HURAIAN :

  Pelajar menguasai dan mengamalkan kemahiran sosial serta nilai murni. Hal ini

  membolehkan pelajar dapat berinteraksi dan bekerjasama untuk melaksanakantugas.

  Strategi ini juga membantu murid meningkatkan ciri-ciri interpersonal iaitu

  mempunyai kemahiran bergaul dengan berkesan, memimpin dan mengurus

  serta menjadi pendengar dan perunding yang baik.

  Strategi ini merupakan satu proses menghasilkan sesuatu tugasan besar secara

  kerjasama / kolektif dengan pihak berlainan ATAU melakukan tugasan kecil yang

  berlainan tetapi mempunyai hasrat dan matlamat yang sama.

  Interaksi antara ahli digalakkan bagi melaksanakan tugasan sacara bersama-

  sama melalui perkongsian bahan, kemahiran dan tolong menolong.

  Contoh aktiviti seperti permainan berpasukan, kuiz berkumpulan, sumbang

  saran dan sebagainya.

 • 8/4/2019 Ciri-ciri Sekolah Dan Murid Bestari

  13/22

  29

  CIRI : PERSEKITARAN

  STRATEGI : STRATEGI KONTEKS LUAR

  HURAIAN :

  Strategi ini melibatkan interaksi dengan pelbagai pihak tidak kira di dalam dan

  luar kelas.

  Ia memastikan pelajar disediakan peluang yang secukupnya untuk menjadikan

  pembelajaran melalui pengalaman dan interaksi yang mereka alami adalah

  bermakna.

  Pembelajaran berasaskan aktiviti iaitu memberi peluang kepada pelajar untuk

  mengalami dan meneroka untuk mendapatkan pengetahuan baru.

  Contoh aktiviti seperti bengkel, kajian luar, lawatan sambil belajar, mengadakan

  projek dan sebagainya.

  CIRI : PSIKOLOGI

  STRATEGI : STRATEGI METAKOGNITIF

  HURAIAN :

  Metakognitif merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesedaran mengenai

  proses berfikir. Apabila kesedaran ini wujud, pelajar dapat mengawal fikiranyadengan merancang, dan menilai apa yang dipelajari.

  Strategi ini melibatkan kesedaran apa yang diketahui dan tidak diketahui oleh

  seseorang pelajar, dan disusuli dengan aktiviti pengayaan dan pemulihan.

  Pelajar digalakkan menjana idea secara kritis untuk mengaplikasikan

  pengetahuanya bagi menyelesaikan sesuatu masalah.

  Contoh aktiviti termasuklah penyoalan, refleksi dan lain-lain.

 • 8/4/2019 Ciri-ciri Sekolah Dan Murid Bestari

  14/22

  30

  Gaya Pembelajaran : VAK (visual, auditori, kinestatik)

  Ciri ciri pelajar yang mengamalkan gaya pembelajaran VAK (visual, auditori,

  kinestatik)

  GayaPembelajaran

  Ciri pelajarAktiviti pengajaran dan

  pembelajaranVisual Mudah mengingat maklumat yang

  disampaikan dalam bentuk visualseperti gambar dan rajah

  Mudah mengikuti arahan bertulis.

  Mudah menggambarkan maklumatdalam minda walaupun tanpa teks

  Peka terhadap komunikasi non-verbal dapat membaca ekspresimuka dan postur

  Mengingat sesuatu pembelajarandengan mencatat nota dan arahan

  Kad imbasan Menyain

  perbendaharaan katabaru dan menulissemula

  Menggambarkan

  maklumat yang dibacadan melakar dalambentuk lukisan, rajahatau grafik

  Guna warna yangberbeza-beza untukmenandakan perkarapenting dalam nota

  Kinestatik Belajar dengan baik melaluipengalaman dan mengambil

  bahagian secara aktif melalui aktivitifizikal.

  Mudah belajar melalui aktivitihands-on seperti dalam pendidikan

  jasmani dan teater

  Suka kerja lapangan

  Menunjukkan kemahiran motorkoordinasi badan yang baik danmahir dalam sukan atau lakonanserta kerja tangan sepertimengubahsuai sesuatu dan seni

  kraftangan.

  Lakonan atau bahanmaujud untuk

  menjelaskan maknaperbendaharaan kataatau teks yang dibaca

  Melukiskan situasiberkomunikasi.

  Melihat situasisebenar ataumelaksanakansimulasi mengikurkonteks sebenar.

  Auditori Lebih mudah mengikuti danmengingati maklumat dengan caramendengar perbualan formal dantidak formal

  Boleh mengingati maklumat melaluipembacaan kuat atau

  Melaksanakan latihtubi.

  Belajar melaluiberkomunikasidengan rakan sebayaatau orang lain dalam

 • 8/4/2019 Ciri-ciri Sekolah Dan Murid Bestari

  15/22

  31

  menggerakkan bibir semasamembaca

  Dapat mengukuhkan ingatandengan cara mendengar semularakaman, mengajar rakan dan

  berbincang. Menunjukkan ketrampilan

  berbahasa secara lisan dan bertulis

  Ada bakat muzik dan sensitif padanada, ritma dan irama

  Sensitif terhadap bunyi-bunyibahasa yang berbeza-beza danmudah mempelajari bahasa baru.

  situasi

  Mendengar programatau rancangan yangdisiarkan di radio atautelevisyen.

 • 8/4/2019 Ciri-ciri Sekolah Dan Murid Bestari

  16/22

  32

  Soalan-Soalan Tambahan Berdasarkan Aras.

  Soalan-soalan yang dibina adalah berdasarkan aras-aras dalam Taksonomi

  Bloom. Taksonomi bloom mula diperkenalkan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956.

  Taksonomi bloom mengkategorikan kemahiran dan objektif yang ingin dicapai

  oleh pelajar kepada 3 domain iaitu kognitif, afektif dan motor-psiko. Domain

  kognitif digunakan untuk mengukur kemahiran intelektual. Manakala domain

  afektif digunakan untuk mengukur kemahiran generik, yang telah diterapkan

  kepada pelajar melalui penglibatan pelajar dalam persatuan-persatuan dan juga

  dalam pelbagai perbincangan secara berkumpulan seperti dalam kursus

  rekabentuk sistem dan sebagainya. Domain motor-psiko pula bertujuan

  mengukur kemahiran praktikal dan teknikal. Kemahiran kognitif merupakan

  domain taksonomi yang digunakan untuk mengukur kemahiran intelektual

  berdasarkan satu hirarki kognitif yang disusun dari aras rendah hingga ke aras

  tinggi iaitu aras pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan

  penilaian.

  TAHAP ISTILAH

  Pengetahuan

  Ingat kembali, mengenal idea, fakta asas,

  definisi teori, hukum, tarikh, peristiwa dll

  daripada pembelajaran yang lepas.

  Nyatakan,

  terangkan,

  namakan, labelkan.

  KefahamanMengubah kefahaman daripada satu bentuk

  kepada satu bentuk yang lain, menyatakan

  idea-idea utama dalam ayat sendiri,

  menterjemah, memberi contoh kepada konsep,

  menterjemah draf.

  Pilih, terangkan,

  tulis semula.

 • 8/4/2019 Ciri-ciri Sekolah Dan Murid Bestari

  17/22

  33

  Aplikasi

  Menggunakan maklumat dalam situasi yang

  baru, termasuk menyelesaikan masalah

  menggunakan prinsip, kaedah, hukum, teori,

  formula. Bina graf daripada data, dll.

  selesaikan,

  ramalkan, cari,

  kesilapan, bina alat.

  Analisis

  Sesuatu yang kompleks dipecahkan kepada

  yang kecil, bezakan fakta daripada pendapat,

  kaitan kenal di antara bahagian, kenali struktur

  organisasi.

  Bezakan, pasti, pilih.

  Sintesis

  Menyepadu, mencantum idea menjadi satu,

  usaha tersendiri, menyelesaikan masalah,

  membuat ramalan, membuat klasifikasi.

  Bina, hasilkan,

  susun, kembangkan.

  Penilaian

  Membuat pertimbangan termasuk memberirasional atas alasan dalaman atau luaran,menafsir dan mengkritik

  Pilih, berikan alasan,kritikan, buktikan.

 • 8/4/2019 Ciri-ciri Sekolah Dan Murid Bestari

  18/22

  34

  Soalan aras pengetahuan

  1. Siapakah orang luar yang mula-mula datang ke Sarawak? (aras rendah)

  2. Siapakah James Brooke? (aras rendah)

  3. Bagaimana James Brooke boleh terlibat dengan pentadbiran Sarawak? (aras

  sederhana)

  4. Siapa yang meminta bantuan James Brooke? (aras sederhana)

  5. Mengapa bantuan diperlukan? (aras tinggi)

  6. Apa yang berlaku selepas pemberontakan berjaya dihapuskan? (aras tinggi)

  Soalan aras pemahaman

  1. X ialah kawasan...

  a. Pedalaman

  b. Pantai barat

  c. Pantai timur

  d. Pesisiran pantai

  (aras rendah)

  2. Terangkan bagaimana James Brooke baleh campurtangan dalam

  pentadbiran negeri Sarawak. (aras sederhana)

  3. Tulis semula rentetan cerita kedatangan kuasa luar di Sarawak.

  (aras tinggi)

  X

  Di bawah kekuasaan pemimpin tempatan

  Ditadbir oleh Tuai Rumah atau Ketua Rumah

  Panjang

 • 8/4/2019 Ciri-ciri Sekolah Dan Murid Bestari

  19/22

  35

  Soalan aras aplikasi

  1. Antara kaum berikut, yang manakah tinggal di kawasan pedalaman?

  I. Kelabit

  II. Murut

  III. Penan

  IV. Bidayuh

  A. I, II dan IV

  B. I, II dan III

  C. I, III dan IV

  D. II, III dan IV

  (aras rendah)

  2. Apakah yang akan berlaku sekiranya James Brooke tidak datang keSarawak ketika pemberontakan di Kuching berlaku? (aras sederhana)

  3. Mengapakah kawasan pesisiran pantai dipilih sebagai kawasan

  petempatan? (aras tinggi)

  Soalan aras analisis

  1. Antara berikut, yang manakah tugas penting seorang ketua rumah

  panjang?A. Menyebar ajaran Islam kepada penghuni rumah

  B. Mentadbir hal-ehwal suku kaum tertentu

  C. Membangunkan ekonomi penghuni rumah panjang

  D. Mengutip cukai dari setiap penghuni

  (aras rendah)

  2. Pentadbiran Kesultanan Brunei di Sarawak telah di bahagikan kepada

  beberapa jajahan kerana

  A. Kerja-kerja pentadbiran dapat dipermudahkan

  B. Penduduk-penduduk tempatan berpeluang untuk mengambil

  bahagian dalam pentadbiran tempatan

  C. Corak pemerintahan ini akan dijadikan contoh kepada pemerintah-

  pemerintah yang lain

  D. Segala bentuk pemberontakan dapat dielakkan

  (aras sederhana)

 • 8/4/2019 Ciri-ciri Sekolah Dan Murid Bestari

  20/22

  36

  3. Apakah perbezaan diantara penduduk di kawasan pedalaman dan pesisir

  pantai? (aras tinggi)

  Soalan aras sintesis

  1. Lengkapkan jadual di bawah :

  Kaum utamaPentadbiran awalKuasa yang pernah menjajah

  (aras rendah)

  2. Pilih urutan peristiwa dengan betul.

  (aras sederhana)

  Sultan Brunei melantik James Brooke sebagai Gabenor (1841)

  Meminta bantuan James Brooke

  Sarawak berada di bawah pengaruh Kesultanan Brunei

  Sultan Brunei menghantar Pangeran Muda Hashim

  Rakyat Sarawak memberontak

  Pangeran berjanji menyerahkan Kuching kepada James Brooke

  Pemberontakan Berjaya dihapuskan

  Pangeran Muda Hashim mungkir janji

  James Brooke pergi berjumpa dengan Sultan Brunei

  Pangeran Indera Mahkota memerintah Sarawak

  1

 • 8/4/2019 Ciri-ciri Sekolah Dan Murid Bestari

  21/22

  37

  3. Pada pendapat anda, penyataan yang manakah menunjukkan sebab

  Kesultanan brunei membahagikan kawasan Sarawak kepada beberapa

  bahagian?

  A. Memudahkan Sarawak ditadbir

  B. Memonopoli hasil yang terdapat di kawasan jajahan

  C. Membolehkan pembesar yang berjasa dipilih menjadi wakil

  Kesultanan Brunei

  D. Menjadikan empayar dan jajahan takluk Kesultanan Brunei menjadi

  semakin luas dan kuat

  (aras tinggi)

  Soalan aras penilaian

  1. Berikan pendapat anda, mengapa James Brooke hendak menguasaiSarawak. (aras rendah)

  2. Apakah bukti Sarawak pernah dijajah oleh kuasa luar? (aras sederhana)

  3. Pada pendapat kamu, jika James Brooke tidak menjajah Sarawak, adakah

  Sarawak akan bergabung dengan Malaysia? (aras tinggi)

 • 8/4/2019 Ciri-ciri Sekolah Dan Murid Bestari

  22/22

  38

  Rujukan :

  Aqilah (2009) Teori Taksonomi Bloom.

  http://pkukmweb.ukm.my/~upak/pdffile/2008E/aqilah.pdf .

  Bahagian Teknologi Pendidikan (2009) Sejarah Sekolah Bestari. (atas talian)

  http://www.moe.edu.my:8080/web/guest/informasi/soalan_lazim/sejarah_bestari

  Modul 4: pengujian, pengukuran dan penilaian(2008)

  http://hea.ump.edu.my/images/asdc/MODUL%204%204B.doc .

  Mohamad fauzi yunus (1996) Pembinaan Soalan Dan Analisis itemhttp://ujid.tripod.com/education/penilaian.pdf .

  Mohammad Solehin (2008) Sekolah Bestari Malaysia. (atas talian)

  http://www.smkevii.edu.my/index.php?option=com_content&view=article&id=81&

  Itemid=100

  Mok Soon Sang (2002) Pendidikan Di Malaysia. Petaling Jaya : Kumpulan Budiman

  Sdn. Bhd.

  Tuan Jah Tuan Yusof (2008) Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa

  Melayu. Kuala Lumpur : Universiti Terbuka Malaysia.

  http://pkukmweb.ukm.my/~upak/pdffile/2008E/aqilah.pdfhttp://pkukmweb.ukm.my/~upak/pdffile/2008E/aqilah.pdfhttp://www.moe.edu.my:8080/web/guest/informasi/soalan_lazim/sejarah_bestarihttp://www.moe.edu.my:8080/web/guest/informasi/soalan_lazim/sejarah_bestarihttp://hea.ump.edu.my/images/asdc/MODUL%204%204B.dochttp://hea.ump.edu.my/images/asdc/MODUL%204%204B.dochttp://ujid.tripod.com/education/penilaian.pdfhttp://ujid.tripod.com/education/penilaian.pdfhttp://www.smkevii.edu.my/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=100http://www.smkevii.edu.my/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=100http://www.smkevii.edu.my/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=100http://www.smkevii.edu.my/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=100http://www.smkevii.edu.my/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=100http://ujid.tripod.com/education/penilaian.pdfhttp://hea.ump.edu.my/images/asdc/MODUL%204%204B.dochttp://www.moe.edu.my:8080/web/guest/informasi/soalan_lazim/sejarah_bestarihttp://pkukmweb.ukm.my/~upak/pdffile/2008E/aqilah.pdf