33
JABATAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

JABATAN PENDIDIKAN KHASKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Page 2: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

CIRI-CIRI KANAK-KANAKPEMULIHAN

DAN PERANAN SERTA

TANGGUNGJAWAB GURUPEMULIHAN KHAS

Page 3: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu
Page 4: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

SIAPA DIA KANAK-KANAK PEMULIHAN ?

Page 5: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

“ kanak-kanak pemulihan adalah kanak-kanak yang mempunyai intelek dan kecerdasan yang rendah juga kurang berkebolehan menerima pendidikan biasa.”

-AE TANSLEY DAN R.CULLIFORD-

Page 6: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

“ kanak-kanak pemulihan ialah kanak-kanak yang kurang taakul, kurang berkemampuan membuat sesuatu keputusan atau kesimpulan dan kurang memahami tentang perkara-perkara yang agak abstrak.”

-M.FCLOUGH-

Page 7: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

“ kanak-kanak yang gagal menerima pelajaran dan mereka ini berkemampuan mempunyai kecerdasan yang tinggi, yang sederhana dan di bawah paras sederhana. Kita tidak masukkan kategori kanak-kanak yang terlalu lemah (mentally retarded).”

-SHARIFAH RAHMAH ALI-

Page 8: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

EMOSI DAN TINGKAHLAKUEMOSI DAN TINGKAHLAKUEMOSI DAN TINGKAHLAKUEMOSI DAN TINGKAHLAKU

SOSIALSOSIALSOSIALSOSIAL

KESIHATANKESIHATANKESIHATANKESIHATAN

KESEDIAAN BELAJARKESEDIAAN BELAJARKESEDIAAN BELAJARKESEDIAAN BELAJAR

PENGAMATANPENGAMATANPENGAMATANPENGAMATAN

Page 9: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

EMOSI DAN TINGKAHLAKU

1. Perasaan rendah diri

2. Perasaan risau

3. Sedih / hiba / duka

4. Cepat bosan / jemu terhadap pelajaran

5. Takut dengan perkara baru

6. Degil, tidak patuh arahan

7. Pasif

8. Malas

Page 10: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

SOSIAL

1. Gelisah – tidak selesa dengan guru atau rakan

2. Lemah / kurang interaksi dengan rakan.

3. Gemar menghisap atau menggigit jari / kuku.

4. Selalu tidak hadir ke sekolah dengan

pelbagai alasan.

5. Selalu menangis - enggan masuk kelas.

6. Hyper aktif – selalu bergerak dan menganggu

kawan.

Page 11: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

KESIHATAN

1. Lemah tubuh badan serta kurang zat makanan.

2. Tumbesaran tubuh badan tak seimbang

(gemuk/kurus)

3. Tumpuan perhatian terhad- masalah

penglihatan.

4. Lemah gerakan moto-kasar dan halus.

5. Kesihatan terganggu - seperti selalu sakit,

sakit terlalu lama dan teruk.

6. Kurang menjaga kebersihan diri.

Page 12: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

KESEDIAAN BELAJAR

1. Belum bersedia untuk belajar.

2. Kurang perbendaharaan kata.

3. Lemah pemahaman.

4. Kurang keyakinan diri dan rangsangan.

5. Kurang matang – IQ tidak seimbang dengan

umur hayat.

Page 13: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

PENGAMATAN

1. Tidak kenal perbezaan bentuk, saiz,

warna dan turutan.

2. Lemah pendengaran bunyi dan rentak.

3. Keliru konsep ruang dan mencari arah.

4. Lambat mengkelas benda.

5. Kesukaran menghubungkaitkan pelajaran yang lama

dengan yang baru.

6. Tidak dapat menyelesaikan masalah.

Page 14: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

PENGAMATAN

7. Sukar ambil bahagian dalam permainan,

tidak faham undang-undang.

8. Tidak kreatif.

9. Lemah pergerakan dan perbuatan.

10. Lemah daya pemikiran.

11. Tidak boleh / lemah ingat kembali.

Page 15: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu
Page 16: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

SIKAP YANGPERLU DIMILIKI

OLEH

GURU PEMULIHAN

Page 17: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

• SIMPATI

• EMPATI

• DEDIKASI

Page 18: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

ADAKAHADAKAH

ANDAANDAMEMPUNYAIMEMPUNYAI

CIRI-CIRI TERSEBUT ?CIRI-CIRI TERSEBUT ?

Page 19: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

PERANAN GURU PEMULIHAN KHASPERANAN GURU PEMULIHAN KHAS

SEBAGAI PENILAI

PRESKRIPTIF

PENGAJARAN

KHIDMAT BANTU

PERHUBUNGAN

TUGASANTUGASAN

Page 20: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

Peranan Sebagai PenilaiPeranan Sebagai Penilai1. Menyedia dan menjalankan ujian

untuk mengenalpasti murid

murid yang memerlukan pemulihan.

2. Menyedia dan menjalankan ujian

untuk mengenalpasti masalah

pembelajaran.

3. Menyedia dan menjalankan penilaian

berterusan dan merekodkannya.

Page 21: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

PreskriptifPreskriptiff

1. Merancang, menyelia dan melaksana

program individu bagi kanak-kanak

yang mempunyai masalah

pembelajaran tertentu.

2. Mengadakan bengkel atau

demonstrasi pengajaran pemulihan

di mana keadaan memerlukan.

Page 22: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

PengajaranPengajaran

1. Mengajar dan membantu murid

yang lambat dan menghadapi masalah

menguasai kemahiran asas 3M.

2. Mengajar bersama-sama guru mata

pelajaran sebagai ‘team teaching’ /

‘guru pendamping’ sekiranya perlu.

Page 23: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

KhidmatKhidmat BantuBantu

1. Membantu guru-guru merancang dan

membuat penambahbaikkan aktiviti

dan bahan-bahan p & p.

2. Membimbing guru-guru melaksanakan

teknik dan kaedah mengajar murid-murid

yang menghadapi masalah 3M.

Page 24: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

PerhubunganPerhubungan

1. Berbincang dengan ibu bapa atau

penjaga untuk mendapatkan

maklumat dan latar belakang murid.

2. Mengajukan cadangan-cadangan

kepada ibu bapa bagaimana mereka

membantu demi kepentingan

pembelajaran anak-anak mereka.

Page 25: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

TANGGUNGJAWAB GURU PEMULIHAN KHASTANGGUNGJAWAB GURU PEMULIHAN KHAS

1. Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk

murid-murid lemah yang terpilih dari tahun 2

hingga 6.

Keutamaan hendaklah diberi kepada murid-murid

tahun 2 hingga 3. (Tahap 1)

Page 26: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

TANGGUNGJAWAB GURU PEMULIHAN KHASTANGGUNGJAWAB GURU PEMULIHAN KHAS

2 Menjalankan kerja rutin sepanjang tahun:

2.1 Mengenalpasti murid-murid yang

memerlukan program pemulihan.

2.2 Merancang dan menyediakan rancangan

pengajaran serta bahan-bahan pemulihan

(ABM).

2.3 Mengatur jadual waktu untuk pengajaran

kelas pemulihan .

2.4 Mengajar sebagai guru pendamping untuk

membantu guru mata pelajaran asas

sekiranya keadaan memerlukan.

Page 27: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

3. Berjumpa dan berbincang dengan guru,

ibu bapa, penjaga, doktor, pegawai kebajikan

dan pihak-pihak lain yang boleh membantu untuk

mendapatkan maklumat lanjut tentang tingkah

laku, kesihatan dan lain-lain keterangan

mengenai latarbelakang murid-murid.

TANGGUNGJAWAB GURU PEMULIHAN KHASTANGGUNGJAWAB GURU PEMULIHAN KHAS

Page 28: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

4. Melaksanakan penilaian dan merekodkannya

secara berterusan untuk mengetahui

prestasi murid-murid yang mengikuti

kelas pemulihan.

4.1 Laporan prestasi murid

- Ujian formatif

- Ujian sumatif

4.2 Ujian pelepasan KIA 2M

TANGGUNGJAWAB GURU PEMULIHAN KHASTANGGUNGJAWAB GURU PEMULIHAN KHAS

Page 29: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

5. Menyediakan fail individu bagi murid pemulihan .

Fail individu murid mengandungi:

5.1 Borang Pencalonan

5.2 Borang Latarbelakang Murid

5.3 Borang Pengumpulan Maklumat

5.4 Ujian Saringan dan Diagnostik

5.5 Lembaran Kerja

5.6 Hasil penilaian yang telah dijalankan.

5.7 Catatan-catatan lain yang berkaitan

dengan murid.

TANGGUNGJAWAB GURU PEMULIHAN KHASTANGGUNGJAWAB GURU PEMULIHAN KHAS

Page 30: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

6. Menubuhkan jawatankuasa Program

Pemulihan Khas serta menjadi

ahli jawatankuasa kurikulum sekolah.

7. Mengadakan bengkel di peringkat sekolah

atau daerah di mana keadaan memerlukan.

8. Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan

kebajikan murid pemulihan di sekolah.

TANGGUNGJAWAB GURU PEMULIHAN KHASTANGGUNGJAWAB GURU PEMULIHAN KHAS

Page 31: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

CADANGAN PELAN SUSUN ATUR PERABOTDAN PERALATAN KELAS PEMULIHAN KHAS

PETUNJUK

1. Meja Guru2. Kerusi Guru3. Meja Bulat / Meja Jepun4. Meja Murid5. Kerusi Murid6. Sudut Kinestatik7. Rak Buku8. Rak Fail9. White Board10. Rak TV & VCD11. Cermin Tegak12. Softboard13. Rak Carta14. Kapet

3

10

12

12

9

11

1414

8 13

4 & 5

4 & 54 & 5

RUANG MATEMATIK RUANG PENGAMATAN

RUANG BAHASA MELAYU

7

12

RUANG PENGURUSAN

RUANG PENGAJARANDAN PEMBELAJARAN

RUANG MULTIMEDIA

SUDUT KINESTATIK

6

BUILT IN CABINATE

BU

ILT

IN C

AB

INA

TE

Page 32: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

Jika Jika kita menyayangi kita menyayangi

orang lainorang lainTuhan Tuhan

akan menyayangi akan menyayangi kita...kita...

Page 33: Ciri-ciri Murid Pemulihan Dan Peranan Serta Tanggungjawab Gu

TAMATTAMAT