Circulatia p Drumurile Publice

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Circulatia p Drumurile Publice

 • 8/16/2019 Circulatia p Drumurile Publice

  1/29

  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  CAPITOLUL I  Dispoziţii generale

  Art. 1. - (1) Circulaţia pe drumurile publice a veiculelor! pietonilor "i acelorlalte categorii de participanţi la tra#ic! drepturile! obligaţiile "i răspunderile cerevin persoanelor #izice "i $uridice! precum "i atribuţiile unor autorităţi aleadministraţiei publice! instituţii "i organizaţii %n legătură cu acestea sunt supusedispoziţiilor prevăzute %n prezenta ordonanţă de urgenţă "i %n regulamentul deaplicare a acesteia.

  (&) Dispoziţiile prevăzute %n prezenta ordonanţă de urgenţă au ca scopasigurarea des#ă"urării #luente "i %n siguranţă a circulaţiei rutiere! apărarea vieţii"i integrităţii corporale! a sănătăţii persoanelor! proprietăţii publice "i private!

  protecţia mediului %ncon$urător! precum "i a drepturilor "i intereselor legitime alepersoanelor %n acest domeniu.(') utoritatea competentă %n domeniul circulaţiei rutiere! precum "i de

  eercitare a controlului respectării normelor din acest domeniu este *nspectoratulGeneral al +oliţiei Române.

  (,) Reglementările privind circulaţia pe drumurile publice se emit de cătreautorităţile publice centrale "i locale cu atribuţii %n acest domeniu numai cuacordul *nspectoratului General al +oliţiei Române "i cu respectarea %nţelegerilorinternaţionale la care România este parte.

  () +revederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tuturor participanţilorla tra#ic! precum "i autorităţilor care au atribuţii %n domeniul circulaţiei "i siguranţei

  rutiere.Art. 2. - ndrumarea! supravegerea "i controlul respectării normelor decirculaţie rutieră se #ac de către poliţi"ti specializaţi "i anume desemnaţi prindispoziţie a inspectorului general al *nspectoratului General al +oliţiei Române!care au obligaţia de a lua măsurile legale %n cazul %n care constată %ncălcări alenormelor privind circulaţia pe drumurile publice.

  Art. 3. - Circulaţia pe drumurile publice din zona de #rontieră "i din alte zonepentru care! potrivit legii! s-au stabilit restricţii se #ace cu respectareareglementărilor instituite pentru acele zone.

  Art. 4. - (1) Controlul circulaţiei veiculelor aparţinând /inisterului părării0aţionale se e#ectuează de către poliţie! precum "i de către personalul dinstructura desemnată de acest minister.

  (&) Cercetarea accidentelor de circulaţie %n care au #ost anga$ate veicule dincategoria celor prevăzute la alin. (1) se e#ectuează de către poliţie. a loculaccidentului poate asista "i un reprezentant al /inisterului părării 0aţionale.

  Art. 5. - (1) dministratorul drumului public este obligat să semnalizezecorespunzător orice obstacol a#lat pe partea carosabilă! care stân$ene"te saupune %n pericol siguranţa circulaţiei! "i să ia toate măsurile de %nlăturare de %ndatăa acestuia.

 • 8/16/2019 Circulatia p Drumurile Publice

  2/29

    (&) 2e interzice amplasarea construcţiilor de orice #el %n zona staţiilormi$loacelor de transport %n comun! cu ecepţia celor destinate re#ugiilor pentrucălători.

  (') n caz de producere a unui eveniment rutier ca urmare a stării tenice adrumului public sau a semnalizării necorespunzătoare a obstacolelor ori lucrărilor 

  care se eecută pe acesta! administratorul drumului public! respectiv eecutantullucrărilor! răspunde contravenţional! civil sau penal! după caz.(,) 3rice măsură de restricţie a circulaţiei pe drumurile publice se dispune de

  către administratorul drumului numai cu acordul poliţiei.Art. 6. - n sensul prezentei ordonanţe de urgenţă! epresiile "i termenii de mai

   $os au următorul %nţeles41. drum public - orice cale de comunicaţie terestră! destinată tra#icului rutier!

  dacă este descisă circulaţiei publice. Drumurile care sunt %ncise circulaţieipublice sunt semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile5

  2. localitate - spaţiul ce cuprinde clădiri! ale cărui intrări "i ie"iri suntsemnalizate ca atare5

  3. zonă rezidenţială - perimetrul dintr-o localitate unde se aplică reguli specialede circulaţie! având intrările "i ie"irile semnalizate ca atare54. zonă pietonală - perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate

  circulaţiei pietonilor! unde accesul veiculelor este supus unor reguli speciale decirculaţie! având intrările "i ie"irile semnalizate ca atare5

  5. parte carosabilă - porţiunea din plat#orma drumului destinată circulaţieiveiculelor. 6n drum poate cuprinde mai multe părţi carosabile complet separateuna de cealaltă printr-o zonă despărţitoare sau prin di#erenţă de nivel5

  6. acostament - #â"ia laterală cuprinsă %ntre limita părţii carosabile "i margineaplat#ormei drumului5

  7. bandă de circulaţie - spaţiu longitudinal al părţii carosabile! materializat sau

  nu prin marca$e rutiere! dacă are o lăţime corespunzătoare pentru circulaţia cuu"urinţă a unui "ir de veicule! altele decât veiculele care se deplasează pedouă roţi5

  8. bandă reversibilă - subdiviziunea longitudinală a părţii carosabile! situatălângă aul drumului! destinată circulaţiei autoveiculelor %ntr-un sens sau %n altul!

   %n #uncţie de intensitatea tra#icului59. bandă pentru staţionarea de urgenţă - subdiviziunea longitudinală

  suplimentară situată la etremitatea dreaptă a autostrăzii! destinată eclusivstaţionării autoveiculelor %n cazuri de #orţă ma$oră5

  10. pistă pentru biciclete - una dintre subdiviziunile părţii carosabile sau oporţiune din trotuar ori acostament! materializată prin marca$e rutiere "i7sausemnalizată prin indicatoare! destinată numai circulaţiei bicicletelor "iciclomotoarelor5

  11. trotuar - spaţiul din partea laterală a drumului! separat %n mod vizibil departea carosabilă prin di#erenţă sau #ără di#erenţă de nivel! destinat circulaţieipietonilor5

  12. intersecţie - orice %ncruci"are! $oncţiune sau bi#urcare de drumuri! inclusivspaţiile #ormate de acestea5

 • 8/16/2019 Circulatia p Drumurile Publice

  3/29

    13. autostradă - drumul conceput "i construit special pentru circulaţiaautoveiculelor cu sau #ără remorci! care nu serve"te proprietăţi alăturate "i care4  - are pentru cele două sensuri de circulaţie părţi carosabile distincte! separate

   %ntre ele printr-un spaţiu care nu este destinat circulaţiei sau! ecepţional! prinalte modalităţi! cu ecepţia locurilor speciale sau cu caracter temporar5

  - nu intersectează la nivel drumuri! căi #erate sau linii de tramvai5- este prevăzută cu semnalizare specială514. trecere la nivel - %ncruci"area la nivel dintre un drum public "i o cale #erată

  sau linie de tramvai! care dispune de o plat#ormă independentă515. veicul - un sistem mecanic care se deplasează pe drum! cu sau #ără

  mi$loace de autopropulsare! utilizat %n mod curent pentru transportul de persoane"i7sau bunuri ori pentru e#ectuarea de servicii sau lucrări5

  16. bicicletă - veiculul prevăzut cu două roţi "i pedale sau manivele! care sedeplasează pe drum! acţionat de #orţa musculară a utilizatorilor5

  17. motocicletă - autoveiculul cu două sau trei roţi! al cărui motor are ocapacitate cilindrică mai mare de 8 cm'! cu sau #ără ata" "i7sau o viteză

  maimă! prin construcţie! mai mare de 8 9m7! a cărui masă proprie nudepă"e"te ,88 9g518. ciclomotor - veiculul cu două sau trei roţi! care este prevăzut cu un motor

  cu ardere internă! având o capacitate cilindrică de cel mult 8 cm'! carepăstrează caracteristicile generale ale bicicletei! putând #i pus %n mi"care "i cua$utorul pedalelor! "i a cărui viteză de deplasare! prin construcţie! nu depă"e"te8 9m75

  19. autoveicul - veiculul prevăzut cu un dispozitiv mecanic propriu depropulsie5 veiculele care se deplasează pe "ine! denumite tramvaie! "iciclomotoarele nu sunt considerate autoveicule. De#iniţia include "i termenulautomobil! care reprezintă oricare dintre veiculele cu motor care servesc %n mod

  normal transportului pe drum al persoanelor sau bunurilor ori la tractarea pedrum a veiculelor utilizate pentru transportul de persoane sau bunuri. cesttermen include troleibuzele! adică veiculele care sunt cuplate la o reţeaelectrică! dar care nu circulă pe "ine. cesta nu include veiculele! cum ar #itractoarele agricole! a căror utilizare pentru transportul rutier de persoane saumăr#uri ori pentru tractarea unor veicule care transportă persoane sau măr#urinu este decât ocazională5

  20. tractor - autoveiculul destinat prin construcţie "i ecipare tractării altorveicule sau e#ectuării unor lucrări speci#ice5

  21. remorcă - veiculul #ără motor destinat a #i tractat de un autoveicul522. semiremorcă - remorca a cărei masă totală maimă autorizată este

  preluată %n parte de către autoveiculul trăgător523. remorcă u"oară - remorcă a cărei masă totală maimă autorizată nu

  depă"e"te :8 9g524. masă totală maimă autorizată - masa totală maimă a unui veicul

   %ncărcat! declarată admisibilă de către autoritatea competentă525. veicul cu mase "i7sau dimensiuni de gabarit depă"ite - veiculul care!

  datorită dimensiunilor sale ori măr#urilor transportate! depă"e"te %n lungime!

 • 8/16/2019 Circulatia p Drumurile Publice

  4/29

  lăţime sau %n %nălţime limitele maime ori masele maime admise prin legislaţia %n vigoare5

  26. conducător - persoana care determină punerea %n mi"care "i acţioneazăasupra direcţiei de deplasare pe drum a veiculelor "i animalelor izolate sau %nturmă! celor de tracţiune! povară ori de călărie5

  27. participant la tra#ic - conducătorul sau pietonul care circulă pe drumulpublic528. coloană o#icială - autoveiculul sau grupul de autoveicule %nsoţit de cel

  puţin un veicul al poliţiei ce are %n #uncţiune mi$loacele speciale sonore "iluminoase5

  29. veicul %n circulaţie internaţională sau %n tra#ic internaţional - veiculul care!prin deplasarea sa! depă"e"te cel puţin o #rontieră de stat.

  CAPITOLUL II  ;eiculele

  SECŢIUNEA 1  2tarea tenică a veiculelor "i controlul acesteia

  Art. 7. - 3rice veicul care circulă pe drumurile publice trebuie să corespundănormelor tenice privind siguranţa circulaţiei rutiere! protecţia mediului "i#olosinţa con#orm destinaţiei.

  Art. 8. - utoveiculele "i remorcile %nmatriculate %n alte state pot circula %ntra#ic internaţional pe teritoriul României dacă %ndeplinesc cel puţin condiţiile

  tenice prevăzute %n Convenţia internaţională asupra circulaţiei rutiere! %nceiatăla ;iena la < noiembrie 1=>< "i rati#icată de România prin Decretul nr. '1

 • 8/16/2019 Circulatia p Drumurile Publice

  5/29

    SECŢIUNEA a 2-a  nmatricularea! %nregistrarea "i radierea veiculelor 

  din evidenţa circulaţiei

  Art. 11. - +roprietarii de veicule sunt obligaţi să solicite %nmatricularea sau %nregistrarea acestora %nainte de a le pune %n circulaţie ori să ceară radierea lordin evidenţe.

  Art. 12. - (1) +entru a circula pe drumurile publice veiculele! cu ecepţiabicicletelor! ciclomotoarelor "i a celor trase sau %mpinse cu mâna! trebuie să #ie

   %nmatriculate ori %nregistrate! după caz! "i să poarte plăcuţe de %nmatriculare saude %nregistrare! ale căror #orme "i dimensiuni se stabilesc prin regulamentul deaplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă! denumit %n continuare regulament.

  (&) @ractoarele! precum "i veiculele care nu sunt supuse %nmatriculării potcircula pe drumurile publice numai pe traseele "i %n condiţiile stabilite prinregulament. Conducătorii tractoarelor! ma"inilor "i utila$elor autopropulsate

  agricole! #orestiere sau pentru lucrări sunt obligaţi să posede permis deconducere valabil pentru categoriile prevăzute %n regulament.Art. 13. - (1) utoveiculele "i remorcile se %nmatriculează permanent!

  temporar sau pentru probe la autoritatea competentă %n a cărei rază proprietariisau deţinătorii %"i au domiciliul ori re"edinţa! %n condiţiile stabilite prin regulament.

   utoveiculele care aparţin /inisterului părării 0aţionale "i /inisterului de*nterne se %nregistrează la aceste ministere "i pot! după caz! să #ie %nmatriculate"i la autoritatea competentă.

  (&) utoveiculele "i remorcile pot circula până la %nmatriculare cu număr deordine provizoriu! pe baza unei autorizaţii speciale eliberate de autoritateacompetentă.

  (') ?videnţa veiculelor supuse %nmatriculării se ţine la unitatea de poliţiecompetentă pe raza căreia %"i are domiciliul sau re"edinţa proprietarul.Art. 14. - @ramvaiele! troleibuzele! precum "i veiculele care! datorită

  destinaţiei lor! nu circulă %n mod obi"nuit pe drumurile publice se %nregistrează decătre consiliile locale %n condiţiile stabilite %n regulament.

  Art. 15. - (1) +ersoanele care domiciliază sau %"i stabilesc domiciliul orire"edinţa %n România "i deţin autoveicule ori remorci %nmatriculate %n alte statesunt obligate ca %n termen de =8 de zile să le %nmatriculeze %n circulaţie %nRomânia.

  (&) @ermenul prevăzut la alin. (1) se calculează4a) de la data intrării %n ţară a autoveiculului ori remorcii! pentru persoanele

  care domiciliază sau care au re"edinţa %n România5b) de la data stabilirii domiciliului ori re"edinţei! pentru persoanele care %"i

  stabilesc domiciliul ori re"edinţa %n România.(') +entru cetăţenii străini ai statelor cu care România a %nceiat %nţelegeri

  bilaterale termenul prevăzut la alin. (1) se poate prelungi %n condiţiile stabilite %naceste %nţelegeri.

 • 8/16/2019 Circulatia p Drumurile Publice

  6/29

    Art. 16. - (1) a data %nmatriculării sau %nregistrării unui veicul autoritateacompetentă eliberează un certi#icat de %nmatriculare ori de %nregistrare! după caz!precum "i plăcuţe cu numere de %nmatriculare sau de %nregistrare.

  (&) ?ste interzisă punerea %n circulaţie a unui veicul care nu are montateplăcuţe cu numere de %nmatriculare sau de %nregistrare atribuite de autoritatea

  competentă.Art. 17. - nmatricularea sau %nregistrarea unui veicul se anulează de cătreautoritatea care a e#ectuat-o! %n cazul %n care această operaţiune s-a #ăcut cu

   %ncălcarea normelor legale sau prin mi$loace #rauduloase.Art. 18. - (1) Radierea din evidenţa circulaţiei a veiculelor se #ace la

  autoritatea care a e#ectuat %nmatricularea "i %nregistrarea! ast#el4a) la cererea proprietarului5b) la trecerea veiculelor %n proprietatea altei persoane5c) la scimbarea domiciliului sau sediului proprietarului pe raza altei unităţi de

  poliţie $udeţene sau a municipiului Aucure"ti5) la scoaterea de#initivă din România a autoveiculelor sau remorcilor5

  !) %n cazul scimbării caroseriei sau "asiului autoveiculelor.(&) Radierea din evidenţa circulaţiei a veiculelor indisponibilizate prininstituirea unui secestru asigurător se poate #ace %n baza otărârii instanţei de

   $udecată! con#orm legii! de către autoritatea care a e#ectuat %nmatricularea sau %nregistrarea.

  (') ?ste interzisă circulaţia pe drumurile publice a veiculelor radiate dinevidenţă.

  Art. 19. - (1) nmatricularea! %nregistrarea "i radierea din evidenţă a veiculelorse #ac %n condiţiile stabilite prin regulament.

  (&) Categoriile de veicule care nu sunt supuse %nmatriculării sau %nregistrăriise stabilesc prin instrucţiuni comune ale /inisterului de *nterne "i /inisterului

  ucrărilor +ublice! @ransporturilor "i ocuinţei.

  CAPITOLUL III  Conducătorii de veicule

  SECŢIUNEA 1  Dispoziţii generale

  Art. 20. - (1) Conducătorii de autoveicule trebuie să posede permis de

  conducere "i să aibă vârsta minimă de 1< ani %mpliniţi! cu ecepţia celor careconduc un ciclomotor! care trebuie să aibă cel puţin vârsta minimă de 1> ani

   %mpliniţi.(&) Conducătorii autoveiculelor care e#ectuează transport public de persoane

  trebuie să aibă vârsta minimă de &1 de ani %mpliniţi "i să #acă dovada că suntanga$aţi ai unui operator de transport! iar cei care conduc veicule cu mase

 • 8/16/2019 Circulatia p Drumurile Publice

  7/29

  "i7sau dimensiuni de gabarit depă"ite sau care e#ectuează transport de măr#uritrebuie să posede atestat pro#esional.

  (') Condiţiile de obţinere a permisului de conducere "i a atestatului pro#esionalse stabilesc prin regulament.

  (,) +ersoanele care nu au %mplinit vârsta de 1, ani pot conduce biciclete numai

  pe drumurile special amena$ate "i semnalizate corespunzător de cătreadministratorul drumului respectiv.Art. 21. - (1) Cadrele medicale abilitate! atunci când constată %n cadrul

  atribuţiilor de serviciu că o persoană care posedă permis de conducere esteinaptă medical sau psiologic pentru a conduce un autoveicul sau tramvai! suntobligate să comunice despre aceasta de %ndată poliţiei specializate %n a căreirază teritorială %"i des#ă"oară activitatea.

  (&) ista cu a#ecţiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducător deautoveicule sau tramvaie se stabile"te prin ordin al ministrului sănătăţii "i#amiliei "i se publică %n /onitorul 3#icial al României! +artea *.

  Art. 22. - (1) Conducătorii de autoveicule sau tramvaie trebuie să aibă

  cuno"tinţele "i %ndemânarea necesare conducerii "i să #ie apţi din punct devedere medical "i psiologic.(&) Conducătorii prevăzuţi la alin. (1) vor #i veri#icaţi periodic din punct de

  vedere medical "i psiologic. +oliţia poate propune eaminarea medicală saupsiologică! precum "i veri#icarea cunoa"terii regulilor de circulaţie aconducătorilor de autoveicule sau tramvaie ori de câte ori constată că ace"tia!prin modul de conducere sau comportamentul lor %n tra#ic! pun %n pericolsiguranţa circulaţiei.

  (') ;eri#icarea medicală "i psiologică prevăzută la alin. (1) "i (&) se e#ectuează %n condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii "i #amiliei "i alministrului lucrărilor publice! transporturilor "i locuinţei.

  (,) +ermisul de conducere al persoanei care este declarată inaptă medical saupsiologic pentru a conduce autoveicule ori tramvaie se retrage de către poliţiaspecializată "i poate #i redobândit numai după %ncetarea motivului pentru care s-aluat această măsură. n situaţia %n care permisul a #ost retras pe o durată maimare de ' ani! pentru a-l redobândi titularul acestuia trebuie să promoveze untest de cunoa"tere a regulilor de circulaţie.

  SECŢIUNEA a 2-a  +ermisul de conducere

  Art. 23. - (1) Dreptul de a conduce un autoveicul sau tramvai pe drumurilepublice %l are numai persoana care posedă permis de conducere corespunzătorcategoriei sau dovadă %nlocuitoare a acestuia cu drept de circulaţie.

  (&) u dreptul de a conduce autoveicule sau tramvaie pe drumurile publice "ipersoanele care urmează un curs de pregătire practică! %n vederea obţineriipermisului de conducere! numai %n prezenţa "i sub supravegerea directă a unuiinstructor autorizat %n acest sens.

 • 8/16/2019 Circulatia p Drumurile Publice

  8/29

    (') +ersoanele care solicită prezentarea la eamen %n vederea obţineriipermisului de conducere sau a unor noi categorii ale acestuia trebuie să

   %ndeplinească! potrivit legii! condiţiile de vârstă! să #ie apte din punct de vederemedical "i psiologic "i să #acă dovada pregătirii teoretice "i practice! prin cursuriorganizate de unităţi autorizate.

  (,) +rograma de %nvăţământ a unităţilor care organizează cursuri de pregătire!con#orm alin. (&)! se elaborează de /inisterul ?ducaţiei "i Cercetării "i seavizează de către /inisterul de *nterne prin *nspectoratul General al +oliţieiRomâne.

  () Categoriile de veicule pentru care se eliberează permise de conducere!precum "i condiţiile concrete de obţinere a acestora se stabilesc prin regulament.  (>) 3rganizarea "i des#ă"urarea cursurilor %n vederea obţinerii permisului deconducere se #ac %n baza unei metodologii elaborate de către /inisterulucrărilor +ublice! @ransporturilor "i ocuinţei %mpreună cu /inisterul ?ducaţiei "iCercetării "i /inisterul de *nterne.

  Art. 24. - (1) +ermisul de conducere se obţine pe bază de eamen "i se

  eliberează de autoritatea competentă.(&) +ersoana care a #ost condamnată prin otărâre $udecătorească rămasăde#initivă pentru o in#racţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau deomor! lovire ori vătămare cauzatoare de moarte! vătămare corporală gravă!tâlărie! ultra$ sau #urtul unui autoveicul poate #i admisă la eamenul pentruobţinerea permisului de conducere sau a brevetului de conducător! %n condiţiileprevăzute la art. 18' alin. (1) lit. a) "i b).

  (') +ermisul de conducere se anulează dacă a #ost obţinut cu %ncălcareanormelor legale sau prin mi$loace #rauduloase.

  Art. 25. - (1) +entru conducătorii de autoveicule care au mai puţin de un anpractică %n conducere se stabilesc reguli suplimentare de circulaţie prin

  regulament.(&) utoveiculele conduse de persoane care au mai puţin de un an practică %nconducere vor purta un semn distinctiv! %n condiţiile stabilite prin regulament.

  Art. 26. - (1) +ersoanele care domiciliază sau %"i stabilesc domiciliul orire"edinţa %n România "i sunt titulari ai permiselor de conducere obţinute %nstrăinătate sunt obligate ca %n termen de =8 de zile să le prescimbe cu permisede conducere române"ti! %n condiţiile stabilite prin regulament.

  (&) @ermenul prevăzut la alin. (1) se calculează4a) de la data intrării acestora %n ţară! pentru persoanele care domiciliază sau

  care au re"edinţa %n România5b) de la data stabilirii domiciliului ori re"edinţei! pentru persoanele care %"i

  stabilesc domiciliul ori re"edinţa %n România.(') n cazul titularilor permiselor de conducere obţinute %ntr-un stat care nu este

  membru al Convenţiei internaţionale asupra circulaţiei rutiere! %nceiată la ;ienala < noiembrie 1=>

 • 8/16/2019 Circulatia p Drumurile Publice

  9/29

    (,) ?ste interzisă deţinerea simultană a mai mult de un permis de conducerenaţional.

  Art. 27. - (1) +ersoanele care %"i stabilesc domiciliul ori re"edinţa %n Româniapot susţine eamenul pentru obţinerea permisului de conducere la autorităţilecompetente pe a căror rază %"i au domiciliul sau re"edinţa.

  (&) Cetăţenii români cu domiciliul %n străinătate "i re"edinţa %n România potsusţine eamenul %n vederea obţinerii permisului de conducere! %n condiţiilestabilite la alin. (1).

  Art. 28. - (1) Recunoa"terea permiselor de conducere "i a certi#icatelor de %nmatriculare a autoveiculelor emise %n alte state se #ace %n condiţiile prevăzutede Convenţia internaţională asupra circulaţiei rutiere! %nceiată la ;iena la <noiembrie 1=>

  (&) +ermisele de conducere ale membrilor misiunilor diplomatice "i o#iciilorconsulare străine! ale corespondenţilor de presă străini! precum "i ale

  reprezentanţilor organizaţiilor economice! culturale sau ale altor asemeneaorganizaţii străine! cu statut diplomatic! eliberate de autorităţile competente dinalte state! vor #i recunoscute ca valabile %n România pe bază de reciprocitate.

  Art. 29. - ?videnţa conducătorilor de autoveicule sau tramvaie se ţine launitatea de poliţie competentă pe a cărei rază titularul %"i are domiciliul saure"edinţa.

  CAPITOLUL I" 2emnalizarea rutieră

  Art. 30. - (1) /i$loacele de semnalizare rutieră sunt4a) semnalele luminoase5b) indicatoarele5c) marca$ele.(&) /i$loacele de semnalizare rutieră se constituie %ntr-un sistem unitar "i

  coerent! se realizează "i se instalează ast#el %ncât să #ie observate cu u"urinţă "idin timp de către cei cărora li se adresează "i trebuie să #ie %n deplinăconcordanţă %ntre ele "i %ntr-o stare tenică de #uncţionare corespunzătoare.

  (') /i$loacele de semnalizare rutieră! precum "i orice alte dispozitive specialede acest #el se eecută! se instalează "i se %ntreţin prin gri$a administratoruluidrumului public. *nstalarea acestora se eecută numai cu acordul prealabil alpoliţiei.

  (,) 2emnalizarea "i presemnalizarea intersecţiilor dintre două drumuri decategorii di#erite se eecută! se instalează "i se %ntreţin de către administratorul#iecărui drum.

  () *ndicatoarele de reglementare a priorităţii de trecere "i semnalele cu luminialbe "i alternativ-intermitente! precum "i de avertizare sonoră de la trecerile lanivel cu calea #erată se instalează "i se %ntreţin de administratorii căilor #erate.

 • 8/16/2019 Circulatia p Drumurile Publice

  10/29

    (>) /i$loacele de semnalizare rutieră pot #i %nsoţite "i de dispozitive speciale deavertizare.

  (:) 2e interzic4a) amplasarea! %n zona drumului public! de construcţii! panouri sau dispozitive

  ce pot #i con#undate cu indicatoarele ori instalaţiile ce servesc la semnalizarea

  rutieră ori realizarea de amena$ări! care sunt de natură să stân$eneascăparticipanţii la tra#ic sau să le distragă atenţia! punând %n pericol siguranţacirculaţiei5

  b) lipirea de a#i"e! inscripţii sau %nscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ceservesc la semnalizarea rutieră! inclusiv pe suporturile acestora.

  Art. 31. - 3rdinea de prioritate %ntre di#eritele tipuri de mi$loace de semnalizarerutieră "i semnalele agenţilor de circulaţie este următoarea4

  a) semnalele speciale de avertizare! luminoase "i7sau sonore5b) semnalele "i indicaţiile agentului de poliţie rutieră5c) semnalizarea temporară care modi#ică regimul normal de des#ă"urare a

  circulaţiei5

  ) semnalele luminoase5!) indicatoarele5#) marca$ele.Art. 32. - (1) 2emnalele speciale luminoase de avertizare sunt4a) lumina ro"ie! care poate #i #olosită numai de către autoveiculele aparţinând

  poliţiei "i pompierilor5b) lumina albastră! care poate #i #olosită doar de către autoveiculele

  aparţinând poliţiei! $andarmeriei! poliţiei de #rontieră! serviciului de ambulanţă!protecţiei civile! /inisterului părării 0aţionale "i de cele destinate controluluicirculaţiei veiculelor din parcul propriu sau care %nsoţesc coloane militare! decele ale unităţilor speciale ale 2erviciului Român de *n#ormaţii "i ale 2erviciului

  de +rotecţie "i +ază! de cele ale /inisterului Bustiţiei - Direcţia Generală a+enitenciarelor! precum "i de cele ale procurorilor criminali"ti din /inisterul+ublic "i ale +arcetului 0aţional nticorupţie! atunci când se deplasează %nacţiuni de intervenţie sau %n misiuni care au caracter de urgenţă5

  c) lumina galbenă! care poate #i #olosită de către autoveiculele cu gabarite saumase depă"ite ori care %nsoţesc asemenea autoveicule! de cele care transportăsubstanţe periculoase! de cele destinate %ntreţinerii! reparării sau eecutării unorlucrări de drumuri! curăţeniei străzilor! deszăpezirii sau tractării autoveiculelorrămase %n pană! precum "i de tractoarele sau utila$ele agricole.

  (&) *nspectoratul General al +oliţiei Române poate autoriza utilizareadispozitivelor speciale sonore de avertizare montate pe autoveiculeleaparţinând unor instituţii! %n condiţiile stabilite prin regulament.

  (') /i$loacele speciale sonore de avertizare sunt ecipamente ce se instaleazănumai pe autoveiculele prevăzute la alin. (1) lit. a) "i b).

  (,) +e autoveiculele aparţinând poliţiei pot #i instalate dispozitive luminoase cumesa$e variabile.

  () Condiţiile de #olosire a semnalelor de avertizare! luminoase "i7sau sonore!se stabilesc prin regulament.

 • 8/16/2019 Circulatia p Drumurile Publice

  11/29

    Art. 33. - (1) 2emnalizarea "i amena$ările rutiere de pe drumurile publicesituate %n vecinătatea unităţilor de %nvăţământ! pieţelor! târgurilor "i spitalelor suntobligatorii "i se e#ectuează de către administratorul drumului respectiv.

  (&) 2emnalizarea sectoarelor de drum pe care se eecută lucrări esteobligatorie "i se e#ectuează de către eecutantul lucrărilor ast#el %ncât să se

  asigure deplasarea %n siguranţă a tuturor participanţilor la tra#ic.(') 2emnalizarea "i amena$ările rutiere se realizează %n condiţiile stabilite prinregulament.

  Art. 34. - Condiţiile de circulaţie pe viaducte "i %n tunele! precum "isemnalizarea acestora se stabilesc prin regulament.

  CAPITOLUL "  Reguli de circulaţie

  SECŢIUNEA 1  3bligaţiile participanţilor la tra#ic

  Art. 35. - +articipanţii la tra#ic trebuie să aibă un comportament care să asigure#luenţa "i siguranţa circulaţiei! să nu pună %n pericol viaţa sau integritateacorporală a persoanelor "i să nu aducă pre$udicii proprietăţii publice sau private.

  Art. 36. - (1) Conducătorii de autoveicule "i pasagerii acestora! care ocupălocuri prevăzute prin construcţie cu centuri sau dispozitive de siguranţăomologate! sunt obligaţi să le poarte %n timpul circulaţiei pe drumurile publice! cuecepţia cazurilor prevăzute %n regulament.

  (&) Conducătorii "i pasagerii motocicletelor "i ciclomotoarelor sunt obligaţi săpoarte %n timpul circulaţiei pe drumurile publice cască de protecţie omologată.Art. 37. - (1) Conducătorii de veicule sunt obligaţi să oprească cât mai

  aproape de bordură sau acostament la trecerea autoveiculelor poliţiei "ipompierilor a#late %n misiune "i care au %n #uncţiune semnalele acustice "i pe celeluminoase de culoare ro"ie.

  (&) Conducătorii de veicule sunt obligaţi să reducă viteza! să circule cât maiaproape de bordură sau acostament "i să acorde prioritate la trecereaautoveiculelor aparţinând instituţiilor prevăzute la art. '& alin. (1) lit. b) "i care au

   %n #uncţiune dispozitivele sonore "i luminoase.(') n situaţiile prevăzute la alin. (1) "i (&) pietonilor le este interzisă

  traversarea.(,) +articipanţii la tra#ic sunt obligaţi să respecte semnalele poliţi"tilor de

  #rontieră! ale %ndrumătorilor de circulaţie ai /inisterului părării 0aţionale!agenţilor căilor #erate! personalului autorizat din zona lucrărilor pe drumurilepublice! ecipa$elor "colare de circulaţie care acţionează %n imediata apropiere aunităţilor de %nvăţământ! precum "i ale orbilor! potrivit prevederilor dinregulament.

 • 8/16/2019 Circulatia p Drumurile Publice

  12/29

    Art. 38. - Conducătorii de autoveicule "i tramvaie sunt obligaţi ca! lasolicitarea poliţistului! să se supună testării aerului epirat sau! după caz!eaminării medicale "i recoltării probelor biologice %n vederea stabilirii alcoolemieiori a consumului de produse sau substanţe stupe#iante ori a medicamentelor cue#ecte similare acestora.

  Art. 39. - Deţinătorii de veicule sunt obligaţi să comunice poliţiei! la cerereaacesteia! identitatea persoanei căreia i-au %ncredinţat veiculul pentru a #i conduspe drumurile publice.

  Art. 40. - (1) Regulile de circulaţie pe drumurile publice! aplicabileautoveiculelor cu mase "i7sau dimensiuni de gabarit depă"ite ori care transportămăr#uri sau produse periculoase! se stabilesc prin regulament.

  (&) Conducătorii auto care e#ectuează transport public de persoane sau desubstanţe ori produse periculoase! precum "i cei care conduc autoveicule cumase "i7sau dimensiuni de gabarit depă"ite sunt obligaţi să posede un atestatpro#esional! eliberat de autoritatea competentă.

  SECŢIUNEA a 2-a  Reguli pentru circulaţia veiculelor

  1. +oziţii %n timpul mersului "i circulaţia pe benziArt. 41. - (1) ;eiculele circulă pe partea dreaptă a drumului public! cât mai

  aproape de marginea părţii carosabile! %n direcţia de mers! cu respectareasemni#icaţiei semnalizării rutiere sau a regulilor de circulaţie.

  (&) ;eiculele cu tracţiune animală! cele trase sau %mpinse cu mâna! animalelede tracţiune! povară sau călărie! precum "i cele izolate sau %n turmă! atunci când

  circulă pe drumurile publice pe care le este permis accesul! trebuie să #iemenţinute cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului! corespunzătorsensului de circulaţie.

  (') Dacă un drum este prevăzut cu o pistă specială destinată circulaţieibicicli"tilor! ace"tia! precum "i ciclomotori"tii vor circula numai pe această pistă.

  Art. 42. - Când circulaţia se des#ă"oară pe două sau mai multe benzi pe sens!acestea se #olosesc de către conducătorii de veicule %n #uncţie de intensitateatra#icului "i de viteza de deplasare.

  Art. 43. - Dacă un drum este prevăzut cu o bandă destinată veiculelor lentesau transportului public de persoane! semnalizată ca atare! acestea vor circulanumai pe banda respectivă.

  &. 2emnalele conducătorilor de veiculeArt. 44. - (1) +e drumurile publice conducătorii de veicule pot #olosi mi$loacele

  de avertizare sonoră "i luminoasă! montate prin construcţie "i omologate! %ncondiţiile stabilite prin regulament.

  (&) 2e interzice deţinerea %n autoveicule! montarea pe acestea sau #olosirea %n circulaţia pe drumurile publice a mi$loacelor speciale de avertizare sonoră "iluminoasă speci#ice autoveiculelor prevăzute la art. '& alin. (1).

  '. Depă"irea

 • 8/16/2019 Circulatia p Drumurile Publice

  13/29

    Art. 45. - Depă"irea este manevra prin care conducătorul unui veicul %ldevansează pe un altul! a#lat %n mers sau imobilizat! dacă prin aceasta se trecepeste aul longitudinal al drumului sau peste marca$ul de separare a sensurilorde circulaţie.

  Art. 46. - (1) Depă"irea se e#ectuează! de regulă! pe partea stângă.

  (&) Depă"irea veiculului al cărui conducător a semnalizat intenţia "i s-a %ncadrat corespunzător părăsirii sensului de mers spre stânga se #ace prin parteadreaptă dacă %ntre el "i acostamentul drumului eistă spaţiu su#icient pentrue#ectuarea acestei manevre.

  ,. @recerea pe lângă veiculele care circulă din sens opusArt. 47. - Conducătorii veiculelor care circulă din sensuri opuse trebuie să

  păstreze %ntre ei o distanţă laterală su#icientă "i! la nevoie! să circule cât maiaproape de marginea părţii carosabile corespunzătoare sensului lor de circulaţie.  . ;iteza "i distanţa dintre veicule

  Art. 48. - (1) Conducătorul de veicul trebuie să respecte regimul legal deviteză "i să o adapteze %n #uncţie de condiţiile de drum! ast#el %ncât să poată

  e#ectua orice manevră %n condiţii de siguranţă.(&) dministratorul drumului public este obligat să stabilească cu acordul poliţieiregimul de viteză pe sectoarele de drum a#late %n administrarea sa! %n #uncţie decaracteristicile drumului "i de intensitatea tra#icului.

  Art. 49. - Conducătorul unui veicul care circulă %n spatele altuia are obligaţiade a păstra o distanţă su#icientă #aţă de acesta! pentru evitarea coliziunii %n cazulreducerii bru"te a vitezei sau al opririi nea"teptate.

  Art. 50. - ?ste interzisă des#ă"urarea de %ntreceri cu veicule sau animale pedrumurile publice! cu ecepţia %ntrecerilor sportive care se pot organiza pedrumurile publice numai cu autorizarea administratorului drumului respectiv! cuavizul poliţiei.

  Art. 51. - dministratorul drumului public este obligat să ia măsuri pentrue#ectuarea de amena$ări %n vederea limitării vitezei de circulaţie a veiculelor %nzonele cu risc sporit de accident! numai cu acordul poliţiei.

  >. Reguli re#eritoare la manevreArt. 52. - Conducătorul de veicul care eecută o manevră de ie"ire dintr-un

  rând de veicule staţionate sau de intrare %ntr-un asemenea rând! de trecere peo altă bandă de circulaţie sau de virare spre dreapta ori spre stânga sau careurmează să e#ectueze o %ntoarcere ori să meargă cu spatele este obligat săsemnalizeze "i să se asigure %n prealabil că o poate #ace #ără să pună %n pericolsiguranţa celorlalţi participanţi la tra#ic.

  Art. 53. - nainte de a scimba direcţia de mers conducătorul de veicul trebuiesă %"i anunţe intenţia %n mod clar "i vizibil! cu a$utorul luminilor de semnalizare adirecţiei veiculului sau! %n lipsa acestora! cu braţul. 2emnalizarea trebuie să semenţină pe %ntreaga durată a manevrei.

  :. *ntersecţii "i obligaţia de a ceda trecereaArt. 54. - *ntersecţiile sunt4a) cu circulaţie nediri$ată5b) cu circulaţie diri$ată. n această categorie sunt incluse "i intersecţiile %n care

  circulaţia se des#ă"oară %n sens giratoriu.

 • 8/16/2019 Circulatia p Drumurile Publice

  14/29

    Art. 55. - a apropierea de o intersecţie conducătorul de veicul trebuie săcircule cu o viteză care să %i permită oprirea! pentru a acorda prioritate de trecereparticipanţilor la tra#ic care au acest drept.

  Art. 56. - (1) a intersecţiile cu circulaţie nediri$ată conducătorul de veicul esteobligat să cedeze trecerea tuturor veiculelor care vin din partea dreaptă.

  (&) a intersecţiile cu circulaţie diri$ată prin indicatoare! sema#oare sau de cătreagenţi de circulaţie conducătorul de veicul este obligat să respecte semni#icaţiasau indicaţiile acestora.

  (') n intersecţiile cu sens giratoriu veiculele care circulă %n interiorul acestoraau prioritate #aţă de cele care urmează să pătrundă %n intersecţie.

  Art. 57. - Conducătorul de veicul care pătrunde pe un drum public venind depe un drum lateral de categorie in#erioară are obligaţia de a acorda prioritate detrecere tuturor veiculelor care circulă pe acel drum.

  Art. 58. - (1) n intersecţiile cu circulaţie nediri$ată conducătorul de veicul esteobligat să acorde prioritate de trecere veiculelor care circulă pe "ine. cesteapierd prioritatea de trecere când e#ectuează vira$ul spre stânga sau când

  semnalizarea rutieră din acea zonă stabile"te o altă regulă de circulaţie.(&) n intersecţiile cu circulaţie diri$ată prin semnale luminoase veiculele carevirează la stânga acordă prioritate de trecere veiculelor care circulă din sensopus.

  (') n intersecţiile cu circulaţie diri$ată prin indicatoare de prioritate regulapriorităţii de dreapta se respectă numai %n cazul %n care două veicule urmeazăsă se %ntâlnească! #iecare intrând %n intersecţie de pe un drum semnalizat cu unindicator având aceea"i semni#icaţie de prioritate sau de pierdere a priorităţii.

  (,) Când un sema#or cu trei culori are o lumină verde suplimentară montată laacela"i nivel cu lumina verde normală a sema#orului! sub #orma unei săgeţi verzipe #ond negru! cu vâr#ul spre dreapta! aprinderea acesteia semni#ică permisiunea

  pentru veicule de a-"i continua drumul %n direcţia indicată de săgeată! indi#erentde culoarea sema#orului electric! cu condiţia acordării priorităţii de trecereveiculelor "i pietonilor care au drept de circulaţie.

 • 8/16/2019 Circulatia p Drumurile Publice

  15/29

    (') ;eiculul oprit sau staţionat pe partea carosabilă trebuie a"ezat lângă "i %nparalel cu marginea acesteia! pe un singur rând! dacă printr-un alt mi$loc desemnalizare nu se dispune alt#el. /otocicletele #ără ata"! ciclomotoarele "ibicicletele pot #i oprite sau staţionate "i câte două! una lângă alta.

  Art. 61. - +oliţia poate dispune ridicarea "i depozitarea %n spaţii special

  amena$ate a veiculelor oprite sau staţionate neregulamentar pe parteacarosabilă "i care constituie un obstacol pentru circulaţia publică. Contravaloareaceltuielilor pentru transportul "i depozitarea veiculului oprit sau staţionatneregulamentar se suportă de proprietarul acestuia.

  Art. 62. - 3prirea! staţionarea sau parcarea pe drumul public este permisănumai %n condiţiile prevăzute %n regulament.

  SECŢIUNEA a 3-a  Reguli pentru alţi participanţi la tra#ic

  Art. 63. - Conducătorii de veicule care circulă pe banda situată lângămarginea părţii carosabile au obligaţia să permită veiculelor care e#ectueazătransport public de persoane să reintre %n tra#ic din staţiile prevăzute cu alveole.

  Art. 64. - +entru a circula pe drumurile publice bicicletele "i ciclomotoareletrebuie să #ie ecipate cu mi$loace de iluminare "i dispozitive re#lectorizant-#luorescente.

  Art. 65. - (1) ;eiculele cu tracţiune animală! animalele de povară! de tracţiunesau călărie! precum "i animalele izolate sau %n turmă nu pot #i conduse pedrumurile naţionale! %n municipii "i ora"e! precum "i pe drumurile la %nceputulcărora eistă indicatoare care le interzic accesul.

  (&) n cazurile prevăzute la alin. (1) administratorul drumului public este obligatsă amena$eze drumuri laterale destinate circulaţiei acestora! potrivitcompetenţelor stabilite prin lege.

  (') +entru a circula pe drumurile publice pe care le este permis accesulanimalele! veiculele trase sau %mpinse cu mâna! animalele de povară! detracţiune sau călărie vor avea câte un conducător! iar veiculele cu tracţiuneanimală trebuie să #ie ecipate "i cu mi$loace de iluminare "i dispozitivere#lectorizant-#luorescente.

  Art. 66. - (1) +ietonii sunt obligaţi să #olosească numai trotuarul sau! %n lipsaacestuia! să circule pe partea stângă a drumului! %n direcţia lor de mers! cât maiaproape de marginea părţii carosabile! con#ormându-se regulilor de circulaţie.

  (&) 2unt asimilate pietonilor persoanele cu andicap locomotor ce sedeplasează cu veicule de construcţie specială! precum "i cele care #olosescpatine sau alte dispozitive cu rotile.

  Art. 67. - (1) Conducătorilor de veicule sau de animale le este interzis să %ntrerupă deplasarea coloanelor militare! grupurilor organizate autorizate "i acortegiilor.

 • 8/16/2019 Circulatia p Drumurile Publice

  16/29

    (&) Coloanele militare! grupurile organizate autorizate "i cortegiile se vordeplasa pe drumurile publice ast#el %ncât să nu pună %n pericol circulaţia celorlalţiparticipanţi la tra#ic.

  SECŢIUNEA a 4-a  Circulaţia pe autostrăzi

  Art. 68. - (1) +e autostrăzi este interzisă circulaţia pietonilor! autoveiculelor cugabarite sau mase depă"ite! cu ecepţia celor autorizate! a veiculelor cutracţiune animală! a animalelor! veiculelor trase sau %mpinse cu mâna!bicicletelor! ciclomotoarelor! tractoarelor "i ma"inilor autopropulsate pentru lucrăriagricole! precum "i a veiculelor care! prin construcţie sau din alte cauze! nu potdepă"i viteza de 8 9m7.

  (&) De asemenea! pe autostrăzi sunt interzise %nvăţarea conducerii unui

  veicul! %ncercările prototipurilor de "asiuri "i de autoveicule! mani#estaţiile!de#ilările! caravanele publicitare! antrenamentele "i competiţiile sportive de orice#el! precum "i cortegiile.

  (') 2e interzic circulaţia "i imobilizarea voluntară sau abandonareaautoveiculelor pe banda pentru staţionarea de urgenţă! cu ecepţia cazurilor de#orţă ma$oră.

  (,) Circulaţia autoveiculelor destinate transportului public de persoane sau demăr#uri se e#ectuează numai pe banda marginală din partea dreaptă aautostrăzii.

  SECŢIUNEA a 5-a  3bligaţii %n caz de accident

  Art. 69. - (1) Conducătorul implicat %ntr-un accident de circulaţie de pe urmacăruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneipersoane este obligat să ia măsuri de anunţare imediată a poliţiei! să nu modi#icesau să "teargă urmele accidentului "i să nu părăsească locul #aptei.

  (&) 3rice persoană care este implicată sau are cuno"tinţă de producerea unuiaccident de circulaţie soldat cu moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori asănătăţii uneia sau mai multor persoane! precum "i %n situaţia %n care %neveniment este implicat un veicul care transportă măr#uri periculoase esteobligată să anunţe de %ndată poliţia "i să apeleze numărul unic pentru urgenţe11&! eistent %n reţelele de tele#onie din România.

  Art. 70. - Conducătorului implicat %ntr-un accident de circulaţie %i este interzisconsumul de alcool sau de substanţe ori produse stupe#iante sau medicamentecu e#ecte similare acestora! după producerea evenimentului până la testareaconcentraţiei alcoolului %n aerul epirat sau recoltarea probelor biologice.

 • 8/16/2019 Circulatia p Drumurile Publice

  17/29

    Art. 71. - Conducătorul implicat %ntr-un accident de circulaţie de pe urma căruiaau rezultat numai pagube materiale este obligat să %l anunţe %n termen de ,< deore la cea mai apropiată unitate de poliţie sau la #ormaţiunea de poliţiespecializată.

  Art. 72. - Deţinătorul veiculului avariat %ntr-un accident de circulaţie este

  obligat să ceară poliţiei specializate autorizaţia scrisă! pentru a e#ectua reparaţiilenecesare.Art. 73. - 2ocietăţile de asigurări sunt obligate să comunice poliţiei periodic

  datele re#eritoare la veiculele asigurate "i la conducătorii auto implicaţi %naccidente de circulaţie.

  SECŢIUNEA a 6-a  Circulaţia autoveiculelor %n tra#ic internaţional

  Art. 74. - (1) utoveiculele "i remorcile %nmatriculate %n România pot trece#rontiera de stat pe drumurile publice! dacă %ndeplinesc condiţiile cerute pentru a#i admise %n circulaţia internaţională! iar conducătorii lor posedă permis deconducere valabil! con#orm prevederilor Convenţiei internaţionale asupracirculaţiei rutiere! %nceiată la ;iena la < noiembrie 1=>

  Art. 77. - (1) +unerea %n circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unuiautoveicul ori remorci ne%nmatriculate sau a unui tramvai ne%nregistrat sepedepse"te cu %ncisoare de la 1 la ' ani.

 • 8/16/2019 Circulatia p Drumurile Publice

  18/29

    (&) +unerea %n circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unuiautoveicul cu număr #als de %nmatriculare ori tractarea unei remorci cu număr#als de %nmatriculare se pedepse"te cu %ncisoare de la 1 la ani.

  (') Conducerea pe drumurile publice a unui autoveicul care nu are drept decirculaţie %n România sau a unui autoveicul al cărui certi#icat de %nmatriculare a

  #ost reţinut pentru de#ecţiuni tenice grave la sistemul de direcţie ori #rânare "i alecărui plăcuţe cu numerele de %nmatriculare au #ost retrase se pedepse"te cu %ncisoare de la > luni la & ani.

  Art. 78. - (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autoveicul ori a unuitramvai de către o persoană #ără permis de conducere se pedepse"te cu

   %ncisoare de la 1 la ani.(&) Conducerea pe drumurile publice a unui autoveicul sau tramvai! de către o

  persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei din care#ace parte veiculul respectiv ori acesta i-a #ost retras sau anulat ori căreiaeercitarea dreptului de a conduce i-a #ost suspendată! se pedepse"te cu

   %ncisoare de la > luni la ' ani sau cu amendă.

  (') Cu pedeapsa prevăzută la alin. (&) se sancţionează "i persoana care %ncredinţează cu "tiinţă un autoveicul sau tramvai! pentru conducerea pedrumurile publice! unei persoane care se a#lă %n una dintre situaţiile prevăzute laalin. (1) "i (&) sau unei persoane care su#eră de o boală psiică ori se a#lă subin#luenţa unor produse ori substanţe stupe#iante sau a medicamentelor cu e#ectesimilare acestora.

  Art. 79. - (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autoveicul sau tramvaide către o persoană care are o %mbibaţie alcoolică de peste 8!

 • 8/16/2019 Circulatia p Drumurile Publice

  19/29

    (') 2tarea de in#luenţă a produselor ori substanţelor stupe#iante sau amedicamentelor cu e#ecte similare acestora se constată de către personalmedical autorizat.

  Art. 81. - (1) +ărăsirea locului accidentului #ără %ncuviinţarea poliţiei ori aprocurorului care e#ectuează cercetarea locului #aptei! precum "i modi#icarea sau

  "tergerea urmelor accidentului de către conducătorul oricărui veicul anga$at %ntr-un accident de circulaţie de pe urma căruia a rezultat uciderea sau vătămareaintegrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane ori dacăaccidentul s-a produs ca urmare a unei in#racţiuni se pedepsesc cu %ncisoare dela & la : ani.

  (&) +ot părăsi locul accidentului #ără %ncuviinţarea prevăzută la alin. (1)4a) conducătorii autoveiculelor aparţinând poliţiei! serviciului de ambulanţă!

  pompierilor! apărării civile! /inisterului părării 0aţionale (destinate controluluicirculaţiei veiculelor din parcul propriu sau care %nsoţesc coloane militare)!

   $andarmeriei! unităţilor speciale ale 2erviciului Român de *n#ormaţii "i 2erviciuluide +rotecţie "i +ază! care au %n #uncţiune dispozitivele de avertizare sonoră "i

  luminoasă "i se a#lă %n misiune5b) conducătorii veiculelor care! %n lipsa altor mi$loace de transport! ei %n"i"itransportă persoanele rănite la cea mai apropiată unitate sanitară %n măsură a daasistenţă medicală necesară! dacă se %napoiază imediat la locul accidentului.

  (') Conducătorii veiculelor prevăzute la alin. (&) lit. a) vor anunţa de %ndatăunitatea de poliţie pe a cărei rază s-a produs accidentul! urmând ca dupăterminarea misiunii să se prezinte la sediul acesteia %n vederea %ntocmirii actelorde constatare.

  Art. 82. - (1) Consumul de alcool sau de produse ori substanţe stupe#iante saual medicamentelor cu e#ecte similare acestora! după producerea unui accidentde circulaţie de pe urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii

  corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane! până la testareaalcoolului %n aerul epirat sau recoltarea probelor biologice! se pedepse"te cu %ncisoare de la 1 la ani.

  (&) 0u constituie in#racţiune consumul de medicamente cu e#ecte similareproduselor sau substanţelor stupe#iante! după producerea accidentului decirculaţie "i până la sosirea poliţiei la #aţa locului! dacă acestea sunt administratede personal medical autorizat! %n cazul %n care acestea sunt impuse de starea desănătate sau de vătămarea corporală a conducătorului auto.

  Art. 83. - 0e%ndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. &1 alin. (1) de cătrecadrele medicale abilitate! %n cazul producerii unui accident de circulaţie de peurma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţiiuneia sau mai multor persoane! ca urmare a a#ecţiunilor medicale aleconducătorului auto! se pedepse"te cu %ncisoare de la 1 la ani.

  Art. 84. - (1) Distrugerea! degradarea ori aducerea %n stare de ne%ntrebuinţare!cu intenţie! a indicatoarelor! sema#oarelor! amena$ărilor rutiere sau a veiculelorori crearea de obstacole pe carosabil! dacă prin aceasta se pune %n pericolsiguranţa circulaţiei pe drumurile publice! se pedepse"te cu %ncisoare de la >luni la & ani sau cu amendă.

 • 8/16/2019 Circulatia p Drumurile Publice

  20/29

    (&) *nstalarea de mi$loace de semnalizare rutieră sau modi#icarea poziţiiloracestora! #ără autorizaţie eliberată de autorităţile competente! de natură săinducă %n eroare participanţii la tra#ic! dacă prin aceasta s-a cauzat producereaunui accident de circulaţie! se pedepse"te cu %ncisoare de la > luni la ' ani.

  (') 3rganizarea sau participarea la concursuri neautorizate! precum "i blocarea

  cu intenţie a drumului public cu obiecte sau veicule ori de către una ori maimulte persoane! dacă prin aceasta se pune %n pericol siguranţa circulaţiei ori seaduce atingere dreptului la liberă circulaţie a celorlalţi participanţi la tra#ic! sepedepsesc cu %ncisoare de la ' luni la & ani.

  Art. 85. - (1) 0e%ndeplinirea sau %ndeplinirea de#ectuoasă a atribuţiilor deveri#icare tenică ori inspecţie tenică a autoveiculelor! remorcilor sautramvaielor! de către cei care au asemenea %ndatoriri ori a celor re#eritoare lae#ectuarea unor reparaţii sau intervenţii tenice! %n cazul %n care au avut caurmare producerea unui accident de circulaţie! se pedepse"te cu %ncisoare dela > luni la ani.

  (&) Repararea autoveiculelor având urme de accident! #ără autorizaţia

  eliberată de poliţie! se pedepse"te cu %ncisoare de la ' luni la & ani sau cuamendă.Art. 86. - (1) ?liberarea autorizaţiei pentru lucrări de construire! modi#icare!

  modernizare sau de reabilitare a drumului public! amplasarea unor construcţii!panouri sau reclame publicitare %n zona drumului! #ără acordul poliţieispecializate! se pedepse"te cu %ncisoare de la > luni la ' ani sau cu amendă.

  (&) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează "i persoana care nurespectă condiţiile stabilite de poliţia specializată pentru amena$area accesuluirutier la drumul public! %n cazul construcţiilor amplasate %n zona acestuia! dacăprin aceasta se pun %n pericol #luenţa "i securitatea rutieră.

  (') 0eluarea măsurilor pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea #erată!

  precum "i modi#icarea acestora #ără acordul poliţiei specializate se pedepsesc cu %ncisoare de la > luni la ' ani sau cu amendă.

  CAPITOLUL "II Răspunderea contravenţională

  Art. 87. - (1) ncălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă! alteledecât cele care %ntrunesc elementele constitutive ale unei in#racţiuni! constituiecontravenţie "i se sancţionează cu avertisment ori cu amendă ca sancţiuneprincipală "i! după caz! cu una dintre sancţiunile contravenţionalecomplementare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

  (&) 2ancţiunile contravenţionale prevăzute la alin. (1) se aplicăcontravenienţilor! persoane #izice ori $uridice.

  Art. 88. - (1) 2ancţiunile contravenţionale complementare au ca scop %nlăturarea unei stări de pericol "i pre%ntâmpinarea săvâr"irii altor #apte interzisede lege "i sunt următoarele4

 • 8/16/2019 Circulatia p Drumurile Publice

  21/29

    a) reţinerea permisului de conducere! a atestatului pro#esional! a certi#icatuluide %nmatriculare ori %nregistrare sau a plăcuţelor cu numerele de %nmatriculare5

  b) retragerea permisului de conducere5c) suspendarea eercitării dreptului de a conduce pe timp limitat5) anularea permisului de conducere5

  !) con#iscarea bunurilor destinate ori #olosite la săvâr"irea contravenţiilorprevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă5#) imobilizarea veiculului.(&) Reţinerea permisului de conducere ori a certi#icatului de %nmatriculare sau

   %nregistrare se #ace de către poliţie! o dată cu constatarea #aptei pentru care sedispune una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la alin.(1)! eliberându-se titularului o dovadă %nlocuitoare! cu sau #ără drept de circulaţie.  (') Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliţie cândtitularul acestuia a #ost declarat inapt pentru a conduce veicule pe drumurilepublice de către o instituţie medicală autorizată.

  (,) 2uspendarea eercitării dreptului de a conduce se aprobă de "e#ul

  inspectoratului $udeţean de poliţie! Direcţiei Generale de +oliţie a /unicipiuluiAucure"ti sau al direcţiei poliţiei specializate din *nspectoratul General al +oliţieiRomâne.

  () Eotărârea asupra sancţiunilor contravenţionale complementare secomunică %n scris contravenientului! %n termen de cel mult zile de la dataconstatării #aptei.

  (>) 2ancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la alin. (1) lit. e) "i #)se dispun prin acela"i proces-verbal de constatare prin care s-a stabilit "iamenda contravenţională.

  Art. 89. - Constituie contravenţii "i se sancţionează cu amendă de la &.888.888lei la

 • 8/16/2019 Circulatia p Drumurile Publice

  22/29

    ) neacordarea priorităţii de trecere veiculelor care au acest drept5!) neprezentarea %n termenul prevăzut de lege la unitatea de poliţie pe a cărei

  rază s-a produs accidentul de pe urma căruia au rezultat numai pagubemateriale.

  Art. 91. - Constituie contravenţii "i se sancţionează cu amendă de la 1.888.888

  lei la '.888.888 lei următoarele #apte4a) pătrunderea %n intersecţie la culoarea ro"ie a sema#orului electric5b) %ncălcarea normelor re#eritoare la #olosirea pe timp de noapte a luminilor de

  drum5c) depă"irea cu mai mult de '8 9m7 a vitezei maime admise pe sectorul de

  drum respectiv "i pentru categoria din care #ace parte autoveiculul condus5) neacordarea priorităţii de trecere pietonilor care au acest drept.Art. 92. - (1) 2ăvâr"irea de către conducătorul de autoveicul a uneia sau mai

  multor contravenţii atrage! pe lângă sancţiunile contravenţionale prevăzute la art.

 • 8/16/2019 Circulatia p Drumurile Publice

  23/29

  sau dacă #apta conducătorului auto constituie una dintre contravenţiile pentrucare! prin regulament! se dispune ca măsură administrativă reţinerea pe loc apermisului de conducere.

  (&) n cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) "i b) contravenientul este obligat să seprezinte la unitatea de poliţie %n termen de zile de la primirea %n"tiinţării scrise

  comunicate de aceasta! pentru a preda permisul de conducere. 0eprezentarea latermenul stabilit! %n mod ne$usti#icat! atrage ma$orarea cu '8 de zile a durateisuspendării eercitării dreptului de a conduce! prevăzută la alin. (1) lit. a) "i b).

  Art. 95. - n cazul %n care %mpotriva titularului permisului de conducere s-a luatmăsura de siguranţă prevăzută la art. 11& lit. c) din Codul penal! suspendareaeercitării dreptului de a conduce se dispune pe %ntreaga perioadă cât dureazăinterzicerea dreptului de a eercita pro#esia sau ocupaţia de conducător deautoveicul.

  Art. 96. - n cazul concursului de contravenţii care %ntrunesc mai mult de 1puncte de penalizare! perioada de suspendare a eercitării dreptului de aconduce se compune din %nsumarea perioadelor corespunzătoare #iecărei #apte!

  calculate %n condiţiile stabilite prin regulament! #ără ca această perioadă sădepă"ească =8 de zile.Art. 97. - +erioadele de suspendare pot #i reduse! dar nu mai puţin de '8 de

  zile! dacă titularul permisului absolvă un curs de siguranţă rutieră! %n condiţiileprevăzute %n regulament.

  Art. 98. - +ermisul de conducere se reţine %n următoarele cazuri4a) la cumularea a cel puţin 1 puncte de penalizare5b) când titularul acestuia a săvâr"it una dintre in#racţiunile prevăzute la art. ::!

  la art. :< alin. (&)! la art. := alin. (1)! (') "i (,) "i la art.

 • 8/16/2019 Circulatia p Drumurile Publice

  24/29

    (&) +rocedura de restituire a permisului de conducere se stabile"te prinregulament.

  Art. 101. - (1) +ermisul de conducere se anulează de către "e#ulinspectoratului $udeţean de poliţie! Direcţiei Generale de +oliţie a /unicipiuluiAucure"ti sau al direcţiei poliţiei specializate din *nspectoratul General al +oliţiei

  Române pe a cărei rază de competenţă a #ost comisă #apta! %n cazul %n caretitularul acestuia a #ost condamnat printr-o otărâre $udecătorească rămasăde#initivă4

  a) pentru in#racţiunile care au avut ca urmare moartea sau vătămarea gravă aintegrităţii corporale ori sănătăţii uneia sau mai multor persoane ori de distrugerea unuia sau mai multor veicule! săvâr"ite ca urmare a nerespectării regulilor decirculaţie5

  b) pentru in#racţiunile prevăzute la art. ::! art. :< alin. (&) "i la art. := alin. (1)!(') "i (,)5

  c) pentru in#racţiunile prevăzute la art.

 • 8/16/2019 Circulatia p Drumurile Publice

  25/29

    a) veiculul nu este %nmatriculat sau %nregistrat5b) are număr de %nmatriculare sau %nregistrare #als5c) circulă #ără plăcuţe cu numere de %nmatriculare ori %nregistrare5) starea tenică a veiculului pune %n pericol grav siguranţa circulaţiei!

  deteriorează grav drumul public sau mediul %ncon$urător5

  !) veiculul circulă cu %ncălcarea regulilor re#eritoare la transportul măr#urilorpericuloase ori cu gabarite "i7sau mase depă"ite5#) eistă date sau indicii că veiculul #ace obiectul unei in#racţiuni5$) conducătorul auto re#uză să se legitimeze5%) conducătorul auto se a#lă %n stare de ebrietate! sub in#luenţa substanţelor

  stupe#iante sau a medicamentelor cu e#ect similar.(&) +rocedura de imobilizare a veiculelor %n cazurile prevăzute la alin. (1) se

  stabile"te prin regulament.

  CAPITOLUL "III

    Căi de atac %mpotriva procesului-verbal de constatare acontravenţiei

  Art. 105. - (1) mpotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei "i!după caz! a actului prin care s-a dispus una dintre sancţiunile contravenţionalecomplementare prevăzute la art.

 • 8/16/2019 Circulatia p Drumurile Publice

  26/29

    a) ia măsuri ca drumurile pe care le administrează să #ie menţinute permanent %n stare de viabilitate5

  b) instalează! aplică "i %ntreţine mi$loacele de semnalizare rutieră! precum "iecipamentele destinate siguranţei circulaţiei pe drumurile %n administrare5

  c) autorizează e#ectuarea lucrărilor %n zonele de siguranţă "i protecţie a

  drumurilor din administrare! veri#ică modul de eecutare "i respectareatermenelor stabilite5) stabile"te condiţiile tenice "i metodologia de omologare "i certi#icare a

  ecipamentelor! pieselor de scimb "i materialelor pentru veicule rutiere5!) autorizează %n#iinţarea "i #uncţionarea staţiilor de inspecţie tenică!

  supravegează "i controlează activitatea acestora "i atestă personalul caree#ectuează inspecţia tenică5

  #) stabile"te norme metodologice "i organizează pregătirea! eaminarea "iatestarea pro#esională a instructorilor "i pro#esorilor de legislaţie %n domeniultransporturilor rutiere5

  $) stabile"te condiţiile tenice "i metodologice de omologare pentru circulaţia

  pe drumurile publice! de inspecţie tenică "i de veri#icare tenică pentru veicule5  %) autorizează %n#iinţarea "i #uncţionarea "colilor pentru pregătireaconducătorilor de autoveicule "i tramvaie5

  ') stabile"te norme obligatorii privind organizarea "i des#ă"urarea transporturilor rutiere "i controlează respectarea acestora5

   () ia măsuri pentru amena$area de trotuare "i drumuri laterale pentru circulaţiapietonilor! veiculelor cu tracţiune animală! a tractoarelor "i de piste pentrubiciclete! precum "i de benzi destinate eclusiv transportului public de persoane5

  ) elaborează reglementări speci#ice %n domeniul transporturilor rutiere5*) stabile"te condiţiile tenice "i metodologia de omologare pentru circulaţia pe

  drumurile publice! de inspecţie tenică "i de veri#icare tenică pentru veicule5

  +) omologează pentru circulaţie veicule5,) certi#ică sau omologează ecipamentele! piesele de scimb "i materialelepentru veiculele #abricate %n ţară sau importate5

  ) autorizează agenţii economici care prestează servicii de reparaţii laveicule5

  ) asigură e#ectuarea veri#icării tenice a veiculelor! cu ecepţia celor noi! %nvederea %nmatriculării acestora.

  Art. 108. - /inisterul părării 0aţionale are următoarele atribuţii4a) %ndrumă! supravegează "i controlează circulaţia pe drumurile publice a

  veiculelor aparţinând acestui minister "i controlează respectarea de cătreconducătorii proprii a regulilor de circulaţie5

  b) cooperează cu unităţile poliţiei specializate la realizarea acţiunilor de %nsoţire

  a coloanelor o#iciale militare! precum "i a veiculelor din parcul propriu5c) %nmatriculează sau %nregistrează veiculele din parcul propriu "i ţine

  evidenţa acestora5) pregăte"te personalul propriu pentru conducerea veiculelor ministerului "i

  autorizează personalul didactic din "colile de pregătire a conducătorilor auto dinsistemul propriu5

 • 8/16/2019 Circulatia p Drumurile Publice

  27/29

    !) organizează "i eecută inspecţia tenică a veiculelor din unităţile dinsubordinea sa5

  #) elaborează! %mpreună cu /inisterul de *nterne! norme privind condiţiile %ncare pot circula pe drumul public veiculele speciale de luptă din parcul propriu5

  $) elaborează! %mpreună cu /inisterul de *nterne! norme privind controlul

  circulaţiei autoveiculelor aparţinând /inisterului părării 0aţionale "i %nsoţireacoloanelor militare.Art. 109. - /inisterul ?ducaţiei "i Cercetării are următoarele atribuţii4a) asigură! prin programa "colară! educaţia rutieră a pre"colarilor "i elevilor din

   %nvăţământul preuniversitar5b) asigură! prin #ormare iniţială "i continuă! pregătirea %n domeniul conducerii

  autoveiculelor5c) %ndrumă! coordonează "i controlează! prin inspectoratele "colare din

  subordine! activitatea de educaţie rutieră! inclusiv de pregătire "i per#ecţionare acadrelor didactice desemnate să eecute ast#el de activităţi5

  ) asigură materialul didactic pentru laboratoarele de educaţie rutieră "i

  parcurile-"coală proprii de circulaţie.Art. 110. - (1) /inisterul 2ănătăţii "i amiliei are următoarele atribuţii4a) elaborează norme re#eritoare la eaminarea medicală a conducătorilor de

  veicule "i la măsurile ce trebuie luate de unităţile sanitare! %n scopul preveniriiaccidentelor de circulaţie generate de cauze medicale5

  b) elaborează norme privind eaminarea medicală! recoltarea "i analizaprobelor biologice! %n vederea stabilirii alcoolemiei! consumului de produse sausubstanţe stupe#iante ori medicamente cu e#ecte similare de natură a in#luenţacomportamentul conducătorilor de veicule5

  c) elaborează norme privind eaminarea psiologică "i medicală %n vedereaeliberării permisului de conducere5

  ) stabile"te programa cursurilor de pregătire a conducătorilor de veicule! latemele privind acordarea primului a$utor medical %n accidente de circulaţie "icontrolează modul cum se realizează aceste activităţi5

  !) stabile"te semnul distinctiv ce se aplică pe ambala$ul medicamentelorcontraindicate conducerii veiculelor5

  #) stabile"te conţinutul truselor medicale de prim a$utor "i le certi#ică.(&) 0ormele prevăzute la alin. (1) lit. a)! b) "i c) se aprobă prin ordin al

  ministrului sănătăţii "i #amiliei la propunerea autorităţii competente din subordine.  Art. 111. - Comisia de 2upravegere a sigurărilor va %ntocmi programe deprevenţie rutieră "i va %ndruma! coordona "i controla modul de aplicare aacestora de către societăţile autorizate.

  Art. 112. - (1) n scopul coordonării unei strategii unitare! multidisciplinare %n

  domeniul siguranţei circulaţiei rutiere! %n subordinea Guvernului #uncţioneazăConsiliul *nterministerial pentru 2iguranţă Rutieră.

  (&) tribuţiile Consiliului *nterministerial pentru 2iguranţă Rutieră se stabilescprin otărâre a Guvernului.

  Art. 113. - (1) Consiliile $udeţene! consiliile locale "i Consiliul General al/unicipiului Aucure"ti au următoarele atribuţii4

 • 8/16/2019 Circulatia p Drumurile Publice

  28/29

    a) iau măsuri pentru menţinerea permanentă %n stare tenică bună a drumurilor pe care le administrează5

  b) instalează! aplică "i %ntreţin mi$loacele de semnalizare rutieră "iecipamentele destinate siguranţei circulaţiei! ţinând evidenţa acestora5

  c) %ntocmesc "i actualizează planurile de organizare a circulaţiei pentru

  localităţile urbane "i iau măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun %nvederea asigurării #luenţei "i siguranţei tra#icului! precum "i a reducerii nivelurilorde emisii poluante5

  ) stabilesc reglementări re#eritoare la regimul de acces "i circulaţie! staţionare"i parcare pentru di#erite categorii de veicule5

  !) iau măsuri pentru amena$area de trotuare "i drumuri laterale pentru circulaţiapietonilor! veiculelor cu tracţiune animală! a tractoarelor "i de piste pentrubiciclete5

  #) %nregistrează "i ţin evidenţa veiculelor nesupuse %nmatriculării5$) iau măsuri pentru ridicarea "i depozitarea! %n spaţii special amena$ate! a

  autoveiculelor! remorcilor! caroseriilor sau subansamblurilor acestora! devenite

  improprii din punct de vedere tenic pentru a circula pe drumurile publice!abandonate sau părăsite pe domeniul public5%) iau măsuri pentru asigurarea spaţiului "i depozitării veiculelor cu tracţiune

  animală depistate circulând pe drumurile publice pe care le este interzis accesul.(&) +roiectele de sistematizare a localităţilor! precum "i a drumurilor publice din

  interiorul "i din a#ara acestora! elaborate de consiliile locale "i ale municipiuluiAucure"ti! vor #i avizate de poliţia specializată.

  Art. 114. - (1) /inisterul de *nterne! consiliile locale "i ale municipiului Aucure"tivor lua măsuri pentru popularizarea regulilor de circulaţie %n rândul tuturorpersoanelor care #olosesc drumurile publice "i! %n acest scop! vor prevedea %nplanurile anuale #ondurile necesare.

  (&) /ass-media va spri$ini acţiunile /inisterului de *nterne! ale consiliilor locale"i ale municipiului Aucure"ti %n legătură cu popularizarea regulilor de circulaţie pedrumurile publice.

  CAPITOLUL & Dispoziţii #inale

  Art. 115. - (1) Deţinătorii de autoveicule sunt obligaţi să doteze autoveiculelepe care le deţin cu truse medicale de prim a$utor! pentru #iecare categorie deautoveicul! precum "i cu triungiuri re#lectorizante "i stingătoare de incendiu!con#orm legislaţiei %n vigoare.

  (&) Deţinătorii de autoveicule! inclusiv ai celor care e#ectuează transportulpublic de persoane sau de măr#uri periculoase! sunt obligaţi4

  a) să asigure testarea anuală a cali#icării conducătorilor de autoveicule! %nscopul %nsu"irii corecte "i respectării de către ace"tia a dispoziţiilor legale cereglementează circulaţia pe drumurile publice5

 • 8/16/2019 Circulatia p Drumurile Publice

  29/29

    b) să doteze autoveiculele proprii cu aparate de control al timpilor de odină"i al vitezei de deplasare! omologate! precum "i cu truse medicale de prim a$utor!triungiuri re#lectorizante "i stingătoare de incendiu.

  Art. 116. - n des#ă"urarea activităţilor de prevenire a accidentelor rutiere poliţiapoate solicita spri$inul unor conducători de autoveicule! care consimt să

  participe voluntar la acestea! con#orm legii.Art. 117. - (1) /odelele indicatoarelor! marca$elor "i semnalelor luminoase!precum "i semnalele agenţilor de circulaţie sunt prevăzute %n anea care #aceparte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

  (&) nea prevăzută la alin. (1) poate #i modi#icată "i completată prin otărâre aGuvernului! %n baza modi#icărilor "i completărilor aduse convenţiilor internaţionale

   %n domeniu la care România este parte.Art. 118. - (1) +rezenta ordonanţă de urgenţă se aplică %ncepând cu data de 1

  #ebruarie &88'. +e aceea"i dată Decretul nr. '&> privind circulaţia pedrumurile publice! cu modi#icările ulterioare! republicat %n Auletinul 3#icial! +artea*! nr. ,= din &< iunie 1=