35
“ A învăţa cu mintea, inima şi mâinile” Johann Heinrich Pestalozzi

Circuite Electronice Simple

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Electronica

Citation preview

Page 1: Circuite Electronice Simple

“ A învăţa cu mintea, inima şi mâinile”

Johann Heinrich Pestalozzi

Page 2: Circuite Electronice Simple

REDRESOAREREDRESOARE

MONOALTERNANŢĂMONOALTERNANŢĂ DUBLĂ ALTERNANŢĂDUBLĂ ALTERNANŢĂ

Page 3: Circuite Electronice Simple

Competenţe necesare în secolul XXI Responsabilitate şi capacitate de adaptare—Exersarea responsabilităţii personale şi a flexibilităţii în contexte legate de propria persoană, loc de muncă şi comunitate; stabilirea şi atingerea unor standarde şi ţeluri ridicate pentru sine şi pentru ceilalţi; tolerarea ambiguităţii. Competenţe de comunicare - Înţelegerea şi realizarea unei comunicări eficiente verbale, scrise şi multimedia, într-o varietate de forme şi contexte. Creativitate şi curiozitate intelectuală—Dezvoltarea, implementarea şi comunicarea ideilor noi altor persoane; deschidere şi receptivitate la nou, perspective variate. Gândire critică şi gândire sistemică— Exersarea gândirii în ce priveşte înţelegerea şi realizarea unor alegeri complexe; înţelegerea conexiunilor dintre sisteme. Informaţii şi abilităţi media— Analizarea, accesarea, administrarea, integrarea, evaluarea, şi crearea de informaţii în diverse forme şi medii. Capacităţi de colaborare şi interpersonale — Demonstrarea capacităţilor de lucru în echipă şi de conducere; adaptarea la diverse roluri şi responsabilităţi; colaborarea productivă cu ceilalţi; conduită empatică; respectarea altor puncte de vedere. Identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor— capacitatea de a depista, formula, analiza şi rezolva probleme. Auto-formare— Monitorizarea propriilor nevoi de înţelegere şi învăţare; localizarea resurselor corespunzătoare; transferul cunoştinţelor dintr-un domeniu în altul. Responsabilitate socială— Acţionarea în mod responsabil, ţinând cont de interesele comunităţii; demonstrarea unui comportament etic în contexte legate de propria persoană, loc de muncă şi comunitate.

Page 4: Circuite Electronice Simple

defineste notiunea de redresare; clasifica redresoarele; explica principiul general de functionare al redresoarelor; explica principiul redresarii monofazate; precizeaza dezavantajele redresarii monofazate; explică funcţionarea redresoarelor dublă alternanţă în punte; precizează avantajele redresării duble alternanţe în punte. explica necesitatea utilizarii redresoarelor dubla alternanta in punte;precizează avantajele redresării duble alternanţe în punte. justifică necesitatea filtrării tensiunii redresate; precizează modul de montare al filtrului cu rezistenta de sarcina; interpreteză formele de undă obţinute în urma filtrării. reprezintă schemele circuitelor electronice simple.

Competenţe vizateCompetenţe vizate

Page 5: Circuite Electronice Simple

exerciţii de identificare a componentelor electronice; exercitii de calcul al randamentului; exercitii de interpretare a formelor de unda obtinute in diverse etape ale redresarii tensiunii. exerciţii de analiza a circuitelor ce conţin diode redresoare; exerciţii de recunoaştere a schemelor de circuite cu redresoare monoalternanţă; exerciţii de recunoaştere a schemelor de circuite cu redresoare dublă alternanţă; exercitii de identificare a redresoarelor monofazate dupa forma de unda;

Activităţi de învăţareActivităţi de învăţare

Page 6: Circuite Electronice Simple

CE VA FACE PROFESORUL?

Rolul profesorului este acela de a administra procesul de învăţare al elevilor pe care îi are în grijă.Profesorii trebuie să încurajeze şi să faciliteze implicarea activă a elevilor în planificarea şi administrarea propriului lor proces de învăţare prin proiectarea structurată a oportunităţilor de învăţare atât în sala de clasă, cât şi în afara ei.Asigură feedback-ul.Ii invaţă pe elevi sa inveţe“Profesorul, la fel ca un angajat al unei staţii de benzină, umple rezervoarele goale ale elevilor.”

Page 7: Circuite Electronice Simple

CE VOR FACE ELEVII ?

Elevii nu învaţă doar lucruri noi despre tema abordată, ci învaţă să dezvolte forme adecvate de lucru, să-şi armonizeze interesele, să definească probleme şi să găsească soluţiişcoala se deschide, iar realitatea extraşcolară este integrată în proiect.Elevii se transformă din consumatori în producatori şi purtători de cunoştinţe şi învaţă să actioneze şi să fie activi în societate în spiritul educaţiei civice.

Page 8: Circuite Electronice Simple

CUM NE INFORMAM?

BIBLIOGRAFIE: REVISTE DE SPECIALITATE CATALOAGE INTERNET MATERIALE <RESURSE PENTRU ELEVI> MANUALE SCOLARE PROGRAMA SCOLARA

Page 9: Circuite Electronice Simple

ŞTIU / VREAU SĂ ŞTIU / AM ÎNVĂŢAT

este un tabel cu trei rubrici, care se este un tabel cu trei rubrici, care se realizează astfel:realizează astfel:

în rubrica în rubrica ŞTIUŞTIU elevii notează ceea ce elevii notează ceea ce consideră cunoscut deja în legătură cu consideră cunoscut deja în legătură cu tema;tema;

în rubrica în rubrica VREAU SĂ ŞTIUVREAU SĂ ŞTIU vor nota vor nota ideile despre care au dubii şi ceea ce ar ideile despre care au dubii şi ceea ce ar dori să ştie în plus în legătură cu tema dori să ştie în plus în legătură cu tema respectivă;respectivă;

în rubrica în rubrica AM ÎNVĂŢATAM ÎNVĂŢAT notează ideile notează ideile nou asimilate.nou asimilate.

Page 10: Circuite Electronice Simple

Întrebare esenţialăTehnologia ne influenţează viaţa? Întrebări de conţinutEste necesara redresarea curentului electric?Ce este o dioda redresoare?Ce este o dioda redresoare?Ce rol are o dioda redresoare intr-Ce rol are o dioda redresoare intr-un circuit?un circuit?Care este caractertisticca unei diode Care este caractertisticca unei diode redresoare ?redresoare ?Care sunt parametri specifici ai Care sunt parametri specifici ai diodelor?diodelor?Care sunt utilizarile diodei Care sunt utilizarile diodei redresoare?redresoare? Ce este redresorul?Ce este redresorul? Cum se clasifică redresoarele?Cum se clasifică redresoarele? Care este schema bloc a unui Care este schema bloc a unui redresor?redresor? Cum fucţionează un redresor?Cum fucţionează un redresor?

Page 11: Circuite Electronice Simple

1. Transformarea lui in curent continuu

2.Modificarea parametrilor de tensiune si intensitate

3.Modificarea frecventei curentului

Page 12: Circuite Electronice Simple

RASPUNS CORECT !

Page 13: Circuite Electronice Simple

RASPUNS GRESIT!

Page 14: Circuite Electronice Simple

RASPUNS GRESIT!

Page 15: Circuite Electronice Simple

Prin redresarea Prin redresarea curentului alternativ curentului alternativ

îînnţţelegem elegem transformarea lui in transformarea lui in

curent continuu.curent continuu.

RASPUNS CORECT !

Page 16: Circuite Electronice Simple

Circuitul de redresare, redresorul, este un circuit electronic, capabil sa transforme energia electrica de curent alternativ in energie electrica de curent continuu.Redresarea tensiunii alternative de retea (cu frecventa f=50 Hz) este necesara: pentru alimentarea dispozitivelor electronice din aparate si instalatii;a altor consumatori de curent continuu,cum ar fi:unele motoare electrice,instalatii electrochimice,acumulatoare, etc.

Page 17: Circuite Electronice Simple

CLASIFICAREA CLASIFICAREA REDRESOARELORREDRESOARELOR Redresoarele se clasifica dupa numeroase criterii, cele mai importante fiind:- numarul de faze; - tipul schemei; - posibilitatea reglarii tensiunii de iesire. Dupa numarul de faze al sursei, care este de obicei reteaua electrica, redresoarele se clasifica in:• redresoare monofazate (220 V)• redresoare trifazate (3x380 V) După cum se redresează , o singură alternanţă sau ambele, există:• redresoare monoventil(monoalternanţă) - doar pentru reteaua monofazata;• redresoare cu punct median(dublă alternanţă);• redresoare in punte(dublă alternanţă); Dupa posibilitatea reglarii tensiunii de iesire:• redresoare necomandate• redresoare comandate

Page 18: Circuite Electronice Simple

REDRESOARE MONOALTERNANŢĂ

Page 19: Circuite Electronice Simple

SCHEMA BLOC A UNUI REDRESOR

ReţeauaTransformator

de reţea

Element Redresor

(Sistemde

Redresare)

Filtrude

netezire

Rezistenţă(Sarcină)

Page 20: Circuite Electronice Simple

Instalatiile de redresare cuprind:

Transformator de alimentare (care are rolul de a adapta tensiunea de la intrare la valoarea necesara tensiunii de iesire si de a micsora curentii de scurtcircuit). Elemente de redresare (cu conductie unilaterala. Elemente de protectie ultrarapide(sigurante fuzibile,intreruptoare,separatoare). Elemente de filtrare.

Page 21: Circuite Electronice Simple

Schema electrica a redresorului Schema electrica a redresorului monofazat monoalternanţămonofazat monoalternanţă

TransformatorForma de unda de la intrareaîn circuit

Rezistentade sarcină

Dioda redresoare

Forma de undădupă redresare

Page 22: Circuite Electronice Simple

FFuncuncţţionarionarea circuituluiea circuitului

Pe durata alternanPe durata alternanţţelor pozitive ale elor pozitive ale tensiunii dioda conducetensiunii dioda conduce[[fiind polarizata fiind polarizata direct,cu direct,cu ((++)) pe anod si minus pe anod si minus(-)(-) pe pe catodcatod].].

Pe durata semialternanPe durata semialternanţţelor negative,elor negative, polarizarea diodei este inversatpolarizarea diodei este inversatăă,, astfel astfel incincâât aceasta nu mai conduce(este t aceasta nu mai conduce(este blocatblocatăă) )

Randamentul unui redresor Randamentul unui redresor monoalternanţă este de 40%.monoalternanţă este de 40%.

Page 23: Circuite Electronice Simple

Pentru îmbunatăţirea formei tensiunii pulsatorii redresate, in vederea aducerii cât mai aproape ca formă de tensiunea continuă, în paralel cu rezistenţa de sarcină şi dioda redresoare se intercalează un condensator ”C” cu rol de filtrare a ondulaţiilor, adică are rol de netezire a tensiunii redresate. Condensatorul “C” este electrolitic.Eficienţa filtrării depinde de valoarea capacităţii condensatorului şi de valoarea rezistenţei Rs Forma de undă a tensiunii la ieşirea din redresor în cazul utilizării condesatorului de filtrare se prezintă in diagrama de mai jos:

c

Page 24: Circuite Electronice Simple

TIPURI DE DIODE TIPURI DE DIODE REDRESOAREREDRESOARE

Page 25: Circuite Electronice Simple

REDRESOARE REDRESOARE

DUBLĂ ALTERNANŢĂDUBLĂ ALTERNANŢĂ

D1

D2D3

D4

Page 26: Circuite Electronice Simple

PUNTE REDRESOARE

Inainte de redresare

După redresare

REDRESORUL DUBLA ALTERNANTA

Punte redresoa

re

Transformator

Schema electrica a Schema electrica a redresorului monofazat dublă redresorului monofazat dublă

alternanţăalternanţă

Page 27: Circuite Electronice Simple

FFuncuncţţionarionarea circuituluiea circuitului Imbunatatirea formei de unda a tensiunii la Imbunatatirea formei de unda a tensiunii la

bornele sarcinii se poate obtine prin utilizarea bornele sarcinii se poate obtine prin utilizarea redresoarelor dubla alternanta.redresoarelor dubla alternanta.

Acest tip de redresor dubleaza componenta Acest tip de redresor dubleaza componenta continua a tensiunii de iesire.continua a tensiunii de iesire.

Diodele D1-D4 formează o configuraţie de Diodele D1-D4 formează o configuraţie de puntepunte..

In alternanţa pozitivă intră in conducţie In alternanţa pozitivă intră in conducţie diodele D1 siD3, fiind polarizate direct.diodele D1 siD3, fiind polarizate direct.

În acest interval de timp, D2 şi D4 sunt În acest interval de timp, D2 şi D4 sunt blocate, fiind polarizate invers.blocate, fiind polarizate invers.

Pe durata alternantelor Pe durata alternantelor neganegative,tive, se deschid se deschid diodele D2 şi D4 iar diodele D2 şi D4 iar diodele diodele D1 şi D3 se D1 şi D3 se blochează.blochează.

Page 28: Circuite Electronice Simple

Avantaje:Avantaje:

Avantajul acestei redresAvantajul acestei redresăări este forma de ri este forma de undundăă c câât mai apropiatt mai apropiatăă de cea continu de cea continuăă. .

FrecvenFrecvenţţa semnalului pua semnalului pullsatoriu,satoriu, obobţţinutinută ă la bornele sarcinii este de 100 Hz. la bornele sarcinii este de 100 Hz.

Randamentul se dubleazRandamentul se dubleazăă (80 %) (80 %) faţă de faţă de 40% în cazul redresorului 40% în cazul redresorului monoalternanţă;monoalternanţă;

Redresorul dublă alternanţă realizează Redresorul dublă alternanţă realizează încărcarea simetrică a reţelei de tensiune încărcarea simetrică a reţelei de tensiune alternativă.alternativă.

Page 29: Circuite Electronice Simple

Dezavantaje:Dezavantaje:

Schema este mai complicatSchema este mai complicată.ă. Schema este mai costisitoare (secundar Schema este mai costisitoare (secundar

cu priza mediana,cu priza mediana, patru diode patru diode redresoareredresoare pentru redresorul tip punte pentru redresorul tip punte))..

Dezavantajul filtrului cu condensator îl Dezavantajul filtrului cu condensator îl poate constitui valoarea mare a poate constitui valoarea mare a curentului prin diodă, ceea ce poate curentului prin diodă, ceea ce poate determina distrugerea acesteia.determina distrugerea acesteia.

Randamentul unui redresor Randamentul unui redresor monoalternaţă este doar de 40%.monoalternaţă este doar de 40%.

Page 30: Circuite Electronice Simple

Punţi redresoarePunţi redresoare

Page 31: Circuite Electronice Simple

Punte redresoare, Punte redresoare, forma de undforma de undă ă – vizualizare– vizualizare

Page 32: Circuite Electronice Simple

CUM MA AUTOEVALUEZ?

• TESTELE DE EVALUARE• FISE DE EVALUARE• FISE DE LUCRU• TABEL DE VERIFICARE• FISA DE OBSERVATII• DESCRIPTORI PREZENTARE MEDIA• FISA DE AUTOEVALUARE• FISA DE PREZENTARE PPT• FISA DE VERIFICARE WIK.IS

Page 33: Circuite Electronice Simple

ElevClasa:

FISA INDIVIDUALA DE LUCRU

(3min) 1. Identifica elementele componente ale montajului:

(2min) 2. Precizează tipul montajului:

(10min) 3. Reprezintă schema montajului.- explica rolul componentelor in circuit;

(10min) 4. Reprezintă forma de unda de la intrarea si de la ieşirea montajului:

(5min) 5.Indicati avantajele şi dezavantajele ale acestui tip de montaj.

Page 34: Circuite Electronice Simple

REFLECŢII

1) Ce cunoştinte am acumulat?2) De ce am reţinut unele lucruri mai bine decât altele?3) Care forme de lucru mi se potrivesc mai bine, care îmi plac mai puţin?4) Ce mi se pare uşor când lucrez cu alţii, ce mi se pare dificil?5) În care faze ale proiectului m-am implicat foarte mult din punct de vedere emoţional şi de ce?6) Care este aportul meu personal la atingerea obiectivelor?7) In care dintre fazele lucrarii am depins în mare măsură de sprijinul celorlalţi?

Page 35: Circuite Electronice Simple

3535

VVă mulţumesc pentru atenţie şi ă mulţumesc pentru atenţie şi vă dorescvă doresc

SUCCES!