of 193 /193
UNIVERSITATEA “VASILE ALECSANDRI” din BACĂU FACULTATEA de INGINERIE Conf. univ. dr. ing. MIHAI PUIU BERIZINŢU BAZELE ELECTROTEHNICII Circuite electrice liniare Editura ALMA MATER BACĂU, 2010

Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Embed Size (px)

Text of Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria...

Page 1: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

UNIVERSITATEA “VASILE ALECSANDRI” din BACĂU FACULTATEA de INGINERIE

Conf. univ. dr. ing. MIHAI PUIU – BERIZINŢU

BAZELE ELECTROTEHNICII Circuite electrice liniare

Editura ALMA MATER BACĂU, 2010

Page 2: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Referenţi ştiinţifici:

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe HAZI Conf. univ. dr. ing. Ştefan ABABEI

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României PUIU-BERIZINŢU, MIHAI Bazele electrotehnicii : circuite electrice liniare / Puiu-Berizinţu Mihai. - Bacău : Alma Mater, 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-527-058-9 621.3

Tehnoredactare: Mihai PUIU-BERIZINŢU

Page 3: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

P r e f a ţ ă

Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii prin care se asigură pregătirea fundamentală de specialitate în domeniul electrotehnicii inginereşti. Prezentul curs, Circuite electrice liniare, după cum indică şi titlul, se limitează la studiul circuitelor electrice liniare dar, acolo unde este cazul, se fac şi referiri privitoare la influenţa neliniarităţii caracteristicilor unor elemente de circuit reale, întâlnite frecvent în practică, cum sunt condensatoarele reale sau bobinele cu miez de fier.

Cursul a fost elaborat, în primul rând, pentru uzul studenţilor de la specializările Energetică industrială şi Mecatronică de la Facultatea de Inginerie a Universităţii din Bacău, dar este util tuturor celor interesaţi în dobân-direa şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice fundamen-tale asupra circuitelor şi reţelelor electrice întâlnite în toate domeniile tehnicii actuale.

Baza teoretică necesară realizării unui studiu riguros fundamentat ştiinţific al circuitelor electrice este materializată, în mod adecvat, în prima parte a cursului de Bazele electrotehnicii – Electromagnetismul – elaborat de acelaşi autor în prima ediţie din anul 2003. Prin urmare, legile şi noţiunile fundamentale ale teoriei câmpului electromagnetic care stau la baza teoriei circuitelor electrice se impun a fi cunoscute în prealabil studiului care se efectuează prin această lucrare.

În această primă ediţie cursul este structurat în opt capitole în care sunt tratate principalele tipuri de circuite electrice şi regimuri de funcţionare ale acestora care prezintă interes pentru aplicaţiile inginereşti.

Primul capitol este dedicat studiului circuitelor electrice liniare de curent continuu, caracterizate de regimul electrocinetic staţionar în care există numai curentul electric de conducţie în conductore.

3

Page 4: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

În capitolul doi se analizează comportarea principalelor elemente de circuit, liniare, neliniare şi parametrice – rezistorul, bobina şi condensatorul – în regim variabil în timp.

În capitolele trei şi patru sunt analizate circuitele electrice liniare cu parametri concentraţi, monofazate şi respectiv trifazate, în regim permanent sinusoidal.

În capitolul cinci sunt analizaţi cuadripolii şi filtrele electrice de frecvenţă în regim permanent sinusoidal, iar în capitolul şase sunt studiate ecuaţiile liniilor electrice lungi în mărimi instantanee şi în regim permanent sinusoidal.

Capitolul şapte este dedicat studiului regimului periodic nesinusoidal în circuitele electrice liniare cu parametri concentraţi.

Ultimul capitol este destinat studiului regimului tranzitoriu al circuitelor electrice. Sunt analizate, prin metoda directă şi prin metoda operaţională, principalele regimuri tranzitorii întâlnite frecvent în practică în funcţionarea circuitelor electrice de curent continuu şi de curent alternativ.

Obiectivul urmărit în concepţia şi elaborarea acestui curs a constat în sintetizarea unei părţi a teoriei circuitelor electrice care să asigure cunoştinţele de bază necesare pregătirii de specialitate a inginerilor din toate domeniile electrotehnicii.

Autorul va fi recunoscător pentru eventualele observaţii şi sugestii în vederea îmbunătăţirii sau completării unei următoare ediţii a acestui curs.

Autorul

4

Page 5: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

C U P R I N S

Prefaţă .............................................................................................................................. 3

1. CIRCUITE ELECTRICE LINIARE DE CURENT CONTINUU

1.1. Structura şi clasificarea circuitelor electrice ............................................................... 91.2. Aplicarea legii conducţiei electrice în studiul circuitelor electrice …….................... 101.3. Caracteristicile tensiune – curent (volt – amper) ale elementelor de circuit ………... 121.4. Surse de energie (generatoare) ……………………………………………………. ... 13

1.4.1. Generatorul de tensiune ………………………………………….…………….. 131.4.2. Generatorul de curent …………………………………………….……………. 14

1.5. Teoremele lui Kirchhoff – forma topologică ………………...................................... 151.6. Transfigurarea circuitelor electrice liniare de curent continuu ………....................... 17

1.6.1. Echivalenţa şi transfiguraţia circuitelor electrice .……………….…………….. 171.6.2. Echivalenţa surselor de tensiune şi de curent …………………….……………. 181.6.3. Circuite serie .……………….…………………………………………………. 191.6.4. Circuite paralel (derivaţie) …………………….………………………………. 211.6.5. Transfigurarea stea poligon complet …………………….…………………….. 23

1.7. Noţiuni de teoria grafurilor ……………….. ………………...................................... 271.7.1. Grafuri. Elemente topologice .…………………………………………………. 271.7.2. Analiza reţelelor electrice cu teoremele lui Kirchhoff.

Analiza ochiurilor şi a nodurilor. …………..….………………………………. 281.7.3. Matricele de incidenţă ale laturilor la noduri şi ochiuri.

Formele matriceale ale ecuaţiilor lui Kirchhoff .………………………………. 301.8. Metode de analiză a reţelelor electrice liniare de curent continuu ………………….. 33

1.8.1. Analiza reţelelor electrice cu teoremele lui Kirchhoff ………………………… 331.8.2. Analiza reţelelor electrice cu metoda curenţilor ciclici ...……………………… 361.8.3. Analiza reţelelor electrice cu metoda potenţialelor la noduri ….……………… 38

1.9. Teoremele reţelelor electrice de curent continuu …………………………………… 411.9.1. Teoremele generatoarelor echivalente de tensiune şi de curent ……………….. 411.9.2. Teorema suprapunerii efectelor (superpoziţiei). Teorema reciprocităţii .……… 421.9.3. Teorema transferului maxim de putere ………………………………………... 441.9.4. Teorema conservării puterilor. Bilanţul puterilor produse şi consumate …….... 45

5

Page 6: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

2. CIRCUITE ELECTRICE ÎN REGIM VARIABIL 2.1. Ipoteze de calcul. Clasificare ...................................................................................... 472.2. Elemente de circuit dipolare ....................................................................................... 48

2.2.1. Clasificarea elementelor de circuit dipolare......................................................... 482.2.2. Rezistorul în regim variabil ………………………............................................. 492.2.3. Bobina (inductorul) în regim variabil ………………………............................. 502.2.4. Condensatorul (capacitorul) în regim variabil ...……………............................. 55

3. CIRCUITE ELECTRICE MONOFAZATE ÎN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL

3.1. Mărimi variabile. Mărimi sinusoidale ……................................................................ 573.1.1. Mărimi variabile, mărimi periodice, mărimi alternative ………………………. 573.1.2. Mărimi sinusoidale (armonice) ..…………………............................................. 59

3.2. Puteri în circuite monofazate în regim sinusoidal ....................................................... 603.3. Reprezentări simbolice ale mărimilor sinusoidale …………….................................. 64

3.3.1. Reprezentarea geometrică a mărimilor sinusoidale ............................................ 643.3.2. Reprezentarea analitică prin mărimi complexe ………………………………... 703.3.3. Caracterizarea în complex a circuitelor dipolare în r. p. s. .............................................. 723.3.4. Puterea complexă ………………………………................................................ 733.3.5. Forma în complex a legii lui Ohm (ecuaţia lui Joubert) ..................................... 743.3.6. Analiza în complex a circuitului RLC serie. Rezonanţa de tensiuni …………... 763.3.7. Analiza în complex a circuitului RLC paralel. Rezonanţa de curenţi ..………... 78

3.4. Analiza în complex a reţelelor electrice liniare ………….......................................... 803.4.1. Analiza în complex a reţelelor electrice cu teoremele lui Kirchhoff ………..… 803.4.2. Analiza în complex a reţelelor electrice cu metoda curenţilor ciclici ….……… 823.4.3. Analiza în complex a reţelelor electrice cu metoda potenţialelor la noduri …… 84

3.5. Teorema conservării puterilor complexe, active şi reactive ..………………………. 873.6. Teorema transferului maxim de putere activă ……………………………………… 883.7. Linia monofazată scurtă …………………………………………………………….. 90

3.7.1. Linia monofazată scurtă fără efecte transversale …………………..………..… 903.7.2. Linia monofazată scurtă cu efecte transversale ...…………………..………..… 92

4. CIRCUITE ELECTRICE TRIFAZATE ÎN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL

4.1. Sisteme polifazate simetrice de mărimi sinusoidale ……………............................... 934.2. Sisteme trifazate simetrice de mărimi sinusoidale ……...………............................... 954.3. Conexiunile sistemelor trifazate ……...……….......................................................... 97

4.3.1. Conexiunea în stea a sistemelor trifazate …………………............................... . 994.3.2. Conexiunea în triunghi a sistemelor trifazate .…………................................... . 101

4.4. Analiza circuitelor electrice liniare trifazate, simetrice şi echilibrate în regim permanent sinusoidal ……...……….......................................................... 103

4.4.1. Circuitul în conexiunea stea cu fir neutru …………………………………….. 1034.4.2. Circuitul în conexiunea stea fără fir neutru ..………………………………….. 1054.4.3. Circuitul în conexiunea triunghi ……………………………………………… 1074.4.4. Puteri în reţele trifazate echilibrate alimentate cu tensiuni simetrice ………… 108

4.5. Circuitelor trifazate dezechilibrate alimentate cu tensiuni nesimetrice în regim permanent sinusoidal ……...……….......................................................... 110

4.5.1. Analiza prin metoda directă a circuitelor trifazate dezechilibrate alimentate cu tensiuni nesimetrice ……............................................................. 110

4.5.1.1. Circuitul în conexiunea stea cu fir neutru ……………………………….. 1104.5.1.2. Circuitul în conexiunea fără fir neutru …………………………………... 1114.5.1.3. Circuitul în conexiunea triunghi ………...……………………………….. 113

6

Page 7: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

4.5.2. Puteri în circuite trifazate dezechilibrate alimentate cu tensiuni nesimetrice .... 1144.6. Analiza circuitelor trifazate dezechilibrate prin

metoda componentelor simetrice ………….…………………………………...….. 1154.6.1. Metoda componentelor simetrice ..………………………………………...….. 1154.6.2. Proprietăţi ale componentelor simetrice ale tensiunilor şi curenţilor ………… 1174.6.3. Analiza circuitelor trifazate echilibrate alimentate cu

tensiuni nesimetrice prin metoda componentelor simetrice ...………………… 1184.6.3.1. Impedanţe statice şi dinamice ……………………………………………. 1184.6.3.2. Receptorul trifazat echilibrat conectat în stea cu fir neutru ……………… 1194.6.3.3. Receptorul trifazat echilibrat conectat în stea fără fir neutru ……………. 120

4.6.4. Analiza circuitelor trifazate dezechilibrate prin metoda componentelor simetrice ……………………………………………... 121

4.6.4.1. Principii generale ……………...…………………………………………. 1214.6.4.2. Studiul regimurilor de avarie ale reţelelor

trifazate cu metoda componentelor simetrice …………………….……… 1234.6.5. Calculul puterilor în circuite trifazate cu ajutorul componentelor simetrice …. 1274.6.6. Filtre pentru componente simetrice ..………….………………………………. 127

5. CUADRIPOLI ELECTRICI

5.1. Generalităţi ............................................................................................................... 1295.2. Ecuaţiile şi parametrii cuadripolilor liniari, pasivi şi reciproci în r.p.s. ………….. 130

5.2.1. Forma fundamentală a ecuaţiilor cuadripolilor. Parametrii fundamentali ......... 1305.2.2. Ecuaţiile în impedanţe ……………………………………................................ 1315.2.3. Ecuaţiile în admitanţe ………….…………………………................................ 1325.2.4. Ecuaţiile hibride …………………………………………................................ 133

5.3. Impedanţe caracteristice ale cuadripolilor liniari, pasivi .......................................... 1335.3.1. Impedanţe de intrare ........................................................................................... 1335.3.2. Impedanţe caracteristice sau iterative ................................................................ 1345.3.3. Impedanţe imagini …………………………………………………………….. 135

5.4. Scheme echivalente al cuadripolilor …………......................................................... 1355.4.1. Schema echivalentă în T .................................................................................... 1355.4.2. Schema echivalentă în π ..................................................................................... 136

5.5. Conexiunile cuadripolilor …………......................................................................... 1375.6. Ecuaţiile canonice ale cuadripolilor liniari, reciproci şi simetrici ………………… 1395.7. Filtre electrice de frecvenţă ……………………………………………………….. 141

6. LINII ELECTRICE LUNGI ÎN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL

6.1. Ecuaţiile liniilor lungi în mărimi instantanee. Parametrii lineici primari ................. 1456.2. Ecuaţiile liniilor lungi în regim armonic permanent ………………………………. 1486.3. Undele de tensiune şi de curent ale liniilor lungi în regim sinusoidal …………….. 150

7. REGIMUL PERIODIC NESINUSOIDAL

7.1. Generalităţi ............................................................................................................... 1537.2. Analiza armonică a mărimilor periodice ………………………………………….. 153

7.2.1. Dezvoltarea în serie Fourier a funcţiilor periodice nesinusoidale …................. 1537.2.2. Forme particulare ale dezvoltării în serie Fourier ………….............................. 1557.2.3. Seria Fourier complexă ...................................................................................... 1567.2.4. Spectrul de frecvenţă al unei mărimi periodice .................................................. 1577.2.5. Proprietăţi ale mărimilor periodice ……...……………………………………. 158

7.3. Puteri în regim periodic nesinusoidal ….………………………………………….. 1597.4. Analiza circuitelor liniare în regim permanent periodic nesinusoidal ……………. 161

7.4.1. Circuite simple cu elemente liniare în regim nesinusoidal ……...…................. 1617.4.2. Circuite liniare trifazate echilibrate sub tensiuni simetrice nesinusoidale ……. 164

7

Page 8: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

8. REGIMUL TRANZITORIU AL CIRCUITELOR ELECTRICE LINIARE

8.1. Consideraţii generale ………………... .................................................................... 1678.2. Comutare. Teoremele comutării …........................................................................... 1688.3. Analiza circuitelor liniare în regim tranzitoriu prin metoda directă ………………. 169

8.3.1. Circuite electrice liniare de ordinul I ................................................................. 1698.3.1.1. Circuitul RL serie ...................................................................................... 1698.3.1.2. Regimul tranzitoriu la conectarea circuitului RC serie

la o sursă de tensiune constantă .................................................................. 1738.3.2. Circuite electrice liniare de ordinul II ............................................................... 175

8.3.2.1. Regimul tranzitoriu la conectarea circuitului RLC serie la o sursă de tensiune constantă ………………………………………….. 175

8.3.2.2. Regimul tranzitoriu la conectarea circuitului RLC serie la o sursă de tensiune sinusoidală .……………………………………….. 180

8.4. Metoda operaţională de analiză a circuitelor electrice liniare în regim tranzitoriu.................................................................................................... 184

8.4.1. Metoda transformatei Laplace ......................... .................................................. 1848.4.1.1. Transformata Laplace. Funcţii original şi imagini Laplace ….................... 1848.4.1.2. Teoreme ale transformatei Laplace pentru stabilirea funcţiilor imagini … 186

8.4.2. Forma operaţională a ecuaţiilor circuitelor electrice liniare ............................... 1898.4.2.1.

Precizări privind aplicarea transformatei Laplace la studiul circuitelor electrice ……...…….................................................. 189

8.4.2.2. Circuite electrice cu condiţii iniţiale diferite de zero ……………………. 191

B i b l i o g ra f i e .................................................................................................................. 193

8

Page 9: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

1. CIRCUITE ELECTRICE LINIARE DE CURENT CONTINUU 1.1. STRUCTURA ŞI CLASIFICAREA CIRCUITELOR ELECTRICE Un circuit electric este un ansamblu de generatoare (surse de energie) şi

receptoare cu legături electrice între ele. Un ansamblu de circuite cu legătură electrică între ele constituie o reţea electrică.

Un circuit electric de curent continuu este constituit, în general, dintr-un ansamblu de surse de energie şi rezistoare, parametrii care intervin în acest caz fiind rezistenţele rezistoarelor şi tensiunile electromotoare sau curenţii surselor de tensiune, respectiv de curent, precum şi rezistenţele sau conductanţele interioare ale acestor surse.

O latură a unei reţele electrice reprezintă o porţiune neramificată cuprinsă între două extremităţi numite noduri. O succesiune de laturi după un contur închis constituie un ochi sau o buclă a reţelei electrice.

Structura oricărei reţele electrice este complet determinată dacă se cunosc: numărul de laturi ( l) , numărul de noduri (n) şi numărul ochiurilor sau buclelor independente sau fundamentale (o).

Se numeşte ochi independent sau fundamental (buclă independentă sau fundamentală), acel ochi (buclă) care conţine cel puţin o latură necomună cu alte ochiuri

(bucle) ale reţelei. Există teorema lui Euler care dă numărul ochiurilor (buclelor) independente:

(3)

(4) [1]

R1

R5

E5

[2]

R2

R3R4

E6 R6[3]

(1)

(2)

o = l – n + 1 (1.1)

Pe schema reţelei electrice de curent continuu din figura 1.1, s-au notat astfel:

− (1), (2), (3), (4) – noduri, n = 4; − 1, 2, ..., 6 – laturi, l = 6; − [1], [2], [3] – ochiuri independente; − R1, R2, ... , R6 – rezistoare, − E5, E6 – generatoare de tensiune.

Cu relaţia (1.1) se calculează numărul ochiurilor independente: o = 6 – 4 +1 = 3. Fig. 1.1.

Clasificarea circuitele electrice se poate face după mai multe criterii, cele mai

importante fiind prezentate în continuare.

a) După natura elementelor ce intră în structura circuitelor există: – circuite liniare; – circuite neliniare; – circuite parametrice.

9

Page 10: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

În circuitele neliniare, parametrii elementelor de circuit depind de curent (tensiune), iar în circuitele parametrice aceştia depind şi de timp.

b) După regimul de funcţionare se deosebesc: – circuite de curent continuu (c.c.), caracterizate de regimul staţionar în

care există numai curent electric de conducţie în conductoare; – circuite de curent alternativ (c.a.), caracterizate de regimul cvasistaţionar

în care există curent electric de conducţie în conductoare şi curent electric de deplasare în dielectricii condensatoarelor din circuit.

c) În raport cu sursele există: – circuite active – conţin surse de energie; – circuite pasive – nu conţin surse de energie.

Laturile de circuit care conţin surse se numesc laturi active (laturile 5 şi 6 din schema prezentată în fig. 1.1), iar cele care nu conţin surse se numesc laturi pasive.

d) După dimensiunile conductoarelor pot exista: – circuite filiforme – dimensiunile transversale ale conductoarelor sunt mult

mai mici decât cele longitudinale şi sunt caracterizate prin aceea că densitatea de curent este uniform repartizată pe secţiunea conductorului;

– circuite masive – dimensiunile transversale ale conductoarelor sunt comparabile cu cele longitudinale.

e) După localizarea parametrilor circuitului pot exista: – circuite cu parametri concentraţi; – circuite cu parametri distribuiţi.

f) După legătura cu exteriorul circuitele pot fi: – izolate – nu au borne de legătură cu exteriorul, – neizolate – au borne de legătură cu exteriorul.

Circuitul care are numai două borne de legătură cu exteriorul se numeşte dipol, circuitul care are 3 borne de legătură cu exteriorul se numeşte tripol, circuitul care are 4 borne de legătură cu exteriorul se numeşte tetrapol sau cuadripol, ş.a.m.d.

1.2. APLICAREA LEGII CONDUCŢIEI ELECTRICE ÎN STUDIUL CIRCUITELOR ELECTRICE. ASOCIEREA SENSURILOR DE REFERINŢĂ PENTRU TENSIUNI ŞI CURENŢI.

Latura de circuit pasivă

Se consideră un conductor filiform, omogen, respectiv o latură pasivă de circuit electric (fig. 1.2,a). Schema electrică echiva-lentă cu parametri concentraţi a laturii de circuit se prezintă în figura 1.2,b).

(1)

u12

(2) (2)

V1 i

⇔ u

(1) i

u

V2 a) b)

R

Prin integrarea formei locale a legii conducţiei electrice ( JE ρ= ) de–a lungul conductorului laturii între extremităţile sale (1) şi (2), se obţine: Fig. 1.2.

10

Page 11: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

∫∫∫∫ ρ=ρ==2

1

2

1

2

1

2

1AdsdsA

AJsdJρsdE i

unde AJ ⋅=i este intensitatea curentului, repartizat uniform pe secţiunea transversală

de arie A a conductorului, RAdsρ

2

1

=∫ este rezistenţa acestuia şi 12

2

1

usdE =∫ este

tensiunea electrică de-a lungul conductorului laturii. S-a obţinut astfel relaţia lui Ohm:

iu R12 = . (1.1)

Relaţia (1.1) este valabilă, atât în regim electrocinetic staţionar, cât şi în regim variabil în timp. În regim staţionar, câmpul fiind potenţial, tensiunea electrică nu depinde de curba de-a lungul căreia se face integrarea (de drum), ci numai de extremităţile acesteia. Dacă integrala de linie a intensităţii câmpului electric se face în lungul unei curbe care trece direct prin aer între bornele laturii de circuit, tensiunea electrică corespunzătoare, egală cu diferenţa potenţialelor bornelor respective, se numeşte tensiune la borne, notată simplu cu u:

u12 = u = V1 – V2 (1.2)

În cazul unui circuit de curent continuu (regim staţionar), forma integrală a legii conducţiei electrice se scrie sub forma:

U = RI (1.3) În regim variabil când, în general, poate să intervină, atât o componentă

potenţială Ep, cât şi una solenoidală Es a câmpului electric, tensiunea la borne corespunde numai componentei potenţiale a intensităţii câmpului electric, nemaifiind egală cu tensiunea în lungul axei conductorului filiform. În acest caz, forma locală a legii conducţiei electrice pentru conductoare omogene este

JEE sp ρ=+ (1.4)

şi prin integrare, ( ) ∫∫ =+2

1

2

1

sp sdJρsdEE , se obţine:

u + e = R i , (1.5)

unde ∫=2

1

p sdEu este tensiunea la borne, iar ∫=2

1s sdEe este tensiunea electromotoare

corespunzătoare părţii solenoidale sE a câmpului electric.

11

(Ei) ⇔

(2)

u

(1)

R

i

(2)

(1)

b)

Latura de circuit activă. e Se consideră o porţiune filiformă, nera-

mificată dintr-un circuit electric oarecare, cuprinsă între bornele (1) şi (2) şi în care acţionează un câmp imprimat (Ei ≠ 0), respectiv o sursă de energie electrică (fig. 1.3,a).

e

Ecuaţia legii conducţiei electrice în forma integrală se scrie

a) Fig. 1.3.

Page 12: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

( )AdssdEE

2

1

2

1i ∫∫ ρ=+ i , respectiv u12 + e = R i, (1.6)

sdE2

1i∫=e fiind t.e.m. a sursei.

În figura 1.3,b) se prezintă schema echivalentă a laturii active cu rezistenţa conductorului R ca parametru concentrat.

O problemă importantă la scrierea ecuaţiilor circuitelor electrice este asocierea sensurilor de referinţă pentru curenţi şi tensiuni. Pentru fiecare din aceste mărimi se pot alege independent câte un sens de referinţă, respectiv de integrare. Considerând curentul i dintr-o latură de circuit şi tensiunea u la bornele acestei laturi, se pot adopta două convenţii de asociere a sensurilor de referinţă pentru aceste mărimi, după cum urmează:

1 Convenţia de la receptoare – faţă de una din bornele laturii, tensiunea la borne şi curentul au acelaşi sens sau, altfel spus, sensul tensiunii la borne este de la borna de intrare la borna de ieşire a curentului, aşa cum se arată în figura 1.4. Prin

aplicarea legii conducţiei electrice laturilor de circuit active prezentate în această figură, rezultă ecuaţiile:

e u

i (1)

(2)

R

e u

i (1)

(2)

R a) u + e = R i, a) b) b) u – e = R i.

2 Convenţia de la generatoare – faţă de una din bornele laturii, tensiunea la borne şi curentul au sensuri opuse sau, altfel spus, sensul tensiunii la borne, este de la borna de ieşire la borna de intrare a curentului, aşa cum se arată în figura 1.5. Ecuaţiile care se obţin prin aplicarea legii conducţiei electrice în acest caz sunt:

Fig. 1.4.

u e

u

(2)

i

R

(1)

e

b)

i

R

(1)

(2)

a)

a) – u + e = Ri, b) – u – e = Ri. Fig. 1.5.

1.3. CARACTERISTICILE TENSIUNE – CURENT (VOLT – AMPER) ALE ELEMENTELOR DE CIRCUIT

Prin caracteristica tensiune – curent sau volt – amper (V – A) a unui element de

circuit (rezistor, sursă, etc.) se înţelege dependenţa dintre tensiunea u la borne şi intensitatea curentului i care-l străbate, u = u(i).

u

0 i

u

i 0

Rd>0 Rd<0

b)

Fig. 1.6.

Caracteristicile tensiune – curent pot fi liniare (fig. 1.6,a) sau neliniare (fig. 1.6,b), după cum elementele de circuit respective satisfac sau nu legea lui Ohm. Corespunzător, şi elementele de circuit se împart în liniare şi neliniare. Pe baza caracteristicii tensiune –curent, pentru elementele de circuit neliniare (rezistoare) se definesc (fig. 1.7):

a)

12

Page 13: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

– rezistenţa statică

α=== tgkRR sst iu , (1.7)

– rezistenţa dinamică (diferenţială)

tgβklimR s0d ===→ di

du∆i∆u

∆i (1.8)

care este proporţională cu panta tangentei. S-a notat cu

)mm/A(S)mm/V(Sk

i

us = raportul scărilor grafice pentru u şi i.

Atât rezistenţa statică Rst , cât şi cea dinamică Rd depind de poziţia punctului P pe caracteristică, respectiv de valorile tensiunii şi ale curentului. Spre deosebire de rezistenţa statică Rst care este totdeauna pozitivă, rezistenţa dinamică Rd poate fi pozitivă (porţiunile ascendente ale caracteristicii), sau negativă (porţiunile descendente ale caracteristicii, fig. 1.6,b).

Caracteristicile tensiune – curent ridicate prin puncte în curent continuu se numesc caracteristici statice, spre deosebire de caracteristicile dinamice ridicate pentru regimuri variabile.

Deoarece rezistenţa elementelor de circuit neliniare depinde de valorile tensiunii aplicate sau curentului ce le străbat, pentru rezolvarea circuitelor neliniare de c.c. este necesar să se cunoască caracteristicile tensiune–curent ale elementelor ce intervin.

În practică se întâlnesc un număr mare de elemente de circuit neliniare cu caracteristici tensiune–curent dintre cele mai variate. La unele dintre acestea neliniaritatea se datorează influenţei temperaturii rezultate prin trecerea curentului asupra rezistivităţii electrice (de exemplu, lămpile cu incandescenţă). Există şi dispozitive la care neliniaritatea caracteristicilor se datorează unor procese fizice specifice care au loc (de exemplu: arcul electric, diferite dispozitive electronice semiconductoare, etc.).

1.4. SURSE DE ENERGIE (GENERATOARE)

1.4.1. Generatorul de tensiune

Generatorul independent de tensiune, numit şi generator ideal de tensiune, este elementul activ de circuit a cărui tensiune la borne nu depinde de intensitatea curentului, ecuaţia caracteristică fiind în general

u = e(t) . (1.9)

În planul (u,i) caracteristica de funcţionare este o dreaptă paralelă cu abscisa (fig. 1.8). Ca element de circuit, generatorul

independent de tensiune este caracterizat de modul de variaţie în timp a tensiunii electro-motoare e(t).

Generatorul independent de tensiune continuă sau generatorul ideal de tensiune continuă are t.e.m. constantă în timp,

e(t) = E. (1.10)

0 β

∆u

∆i

u

Fig.1.7. i

α

P

0

e(t) u

i

i

u

e(t)

Fig. 1.8.

13

Page 14: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Generatorul real de tensiune continuă este caracterizat de tensiunea electromotoare E şi de rezistenţa interioară Rg (fig. 1.9). Variaţia tensiunii la borne cu intensitatea curentului se datorează căderii de tensiune pe rezistenţa interioară Rg.

Cu legea lui Ohm, se obţine:

E − U = RgI (1.11)

Caracteristica de funcţionare este o dreaptă ce nu trece prin origine. Dacă Rg = 0, avem generatorul ideal de tensiune continuă.

Înmulţind ambii termeni ai ecuaţiei (1.11) cu I, se obţine relaţia dintre puterile generatorului real de tensiune continuă

0 I

E Rg

E U

I

E/Rg

U EI = UI + RgI2,

respectiv, Pg = P + PJ. (1.12)

Puterea electrică totală, Pg = EI, produsă de generator este dată de suma dintre puterea electrică P = UI cedată pe la borne şi puterea electrică PJ = RgI

2 pierdută prin efect Joule pe rezistenţa interioară a acestuia.

Fig. 1.9. 1.4.2. Generatorul de curent Generatorul independent (ideal) de curent sau injectorul ideal de curent este

elementul activ de circuit care are intensitatea curentului independentă de tensiune, ecuaţia caracteristică fiind:

i = ig(t) (1.13)

În planul (u,i), caracteristica de funcţionare este o dreaptă paralelă la axa tensiunii (fig. 1.10).

Ig Gg U

I

i

ig(t)

u

0

ig(t) u

i

Ig I

U

0

Fig. 1.11. Fig. 1.10.

Ca element de circuit, generatorul independent de curent este complet caracterizat de modul de variaţie în timp a curentului injectat ig(t).

Generatorul ideal de curent continuu are curentul constant în timp, independent de valoarea tensiunii:

ig(t) = Ig. (1.14)

La generatorul real de curent continuu, curentul variază cu tensiunea la borne datorită conductanţei interioare Gg nenulă a acestuia (fig. 1.11). Aplicând teorema a I-a Kirchhoff circuitului din figura 1.11, se obţine:

14

Page 15: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Ig − I = GgU. (1.15)

Generatorul sau injectorul real de curent continuu este caracterizat de curentul injectat Ig şi de conductanţa sa interioară Gg.

Se poate observa că ecuaţiile căderii de tensiune la generatorul real de tensiune (1.11) şi reducerii curentului la generatorul real de curent (1.15) sunt duale, corespondenţa mărimilor duale fiind:

E Ig; U Ι; Rg Gg. (1.16)

Ca elemente de circuit, sursele de energie electrică admit modelele duale ale generatorului de tensiune şi generatorului de curent.

1.5. TEOREMELE LUI KIRCHHOFF – FORMA TOPOLOGICĂ Prima teoremă a lui Kirchhoff se referă la curenţii din nodurile unei reţele

electrice şi este o consecinţă a legii conservării sarcinii electrice libere în regim staţionar sau cvasistaţionar: intensitatea curentului electric printr-o suprafaţă închisă Σ este nulă:

∫Σ

Σ == 0AdJi . (1.17)

Dacă suprafaţa Σ conţine în interior un nod (k) al unei reţele electrice (fig. 1.12), fiind străbătută de conduc-toarele parcurse de curenţii ij ce concură în nodul (k), relaţia (1.17) se scrie:

0)k(j

j =∑∈

i . (1.18)

Suma algebrică a curenţilor prin laturile j conectate la nodul (k) al unei reţele electrice este nulă.

În relaţia (1.18), curenţii ij se iau cu semnul "+" sau "–" după cum sensul acestora coincide sau este opus sensului normalei pozitive la suprafaţa Σ. Altfel spus, curenţii ij se iau cu "+" dacă sunt orientaţi de la nod şi cu "–" dacă sunt orientaţi către nod.

Într-un caz mai general, suprafaţa închisă Σ poate cuprinde o parte oarecare dintr-o reţea, intersectând un anumit număr de laturi ale acesteia. În acest caz suprafaţa Σ este numită şi secţiune. Pentru exemplul prezentat în figura 1.13, teorema a I-a Kirchhoff se scrie:

– i1 + i2 – i3 + i4 = 0.

Într-o reţea electrică cu n noduri, cu teorema a I-a Kirchhoff se poate obţine un sistem liniar independent cu n –1 ecuaţii. Prin urmare, teorema a I-a Kirchhoff se aplică numai la n –1 noduri ale reţelei pentru a obţine un sistem independent de ecuaţii pentru curenţii din laturile reţelei.

Σ ij

i1 i2

···(k)

ip

Fig. 1.12. · · ·

i1

Σ

i4 i3

i2

Fig. 1.13.

15

Page 16: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

A doua teoremă a lui Kirchhoff se referă la tensiunile în lungul laturilor unui ochi de reţea. Se alege un sens arbitrar de integrare, respectiv un sens de referinţă al ochiului, reprezentat printr-o săgeată (fig. 1.14). Se integrează forma locală a legii conducţiei electrice pe conturul Γ trasat de-a lungul laturilor ochiului: e1R1i1

( )∫ ∫Γ Γ

=+ sdJρsdEE i Γ, (1.19)

în care

∫Γ

= 0sdE , (1.20)

deoarece E este partea potenţială a câmpului electric. În ecuaţia (1.19), despărţind conturul de integrare Γ pe porţiuni Cj corespun-

zătore laturilor ochiului, se obţine:

[ ][ ]

[ ][ ]∫ ∑ ∑∫

∑∫ ∑∫

Γ ∈ ∈

∈ ∈Γ

==

==

mj mjjj

Cj j

jj

mj C mjjjiji

RAdsρsdJρ

;sdEsdEj

ii

e

şi ecuaţia devine

[ ][ ]∑ ∑∈ ∈

=mj mj

jjj R ie . (1.21)

Suma algebrică a tensiunilor electromotoare din laturile unui ochi de reţea este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune de pe rezistenţele laturilor ochiului. Atât tensiunile electromotoare ej, cât şi căderile de tensiune Rjij se iau cu semnul "+" dacă sensul lor coincide cu sensul de referinţă ales pentru ochi şi cu semnul "–" dacă sensul lor este opus sensului ochiului.

Dacă se efectuează integrarea pe porţiuni corespunzătoare laturilor, integrala din membrul stâng al ecuaţiei (1.20) este:

∫ ∑∑ ∫Γ ∈∈

==]m[j

j

]m[j

j

C

j sdEsdEj

u , (1.22)

unde ∫=jC

jjj sdEu este tensiunea la bornele laturii j. Ecuaţia (1.20) devine:

∑∈

=]m[j

j 0u (1.23)

Relaţia obţinută reprezintă forma topologică a teoremei a II-a Kirchhoff: pentru un ochi oarecare [m] al unei reţele electrice, suma algebrică a tensiunilor uj la bornele laturilor este nulă.

Deoarece sumarea tensiunilor din (1.23) este algebrică, ţinându-se cont de sensul lor în raport cu sensul de referinţă al ochiului, se impune ca pentru toate laturile reţelei să se adopte aceeaşi convenţie de stabilire a sensurilor de referinţă pentru curenţii şi tensiunile la bornele acestora.

uj

[m] Γ

ij

u1

ejRj

Fig. 1.14.

16

Page 17: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

De exemplu, pentru situaţia din figura 1.15, unde s-a adoptat convenţia de la receptoare, teorema a II-a Kirchhoff se scrie:

u1 – u2 + u3 – u4 = 0. (1.24)

Pentru a obţine un sistem de ecuaţii indepen-dente pentru tensiunile laturilor unei reţele electrice, teorema a II-a Kirchhoff se aplică ochiurilor sau buclelor independente. Prin urmare, pentru o reţea cu n noduri şi l laturi, cu teorema a II-a Kirchhoff se obţin un număr de ecuaţii independente egal cu numărul ochiurilor independente: o = l – n +1.

u3

[m]

u1

u4 u2

Fig. 1.15.

Sistemul complet de ecuaţii liniar independente al unei reţele electrice cu n noduri şi l laturi, obţinut prin aplicarea teoremelor lui Kirchhoff la nodurile şi ochiurile reţelei, are un număr de

(n – 1) + (l – n + 1) = l (1.25)

ecuaţii, egal cu numărul laturilor.

1.6. TRANSFIGURAREA CIRCUITELOR ELECTRICE LINIARE DE CURENT CONTINUU

1.6.1. Echivalenţa şi transfiguraţia circuitelor electrice

Bornele prin care un circuit electric se poate lega cu alte circuite electrice se numesc borne de acces sau poli.

Un circuit cu mai multe borne de acces se numeşte circuit electric multipol sau multipol.

V1

U12

Dipol I2 I1 (1) (2)

V2 În particular, un circuit cu două borne de acces se numeşte dipol, cu trei borne de acces – tripol, iar unul cu patru borne de acces – tetrapol sau cuadripol (fig. 1.16).

V(2) 2

(3)V1

U12

Tripol (1) I1

I2

V3

U31

U23

I3 Un sistem complet de relaţii independente între curenţii şi tensiunile (sau potenţialele) accesu-rilor unui multipol se numeşte sistem de ecuaţii ale multipolului.

Doi multipoli sunt echivalenţi şi se pot substitui unul altuia dacă au sisteme de ecuaţii echivalente. Pentru ca două sisteme de ecuaţii să fie echivalente este necesar ca ele să conţină aceleaşi necunoscute (variabile). Prin urmare, ca doi multipoli să fie echivalenţi este necesar ca ei să aibă acelaşi număr de accesuri.

I1

V2

(3)

(2)

V1

U12

Cuadripol (1)

I2

Fig. 1.16.

U23

I3 I4

(4) V4 U41 U34

V3

Înlocuirea unui multipol (circuit) cu un multipol (circuit) echivalent se numeşte transfigurare.

17

Page 18: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

1.6.2. Echivalenţa surselor de tensiune şi de curent Cum s-a văzut, un generator real de tensiune se compune dintr-o sursă ideală de

tensiune electromotoare E, având tensiunea la borne independentă de curentul debitat I, în serie cu rezistenţa Rg , reprezentând rezistenţa interioară a generatorului (fig. 1.17,a).

Ig

I

U

Gg

E

U

I Rg

b)a)

Fig. 1.17.

Aplicând legea lui Ohm, tensiunea la borne se scrie:

U = E – Rg I . (1.26)

De asemenea, generatorul real de curent poate fi reprezentat de o sursă ideală de curent electric Ig, având intensitatea curentului independentă de tensiunea la borne, legată în derivaţie cu un rezistor de conductanţă Gg, reprezentând conductanţa interioară a generatorului (fig. 1.17,b). Aplicând teorema a I-a a lui Kirchhoff, avem

I = Ig – Gg U (1.27)

din care, tensiunea la borne rezultă

IG1I

G1U

gg

g

−= . (1.28)

Ecuaţia (1.28) satisfăcută de tensiunea U şi curentul I de la bornele dipolului din figura 1.17,b) este echivalentă cu ecuaţia (1.26) dacă şi numai dacă

gg R

1G = şi g

g REI = . (1.29)

Prin urmare, orice sursă de energie are două scheme (circuite) echivalente: una serie, ca sursă de tensiune (fig. 1.17,a) şi alta derivaţie, ca sursă de curent (fig. 1.17,b). Pentru ca sursa de tensiune să fie echivalentă cu cea de curent este necesar şi suficient să fie satisfăcute relaţiile (1.29).

Se observă că sursa de curent devine ideală dacă Gg = 0 (rel. 1.27). De asemenea, se constată că, curentul generatorului de curent Ig este egal cu curentul de scurtcircuit al generatorului de tensiune echivalent, rel. (1.29).

Schemele echivalente ale surselor de energie electrică din figura 1.17 a) şi b) se mai numesc şi schema echivalentă serie, respectiv schema echivalentă paralel sau derivaţie.

18

Page 19: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

1.6.3. Circuite serie

Circuitele ale căror elemente sunt conectate astfel încât toate sunt parcurse de acelaşi curent, se numesc circuite în conexiunea serie sau prescurtat, circuite serie.

Pentru a obţine un rezultat cât mai general, se presupune că fiecare din cele n elemente ale circuitului serie este o sursă, deci are t.e.m. şi rezistenţă, reprezentată prin schema echivalentă serie (fig. 1.18).

UU1

I R1E1

U2

R2E2

Uk

RkEk

Un

RnEn

U

I ReEe

Fig. 1.18.

Se vede imediat că tensiunea la bornele circuitului serie este

∑=

=+++++=n

1k

knk21 UU...U...UUU . (1.30)

Aplicând legea conducţiei electrice, tensiunea la bornele elementului k al circuitului serie este:

Uk = RkI – Ek , k = 1, 2, …, n. (1.31)

Înlocuind în relaţia anterioară, rezultă:

∑∑==

−⎟⎟

⎜⎜

⎛=

n

1k

k

n

1k

k ERIU (1.32)

Pentru dipolul echivalent, legea conducţiei electrice dă:

ee ERIU −⋅= . (1.33)

Prin identificare, din ecuaţiile (1.32) şi (1.33) rezultă:

.EE;RRn

1k

ke

n

1k

ke ∑∑==

== (1.34)

Aşadar, circuitul serie are o rezistenţă echivalentă Re egală cu suma rezistenţelor elementelor înseriate şi o t.e.m. echivalentă Ee egală cu suma t.e.m. ale elementelor înseriate. În Ee însumarea se face algebric, luându-se cu semnul "+" t.e.m. care au acelaşi sens cu curentul şi cu semnul "–" cele care au sens contrar curentului.

Se consideră circuitul serie cu surse echivalente de curent (fig. 1.19), unde

kk

k

kgk

R1Gşi

REI == .

19

Page 20: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

UU1

Ig1

I G1

U2

Ig2

G2

Uk

Igk

Gk

Un

Ign

G1

Ige

U

IGe

Fig. 1.19.

Aplicând teorema a I-a Kirchhoff, curentul prin rezistorul de conductanţă Gk

rezultă: Ik = I – Igk , (1.33)

iar tensiunea la bornele dipolului k este

gkkkk

kk I

G1I

G1

GI

U −== . (1.34)

Înlocuind în relaţia tensiunii la borne, se obţine:

∑∑ ∑== =

−⎟⎟

⎜⎜

⎛==

n

1k

gkk

n

1k

n

1k kk I

G1I

G1UU . (1.35)

Tensiunea la bornele de acces ale dipolului echivalent este

.IG1I

G1U ge

ee−= (1.36)

Prin identificare, din ecuaţiile (1.35) şi (1.36), rezultă:

.R

IRI;

G1

G1

n

1k

k

n

1k

gkk

ge

n

1k ke ∑

∑∑

=

=

=

== (1.37)

U

I Re

UU1

I R1

U2

R2

Uk

Rk

Un

Rn⇔

Fig. 1.20. În cazul particular al circuitului format din n rezistoare conectate în serie (fig.

1.20), rezultă evident:

20

Page 21: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

∑=

=n

1kke RR (1.38)

sau, funcţie de conductanţe, .G1

G1

n

1k ke∑=

= (1.39)

Distribuţia tensiunilor pe rezistoarele conectate în serie se face proporţional cu rezistenţa acestora. Astfel, din relaţia curentului

n

n

k

k

2

2

1

1

e RU...R

U...RU

RU

RUI ====== , (1.40)

tensiunea la bornele rezistorului k rezultă:

.URRU

e

kk = (1.41)

Un caz particular, întâlnit frecvent în practică, este divizorul rezistiv de tensiune a cărui schemă este prezentată în figura 1.21. Tensiunea U1 aplicată la intrarea circuitului este divizată pe cele două rezistoare înseriate R1 şi R2, astfel că tensiunea obţinută la ieşire, U2, se scrie imediat pe baza relaţiei (1.41) astfel:

1'

1

U2

U1

I

R2

R1

2

121

22 URR

RU+

= (1.42) 2'

Fig. 1.21.

1.6.4. Circuite paralel (derivaţie)

Circuitele formate din elemente cărora li se aplică aceeaşi tensiune ca urmare a faptului că sunt conectate la aceeaşi pereche de borne se numesc circuite în conexiunea derivaţie, prescurtat, circuite derivaţie sau paralel.

Considerăm circuitul format din n surse reale reprezentate prin surse de tensiune, figura 1.22.

U

I

R1E1 I1

R2E2 I2

RkEk Ik

RnEn In

U

I ReEe

Fig. 1.22.

Aplicând legea conducţiei electrice, curentul din latura k rezultă:

k

k

kkkkk R

ER1UIIREU +=⇒=+ . (1.43)

21

Page 22: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Cu teorema a I-a Kirchhoff se obţine:

∑∑∑===

+⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛==

n

1k k

kn

1k k

n

1kk R

ER1UII . (1.44)

Pentru dipolul echivalent, expresia curentului este

.ER1U

R1I e

ee+= (1.45)

Prin identificarea ecuaţiilor (1.44) şi (1.45) rezultă:

.G

EGE;

R1

R1

n

1kk

n

1kkk

e

n

1k ke ∑

∑∑

=

=

=

== (1.46)

Se consideră cazul când sursele sunt reprezentate prin schema echivalentă cu generatoare de curent, figura 1.23. Cu teorema a I-a Kirchhoff se scrie şi în acest caz

a

Ig1

I1 G1

Ig2I2 G2

IgkIk G2

IgnIn G2

b

U

IIge

U

IGe⇔ a b

Fig. 1.23.

∑=

=n

1kkII (1.47)

unde, Ik = GkU + Igk, k = 1, 2, ..., n.

Rezultă astfel: (1.48) .IUGIn

1kgk

n

1kk ∑∑

==

+⎟⎠

⎞⎜⎝

⎛=

Pentru dipolul echivalent curentul este

I = GeU + Ige. (1.49)

Prin identificare, din ecuaţiile (1.48) şi (1.49) rezultă:

∑∑==

==n

1kgkge

n

1kke .II;GG (1.50)

22

Page 23: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

În cazul particular a n rezistoare legate în paralel, rezultă în mod evident

∑∑==

==n

1k k

n

1ke

ke R1G sau

R1

R1 . (1.51)

Dacă cele n rezistoare au valori egale, Re = R/n.

Pentru două rezistoare R1 şi R2 legate în paralel, 21

21e RR

RRR+

= .

1.6.5. Transfigurarea stea – poligon complet

Un circuit în care la fiecare bornă de acces este conectată o singură latură care o

uneşte cu un nod comun (0), se numeşte circuit în conexiunea stea sau, prescurtat, circuit stea (fig. 1.24,a). Punctul (0) comun tuturor laturilor se numeşte punct neutru.

Un circuit care are între fiecare pereche de borne de acces câte o latură se numeşte circuit în conexiunea poligon complet sau circuit poligon complet (fig. 1.24,b).

ijk

Gjk

i1

E1

R1U1

(1)

ij

(j)

Rj

Uj

0 Uk

Rk

Ek(k)

UnEn

Rn

(n)

Ej

inik

ik

iji1

in

(1) ( j)

(k) (n)

G1j E1j

Ejk

Gkm Ekm

Gm1

Em1G1k

E1k

Gjm

Ejm

i1j

ijn

a) b)

Fig. 1.24.

a) Circuitul în conexiunea stea. Intensitatea curentului Ij care intră pe la borna (j) a circuitului stea, în baza legii lui Ohm se scrie:

Ij = Gj (Uj + Ej) ; j = 1, 2, …, n. (1.52)

Tensiunea la bornele laturii j este:

Uj = Vj – V0, j = 1, 2, …, n. (1.53)

Teorema I Kirchhoff pentru nodul (0) se scrie:

.0Im

1kj =∑

=

(1.54)

Înlocuind în această relaţie curentul Ij dat de rel.(1.52) şi tensiunea Uj dată de rel.(1.53), se poate deduce potenţialul punctului neutru V0 astfel:

23

Page 24: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

⇒=+−∑=

0)EVV(G j0

m

1j

jj .

G

EGVG

Vm

1j

j

m

1j

jj

m

1j

jj

0

∑∑

=

==

+

=

Înlocuind V0 în (1.52) scrisă sub forma

( )[ ]j0jjj EVVGI +−= şi schimbând indicii, rezultă succesiv:

, ,m,2,1jEGEGVGVGG

G

EG

EG

G

VGVGI

m

1k

m

1k

m

1k

m

1k

jkkkkkjkm

1l

l

j

jm

1k

k

m

1k

kk

m

1k

k

m

1k

kk

jjj

…=⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛+−−=

=

⎟⎟⎟⎟⎟

⎜⎜⎜⎜⎜

+−−=

∑ ∑ ∑ ∑∑

= = = =

=

=

=

=

=

sau, având în vedere că Vj – Vk = Ujk, se poate scrie

( )( )( ) ⎥

⎥⎥

⎢⎢⎢

⎡−+= ∑ ∑

∑ ≠=

≠=

=

m

jk1k

m

jk1k

kjkjkkm

1l

l

jj EEGUG

G

GI

În final, expresia curentului luat de circuitul în stea pe la borna (j) se pune sub forma:

∑∑

∑∑ ≠

=

=

≠=

=

−+=m

)jk(1k

kjm

1l

l

kjm

)jk(1k

jkm

1l

l

kjj )EE(

G

GGUG

GGI (1.55)

b) Circuitul cu conexiune poligon complet. Intensitatea curentului din latura jk a circuitului poligon complet, pe baza legii lui Ohm, se scrie:

Ijk = Gjk(Ujk + Ejk). (1.56)

Expresia curentului luat de circuitul poligon complet pe la borna (j) se deduce aplicând teorema a I-a Kirchhoff, astfel:

( ) ( ) ( )

∑∑∑≠=

≠=

≠=

+==m

jk1k

jkjkjk

m

jk1k

jk

m

jk1k

jkj EGUGII , j =1, 2,…,m. (1.57)

Din identificarea expresiilor curenţilor (1.55) şi (1.57) rezultă că cele două circuite, stea şi poligon complet, sunt echivalente dacă sunt satisfăcute relaţiile:

∑=

= m

1ll

kjjk

G

GGG , j, k = 1, 2,…, m, j ≠ k (1.58)

24

Page 25: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

( )kj

m

1km

1l

l

kjm

1k

jkj EEG

GGEG −=∑∑

∑=

=

=

, j = 1, 2,…,m, k ≠ j. (1.59)

Se observă că Gjk = Gkj şi deci, dacă se dă circuitul stea prin conductanţele sale Gk şi t.e.m. Ek, se pot calcula toate conductanţele Gjk ale laturilor circuitului în poligon complet, precum şi sursele acestuia Ejk care satisfac relaţiile:

Ejk = Ej – Ek, j,k = 1, 2,…, m; j ≠ k. (1.60)

Trecerea de la un circuit în poligon complet la circuitul echivalent în stea nu este totdeauna posibilă deoarece numărul n al ecuaţiilor independente (1.58) este, în general, mai mare decât numărul m al conductanţelor Gk (rezistenţelor Rk) ale circuitului în stea, cu excepţia cazului când m = 3. Rezultă că, în timp ce transfigurarea stea-poligon complet este întotdeauna posibilă, transfigurarea inversă, poligon – stea este posibilă numai în cazul în care poligonul este un triunghi.

În cazul particular m = 3, avem transfigurările stea – triunghi şi invers, triunghi – stea (fig. 1.25).

Transfigurarea stea - triunghi. Conductanţele şi tensiunile electromotoare ale circuitului echivalent în triunghi se determină cu relaţiile (1.58) şi (1.60), respectiv:

(1)

(3)

E1

R1

R2

E2

R3E3

(2)

R12

E12

R23E23

R31

E31

(3) (2)

Fig. 1.25.

(1)

;GGGGGG,GGG

GGG,GGGGGG

321

3131

321

3223

321

2112 ++

=++

=++

= (1.61)

.EEE,EEE,EEE 133132232112 −=−=−= (1.62)

Cu rezistenţe, relaţiile de echivalenţă (1.61) pot fi scrise sub forma:

⎪⎪⎪

⎪⎪⎪

++=

++=

++=

2

313131

1

323223

3

212112

RRRRRR

RRRRRR

RRRRRR

(1.63)

25

Page 26: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Transfigurarea triunghi – stea. Conductanţele sau rezistenţele circuitului în stea echivalent unui circuit triunghi dat, se obţin din sistemele de ecuaţii (1.61) şi respectiv (1.63). Expresiile lor pot fi puse sub forma:

⎪⎪⎪

⎪⎪⎪

++=

++=

++=

;GGGGGG

,GGGGGG

,GGGGGG

12

231323133

13

231223122

23

131213121

(1.64)

⎪⎪⎪

⎪⎪⎪

++=

++=

++=

231312

23133

231312

23122

231312

12131

RRRRRR

;RRRRRR

;RRRRRR

(1.65)

Tensiunile electromotoare se determină cu rel. 1.59, care pentru m = 3, se scriu:

( ) jk;3,2,1j,EEGEG3

1k

3

1kkjjkjkjk ≠=−=∑ ∑

= =

respectiv, ( ) ( )3113211213131212 EEGEEGEGEG −+−=+

( ) ( )3223122123232121 EEGEEGEGEG −+−=+

Se mai consideră o condiţie de forma

G1E1 + G2E2 + G3E3 = 0 (1.66)

şi t.e.m. ale circuitului stea echivalent circuitului triunghi dat, rezultă:

⎪⎪⎪

⎪⎪⎪

+++=

+++=

+++=

321

3223113

321

2112332

321

1331221

GGGEGEGE

;GGGEGEGE

;GGGEGEGE

(1.67) sau,

⎪⎪⎩

⎪⎪⎨

+=

+=

+=

3232313133

2121232322

1313121211

EGEGEG

EGEGEG

EGEGEG

(1.68)

Aceste relaţii corespund următoarelor relaţii între curenţii de scurtcircuit ai laturilor stelei, respectiv triunghiului (când pe laturi sunt generatoare de curent, fig.1.26):

.III;III;III 23s31s3s12s23s2s31s12s1s −=−=−= (1.69)

(1)

(2)

Is1

Is2

G2

G3

Is3

G1

(3) (3)

Is12

G12G23

G31

Is23

Is31

(2)

(1)

Fig. 1.26

26

Page 27: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

1.7. NOŢIUNI DE TEORIA GRAFURILOR

1.7.1. Grafuri. Elemente topologice. În teoria circuitelor electrice prezintă un interes deosebit proprietăţile topologice

ale reţelelor electrice, respectiv modul de interconectare a diferitelor laturi ale reţelei. Aceste proprietăţi se pot urmări direct în schema electrică sau, mai comod, în graful circuitului. Graful se obţine din schema electrică înlocuind elementele componente sau laturile acesteia prin linii simple. Liniile care se obţin se numesc laturile grafului, iar extremităţile acestora se numesc nodurile grafului. Numărul l al laturilor şi n al nodurilor alcătuiesc parametrii topologici primari ai reţelei (circuitului).

Teoremele lui Kirchhoff în formulare topologică nu depind de natura elementelor, active sau pasive, liniare, parametrice sau neliniare. Făcând abstracţie de natura elementelor şi înlocuindu-le prin segmente orientate în sensul de referinţă al curentului, se obţine graful orientat G, respectiv graful curenţilor (fig. 1.27).

3 3

(3) 2(2)

(4)

(1)

1

2 4

5 6

(1)

1

Fig. 1.27.

Se numeşte buclă, ciclu sau circuit închis al grafului, ocu sens de parcurgere trasată în lungul laturilor grafului, pe la nlatură inclusă în buclă este parcursă o singură dată şi fiecare numai două laturi incluse.

Un graf se numeşte graf plan dacă toate laturile pot fsferă fără să se intersecteze. Buclele unui graf ale cărui latulaturi ale reţelei se numesc ochiuri.

Graful ce nu poate fi trasat pe un plan sau pe o sferă fără ca vreo una din laturi să fie intersectată de alte laturi ale grafului, se numeşte graf spaţial (fig. 1.28).

(2

(6

Se numeşte ochi fereastră, ochiul care conţine în interior laturi.

(1)

O reţea constituită din două sau mai multe părţi având comun fie numai un nod, fie numai un element ale cărui borne sunt conectate la fiecare din părţi, se descompune în reţele

6

(4)

(2) 4

5

(3)

curbă închisă prevăzută oduri, astfel încât fiecare nod al buclei conectează

i trasate în plan sau pe o ri nu sunt intersectate de

(4)

) (3)

(5) )

Fig. 1.28.

27

Page 28: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

distincte (fig. 1.29). Fiecare dintre părţi se numeşte subreţea. În general, se numesc subreţele şi acele părţi ale reţelelor ale căror grafuri nu conţin noduri şi laturi comune, dar fiecare subreţea conţine cel puţin o latură cuplată magnetic cu cel puţin o latură a altei subreţele.

a) b) c)

Fig. 1.29. Exemple de subreţele: a) cu un nod comun; b) cu un element comun; c) cu laturi cuplate magnetic.

O reţea constituită numai dintr-o subreţea se numeşte conexă şi dacă nu este cuplată în exterior prin conductoare parcurse de curent se numeşte închisă sau izolată.

Dacă subreţeaua este conectată prin cel puţin două conductoare cu reţele din exterior, se numeşte deschisă, iar nodurile la care sunt legate conductoarele se numesc accese. Unei reţele conexe îi corespunde un graf conex ce are proprietatea că între oricare două noduri există cel puţin o cale, adică o secvenţă ordonată de laturi.

Se numeşte subgraf SG al unui graf G, oricare din grafurile ale cărui noduri şi laturi aparţin grafului. Un subgraf se obţine dintr-un graf suprimând noduri şi laturi.

1.7.2. Analiza reţelelor electrice cu teoremele lui Kirchhoff. Analiza ochiurilor şi a nodurilor.

Problema fundamentală a analizei reţelelor electrice constă în determinarea celor

l curenţi ij, prin elementele reţelei, celor n tensiuni uj la bornele lor şi a celor n potenţiale vk ale nodurilor. Sistemul complet de ordinul l al ecuaţiilor pentru calculul curenţilor ij sau tensiunilor uj se obţine aplicând teoremele lui Kirchhoff la nodurile şi ochiurile reţelei.

Teoremele lui Euler.

Teorema a I-a. Sistemul liniar independent de ordinul l al ecuaţiilor pentru calculul tensiunilor sau curenţilor prin elementele dipolare ale unei reţele conexe cu l laturi şi n noduri este constituit din n' = n – 1 ecuaţii de noduri şi o = l – n + 1 ecuaţii de bucle. Parametrii n' şi o se numesc parametri topologici secundari ai reţelei.

Teorema a II-a Euler arată modul cum se aleg nodurile şi buclele la care trebuie aplicate teoremele lui Kirchhoff. Alegerea numărului de noduri nu prezintă dificultăţi oricât de complicată ar fi configuraţia reţelei. Este suficient să se stabilească arbitrar nodul de referinţă, de exemplu nodul (n) şi sistemul de ecuaţii nodale la cele n – 1 noduri rezultă liniar independent. Dacă reţeaua conţine mai multe subreţele, pentru fiecare subreţea în parte se alege câte un nod de referinţă (presupus legat la pământ).

[1] [2]

[3] [4]

Fig. 1.30.

28

Page 29: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Pentru reţele plane, care conţin exclusiv ochiuri, teorema a II-a Euler stabileşte: o reţea conexă plană cu l laturi şi n noduri conţine o = l–n+1 ochiuri interioare distincte. Trasarea direct pe reţea a sistemului de ochiuri se face astfel: se verifică dacă reţeaua este plană şi se conduc laturile grafu-lui fără să se intersecteze; ochiurile interioare alcătuiesc un sistem distinct căruia îi corespunde un sistem independent de ecuaţii de ochiuri (fig. 1.30).

Consecinţe ale teoremelor lui Euler. Ecuaţiile liniar independente la cele n–1 noduri reprezintă n–1 relaţii de

dependenţă liniară între l curenţi prin laturi şi, în consecinţă, b = l –n+ 1 curenţi ai reţelei sunt liniar independenţi. Deoarece b = l – n + 1 ecuaţii de bucle reprezintă b relaţii de dependenţă liniară între l tensiuni ale laturilor, urmează că n' = l – b = n – 1 tensiuni sunt liniar independente. Dacă se alege nodul (n) de referinţă, la care se raportează potenţialele vk ale celorlalte noduri, = vkv′ k – vn, tensiunea uj la bornele laturii j se exprimă în funcţie de potenţialele raportate astfel: uj = vk – vk+1 = . 1kk vv +′−′

Potenţialele raportate se numesc potenţiale de nod sau tensiuni de nod (tensiuni nodale).

kv′

Rezultă că într-o reţea conexă cu n noduri, n' = n –1 potenţiale de nod sunt liniar independente.

În conformitate cu teoremele lui Euler, graful G al unei reţele se descompune în două sisteme de subgrafuri.

Sistemul subgrafurilor nodurilor independente G(k) ∈ G, subgraful G(k) fiind constituit de un nod (k) având potenţialul de nod şi laturile j conectate la nod, parcurse de curenţii i

kv′j (fig. 1.31), ecuaţiile la noduri fiind:

( )0

kjj =∑

i . (1.70)

4

(4) G

3

(2) (3)

1

2 4

5 6 (1)

u1

1v′

(1) 3v′ 2v′

1

32 (2)

5

43

(3)6

1 5 6

Nod de referinţă

G(k)

2 (4)

Fig. 1.31.

Determinarea potenţialelor de nod constituie analiza nodurilor sau analiza nodală.

kv′

Sistemul subgrafurilor ochiurilor independente G[m] ∈ G, fiecare subgraf G[m] (respectiv ochi [m]) fiind constituit dintr-un ochi [m] al reţelei. Dacă se consideră fiecare ochi parcurs de un curent mi′ , curenţii ij prin laturile reţelei rezultă din superpoziţia curenţilor de ochiuri mi′ ,

[ ].

jmmj ∑

′= ii (1.71)

29

Page 30: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Deoarece subgrafurile ochiurilor sunt independente, curenţii de ochiuri alcătuiesc un sistem liniar independent. Curenţii de ochiuri mi′ se mai numesc şi curenţi ciclici. Determinarea curenţilor de ochiuri constituie analiza ochiurilor.

1.7.3. Matricele de incidenţă ale laturilor la noduri şi ochiuri. Formele matriceale ale ecuaţiilor lui Kirchhhoff.

a) Matricea de incidenţă a laturilor la noduri. Fie graful G conex şi orientat, cu l laturi şi n noduri. Se notează cu αkj

coeficienţii definiţi după cum urmează: αkj = 1, dacă latura j conectată la nodul (k) este orientată de la nod, αkj = –1, dacă latura j conectată la nodul (k) este orientată către nod, αkj = 0 dacă latura j nu este conectată la nodul (k). Matricea [A]n,l ai cărei termeni sunt coeficienţii αkj cu n linii numerotate în

ordinea nodurilor (k) şi l coloane numerotate în ordinea laturilor j se numeşte matrice de incidenţă a laturilor la noduri.

[ ]

⎥⎥⎥⎥⎥⎥

⎢⎢⎢⎢⎢⎢

=

l

l

l

l

l

l

nnj2n1n

kkj2k1k

2j22221

1j11211

α...α...αα..................α...α...αα..................α...α...ααα...α...αα

)n(

)k(

)2()1(

A

j21

n,

KK

M

M (1.72)

noduri laturi

3

(4)

6 5 1

4 2 (2) (1)

De exemplu, matricea de incidenţă laturi – noduri a grafului din figura 1.32 este

(3)

[ ]⎢⎢⎢

−−

−−=

00011100

0100111

A 6,4

⎥⎥⎥

−− 111001100

.

Matricea de incidenţă a laturilor la noduri are

proprietăţile: Fig. 1.32.

1) fiecărui graf orientat G cu laturile şi nodurile numerotate îi corespunde o matrice [A];

2) numărul coeficienţilor αkj nenuli pe linia k este egal cu numărul laturilor j conectate la nodul (k), cu semnul ‘+’ pentru laturile orientate de la nod şi cu semnul ‘–’ pentru laturile orientate către nod;

3) deoarece o latură nu poate lega mai mult de două noduri, pe fiecare coloană j numai doi coeficienţi αkj sunt nenuli, unul pozitiv şi celălalt negativ;

4) fiecărei matrice A care îndeplineşte condiţiile 2), 3) îi corespunde un graf G.

Cu matricea [A]n,l, sistemul celor n ecuaţii de noduri se scrie sub formă matriceală astfel:

[ ] [ ] [ ] n,n 0A l l i =⋅ (1.73)

30

Page 31: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

în care [i]l este matricea coloană cu l termeni a curenţilor ij :

⎥⎥⎥

⎢⎢⎢

=

l

2

1

l

i

ii

iM

][ .

Dacă se suprimă o linie a matricei [A]n,l se obţine matricea de incidenţă redusă laturi – noduri [A']n′,l, cu n′ = n – 1 linii şi l coloane. Suprimarea unei linii k a matricei corespunde alegerii nodului (k) nod de referinţă. De exemplu, alegând nodul (n) nod de referinţă, matricea A′ corespunzătoare grafului din fig. 1.32 este

. ⎥⎥⎥

⎢⎢⎢

−−−=

101100011010000111

]'A[ 6,3

Sistemul ecuaţiilor liniar independente de noduri devine

'n,'n ]0[][]'A[ =ll i . (1.74)

Se notează cu [R]n',n matricea de raportare cu n – 1 linii şi n coloane şi cu [v]n, respectiv [v']n' matricele coloană cu n, respectiv n – 1 termeni ai potenţialelor vk şi potenţialelor raportate . Ecuaţia matricială: kv′

nn,'n'n ]v[]R[]v[ =′ (1.75)

raportează potenţialele ale primelor n – 1 noduri la potenţialul de referinţă al nodului (n).

nkk vvv −=′

[ ]⎥⎥⎥⎥

⎢⎢⎢⎢

−−

=′

11

1111

R nnMO

(1.76)

n–1

linii

n coloane

Sistemul ecuaţiilor de legătură între tensiunile la bornele laturilor uj şi potenţialele se scrie matricial astfel: kv′

'nt

,'nnt

,n ]v[]'A[]v[A][]u[ ′== lll (1.77)

în care este transpusa matricei de incidenţă redusă a laturilor la noduri cu l linii şi n – 1 coloane, iar [u]

t,'n]'A[ l

l este matricea coloană a tensiunilor laturilor cu l elemente.

⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥

⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢

′′

=′

⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥

⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢

=

−1n

k

2

1

n

n

k

2

1

n

v

v

vv

]v[,

v

v

vv

]v[

M

M

M

M , .

⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥

⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢

=

l

j

2

1

u

u

uu

]u[

M

Ml

31

Page 32: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

b) Matricea de incidenţă a laturilor la ochiuri. Se consideră un graf conex G cu l laturi, n noduri şi o = l –n+ 1 ochiuri

interioare. Prin convenţie se consideră acelaşi sens pentru toate ochiurile interioare – de exemplu, cel orar – şi sens opus (antiorar) pentru ochiul fereastră de referinţă. Se notează cu βmj coeficienţii definiţi astfel:

βmj = 1 - dacă latura j aparţine ochiului [m] în acelaşi sens, βmj = −1 - dacă latura j aparţine ochiului [m] în sens opus, βmj = 0 - dacă latura j nu aparţine ochiului [m].

Matricea [B]o,l ai cărei termeni sunt coeficienţii βmj, cu o + 1 = b = l –n+ 2 linii şi l coloane se numeşte matrice de incidenţă a laturilor la ochiuri:

[ ]

[ ][ ]

[ ]

[ ] ⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥

⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢

ββββ

ββββ

ββββββββ

=

++++

+

+l,1oj,1o2,1o1,1o

mlmj2m1m

l2j22221

l1j11211

l,1o

j21

B

1o

m

21

KK

KKKKKK

KK

KKKKKK

KK

KK

LL

M

M

l

. (1.78)

ochiuri laturi

Pentru graful prezentat în figura 1.33, matricea de incidenţă a laturi –ochiuri este

[ ]

0100

011

B6,4

⎢⎢⎢⎢

⎡−

= .

10011110001110100

⎥⎥⎥⎥

−−−

3

4 2

(4)

[1]

[2]

6 5 1 ochiul de referinţă

(1)

[3] (3)

Proprietăţile matricei [B]: 1) fiecărui graf orientat G cu laturile şi nodurile numerotate îi corespunde o matrice [B]; 2) numărul coeficienţilor βmj nenuli pe linia m este egal cu numărul laturilor j care aparţin ochiului [m], cu semnul ‘+’ sau ‘–’ după cum latura şi ochiul au acelaşi sens, respectiv sensuri opuse; Fig. 1.33.

3) deoarece o latură nu poate aparţine la mai mult de două ochiuri, pe fiecare coloană j numai doi coeficienţi sunt nenuli, unul pozitiv şi celălalt negativ dacă se aleg sensurile menţionate;

4) fiecărei matrice [B] care îndeplineşte condiţiile 2) şi 3) îi corespunde un graf G la ochi de referinţă dat.

Dacă se suprimă o linie a matricei [B]o+1,l se obţine matricea de incidenţă redusă laturi – ochiuri [B'] o,l, cu o = l – n + 1 linii şi l coloane.

În exemplul considerat, suprimând ultima linie (alegerea ochiului [4] de referinţă), rezultă:

.111000001110010011

]'B[ 6,3

⎥⎥⎥

⎢⎢⎢

−−−

−=

32

Page 33: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Cu matricea [B'] sistemul ecuaţiilor de ochiuri se scrie matricial astfel:

.]0[]u[]'B[ ,o lll = (1.79) Ecuaţiile de legătură între curenţii din laturi ij şi curenţii de ochiuri se exprimă

matricial astfel: mi′

ot

,o ]'i[]'B[]i[ ll = (1.80)

unde [i'] este matricea coloană a curenţilor ciclici cu o = l –n +1 termeni. ]iiii[]'i[ om21

t ′′′′= LL . Pe baza relaţiilor (1.73), (1.76), (1.78) şi (1.79) se deduc relaţiile

]0[]'v[]'A[]'B[şi]0[]'i[]'B[]'A[ tt =⋅⋅=⋅⋅ , din care rezultă

]0[]'A[]'B[]'B[]'A[ tt =⋅=⋅ (1.81) şi deci matricele [A'] şi [B'] sunt ortogonale.

În continuare, în analiza reţelelor electrice se vor utiliza numai matricele de incidenţă reduse laturi – noduri şi laturi – ochiuri şi din motive de simplificare a scrierii se va renunţa la indicele ′.

1.8. METODE DE ANALIZĂ A REŢELELOR ELECTRICE LINIARE DE CURENT CONTINUU

1.8.1. Analiza reţelelor electrice cu teoremele lui Kirchhoff Fie o reţea electrică liniară şi invariabilă în timp, conexă şi plană, cu n noduri şi l

laturi. Se presupun cunoscute rezistenţele rezistoarelor, tensiunile electromotoare şi rezistenţele interioare ale generatoarelor de tensiune, curenţii şi conductanţele interioare ale generatoarelor de curent.

Sistemul complet de ordinul l al ecuaţiilor reţelei, conţine n′ = n – 1 ecuaţii de noduri pentru curenţii Ij (j = 1, 2, …, l) din laturile reţelei şi o = l – n +1 pentru tensiunile Uj (j = 1, 2, …, l) la bornele laturilor. Ecuaţiile de noduri se scriu

,0)k(j

jI =∑∈

k = 1, 2, …, n – 1 (noduri), (1.82)

iar cele de ochiuri: ,0

]m[jjU =∑

m = 1, 2, …, o (ochiuri). (1.83)

În ambele ecuaţii sumele sunt algebrice: curenţii cu sensul de referinţă de la nod au semnul ′+′, iar către nod au semnul ′–′; la parcurgerea ochiului după un sens de referinţă ales arbitrar, tensiunile se iau cu semnul ′+′ sau ′–′ dacă sunt întâlnite în acelaşi sens, respectiv în sens opus.

Analiza reţelelor electrice cu teoremele lui Kirchhoff constă, fie în determinarea întâi a curenţilor prin laturi, ceea ce necesită înlocuirea tensiunilor în funcţie de curenţi în ecuaţiile (1.83), fie întâi a tensiunilor şi prin urmare înlocuirea curenţilor în funcţie de tensiuni în ecuaţiile (1.82).

În continuare se prezintă principial metoda de analiză în raport cu curenţii.

33

Page 34: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

a) Metoda directă. Se consideră o reţea liniară de curent continuu, conexă şi plană, cu n noduri şi l

laturi din care lR sunt laturi cu rezistoare, lE laturi cu generatoare ideale de tensiune şi lJ laturi cu generatoare de curent. Se numerotează întâi laturile cu rezistoare, apoi laturile cu generatoare de tensiune şi în final laturile cu generatoare de curent.

IEp· · ·

· · · Js

Ij

Ep

Rj

···(k)

Ij

[m]

Rj

IEpUJs

Ep Js

b) a) Fig. 1.34.

În cazul general, ecuaţiile de noduri sunt de forma (fig. 1.34,a)

∑∑ ∑∈∈ ∈

−=+)k(s

s)k(j )k(p

Epj JII , k = 1, 2, …, n′ = n – 1, (1.84)

iar ecuaţiile de ochiuri (fig.1.34,b)

∑∑ ∑∈∈ ∈

−=+]m[p

p]m[j ]m[s

Jsjj EUIR , m = 1, 2, …, o = l – n + 1, (1.85)

în care s-au notat: Ep – t.e.m. a generatorului p, Js – curentul generatorului de curent s. Mărimile cunoscute sunt: t.e.m. Ep ale generatoarelor de tensiune, curenţii Js ai

generatoarelor de curent şi rezistenţele Rj ale rezistoarelor. Ecuaţiile (1.84), (1.85) alcătuiesc un sistem complet de ecuaţii algebrice liniare

cu coeficienţi constanţi de ordinul l, din care se determină necunoscutele, respectiv curenţii Ij prin laturile j cu rezistoare, curenţii IEp prin laturile p cu generatoare ideale de tensiune şi tensiunile UJs la bornele generatoarelor de curent.

b) Metoda matriceală. Forma matriceală a ecuaţiei de noduri (1.82) corespunzătoare teoremei a I - a

Kirchhof în forma topologică este

[ ] [ ] [ ]n,n 0IA ′′ =⋅ ll , (1.86) în care [An′,l] este matricea de incidenţă redusă laturi – noduri cu n′ linii şi l coloane şi [Il] este matricea coloană a curenţilor cu l termeni.

Având în vedere modul de numerotare a laturilor reţelei, matricea [An′,l] se poate descom-pune în două submatrici (fig. 1.35): o matrice formată cu primele l – lJ coloane corespunzătoare laturilor cu rezistoare şi cu generatoare de tensiune şi o matrice cu ultimele lJ coloane corespunzătoare laturilor cu generatoare de curent.

Matricea coloană a curenţilor se desparte, de asemenea, în două submatrice: una cu primii l– lJ termeni, reprezentând curenţii din laturile cu rezistoare şi cu generatoare de

n′ li

nii

lR

[ ]

⎥⎥⎥⎥

⎢⎢⎢⎢

=′

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

l,nA

lJl – lJ

lE

Fig. 1.35.

34

Page 35: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

tensiune şi a doua cu ultimii lJ termeni, reprezentând curenţii generatoarelor de curent. Astfel, ecuaţia (1.86) se scrie succesiv

[ ] [ ][ ][ ]

[ ][ ] [ ] [ ] [ ] [ ],JAIA0

J

IAA JJJJ

J

J

JJ ,n,nn,n,n lllllll

lllll

⋅−=⋅⇒=⎥

⎤⎢⎣

⎡⋅ ′−−′′

−′−′ LM

respectiv, notând cu [ ] , se obţine forma finală a ecuaţiei matriceale cores-punzătoare ecuaţiilor de noduri scrise cu teorema a I-a Kirchhoff:

[ ] [ JJ JAJ ,nn ll ⋅=′ ′′ ]

[ ] [ ] [ ]n,n JIA JJ ′−−′ ′−=⋅ llll (1.87)

Pentru deducerea formei matriceale a ecuaţiilor de ochiuri (1.85) se pleacă de la forma matriceală (1.83) a acestor ecuaţii obţinute cu teorema a II-a Kirchhoff în forma topologică:

[ ] [ ] [ ]o,o 0UB =⋅ ll

]

jjjj EIRU −=

lR (1.88)

Matricea de incidenţă redusă [Bo,l] se poate descompune în două submatrice (fig. 1.36): o matrice formată cu primele l – lJ coloane cores-punzătoare laturilor cu rezistoare şi cu generatoare de tensiune şi o matrice cu ultimele lJ coloane corespunzătoare laturilor cu generatoare de curent.

Matricea coloană a tensiunilor se desparte şi ea în două submatrice: una cu primii l – lJ termeni reprezentând tensiunile la bornele laturilor cu rezistoare şi/sau cu generatoare de tensiune şi a doua cu ultimii lJ termeni reprezentând tensiunile UJs la bornele generatoarelor de curent. Astfel, ecuaţia (1.88) se scrie succesiv:

[ ][ ][ ][ ]( )[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ o,o,oo

J,o,o 0UBUB0

UU

BB JJJJ

J

J

JJ =⋅+⋅⇔=⎥⎦

⎤⎢⎣

⎡⋅ −−−

−− lllllll

l

lllll

LM (1.89)

Pentru laturile cu rezistoare şi/sau cu generatoare de tensiune (fig. 1.37), tensiunile la borne se scriu cu legea lui Ohm astfel:

, j = 1, 2, …, l – lJ. (1.90)

În formă matriceală, aceste ecuaţii se scriu:

[ ] [ ] [ ] [ ]JJJJ EIRU llllllll −−−− −⋅= (1.91)

în care [Rl–lJ] este matricea diagonală de ordinul l–lJ, având primii lR termeni egali cu rezistenţele laturilor cu rezistoare şi ultimii lE termeni nuli, corespunzători laturilor cu generatoare ideale de tensiune (fig.1.38), iar matricea [El–lJ] este matricea coloană a tensiunilor electromotoare din laturile reţelei (termenii sunt nuli pentru laturile care nu conţin generatoare).

Se multiplică la stânga ambii termeni ai ecuaţiei (1.91) cu matricea [Bo,l–lJ] şi rezultă:

o lin

ii

[ ]

⎥⎥⎥⎥

⎢⎢⎢⎢

=

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

l,oB

lE

lJl – lJ

Fig. 1.36.

Uj

Ij RjEj

Fig. 1.37.

l R

lR

[ ]

⎥⎥⎥⎥⎥⎥

⎢⎢⎢⎢⎢⎢

=

ll

00

0R

R0R

B R

21

,o

O

O

l – lJ

l E

lE

Fig. 1.38.

35

Page 36: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]JJJJJJJ

EBIRBUB llllo,llllllo,llllo, −−−−−−− ⋅−⋅⋅=⋅ . (1.92)

Înlocuind produsul [Bo,l–lJ]⋅[Ul–lJ] în cea de-a doua ecuaţie din (1.89), rezultă forma matricială a ecuaţiilor de ochiuri corespunzătoare teoremei a II-a Kirchhoff :

[ ] [ ] [ ] [ ] ( )[ ] [ ] [ ]JJJJJJJ EBUBIRB J, llllo,llollllo,llo, −−−−− ⋅=⋅+⋅⋅ respectiv,

[ ] [ ] [ ] ( )[ ] [ ]ollolloo, EUBIRJJJ J, ′=⋅+⋅′ − , (1.93)

în care s-au notat [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]JJJJ EBE,RBR llllo,ollo,llo,oo, −−−− ⋅=′⋅=′ . Ecuaţiile (1.87) şi (1.93) corespunzătoare celor două teoreme ale lui Kirchhoff

aplicate la nodurile şi ochiurile independente ale reţelei se pot scrie în forma compactă:

[ ] [ ][ ] [ ]

[ ]( )[ ]

[ ][ ]⎥⎦

⎤⎢⎣

⎡′

′−=⎥⎥⎦

⎢⎢⎣

⎡⋅⎥⎦

⎤⎢⎣

′−

′−

′−′

ol

ll

lll o,

lll

E

J

U

I

BR

0A.................

J

......................J

JJ

..........................................JJ n

J,n

,n,n

M

M, (1.94)

sau, [ ] [ ] [ llll, SNK(i) =⋅ ]

]

(1.95) în care s-au folosit notaţiile:

– matricea Kirchhoff în raport cu curenţii (matrice pătrată de ordinul l), [ (i)K ll,

[Nl] – matricea necunoscutelor (matrice coloană cu l termeni), [Sl] – matricea surselor (matrice coloană cu l termeni).

1.8.2. Analiza reţelelor electrice cu metoda curenţilor ciclici a) Metoda directă. După cum s-a văzut, numărul ecuaţiilor independente ce se obţin prin aplicarea

teoremelor lui Kirchhoff la nodurile şi ochiurile reţelei este egal cu numărul laturilor l. În cazul reţelelor cu o structură complexă, datorită numărului mare de ecuaţii ce rezultă, sistemul de ecuaţii poate fi dificil de rezolvat. În aceste cazuri este util să se utilizeze metoda de calcul bazată pe teorema curenţilor ciclici, cunoscută şi sub denumirile de metoda curenţilor independenţi, de ochiuri sau de contur. Metoda permite reducerea numărului de ecuaţii la numărul ochiurilor sau buclelor independente (fundamentale).

Metoda curenţilor ciclici constă în introducerea în scop de calcul a unor curenţi fictivi, numiţi curenţi ciclici, independenţi sau de contur, care ar circula de-a lungul laturilor ochiurilor sau buclelor fundamentale ale reţelei. Aplicând teorema a doua Kirchhoff în raport cu aceşti curenţi, pentru o reţea conexă şi plană cu n noduri şi l laturi, se obţin o = l – n +1 ecuaţii algebrice, deci un număr de ecuaţii egal cu numărul ochiurilor fundamentale ale reţelei.

Pentru aplicarea metodei curenţilor ciclici, este util să se transforme mai întâi, dacă este posibil, laturile cu generatoare de curent în laturi echivalente cu generatoare de tensiune. Se stabilesc apoi ochiurile independente sau fundamentale ale reţelei (ochiurile interioare, de exemplu) pentru care se notează curenţii ciclici şi se aleg sensurile de referinţă ale acestora.

Forma generală a sistemului de ecuaţii corespunzător teoremei curenţilor ciclici pentru o reţea conexă şi plană cu un număr o de ochiuri independente este

36

Page 37: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

⎪⎪⎪⎪

⎪⎪⎪⎪

=′++′++′+′

=′++′++′+′

=′++′++′+′

=′++′++′+′

][j2211

]m[j22m11m

]2[j222121

]1[,1j1212111

ooo,oj,o,o,o

oo,mmj

oo,2j2

ooj

EIR...IR...IRIR..................................................................EIR...IR...IRIR

..................................................................EIR...IR...IRIR

EIR...IR...IRIR

(1.96)

în care s-au utilizat notaţiile:

– curentul ciclic al ochiului [j], j = 1, 2, … , o;

∑∈

=]m[k

km,m RR

∑∈∈

=

]j[k]m[k

kj,m RR

∑∈

=]m[k

k]m[ EE

jI′– suma rezistenţelor laturilor ochiului [m], numită şi rezistenţa proprie a ochiului; rezistenţele Rk se iau totdeauna cu semnul ‘+’ în această sumă;

– suma rezistenţelor laturilor comune ochiurilor [m] şi [j]; rezistenţa Rk a fiecărei laturi comune se ia cu semnul ‘+’, respectiv ‘–’ dacă curenţii ciclici ai celor două ochiuri au acelaşi sens, respectiv sensuri opuse prin latura comună respectivă.

– suma algebrică a tensiunilor electromotoare Ek ale surselor de tensiune din laturile ochiului [m]; suma este algebrică, adică t.e.m. Ek se ia cu semnul ‘+’, respectiv ‘–’ dacă sensul acesteia coincide, respectiv este opus sensului ochiului (curentului ciclic al ochiului).

Prin rezolvarea sistemului de ecuaţii (1.96) folosind, de exemplu, metoda Cramer, se determină curenţii ciclici ai ochiurilor independente:

∑=

∆∆

=∆∆

++∆∆

++∆∆

+∆∆

=′o

1m]m[

mj]o[

oj]m[

mj]2[

j2]1[

j1j EEEEEI LL , j = 1, 2, …, o. (1.97)

unde ∆ este determinantului sistemului, ∆mj este complementul algebric al termenului Rmj luat cu semnul corespunzător, mj

jmmj )1( ∆−=∆ + .

Curenţii reali din laturile reţelei se obţin pe baza principiului superpoziţiei. Astfel, curentul Ik dintr-o latură oarecare se determină prin însumarea algebrică a curenţilor ciclici ai ochiurilor la care aparţine latura respectivă: mI′

∑∈

′=k]m[

mk II , k = 1,2, …, l. (1.98)

b) Metoda matriceală. În formă matriceală, sistemul de ecuaţii (1.96) corespunzător teoremei curenţilor

ciclici se scrie: [ ] [ ] [ ]oooo, EIR ′=′⋅′ (1.99)

în care [ este matricea pătrată şi simetrică de ordinul o, ]oo,R′ [ ]oI′ este matricea coloană a curenţilor ciclici, [ ]oE′ este matricea coloană a tensiunilor electromotoare de ochiuri.

Presupunând că reţeaua conţine numai laturi cu rezistoare şi generatoare de tensiune (generatoarele de curent au fost înlocuite cu generatoare echivalente de tensiune) şi aplicând legea lui Ohm generalizată laturilor reţelei de forma celei din figura 1.38, avem:

37

Page 38: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

, j = 1, 2, …, l . (1.100) jjjj EIRU −=

În formă matriceală, aceste ecuaţii se scriu:

[ ] [ ] [ ] [ ]lllll EIRU , −⋅= (1.101)

în care [Ul], [Il] şi [El] sunt matricele coloană ale tensiunilor la bornele laturilor, curenţilor şi respectiv t.e.m. ale generatoarelor din laturile reţelei, iar matricea [Rl,l] este matricea diagonală de ordinal l, având pe diagonală rezistenţele laturilor.

Multiplicând la stânga ambii membri ai ecuaţiei (1.101) cu matricea de incidenţă redusă laturi – ochiuri, [Bo,l] şi ţinând cont de teorema a II-a Kirchhoff în forma topologică, [Bo,l]⋅[Ul] = 0, rezultă:

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]llo,llllo, EBIRB , ⋅=⋅⋅ . (1.102)

Matricea curenţilor din laturile reţelei se determină din matricea curenţilor ciclici pe baza relaţiei (1.80):

[ ] [ ] [ ]olo,l IBI t ′⋅= (1.103)

unde [ este transpusa matricei [B]tB lo, o,l]. Înlocuind matricea [Il] dată de (1.103) în (1.102), se obţine:

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ llo,olo,lllo, EBIBRB t, ⋅=′⋅⋅⋅ ]

]

]

i

(1.104)

Identificând membru cu membru ecuaţiile (1.99) şi (1.104), se obţin relaţiile de calcul direct ale matricelor:

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ llo,olo,lllo,oo, EBE;BRBR t, ⋅=′⋅⋅=′ (1.105)

Odată calculate aceste matrice, curenţii din laturile reţelei se determină direct cu relaţia ce rezultă din (1.99) şi (1.103):

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ooo,lo,olo,l ERBIBI 1tt ′⋅′⋅=′⋅= − (1.106)

1.8.3. Analiza reţelelor electrice cu metoda potenţialelor la noduri

a) Metoda directă. Se consideră o reţea liniară, conexă, cu n noduri şi l laturi. După cum s-a

menţionat deja, potenţialul unuia dintre nodurile reţelei se poate considera potenţial de referinţă şi pentru simplificare se presupune acest nod legat la pământ (de potenţial nul). Teorema potenţialelor la noduri se bazează pe aplicarea teoremei a I-a Kirchhoff celor n′ = n – 1 noduri independente ale reţelei.

Dacă se consideră nodul (n) nod de referinţă de potenţial nul, Vn = 0 (fig. 1.39), potenţialele V′ ale celorlalte n – 1 noduri, numite şi potenţiale de nod, potenţiale raportate sau tensiuni nodale, se pot determina după cum urmează.

Uj

Ij RjEj

Fig. 1.38.

(k)

⇔ IgjIj

Gj

Rj

Ej Uj

(n) kV′

iV′

(i)

Fig. 1.39.

38

Page 39: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Teorema a I-a Kirchhoff aplicată la nodurile reţelei se scrie,

0I)i(j

j=∑∈

, i = 1, 2, …, n′ = n – 1, (1.107)

iar cu legea lui Ohm aplicată laturii j se obţine

Uj + Ej = RjIj ⇒ Ij = GjUj + GjEj , (1.108)

în care Gj = 1/Rj este conductanţa laturii j. Pentru Uj = 0 se obţine curentul de scurtcircuit al laturii j, Ijsc = GjEj = Igj, egal

cu curentul generatorului de curent echivalent generatorului de tensiune din latura j. Expresia curentului din (1.108) se poate deci scrie Ij = GjUj + Igj şi înlocuind în ecuaţia (1.107) se obţine:

∑∑∈∈

−=)i(j

gj)i(j

jj IUG , i = 1, 2, …, n′ = n – 1 . (1.109)

Tensiunea la bornele laturii j se poate exprima prin diferenţa potenţialelor, şi înlocuind în (1.109), se obţine: kij VVU ′−′=

∑∑∈∈

−=′−′)i(j

gj)i(j

jkij I)VV(G , respectiv,

∑∑ ∑∈∈

≠∈

−=′−′)i(j

gj)i(j

k

)k()i()k(),i(j

jji IVGGV

, i = 1, 2, …, n′ = n – 1. (1.110)

Se introduc notaţiile:

– suma conductanţelor Gj ale laturilor j legate la nodul (i), numită şi conductanţa proprie a nodului (i); aceste conductanţe se iau totdeauna cu semnul ‘+’;

– conductanţa laturii j sau suma conductanţelor laturilor j care leagă între ele nodurile (i) şi (k); aceste conductanţe se iau totdeauna cu semnul ‘–’;

– suma algebrică a curenţilor Igj ai generatoarelor de curent legate la nodul (i) sau suma algebrică a curenţilor de scurtcircuit

ai laturilor legate la nodul (i); curenţii Igjjjjsc IEGI == gj din această sumă se iau semnul ‘+’ dacă sunt orientaţi de la nod şi cu semnul ‘–’ dacă sunt orientaţi către nod.

∑∈

=)i(j

jii GG

∑∈

−=)k(),i(j

jik GG

∑∈

=)i(j

gj)i(g II

Cu aceste notaţii, ecuaţiile (1.110) se scriu:

∑∑∈

≠=

−=′+′)i(j

1n

k1k

gj

i

kikiii IVGVG , i = 1, 2, …, n′ = n – 1, (1.111)

sau explicit,

⎪⎪⎪

⎪⎪⎪

−=′++′++′+′

−=′++′++′+′

−=′++′++′+′

−=′++′++′+′

′′′′′′

)(gn,kk2211

)i(gn,ikik22i11i

)2(gn,2kk2222121

)1(gn,1kk1212111

nnnnnn

n

n

n

IVG...VG...VGVG.........................................................................IVG...VG...VGVG..........................................................................

IVG...VG...VGVG

IVG...VG...VGVG

(1.112)

39

Page 40: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Prin rezolvarea acestui sistem de ecuaţii se determină potenţialele ale primelor n′ = n – 1 noduri raportate la potenţialul de referinţă nul al nodului (n).

kV′

Tensiunile la bornele laturilor se determină ca diferenţă a potenţialelor nodurilor la care este legată latura şi, în final, dacă se cere, se pot determina curenţii din laturi prin aplicarea legii lui Ohm.

Aplicarea metodei potenţialelor la noduri este simplificată dacă se transformă întâi laturile cu generatoare de tensiune în laturi echivalente cu generatoare de curent.

b) Metoda matriceală. Se consideră că se transformă toate generatoarele de tensiune în generatoare

echivalente de tensiune. Se numerotează întâi laturile cu rezistoare şi apoi cele cu generatoare de curent.

În formă matriceală, sistemul de ecuaţii (1.112) corespunzător metodei potenţia-lelor la noduri se scrie:

[ ] [ ] ( )[ ]ngnn,n IVG ′′′′ ′−=′⋅′ (1.113)

în care [ este matricea pătrată şi simetrică de ordinul n′ = n – 1, [ este matricea coloană cu n′ termeni a potenţialelor de noduri,

] ]n,nG ′′′ nV ′′

( )[ ]ngI ′′ este matricea coloană cu n′ termeni a curenţilor generatoarelor de curent legate la noduri.

Matricea [ n,nG ′′ ]′ se poate determina după cum urmează. Se pleacă de la forma matriceală (1.46) a ecuaţiilor corespunzătoare teoremei a I-a Kirchhoff din care se separă matricele corespunzătoare laturilor lJ cu generatoare de curent:

[ ] [ ][ ][ ]( )[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ( )[

JJJJ

J

J

JJ g,n,nng

.,n,n IAIA0

I

IAA llllll

l

ll

lll ⋅−=⋅⇒=⎥⎥⎦

⎢⎢⎣

⎡⋅ ′−−′′

′−′LLLM ] (1.114)

Pentru laturile cu rezistoare, caracterizate de conductanţele Gj (j = 1, 2,…, l – lJ), curenţii sunt daţi de relaţia lui Ohm:

[ ] [ ] [ ]JJJJ UGI , l-ll-ll-ll-l ⋅= (1.115)

în care [ este matricea diagonală de ordinul l – l]JJ,G l-ll-l J a conductanţelor rezistoarelor. Tensiunile la bornele laturilor cu rezistoare se pot determina în funcţie de potenţialele raportate cu relaţia (1.77): [ ] [ ] [ ]n

t,n VAU JJ ′′ ′⋅= l-ll-l . Rezultă:

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ( )[ ]JJJJJJ g,nn

t,n,,n IAVAGA llllllllll ⋅−=′⋅⋅⋅ ′′−′−−−′ . (1.116)

Identificând membru cu membru ecuaţiile (1.113) şi (1.116), se obţin relaţiile de calcul direct ale matricelor:

[ ] [ ] [ ] [ ] ( )[ ] [ ] ( )[ ]JJJJJJ g,nng

t,n,,nnn IAI;AGAG llllllllll, ⋅=′⋅⋅=′ ′′−′−−−′′′ (1.117)

Odată calculate aceste matrici, tensiunile la bornele laturilor se determină direct cu relaţia:

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ( )[ ]ng1

n,nt

,nnt

,n IGAVAU ′−

′′′′′ ′⋅′⋅−=′⋅= lll . (1.118)

40

Page 41: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

1.9. TEOREMELE REŢELELOR ELECTRICE DE CURENT CONTINUU

1.9.1. Teoremele generatoarelor echivalente de tensiune şi de curent Fiind dată o reţea electrică activă liniară aℜ , curentul printr-o latură pasivă

oarecare sau tensiunea la bornele acestei laturi se pot determina direct cu ajutorul teoremei generatorului echivalent de tensiune, respectiv cu ajutorul teoremei generatorului echivalent de curent.

Separând din reţeaua dată aℜ latura cuprinsă între bornele (a) şi (b), având rezistenţa Rab (fig. 1.40,a), restul reţelei aℜ′ reprezintă în raport cu aceste borne un dipol liniar activ (DLA) care, prin transfigurare, se poate înlocui cu o latură echivalentă formată dintr-un rezistor Ri şi un generator ideal de tensiune, cu tensiunea electromotoare E0 (fig. 1.40,b).

(a)

(b)

RabUab

Iab

aℜ′ (DLA)

aℜ

(b)

E0

Ri

Iab

Uab Rab

(a) Iab

Gab

(a)

UabGi Isc

(b)

c)

a) b)

Fig. 1.40.

Rezistenţa echivalentă a dipolului Ri în raport cu bornele sale de acces (a) şi (b) se numeşte şi rezistenţa internă a dipolului.

Tensiunea la bornele dipolului în regim de mers în gol (Rab – deconectată şi deci Iab = 0) se notează Uab0. Aplicând legea lui Ohm la funcţionarea în gol a dipolului (în lipsa laturii ab), rezultă E0 = Uab0.

Teorema generatorului echivalent de tensiune: orice dipol liniar activ este echivalent cu o sursă de tensiune, având tensiunea electromotoare E0 egală cu tensiunea la bornele dipolului în regimul de mers în gol (Uab0) şi o rezistenţă electrică internă Ri egală cu rezistenta echivalentă a dipolului în raport cu bornele sale de acces.

La transfigurarea circuitelor s-a constatat ca rezistentele echivalente nu depind de tensiunile electromotoare şi de curenţii generatoarelor de tensiune şi respectiv de curent, ca urmare calculul rezistenţelor echivalente se poate efectua prin pasivizarea circuitelor. Prin pasivizarea unui circuit se înţelege anularea tensiunilor electromotoare şi a curenţilor generatoarelor de tensiune, respectiv de curent, păstrând rezistentele sau conductanţele acestora. În acest fel, rezistenţa echivalentă Ri a dipolului reprezintă rezistenta echivalentă a reţelei pasivizată în raport cu bornele (a) şi (b), notată Raℜ′ ab0:

Ri = Rab0 (1.119)

41

Page 42: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Pentru circuitul echivalent astfel obţinut, fig. 1.41, aplicând teorema a II-a Kirchhoff, rezultă:

(b)

Rab0

Uab0 Iab

Uab Rab

(a)

(Rab0 + Rab)Iab = Uab0

şi deci,

abab

abab RR

UI0

0

+=

a

. (1.120)

Relaţia obţinută reprezintă teorema generatorului echivalent Thèvenin şi care se enunţă astfel: intensitatea curentului Iab printr-o latură pasivă oarecare conectată între punctele (a) şi (b) ale unei reţele active liniare este egală cu raportul dintre tensiunea Uab0 la bornele (a), (b) la mersul în gol (în lipsa laturii ab) şi suma dintre rezistenţa Rab a laturii şi rezistenţa echivalentă Rab0 a reţelei pasivizate între bornele (a) şi (b), în lipsa laturii ab.

Fig. 1.41.

Analog, înlocuind generatorul de tensiune cu un generator echivalent de curent (fig. 1.40,c), se obţine teorema generatorului echivalent de curent: orice dipol liniar activ este echivalent cu un generator (sursă) de curent, având intensitatea curentului Isc egală cu intensitatea curentului debitat de dipol în regimul de scurtcircuit (bornele (a), (b) scurtcircuitate) şi o conductanţă electrică internă Gi, egală cu conductanţa echivalentă a dipolului.

Într-adevăr, la mersul în scurtcircuit (Rab = 0 şi deci Uab = 0), notând cu Iabsc curentul prin latura ab cu rezistenţa Rab scurtcircuitată, rezultă: Isc = Iabsc.

Conductanţa echivalentă a dipolului Gi se calculează prin pasivizarea acestuia şi reprezintă conductanţa echivalentă a reţeleiℜ′ pasivizată, în raport cu bornele (a) şi (b), notată Gab0: Gi = Gab0.

Iab

Gab

(a)

UabGab0

Iabsc

(b)

Fig. 1.42.

Aplicând teorema I Kirchhoff circuitului din fig. 1.42 şi exprimând curenţii pe baza legii lui Ohm, avem

Iabsc = GabUab + Gab0Uab, din care rezultă:

0

sc

abab

abab GG

IU += . (1.121)

Relaţia obţinută reprezintă teorema generatorului echivalent Norton şi care se enunţă astfel: tensiunea Uab la bornele (a), (b) ale unei laturi pasive oarecare a unei reţele liniare active este dată de raportul dintre curentul de scurtcircuit Iabsc al laturii respective (cu rezistenţa scurtcircuitată) şi suma dintre conductanţa laturii Gab şi conductanţa echivalentă Gab0 a reţelei pasivizate între bornele (a) şi (b) în lipsa laturii.

1.9.2. Teorema suprapunerii efectelor (a superpoziţiei). Teorema reciprocităţii.

Considerând o reţea electrică liniară în care acţionează mai multe surse de

tensiune, teorema superpoziţiei se enunţă astfel: curentul care se stabileşte într-o latură oarecare a reţelei este egal cu suma algebrică a curenţilor produşi în acea latură de fiecare sursă în parte dacă ar acţiona singură în reţea, celelalte fiind scurtcircuitate sau înlocuite cu rezistenţa lor interioară (dacă au rezistenta interioară diferită de zero).

42

Page 43: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Pentru demonstraţie se separă laturile j şi k ale reţelei şi se presupune că în reţea acţionează câte o singură sursă de tensiune electromotoare, conectată pe rând în laturile j şi k, aşa cum se arată în figura 1.43, a) şi b).

Rk

Ijk

CLP

a)

kI′Rj

Ij

jI′ RjRk

Ik

CLP kI′

Ikj

Ek

jI′

Ej

b)

Fig. 1.43.

Se aplică teorema curenţilor ciclici, alegându-se astfel buclele fundamentale (ochiurile independente) încât curenţii reali prin laturile j şi k să fie daţi numai de curenţii ciclici ai celor două bucle la care aparţin aceste laturi. Astfel, pentru schema echivalentă din figura 1.43,a) rezultă:

⎪⎪⎪

⎪⎪⎪

=′++′++′+′

=′++′++′+′

=′++′++′+′

=′++′++′+′

0IR...IR...IRIR..................................................................

EIR...IR...IRIR..................................................................0IR...IR...IRIR

0IR...IR...IRIR

ooookoo

okojk

oo2k2

ook

k2211

jk22j11j

k222121

1k1212111

(1.122)

Rezolvând acest sistem de ecuaţii după regula lui Cramer, se obţine:

jjk

kjk EII∆∆

=′= , (1.123)

în care ∆ este determinantului sistemului (1.122), ∆jk este complementul algebric al termenului Rjk luat cu semnul corespunzător, jk

kjjk )1( ∆−=∆ + .

Aplicând acelaşi procedeu pentru schema echivalentă din figura 1.43,b), rezultă:

kkj

jkj EII∆∆

=′= . (1.124)

Prin definiţie,

∆∆

==≠=

jk

jk0Ej

jkjk

kEI

G (1.125)

este conductanţa de transfer dintre laturile j şi k ale reţelei, iar

∆∆

==≠=

kj

kj0Ek

kjkj

jEI

G (1.126)

este conductanţa de transfer dintre laturile k şi j ale reţelei. Deoarece rezistenţele din sistemele de ecuaţii corespunzătoare metodei

curenţilor ciclici satisfac condiţia de reciprocitate, Rjk= Rkj, rezultă că ∆jk = ∆kj şi

Gjk = Gkj, (1.127)

43

Page 44: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

relaţie ce reprezintă prima formă a teoremei reciprocităţii: conductanţa de transfer dintre laturile j şi k este egală cu conductanţa de transfer dintre laturile k şi j.

Dacă aceeaşi sursă de tensiune este plasată pe rând în laturile j şi k, Ej = Ek = E, rezultă în mod evident

Ijk = Ikj, (1.128)

relaţie ce reprezintă a doua formă a teoremei reciprocităţii: curentul stabilit într-o latură oarecare k a unei reţele liniare de o sursă de tensiune plasată în latura j şi acţionând singură în reţea, este egal cu curentul stabilit în latura j dacă aceeaşi sursă de tensiune este plasată în latura k şi acţionează singură în reţea. Conform teoremei superpoziţiei, curentul dintr-o latură oarecare a unei reţele active liniare poate fi calculat cu relaţia:

∑∑==

==EE

1kkkj

1kkjj EGII

ll, j = 1,2, …, l, (1.129)

unde l este numărul de laturi ale reţelei, iar lE este numărul laturilor cu surse de t.e.m. Calculul curenţilor electrici din laturile unui reţele active liniare folosind conductanţele de transfer dintre laturi se numeşte metoda conductanţelor de transfer. Este important de observat că, odată calculaţi curenţii Ijk produşi în toate laturile reţelei de sursa Ej din latura j (acţionând singură în reţea), rezultă imediat, pe baza teoremei reciprocităţii şi a teoremei superpoziţiei şi curentul Ij produs în latura j cu sursă de către toate sursele din reţea:

∑∑∑===

===EEE

1kk

j

jk

1kkjk

1kkkjj EE

IEGEGI

lll (1.130)

relaţie utilă deoarece calculul curenţilor într-un circuit cu o singură sursă se face, în general, mai uşor decât calculul curenţilor în circuitele cu mai multe surse.

1.9.3. Teorema transferului maxim de putere

Fiind dată o sursă de tensiune (generator Thèvenin) cu tensiunea electromotoare E şi cu rezistenta interioară Rg (fig. 1.44), se determină condiţiile în care sursa transferă puterea maximă Pmax rezistorului de sarcina Rs.

Curentul debitat de sursă prin rezistorul de sarcină are expresia

sg RREI+

=

( )

, (1.131)

Rg

E I

U Rs

iar puterea transferată sarcinii este

22

sg

s2ss E

RRRIRP+

== (1.132)

Puterea transferată receptorului este maximă pentru valoarea rezistenţei Rs care satisface relaţia dPs/dRs = 0,

adică pentru

Fig. 1.44.

Rs = Rg. (1.133)

Generatorul de tensiune transferă putere maximă receptorului de sarcină dacă rezistenţa acestuia este egală cu rezistenţa internă a generatorului. Dacă rezistenţa conductoarelor de legătură (a liniei de transmisie) dintre generator şi receptor nu este neglijabilă, aceasta se include în rezistenţa receptorului Rs.

44

Page 45: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Introducând condiţia (1.133) în (1.132), expresia puterii maxime rezultă:

g

2

maxs R4EP = . (1.134)

Prin generalizare, rezultă că puterea absorbită de un rezistor al unei reţele de curent continuu este maximă dacă rezistenţa sa este egală cu rezistenţa echivalentă a reţelei pasivizate în raport cu bornele rezistorului. În cazul general, puterea totală furnizată de generator este

sg

2

g RREIEP+

=⋅= (1.135)

şi expresia randamentului transmisiei de energie de la sursă la receptor rezultă

sg

s

g

sRR

RPP

+==η . (1.136)

În situaţia transferului maxim de putere, randamentul este η = 0,5 (50%).

Isc

∆UP1 U2

U1

I

P2 η

0

0,5

1

Fi . g. 1.45

Randamentul este maxim, η = 1, dacă Rg = 0, adică rezistenţa internă a generato-rului este nulă. În realitate intervine însă rezistenţa liniei de transmisie şi η < 1.

În figura 1.45 sunt prezentate curbele de variaţie cu curentul ale randamentului η, puterii Ps, tensiunii Us, puterii Pg şi căderii de tensiune ∆U pe rezistenţa Rg care include şi rezistenţa conductoarelor de legătură.

1.9.4. Teorema conservării puterilor. Bilanţul puterilor produse şi consumate. În acord cu legea de conservare a energiei, această teoremă exprimă egalitatea

dintre puterea electromagnetică produsă şi puterea electromagnetică consumată într-un circuit de curent continuu. Această egalitate are loc deoarece starea invariabilă în timp a circuitului de curent continuu implică faptul că acest circuit are o energie electro-magnetică constantă.

Se consideră o reţea conexă, închisă, de curent continuu cu n noduri şi l laturi. Se notează cu: Vk – potenţialele nodurilor (k = 1,2, …, n), Uj – tensiunile la bornele laturilor, Ij – intensitatea curenţilor din laturi (j = 1,2, …, l ). Aplicând teorema a I-a Kirchhoff la cele n noduri ale reţelei, rezultă relaţiile:

∑∈

=)k(j

j 0I , k = 1,2, …, n . (1.137)

Înmulţind fiecare din aceste ecuaţii cu potenţialul Vk al nodului corespunzător şi apoi adunând membru cu membru ecuaţiile, se obţine:

. (1.138) ∑∑= ∈

=n

1k )k(jjk 0IV

45

Page 46: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

În membrul întâi al acestei ecuaţii, fiecare curent Ij intervine de două ori: o dată cu semnul "+" pentru nodul (k) din care iese curentul, şi o dată cu semnul "–" pentru nodul (h) în care intră acelaşi curent (fig. 1.46). Dând factor comun curentul fiecărei laturi din cei doi termeni care-l conţin, se obţin termeni de forma: (Vk –Vh)Ij. Considerând acelaşi sens de referinţă pentru tensiunea la bornele fiecărei laturi faţă de curentul prin latură, rezultă Vk –Vh = Uj şi relaţia (1.138) devine:

Ij (h) (k)

Uj

Fig. 1.46.

Ej Rj

Uj

Ij ∑ . (1.139)

=

=n

1jjj 0IU

Dacă se transformă toate generatoarele de curent în generatoare echivalente de tensiune, laturile reţelei fiind de forma celei din figura 1.47, aplicând legea lui Ohm, rezultă:

Fig. 1.47.

jjjj IREU −= . (1.140)

Înlocuind tensiunea Uj în (1.139), se obţine:

∑∑==

=ll

1j

2jj

1jjj IRIE . (1.141)

Suma algebrică a puterilor electrice EjIj ale generatoarelor de tensiune este egală cu suma puterilor absorbite de rezistoare (disipate prin efect Joule-Lenz). Termenii din membrul doi sunt pozitivi, iar termenii din primul membru sunt pozitivi sau negativi după modul cum sunt asociate sensurile curenţilor şi tensiunilor electro-motoare. Astfel, termenul E

2jjIR

jIj este pozitiv dacă t.e.m. Ej şi curentul Ij au acelaşi sens şi este negativ dacă Ej şi Ij au sensuri contrare.

Ecuaţia (1.141) poate fi scrisă matriceal sub forma:

]I[]R[]I[]I[]E[ tt ⋅⋅=⋅

tg

t ⋅⋅=⋅

(1.142) în care [E] şi [I] sunt matricele coloană cu l termeni a t.e.m. şi respectiv curenţilor din laturile reţelei, [E]t şi [I]t sunt transpusele acestor matrici, [R] este matricea diagonală de ordinul l a rezistenţelor din laturile reţelei.

Dacă se transformă generatoarele de tensiune în generatoare echivalente de curent, ecuaţia (1.141) se scrie:

∑∑==

=Rg

1j

2jj

1sgss UGIU

ll

. (1.143)

Suma algebrică a puterilor electrice UsIgs ale generatoarelor de curent este egală cu suma puterilor absorbite de rezistoare (disipate prin efect Joule-Lenz). Termenii din membrul doi sunt pozitivi, iar termenii din primul membru sunt pozitivi sau negativi după modul cum sunt asociate sensurile tensiunilor la borne U

2jjUG

s şi ale curenţilor Igs ale laturilor s (s = 1, 2, …, lg) cu generatoare ideale de curent. Astfel, termenul UsIgs este pozitiv dacă curentul Igs şi tensiunea Us la bornele generatorului de curent din latura s au sensuri opuse (sunt asociate după regula de la generatoare) şi este negativ dacă Igs şi Us au sensuri contrare (sunt asociate după regula de la receptoare).

Ecuaţia (1.143) poate fi scrisă matriceal sub forma:

]I[]G[]I[]I[]U[ . (1.144)

46

Page 47: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

2. CIRCUITE ELECTRICE ÎN REGIM VARIABIL

2.1. IPOTEZE DE CALCUL. CLASIFICARE. Circuitele electrice în regim variabil reprezintă cazul general în teoria circuitelor

electrice. Un circuit electric se spune că este în regim variabil dacă tensiunile şi curenţii ce intervin sunt mărimi variabile în timp.

În practică intervine o mare varietate de cazuri de regimuri variabile funcţie de caracterul mărimilor care se aplică (tensiunile electromotoare ale surselor ce alimen-tează circuitele), de structura circuitului, de regimul de funcţionare (regimul permanent sau tranzitoriu), etc. Dacă tensiunile electromotoare (t.e.m.) ale surselor care acţionează într-un circuit sunt funcţii de timp, este evident faptul că circuitul respectiv se găseşte în regim variabil. Un regim variabil poate să rezulte însă în anumite cazuri chiar dacă tensiunea de alimentare este constantă în timp; un astfel de regim se stabileşte într-un circuit care, pe lângă rezistoare, conţine şi bobine sau condensatoare, la conectarea sau deconectarea acestuia la o sursă de curent continuu (regim tranzitoriu).

O ipoteză de calcul importantă în teoria circuitelor electrice este posibilitatea de a considera concentraţi parametrii circuitelor. În mod riguros aceşti parametri (R, L, C) nu sunt localizaţi în anumite porţiuni ale circuitelor electrice. Rezistenţa electrică se manifestă cu precădere în porţiunea ocupată de rezistoare, inductivitatea în porţiunea ocupată de bobine, iar capacitatea în porţiunea ocupată de condensatoare, astfel că parametrii acestor elemente de circuit pot fi consideraţi în general concentraţi. Aceasta constituie însă numai o primă aproximaţie. O bobină are, pe lângă inductivitate, o rezistenţă şi capacităţi între spire ale căror efecte nu mai pot fi neglijate la frecvenţe înalte, iar un condensator, pe lângă capacitate, mai are şi o rezistenţă corespunzătoare conductivităţii finite şi eventual pierderilor în dielectric. Deci, în general, un element real de circuit se caracterizează prin mai mulţi parametri care sunt presupuşi concentraţi şi grupaţi în mod corespunzător. Introducând noţiunea de element de circuit ideal (rezistor ideal, bobină ideală, condensator ideal), caracterizat numai de un singur parametru, aceasta echivalează cu a considera în locul unui element de circuit real o grupare corespunzătoare de elemente de circuit ideale. Gruparea este echivalentă cu elementul de circuit respectiv dacă pe baza ei rezultă aceleaşi relaţii între tensiuni şi curenţi. Posibilitatea de a considera parametrii concentraţi depinde de dimensiunile circuitului şi de frecvenţă.

Teoria circuitelor electrice cu parametri concentraţi se elaborează prin particularizare din teoria câmpului electromagnetic în următoarele condiţii de aproximare:

Prima condiţie se referă la caracterul cvasistaţionar al regimului care presupune anularea curentului de deplasare (iD ≈ 0). Curentul de deplasare este însă nenul în dielectricii condensatoarelor şi asigură închiderea circuitului. În consecinţă, curentul este de conducţie în conductoare şi de deplasare în condensatoarele cu dielectric perfect izolant.

47

Page 48: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

A doua condiţie priveşte localizarea energiei câmpului magnetic numai în bobine şi a energiei câmpului electric numai în condensatoare. Deşi curentul de deplasare stabileşte câmp magnetic în dielectricii condensatoarelor, energia magnetică corespunzătoare se neglijează şi, deşi câmpul magnetic variabil în timp din bobine produce câmp electric, energia electrică corespunzătoare se neglijează.

A treia condiţie admite că intensitatea curentului care intră pe la una din bornele elementului de circuit este egală cu intensitatea curentului care iese pe la cealaltă bornă. Această condiţie presupune că cea mai mare dintre dimensiunile l ale elementului de circuit este mult mai mică decât cea mai mică lungime de undă λ (corespunzătoare celei mai înalte frecvenţe f) a semnalelor electrice ce intervin în circuit

f0c=λ<<l , (2.1)

c0 = 3.108 m/s fiind viteza de propagare a undelor electromagnetice în vid. În consecinţă,

în circuitele electrice cu parametri concentraţi, curentul se stabileşte instantaneu, efectul de propagare a acestuia fiind neglijabil.

A patra condiţie se referă la neglijarea repartiţiei neuniforme a curentului variabil în timp pe secţiunea conductoarelor. Experienţa arată că, la viteze mari de variaţie în timp a curentului electric de conducţie şi la valori mari ale conductivităţii σ, permeabilităţii µ şi a dimensiunii celei mai mici d a secţiunii transversale a unui conductor, densitatea de curent este mai mare la suprafaţa conductorului (efect pelicular). Efectul de refulare a curentului este neglijabil dacă este satisfăcută condiţia

1d<<

δ, (2.2)

πfµσ/1δ = fiind parametrul numit adâncimea de pătrundere a câmpului electromag-netic în conductoare [10]. În aceste condiţii, teoria circuitelor electrice este exclusiv o teorie a elementelor de circuit filiforme.

2.2. ELEMENTE DE CIRCUIT DIPOLARE 2.2.1. Clasificarea elementelor de circuit dipolare Elementul de circuit este un sistem caracterizat de mărimi de intrare, de ieşire şi

de relaţiile dintre ele.

x1

x2

xn

y1

y2

ym

x(t) y(t)

… ⇔ M

t

0

y

x0

y0

t0t

x

Fig. 2.2. Caracteristici de funcţionare. Fig. 2.1. Elementul de circuit dipolar.

Notând cu x(t) mărimea instantanee de intrare sau de excitaţie şi cu y(t) mărimea instantanee de ieşire sau de răspuns, relaţia, în general neliniară

y = y[x(t), t] (2.3) este ecuaţia caracteristică de funcţionare.

48

Page 49: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Curbele y(x) reprezentate de planul (x,y) pentru diferite momente de timp t, se numesc caracteristici de funcţionare (fig. 2.2), iar un punct M(x0,y0) situat pe curba corespunzătoare momentului t0, se numeşte punct de funcţionare. Valoarea derivatei într-un punct la momentul t = t0 se numeşte parametru dinamic Pd:

0ttd dt

dyP=

= . (2.4)

În funcţie de tipul ecuaţiei caracteristice de funcţionare, elementele de circuit dipolare se pot grupa astfel:

a) elemente liniare, invariabile în timp, y = C·x; b) elemente liniare, variabile în timp sau parametrice, y = C(t)·x(t); c) elemente neliniare, invariabile în timp, y = y(x); d) elemente neliniare, variabile în timp y = y(x,t) sau y = y[x(t),t]

Independent de natura perechii de mărimi (x,y), tensiunea la borne u(t) şi intensitatea curentului i(t) sunt univoc determinate la bornele elementului de circuit şi produsul lor notat

p = u·i (2.5) reprezintă puterea instantanee, iar

∫=2

1

t

t

pdt12W (2.6)

reprezintă energia în intervalul de timp t2 – t1. Dacă cel puţin într-un punct al caracteristicii de funcţionare puterea este

negativă, p < 0, elementul de circuit cedează putere pe la borne şi se numeşte element activ, sursă sau generator. Dacă în orice punct al caracteristicii de funcţionare puterea este pozitivă, p > 0, elementul primeşte putere pe la borne şi se numeşte element pasiv, sarcină sau receptor.

Elementele pasive capabile să acumuleze energie în câmp magnetic sau electric, se numesc reactive. Din această clasă fac parte bobina, care acumulează energie magnetică şi condensatorul, care acumulează energie electrică.

Mărimile x(t) şi y(t) pot fi tensiunea la borne u(t), intensitatea curentului i(t), fluxul magnetic φ(t) sau sarcina electrică q(t). Deoarece în studiul circuitelor electrice intervin tensiuni şi curenţi, pentru elementele reactive în care una dintre mărimi este fluxul magnetic sau sarcina electrică, se utilizează ca ecuaţii de legătură, ecuaţiile legilor inducţiei electromagnetice şi conservării sarcinii electrice. Deoarece aceste ecuaţii sunt de evoluţie, bobina şi condensatorul se mai numesc şi elemente dinamice sau cu memorie.

2.2.2. Rezistorul în regim variabil Rezistorul are, în cazul cel mai general, ecuaţia caracteris-

tică de funcţionare u = u[i(t),t] sau i = i[u(t),t]. (2.7)

Curba caracteristică în planul (u,i) este caracteristica tensiune – curent (sau volt – amper) u(i), respectiv în planul (i,u), caracteristica curent – tensiune i(u). Unul dintre simbolurile grafice utilizate pentru rezistor este prezentat în figura 2.3.

R

u(t) Fig. 2.3.

i(t)

49

Page 50: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Rezistorul liniar invariabil în timp are ecuaţia caracteristică u(t) = R·i(t) sau i(t) = G·u(t), (2.8)

unde R este rezistenţa măsurată în ohmi [Ω] şi R1G = este conductanţa măsurată în Ω-1

sau siemens [S]. Caracteristica fiind o dreaptă ce trece prin origine, u şi i au aceeaşi formă de variaţie în timp (fig. 2.4).

i

Daca se înmulţesc în (2.8) prima ecuaţie cu i şi a doua cu u, se obţine puterea instantanee a rezistorului:

p = R·i2 = G·u2 . (2.9) Indiferent de sensul sau semnul tensiunii u şi curentului i, puterea este pozitivă şi

corespunde efectului electrocaloric Joule – Lenz de transformare ireversibilă a energiei electrice în căldură.

Rezistorul liniar variabil în timp (parametric) are ecuaţia caracteristică

u(t) = R(t)·i(t), (2.10) R(t) fiind rezistenţa parametrică.

Un exemplu de rezistor parametric este potenţio-metrul la care cursorul oscilează cu o frecvenţă f în jurul unei valori mediane R0 (fig. 2.5):

R(t) = R0 + Rmax sin2πf t , (2.11)

în care Rmax este amplitudinea părţii variabile în timp. Caracteristicile u(i) sunt o familie de drepte ce trec

prin origine (fig. 2.5). Forma de variaţie în timp a tensiunii diferă de cea a curentului. De exemplu, dacă rezistorul este parcurs de un curent sinusoidal, i(t) = Imax sin(2πf1t + α), tensiunea la borne

)12.2(],t)ff(2cos[2IR]t)ff(2cos[2

IR)tf2sin(IR 1maxmax

1maxmax

1max0 α++π−α−−π+α+π=u(t)

conţine un termen de frecventa f1 şi doi termeni de frecvenţe f – f1 şi f + f1. 2.2.3. Bobina (inductorul) în regim variabil Bobina necuplată magnetic este un element de circuit

pasiv cu ecuaţia caracteristică: ],[ ti(t)ψ=ψ . (2.13)

Curba caracteristică în planul (ψ,i) se numeşte caracteristică flux – curent (fig. 2.6).

Fig. 2.4.

0

ui

iu R

u0 t

Fig. 2.5.

i

R0

R0 + RmaxR0 – Rmax

u

u R0 + Rmax

i0

R0

R0 – Rmax

Fig. 2.6. i0

ψ i

u

50

Page 51: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Ecuaţia de legătură între flux şi tensiunea la borne sau căderea inductivă de tensiune este ecuaţia de evoluţie dedusă din legea inducţiei electromagnetice,

dtdψ=u(t) . (2.14)

Integrând pe intervalul 0 – t, se obţine:

. (2.15) ∫∫∞−

=ψ+ψ=ψ0t

0

)0(,)0()t( u(t)dt u(t)dt

Deoarece fluxul magnetic depinde de valoarea anterioară a tensiunii, bobina este un element de memorie. Scriind ecuaţia fluxului sub forma

∫∞−

=ψt

)t( u(t)dt (t), (2.16)

în care u(t) este o funcţie integrabilă, fluxul magnetic definit astfel în intervalul de timp (–∞ , + ) este o funcţie absolut continuă în timp. Independent de modurile de comutare a bobine într-un circuit electric, fluxul magnetic nu variază discontinuu (se spune că fluxul magnetic în bobina e conservativ).

Bobina liniara, invariabilă în timp şi necuplată magnetic are ecuaţia caracteristică

)t(sauL)t( ψ⋅Γ=⋅=ψ i(t) i(t) , (2.17) unde: L > 0 – inductivitatea proprie sau inductanţa, independentă de ψ, i şi t; Γ = 1/L > 0 – inductivitatea reciprocă proprie.

Din (2.14) şi (2.17), tensiunea la bornele bobinei rezultă:

u(t) = L dtdi . (2.18)

Integrând pe intervalul 0 – t, se obţine:

)0(LI+′)0(t

0

t

0

LIL1 Γ=+′ ∫∫ ′′= tdu tdui )t()t((t) , (2.19)

unde

∫∞−

′′=0

L L1I )0( t)dtu( (2.20)

este valoarea iniţială a curentului. Bobina liniară, invariabilă în timp şi necuplată magnetic este complet caracteri-

zată de inductivitatea proprie L şi de intensitatea curentului la momentul iniţial i(0). Energia acumulată în câmpul magnetic al bobinei este

L21i2

1Li21LW

22

i

0

t

0

mψ=ψ==== ∫∫ idiu(t)i(t)dt , (2.21)

unde s-a presupus IL(0) = 0. Indiferent de sensul curentului în raport cu cel al tensiunii, Wm > 0, deci bobina

este un element pasiv. Teorema continuităţii uniforme a curentului în bobină. Expresiile curentului prin bobină la două momente de timp, t şi t + dt, se scriu:

.)0(IL1;)0(IL

1L

dtt

0

L

t

0

+′′=++′′= ∫∫+

t)dtu(dt)i(tt)dtu(i(t)

Fig. 2.7.

ψ

i0

i

L,IL(0)u

51

Page 52: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Scăzând membru cu membru aceste ecuaţii, se obţine:

∫+

′′=−+dtt

tL1 t)dtu(i(t)dt)i(t . (2.22)

Dacă în intervalul indus [0,T] tensiunea este mărginită, u(t) < U, integrala din membrul drept tinde către zero pentru dt → 0 şi deci se anulează şi primul termen al ecuaţiei (2.22). În consecinţă, dacă tensiunea la borne este mărginită în intervalul de timp [0,T], curentul electric este uniform continuu în intervalul (0,T). Curentul electric într-o bobina nu poate sa treacă brusc de la o valoare finită la alta valoare finită şi deci nu e posibilă injectarea unui curent treaptă, dacă tensiunea aplicată e mărginită.

Bobina liniară, variabilă în timp (parametrică) şi necuplată magnetic are ecuaţia caracteristică

ψ (t) = L(t)⋅i(t), (2.23)

unde L(t) este inductivitate parametrică. Expresia tensiunii la bornele bobinei rezultă

u(t) = L(t) dtdi + i(t) dt

dL (2.24)

şi are componentele:

L(t) dtdi – căderea de tensiune de pulsaţie (datorată variaţiei în timp a curentului);

i(t) dtdL – căderea de tensiune inductivă parametrică.

Se dă ca exemplu solenoidul în interiorul căruia miezul magnetic oscilează cu o frecvenţă f. Dacă curentul prin bobină este sinusoidal în timp, i(t) = Imax sin(2πf1t + α), fluxul magnetic corespunzător inductivităţii parametrice L(t) = L0 + Lmaxsin2πf t conţine termeni cu frecventele: f1, f – f1 şi f + f1.

Bobine cuplate magnetic. Bobina s parcursa de curentul is este cuplată magnetic cu alte l – 1 bobine dacă

fluxul magnetic ψs este funcţie şi de intensităţile curenţilor prin celelalte bobine, ecuaţia caracteristică fiind:

ψs = ψs [i1(t), i2(t), …, is(t), …, il(t)]. (2.25)

Dacă bobinele sunt liniare şi invariabile în timp, fluxul magnetic al bobinei s se exprimă sub forma:

, (2.26) ∑=

=ψl

i1k

kkss L

unde 0LLs

ssksss >ψ== = i este inductivitatea proprie a bobinei s,

k

sskks LL i

ψ== este

inductivitatea mutuală dintre bobinele k şi l. Inductivitatea Ls corespunde fluxului magnetic propriu ψs = Lsis stabilit de curentul is, fiind întotdeauna pozitivă (curenţii prin celelalte bobine k ≠ s fiind nuli). Inductivitatea Lks corespunde fluxului magnetic mutual ψks = Lksik stabilit în bobina s de curentul ik ce străbate inductorul k şi este pozitivă sau negativă după cum liniile de câmp care se închid prin cele doua bobine sunt asociate sensurilor curenţilor is şi ik după regula burghiului drept, în acelaşi sens, respectiv în sens opus.

Tensiunea us la bornele bobinei cuplate magnetic se calculează astfel:

52

Page 53: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

∑∑∑≠≠=

+=+==ψ=sk

kssssk

kss1k

kss

s uuLLLdtdu dt

didtdi

dtdi ks

lk , s = 1,2, …, l. (2.26)

în care: dtdis

sss Lu = – căderea de tensiune inductiva proprie,

dtdik

ksks Lu = – căderea de tensiune inductivă mutuală.

În formă matriceală, ecuaţiile (2.26) se scriu formal astfel:

[ ] [ ] [ ]idtdLu ⋅= , (2.27)

în care [u] şi [i] sunt matricele coloană ale tensiunilor la borne şi respectiv curenţilor prin bobine, iar [L] este matricea pătratică şi simetrică de ordinul l a inductivităţilor proprii şi mutuale, având pe diagonală inductivităţile proprii ale bobinelor şi în afara diagonalei inductivităţile mutuale:

[ ]

⎥⎥⎥⎥⎥⎥

⎢⎢⎢⎢⎢⎢

=

nnnj2n1n

knkj2k1k

n2j22221

n1j11211

L....L....LL..........................L....L....LL...........................L....L....LLL....L....LL

L . (11.28)

Invers, prin integrare, se determină curentul prin bobina s:

; s = 1,2, …, l. (2.29) )0(t

0

k1k

kss td)'t(u s

l

ii +′Γ= ∫∑=

în care 0sksss >Γ=Γ = este inductivitatea reciprocă proprie a bobinei s, este inductivitatea reciprocă mutuală dintre bobinele k şi l.

skks Γ=Γ

În forma matricială, sistemul de ecuaţii (2.29) se scrie:

[ ] [ ] [ ])0(t

0

td][ iui ∫ +′⋅Γ= , (2.30)

unde matricea

[ ] (2.31)

⎥⎥⎥⎥⎥

⎢⎢⎢⎢⎢

ΓΓΓΓ

ΓΓΓΓ

ΓΓΓΓΓΓΓΓ

nnnk2n1n

jnjk2j1j

n2k22221

n1k11211

..................................

...................................

........

........

este matricea pătratică şi simetrică de ordinul n a inductivităţilor reciproce proprii şi mutuale, având pe diagonală inductivităţile reciproce proprii ale bobinelor şi în afara diagonalei inductivităţile reciproce mutuale.

Comparând ecuaţiile (2.27) şi (2.30), rezultă că matricea inductivităţilor reciproce se obţine, pentru un sistem de bobine dat, prin inversarea matricei inductivităţilor proprii şi mutuale a sistemului,

[ ] [ ] 1L −=Γ . (2.32)

53

Page 54: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Se consideră, ca exemplu, cazul a trei bobine cuplate magnetic (fig. 2.8). Ecuaţiile tensiunilor se scriu: *

L13 = L31>0

i1

L1L12 = L21<0

**i3 i2

L2

L3

u3

u2

u1

⎪⎪

⎪⎪

+=

+−=

+−=

dtdi

dtdiu

dtdi

dtdiu

dtdi

dtdi

dtdiu

313

212

3211

331

221

13121

LL

LL

LLL

(2.33)

Fig. 2.8. matricea inductivităţilor fiind

[ ]⎥⎥

⎢⎢

⎡−

−=

331

221

13121

L0L0LL

LLLL . (2.34)

Rezolvând sistemul (2.33) în raport cu curenţii, rezultă:

⎪⎪⎪⎪

⎪⎪⎪⎪

+′Γ+′Γ+′Γ=

+′Γ+′Γ+′Γ=

+′Γ+′Γ+′Γ=

∫∫∫

∫∫∫

∫∫∫

)0(

)0(

)0(

t

0

3

t

0

32

t

0

31

t

0

23

t

0

2

t

0

21

t

0

13

t

0

12

t

0

1

33213

23212

13211

itdutdutdui

itdutdutdui

itdutdutdui

(2.35)

unde inductivităţile reciproce se calculează astfel:

= 1Γ ∆32LL ; = 2Γ ∆

− 133131 LLLL ; 3Γ = ∆− 122121 LLLL ;

=Γ=Γ ; 1232112

LL∆

−=Γ=Γ 13213223

LL ; ∆

−=Γ=Γ 1323113

LL

∆ = L1L2L3 – L2L13L31 – L3L12L21 . (2.36) Semnele inductivităţilor mutuale reciproce skΓ diferă de cele ale inductivităţilor

mutuale Lsk, convenţia bornelor polarizate în raport cu tensiunea necesitând modificarea acestora.

Înmulţind relaţia (2.26) cu isdt şi integrând, se deduce expresia energiei magne-tice a bobinei s:

∑∫∫≠=

+=′=l

ks2sss diiitdiu

sk1k

kss

t

0

)s(m LL2

1W . (2.37)

Termenul pozitiv 0L21W este energia magnetică proprie, iar termenul

, pozitiv sau negativ, este energia magnetică mutuală.

s)s(

mp >= 2si

∑∑∫≠=

≠=

==l

ks

l

ks iidii

sk1k

ks

sk1k

ks)s(

mm LLW

Energia totală înmagazinată în câmpul magnetic a sistemului de l bobine cuplate magnetic este:

∑∑∫∑===

+==lll

1s

)s(mm

1s

)s(mpks

1s,k

skm WWdiiLW . (2.38)

54

Page 55: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

2.2.4. Condensatorul (capacitorul) în regim variabil Condensatorul este un element de circuit pasiv cu ecuaţia caracteristică:

q = q[u(t),t] sau u = u[q(t),t]. (2.39)

Curba caracteristică în planul (q,u) la un moment t, se numeşte caracteristică sarcină – tensiune (fig. 2.9). Ecuaţia de legătură între sarcina electrică şi intensitatea curentului (curent de deplasare) este dată de legea conser-vării sarcinii electrice:

dtdq=

0

i . (2.40)

Integrând ecuaţia în intervalul 0 – t, se obţine:

. (2.41) ∫∫∞−

′′+= ′′ =

0t

0

tdiq tdiqq(t) )((0))((0) tt ,

Sarcina electrică a condensatorului la momentul t, q(t), depinzând de sarcina iniţială q(0) şi de valorile anterioare ale curentului i( t,t ),t <′<′ condensatorul este un element de memorie. Scriind ecuaţia (2.41) sub forma

∫∞−

′′=t

t)dti(q(t) , (2.42)

în care i(t) este o funcţie integrabilă, sarcina electrică q(t) în intervalul ( este o funcţie absolut continuă în timp. Independent de modurile de comutare a condensa-torului intr-un circuit electric, sarcina electrică nu variază discontinuu (sarcina electrică a condensatorului e conservativă).

),+∞−∞

Condensatorul liniar, invariabil în timp are ecuaţia caracteristică:

q(t) = C⋅u(t) sau u(t) = S⋅q(t), (2.43)

în care: C > 0 – capacitatea (măsurată în Farad [F]), independentă de q,u şi t, S > 0 – capacitatea reciprocă sau elastanţa (măsurată în [F-1] sau daraf [DF]).

În planul (q,u) curba caracteristică este o dreaptă ce trece prin origine (fig. 2.10). Ecuaţia (2.40) se scrie

dtdui(t) C= (2.44)

din care rezultă:

)0(UC

t

0

+′∫ ′ td)ti(S)0(UC1

C

t

0

=+′∫ ′= td)ti(u(t) (2.45)

unde, ∫∞−

′′=0

C L1)0(U t)dtu( (2.46)

este valoarea iniţială a tensiunii. Condensatorul liniar şi invariabil în timp este complet caracterizat în regim

variabil în timp de capacitatea C şi de tensiunea la momentul iniţial UC(0).

Fig. 2.9.

q i

u0

u

q

Fig. 2.10. u0

iC, UC(0)

u

55

Page 56: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Energia acumulată în câmpul electric al condensatorului este

uq21qC2

1Cu21CW 22

u

0

t

0

e ⋅====′= ∫∫ ′⋅′ udutdiu )t()t( , (2.47)

unde s-a presupus UC(0) = 0. O demonstraţie similară ca în cazul fluxului magnetic arată ca tensiunea

electrica la bornele unui condensator variază în mod continuu în intervalul (0,T) dacă intensitatea curentului este mărginită în intervalul [0,T]. În consecinţă, tensiunea la bornele unui condensator nu poate sa treacă brusc de la o valoare finită la o alta valoare finită şi deci nu e posibilă realizarea unei trepte de tensiune, dacă intensitatea curentului este mărginită.

Condensatorul liniar variabil în timp (parametric) are ecuaţia caracteristică:

q(t) = C(t)⋅u(t) (2.48) în care C(t) este capacitatea parametrică.

Curentul are două componente:

dtdC(t)C u(t)(t) dt

dudtdqi +== (2.49)

• dtdu)t(C – componenta statică sau de pulsaţie;

• dtdC(t)u – componenta parametrică.

Exemplu: sistemul cu o armatură fixă şi alta mobilă oscilând cu frecventa f între o distanţă minimă d0 – ∆d şi o distanţă maximă d0 + ∆d (condensator cu armatură vibrantă – fig. 2.11). Distanţa dintre armături la un moment t este

d(t) = d0 + ∆d⋅sin2πft. (2.50) q

0

d0

d0 – ∆d

u

d0 + ∆d

i

u

d 0 –

∆d

d 0

d 0 +

∆dConsiderând A aria armăturilor, capa-

citatea parametrică rezultă:

ft2sinddA

)t(dA)t(

0 π⋅∆+ε=ε= C (2.51)

Fig. 2.11. Condensatorul neliniar.

Condensatoarele reale au caracteristica sarcină – tensiune neliniară datorită neliniariatăţii dielectricului dintre armături. Ecuaţia caracteristică în cazul cel mai general este de forma:

q =q[u(t)] sau q=q[u(t),t] (2.52)

Condensatoarele cu dielectricul constituit din substanţe feroelectrice prezintă fenomenul de histerezis electric (fig. 2.12).

q

u

Fig. 2.12.

56

Page 57: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

3. CIRCUITE ELECTRICE MONOFAZATE ÎN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL

3.1. MĂRIMI VARIABILE, MĂRIMI SINUSOIDALE 3.1.1. Mărimi variabile, mărimi periodice, mărimi alternative Fie y(t) o funcţie de timp reprezentând o mărime variabilă: tensiune, curent, etc. Se numeşte valoare instantanee, valoarea pe care o are mărimea variabilă la un

moment oarecare t. Prin convenţie valoarea instantanee se notează cu litera mică a simbolului stabilit pentru mărimea respectivă: i – curent, u – tensiune, v – potenţial electric, e – tensiune electromotoare (t.e.m.), p – putere instantanee.

Mărimea periodică este o mărime variabilă a cărei succesiune de valori se repetă la intervale egale de timp. Cel mai scurt interval de timp după care mărimea periodică îşi reia valoarea în aceeaşi ordine se numeşte perioadă (T).

Pentru mărimile periodice este satisfăcută relaţia

y(t) = y(t + kT), (3.1)

unde k este un număr întreg oarecare (k = 0, ±1, ±2, …). Exemple: i(t) = i(t+kT), u(t) = u(t+kT), e(t) = e(t+kT).

Numărul de perioade cuprinse în unitatea de timp se numeşte frecvenţă (f), iar produsul 2πf = ω se numeşte pulsaţie, frecvenţă unghiulară sau frecvenţă ciclică.

T2f2 π=π=ω ,

πω== 2T

1f (3.2)

Pulsaţia ω se măsoară în radiani pe secundă (rad/s), iar frecvenţa f în hertz (Hz). Gama frecvenţelor utilizate în tehnică este foarte mare, cuprinsă între zeci si

milioane de hertzi (GHz). Curentul continuu poate fi considerat caz particular al unui curent variabil cu f = 0. În instalaţiile energetice se folosesc frecvente joase, standar-dizate la valoarea de 50 Hz în Europa şi 60 Hz în America.

Se numeşte valoare de vârf a unei mărimi periodice, cea mai mare valoare instantanee (în modul) pe care o poate avea acea mărime în decursul unei perioade. Se notează cu: Ymax, Ym sau . y

Valoarea medie a unei mărimi variabile pe intervalul de timp t2 – t1 este media aritmetică a valorilor instantanee, notată cu Ymed sau : y~

∫−==

−−

2

1

1212

t

ttttt ydttt

1Yy~12

med (3.3)

Valoarea medie a unei mărimi y(t) pe un interval de timp t2 – t1 este egală cu înălţimea dreptunghiului de lăţime t2 – t1, având aria egală cu aria cuprinsă între curba y(t) şi axa 0 – t în intervalul considerat.

57

Page 58: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

În cazul mărimilor periodice, intervalul de timp pe care se calculează valoarea medie se ia egal cu o perioadă, t2 – t1 = T

∫+

==T1

1

t

t

ydtT1YY 0med (3.4)

Valoarea efectivă sau eficace a unei mărimi variabile pe intervalul de timp t2 – t1 este rădăcina pătrată a mediei pătratelor valorilor instantanee, notată cu Yef sau Y:

∫−=

2

1

12

t

ttt dtytt

1Y 2

12 (3.5)

Ca şi în cazul valorii medii, valoarea efectivă a mărimii periodice se calculează pe intervalul unei perioade:

∫+

==T

2ef

1

1

t

t

dtyT1YY (3.6)

Valoarea efectiva 12 ttI

−a intensităţii curentului variabil în timp i(t) este egală cu

intensitatea curentului continuu I care dezvoltă aceeaşi cantitate de căldură intr-un rezistor liniar in intervalul de timp t2 – t1. Într-adevăr, identificând expresiile cantităţilor de căldură dezvoltate de curentul variabil în timp i(t), Qi şi de curentul continuu I, QI, în acelaşi rezistor de valoare R, avem:

)tt 12 − ,i (RIQdtRQ 2I

2i

2

1

t

t

== ∫ y

şi din

i∫−

2

1

t

t

dtt1 2

1 =⇒=

− 12 tt tIQQ2

Ii

În figura 3.1 se prezintă curba unei mărimi periodice cu evidenţierea mărimilor definite mai sus.

Mărimea pulsatorie este o mărime periodică a cărei valoare instantanee nu schim-bă de semn. Se numeşte puls porţiunea din mărimea pulsatorie limitată de intervalul unei perioade (fig. 3.2). Prin urmare, mărimea pulsatorie este o succesiune de pulsuri identice.

Mărimea alternativă este mărimea periodică a cărei valoare medie calculată pe o perioadă este nulă:

0ydtT1y~

T1

1

t

t

== ∫+

(3.7)

Porţiunile de curbă pentru care mărimea este pozitivă (y > 0), respectiv negativă (y < 0) se numesc alternanţe: alternanţa pozitivă, respectiv negativă. Ariile delimitate de aceste alternanţe sunt egale (fig. 3.3).

Fig. 3.1. Exemplu de mărime periodică.

T

Ymaxy(t) y(t+T) YefYmed

0 t

y

Fig. 3.2. Exemplu de mărime pulsatorie.t0 T

puls

y

0 t1 t

T

Fig. 3.3. Exemplu de mărime alternativă.

58

Page 59: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

3.1.2. Mărimi sinusoidale (armonice) Mărimea sinusoidală sau armonică este mărimea alternativă a cărei expresie

analitică poate fi pusă sub forma în ″sinus″,

)tsin(Y)t(y m γ+ω= , (3.8)

sau în ″cosinus″, )tcos(Y)t(y m δ+ω= (3.9) în care, Ym este valoarea maximă sau amplitudinea, unghiul variabil in timp ωt + γ, respectiv ωt + δ este faza (măsurată în radiani), iar valoarea fazei la momentul t = 0, γ, respectiv δ, este faza iniţială.

Valoarea medie a unei mărimi sinusoidale calculată cu relaţia dată este nulă:

0dt)tcos(TYdt)tsin(T

YY1

1

1

1

t

Tt

mTt

t

mmed ∫∫

+

+

=γ+ωω

=γ+ω= (3.10)

Pentru mărimile alternative se utilizează valoarea medie calculată numai pe o alternanţă:

mm0

2/Tm

2/T

0

mmed Y636,0Y2tcosT

Y2tdtsin2TYY ≈π=ωω=ω= ∫ (3.11)

Valoarea efectivă rezultă:

2Ydt)]t(2cos1[T2

Ydt)t(sinTYY

2m

T2m

T2

2m2

1

1

1

1

t

t

t

t=γ+ω−=γ+ω= ∫∫

++

(3.12)

respectiv, mm Y707,02

YY ≈= (3.13)

Raportul dintre valoarea efectivă şi valoarea medie (calculată pentru semiunda pozitivă) a unei mărimi se numeşte factor de formă:

medf Y

Yk = . (3.14)

Raportul dintre valoarea maximă şi valoarea efectivă se numeşte factor de vârf:

YYk m

v = . (3.15)

În cazul mărimilor sinusoidale rezultă:

2 k;11,122Y22

Yk vm

mf =≈π=π⋅= . (3.16)

În electrotehnică se operează cu valorile efective ale mărimilor sinusoidale şi din acest motiv, ele se scriu de obicei sub forma:

)tsin(Y2)t(y γ+ω= . (3.17) De exemplu: ).tsin(I2;)tsin(U2 β+ω=α+ω= (t)(t) i u

O mărime sinusoidală este deci complet determinată dacă i se cunosc valoarea efectiva Y, pulsaţia ω şi faza iniţială γ.

Două mărimi sinusoidale de aceeaşi frecvenţă )tsin(Y2)t(y);tsin(Y2)t(y 222111 γ+ω=γ+ω= ,

sunt defazate dacă diferenţa fazelor lor, egală cu diferenţa fazelor iniţiale, este nenulă:

0)t(t 2121 ≠ϕ=γ−γ=γ+ω−γ+ω . (3.18)

59

Page 60: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

y

0 ωt γ1

γ2

φ

y1y2

b)

y

0 ωtγ1

γ2 φ

y1 y2

a)Fig. 3.4. Defazajul undelor sinusoidale: a) unda y1 defazată înaintea undei y2;

b) unda y1 defazată în urma undei y2;

Diferenţa fazelor iniţiale se numeşte defazaj şi se măsoară în radiani. Unghiul de defazaj se notează, de obicei, cu φ = γ1 – γ2. Pot exista următoarele situaţii:

a) dacă 021 >γ−γ mărimea y1 este defazată înaintea mărimii y2 (fig. 3.4,a); b) dacă 021 <γ−γ mărimea y1 este defazată în urma mărimii y2 (fig. 3.4,b);

c) dacă 221π±=γ−γ mărimile sunt defazate în cuadratură;

d) dacă π±=γ−γ 21 mărimile sunt în opoziţie de fază. Noţiunea de defazaj între mărimile sinusoidale (în general, periodice) are sens numai dacă acestea au aceeaşi frecvenţă. Astfel, dacă frecventele mărimilor y1(t) şi y2(t) sunt diferite, diferenţa fazelor este variabilă în timp:

21212211 t)()t(t γ−γ+ω−ω=γ+ω−γ+ω (3.19)

şi noţiunile ″defazat înainte″ sau ″defazat în urmă″ nu mai au sens.

3.2. PUTERI ÎN CIRCUITE MONOFAZATE ÎN REGIM SINUSOIDAL

Se consideră tensiunea şi curentul mărimi sinusoidale de forma

⎩⎨⎧

β+ω=

α+ω=

)tsin(I2,)tsin(U2

(t)

(t)

i u

(3.20)

la bornele unui circuit dipolar. Pentru circuitele dipolare liniare, funcţionând în regim permanent sinusoidal, se definesc următoarele puteri:

1 Puterea instantanee p(t) dată de produsul valorilor instantanee ale tensiunii şi curentului:

iup(t ⋅=) (3.21)

Înlocuind tensiunea şi curentul date de rel. (3.20), se obţine

)t2cos(UI)cos(UI)tsin()tsin(UI2 β+α+ω−β−α=β+ω⋅α+ω=⋅= iup . (3.22)

Puterea instantanee în regim sinusoidal conţine doi termeni: un termen constant în timp UIcos(α – β) = UIcosφ şi un termen sinusoidal, de frecvenţă dublă

)2t2sin(UI)t2cos(UI π−β+α+ω=β+α+ω−=op , (3.23)

numită putere oscilantă sau fluctuantă.

60

Page 61: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Din reprezentarea grafică din figura 3.5 se constată că pentru puterea instantanee pot exista intervale pe care aceasta este negativă, ceea ce înseamnă de fapt că în aceste intervale de timp puterea nu este primită, ci este cedată de circuit pe la borne spre exterior. Puterea instantanee negativă apare în circuitele care conţin, pe lângă rezistoare şi bobine sau condensatoare şi pentru care unghiul de defazaj φ = α – β este nenul. Intervalele pe care puterea instantanee este negativă corespund intervalelor de timp când energia magnetică sau electrică acumulată în câmpul magnetic al bobinelor sau în câmpul electric al condensatoarelor se transformă în energie electrică furnizată de circuit pe la borne.

2 Puterea activă P este dată de valoarea medie a puterii instantanee pe un interval de timp de o perioadă sau un multiplu întreg de perioade:

∫=T

0T1P pdt . (3.24)

Efectuând integrala pentru puterea instantanee p dată de rel. (3.22) în care se notează cu φ = α – β unghiul de defazaj dintre tensiune şi curent (unghiul de defazaj al tensiunii faţă de curent), expresia puterii active în regim sinusoidal rezultă

ϕ= cosUIP . (3.25)

ωt

Fig. 3.5.

u,i,p,po

UIcosφ

po 0

φ

i

up

Unitatea de măsură pentru puterea activă se numeşte watt şi se notează cu W. Se folosesc şi multiplii: 1kW=103W; 1MW=106W; 1GW=109W.

Integrala în timp a puterii active reprezintă energia electrică activă:

(3.26) ∫=t

0

PdtW

Unitatea de măsură pentru energia activă este watt⋅secundă (Ws) cu multiplii kilowatt⋅oră (kWh), megawatt⋅oră (MWh) şi gigawatt⋅oră (GWh).

Puterea activă pozitivă e primită, iar cea negativă e cedată de dipol, dacă sensu-rile de referinţă ale tensiunilor şi curenţilor sunt asociate după regula de la receptoare. Invers, puterea activă pozitivă e cedată, iar cea negativă e absorbită, dacă sensurile de referinţa ale tensiunilor şi curenţilor sunt asociate după regula de la generatoare.

Din expresia (3.25) a puterii active se observă dependenţa acesteia de defazajul φ dintre curent şi tensiune. La aceleaşi valori efective ale tensiunii la borne şi curentului, puterea activă variază în limite largi cu φ. Pentru φ = 0, puterea activă este maximă, P = UI (circuit pur rezistiv – puterea instantanee are numai valori pozitive).

61

Page 62: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Dacă (circuit cu bobină ideală sau cu condensator ideal), P = 0 şi deci puterea instantanee, egală cu puterea fluctuantă, oscilează între circuit şi sursa de alimentare.

2/π±=ϕ

În raport cu puterea activă, pentru circuitele de curent alternativ se definesc:

- rezistenţa

0cosIU

IPR 2 >ϕ== ; (3.27)

- conductanţa

0cosUI

UPG 2 >ϕ== . (3.28)

Observaţie. Spre deosebire de circuitele de c.c. unde G = 1/R, în general, în circuitele de c.a. G ≠ 1/R.

3 Puterea aparentă S este dată de produsul valorilor efective ale tensiunii şi curentului:

S = U I (3.29)

Unitatea de măsură pentru puterea aparentă este voltamper (VA) cu multiplii: kVA, MVA, GVA.

Puterea aparentă reprezintă valoarea maximă a puterii active. În raport cu puterea aparenta se definesc:

- impedanţa

][ΩIU

ISZ 2 == ; (3.30)

- admitanţa

]S[Z1

UI

USY 2 === . (3.31)

Se numeşte factor de putere raportul pozitiv dintre puterea activă P şi puterea aparenta S:

SPKP = . (3.32)

În regim sinusoidal, factorul de putere rezultă

ϕ= cosKP . (3.33)

Cum unghiul de defazaj ia valori în domeniul 2/2/ π≤ϕ≤π− , rezultă: . 1K0 P ≤≤

4 Puterea reactivă Q este definită în regim sinusoidal prin relaţia

ϕ= sinUIQ (3.34)

Unitatea de măsură a puterii reactive se numeşte volt-amper-reactiv (VAR). Se utilizează multipli: KVAR, MVAR, GVAR.

Puterea reactivă poate fi pozitivă sau negativă după cum urmează:

- pentru defazaj inductiv, 20 π≤ϕ< , puterea reactivă pozitivă este primită de

dipolul receptor şi cedată de cel generator;

- pentru defazaj capacitiv, 02 <ϕ≤π− , puterea reactivă negativă e cedată de

dipolul receptor şi primită de cel generator.

62

Page 63: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

În raport cu puterea reactivă se definesc:

- reactanţa

ϕ== sinIU

IQX 2 >< 0 [Ω ]; (3.35)

- susceptanţa

ϕ== sinUI

UQB 2 >< 0 [S]. (3.36)

5 Triunghiurile puterilor, impedanţei şi admitanţei În regim sinusoidal, între puterile aparentă, activă şi reactivă existând relaţiile

SPcos,QPS 222 =ϕ+= , (3.37)

acestea pot reprezentate prin laturile unui triunghi dreptunghic ca în figura 3.6,a) numit

triunghiul puterilor.

G

Y

φ X

Z

φ R

b)

Q

P a)

S

φ B

c)

Fig. 3.6. Triunghiurile puterilor (a), impedanţei (b) şi admitanţei (c).

Pe baza triunghiului puterilor pot fi scrise şi alte relaţii, de exemplu:

PQtg,sinSQ,cosSP =ϕϕ=ϕ= . (3.38)

Dacă se împarte fiecare latură a triunghiului puterilor prin valoarea efectivă a intensităţii curentului la pătrat I2, se obţine un triunghi asemenea, triunghiul impedanţei (fig. 3.6,b). Pe baza acestui triunghi pot fi scrise relaţiile:

RXt,XRZ,sinZX,cosZR 22 =ϕ+=ϕ=ϕ= g . (3.39)

Dacă se împarte fiecare latură a triunghiului puterilor prin valoarea efectivă a tensiunii la pătrat U2, se obţine un triunghi asemenea, triunghiul admitanţei (fig. 3.6,c), pe baza căruia se pot scrie unele relaţii cum sunt:

GBt,BGY,sinYX,cosYG 22 =ϕ+=ϕ=ϕ= g . (3.40)

63

Page 64: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

3.3. REPREZENTĂRI SIMBOLICE ALE MĂRIMILOR SINUSOIDALE

3.3.1. Reprezentarea geometrică a mărimilor sinusoidale

Reprezentarea cinematică.

Prin această reprezentare se asociază unei mărimi sinusoidale un vector de modul egal cu amplitudinea Y2 care roteşte în plan, în sens trigonometric, cu viteza unghiulară egală cu pulsaţia ω şi formează în frecare moment t cu o axa de referinţă fixă 0x0 un unghi egal cu faza γ+ωt (fig. 3.7). Utilizând notaţiile lui Kennelly, avem cores-pondenţa biunivocă

γ+ω=⇔γ+ω= tY2A0)tsin(Y2)t(y . (3.41)

Axa 0x care roteşte cu viteza unghiulară ω în acelaşi sens cu vectorul şi formează cu acesta unghiul constant γ se numeşte axă origine de fază. Unghiul de fază iniţială γ se măsoară de la axa origine de fază 0x şi este pozitiv în sens trigonometric şi negativ în sens orar.

ω

y0

x0

ωt

Y2

ωt+γ

γ x

0

y(t)

A

Vectorul rotitor, numit fazor cinematic, respectiv fazor geometric nesimplificat, are proiecţia pe axa 0y0 egală cu valoarea instantanee y a mărimii sinusoidale.

Fig. 3.7.

Între operaţiile cu mărimi sinusoidale şi operaţiile cu fazori cinematici avem următoarea corespondenţă:

a) Operaţiei de multiplicare a mărimii sinusoidale y(t) cu un scalar λ >< 0 îi corespunde multiplicarea cu λ a amplitudinii (modulului) fazorului cinematic:

γ+ωλ→λ tY2y )t( (3.42)

b) Sumării a două mărimi sinusoidale de aceeaşi frecvenţă y1(t) + y2(t) = y(t), îi corespunde fazorul egal cu compusa grafică a fazorilor mărimilor y1(t) şi y2(t), (fig.3.8):

γ+ω=γ+ω+γ+ω=+=→+ tY2tY2tY2A0A0A0yy 2211121 )t()t( 2 (3.43) unde,

2211

22112121

22

21 cosYcosY

sinYsinYarctgγ;)cos(YY2YYYγ+γγ+γ=γ−γ++= . (3.44)

b) Derivării în raport cu timpul a mărimii sinusoidale y(t), îi corespunde multiplicarea cu ω a modulului fazorului cinematic şi rotirea acestuia cu π/2 (în sens trigonometric, fig. 3.9):

2tY2B0 π+γ+ωω=→)2tsin(Y2dtdy π+γ+ωω= (3.45) y0

ωt+γ1

ωt+γ2

ωt+γ

2 Y12 Y

2 Y2

A1

A

A2

0 x0

c) Integrării în timp a mărimii sinusoidale îi cores-punde împărţirea cu ω a modulului fazorului cinematic şi rotirea acestuia cu –π/2 (în sens invers trigonometric, fig.3.9):

2tY2C0) π−γ+ωω

=→ 2tsin(Y2ydt π−γ+ωω

=∫ (3.46)

Fig. 3.8.

64

Page 65: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Reprezentarea polară. y0

ωt+γ2 ωY

2 YB

A

0 x0

ω2 Y

π/2

-π/2

C

În această reprezentare se asociază mărimii sinusoidale y(t) un vector fix OA , de modul egal cu valoarea efectivă Y şi care formează cu axa origine de faza 0x un unghi egal cu faza iniţială γ a mărimii sinusoidale (fig. 3.10):

γ= YA0⇔γ+ω= )tsin(Y2)t(y (3.47) Vectorul fix se numeşte fazor polar sau fazor geometric

simplificat. Unghiul γ este pozitiv în sens trigonometric şi negativ in sens orar.

Fig. 3.9.

γωY Y

BA

0 x

π/2

-π/2

CωY

y

Corespondenţa operaţiilor se modifică corespunzător:

a) λy(t) → λ γ Y ;

b) y1(t) + y2(t) → γ+γ 21 YY ;

c) 2YB0dtdy π+γ=→ , (fig. 3.10); Fig. 3.10.

d) 2YC0ydt π−γ=→∫ , (fig. 3.10).

Diagramele cu fazori polari se numesc diagrame polare.

Aplicarea metodei reprezentării polare la analiza circuitelor dipolare simple Se considera succesiv circuitele liniare cu rezistor ideal, bobină ideală şi respec-tiv condensator ideal sub tensiune sinusoidală, considerată origine de fază:

u(t) = 2 Usinωt → 0U (3.48) şi se determină cu metoda diagramelor polare valoarea efectivă I şi defazajul φ al curen-tului faţă de tensiune:

i(t) = 2 I sin(ωt+φ) → ϕ I (3.49)

1) Circuitul cu rezistor

Circuitul cu rezistor ideal (fig. 3.11,a) are ecuaţia caracteristică: iR(t)

u(t) R

b) IR

a) U

uR = R⋅iR (3.50)

Înlocuind tensiunea şi curentul din (3.48) şi (3.49),

2 2Usin ωt = RIRsin(ωt + φR),

rezultă valoarea efectivă a curentului GURUIR == şi unghiul de defazaj

φR = 0. Aşadar tensiunea şi curentul sunt în fază (fig. 3.11,b şi 3.12). Fig. 3.11. Puterile pe rezistor în regim sinusoidal sunt:

0 ωt

iRu

RU2

2RIPR = UIRcosφR = = R > 0; QR = 0; S = PR; (3.51)

Puterea activă PR reprezintă puterea electrică disipată pe rezistor prin efect Joule – Lenz.

Fig. 3.12.

65

Page 66: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

2) Circuitul cu bobină.

Circuitul cu bobină liniară ideală (fig. 3.13,a) are ecuaţia caracteristică

dtdiuu L

L L== (3.52)

din care se deduce curentul bobinei,

2LUdtL

1)t(Lπ−ω→= ∫ u i ,

cu valoarea efectivă şi respectiv unghiul de defazaj

LL X

UL

UI =ω

= ; 2Lπ−=ϕ , (3.53)

unde XL = ωL este reactanţa inductivă. Curentul este defazat în urma tensiunii cu π/2 (fig. 3.13,b şi 3.14).

Expresiile puterilor se deduc având în vedere că unghiul φ din definiţia puterilor este unghiul de defazaj al tensiunii faţă de curent, considerat origine de fază: φ = – φL.

PL = UILcosφ = 0; QL = UILsinφ = UILsin(–φL) = XL > 0; S = QL; KL = 0. (3.54) 2LI

Puterea reactivă a bobinei fiind totdeauna pozitivă, bobina absoarbe putere reactivă din reţeaua de alimentare.

Puterea instantanee este egală cu puterea oscilantă

pL = po = – UILcos(2ωt – π/2) = – QLsin2ωt, (3.55)

iar energia în intervalul 0 – t este

)1t2(cos2QdtW L

t

0LL −ωω== ∫ p (3.56)

şi are valoarea medie: 2L

LT

0

LL LI21

2QdtWT

1W~ =ω== ∫ . (3.57)

Energia magnetică medie a bobinei sub tensiune sinusoidală la borne este egală cu energia magnetică Wm a bobinei parcursă de curent continuu de intensitate egală cu valoarea efectivă a curentului sinusoidal.

3) Circuitul cu condensator.

Circuitul cu condensator liniar (fig. 3.15,a) are ecuaţia caracteristică

dtdui CC = (3.58)

din care rezultă fazorul polar al curentului,

dtdui , 2CUC)t(C

πω→=

cu valoarea efectivă şi respectiv unghiul de defazaj

C

C XUCUI =ω= ; 2C

π=ϕ , (3.59)

unde XC =1/(ωC) este reactanţa capacitivă. Curentul condensatorului este defazat înaintea tensiunii cu π/2 (fig. 3.15,b şi 3.16).

Fig. 3.13.

iL

u L

U

φL = –φuL

IL

a) b)

Fig. 3.15.

iC

u C φC = –φ U

IC

a) b)

0 ωtiL

u

2π π2π

Fig. 3.14.

66

Page 67: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Expresiile puterilor se deduc având în vedere că φ = – φC :

PC = UIC cosφ = 0;

QC = UICsinφ = – UIC = – ωCU2 < 0;

S = CQ ; KC = 0. (3.60) Puterea reactivă a condensatorului fiind totdeauna negativă, condensatorul

debitează putere reactivă. Puterea instantanee este egală cu puterea oscilantă

pC = po = – UICcos(2ωt + π/2) = QCsin2ωt, (3.61)

iar energia în intervalul 0 – t este

)t2cos1(2QdtW C

t

0

CC ω−ω

== ∫ p (3.62)

şi are valoarea medie: 2C

T

0

CCC CU2

12QdtWT

1W~ ∫ =ω

== . (3.63)

Energia electrică medie a condensatorului sub tensiune sinusoidală la borne este egală cu energia electrică We a condensatorului sub tensiune continuă de valoare egală cu valoarea efectivă a tensiunii sinusoidale.

4) Circuitul RLC serie

Se consideră circuitul liniar serie cu rezistor ideal, bobină ideală şi condensator ideal (fig. 3.17,a) parcurs de curentul sinusoidal

tsinI2)t( ω= i (3.64)

considerat origine de fază (faza iniţială nulă) şi se determină tensiunea

)tsin(U2 s)t( ϕ+ω= u , (3.65)

adică se determină valoarea efectivă U şi unghiul de defazaj φs al tensiunii faţă de curent prin utilizarea diagramelor polare.

Ecuaţia de funcţionare a circuitului se scrie:

u = uR + uL + uC (3.66)

În reprezentarea polară, tensiunile pe rezistor uR, pe bobină uL şi pe condensator uC sunt respectiv:

uR = R⋅i → 0RI ; (3.67)

2LIL)t(Lπω→= dt

diu ; (3.68)

idtu 2π-C

IC1)t(C ω

→= ∫ , (3.69)

Diagrama polară prezentată în figura 3.18 se construieşte astfel: se alege arbitrar o valoare I a modulului fazorului de curent. Se trasează fazorii tensiunilor uR, uL şi uC.

0 ωtiC

u

π2

π 2π

Fig. 3.16.

Fig. 3.17.

R CLi

u

uR uL uC

ϕ

UC

UL U

UR IFig. 3.18.

67

Page 68: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Valoarea efectivă a tensiunii şi defazajul φs se determină din diagrama polară:

( ) IC1LRU

22 ⋅ω−ω+= ; R

C1L

arctgsω

−ω=ϕ (3.70)

Impedanţa circuitului RLC serie rezultă:

222

2 XRC1LRI

UZ +=⎟⎠⎞⎜

⎝⎛

ω−ω+== (3.71)

unde, C1LXXX CL ω

−ω=−= (3.72)

este reactanţa echivalentă sau totală a curentului RLC serie, XL= ωL – reactanţa bobinei, XC = 1/(ωC) – reactanţa condensatorului.

Puterile activă, reactivă şi respectiv aparentă, ţinând cont că φ = φs, sunt:

.UIS;XIIC1LsinUIQ;RIcosUIP 22

s2

s ==⋅⎟⎠⎞⎜

⎝⎛

ω−ω=ϕ==ϕ= (3.73)

Relaţiile obţinute pentru puterile activă şi reactivă scot în evidenţă proprietatea separării acestor puteri în reţelele electrice de curent alternativ: puterea activă este localizată numai pe rezistenţa circuitului, iar puterea reactivă este localizată în elementele reactive, bobine şi condensatoare. Puterea reactivă a bobinei QL= ωLI2 este de semn contrar celei a condensatorului, QC = – 1/(ωC)⋅I2 şi excesul de putere reactivă este puterea reactivă schimbată de circuit pe la borne (absorbită sau cedată).

5) Circuitul RLC paralel

Circuitul liniar cu rezistor ideal, bobină ideală şi condensator liniar conectaţi în paralel (fig. 3.18) sub tensiune sinusoidală la borne,

tsinU2)t( ω= u (3.74)

considerată origine de fază (faza iniţială nulă), este parcurs de curentul sinusoidal

)tsin(I2 p)t( ϕ+ω= i , (3.75) a cărui valoare efectivă I şi unghi de defazaj φp faţă de tensiune se determină utilizând metoda reprezentării polare.

Ecuaţia circuitului se scrie:

a)

R

i

L C

iL iCiR i = iR + iL + iC (3.76)

ϕp

IR

UI IL

IC Fazorii polari ai curenţilor rezistorului

iR, bobinei iL şi condensatorului iC sunt: u iR = G⋅u → 0GU , (3.77)

udti 2π

LU

L1)t(L −

ω→= ∫ , (3.78) b)

2LUC)t(Cπω→= dt

dui , (3.79) Fig. 3.19.

Diagrama polară prezentată în figura 3.19 se construieşte astfel: se alege arbitrar o valoare U a modulului fazorului de tensiune. Se trasează fazorii curenţilor iR, iL şi iC conform relaţiilor de mai sus şi rezultă, prin sumarea grafică a acestora, fazorul curentului I şi unghiul de defazaj φp al acestuia faţă de tensiune.

68

Page 69: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Pentru valoarea efectivă I a curentului şi unghiul de defazaj φp se obţin relaţiile:

YUUL1CGI

22 =⋅⎟

⎠⎞⎜

⎝⎛

ω−ω+= , G

L1C

arctgpω

−ω=ϕ , (3.80)

în care 22

22 BGL

1CGUIY +=⎟

⎠⎞⎜

⎝⎛

ω−ω+== (3.81)

este admitanţa, iar

LC BBL1CB −=ω

−ω= (3.82)

este susceptanţa echivalentă a circuitului RLC paralel, BC = ωC – susceptanţa condensa-torului, BL = 1/(ωL) – susceptanţa bobinei.

Puterile activă, reactivă şi respectiv aparentă, ţinând cont că φ = – φp, sunt:

.UIS;QQUCL1sinUIQ;GUcosUIP CL

22 =+=⋅⎟⎠⎞⎜

⎝⎛ ω−ω

=ϕ==ϕ= (3.83)

Dacă se compară între ele circuitele RLC serie şi RLC paralel se constată că expresiile pot fi deduse unele din celelalte pe baza următoarei corespondenţe duale:

a) parametri RLC serie RLC paralel

rezistenţă – R <=> G – conductanţă

inductanţă – L <=> C – capacitate

capacitate – C <=> L – inductivitate reactanţa inductivă

– XL = ωL <=> BC = ωC – susceptanţa capacitivă

reactanţa capacitivă

– XC = 1/(ωC) <=> BL = 1/(ωL) – susceptanţa inductivă

reactanţa – X = XL – XC <=> B = BC – BL – susceptanţa

impedanţa – 22 XRZ += <=> 22 BGY += – admitanţa

defazaj serie – RXarctgs =ϕ <=> G

Barctgp =ϕ – defazaj paralel

b) mărimi RLC serie RLC paralel

curent – tsinI2 ω= i <=> tsinU2 ω= u – tensiune

tensiune – )tsin(U2 sϕ+ω= u <=> )tsin(I2 pϕ+ω= i – curent tensiune rezistor

uR = Ri

<=>

iR = Gu

– curent rezistor

tensiune bobină –

<=>

tensiune capacitor

<=>

dtdiuL L=

i∫= idtuC C1

– curent capacitor

dtduiC C=

– curent bobină ∫= udtL L1

69

Page 70: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Clasificarea circuitelor dipolare in regim sinusoidal În funcţie de valorile şi semnele parametrilor, circuitele dipolare funcţionând în

regim permanent sinusoidal, pot fi clasificate după cum urmează:

a) circuit rezistiv: Z = R (Y = G); X = 0 (B = 0); φs = 0 (φp = 0);

b) circuit reactiv: X ≠ 0 (B ≠ 0); φs ≠ 0 (φp ≠ 0);

c) circuit pur reactiv sau nedisipativ:R = 0 (G = 0); XZ = )BY( = ;

2sπ±=ϕ ⎟

⎠⎞⎜

⎝⎛ π±=ϕ 2p ;

d) circuit inductiv: X > 0 (B < 0); φs > 0 (φp < 0);

e) circuit pur inductiv:R = 0 (G = 0); Z = X (Y = B ); 2sπ=ϕ ⎟

⎠⎞⎜

⎝⎛ π−=ϕ 2p ;

f) circuit capacitiv: X < 0 (B > 0); φs < 0 (φp > 0);

g) circuit pur capacitiv:R = 0 (G = 0); Z = X (Y = B); 2sπ−=ϕ ⎟

⎠⎞⎜

⎝⎛ π=ϕ 2p .

3.3.2. Reprezentarea analitică prin mărimi complexe

Reprezentarea mărimilor sinusoidale prin mărimi complexe de argument variabil în timp (reprezentarea în complex nesimplificat)

În această reprezentare se asociază mărimii sinusoidale y(t) = Y2 sin(ωt + γ) o mărime complexă y , numită imagine în complex nesimplificat, având modulul egal cu amplitudinea Y2 şi argumentul egal cu faza mărimii sinusoidale, ωt + γ :

)t(jYe2 γ+ω=y)tsin(Y2)t(y ⇔γ+ω= (3.84)

Axa

im

agin

ară

+1

ω

+j

Axa realăωt+γ

Y2

0

y(t)

y

Mărimea complexă se reprezintă în planul complex (+1,+j) printr-un vector, numit fazor complex nesimplificat, care roteşte în plan, în sens trigonometric, cu viteza unghiu-lară ω, formând în orice moment cu axa reală un unghi egal cu faza mărimii sinusoidale ωt + γ (fig. 3.20).

Regula de trecere inversă, de la imaginea în complex la funcţia original, este dată de relaţia:

Fig. 3.20. y)t(y Im= (3.85)

Într-adevăr, )t(y)tsin(Y2)]tsin(j)t[cos(Y2Ye2y )t(j =γ+ω=γ+ω+γ+ω== γ+ω ImImIm

Corespondenţa operaţiilor în reprezentarea complexă a mărimilor sinusoidale se prezintă după cum urmează.

a) Operaţiei de multiplicare a mărimii sinusoidale y(t) cu un scalar real λ >< 0 îi corespunde multiplicarea cu λ a amplitudinii (modulului) fazorului complex:

)t(jYe2yy )t( γ+ωλ=λ→λ (3.86)

70

Page 71: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

b) Sumării a două mărimi sinusoidale de aceeaşi frecvenţă y1(t) + y2 (t) = y(t), îi corespunde fazorul complex dat de suma fazorilor complecşi ai mărimilor (fig. 3.21):

)t(j)t(j2

)t(j12121 Ye2eY2eY2yyyyy 21)t()t( γ+ωγ+ωγ+ω =+=+=→+ (3.87)

în care,

2211

22112121

22

21 cosYcosY

sinYsinYarctgγ;)cos(YY2YYY γ+γγ+γ=γ−γ++= . (3.88)

c) Derivării în timp a mărimii sinusoidale y(t), îi corespunde multiplicarea cu jω a imaginii în complex, respectiv multiplicarea cu ω modulului fazorului complex şi rotirea acestuia cu π/2 (în sens trigonometric):

2j)t(j eYe2yjπγ+ωω=ω→)2tsin(Y2dt

dy π+γ+ωω= (3.89)

Aşadar, operatorului de derivare dtd îi corespunde, în

complex, opratorul jω. În general, există corespondenţa:

.)(jωdtd;jωdt

d nn

n →→ (3.90)

d) Integrării în timp a mărimii sinusoidale îi corespunde împărţirea cu jω a imaginii în complex, respectiv împărţirea cu ω modulului fazorului complex şi rotirea acestuia cu –π/2 (în sens invers trigonometric):

2j)t(j eeY2yj1)2tsin(Y2ydt

π−γ+ω

ω=

ω→π−γ+ω

ω=∫ (3.91)

Prin urmare, operatorului de integrare îi corespunde, în complex, operatorul de divizare cu jω. În general, în condiţii iniţiale nule, corespondenţa operatorilor este:

n)(jω1dt;jω

1dt n

→∗→∗ ∫∫ ∫∫ 43421L . (3.92)

Reprezentarea mărimilor sinusoidale prin mărimi complexe de

argument constant (reprezentarea în complex simplificat)

În această reprezentare, se asociază mărimii sinusoidale o mărime complexă, notată Y, numită imagine în complex simplificat sau valoare efectivă complexă, având modul egal cu valoarea efectiva Y şi argumentul egal cu faza iniţială γ a mărimii sinusoidale:

γ=⇔γ+ω= jYeY)tsin(Y2)t(y . (3.93)

Mărimea complexă se reprezintă în planul complex (+1,+j) printr-un vector fix, numit fazor complex simplificat, având modul egal cu valoarea efectiva Y şi formând cu axa reală un unghi egal cu faza iniţială γ a mărimii sinusoidale (fig. 3.22).

Regula de trecere inversă, de la imaginea în complex la funcţia original, este dată de relaţia:

Ye2)t(y tjω= Im . (3.94)

ωt+γ1

ωt+γ2

ωt+γ

y1

2 Y1

2 Y

2 Y2 y2

0 +1

+j

Fig. 3.21.

y

Y +j

γ

Fig. 3.22. +10

Y

71

Page 72: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Într-adevăr,

)t(y)tsin(Y2Ye2eYe2Ye2 )t(jjtjtj =γ+ω=== γ+ωγωω ImImIm .

Corespondenţa operaţiilor în reprezentarea complexă este evidentă: a) γλ=λ→λ jYeYy )t( (3.95)

b) γγγ =+=+=→+= jj2

j12121 Ye2eYeYYYYyyy 21)t()t( (3.96)

în care,

2211

22112121

22

21 cosYcosY

sinYsinYarctgγ;)cos(YY2YYYγ+γγ+γ=γ−γ++= . (3.97)

c) 2jj eYeYj)2tsin(Y2dtdy πγω=ω→π+γ+ωω= (3.98)

d) 2jj eeYYj1)2tsin(Y2ydt

π−γ

ω=

ω→π−γ+ω

ω=∫ (3.99)

Observaţie: Metoda reprezentării în complex simplificat se poate aplica numai mărimilor sinusoidale care au aceeaşi pulsaţie (frecvenţă).

3.3.3. Caracterizarea în complex a circuitelor dipolare în regim permanent sinusoidal

Fie o reţea electrică liniară constituită exclusiv din elemente pasive liniare – rezistoare, bobine şi condensatoare. În raport cu două borne oarecare, reţeaua este echivalentă cu un dipol liniar pasiv. În regim sinusoidal, dipolul sub tensiune complexă la borne

,UeUsau Ue2u j)t(j αα+ω == (3.100) parcurs de curentul complex

,UeIsau Ie2i j)t(j ββ+ω == (3.101)

este caracterizat de un parametru complex după cum urmează.

1 Impedanţa complexă Z definită prin raportul dintre imaginile în complex ale tensiunii şi curentului,

ss jj)(j ZeeIUeI

UIU

iuZ ϕϕβ−α ===== . (3.102)

în care φs = α – β = φ este unghiul de defazaj al tensiunii faţă de curent. Expresia impedanţei complexe poate fi scrisă şi sub forma:

jXRsinIUj +=ϕ+cosI

UeIUZ sj ϕ== ϕ (3.103)

+1

Z

0 φs

+j

Z X

R

Impedanţa complexă are modulul egal cu impedanţa Z şi argumentul egal cu unghiul de defazaj φs = φ al circuitului, respectiv are partea reală egală cu rezistenţa R şi partea imaginară egală cu reactanţa X. Rezistenţa fiind pozitiv definită, fazorul impedanţei complexe este situat numai în semiplanul drept al planului complex (fig. 3.23).

Fig. 3.23.

72

Page 73: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

2 Admitanţa complexă Y definită prin raportul dintre imaginile în complex ale curentului şi tensiunii,

pp jj)(j YeeIUeU

IUI

uiY ϕϕα−β ===== . (3.102)

în care φp = β – α = – φ este unghiul de defazaj al curentului faţă de tensiune. Expresia admitanţei complexe poate fi scrisă şi sub forma:

jBGsinUIjcosU

IeUIY j −=ϕ−ϕ== ϕ− (3.103)

Admitanţa complexă are modulul egal cu admitanţa Y şi argumentul egal cu unghiul de defazaj cu semn schimbat, φp = –φ, al circuitului, respectiv are partea reală egală cu conductanţa G şi partea imaginară egală cu susceptanţa cu semn schimbat, –B. Conductanţa fiind pozitiv definită, fazorul admitanţei complexe este situat, ca şi cel al impedanţei complexe, numai în semiplanul drept al planului complex (fig. 3.24).

+1+j

Y

0 φp= –φ

Y

G

B

Fig. 3.24.

3.3.4. Puterea complexă

Puterea instantanee p, egală cu produsul valorilor instantanee ale tensiunii şi curentului sinusoidali în timp, nefiind o mărime sinusoidală, nu poate fi reprezentată în complex. Problema puterii complexe constă în stabilirea unei mărimi complexe a cărei modul să fie puterea aparentă, iar argumentul unghiul de defazaj al circuitului, respectiv a cărei parte reală să fie puterea activă, iar partea imaginară să fie puterea reactivă.

În aceste ipoteze, pentru puterea complexă, notată cu S şi numită uneori putere aparentă complexă, există două expresii după cum urmează.

∗∗ ⋅=⋅= iu sau 21S IUS , (3.104)

în care ∗∗ i , respectivI sunt conjugatele curentului complex I, respectiv i. Imaginile în complex ale tensiunii şi respectiv curentului fiind

, i u

αβ+ω

αα+ω

==

==j)t(j

j)t(j

IeIsauIe2;UeUsauUe2

(3.105)

rezultă: ϕ+ϕ===⋅=⋅= ϕβ−αβ−α∗ sinjUIcosUIUIeUIeIeUeIUS j)(jjj (3.106)

respectiv, S = Sejφ = P + jQ (3.107)

Aşadar, în această formă, puterea complexă are modulul egal cu puterea aparentă S = UI şi argumentul egal cu unghiul de defazaj al circuitului, φ = α – β, respectiv are partea reală egală cu puterea activă, P = UIcosφ şi partea imaginară egală cu puterea reactivă, Q = UIsinφ. În planul complex (+1, +j), puterea complexă se reprezintă printr-un fazor complex care are proiecţia pe axa reală egală cu puterea activă şi proiecţia pe axa imaginară egală cu puterea reactivă, aşa cum se arată în figura 3.25.

+1

+jS

0 φ

S Q

P Fig. 3.25.

73

Page 74: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Puterea complexă mai poate fi exprimată şi sub forma: 222 jXIRIIZIIZIUS +==⋅=⋅= ∗∗ (3.108)

iu sau ∗∗ == 21S IUS , (3.109)

în care ∗∗ u , respectivU sunt conjugatele tensiunii complexe U, respectiv u. Utilizând relaţiile (3.105), rezultă:

ϕ−ϕ===⋅=⋅= ϕ−β−α−βα−∗ sinjUIcosUIUIeUIeIeUeIUS j)(jjj (3.110)

respectiv, S = Se–jφ = P – jQ (3.111)

Definită cu rel. (3.108), puterea complexă are modulul egal cu puterea aparentă S = UI şi argumentul egal cu unghiul de defazaj al circuitului cu semn schimbat, φp = β – α = – φ, respectiv are partea reală egală cu puterea activă, P = UIcosφ şi partea ima-ginară egală cu puterea reactivă cu semn schimbat, – Q = – UIsinφ. În planul complex această putere se reprezintă printr-un fazor complex care are proiecţia pe axa reală egală cu puterea activă şi proiecţia pe axa imaginară negativă egală cu puterea reactivă, aşa cum se arată în figura 3.26.

+1

S

0 φp = –φ

+j

Q

P

Fig. 3.26.

Expresia (3.109) a puterii complexe poate fi explicitată şi sub forma: 222 jBUGUUYUYUIUS −==⋅=⋅= ∗∗ (3.112)

Utilizarea a două expresii pentru puterea complexă este justificată de posibili-tatea caracterizării circuitelor în regim sinusoidal în două moduri: prin impedanţa complexă (circuite de tip serie), sau prin admitanţa complexă (circuite de tip paralel).

3.3.5. Forma în complex a legii lui Ohm (ecuaţia lui Joubert) Fie o latură de circuit activă, liniară, cu rezistor Rj, bobină Lj şi condensator Cj,

parcursă de curentul sinusoidal ij şi conţinând un generator cu tensiunea electromotoare sinusoidală ej (fig. 3.27). Rj Lj Cj ij

uj

uR uL uC

ej

(5)

(4)(3)(2)

(1)

φsΓ

Γ

Se consideră curba închisă Γ trasată de-a lungul conductoarelor, prin dielectri-cul condensatorului şi care se închide după curba tensiunii uj la bornele laturii, (1)–(5). Conform legii inducţiei electromagnetice, t.e.m. indusă (autoindusă) în bobină este: Fig. 3.27.

dtdsdEee S

sLΓψ−=== ∫

Γ

Γ (3.113)

în care sE este intensitatea câmpului electric solenoidal. Se efectuează integrala după curba închisă Γ a intensităţii câmpului electric total,

jS

isC edtdsd)EEE(sdE +ψ−=++= Γ∫∫

ΓΓ

(3.114)

în care: cc E,0sdE =∫Γ

fiind câmpul electrostatic, iar ji esdE =∫Γ

este t.e.m. a sursei.

74

Page 75: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Integrala din membrul întâi a ec. (3.114) se descompune astfel:

jCR

1

5

5

2

2

1jjsdEsdEsdEsdE uuu −+=++= ∫∫∫ ∫

Γ

(3.115)

Se notează cu dtde S

LjLjΓψ=−=u căderea inductivă de tensiune (tensiunea la

bornele bobinei şi din rel. (3.114) şi (3.115) rezultă:

jjj CLRjj uuueu ++=+ (3.116)

în care: jjRjjR IRUR jj =→= iu – tensiunea la bornele rezistorului;

jjLj

jL ILjUL jj ω=→= dtdiu – tensiunea la bornele bobinei;

jj

Cjj

C ICj1UdtC

1jj ω=→= ∫ iu – tensiunea la bornele condensatorului.

În complex, ecuaţia (3.116) se scrie:

jjjjjj

jjjjjj IZEUsauICj1ILjIREU =+ω+ω+=+ (3.117)

unde, jjj

jjj jXRC1LjRZ +=⎟

⎠⎞

⎜⎝⎛

ω+ω+= (3.118)

este impedanţa complexă proprie a laturii. Dacă bobina este cuplată magnetic cu alte l bobine, căderea inductivă de

tensiune este:

∑∑≠==

+==l

kl

jk

dtdi

dtdi

dtdiu

)jk(1k

kj1k

jkjL LLLj (3.119)

care, în complex se scrie:

∑≠=

ω+ω=l

)jk(

1kkkjjjLj ILjILjU (3.120)

Ecuaţiile (3.117) se completează astfel:

,IZIZEU,sauILjICj1ILjIREU

)jk(1k

kkjjjjj

)jk(1k

kkjjj

jjjjjj ∑∑≠=

≠=

+=+ω+ω

+ω+=+l

l

(3.121)

în care kjkj LjZ ω= este impedanţa complexă mutuală dintre bobinele j şi k. Pentru latura de circuit analizată (fig. 3.27) s-a

considerat convenţia de sensuri pentru receptoare. Dacă sensurile pentru tensiunea la borne şi curent se iau după regula pentru generatoare ca în figura 3.28, legea lui Ohm în complex se scrie:

ZI

U

E

Fig. 3.28.. (3.122) IZEU ⋅=+−

75

Page 76: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

3.3.6. Analiza în complex a circuitului RLC serie. Rezonanţa de tensiuni.

Circuitul cu elemente liniare ideale – rezistor, bobină şi condensator – conectate

în serie (fig. 3.29) sub tensiune sinusoidală la borne sj

s UeU)tsin(U2) ϕ=⇔ϕ+ω= (tu , (3.122)

va fi parcurs de un curent sinusoidal de aceeaşi frecvenţă 0jIeItsinI2 =⇔ω= (t)i , (3.123)

considerat origine de fază (faza iniţială nulă). R L Ci

u

uR uL uC

Valoarea efectivă U a tensiunii şi unghiul de defazaj ϕs dintre tensiunea şi curentul la bornele circuitului se determină utilizând reprezentarea în complex. Ecuaţia de tensiuni a circuitului este

Fig. 3.29.∫++=++= C1

dtdiLRiCLR uuuu idt (3.124)

ϕ IUR

UL

UC

U

şi, având în vedere corespondenţa operaţiilor, în complex se scrie:

ICj

1Iω

+LjIRUUUU CLR ω+=++= . (3.125)

Diagrama fazorială a tensiunilor prezentată în figura 3.30 se construieşte luând ca referinţă (origine de fază) un fazor arbitrar pentru curentul I în raport cu care se trasează succesiv fazorul tensiunii pe rezistor IRU R = în fază (coliniar) cu curentul, fazorul tensiunii la bornele bobinei ILjU L ω= , defazat

înaintea curentului cu 2π şi fazorul tensiunii la bornele condensatorului I

Cj1U C ω

= ,

defazat în urma curentului (în sens invers trigonometric) cu − 2π .

Fig. 3.30.

Atât din diagrama fazorială din figura 3.30, cât şi din ecuaţia circuitului (3.125), rezultă:

( ) IZIC1LjRUUUU CLR ⋅=⋅⎥⎦

⎤⎢⎣⎡ ⎟

⎠⎞⎜

⎝⎛

ω−ω+=−+= (3.126)

unde

jXRC1LjRI

UZ +=⎟⎠⎞⎜

⎝⎛

ω−ω+== (3.127)

este impedanţa complexă a circuitului RLC serie, cu partea reală rezistenţa R şi partea imaginară reactanţa echivalentă CL XXX −= , LX L ω= fiind reactanţa inductivă şi

C1X C ω

= reactanţa capacitivă.

Valoarea efectivă U a tensiunii şi unghiul de defazaj ϕs rezultă:

arctgarctg , RC

1ωLRXIXRIZUU s

22 ω−==ϕ⋅+=⋅== . (3.128)

76

Page 77: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Puterile activă, reactivă şi respectiv aparentă se deduc pe baza puterii complexe pentru φ = φs :

( )C1LjRIIZIIZSsaujQPUIeIUS 22j

ω−ω+=⋅=⋅=+==⋅= ∗ϕ∗ (3.129)

respectiv, .UIS;QQIC1LQ;RIP CL

22 =+=⋅⎟⎠⎞⎜

⎝⎛

ω−ω== (3.130)

Un regim particular de funcţionare a circuitului este regimul de rezonanţă care apare în situaţia în care reactanţa echivalentă a circuitului se anulează, adică când reactanţa inductivă XL este egală cu reactanţa capacitivă XC, la o pulsaţie ω0, respectiv frecvenţă f0, numite de rezonanţă:

LC2

1f ;LC1f2ωC

1LXX 0000

0CL π==π=⇒ω=ω⇒= . (3.131)

Din aceste relaţii se constată că fenomenul de rezonanţă se poate obţine la variaţia uneia dintre mărimile L, C sau f.

ϕs = 0 Fig. 3.31.

IU = UR

UL

UC La rezonanţă, se constată că tensiunile pe bobină şi pe condensator sunt egale în valoare efectivă (în modul), dar în opoziţie de fază, astfel că se anulează reciproc, iar tensiunea la bornele circuitului este egală cu tensiunea pe rezistor, fiind în fază cu curentul, ϕs = 0. Impedanţa circuitului are valoarea minimă, Z0 = R şi curentul are valoarea maximă I0 = Imax = U/R. Din diagrama fazorială pentru rezonanţă, figura 3.31, rezultă că tensiunile pe bobină şi pe condensator, egale, pot avea valori oricât de mari, uneori mai mari decât tensiunea U aplicată la bornele circuitului (pot apare supratensiuni), de unde şi denumirea de rezonanţă de tensiuni pentru rezonanţa circuitului serie.

Valoarea reactanţei bobinei sau condensatorului la rezonanţă reprezintă impedanţa caracteristică:

CL

C1LZo

oC =ω=ω= , (3.132)

iar raportul

CL

R1

CR1

RL

RZQ

0

0Cs =ω=

ω== (3.134)

este factorul de calitate al circuitului RLC serie. Factorul de calitate Qs al circuitului arată de câte ori, la rezonanţă, tensiunea pe bobină sau pe condensator este mai mare ca tensiunea aplicată la bornele circuitului.

La rezonanţă, puterea reactivă a bobinei este egală şi de semn contrar puterii reactive a condensatorului, astfel că puterea reactivă a circuitului (schimbată de circuit pe la borne) este nulă.

Sub aspect energetic, rezonanţa de tensiuni se caracterizează prin faptul că întreaga putere instantanee primită de circuit se transformă în căldură prin efect Joule pe rezistenţa circuitului,

2Riiuiuuuiup ==++=⋅= RCLR )( . (3.135)

Energia electromagnetică se transformă, oscilând din forma magnetică în forma electrică şi invers, astfel încât suma energiilor înmagazinate în bobină şi în condensator este constantă şi egală cu valoarea maximă comună a energiei magnetice a bobinei şi a energiei electrice a condensatorului:

77

Page 78: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

+ω=+=+= tsin)I2(L21Cu2

1Li21WW)t(W o

222C

2em

2Cm

2mo

22

oCU2

1LI21)2t(sin)IC

12(C21 ==π−ωω+ (3.136)

în care CCmm U2U,I2I == sunt amplitudinile curentului i, respectiv tensiunii uC. 3.3.7. Analiza în complex a circuitului RLC paralel.

Rezonanţa de curenţi.

Se consideră circuitul cu elemente liniare ideale – rezistor, bobină şi condensator – conectate în paralel (fig. 3.32,a) sub tensiune sinusoidală la borne

0jUeUtsinU2 =⇔ω= (t)u , (3.137)

considerată origine de fază. Curentul la bornele circuitului este de forma:

( ) pjp IeItsinI2 ϕ−=⇔ϕ+ω= (t)i , (3.138)

Ecuaţia de curenţi în mărimi instantanee este

∫ + dtdCdt uu+=++= L

1R1 uiiii CLR (3.139)

a)

R L C

iL iCiR

i

care, în complex, se scrie

UCjULj1 ω+ωUGIIII CLR +=++= , (3.140) u

în care: UGI este curentul prin rezistor, în fază cu tensiunea,

G = 1/R – conductanţa rezistorului, R =

ULj1ω=IL este curentul prin

bobină, defazat în urma tensiunii cu –π/2 (în sens invers trigonometric), UCjIC ω= este curentul condensatorului, defazat înaintea tensiunii cu π/2.

ϕp

I

RI

LI

CI U

Dacă ecuaţia (3.140) se scrie sub forma

Fig. 3.32.b)

UYUL1 =⎟⎠⎞

ω CjUGI ⎜⎝⎛ −ω+= , (3.141)

se pune în evidenţă admitanţa complexă a circuitului RLC paralel,

jBGY += , (3.142)

având partea reală egală cu conductanţa G şi partea imaginară egală cu susceptanţa echi-

valentă a circuitului, B = BC – BL, BC = ωC – susceptanţa capacitivă, BL = L

susceptanţa inductivă. Din ecuaţia (3.141) şi din diagrama fazorială a curenţilor prezentată în figura

3.32,b), se determină valoarea efectivă I a curentului şi unghiul de defazaj ϕp al curentului faţă de tensiune:

78

Page 79: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

.GL

1CGB;UBGUYII p

22 ω−ω==ϕ⋅+=⋅== arctgarctg (3.143)

Puterile activă, reactivă şi respectiv aparentă se deduc pe baza puterii complexe pentru φ = –φp :

( ) 222j UL1CjGUUYUYUSsaujQPUIeIUS ω−ω+=⋅==−=== ∗ϕ−∗ (3.144)

respectiv, ( ) .UIS;QQUCL1Q;GUP CL

22 =+=ω−ω== (3.145)

Fenomenul de rezonanţă la circuitul RLC paralel se produce la anularea susceptanţei echivalente a circuitului, adică atunci când susceptanţa capacitivă BC este egală cu susceptanţa inductivă BL, la o pulsaţie ω0, respectiv frecvenţă f0 de rezonanţă, astfel: ϕp = 0

LI CI

UIR = I

LC21f,LC

1f2ωL1

000o π==π=⇒ω=CBB 0LC ω⇒= . (3.146) Fig. 3.33.

Şi în acest caz, ca şi la circuitul RLC serie, rezonanţa se poate obţine la modificarea uneia dintre mărimile L, C sau f . La rezonanţa circuitului RLC paralel, curenţii prin bobină şi prin condensator au valori efective egale, dar sunt în opoziţie de fază, admitanţa echivalentă a circuitului are valoarea minimă, egală cu conductanţa rezistorului, Y = G, astfel încât curentul luat de circuit pe la borne are valoarea minimă, egală cu curentul prin rezistor:

I = Imin = IR = GU. (3.147)

Dacă conductanţa scade, curentul minim scade şi el şi pentru G = 0 ⇒ I = 0, adică, la rezonanţă, circuitul RL paralel este echivalent cu un circuit deschis, numit şi circuit buşon.

Din diagrama fazorială pentru regimul de rezonanţă prezentată în figura 3.33, rezultă că, la rezonanţă, curenţii prin bobină şi condensator pot avea valori oricât de mari, în anumite condiţii mai mari decât curentul luat de circuit pe la borne, de unde şi denumirea de rezonanţă de curenţi pentru rezonanţa circuitului RLC paralel.

Valoarea comună a susceptanţei bobinei şi condensatorului la rezonanţă reprezintă admitanţa caracteristică:

LC

L1CY0

0C =ω=ω= , (3.148)

iar raportul

LC

G1

LG1

GC

GYQ

0

0Cp =ω=

ω== (3.149)

este factorul de calitate al circuitului RLC paralel. Factorul de calitate Qp al circuitului arată de câte ori, la rezonanţă, valoarea efectivă a curentului prin bobină sau prin condensator este mai mare ca valoarea efectivă a curentului luat de circuit pe la borne.

79

Page 80: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

3.4. ANALIZA ÎN COMPLEX A REŢELELOR ELECTRICE LINIARE

3.4.1. Analiza în complex a reţelelor electrice cu teoremele lui Kirchhoff

Se consideră o reţea electrică liniară şi invariabilă în timp, conexă şi plană cu l

laturi şi n noduri. Forma în complex a sistemului complet de ordinul l al ecuaţiilor corespunzătoare teoremelor lui Kirchhoff, conţinând n' = n – 1 ecuaţii de noduri pentru curenţii din laturi şi o = l – n + 1 ecuaţii de ochiuri pentru tensiunile la bornele laturilor, se obţine înlocuind valorile instantanee ale curenţilor ij şi tensiunilor uj, sinusoidali în timp şi de aceeaşi frecvenţă, cu imaginile lor in complex Ij şi respectiv Uj. Astfel, ecuaţiile în complex corespunzătoare teoremelor a I-a şi a II-a Kirchhoff în forma topologică se scriu:

1n...,,2,1k;0I)k(j

j −==∑∈

(3.150)

1n...,,2,1m;0U]m[j

j +−==∑∈

l (3.151)

unde cu (k) şi respectiv cu [m] s-au notat nodurile, respectiv ochiurile independente sau fundamentale ale reţelei.

Analiza în complex a reţelelor electrice cu teoremele lui Kirchhoff se poate face, fie în raport cu curenţii – înlocuind în ecuaţiile (3.151) tensiunile complexe Uj în funcţie de curenţii complecşi Ij, fie în raport cu tensiunile – înlocuind în ecuaţiile (3.150) curenţii Ij în funcţie de tensiunile complexe Uj. În continuare se prezintă metoda de analiză în raport cu curenţii.

Se considera reţeaua cu l laturi din care lE sunt laturi cu generatoare ideale de tensiune, lJ laturi cu generatoare ideale de curent, l – lE – lJ fiind laturi cu elemente pasive. Se numerotează întâi laturile cu elemente pasive, apoi laturile cu generatoare ideale de tensiune lE şi la urmă laturile cu generatoare ideale de curent lJ.

În cazul general (fig. 3.34), pentru nodurile (k) ale reţelei, ecuaţiile cores-punzătoare teoremei a I-a Kirchhoff în raport cu curenţii se scriu:

( ) 1n'n...,,2,1k;JII)k(p )k(s

spE)k(j

j −==−=+∑ ∑∑∈ ∈∈

(3.152)

jI jZ

(k)

pEsJ ( )pEI

jI

pE

jZ

sJ(UJ)s

(UJ)s (IE)p

[m]

Fig. 3.34.

80

Page 81: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Dacă reţeaua nu are cuplaje magnetice, pentru ochiurile independente [m] ale reţelei, ecuaţiile corespunzătoare teoremei a II-a Kirchhoff în raport cu curenţii se scriu:

( ) ∑∑∑∈∈∈

=+⎟⎠⎞

⎜⎝⎛

ω+ω+]m[p

p]m[s

sJ]m[j

jj

jj EUICj1LjR , m = 1, 2, ..., o

sau, ( ) ∑∑∑∈∈∈

=+]m[p

p]m[s

sJ]m[j

jj EUIZ , m = 1, 2, ..., o (3.153)

unde j

jjj Cj1LjRZ ω+ω+= este impedanţa proprie a unei laturi complete.

Dacă reţeaua are cuplaje magnetice, adică are bobine cuplate magnetic, ecuaţiile de ochiuri se scriu:

( ) ∑∑∑ ∑∈∈∈ ≠

=+⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛ω+ω+ω+

]m[pp

]m[ssJ

]m[j jkkkjj

jjjjj EUILjICj

1ILjIR ,

sau ( ) ∑∑∑ ∑∈∈∈ ≠

=+⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛+

]m[pp

]m[ssJ

]m[j jkkkjjj EUIZIZ , m = 1, 2, ..., o (3.154)

unde cu jkjkkj LjZZ ω== s-a notat impedanţa complexă mutuală sau de cuplaj magnetic dintre bobinele j şi k.

Termenii care conţin inductivităţile mutuale Lkj se iau cu semnul plus sau minus în funcţie de coincidenţa sau opoziţia sensurilor curenţilor din laturile j şi k, atât faţă de sensul ochiului, cât şi faţă de bornele polarizate. Orice necoincidenţă conduce la o schimbare de semn.

Rezolvând sistemul format de ecuaţiile (3.152) şi (3.153) sau (3.154), se obţin necunoscutele, curenţii laturilor Ij şi tensiunile (UJ)s la bornele generatoarelor de curent .

În forma matriceală, sistemul de ecuaţii în complex corespunzător teoremelor lui Kirchhoff se scrie în mod similar ca în cazul reţelelor de curent continuu. Astfel, dacă se numerotează întâi laturile cu elemente pasive, apoi cele cu generatoare ideale de tensiune şi în final cele cu generatoare ideale de curent, pentru teorema a I-a Kirchhoff, în forma matricială ecuaţiile (3.152) se scriu:

[ ] [ ] [ ] 'n,'n 'JIA JJ −=⋅ −− llll (3.155) în care este matricea de incidenţă redusă laturi–noduri cu n' = n –1 linii şi l – l[ ] J,'nA ll− J coloane (corespunzătoare laturilor fără generatoare de curent), [ ] JI ll− este matricea coloană cu l – lJ termeni, reprezentând curenţii din laturile reţelei, iar matricea [ ] 'n'J se calculează cu relaţia

[ ] [ ] [ ]JJ

JA'J ,'n'n ll ⋅= (3.156) [ ] JJ l fiind matricea coloană a curenţilor generatoarelor de curent.

În cazul general, al unei reţele cu cuplaje magnetice, ecuaţiile (3.154) cores-punzătoare teoremei a II-a Kirchhoff, în forma matricială se scriu:

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]oJ,o,o 'EUBI'Z JJJJ −=+⋅ −− llllll (3.157) în care intervin matricele:

[ ] [ ] [ ]JJJ

ZB'Z ,o,o l-ll-lll =− , (3.158)

81

Page 82: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

unde, este matricea de incidenţă redusă laturi–ochiuri cu o linii şi primele l–l[ ] J,oB l-l J coloane, iar matricea [ ] JZ l-l este matricea pătrată de ordinul l–lJ a impedanţelor complexe, având pe diagonală impedanţele proprii ale laturilor şi înafara diagonalei impedanţele complexe mutuale dintre laturile reţelei:

[ ]

⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥

⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢

ωωω

ωωωω

ωωωωωω

=

−−−−

JJJJ

J

J

J

J

ZLjLjLj

LjLjLjLj

LjLjZLjLjLjLjZ

Z

................

................

......

......

j,2,1,

,kkjk21k

,1j2221

,1j1121

llllllll

ll

ll

ll

ll ; (3.159)

[ ] JJU l este matricea coloană cu lJ termeni a tensiunilor la bornele generatoarelor ideale de curent, iar matricea din membrul drept este dată de relaţia

[ ] [ ] JJ E]B['E ,oo llll −− ⋅= (3.160)

în care [ ] JE ll− este matricea coloană a tensiunilor electromotoare ale generatoarelor din laturile reţelei.

În formă compactă, sistemul complet de ecuaţii în complex al reţelei corespun-zător teoremelor lui Kirchhoff se scrie:

[ ][ ]

[ ][ ] lll

ll

ll,lll

lll⎥⎦

⎤⎢⎣

⎡−=⎥⎦

⎤⎢⎣

⎡⋅⎥⎦

⎤⎢⎣

⎡ −

o

'n

Jo,o,

,n',n'

E'J

UI

[B]]'Z[[0][A]

J

J

JJ

JJ (3.161)

sau, [ ] [ ] [ ]SNKi =⋅ (3.162)

unde s-a notat cu [ ]iK matricea Kirchhoff în raport cu curenţii, cu [ ]N matricea necunoscutelor şi cu [ ]S matricea surselor. Semnificaţia acestor matrice este evidentă. Prin rezolvarea ecuaţiei (3.162) se obţine:

[ ] [ ] [ ]SKN 1i−= (3.163)

3.4.2. Analiza în complex a reţelelor electrice prin metoda curenţilor ciclici Sistemul de o = l – n + 1 ecuaţii corespunzător teoremei curenţilor ciclici se scrie

în complex sub forma:

⎪⎪⎪⎪

⎪⎪⎪⎪

=+++++⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=+++++⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

=+++++=+++++

]o['o

'oo

'j

'oj

'2

'2o

'1

'1o

]m['o

'mo

'j

'mj

'2

'2m

'1

'1m

]2['o

'o2

'j

'j2

'2

'22

'1

'21

]1['o

'o1

'j

'j1

'2

'12

'1

'11

EIZ...IZ...IZIZ

EIZ...IZ...IZIZ

EIZ...IZ...IZIZEIZ...IZ...IZIZ

(3.164)

82

Page 83: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Impedanţele de pe diagonală sunt de forma:

∑∑∈∈

+=]m[k,j

jk]m[j

j'mm ZZZ , (1.163)

în care intră suma impedanţelor proprii Zj ale laturilor ochiului [m] şi suma algebrică a impedanţelor de cuplaj magnetic Zjk dintre laturile ochiului [m].

În sumele din (1.163), impedanţele proprii Zj se iau cu semnul "+", iar impedanţele mutuale Zjk se iau cu semnul "+" în următoarele situaţii:

a) sensurile de referinţă ale laturilor j şi k (ale curenţilor Ij şi Ik) sunt la fel faţă de bornele polarizate şi ambele coincid sau ambele sunt opuse sensului ochiului (al curentului ciclic I'

m, fig.3.35,a );

kZ

jZ

* *

a)

[m] 'mI

0Zjk >

kZ

jZ

* *

b)

[m] 'mI

0Zjk >b) sensurile de referinţă ale laturilor j şi k sunt diferite faţă de bornele polarizate şi sensul uneia din laturi coincide şi al celeilalte este opus sensului ochiului (fig.3.35,b).

Fig. 3.35.În celelalte situaţii, impedanţele mutuale Zjk se iau cu semnul "–". Impedanţele din afara diagonalei sunt de forma:

∑∑∈∈

∈∈

+=

]j[q]m[p

pq

]j[k]m[k

k'mj ZZZ (3.164)

în care intră suma algebrică a impedanţelor proprii Zk ale laturilor comune ochiurilor [m] şi [j] şi suma algebrică a impedanţelor de cuplaj magnetic Zpq dintre o latură p aparţinând ochiului [m] şi o latură q aparţinând ochiului [j].

Impedanţele Zk se iau cu semnul "+" sau "–" după cum curenţii ciclici ai celor două ochiuri au acelaşi sens, respectiv sens opus, prin latura comună ochiurilor.

Impedanţele mutuale Zpq se iau cu semnul "+" în următoarele situaţii: a) sensurile de referinţă ale laturilor p şi q sunt la fel faţă de bornele polarizate

şi ambele coincid, sau ambele sunt opuse sensurilor ochiurilor la care aparţin laturile (fig. 3.36,a );

b) sensurile de referinţă ale laturilor p şi q sunt diferite faţă de bornele polarizate şi sensul uneia din laturi coincide şi al celeilalte este opus sensului ochiului la care aparţine latura (fig.3.36,b).

În celelalte situaţii, impedanţele mutuale Zpq se iau cu semnul "–".

0Zjk >

qZpZ* *

b)

[m] 'mI

[j] 'jI

0Zjk >

qZpZ * *

a)

[m] 'mI

[j] 'jI

În membrul drept al sistemului de ecuaţii (3.162), termenii notaţi ]m[E reprezintă suma algebrică a tensiunilor electromotoare ale surselor din laturile ochiului [m],

Fig. 3.36.

∑∈

=]m[j

j]m[ EE . (3.165)

83

Page 84: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Sumarea este algebrică, tensiunile electromotoare Ej luându-se cu semnul "+" sau "–" după cum sensul lor coincide sau este opus sensului ochiului.

Pentru aplicarea metodei curenţilor ciclici se impune transformarea în prealabil a generatoarelor de curent în generatoare echivalente de tensiune (dacă este posibil).

În forma matriceală, metoda curenţilor ciclici se scrie în mod similar ca pentru reţelele de curent continuu. Astfel, sistemul de ecuaţii (3.162) se scrie:

o'

o'

o,o' ]E[]I[]Z[ =⋅ (3.166)

în care o']I[ este matricea coloană cu o termeni a curenţilor ciclici din ochiurile

fundamentale ale reţelei. Matricea pătrată de ordinul o a impedanţelor, o,o']Z[ , se

determină cu relaţia: t

llll ,o,,oo,o' ]B[]Z[]B[]Z[ ⋅⋅= (1.167)

în care matricea ll,]Z[ este matricea pătrată şi simetrică de ordinul l a impedanţelor complexe proprii şi mutuale, având pe diagonală impedanţele proprii ale laturilor şi înafara diagonalei impedanţele complexe mutuale dintre laturile reţelei:

[ ]

⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥

⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢

ωωω

ωωωω

ωωωωωω

=

llll

l

l

l

ll

ZLjLjLj

LjLjLjLj

LjLjZLjLjLjLjZ

Z

................

................

......

......

j21

kkj2k1k

2j2221

1j1121

, (3.168)

Evident, pentru laturile care nu conţin inductivităţi, termenii corespunzători inductivită-ţilor proprii şi mutuale din această matrice sunt nuli. Matricea coloană cu o termeni din membrul drept a ecuaţiei (3.166) se determină cu aceeaşi relaţie ca în cazul teoremelor lui Kirchhoff:

[ ] [ ]ii E]B['E ,oo ll ⋅= (3.169)

Curenţii reali din laturile reţelei se determină cu relaţia:

o'1

o,o't

,ot,o ]E[]Z[]B[]I[]B[]I[ ⋅⋅=′⋅= −

lll (3.170)

3.4.3. Analiza în complex a reţelelor electrice prin metoda potenţialelor la noduri

Forma în complex a sistemului de ecuaţii pentru cele n' = n –1 noduri ale reţelei, corespunzător teoremei potenţialelor la noduri se scrie sub forma:

⎪⎪⎪⎪

⎪⎪⎪⎪

−=+++++⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅−=+++++

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅−=+++++−=+++++

)'n(g'

'n'

'n'n'i

'i'n

'2

'2'n

'1

'1'n

)k(g'

'n'

'kn'i

'ki

'2

'2k

'1

'1k

)2(g'

'n'

'n2'i

'i2

'2

'22

'1

'21

)1(g'

'n'

'n1'i

'i1

'2

'12

'1

'11

IVY...VY...VYVY

IVY...VY...VYVY

IVY...VY...VYVYIVY...VY...VYVY

(3.171)

84

Page 85: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Admitanţele complexe de pe diagonala principală, de forma

∑∑∈∈

+=′)i(k,j

jk)i(j

jii YYY , (3.172)

sunt constituite din: o ∑

∈(i)jjY – suma admitanţelor proprii Yj ale laturilor legate la nodul (i);

o ∑∈ )i(k,j

jkY – suma admitanţelor mutuale Yjk dintre laturile j şi k legate la nodul (i).

Admitanţele de cuplaj magnetic dintre laturile j şi k, de forma Yjk = jkj1 Γω

,

conectate la un nod al reţelei se ia cu semnul "+" dacă: a) sensurile de referinţă ale laturilor sunt

la fel faţă de bornele polarizate şi faţă de nod (fig. 3.37,a );

b) sensurile de referinţă ale laturilor sunt diferite faţă de bornele polarizate şi sensul uneia din laturi este de la nod şi al celeilalte laturi către nod (fig. 3.37,b ).

În celelalte situaţii aceste admitanţe se iau cu semnul "–".

Admitanţele complexe din afara diagonalei principale sunt de forma

∑∑∈∈

∈∈

+−=′

)i(s)k(m

ms

)i(j)k(j

jki YYY , (3.173)

b)

0Yjk > kY

jY

*

*

(i)

0Yjk > kY

jY

*

*a)

(i)

Fig. 3.37.

fiind constituite din: o ∑

∈∈

)i(j)k(j

jY – suma admitanţelor proprii ale laturilor j care leagă nodul (k) de nodul (i);

o ∑∈∈

)i(s)k(m

msY – suma admitanţelor de cuplaj magnetic (mutuale) dintre laturile m

conectate la nodul (k) şi laturile s conectate la nodul (i). Aşa cum se vede din rel. (1.173), admitanţele proprii Yj ale laturilor care leagă

două noduri între ele se iau totdeauna cu semnul "–", iar admitanţele Yms se iau cu semnul "+" dacă:

a) sensurile de referinţă ale laturilor sunt la fel faţă de bornele polarizate şi la fel faţă de noduri (fig. 3.38,a );

b)

0Yms> mY

sY (i)*

*

(k)

b) sensurile de referinţă ale laturilor sunt diferite faţă de bornele polarizate şi sensul uneia dintre laturi este dinspre nod şi a celeilalte spre nod (fig. 3.38,b);

În celelalte situaţii aceste admitanţele Yms se iau cu "–".

0Yms>mY

sY(i)

(k)

**

a)Fig. 3.38.

85

Page 86: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Observaţie. Aplicarea metodei presupune caracterizarea bobinelor şi a cuplajelor magnetice dintre ele prin inductivităţile reciproce proprii şi respectiv mutuale. Dacă reţeaua electrică este caracterizată prin inductivităţile proprii şi mutuale, inductivităţile reciproce se calculează prin inversarea matricei inductivităţilor proprii şi mutuale aşa cum s-a arătat în §2.2.3.

În forma matriceală, ecuaţiile corespunzătoare metodei potenţialelor la noduri se scriu în mod similar celor ale reţelelor de curent continuu. Astfel, sistemul de ecuaţii (3.171), în formă matriceală, se scrie:

'n'g'n

''n,'n

' ]I[]V[]Y[ −=⋅ (3.174)

în care 'n']V[ este matricea coloană cu n' = n –1 termeni a potenţialelor raportate ale

nodurilor independente ale reţelei. Matricea pătrată de ordinul n' a admitanţelor complexe reciproce proprii şi mutuale, 'n,'n

']Y[ , se determină cu relaţia: tllll 'n,,',nn,n

' ]A[]Y[]A[]Y[ ⋅⋅=′′ (3.175)

în care matricea ll,]Y[ este matricea pătrată şi simetrică de ordinul l a admitanţelor complexe reciproce, având pe diagonală principală admitanţele complexe reciproce proprii ale laturilor şi înafara diagonalei admitanţele complexe reciproce mutuale:

[ ]

⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥

⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢

ω

=

llll

l

l

l

ll

YYLjY

YYYY

YYYYYYYY

Y

................

................

......

......

j21

kkj2k1k

2j2221

1j1121

, . (3.176)

Evident, pentru laturile fără cuplaje magnetice, termenii corespunzători admitanţelor complexe mutuale din această matrice sunt nuli. Matricea coloană cu n′ termeni din membrul drept a ecuaţiei (3.171) se determină cu o relaţie similară celei corespunzătoare teoremei a I-a Kirchhoff (1.154):

[ ]ll g,nn'g I]A[]I[ ⋅= ′′ (3.177)

în care matricea l]I[ g este matricea coloană cu l termeni a curenţilor generatoarelor de curent din laturile reţelei. Evident, pentru laturile fără generatoare, termenii corespunză-tori din această matrice sunt nuli.

După determinarea potenţialelor raportate 'iV ale nodurilor (i = 1, 2, …, n′),

tensiunile Uj la bornele laturilor (j = 1, 2, …, l), se calculează cu relaţia:

n'g

1n,n

'tn,n

'tn, ]I[]Y[]A[]V[]A[]U[ ′

−′′′′′ ⋅⋅−=⋅= lll (3.178)

86

Page 87: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

3.5. TEOREMA CONSERVĂRII PUTERILOR COMPLEXE, ACTIVE ŞI REACTIVE

Se consideră o reţea electrică liniară, conexă şi izolată, cu n noduri şi l laturi în regim permanent sinusoidal.

Pentru puterea complexă a unei laturi complete de circuit se consideră expresia: ∗= jjj IUS (3.179)

Dacă se transformă generatoarele de curent în generatoare echivalente de tensiu-ne şi se aplică teorema a I-a Kirchhoff la cele n noduri ale reţelei, se obţin ecuaţiile:

0I)k(j

j =∑∈

, k = 1, 2, …, n. (3.180)

Luând valorile complexe conjugate ale celor doi membri ai fiecărei ecuaţii, avem:

0I)k(j

j =∑∈

∗ , k = 1, 2, …, n. (3.181)

Înmulţind frecare din aceste relaţii cu valoarea complexă Vk a potenţialului sinusoidal al nodului (k) şi adunând membru cu membru ecuaţiile astfel obţinute, rezultă:

0IV)k(j

j

n

1kk =∑∑∈

=

. (3.182)

În aceasta relaţie fiecare curent ∗jI este conţinut de doi termeni: unul cu semnul

"+" pentru nodul (k) din care iese curentul şi altul cu semnul minus "–" pentru nodul (i) în care intră curentul (fig. 3.39). Dând factor comun curentul din cei doi termeni care-l conţin, se obţin termeni de forma: ikjkjkik VVUunde,IUI)VV( −=⋅=⋅− ∗∗ este tensiunea la bornele laturii. În acest fel, relaţia (1.182) se scrie

∑=

∗ =l

1jjj 0IU , respectiv: ∑

=

=l

1jj 0S . (3.183)

Separând părţile reale şi imaginare ale puterilor complexe, rezultă prima formă a teoremei de conservare a puterilor active şi reactive:

ll

∑∑==

==1j

j1j

j .0Q;0P (3.184)

Puterile complexă S, activă P şi reactivă Q ale unei reţele conexe şi izolate, egale cu sumele puterilor complexe Sj, active Pj şi reactive Qj ale laturilor sunt nule:

. lll

∑∑∑===

∗ =ϕ==ϕ===1j

jjj1j

jjj1j

jj 0sinIUQ;0cosIUP;0IUS (3.185)

Teorema conservării puterilor complexe se poate scrie şi sub o altă formă dacă tensiunile la bornele laturilor se exprimă pe baza formei generalizate a legii lui Ohm. Astfel, pentru o latură ca cea din figura 3.39, legea lui Ohm în complex se scrie

jI jZ (i)(k)

Ej

Uj

Fig. 3.39. Uj + Ej = ZjIj , respectiv: Uj = ZjIj – Ej. (3.186)

87

Page 88: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Multiplicând ambii membri ai ultimei ecuaţii cu ∗jI şi adunând membru cu membru

ecuaţiile pentru toate laturile reţelei, se obţine

0IEIIZIU1j

jj1j

jjj1j

jj =−= ∑∑∑=

=

=

∗lll

, (3.187)

respectiv: ∑∑==

∗ =ll

1j

2jj

1jjj IZIE , (3.188)

Separând părţile reală şi imaginară, rezultă:

.IXsinIE;IRcosIE1j

2jj

1jjjj

1j

2jj

1jjjj ∑∑∑∑

====

=ψ=ψllll

(3.189)

Suma puterilor complexe ale surselor de energie din reţea este egală cu suma puterilor complexe ale elementelor pasive (impedanţelor). Corespunzător se formulează şi teoremele de conservare ale puterilor active şi reactive. Pentru o reţea deschisă, pasivă, alimentată din exterior pe la m borne de acces, teorema conservării puterilor se formulează în mod adecvat: puterile activă Pb şi reactivă Qb transmise reţelei pe la bornele de acces sunt egale cu suma puterilor active Pj, respectiv reactive Qj din laturile reţelei:

. ll

j1j

jjk

m

1kkkbj

1jjjk

m

1kkkb sinIUsinIVQ;cosIUcosIVP ϕ=ψ=ϕ=ψ= ∑∑∑∑

====

(3.190)

Ţinând cont de proprietatea de separare a puterilor pe elementele de circuit în regim sinusoidal, bilanţul puterilor active şi reactive poate fi scris şi sub forma:

. ll

∑∑∑∑====

=ψ==ψ=1j

2jjk

m

1kkkb

1j

2jjk

m

1kkkb IXsinIVQ;IRcosIVP (3.191)

3.6. TEOREMA TRANSFERULUI MAXIM DE PUTERE ACTIVĂ

Se consideră circuitul constituit din generatorul de tensiune E de impedanţă Zg (generator Thevènin), conectat în serie cu impedanţa de sarcină Zs (fig. 3.40).

Curentul complex debitat de generator este

)XX(j)RR(EI

sgsg +++= , (3.192)

iar puterea activă transmisă sarcinii este

22 E2

2

)XX()RR(RIRP

sgsg

sss

+++== . (3.193)

Pentru calculul puterii active maxime transmisă de generator sarcinii Zs, se

disting următoarele cazuri:

Rezistenţa sarcinii Rs variabilă. Valoarea maximă a puterii active, Psmax , se obţine pentru valoarea rezistenţei de

sarcină Rs care anulează derivata:

Fig. 3.40.

U

I

Zs

E

Zg

88

Page 89: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

22

gsgs

gssgsgs

s

s E])XX()RR[(

)RR(R2)XX()RR(RP

22

22

++++−+++=∂

∂ , (3.194)

adică pentru 22 )XX(RR gsgs ++= . (3.195)

Valoarea maximă a puterii active este:

( )2

2222

22

max E)XX()XX(RR

)XX(RPgsgsgg

gsgs

+++++

++= . (3.196)

Dacă, în plus, reactanţele generatorului Xg şi sarcinii Xs sunt egale în valoare absolută, însă una inductivă şi cealaltă capacitivă, Xs = – Xg , rezultă Rs = Rg şi puterea activă are valoarea

g

2

s R4EP mamax =x (3.197)

Se observă că transferul de putere activă Psmax max are loc dacă impedanţa sarcinii este egală cu conjugata complexă a impedanţei generatorului:

∗= gs ZZ . (3.198)

Reactanţa sarcinii Xs variabilă. Puterea activă este maximă pentru valoarea reactanţei Xs care anulează derivata

[ ]2

gsgs

gss

s

s E)XX()RR(

)XX(R2XP

222 +++

+−=

∂∂ , (3.199)

deci pentru gs XX −= (3.200)

Valoarea maximă a puterii active în acest caz este: 2

2max E)RR(

RPgs

ss

+= (3.201)

Dacă, în plus, Rs = Rg, puterea activă are valoarea g

2

s R4EP mamax =x .

Rezistenţa şi reactanţa sarcinii variabile.

Derivatele s

s

s

s

XPşiR

P∂∂

∂∂ se anulează pentru valorile Rs şi Xs determinate

anterior, respectiv dacă este îndeplinită condiţia ∗= gs ZZ , când puterea activă are

valoarea maximă posibilă, g

2

s R4EP mamax =x .

În condiţiile transferului de putere activă Psmax max , randamentul transmisiei este:

%)50(5,0IR2IR

PP

2g

2g

g

s

total

maxmax ===η (3.202)

unde Pgtotal = 2RgI² este puterea activă totală debitată de generator. Adaptări de tipul (3.198) sunt curente în domeniul curenţilor slabi. În acest scop

se folosesc în practică deseori transformatoare de adaptare.

89

Page 90: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

3.7. LINIA MONOFAZATĂ SCURTĂ Transmiterea energiei electromagnetice de la surse la consumatori se face prin linii electrice. O linie electrică cu mai multe conductoare de lungime l se numeşte linie scurtă dacă efectul de propagare a tensiunilor şi curenţilor în lungul liniei este neglijabil. Aceasta presupune că lungimea l a conductoarelor liniei este mult mai mică decât lungimea de undă λ a tensiunii sau curentului.

3.7.1. Linia monofazată scurtă fără efecte transversale

Fiecare conductor k al unei linii electrice scurte poate fi modelat cu elemente de circuit cu parametrii concentraţi (fig. 3.41).

n

k

2

1Dacă intensitatea curentului ik prin conduc-torul k este independentă de distanţa x măsurată de la una din extremităţile liniei, rezultă că intre conductoarele j şi k ale liniei nu se stabilesc prin dielectric curenţi transversali de pierderi

iGjk = 0, (3.203) l << λ

iar curenţii transversali capacitivi sunt neglijabili, ⇔

iCjk = 0. (3.204)

∗R2 L2

∗R1 L1

∗Rk Lk

∗RnLkn

L2k

L12

Ln

Linia electrică care satisface condiţiile (3.203) şi (3.204) se numeşte linie scurtă fără efecte transversale.

În cazul unei linii bifilare, ultima condiţie presupune neglijabile, fie viteza de variaţie în timp a tensiunii u12, fie capacitatea C12 a condensatorului având ca armături conductoarele 1 şi 2 ale liniei.

Fiecare conductor k al unei linii multifilare în condiţiile (3.203) şi (3.204) este caracterizat de rezistenţa Rk, de inductivitatea proprie Lk şi mutuală Ljk (fig. 3.41).

Fig. 3.41.

O linie electrică de curent alternativ constituită din două conductoare se numeşte linie monofazată. Generatorul de t.e.m. complexă E şi impedanţa interioara Zg în serie cu conductoarele liniei şi cu receptorul de impedanţă Zs alcătuiesc un sistem monofazat de transmisie a energiei (fig. 3.42,a). Aplicând teorema a II - a Kirchhoff se obţine:

U1

(1)

Zg

ER1

R2

∗jωL1

L12 = L21

∗jωL2

U2

I

(2′ )

(2)

(1′ )a)

Zs

E = ZgI + R1I + R2I + jω(L1+L2+ L12 + + L21)I+ ZsI,

respectiv, E = ( Zg + Zl + Zs)I, (3.205)

unde: Zl este impedanţa echivalentă a liniei,

Zl = R1+ R2 + jω(L1+L2 + L12 + L21) = Rl jωLl

(2′ )

(2)(1)

(1′ )b)

U2 U1

I = Rl + jωLl , (3.206) cu,

• Rl = R1+ R2 – rezistenţa echivalentă, • Ll = L1+L2 + L12 + L21 – inductivitatea echivalentă a liniei. Fig. 3.42.

90

Page 91: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Schema liniei monofazate scurte, fără efecte transversale, se reprezintă cu Rl şi Ll înseriate numai pe unul din conductoarele liniei ca în figura 3.42,b).

Una din problemele transmisiei energiei pe liniile electrice constă în deter-minarea tensiunii U1 care trebuie aplicată liniei, încât la bornele receptorului tensiunea U2 sa aibă o valoare dată. Dacă rezistenţa Rg şi reactanţa Xg ale generatorului nu sunt neglijabile, acestea se includ cu rezistenţa echivalentă Re şi reactanţa echivalentă Xe:

Re = Rl + Rg ; Xe = Xl + Xg . (3.207)

Se obţine astfel schema echivalentă a sistemului monofazat dată în fig. 3.43,a). Diferenţa dintre valorile efective ale t.e.m. E a generatorului şi tensiunii U2,

δU = E – U2 (3.208) se numeşte variaţie de tensiune sau pierdere de tensiune pe linie, iar diferenţa

∆U = E – U2 (3.209)

este numită cădere complexă sau geometrică de tensiune pe linie: ∆U = (Re + jXe)I. Din diagrama fazorială prezentată în figura 3.43,b) rezultă:

2t

22

21

21

)U()UU(AAA0A0E∆+∆+=

=+==

l

(3.209)

în care,

221 sinIXcosIRBAU ee ϕ+ϕ==∆l (3.210)

este căderea longitudinală de tensiune, iar

221t cosIXsinIRAAU ee ϕ+ϕ−==∆ (3.211)

este căderea transversală de tensiune pe linie. Pentru variaţia de tensiune pe linie,

rezultă:

22

t2

2

22

U)U()UU(B0A0UEU

−∆+∆+=

=−=−=δ

l

(3.212)

Linia funcţionează în limite acceptabile dacă: 2

22

t )UU()U( l∆+<<∆ (3.213)

şi, prin urmare, se poate considera δU = ~∆lU. Din diagrama fazorială se vede că modulul căderii complexe de tensiune ∆U este

mai mare decât variaţia (pierderea) de tensiune δU

U)U()U(U 2t

2 δ>∆+∆=∆ l . (3.214)

Dacă receptorul este capacitiv, ϕ2 < 0, e posibil ca valoarea efectivă a tensiunii U2 la bornele receptorului să fie mai mare decât valoarea efectivă E a tensiunii electro-motoare a generatorului (U2 > E).

Fig. 3.43.

ERe jXe I

U2 Zs

a)

ReIϕ1

0

A

E∆U

jXeIU2 B

IA1 A2 ϕ2

Cb)

91

Page 92: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

3.7.2. Linia monofazată scurtă cu efecte transversale

O linie electrică cu mai multe conductoare în care, deşi efectul de propagare este neglijabil, intensitatea curentului în fiecare conductor la una din extremităţi, ik(t), este diferită în fiecare moment de intensitatea curentului la cealaltă extremitate, , )(tki′

ik(t) – )(tki′ ≠ 0,

se numeşte linie scurtă cu efecte transversale. Diferenţa curenţilor corespunde, fie curenţilor transversali de pierderi iG, fie

curenţilor capacitivi iC, fie atât celor de pierderi, cât şi celor capacitivi. Dacă linia are două conductoare, se numeşte linie monofazată scurtă. Într-o primă aproximaţie, conductanţa transversală Gt (numită şi perditanţă) şi capacitatea transversala Ct se reprezintă la mijlocul liniei ca în schema din figura 3.44, astfel că:

i1 – i2 = iG + iC , (3.215)

Prin introducerea perditanţei Gt şi a capacităţii Ct simetric în raport cu extremităţile liniei, se obţine schema simetrică de iteraţie ″1″ (fig. 3.44).

Schema simetrică de iteraţie ″n″ se obţine divizând Rl şi Ll prin 2n şi multiplicând cu n Gt şi Ct, aşa cum se arată în figura 3.45.

Rl 2 (2)(1)

Fig. 3.44. Schema simetrică de iteraţie ″1″.

i1 Ll 2 Ll 2

(1) (2)

Rl 2n

Fig. 3.45. Schema simetrică de iteraţie ″n″.

i1 i2

nGt nCtu1 u2

(1)

(1)

(2)

(2)

Ll n

nCt

Ll n

nGt nCt

Rl 2n Ll 2n

Rl /2n

Rl n

nGt

Rl n Ll 2n

u2u1 CtGt

iC iG

Rl 2 i2

Precizia reprezentării efectelor transversale este cu atât mai bună, cu cât ordinul

iteraţiei n este mai mare.

92

Page 93: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

4. CIRCUITE ELECTRICE TRIFAZATE ÎN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL

În tehnica actuală de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice se utilizează aproape în exclusivitate sistemul trifazat. În principiu, un sistem trifazat este constituit dintr-un generator care produce trei tensiuni electromotoare alternative, o linie alcătuită din trei conductoare principale (de fază) şi receptorul cu impedanţele de sarcină conectate în stea sau în triunghi (fig. 4.1).

Generator trifazat

Receptor trifazat

Linie trifazată

Fig. 4.1. Schema de principiu a sistemului trifazat.

4.1. SISTEME POLIFAZATE SIMETRICE DE MĂRIMI SINUSOIDALE

Un sistem polifazat (m–fazat) simetric de mărimi periodice de succesiune directă de ordinul 1, este un ansamblu ordonat de m mărimi periodice yk(t), k = 1, 2, …, m, de perioadă T, care se succed la un interval de timp T/m,

y1(t) = y(t) , y2(t) = y(t – T/m), … yk(t) = y[t – (k–1)T/m], … ym(t) = y[t – (m–1)T/m] (4.1)

în care y(t) = y(t + nT), n = 0, 1, 2, …, este o funcţie periodică de perioadă T. Dacă y(t) este sinusoidală, y(t) = 2 Ysin(ω t + γ ), se obţine sistemul polifazat

simetric de mărimi sinusoidale de succesiune directă de ordinul 1, constituit din m mărimi sinusoidale de aceeaşi frecvenţă, având valori efective egale şi fiind defazate cu un unghi –2π/m,

]m2)1m(tsin[Y2)]m

T)1m(t[sinY2)t(y

]m2)1k(tsin[Y2)]m

T)1k(t[sinY2)t(y

)m2tsin(Y2])m

Tt(sin[Y2)t(y

)tsin(Y2)t(y

m

k

2

1

π−−γ+ω=γ+−−ω=

π−−γ+ω=γ+−−ω=

π−γ+ω=γ+−ω=

γ+ω=

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

(4.2)

cu următoarea reprezentare în complex: ( ) [ ] [ ]m

2m2

m2 )1m(j

m)1k(j

kj

2j

1 YeY,...,YeY,YeY,YeYπππ −−γ−−γ−γγ ====

..., (4.3)

93

Page 94: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Notând cu a operatorul complex de rotaţie cu unghiul 2π/m,

m2sinjm

2cosea m2j π+π==π

(4.4)

sistemul polifazat simetric de fazori se pune sub forma:

Y1 = Y1, Y2 = a-1Y1, …, Yk = a1-kY1, …, Ym = a1-m Y1 (4.5)

Din diagrama fazorilor ak , k = 0, 1, 2, … , m –1, (fig. 4.2), rezultă relaţiile:

1 + a + a2 + … + ak + … + am-1 = 0; a2

···

ak

a

1

am-1

···

a1+m = a; ak+m = ak; am-k = a-k. (4.6)

În consecinţă, sistemul polifazat simetric de fazori complecşi satisface relaţia

··Y1 + Y2 + … + Yk + … + Ym =0, (4.7) ·

căreia îi corespunde următoarea relaţie între mărimile instantanee yk(t):

Fig. 4.2.y1 + y2 + … + yk + … + ym = 0. (4.8)

Fazorii complecşi Yk ai unui sistem polifazat simetric de succesiune directă de ordinul 1 se reprezintă în raport cu o origine comună, alcătuind, fie un sistem stelat cu m braţe, fie un sistem poligonal cu m laturi (fig. 4.3).

Ym

Yk

Y2

Succesiune directăY1

Y1

Y2

m2π−

m2π

Succesiunedirectă

Y3

Yk

Ym

Y3

Fig. 4.3. Reprezentarea fazorială a sistemului simetric de succesiune inversă.

Dacă se consideră, de exemplu, fazorul Y1 origine a sistemului, se numeşte sens direct sensul de rotire orar şi sens invers, sensul antiorar.

Dacă mărimile sunt ordonate astfel încât succesiunea fazelor este directă, iar

două mărimi succesive Yk şi Yk+1 au diferenţa fazelor egale cu m2π− , sistemul de mărimi

se numeşte sistem direct de ordinul 1 sau de secvenţă 1.

Dacă diferenţa de fază a două mărimi succesive este m22 π− , sistemul direct este

de ordinul 2 sau de secvenţă 2, ş.a.m.d.

Analog se definesc sistemele inverse de succesiune 1, 2, …(fig. 4.4).

94

Page 95: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Y1

Y2

m2π−

m2π

Succesiune inversă

Y3

Ym

Ym

Yk

Y3

Y2

Succesiune inversă Y1

Yk

Fig. 4.4. Reprezentarea fazorială a sistemului simetric de succesiune inversă.

Se observă că luând fazorul Y1 origine de fază, fazorii sistemului invers sunt conjugaţii fazorilor sistemului direct.

4.2. SISTEME TRIFAZATE SIMETRICE DE MĂRIMI SINUSOIDALE

Un sistem trifazat simetric de mărimi periodice, de succesiune directă, este un ansamblu ordonat de trei mărimi periodice y1d, y2d, y3d de perioadă T, care se succed la un interval de timp de T/3, astfel că mărimea y2d este în urma mărimii y1d şi y3d în urma mărimii y2d:

y1d(t) = yd(t); y2d(t) = yd(t – T/3); y3d = yd(t – 2T/3) (4.9)

în care yd(t) = yd(t + kT), k = 1, 2, 3, … , este o funcţie periodică de perioadă T. Dacă funcţia yd(t) este sinusoidală, se obţine sistemul trifazat simetric de mărimi sinusoidale, de succesiune directă, constituit din trei mărimi sinusoidale de aceeaşi frecvenţă, având valori efective egale şi fiind defazate între ele cu un unghi de 2π/3,

( ) ( )

( )

( )⎪⎪⎪

⎪⎪⎪

π−γ+ω=γ+−ω=

π−γ+ω=γ+−ω=

γ+ω=

)34tsin(Y2])3

T2t(sin[Y2ty

)32tsin(Y2])3

Tt(sin[Y2ty

tsinY2ty

ddd3

ddd2

dd1

(4.10)

cu următoarea reprezentare în complex:

( )

( )⎪⎪⎩

⎪⎪⎨

==

==

==

π−π−γ

π−π−γ

γ

34j

d3

4jdd3

32j

d3

2jdd2

dj

dd1

eYeYY

eYeYY

YeYY

(4.11)

Se notează cu a operatorul complex de rotaţie cu unghiul 32π ,

23j2

132sinj3

2cosea 32j +−=π⋅+π==π

, (4.12)

95

Page 96: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

care are următoarele proprietăţi: 0aa1;aa;aaa;1a 22123 =++==== −∗− . Utilizând operatorul a, scris pentru simplitate nesubliniat, fazorii sistemului trifazat simetric (4.11) se pun sub forma:

dd3d2

d2dd1 YaY;YaY;YY === . (4.13) Având în vedere că , rezultă: 0aa1 2 =++ 0YYY d3d2d1 =++ respectiv, în mărimi instantanee, , ceea ce înseamnă că suma mărimilor unui sistem trifazat simetric de mărimi sinusoidale este totdeauna nulă.

0yyy d3d2d1 =++

În figura 4.5, a) se prezintă curbele de variaţie în timp ale mărimilor sistemului trifazat pentru fază iniţială nulă (γ = 0), iar în figura 4.5, b) se prezintă diagrama

Analog se defi

fazorilor complecşi.

neşte sistemul trifazat simetric de mărimi periodice de succesiune inversă

ntea măr

y3i = yd(t + 2T/3) (4.14)

unde yi(t) = yi(t + kde mărimi

sinusoi

0

y1d y2d y3d

tω0=γ

32π

π 3

4π π2 sens direct

+1γ

+j

d1Y d3Y

d2Y

32π

32π−

34π−

b) Fig. 4.5.

a)

i3i2i1 y,y,y , în care mărimile se succed la un interval de T/3, astfel că mărimea y2i este înai imii y1i şi y3i înaintea mărimii y2i,

y1i(t) = yi(t); y2i(t) = yi(t + T/3);

T), k = 1, 2, 3, … , este o funcţie periodică de perioadă T. Dacă funcţia yi(t) este sinusoidală, se obţine sistemul trifazat simetric dale de succesiune inversă

( ) ( )

( )

( )⎪⎪⎪

⎪⎪⎪

⎧ = sinY2ty

π+γ+ω=γ++ω=

π+γ+ω=γ++ω=

γ+ω

)34tsin(Y2])3

T2t(sin[Y2ty

)32tsin(Y2])3

Tt(sin[Y2ty

t

iii3

iii2

ii1

(4.15)

cu imaginile în complex: i

2i3ii2ii1 YaY;YaY;YY === . (4.16)

În figura 4.6, a) se prezintă curbele de variaţie în ttrifazat

imp ale mărimilor sistemului pentru fază iniţială nulă (γ = 0), iar în figura 4.6, b) se prezintă diagrama

fazorilor complecşi.

96

Page 97: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

În mod normal, sistemele trifazate simetrice de tensiuni şi curenţi sunt de succesiune directă. Pentru simplificare, se renunţă la indicele ″d ″ şi se scriu sub forma:

⎪⎪⎪

⎪⎪⎪

π−α+ω=

π−α+ω=

α+ω=

)34tsin(U2)t(u

)32tsin(U2)t(u

)tsin(U2)t(u

3

2

1

;

⎪⎪⎪

⎪⎪⎪

π−β+ω=

π−β+ω=

β+ω=

)34tsin(I2)t(i

)32tsin(I2)t(i

)tsin(I2)t(i

3

2

1

. (4.17)

4.3. CONEXIUNILE SISTEMELOR TRIFAZATE

Se consideră trei sisteme monofazate de transmisie a energiei electrice (fig. 4.7) constituite din:

0

y1iy2iy3i

tω0=γ

32π

π 3

4π π2

sens invers

+1γ

+j

i3Y

i1Y

i2Y32π

32π−

34π

a) b) Fig. 4.6.

Receptoare monofazate

gg ,Z ϕrr ,Z ϕ eT iT

uT uC

Zl

T′

T C

C′

gg ,Z ϕ rr ,Z ϕ eR

R iR A

uR uA

Zl

R′ A′

gg ,Z ϕrr ,Z ϕ eS iS

uS uB

Zl S

S′

B

B′

Generatoare monofazate Linii monofazate

Fig. 4.7.

97

Page 98: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

– trei generatoare cu t.e.m. sinusoidale în timp, alcătuind un sistem trifazat simetric,

( )( )

( )⎪⎪⎩

⎪⎪⎨

π−α+ω=

π−α+ω=

α+ω=

)34tsin(E2te

)32tsin(E2te

)tsin(E2te

gT

gS

gR

(4.18)

şi având impedanţele interioare identice: gj

gggTgSgR eZZZZZ ϕ==== ; (4.19)

– trei linii bifilare cu impedanţele conductoarelor identice, l

lllllϕ==== j

TSR eZZZZZ ;

– trei receptoare monofazate cu impedanţe identice, rj

rrrCrBrA eZZZZZ ϕ==== . (4.20)

Curenţii iR, iS, iT prin circuite sunt defazaţi cu acelaşi unghiϕ faţă de t. e. m. ale generatoarelor şi formează un sistem trifazat simetric:

⎪⎪⎩

⎪⎪⎨

π−ϕ−α+ω=

π−ϕ−α+ω=

ϕ−α+ω=

)34tsin(I2

)32tsin(I2

)tsin(I2

gS

gS

gR

)t(

)t(

)t(

i

i

i

(4.21)

Tensiunile la bornele generatoarelor monofazate uR, uS, uT şi tensiunile la bornele receptoarelor uA, uB, uC alcătuiesc, de asemenea, sisteme simetrice:

⎪⎪⎩

⎪⎪⎨

π−α+ω=

π−α+ω=

α+ω=

⎪⎪⎩

⎪⎪⎨

π−α+ω=

π−α+ω=

α+ω=

)34tsin(U2

)32tsin(U2

)tsin(U2

;

)34tsin(U2

)32tsin(U2

)tsin(U2

r

r

r

)g(C

)g(B

)g(A

g)g(

S

g)g(

S

g)g(

R

)t(

)t(

)t(

)t(

)t(

)t(

u

u

u

u

u

u

. (4.22)

Fiecare generator de tensiune se numeşte fază generatoare (prescurtat fază). Sistemul trifazat format din trei circuite monofazate izolate este un sistem necatenat. Un sistem trifazat este catenat dacă are legături conductoare între circuitele monofazate la generator şi/sau la receptor. Sunt posibile două conexiuni ale fazelor: în stea (respectiv, stea cu fir neutru) şi în triunghi.

Sistemele trifazate de transmisie a energiei obţinute în acest fel se numesc simetrice (din punct de vedere a tensiunilor şi curenţilor care formează fiecare sisteme simetrice) şi echilibrate (din punct de vedere a impedanţelor, identice pentru cele trei circuite monofazate).

98

Page 99: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

4.3.1. Conexiunea în stea a sistemelor trifazate

În figura 4.8, a) şi b) se prezintă, aranjată în două moduri, schema sistemului trifazat generator – linie – receptor în conexiunea stea cu fir neutru.

Receptor trifazat steaGenerator trifazat stea Linie trifazată

uAN

Zl,ϕl

T Zl,ϕl

Zl,ϕl

C

Zr,ϕr

Zr,ϕr

Zr,ϕr

A

B S

R

uRS

uST

uTR

0

uR0

uS0

uT0

uAB

uBC

uCA

N

uBN

uCN

iT

iR

iS

iN

Receptor trifazat stea

a)

gg ,Z ϕrr ,Z ϕ eR

R iR A

uRS uAB

Zl,ϕl

0eS iS rr ,Z ϕ S Bgg ,Z ϕ

eT iT rr ,Z ϕ T C

Zl,ϕl

gg ,Z ϕ uST uBCuTR uCA

N

Z,ϕl

Linie trifazatăGenerator trifazat stea

b)Fig. 4.8.

S-au notat cu: 0 – neutrul sau nulul generatorului; N – neutrul sau nulul receptorului; R, S, T – bornele generatorului; A, B, C – bornele receptorului.

Prin conectarea în stea, curenţii prin fazele generatorului, prin conductoarele liniei şi prin impedanţele receptorului rămân neschimbaţi. Cei trei curenţi prin conductoarele principale (de fază) ale liniei, formând sistem trifazat simetric, au suma nulă. În consecinţă, curentul iN prin conductorul N0, numit conductor de nul sau fir neutru, este nul (iN = iR + iS + iT = 0) şi acest conductor (trasat cu linie întreruptă în fig. 4.8) poate fi suprimat, obţinându-se astfel conexiunea stea fără fir neutru. Se numesc tensiuni de linie sau compuse, tensiunile dintre două borne ale generatorului sau ale receptorului, egale cu tensiunile dintre conductoarele liniei la generator, respectiv la receptor. Astfel, tensiunile uRS, uST şi uTR sunt tensiunile de linie la

99

Page 100: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

generator, iar tensiunile uAB, uBC şi uCA sunt tensiunile de linie la receptor. Se numesc tensiuni de fază, simple sau stelate, tensiunile pe fazele generatorului sau pe impedanţele de fază ale receptorului respectiv, la conectarea în stea, tensiunile dintre bornele generatului şi neutrul acestuia şi tensiunile dintre bornele receptorului şi neutrul acestuia. Astfel, tensiunile uR0, uS0 şi uT0 sunt tensiunile de fază la generator, iar tensiunile uAN, uBN şi uCN sunt tensiunile de fază la receptor. Curenţii de linie, sunt curenţii de pe conductoarele liniei, respectiv iR, iS şi iT, iar curenţii de fază sunt curenţii prin fazele generatorului şi respectiv prin impedanţele receptorului. Este evident că la conexiunea în stea a sistemelor trifazate, curenţii de linie coincid cu curenţii de fază. Notând cu şi respectiv valorile efective ale curenţilor prin fazele generatorului şi respectiv prin impedanţele de sarcină ale receptorului şi cu I

)g(fI )r(

fIl

valoarea efectivă a curentului prin conductoarele liniei (de linie), rezultă:

lIII )r(f

)g(f == (4.23)

Fiecare tensiune de linie, de la generator sau de la receptor, se compune din câte două tensiuni de fază de la generator, respectiv de la receptor. Astfel tensiunile de linie la generator se pot scrie:

uRS = uR0 – uS0; uST = uS0 – uT0; uTR = uT0 – uR0. (4.24) De exemplu:

)6tsin(U2)32tsin(U2)tsin(U2 g

)g(g

)g(fg

)g(fRS )t( π+α+ω=π−α+ω−α+ω= lu , (4.25)

în care s-a notat cu valoarea efectivă a tensiunii de fază şi cu valoarea efectivă a tensiunii de linie la generator,

)g()g(f UU = )g(Ul

)g(f

)g( U3U =l . (4.26)

Se demonstrează astfel că tensiunile de linie la generator alcătuiesc sistem trifazat simetric,

⎪⎪

⎪⎪

π−π+α+ω=

π−π+α+ω=

π+α+ω=

)34

6tsin(U2

)32

6tsin(U2

)6tsin(U2

g)g(

TR

g)g(

ST

g)g(

RS

l

l

l

u

u

u

(4.27)

fiind defazate cu unghiul π/6 înaintea tensiunilor de fază. Similar, tensiunile de linie la receptor se scriu:

.0A0C u;; CA0C0BBC0B0AAB uu uuu uuu − (4.28) =−=−=

De exemplu: UANUAB

)29.4()6tsin(U2

)32tsin(U2)tsin(U2

r)r(

r)r(

fr)r(

fAB )t(

u

lπ+α+ω=

=π−α+ω−α+ω=

în care s-a notat cu valoarea efectivă a tensiunii de fază la receptor şi cu valoarea efectivă a tensiunii de linie la bornele receptorului,

)r()r(f UU =

UBC

UBN

)r(Ul

)r(f

)r(l U3U =

UCN

–UBN

ϕr π6

IR

IS

IT

C B

A

N

U (4.30)

CA

Fig. 4.9.

100

Page 101: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

În figura 4.9 este prezentată diagrama fazorială a tensiunilor şi curenţilor la receptorul conectat în stea. Prin conexiunea în stea a unui sistem trifazat echilibrat şi simetric, valoarea efectivă a curentului de linie este egală cu valoarea efectivă a curentului de fază, iar valoarea efectivă a tensiunii de linie la generator, respectiv la receptor, este de 3 ori mai mare decât valoarea efectivă a tensiunii de fază de la generator, respectiv de la receptor.

.IIU3U ff == ll , (4.31)

4.3.2. Conexiunea în triunghi a sistemelor trifazate

Receptor trifazat triunghi

Generator trifazat triunghi Linie trifazată

eR R iR A

uRS uAB

Zl,ϕl

eS iS S B

eT iT T C

uST uBCuTR

Zl,ϕl

Zl,ϕl

a)

iRS

iST

iTR

Zr,ϕr

Zr,ϕr

Zr,ϕr

uCA

iAB

iBC

iCA

Zg ,ϕg

Zg ,ϕg

Zg ,ϕg

uCA

Zl,ϕl

Zl,ϕl

Zl,ϕl

A

B S

R

uRS

uST

iRS

uAB

uBC

T

iAB

iR

iS

uTR

Zg ,ϕg

Zg ,ϕg

iBC

iCAiSTiTR

Generator trifazat în triunghi

Receptor trifazat în triunghiLinie trifazată

Zg ,ϕg

Zr,ϕrZr,ϕr

Zr,ϕr

b)

iT

C

Fig. 4.10.

Schema sistemului trifazat generator – linie – receptor în conexiunea triunghi este prezentată, aranjată în două moduri, în figura 4.10, a) şi b), în care s-au notat astfel:

iRS, iST, iTR = curenţii prin fazele generatorului – curenţii de fază la generator;

iAB, iBC, iCA = curenţii prin impedanţele receptorului – curenţii de fază la receptor;

iR, iS, iT = curenţii prin conductoarele liniei – curenţii de linie.

101

Page 102: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Se observă că fiecare curent de linie se compune din câte doi curenţi de fază de la generator sau de la receptor. Astfel, funcţie de curenţii de fază de la generator, curenţii de linie sunt:

TRSTTRSSTSTRRSR ;; iii iii iii −=−=−= (4.32) De exemplu:

=π−ϕ−α+ω−ϕ−α+ω= )34tsin(I2)tsin(I2 g

)g(fg

)g(fRi

)6

tsin(I2)6

tsin(I32 glg)g(

−ϕ−α+ω=π

−ϕ−α+ω= (4.33)

unde s-a notat cu valoarea efectivă a curentului de fază la generator şi cu )g()g(f II =

)g(fI3I =l valoarea efectivă a curentului linie.

Curenţii de linie alcătuiesc sistem trifazat simetric,

⎪⎪

⎪⎪

π−π−ϕ−α+ω=

π−π−ϕ−α+ω=

π−ϕ−α+ω=

)34

6tsin(I2

)32

6tsin(I2

)6tsin(I2

glT

glS

glR

)t(

)t(

)t(

i

i

i

, (4.34)

fiind defazaţi în urma curenţilor de fază cu –π/6 şi având valoarea efectivă de 3 ori mai mare ca valoarea efectivă a curenţilor de fază de la generator. Relaţiile dintre curenţii de linie şi curenţii prin fazele receptorului sunt:

.iii iii iii BCCATABBCSCAABR ;; −=−=−= (4.35)

Procedând în mod similar, rezultă şi în acest caz că valoarea efectivă a curenţilor de linie este de 3 ori mai mare ca valoarea efectivă a curenţilor de fază de la receptor,

)r(fl I3I = . (4.36)

Este evident că tensiunile de linie de la generatorul sau de la receptorul conectat în triunghi coincid cu tensiunile de fază, având valori efective egale:

.UU;UU )r(f

)r()g(f

)g( == ll (4.37) În figura 4.11 se prezintă diagrama fazorială a tensiunilor şi curenţilor la receptorul trifazat echilibrat alimentat cu tensiuni simetrice în conexiunea triunghi.

IAB

UAB

IRUBC

ICA

ϕr

π 6

IS

IT

IBC

–ICA

UCA

Prin conexiunea în triunghi a unui sistem trifazat simetric la generator, respectiv la receptor, valoarea efectivă a tensiunii de linie este egală cu cea a tensiunii de fază şi valoarea efectivă a curentului de linie este de 3 ori mai mare decât valoarea efectivă curentului de fază

ff I3IUU == ll , . (4.38) Fig. 4.11.

102

Page 103: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

4.4. ANALIZA CIRCUITELOR ELECTRICE LINIARE TRIFAZATE, SIMETRICE ŞI ECHILIBRATE ÎN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL

Se analizează sistemul electric liniar de transmisie trifazat, simetric şi echilibrat, generator – linie – receptor. Prin această analiză se urmăreşte determinarea tensiunilor şi curenţilor, cunoscând tensiunile electromotoare ale generatorului şi impedanţele interioare ale acestuia, liniei şi receptorului. Deoarece tensiunile aplicate liniei pot fi de la un generator sau din secundarul unui transformator electric, se va analiza sistemul constituit din linia trifazată echilibrată la care este conectat un receptor trifazat echilibrat cu impedanţele conectate în stea (stea cu fir neutru) sau în triunghi. La bornele de intrare ale liniei, tensiunile reţelei de alimentare sunt simetrice, sinusoidale.

4.4.1. Circuitul în conexiunea stea cu fir neutru

Se consideră circuitul constituit din linia trifazată echilibrată cu fir neutru, având impedanţele conductoarelor de fază Zl şi a firului neutru ZN, la care este legat un receptor trifazat echilibrat conectat în stea cu neutrul N accesibil, având impedanţele proprii Zr şi mutuale Zmr (fig. 4.12,a).

R Zl IR A Zr*

S Zl IS B Zr*

T Zl IT C Zr*

Zmr

Zmr

0

N

ZN IN N

UAB

UBC

UCA

Zmr

UT0

US0

R ZIR

S ZIS

T ZIT

0

US0

ZN IN

N

UT0

UN0

UTN

USN

URN

⇔UR0 UR0

a) b) Fig. 4.12.

La bornele de intrare ale liniei tensiunile de alimentare sunt date prin compo-nentele lor de fază simetrice:

.UaU;UaU;UU f0Sf2

0Sf0R === (4.39)

Prin aplicarea teoremei a II-a a lui Kirchhoff ochiurilor [ANBA] şi respectiv [BNCB], se obţin ecuaţiile:

SmrrRmrrTRmrSrTSmrRrAB I)ZZ(I)ZZ()II(ZIZ)II(ZIZU −−−=+−−++= (4.40) respectiv,

TmrrSmrrSRmrTrTRmrSrBC I)ZZ(I)ZZ()II(ZIZ)II(ZIZU −−−=+−−++= . (4.41)

Din aceste relaţii rezultă că receptorul trifazat stea cu cuplaje magnetice între impedanţele fazelor poate fi înlocuit cu un receptor stea fără cupaje magnetice, cu impedanţele echivalente

mrrre ZZZ −= . (4.42)

103

Page 104: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Se obţine schema echivalentă a sistemului din figura 4.12,b), în care:

.ZZZ re l += (4.43)

Curenţii: TSR I,I,I prin impedanţele Z şi curentul NI prin impedanţa NZ se calculează cu relaţiile:

.ZUI;T,S,R,Z

UIN

0NN

N ==α= αα (4.44)

În general, pentru un circuit în conexiunea stea ca cel din figura 4.13, curenţii R, S, T)(αI =α , pot fi scrişi sub forma:

)VV(YI N−= ααα (4.45) (R) YR

VR IR

(S) YS VS

IS (N)

(T) YT VT

IT

(0) YN V0

IN

unde: NV, R, S, T)(αV =α – potenţialele complexe ale bornelor;

R, S, T)(αZ1Y ==α

α – admitanţele complexe ale fazelor.

Aplicând teorema a I-a Kirchhoff şi legea lui ohm se obţine: )VV(YI 0NNNIII TSR −==++ , respectiv Fig. 4.13.

)VV(Y)YYY(VVY 0NNTSRNTTSVYVY SRR −=++−++ Expresia generală a potenţialului punctului neutru pentru un circuit în conexi-unea stea, numită şi formula lui Millman, rezultă:

NTSR

0NTTSSRRN YYYY

VYVYVYVYV ++++++= (4.45)

În cazul de nostru, circuitul fiind echilibrat, Z/1YYY TSR === , relaţia (4.45) devine

N

0NTSRN YY3

VY)VVV(YV ++++= , (4.46)

şi tensiunea (diferenţa de potenţial) dintre neutrul N al receptorului şi neutrul 0 al reţelei de alimentare, UN0, rezultă:

0YY3)UUU(Y

YY3VY3)VVV(YVVU

N

0T0S0R

N

0TSR0N0N =+

++=+−++=−= , (4.47)

deoarece tensiunile 0T0S0R U,U,U alcătuiesc sistem trifazat simetric, 0UUU 0T0S0R =++ . Aplicând teorema a II-a Kirchhoff ochiurilor [RN0R], [SN0S], [TN0T] ale circuitului din figura 4.12,b), se obţine:

.T,S,R,UUUU 00N0N =α=−= ααα (4.48) Aşadar, tensiunile de fază la receptor sunt egale cu tensiunile de fază ale reţelei de alimentare ( 0N UU αα = ), formând, prin urmare, şi ele un sistem simetric. Curenţii pe linie şi prin impedanţele receptorului rezultă din (4.44):

.0I;T,S,R,ZZZUI N

mrr

0 ==α−+= αα

l (4.49)

Tensiunile CNBNAN U,U,U la bornele impedanţelor receptorului (fig. 4.12,a), sunt egale cu căderile de tensiune corespunzătoare:

104

Page 105: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

⎪⎪

⎪⎪

−+−==

−+−==

−+−==

0Tmrr

mrrTreCN

0Smrr

mrrSreBN

0Rmrr

mrrRreAN

UZZZZZIZU

UZZZZZIZU

UZZZZZIZU

l

l

l

, (4.50)

iar căderile de tensiune pe impedanţele Zl ale conductoarelor de fază ale liniei pot fi calculate cu relaţiile:

R, S, T. α,UZZZZIZU 0

mrr=−+==∆ αα

l

lllα (4.51)

În concluzie, în regim echilibrat simetric, curentul prin firul neutru este nul, curenţii de linie (egali cu cei de fază), tensiunile de fază la receptor şi căderile de tensiune pe linie alcătuiesc sisteme simetrice. Diagrama fazorială pentru tensiuni şi curenţi se prezintă în figura 4.14,a).

Se observă că diagramele fazorilor tensiunilor şi curenţilor pentru fazele S şi T rezultă prin rotirea în sens orar (pentru un sistem de succesiune directă) a diagramei

fazorilor fazei R cu 32π , respectiv 3

4π .

Circuitul trifazat echilibrat, alimentat cu tensiuni simetrice, se poate analiza numai pentru una dintre faze şi, în consecinţă, schemele circuitelor trifazate se pot înlocui în acest regim cu scheme monofazice (fig. 4.14, b,c).

4.4.2. Circuitul în conexiunea stea fără fir neutru

R Zl IR A Zre

S Zl IS B Zre

T Zl IT C Zre

N

URS

UST

ZIR

ZIS

ZIT

N

URN

USN

UTN

a) b)

UTR

R

S

T

URS

UST UTR

UAN

UBN

UCN

Fig. 4.14. b)

Zl

RUR0

UAN∆UlR

0

ϕ

∆UlR

A NZr – Zmr

UAN

IR

0≡N

R

UR0

NZ

0≡N

UR0

R IR

AIRS

R

UBN

US0∆UlR

0≡N

T

UT0 IT

UCN

∆UlT

IS ∆UlR

IR UAN

UR0

ϕ

Fig. 4.15.

c)

a)

105

Page 106: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Punctul neutru N al receptorului nu este accesibil (fig. 4.15) şi tensiunile complexe ale reţelei de alimentare sunt date prin componentele lor de linie, STRS U,U şi

TRU , formând un sistem simetric:

lll UaU,UaU,UU TR2

STRS === (4.52) Curenţii TSR I,I,I din circuitul echivalent dat în figura 4.15,b), în care reZZZ += l

se determină cu relaţiile:

T,S,R;ZUI N =α= α

α . (4.53)

Deoarece circuitul nu are fir neutru şi prin urmare ∞=NZ , potenţialul complex NV al neutrului receptorului se obţine cu formula lui Millman, rel. (4.45), luând 0YN = ,

3VVVV TSR

N++= (4.54)

şi tensiunile de fază )T,S,R(U N =αα se calculează astfel:

3UUVVU

3UUVVU

3UUVVU

STTRNTTN

RSSTNSSN

TRRSNRRN

−=−=

−=−=

−=−=

(4.55)

Se verifică uşor că valoarea efectivă a tensiunilor de fază Uf este:

lll U3

1U|e|33U3

|a1|UUUU 6jTNSNRNf ==−====

π− , (4.56)

unde Ul este valoarea efectivă a tensiunilor de linie. Înlocuind tensiunile date de rel.(4.55) în (4.53), se obţin relaţiile de calcul ale curenţilor:

mrr

STTRR

mrr

RSSTS

mrr

TRRSR

ZZZUU

31I

ZZZUU

31I

ZZZUU

31I

−+−=

−+−=

−+−=

l

l

l

(4.57) UTR

π URScu valoarea efectivă

mrrTSR ZZZ

U331IIII −+====

l

l (4.58)

Tensiunile la bornele impedanţelor recep-torului sunt egale cu căderile de tensiune cores-punzătoare:

TmrrTreCN

SmrrSreBN

RmrrRreAN

I)ZZ(IZUI)ZZ(IZUI)ZZ(IZU

−==−==−==

(4.59)

iar căderile de tensiune pe conductoarele liniei au expresiile,

TSR IZU;IZU;IZU TSR ll ll ll =∆=∆=∆ . (4.60) Curenţii, tensiunile de fază şi căderile de tensiune pe linie alcătuiesc sisteme

simetrice. Diagrama fazorială a tensiunilor şi curenţilor este dată în figura 4.16.

UST

ϕ6

IR

ISURS – UTR

–UTR

IT

UTR – UST

UST – URS

URNUTN

USN

Fig. 4.16.

106

Page 107: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

4.4.3. Circuitul în conexiunea triunghi Se consideră circuitul format din linia trifazată echilibrată conectată la un receptor trifazat în triunghi, având impedanţele proprii ∆Z şi mutuale ∆mZ , fig. 4.17,a).

RZlIR A

SZlIS B

TZlIT C

URS

USTUTR

N

ZY

ZY

ZY R

Zl IR A

* S

Zl IS B

*

T Zl IT

C

*UAB

UBC

UCAURS

UST

Zm∆

Zm∆

Zm∆

Z∆

Z∆

Z∆

UTR

ICA

IBC

IAB

b) a) Fig. 4.17.

Receptorul trifazat conectat în triunghi cu elemente cuplate magnetic este echivalent cu un receptor în triunghi fără cuplaje magnetice, având impedanţele echivalente eZ∆ care se determină astfel:

)II(ZIZU)II(ZIZU)II(ZIZU

BCABmCACA

CAABmBCBC

CABCmABAB

++=++=++=

∆∆

∆∆

∆∆

(4.61)

Scăzând relaţiile două câte două, se obţine:

ABmCAmABCA

CAmBCmCABC

BCmABmBCAB

I)ZZ(I)ZZ(UUI)ZZ(I)ZZ(UUI)ZZ(I)ZZ(UU

⋅−−⋅−=−⋅−−⋅−=−⋅−−⋅−=−

∆∆∆∆

∆∆∆∆

∆∆∆∆

(4.62)

Prin identificare se deduce: ∆∆∆ −= me ZZZ (4.63)

Receptorul cu impedanţele eZ∆ necuplate magnetic, conectat în triunghi, se poate transfigura în receptorul echivalent cu impedanţele YZ conectate în stea:

)ZZ(31

3ZZ m

e∆∆

∆ −==Y (4.64)

Circuitul echivalent astfel obţinut este similar celui de la conexiunea stea fără fir neutru şi deci curenţii au expresii de forma:

.ZZUU

31I;ZZ

UU31I;ZZ

UU31I

Y

STTRT

Y

RSSTS

Y

TRRSR +

−=+−=+

−=lll

(4.65)

Pentru căderile de tensiune pe linii se obţin expresii de forma:

.IZU;IZU;IZU TSR TSR 1l 1l 1l =∆=∆=∆ (4.66)

Tensiunile de bornele receptorului pot fi calculate cu relaţiile:

107

Page 108: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

RT

TS

SR

UUUUUUUUUUUU

TRCA

STBC

RSAB

ll

ll

ll

∆+∆−=∆+∆−=∆+∆−=

(4.67)

iar pentru curenţii din impedanţele receptorului de sarcină – CABCAB I,I,I – se folosesc relaţiile:

e

CACA

e

BCBC

e

ABAB Z

UI;ZUI;Z

UI∆∆∆

=== (4.68)

Diagrama fazorială a circuitului trifazat în conexiunea triunghi, construită pe

baza relaţiilor de mai sus, se prezintă în figura 4.18.

UAB

UST

UTR

IR

IS

URS – UTR

–UTR

UTR – UST

UST – URS

URS

IT

UBC

UCA

IAB

–∆UlR∆UlS

IBC

ICA

Fig. 4.18.

4.4.4. Puteri în reţele trifazate echilibrate alimentate cu tensiuni simetrice

Se consideră receptorul trifazat echilibrat RT (fig. 4.19) alimentat cu un sistem

trifazat simetric de tensiuni sinusoidale: f0Tf2

0Sf0R UaU,UaU,UU === . Puterea instantanee la bornele circuitului

poate fi determinată aplicând unei suprafeţe închise care conţine în interior receptorul teorema energiei electromagnetice [10]. Se obţine astfel:

RT

IR

VR

IS

VS

IT

VT

V0

R

UT0

T

S

US0

UR0

I0

p = vRiR + vSiS + vTiT – v0i0 (4.69)

Potenţialele şi curenţii fiind sinusoidali, puterea complexă este:

∗∗∗∗ −++= 00TTSSRR IVIVIVIVS (4.70) , înlocuind IDeoarece TSR0 IIII ++= 0 se obţine:

Fig. 4.19. ∗∗∗ −+−+−= T0TS0SR0R I)VV(I)VV(I)VV(S respectiv,

∗∗∗ ++= T0TS0SR0R IUIUIUS (4.71) Întrucât şi curenţii formează sistem trifazat simetric, f0Tf

2SfR IaI,IaI,II === , înlocuind

tensiunile şi conjugaţii curenţilor complecşi în rel. (4.71) se obţine:

108

Page 109: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

jQPIU3I)a(UaI)a(UaIUS fffff2

f2

ff +==++= ∗∗∗∗∗∗ , (4.72)

unde s-a ţinut cont că: 1a,aa,a)a( 322 === ∗∗ . Dacă ϕ este unghiul de defazaj dintre tensiune şi curent pe fiecare fază, separând părţile reală şi imaginară ale puterii complexe, se obţin expresiile puterii activă P şi respectiv reactivă Q:

ϕ= cosIU3P ff , (4.73)

ϕ= sinIU3Q ff . (4.74)

Puterea aparentă este dată de modulul puterii complexe:

ffIU3S= (4.75)

Dacă receptorul este conectat în stea, relaţiile dintre curenţii şi tensiunile de linie şi cei de fază sunt: ff II,U3U == ll , iar expresiile puterilor funcţie de mărimile compuse (de linie) devin:

.IU3S;sinIU3Q;cosIU3P llllll =ϕ=ϕ= (4.76)

Dacă receptorul este conectat în triunghi, ff I3I,UU == ll şi înlocuind se obţin aceleaşi relaţii pentru puteri.

Se observă că pentru măsurarea puterii, de exemplu a puterii active, este suficient un singur wattmetru a cărei bobină de tensiune se montează între conductorul pe care este înseriată bobina de curent şi conductorul de nul (fig. 4.20,a).

Dacă neutrul receptorului nu este accesibil, se realizează un neutru artificial cu ajutorul a trei rezistoare de aceeaşi rezistenţă ca în figura 4.20,b).

Zs

R I *

Pw

a)

* U

S

RI*

Pw

P=3Pw

S

0

R R R

T

U *

Zs

0

T

b)

Fig. 4.20.

109

Page 110: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

4.5. CIRCUITELOR TRIFAZATE DEZECHILIBRATE ALIMENTATE CU TENSIUNI NESIMETRICE ÎN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL

Circuitele trifazate dezechilibrate au impedanţele complexe ale fazelor diferite.

Dezechilibrul poate fi accidental, ca urmare a unor defecte (scurtcircuite şi întreruperi), sau permanent, dacă cele trei faze sunt încărcate inegal.

Analiza circuitelor trifazate dezechilibrate se poate efectua, fie direct, cu oricare dintre metodele de calcul pentru reţelele de curent alternativ, fie indirect, cu metoda componentelor simetrice.

4.5.1. Analiza prin metoda directă a circuitelor trifazate dezechilibrate alimentate cu tensiuni nesimetrice

4.5.1.1. Circuitul în conexiunea stea cu fir neutru

Se consideră circuitul format din linia trifazată echilibrată cu fir neutru, având

impedanţele echivalente ale conductoarelor de fază Zl şi a firului neutru ZN, la care este conectat un receptor trifazat dezechilibrat cu impedanţele proprii CCBBAA ZZZ ≠≠ şi impedanţele mutuale CABCAB ZZZ ≠≠ (fig.4.21,a)

R Zl IR A ZAA*

S Zl IS B ZBB*

T Zl IT C ZCC*

0

N

ZN IN N

UAB

UBC

UCA

ZAB

ZBCZCA

UT0

US0

R ZR IR

S ZS IS

T ZT IT

0

US0

ZN IN

N

UT0

UN0

UTN

USN

URN

⇔UR0 UR0

a) b) Fig. 4.21.

La bornele de intrare ale liniei se aplică tensiunile de fază sinusoidale, nesimetrice: .U ,U ,U 0T 0S 0R

Receptorul conectat în stea cu elemente cuplate magnetic, se înlocuieşte cu un receptor în stea fără cuplaje magnetice, având impedanţele echivalente [4]:

ABBCCACC0C

CABCABBB0B

BCCAABAA0A

ZZZZZZZZZZZZZZZ

+−−=+−−=+−−=

(4.77)

Curenţii Iα (α = R, S, T) prin impedanţele echivalente 0ZZZ βα += l (β = A, B, C) şi curentul NI prin firul neutru se determină cu relaţiile:

N

0NN

N

ZUI;3,2,1,Z

UI ==α=α

αα , (4.78)

110

Page 111: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

în care tensiunile UαN se determină cu relaţiile

.T,S,R;UUU 0N0N =α−= αα (4.79)

Pentru potenţialul punctului neutru se utilizează relaţia Millman:

NTSR

0NTTSSRRN YYYY

VYVYVYVYV ++++++= (4.80)

în care: N

N Z1Y;Z

1Y ==α

α .

Tensiunea între punctul neutru al receptorului şi cel al generatorului rezultă:

NTSR

0TT0SS0RR

NTSR

0TT0SS0RR0N0N YYYY

UYUYUYYYYY

)VV(Y)VV(Y)VV(YVVU +++++=+++

−+−+−=−= . (4.81)

Înlocuind tensiunea UN0 în rel.(4.79) ale tensiunilor UαN şi apoi aceste tensiuni în rel. (4.78), se obţin expresiile curenţilor IR, IS, IT şi IN. Din expresia sa (1.81), ca şi din diagrama fazorială dată în figura 4.22, se constată că tensiunea UN0 este nenuă chiar şi pentru tensiuni simetrice Uα0 şi constituie deplasarea potenţialului neutrului sarcinii faţă de potenţialul neutrului reţelei de alimentare – prescurtat deplasarea neutrului sau nulului.

0 NUN0

UR0URN

USNUS0UTN

UT0

T S

R

Dacă impedanţa firului neutru NZ este foarte mică şi se poate considera ∞→NY , deplasarea neutrului este neglijabilă,

0Ulim 0NYN=

→∞. Fig. 4.22.

În reţelele cu fir neutru a cărui secţiune este suficient de mare pentru a asigura anularea tensiunii UN0, tensiunile UαN la bornele impedanţelor Zα sunt egale cu tensiunile reţelei Uα0:

R, S, T. ,UU 0N =α= αα (4.82)

În reţelele cu tensiuni simetrice, firul neutru asigură aplicarea acestor tensiuni la bornele impedanţelor conectate în stea ale receptorului dezechilibrat. Dacă impedanţa firului neutru NZ este foarte mare şi, la limită, 0YN → (firul neutru lipseşte), deplasarea neutrului UN0 poate fi mare. În lipsa firului neutru, tensiunile UαN aplicate receptorului pot fi mult diferite, unele fiind mai mari şi altele mai mici decât tensiunile reţelei Uα0. În consecinţă, impedanţele receptorului pot fi supuse la supratensiuni, punând în pericol instalaţiile.

4.5.1.2. Circuitul în conexiunea stea fără fir neutru

R Zl IR A ZAA*

S Zl IS B ZBB*

T

URS

UST Zl IT C ZCC*

NZAB

ZBCZCAUTR

ZR IR

ZS IS

R

S

T

URS

UST ZT IT

N

UTN

USN

URN

a) b) Fig. 4.23.

111

Page 112: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

În lipsa firului neutru 0YN = (fig. 4.23) şi tensiunea UN0 între neutrul sarcinii N şi neutrul 0 al reţelei de alimentare (deplasarea neutrului) este dată de relaţia:

TSR

0TT0SS0RR0N YYY

UYUYUYU ++++= (4.83)

Pentru tensiunile de fază se obţin relaţiile:

TSR

STSTRR0N0TTN

TSR

RSRSTT0N0SSN

TSR

TRTRSS0N0RRN

YYYUYUYUUU

YYYUYUYUUU

YYYUYUYUUU

++−=−=

++−=−=

++−=−=

(4.84)

Curenţii IR, IS, IT se calculează cu relaţiile ,T,S,R,ZUI N =α=

α

αα respectiv:

.YYYUYUY

Z1I;YYY

UYUYZ1I;YYY

UYUYZ1I

TSR

STSTRR

TT

TSR

RSRSTT

SS

TSR

TRTRSS

RR ++

−=++−=++

−= (4.85)

Dacă tensiunile de linie sunt simetrice:

l l l .UaU;UaU;UU AB2

ABAB === (4.86) Curenţii au expresiile:

( ) ( ) ( ) .UYYYYaaYYI;UYYY

YaYYI;UYYYYaYYI

TSR

S2

RTT

TSR

RTSS

TSR

TSRR l l l ++

−=++−=++

−= (4.87)

Curenţii pot constitui un sistem simetric dacă: .IaI;IaI RTR2

S == Înlocuind curenţii din rel. (4.87), se obţine relaţia:

0YYaYYaYY TR2

TSSR =++ (4.88) respectiv:

0ZZaZa TS2

R =++ (4.89)

Condiţia este satisfăcută pentru TSR ZZZ == – receptor echilibrat. Dacă se notează cu )T,S,R(,jXRZ =α+= ααα şi se separă din (4.89) părţile reală şi imaginară, rezultă:

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) .0XXX21RR2

3

,0XX23RR2

1R

,0jXRjXR23j2

1jXR23j2

1

TSRSR

SRSRT

TTSSRR

=+−−−

=−−+−

=+++⋅⎟⎠⎞⎜

⎝⎛ −−++⋅⎟

⎠⎞⎜

⎝⎛ +−

(4.90)

Relaţiile pot fi îndeplinite pentru mai multe valori ale lui Rα şi Xα. De exemplu dacă:

R3C;3

RL;3RX;3

RX;0X;0R;0R;RR TTTSRTSR ω=ω=−====== (4.91)

deşi receptorul este dezechilibrat, curenţii sunt simetrici. În schimb tensiunile , )R, S, T(IZU N =α= ααα nu sunt simetrice.

112

Page 113: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

4.5.1.3. Circuitul în conexiunea triunghi

Receptorul trifazat conectat în triunghi este dezechilibrat, cu admitanţele proprii )CA(

CAY)BC(BC

)AB(AB YY ≠≠

şi mutuale )AB(CA

)CA(BC

)BC(AB YYY ≠≠ (fig. 4.24,a).

La bornele de intrare ale liniei, tensiunile reţelei de alimentare sunt date prin componentele lor de linie nesimetrice:

R .eU TjTRTR

α= U;eUU;eUU STRS jSTST

jRSRS

αα == (4.92)

R Zl IR A

* S

Zl IS B

*

T

URS

UST

C

*

a) b)

RZR IR

SZS IS N

TZT IT

URS

USTUTR

)AB(ABY

RZlIR A

SZlIS B

TZlIT

C

UAB

UBC

URS

USTUTR

ZY

IBC

IAB

ICA

)BC(ABY

)CA(BCY

)AB(CAY

)BC(BCY ICA

IBC

IAB

CAY

BCY

ABY

)CA(CAY

Zl IT

UTR

Receptorul trifazat în triunghi cu elemente cuplate magnetic poate fi înlocuit cu un receptor echivalent triunghi cu elemente necuplate magnetic (fig. 4.24,b) cu admitanţele [4]:

Fig. 4.24. c)

)BC(AB

)BC(CA

)AB(CA

)CA(CACA

)AB(CA

)AB(BC

)CA(BC

)BC(BCBC

)CA(BC

)CA(AB

)BC(AB

)AB(ABAB

YYYYYYYYYYYYYYY

+−−=

+−−=

+−−=

(4.93)

Receptorul conectat în triunghi cu impedanţele CA

CABC

BCAB

AB y1Z;Y

1Z;Y1Z === , poate fi

înlocuit prin transfigurare cu receptorul conectat în stea cu:

.ZZZZZZ;ZZZ

ZZZ;ZZZZZZ

CABCAB

CABCC

CABCAB

BCABB

CABCAB

CAABA ++=++=++= (4.94)

Se obţine în final schema echivalentă a liniei cu receptorul conectat la borne (fig. 4.24,c) cu impedanţele:

.ZZZ;ZZZ;ZZZ CTBSAR lll +=+=+= (4.95)

S-a obţinut astfel un circuit trifazat dezechilibrat în conexiunea stea fără fir neutru pentru care curenţii se determină cu rel. (4.87) stabilite în paragraful anterior.

113

Page 114: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

4.5.2. Puteri în circuite trifazate dezechilibrate alimentate cu tensiuni nesimetrice

Se consideră receptorul trifazat dezechilibrat

RD cu neutrul accesibil sub tensiuni şi curenţi nesimetrici: .T,S,R;I,I,U N0 =ααα

IR

VR

IS

VS

IT

VT

V0

R

UT0

T

S

US0

UR0

I0

RD Puterea complexă S se calculează cu relaţia:

∗∗∗ ++= T0TS0SR0R IUIUIUS (4.96)

din care, prin separarea părţilor reală şi imaginară, se deduc expresiile puterilor activă şi respectiv, reactivă:

TT cosϕ0TSS0SRR0R IUcosIUcosIUP +ϕ+ϕ= (4.97) Fig. 4.25.

TT sinϕ0TSS0SRR0R IUsinIUsinIUQ +ϕ+ϕ= (4.98)

în care sunt unghiurile de defazaj între tensiunile de fază

TSR ,, ϕϕϕ

0T0S0R U,U,U şi curenţii corespunzători TSR I,I,I (fig. 4.26).

UT0US0

UR0

IR 0

IR

ϕT

IS

ϕS

ϕR

Pentru măsurarea puterilor sunt necesare trei aparate, respectiv trei echipamente, câte unul pentru măsurarea puterii pe fiecare fază (fig. 4.27,a).

Dacă nulul circuitului nu este accesibil, tensiunile reţelei de alimentare sunt date prin componentele lor de linie nesime-trice: .U,U,U TRSTRS Înlocuind în expresia puterii complexe S curentul ,III SRT −−= se obţine:

Fig. 4.26.

∗∗∗∗∗∗ +=−−+= SSTRRTS0TR0TS0SR0R IUIUIUIUIUIUS (4.99) iar puterile activă şi reactivă au expresiile următoare:

STSSTRTRRT cosIUcosIUP ϕ+ϕ= ; (4.100) STSSTRTRRT cosIUcosIUQ ϕ+ϕ= , (4.101)

în care ϕ şiϕ sunt respectiv defazajele dintre tensiunile RT ST STRT U,U şi curenţii RI , TI . Pentru măsurarea puterii active, se utilizează două wattmetre, cu bobinele de tensiune conectate între fazele R,T şi respectiv S,T şi cu bobinele de curent înseriate pe conductorii R şi respectiv T ca în figura 4.27,b).

RD

R I *

PR

a)

* U

S

RD

RI*

P1

S

T

I *

PS

* U

I PT

* U

*

P = PR + PS + PT

I*

P2

P = P1 + P2

U *

U *

0

T

b)Fig. 4.27.

114

Page 115: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

4.6. ANALIZA CIRCUITELOR TRIFAZATE DEZECHILIBRATE PRIN METODA COMPONENTELOR SIMETRICE

4.6.1. Metoda componentelor simetrice

Această metodă constă în descompunerea unui sistem trifazat nesimetric în trei

sisteme simetrice, numite componente simetrice şi apoi în suprapunerea regimurilor de funcţionare produse de fiecare sistem simetric în parte. Metoda se poate aplica deci numai circuitelor electrice liniare, unde este valabil principiul suprapunerii efectelor.

Metoda se bazează pe teorema Stokvis–Fortescue conform căreia un sistem trifazat nesimetric de mărimi sinusoidale se descompune în trei sisteme de mărimi sinusoidale: un sistem simetric de succesiune directă, în care fiecare mărime este defa-zată înaintea celei care îi succede 32π ; un sistem simetric de succesiune inversă, în care fiecare mărime este defazată în urma celei care îi succede cu 32π ; un sistem omopolar, în care mărimile au amplitudini egale şi sunt în fază.

Fie sistemul trifazat nesimetric dat de mărimile

⎪⎩

⎪⎨⎧

γ+ω=γ+ω=γ+ω=

)tsin(Y2)t(y)tsin(Y2)t(y

)tsin(Y2)t(y

333

222

111

, (4.102)

cu reprezentarea în complex: 321 j

33j

22j

11 eYY,eYY,eYY γγγ === . (4.103)

Sistemul nesimetric se descompune în trei sisteme simetrice (fig. 4.28):

- sistemul simetric de succesiune directă

dd3d2

d2dd1 YaY;YaY;YY === ; (4.104)

- sistemul simetric de succesiune inversă

i2

i3ii2ii1 YaY;YaY;YY === ; (4.105)

- sistemul omopolar

hh3hh2hh1 YY;YY;YY === . (4.106)

= d1Y

d3Y

0d

d2Y2Y

3Y

1Y 0

h3h2h1 Y,Y,Y

i1Y

i3Y

0i

i2Y

sim rsSistemuletric inve

++

0h

Sistemul omopolar

Sistemul nesimetric

Sistemulsimetric direct

Fig. 4.28.

115

Page 116: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

În conformitate cu teorema Stokvis-Fortescue, relaţiile dintre componentele corespunzătoare sistemului nesimetric şi cele ale sistemelor simetrice sunt:

⎪⎩

⎪⎨⎧

++=++=++=

h3i3d33

h2i2d22

h1i1d11

YYYYYYYY

YYYY (4.107)

respectiv, ⎪⎩

⎪⎨⎧

++=++=

++=

hi2

d3

hid2

2

hid1

YYaYaYYYaYaY

YYYY. (4.108)

Deoarece determinantul ultimului sistem este diferit de zero:

0j33aa1aa1111

2

2 ≠==∆ (4.109)

această descompunere este unică şi totdeauna posibilă. Mărimile fundamentale id Y,Y şi hY se numesc respectiv componenta directă,

componenta inversă şi componenta omopolară. Aşadar, cele trei sisteme de componente simetrice sunt:

dd2

d Ya,Ya,Y – sistemul direct;

i2

ii Ya,Ya,Y – sistemul invers;

hhh Y,Y,Y – sistemul omopolar.

Rezolvând invers sistemul de ecuaţii (4.108), se obţine:

( )

( )

( )⎪⎪

⎪⎪

++=

++=

++=

321h

322

1i

32

21d

YYY31Y

YaYaY31Y

YaYaY31Y

(4.110)

Pe baza acestor relaţii componentele simetrice se pot determina prin construcţie grafică ca în exemplul din figura 4.29.

Yd 3Yd

Y1

aY2

a2Y3

Y3

Y2 3Yh

Yh

Y3 Y2 aY3 a2Y2

Yi

0

Fig. 4.29.

116

Page 117: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

4.6.2. Proprietăţi ale componentelor simetrice ale tensiunilor şi curenţilor

Se consideră 321 Y,Y,Y fazorii complecşi ai mărimilor simple – de exemplu,

tensiunile de fază, cărora le corespund componentele simetrice .Y,Y,Y fhfifd Fazorii complecşi 312312 Y,Y,Y ai mărimilor compuse – de exemplu, tensiunile

de linie, definiţi de relaţiile

133132232112 YYY;YYY;YYY −=−=−= , (4.111)

au componentele simetrice hid Y,Y,Y lll care se calculează astfel:

[ ]

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( )

( ) ( ) ( )[ ]

( ) .0)YYYYYY(YYY31Y

;Ye3YYaYYaYY31YaYaY3

1Y

;Ye3Y21j2

3323j2

11Ya1

Yaa1aa1Yaaaaa1Yaaaaa1[31

)YYaYa(aa)YYaYa(1a)YYY(a1[31

]Y)aa(Y)1a(Y)a1[(31)YY(a)YY(aYY3

1)YaYaY(31Y

133221312312h

fi6

13322

2131232

12i

fd6j

fdfd2

fh22

fi3422

fd23232

fhfi2

fd2

fhfifd2

fhfifd2

32

212

132

3221312

2312d

=−+−+−=++=

=−+−+−=++=

=⎟⎠⎞⎜

⎝⎛ +=⎟

⎠⎞⎜

⎝⎛ ++=−=

=−+−+−+−+−+−+−+−+−=

=++−+++−+++−=

=−+−+−=−+−+−=++=

π−

π

l

l

l

Aşadar, componentele simetrice ale mărimilor de linie sunt date de relaţiile:

0Y;eY3Y;eY3Y hj

fiij

fdd66 ===ππ −

lll (4.112)

şi deci, în modul, au valorile .0Y;Y3Y;Y3Y hfiifdd === lll (4.113)

Din aceste relaţii se deduc următoarele proprietăţi ale componentelor simetrice de tensiune şi de curent:

1) Componentele tensiunilor şi curenţilor de linie directe şi inverse sunt de 3 ori mai mari decât componentele tensiunilor şi curenţilor de fază, directe şi inverse:

.I3I;I3I;U3U;U3U

fiifdd

fiifdd

====

ll

ll (4.114)

2) Într-un sistem de transmisie trifazat fără fir neutru (IN = 0), curenţii de linie I1,

I2, I3 nu conţin componentă omopolară:

( ) 0I31III3

1I N321 ==++=lh . (4.115)

3) Într-un sistem de transmisie trifazat cu fir neutru, curentul IN prin firul neutru conţine numai componenta omopolară:

lhI3IN = . (4.116)

4) Tensiunile de linie 312312 U,U,U nu conţin componenta omopolară:

( 0UUU31U 312312 =++=lh ) . (4.117)

117

Page 118: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Nesimetria unui sistem trifazat, ,Y,Y,Y 321 se apreciază prin parametrii:

a) gradul de disimetrie – definit prin raportul valorilor efective ale compo-nentelor inversă şi respectiv directă,

d

ii Y

Y=ε ; (4.118)

b) gradul de asimetrie – definit prin raportul valorilor efective ale componen-telor omopolară şi respectiv directă,

d

hh Y

Y=ε . (4.119)

În practică, un sistem trifazat se consideră simetric dacă valorile acestor doi parametri sunt mai mici de 5% . )05,0,( hi ≤εε

4.6.3. Analiza circuitelor trifazate echilibrate alimentate cu tensiuni nesimetrice prin metoda componentelor simetrice

Analiza regimurilor nesimetrice din circuitele trifazate liniare cu metoda

componentelor simetrice se face pe baza teoremei superpoziţiei astfel: se consideră separat regimurile stabilite de componentele directe, inverse şi omopolare ale tensiunilor şi apoi se suprapun regimurile corespunzătoare.

4.6.3.1. Impedanţe statice şi dinamice

Se consideră cazul general al unui circuit trifazat echilibrat al unei maşini

electrice. La o maşină rotativă simetrică, impedanţele de cuplaj magnetic nu satisfac relaţiile de reciprocitate, ele depinzând de poziţia circuitelor faţă de sensul de mişcare al rotorului (fig. 4.30):

13m32m21mm31m23m12m ZZZZZZZZ // /

m ===≠=== (4.120) Relaţiile dintre curenţi şi tensiuni sunt:

A

UA

Z *

UB

Z *

Zm

UC

Fig. 4.30.

Z * C

B

IC

IA

IB

Zm

Zm Zm

Zm

Zm

CBmAmC

CmBAmB

CmBmAA

IZIZIZUIZIZIZUIZIZIZU

///

///

///

++=

++=

++=

(4.121)

Printr-un calcul simplu se arată că între componentele simetrice ale tensiunilor şi curenţilor există relaţiile:

hhhiiiddd IZU;IZU;IZU === , (4.122) în care mărimile

///

///

///

mmh

m2

mi

mm2

d

ZZZZZaZaZZZaZaZZ

++=

++=

++=

(4.123)

sunt impedanţele complexe dinamice directă, inversă şi omopolară.

118

Page 119: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Pe baza relaţiilor (4.123) schemei circuitului maşinii din figura 4.30 îi corespund schemele echivalente fără elemente cuplate magnetic din figura 4.31.

Ad

Ud

a2Ud

Zd Bd a2Id

aUd

Zd Cd aId

Zd Id Ah

Uh

Uh

Zh Ih

Ud

Zh Ih

Zh Ih Ai

Ui

aUi

ZiaIiBi

a2Ui

Zia2IiCi

ZiIi

Bh+ +

Ch

Fig. 4.31.

În cazul circuitelor statice (fără mişcare), impedanţele de cuplaj magnetic sunt egale, mmm ZZZ /// == şi din sistemul (4.123) rezultă:

mh

mid

Z2ZZZZZZ

+=−==

(4.124)

şi se numesc impedanţe complexe statice directă, inversă şi respectiv omopolară. Circuitele echilibrate fără impedanţe de cuplaj au impedanţele directă, inversă şi

omopolară egale:

ZZZZ idh === (4.125)

4.6.3.2. Receptorul trifazat echilibrat conectat în stea cu fir neutru

IiZi

a2Ii

Ui

Ri

Zi

Zi

0i

Ni

Ii+a2Ii+aIi = 0

Si

Ti

aUi

a2Ui

aIi

ZN

Rh Ih Zh

Sh Ih

Th

Uh Zh

Zh

Nh

Uh

3Ih

Ih

0h

Uh

ZN

R IR Z*

S IS *

T IT *

N UR0

Z

Z

0

UT0

US0

IN ZN

Id Zd

a2Id Nd

Ud

Rd

Zd

Zd

0d

aUd

Id+a2Id+aId = 0b)

Td

Sd

aId

a2Ud

ZN

+= +

d) c) a)

Fig. 4.32. Receptor trifazat echilibrat în stea cu fir neutru: a) regimul nesimetric; b) regimul simetric direct; c) regimul simetric invers; d) regimul omopolar.

Impedanţele directă, inversă şi omopolară sunt date de relaţiile deduse anterior funcţie de natura elementelor (statice sau dinamice) şi de existenţa cuplajelor magnetice. În regimurile simetrice direct şi invers (fig.4.32,b,c), componentele curenţilor dI şi iI prin impedanţele primei faze se determină cu relaţiile

i

ii

d

dd Z

UI;ZUI == , (4.126)

iar prin firul neutru curenţii sunt nuli.

119

Page 120: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Prin impedanţele celorlalte două faze, curenţii se obţin multiplicând pe dI şi iI cu a2, respectiv cu a. Prin urmare, pentru regimurile simetrice, este suficient să se calculeze curenţii numai pentru una din faze. Se pot astfel folosi schemele monofazate prezentate în figura 4.33.

SMh 3ZN

Zh

0h

Uh

Nh Ih Rh

SMd

Zd

0d

Ud

Nd Id Rd

SMi

Zi

0i

Ui

Ni Ii Ri

b) c)a)Fig. 4.34. Schemele monofazate pentru regimurile simetrice: a) schema monofazată pentru regimul simetric direct (SMd); b) schema monofazată pentru regimul simetric

invers (SMi); c) schema monofazată pentru regimul omopolar (SMh).

În regim simetric omopolar (fig. 4.33,d), componenta hI se deduce aplicând teorema II Kirchhoff circuitului [RhNh0hRh]:

Nh

hhhNhhh Z3Z

UIIZ3IZU +=⇒+= . (4.127)

Pe baza acestei relaţii se realizează schema monofazată SMh corespunzătoare regimului omopolar, prezentată în figura 4.34,c).

Având componentele simetrice hid I,I,I , se calculează curenţii TSR I,I,I cu relaţiile de forma (4.108), respectiv

⎪⎩

⎪⎨⎧

++=++=

++=

hi2

dT

hid2

S

hidR

IIaIaIIIaIaI

IIII

(4.128)

şi curentul prin firul neutru, IN = 3Ih .

4.6.3.3. Receptorul trifazat echilibrat conectat în stea fără fir neutru

R IR Z*

S IS * Z

T

N

IT * Z

URS

USTUTR

IdZd

a2Id

aUld

Rd

Zd

b)

aId

Zd

Uld

Td

Sd

a2Uld

Nd

c)

Ii Zi

a2Ii

Ri

a2Uli

aIi

Zi

Zi Uli

Si

Ti

aUli

Ni = +

a)

SMd

0d

Ud

NdZd Ni Ri

Ii

Ui

0i

Zi

SMi

d) e)

Id Rd

Fig. 4.35. Receptorul trifazat echilibrat în stea fără fir neutru: a) regimul nesimetric; b) regimul simetric direct; c) regimul simetric invers; d) schema monofazată pentru regimul

simetric direct (SMd); e) schema monofazată pentru regimul simetric invers. (SMi);

120

Page 121: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Se dau tensiunile de alimentare prin componentele lor de linie nesimetrice TSSTRS U,U,U (fig. 4.35,a), având componentele simetrice directă dUl şi inversă iUl ,

componenta omopolară hU l fiind nulă, aşa cum s-a demonstrat în paragraful 4.6.2. În regim simetric direct (fig. 4.35,b), componenta directă dI se obţine aplicând

teorema a II-a Kirchhoff circuitului [RdNdSdRd]:

( ) d2d

dd2

dddd Za1UIIaZIZU−

=⇒−= ll . (4.129)

Similar, pentru regimul simetric invers (fig. 4.35,c), se obţine:

( ) i

ii Za1

UI −= l . (4.130)

Notând cu ,UU,UU fiifdd == componentele simetrice ale tensiunilor de fază corespunzătoare tensiunilor de linie, din rel. (4.129) şi (4.130) rezultă:

d

i

d6ji

d

ii

d

d

d6jd

d

dd

ZU

Ze3

UZ2

1j233UI

ZU

Ze3

UZ2

1j233UI

==⎟⎠⎞⎜

⎝⎛ −

=

==⎟⎠⎞⎜

⎝⎛ +

=

π−

π

ll

ll

(4.131)

Schemele monofazice pentru regimurile simetrice direct (SMd) şi respectiv invers (SMi) sunt prezentate în figura 4.35, d), respectiv e).

4.6.4. Analiza circuitelor trifazate dezechilibrate prin metoda componentelor simetrice

4.6.4.1. Principii generale Un sistem simetric de tensiuni aplicat unui circuit trifazat dezechilibrat stabileşte

curenţi nesimetrici. Componentele simetrice de succesiune directă, inversă şi omopolară nu sunt independente şi relaţiile dintre ele fiind complicate nu se pot stabili scheme monofazate SMd, SMi, SMh ca în cazul circuitelor echilibrate.

În general, dezechilibrul reţelelor nu este total, fiind posibilă separarea părţilor echilibrate şi dezechilibrate. De exemplu, avariile de întrerupere a fazelor sau de scurt-circuitare a acestora, cu sau fără arc electric, monofazate sau trifazate, pot fi modelate prin elemente trifazate dezechilibrate, conectate la reţeaua echilibrată.

Pentru ilustrarea acestor situaţii se consideră o reţea trifazată conţinând, în afară de partea echilibrată Re, un element trifazat dezechilibrat fără cuplaje magnetice cu impedanţele TSR Z,Z,Z conectate în stea sau în triunghi (fig. 4.36). Notând cu TSR U,U,U tensiu-nile şi cu TISR ,I,I curenţii, ecuaţiile elementului de circuit sunt:

IR

UR

IT IS

US

ZR ZS ZT Re

UT

.IZU;IZU;IZU TTTSSSRRR === (4.132) Fig. 4.36.

121

Page 122: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Dacă se înlocuiesc tensiunile şi curenţii în funcţie de componentele lor simetrice, se obţine:

( ) ( )

( ) ( ) ( )[ ]

( ) ( ) ( )[ ].IZaZaZIZaZaZIZZZ31

IIaIaZaIIaIaZaIIIZ31

IZaIZaIZ31UaUaU3

1U

hT2

SRiTS2

RdSTR

hi2

dT2

hid2

ShidR

TT2

SSRRT2

SRd

++++++++=

=++++++++=

=++=++=

În acelaşi mod se stabilesc relaţiile pentru componentele inversă şi omopolară ale tensiunilor. Prin analogie cu componentele simetrice, se notează cu şi următoarele impedanţe de calcul:

id,ξξ hξ

( 32

21d ZaZaZ31 ++=ξ ) – impedanţa directă

( 322

1i ZaZaZ31 ++=ξ ) – impedanţa inversă

( 321h ZZZ31 ++=ξ ) – impedanţa omopolară (4.133)

Pentru componentele simetrice ale tensiunilor se obţin ecuaţiile:

hhiddih

hiihddi

hdiidhd

IIIUIIIUIIIU

ξ+ξ+ξ=ξ+ξ+ξ=ξ+ξ+ξ=

(4.134)

Pentru partea echilibrată a reţelei (Re) schemele SMd, SMi, SMh se pot construi, fie ca dipoli echivalenţi Thèvenin (fig. 4.37)

Id

Ed0

ZABd

(Rd)

(0d)

Ud

Ii

Ei0

ZABi

(Ri)

(0i)

Ui

Ih

Eh0

ZABh

(Rh)

(0h)

Uh

Fig. 4.37.

cu ecuaţiile: ,IZUE;IZUE;IZUE hABhh0h iABii0i dABdd0d =−=−=− (4.135)

fie ca dipoli Norton (fig. 4.38)

YABdIgd

Id

Ud

(0d)

(Rd)

YABiIgi

Ii

Ui

(0i)

(Ri)

YABhIgh

Ih

Uh

(0h)

(Rh)

Fig. 4.38.

122

Page 123: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

cu ecuaţiile: .UYII;UYII;UYII hABhhgh iABiigi dABddgd =−=−=− (4.136)

S-au notat cu: – 000 hid E,E,E = componentele simetrice ale t.e.m. în gol; – ghgigd I,I,I = componentele simetrice ale injecţiilor de curent;

– ABhABiABd Z,Z,Z , respectiv ABhABiABd Y,Y,Y = impedanţele, respectiv admitan-ţele reţelelor pasivizate SMd, SMi, SMh. Cu ecuaţiile (4.134) şi (4.135) sau (4.136) se pot determina componentele simetrice ale tensiunilor şi curenţilor şi deci necunoscutele 321321 I,I,I,U,U,U .

4.6.4.2. Studiul regimurilor de avarie ale reţelelor trifazate cu metoda componentelor simetrice

Principalele avarii în reţelele electrice trifazate care produc regimuri de funcţionare nesimetrică sunt întreruperile şi scurtcircuitele.

Întreruperile pot fi monofazate, bifazate sau trifazate şi se modelează prin elemente trifazate cu impedanţe statice longitudinale de valori infinite sau nule (fig. 4.39). Acest dezechilibru se numeşte dezechilibru longitudinal.

R

S

T

R S T

RS T T

RS

ZR=∞

ZS=0

ZT=0

R

S

T

ZR=∞

ZS=∞

ZT=0

R

S

T

Fig. 4.39. Modelarea avariilor cu întreruperi: a) monofazate; b) bifazate; c) trifazate. a)

ZT=∞

ZS=∞

ZR=∞

b) c)

Scurtcircuitele pot fi: monofazate – între o fază şi pământ, bifazate – între două faze, cu sau fără punere la pământ, trifazate, cu sau fără punere la pământ. Modelarea scurtcircuitelor se realizează cu impedanţe statice transversale (dezechilibru transversal) de valori nule sau infinite. Scurtcircuitele pot avea impedanţa nulă – scurtcircuit net – sau impedanţa arcului – scurtcircuit cu arc (fig. 4.40, fig. 4.41). R S T

R S T

0

Z R =

0

Z s =∞

Z s =∞

0

RST

RST

0

Z R =

0

Z s =

0

Z s =∞

0

a) b)

Fig. 4.40. Modelarea avariilor cu scurtcircuit: a) monofazat; b) bifazat fără (cu) punere la pământ.

123

Page 124: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

În continuare se consideră câteva exemple de studiu a avariilor în reţelele electrice cu ajutorul componentelor simetrice.

Scurtcircuit pe faza 1 cu întreruperea fazelor 2 şi 3.

Se consideră scurtcircuitul monofazat la bornele unui generator trifazat cu tensiunile electromotoare simetrice 0EE,EE hid === şi cu impedanţele dinamice id Z,Z şi hZ , acesta reprezentând partea echilibrată a reţelei Re (fig. 4.42).

Dacă scurtcircuitul este net, acest defect se modelează cu impedan-ţele transversale: ∞=== TSR ZZ;0Z .

La locul defectului se pot scrie următoarele ecuaţii:

.0II;0U TSR === (4.137)

Chiar dacă fizic fazele S şi T nu sunt întrerupte, producerea unui scurt-circuit pe faza R duce la creşterea puternică a curentului pe această fază şi la micşorarea curenţilor pe fazele S şi T, aceştia putând fi neglijaţi.

Dacă scurtcircuitul este cu arc electric, impedanţa de modelare RZ este egală cu impedanţa arcului, aR ZZ = (fig. 4.43) şi ecuaţiile la locul defectului devin:

.II;0II;IZU scRTSRaR ==== (4.138)

Acestor ecuaţii le corespund următoarele ecuaţii în componente simetrice:

0IIaIaIIaIa)III(ZUUU

hi2

dhid2

hidahid

=++=++++=++

(4.139)

Din ultima ecuaţie rezultă:

hid III == , (4.140) şi

hRscdahid I3II;IZ3UUU ===++ . (4.141)

Fig. 4.41. Modelarea avariilor cu scurtcircuit: a) trifazat fără (cu) punere la pământ; b) monofazat cu arc.

a) b)

R S T

0

Z R =

0

Z s =

0

Z s =

0

RRST

0

ST

0

Z R =

Z a

Z s =∞

Z s =∞

R S T

0

Ea

R

S

T

E

a2E

UR US UT

IT

IS

IR Re

Fig. 4.42.

E R

EaS a2E

T

US U UR T

IT

IS

IR

Za

Isc

Re

Fig. 4.43.

124

Page 125: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Schemele monofazate de succesiune directă SMd, inversă SMi şi omopolară SMh se pot conecta astfel încât să satisfacă aceste relaţii ca în figura 4.44. Curentul prin reţeaua monofazată astfel obţinută este

ahid

dhid Z3ZZZ

EIII +++=== , (4.142)

iar relaţia de calcul a curentului de scurtcircuit rezultă:

ahidsc Z3ZZZ

E3I +++= . (4.143) Ed Z

Pentru determinarea tensiunilor se determină mai întâi componentele simetrice ale acestor tensiuni:

.IZU; hhhIZU;IZEU iiidddd −=−=−= (4.144)

Tensiunile rezultă:

⎪⎪⎪

⎪⎪⎪

+++−=++=

+++−=++=

+==++=

ZZZ)aa(UUaUaU

ZZZ)aa(UUaUaU

ZZIZ3UUUU

id

i2

hi2

dT

id

i2

hid2

S

dhahidR

+−

+−

++

EZ3ZZ)1a(

EZ3ZZ)1a(

Z3ZEZ3

ah

h

ah

h2

ahi

a

(4.145)

Pentru a limita sau eventual chiar anula curentul de scurtcircuit Isc, unica posibi-litate practică constă în creşterea până la valori infinite a impedanţei omopolare .Z h Modificarea impedanţelor dZ sau iZ ar atrage după sine modificarea corespunzătoare a curenţilor pe fazele S şi T la funcţionarea în sarcină a generatorului. Cum numai componentele omopolare ale curenţilor se închid prin pământ la neutrul generatorului, curentul poate fi limitat introducând între neutrul generatorului şi pământ o impedanţă, de obicei o bobină, numită bobină de stingere, calculată astfel încât curenţii de scurtcircuit să fie limitaţi la valori nepericuloase.

Scurtcircuit net pe fazele 2, 3 cu întreruperea fazei 1.

Reţeaua electrică se compune din partea echilibrată Re (generatorul trifazat) şi din elementul trifazat dezechilibrat care modelează defectul cu impedanţele: ∞=1Z ,

∞=== N32 Z,0ZZ , aşa cum se poate vedea în figura 4.45. Ecuaţiile la locul defectului sunt:

,II;0I;UU TSRTS −=== (4.146)

care, în componente simetrice, se scriu:

.IIaIaII

;UUaUa

hi2

dni

hi2

d

−−−=+

++

aIa;0III

UUaUa

d2

nid

hid2

+=++

=++

(4.147) Din aceste ecuaţii rezultă:

Ud

Id d

SMd

Ui

Ii Zi

SMi

Uh

Ih Zh

Id = Ii = Ih

3Za

SMh

Fig. 4.44.

E R

a2E IS

IR

Z R =

∞ aE

Z S =

0

Z T =

0

ZN = ∞

IT T

S

US = UT

Re

UR

Fig. 4.45.

125

Page 126: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

.II;0I;0U;UU idhhid −==== (4.148) E

Pe baza acestor relaţii, schema echivalentă monofazată în componente simetrice a scurtcir-cuitului bifazat fără punere la pământ este cea din fig. 4.46. Din această schemă se determină componentele simetrice ale curenţilor şi tensiu-nilor:

.EZZZIZEUU;IZZ

EIid

iddidi

idd +=−==−=+= (4.149)

Curentul de scurtcircuit rezultă:

id

2

id2

TSsc ZZE)aa(IaIaIII +

−=+=−== . (4.150)

Tensiunile la locul defectului sunt:

.ZZEZUU)aa(UaUaUU

;ZZEZ2IZ2UUU

id

idd

2id

2TS

id

idiidR

+−=−=+=+==

+==+= (4.151)

Scurtcircuitul trifazat (cu sau fără punere la pământ).

Dacă într-o reţea simetrică se produce un scurtcircuit trifazat, regimul este echilibrat (fig. 4.47), ecuaţiile la locul defectului fiind:

0UUU TSR === . (4.152)

Prin urmare şi componentele simetrice ale tensiunilor sunt de asemenea nule:

0UUU idh === . (4.153)

Schema monofazată pentru com-ponentele simetrice se dă în figura 4.48. Numai componenta directă a curentului este nenulă:

ZEId = (4.154)

Pentru curenţii de scurtcircuit rezultă relaţiile:

.ZEaIaI

;ZEaIaI

;ZEII

ddT

d

2d

2S

ddR

==

==

==

(4.155)

Ud = Ui

Id Zd Zi Ii

SMi SMd

Fig. 4.46.

R

E dZ dI

Fig. 4.48.

EaS

T

E

a2E

UR

=0

IT

IS

IR U

T=

0 U

S=

0 Re

Fig. 4.47.

126

Page 127: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

4.6.5. Calculul puterilor în circuite trifazate cu ajutorul componentelor simetrice

Puterea complexă a unei reţele trifazate dezechilibrate în regim nesimetric are

expresia: .IUIUIUS *

T0T*S0S

*R0R ++= (4.156)

Înlocuind tensiunile cu expresiile lor în funcţie de componentele simetrice

fhfi2

fd0Tfhfifd2

0Sfhfifd0R UUaUaU;UUaUaU;UUUU ++=++=++= ,

şi grupând după aceste componente, se obţine:

( ) ( ) ( ),IU3IU3IU3S

,IIIUIaIaIUIaIaIUS*fhfh

*fifi

*fdfd

*T

*S

*Rfh

*T

2*S

*Rfi

*T

*S

2*Rfd

++=

++++++++= (4.157)

în care s-a ţinut seama de relaţiile ( ) .aa;aa 22 == ∗∗ Separând părţile reală şi imaginară, se deduc expresiile puterilor activă P şi

reactivă Q în funcţie de componentele simetrice ale tensiunilor şi curenţilor:

,sinIU3sinIU3sinIU3Q;cosIU3cosIU3cosIU3P

hfhfhififidfdfd

hfhfhififidfdfd

ϕ+ϕ+ϕ=

ϕ+ϕ+ϕ= (4.158)

în care sunt defazajele dintre componentele simetrice ale tensiunilor şi cele ale curenţilor. Nu este posibilă stabilirea unei expresii similare pentru puterea aparentă.

hid ,, ϕϕϕ

4.6.6. Filtre pentru componente simetrice

Sunt circuite prevăzute cu borne de intrare la care se aplică mărimile nesimetrice

şi cu borne de ieşire la care se obţin componentele lor simetrice. Ele servesc pentru măsurarea componentelor simetrice precum şi pentru detectarea şi protejarea împotriva regimurilor de avarie.

Filtrul pentru componenta omoplară de tensiune

Filtru pentru componenta omopo-lară a tensiunilor se compune din trei transformatoare monofazate de tensiune identice, cu înfăşurările primare conectate între fiecare conductor de fază şi firul neutru (nul) şi cu înfăşurările secundare legate în serie la voltmetrul V (fig. 4.49).

RST0

UR0 UR0 UR0

Tensiunea la bornele voltmetrului V este dată de relaţia UR0/ku UR0/ku UR0/ku

( ) hu

0T0S0Ru

Uk3UUUk

1U =++= V, (4.159)

în care: ku este raportul de transformare al transformatoarelor de tensiune, iar Uh este valoarea efectivă a componentei omopolare a tensiunilor de fază.

Fig. 4.49.

127

Page 128: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Filtrul pentru componenta omopolară de curent. Se compune din trei transformatoare de curent identice TI1, TI2, TI3, cu înfăşu-

rările primare conectate în serie pe fiecare conductor de fază şi cu înfăşurările secundare legate în paralel la un ampermetru A (fig. 4.50).

Curentul prin ampermetru rezultă:

( ) hi

TSRi

Ik3IIIk

1I =++= , (4.160)

în care: ki – raportul de transformare a transfor-matoarelor de curent;

Ih – valoarea efectivă a componentei omopolare a curenţilor.

Filtrul pentru componentele directă şi inversă ale tensiunilor de linie. Conţine impedanţele Z1 şi Z2 conectate în serie între fazele R şi S şi impedanţele

Z3 şi Z4 conectate între fazele S şi T ca în figura 4.51. Tensiunea în gol UAB0 între bornele

de ieşire A şi B este:

ST43

3RS

21

20AB UZZ

ZUZZZU +++= . (4.161)

Tensiunile de linie, având compo-nenta omopolară nulă, se poate scrie,

lild UaU +lild aU;UUU 2STRS =+=

şi ecuaţia devine:

lild UZZZaZZ

ZUZZZaZZ

ZU43

3

21

2

43

32

21

20AB ⎟

⎠⎞⎜

⎝⎛

++++⎟⎠⎞⎜

⎝⎛

+++= (4.162)

Dacă impedanţele satisfac relaţia:

;UU0ZZZaZZ

Z0AB

43

3

21

2ld≈⇒=+++ (4.163)

iar dacă

.UU0ZZZaZZ

Z0AB

43

32

21

2li≈⇒=+++ (4.164)

De exemplu, dacă:

,23jRZ;2

RZ;2RZZ 24

23

121 −==== (4.165)

circuitul este un filtru pentru componenta directă a tensiunilor de linie.

R

S

T

A

Fig. 4.50.

TI1IR

IR/kiTI2

TI3

IS

IR/kiIT

IR/ki

RST

A

URS

Z4 Z3 Z2Z1

B UAB0

UST

Fig. 4.51.

128

Page 129: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

5. CUADRIPOLI ELECTRICI ÎN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL

5.1. GENERALITĂŢI Se numeşte cuadripol general sau tetrapol, un circuit electric cu patru borne de

acces, ale cărui laturi nu prezintă cuplaje magnetice cu exteriorul. Dacă se alege potenţialul uneia dintre borne potenţial de referinţă, de exemplu

potenţialul V4 al bornei (4), fig. 5.1, urmează că trei tensiuni sunt independente:

Uk = Uk4 = Vk – V4, k = 1, 2, 3. (5.1)

Deoarece suma curenţilor printr-o suprafaţă închisă care conţine în interior cuadripolul este nulă:

, rezultă că unul din curenţi, de exemplu 0I4

1kk =∑

=I4, se

exprimă în funcţie de ceilalţi prin relaţia:

CUADRIPOL GENERAL

(5.2) ∑=

−=3

1kk4 II

şi, în consecinţă, trei curenţi sunt liniar independenţi. Funcţionarea unui cuadripol general ca element al

unui lanţ de transmisie a energiei electromagnetice sau a semnalelor electromagnetice, e determinată prin şase variabile, care pot fi trei tensiuni electrice (U1, U2, U3) şi trei curenţi (I1, I2, I3). Ţinându-se seama de structura interioară a cuadripolului, curenţii pot fi determinaţi in funcţie de tensiunile la borne cu ajutorul a trei ecuaţii de forma:

I1 = I1(U1, U2, U3); I2 = I2(U1, U2, U3); I3 = I3(U1, U2, U3), (5.3)

numite ecuaţiile caracteristice ale cuadripolului, necesare şi suficiente pentru studiul comportării lui în conexiunea din care face parte.

Cuadripolii diport sunt cuadripolii generali ai căror borne sunt grupate în două porţi (prin poarta a unui multipol electric înţelegându-se o grupare de borne de acces pentru care suma algebrică a curenţilor este nulă, oricare ar fi potenţialele bornelor multipolului): una de intrare sau primară, la care sensurile de referinţă ale tensiunii aplicate U1 şi curentului I1 sunt asociate după regula de la receptoare şi alta de ieşire sau secundară, la care sensurile de referinţă ale tensiunii U2 şi curentului I2 sunt asociate după regula de la generatoare (fig. 5.2).

Interacţiunea unui astfel de cuadripol cu exteriorul este complet caracterizată de numai patru variabile: tensiunea de intrare sau primară U1, curentul de intrare sau primar I1, tensiunea de ieşire sau secundară U2 şi curentul de ieşire sau secundar I2.

(3)

(1)(2)

(4)

V1 V2

V4

I1 I2

I3 I4

U4

U4

V3

U1

Fig. 5.1.

I1

(1′ )

(1)U1

(2)

I2

I2

U2

(2′ )

CUADRIPOL DIPORT I1

Fig. 5.2.

129

Page 130: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

5.2. ECUAŢIILE ŞI PARAMETRII CUADRIPOLILOR LINIARI, PASIVI ŞI RECIPROCI ÎN R.P.S. 5.2.1. Forma fundamentală a ecuaţiilor cuadripolilor. Parametrii fundamentali. Dacă se consideră cuadripolul cu bornele de intrare (1) – (1′ ) şi bornele de ieşire

(2) – (2′ ), prima formă fundamentală a ecuaţiilor cuadripolilor liniari, numite şi ecuaţiile de transfer, exprimă mărimile de intrare U1, I1 în funcţie de mărimile de ieşire U2, I2 prin ecuaţii liniare şi omogene de forma:

⎩⎨⎧

+=+=

2222211

2122111

IAUAIIAUAU

(5.4)

Coeficienţii A11, A12, A21 şi A22 sunt mărimi complexe şi se numesc parametrii fundamentali ai caudripolului sau parametrii de transfer.

Matricial, ecuaţiile de transfer se scriu sub forma

[T1] = [ Γ ] [T2] , (5.5)

în care: [T1] [T2] – matricele coloană ale mărimilor de intrare, respectiv de ieşire,

⎥⎦⎤

⎢⎣⎡=⎥⎦

⎤⎢⎣⎡=

2

22

1

11 I

U]T[,

IU

]T[ , (5.6)

[ Γ ] – matricea de transfer sau fundamentală,

⎥⎦⎤

⎢⎣⎡=Γ

2221

2111

AAAA

][ . (5.7)

La o frecvenţă invariabilă a tensiune de alimentare, parametrii cuadripolului sunt constante şi din acest motiv se mai numesc şi constantele cuadripolului.

Parametrii A11 şi A22 sunt adimensionali, A12 este o impedanţă şi A21 este o admitanţă cu următoarele interpretări:

• 02

111

2IUUA

== – raportul de transformare al tensiunilor la funcţionarea in gol;

• 0U2

112

2IUA

== – impedanţa de transfer la funcţionarea in scurtcircuit (bornele de

ieşire (2) – (2′ ) scurtcircuitate);

• 0I2

121

2UIA

== – admitanţa de transfer la funcţionarea în gol;

• 0U2

122

2IIA

== – raportul de transformare al curenţilor în scurtcircuit.

Dacă între parametrii fundamentali ai cuadripolului există relaţia:

(5.8)

numită condiţia de reciprocitate, cuadripolul se numeşte reciproc deoarece, cu această

A11A22 – A12A21 = 1

(1′ )

I2I1

(2′ )

(2)

U2

(1)A11 A12

U1A22A21

Fig. 5.3.

130

Page 131: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

condiţie, teorema reciprocităţii din studiul reţelelor electrice liniare este verificată în raport cu oricare pereche de laturi ale cuadripolului conectat la bornele de acces sau, altfel spus, conectând la bornele intrare generatorul de t.e.m. E, curentul I2 care se obţine scurtcircuitând bornele de ieşire, este egal cu curentul /

1I care se stabileşte conectând la ieşire generatorul E şi scurtcircuitând bornele de intrare:

01U,EU0U,EU2

2

/

211II

===== (5.9)

Cuadripolii liniari şi pasivi sunt reciproci. O a doua formă fundamentală a ecuaţiilor cuadripolilor exprimă mărimile de

ieşire U2, I2 in funcţie de cele de intrare, U1, I1. Astfel, din ecuaţiile (5.4) pentru cuadripolul reciproc se obţine:

⎩⎨⎧

+−=−=

1111212

1121222

IAUAIIAUAU

(5.10)

În cazul alimentării inverse a cuadripolului, pe la bornele (2) – (2′ ), se schimbă sensul de referinţă al curenţilor din fig. 5.3, aşa cum se arată în fig. 5.4. Totodată, în ecuaţiile (5.10) curenţii schimbă de semn şi notând 2211 II,II // −=−= , se obţine:

⎩⎨⎧

+=

+=///

///

1111212

1121222

IAUAIIAUAU

(5.11)

Matricea de transfer în acest caz devine:

⎥⎦⎤

⎢⎣⎡=Γ

1121

2122

AAAA

][ / (5.12)

şi se obţine din matricea [Γ] inversând termenii primei diagonale, A11 şi A22. Daca A11 = A22, matricele de transfer [Γ] şi [Γ/] sunt identice, [Γ] ≡ [Γ/] şi

cuadripolul are comportări identice faţă de cele două sensuri opuse de alimentare. Cuadripolul se numeşte simetric şi condiţia de reciprocitate devine:

1AAA 2112211 =− (5.13)

Cuadripolul simetric este complet caracterizat numai de doi parametri. 5.2.2. Ecuaţiile în impedanţe Explicitând tensiunile U1 şi U2 din ecuaţiile fundamentale (5.4) în raport cu

curenţii I1 şi I2, dacă A21 ≠ 0, se obţin ecuaţiile

⎩⎨⎧

+=+=

2221212

2121111

IZIZUIZIZU

(5.14)

în care Zjk sunt parametrii impedanţă ai cuadripolului:

• 21

11

01

111 A

AIUZ

2I==

= – impedanţa de intrare la funcţionarea în gol;

• 210I1

221 A

1IUZ

2

===

– impedanţa de transfer la funcţionarea în gol;

(1′ )

I2I1 (2)(1) A22 A12

U2U1A11A21

(2′ )Fig. 5.4.

131

Page 132: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

• 2121

21122211

0I2

112 A

1A

AAAAIUZ

1

−=−−===

;

• 21

22

0I2

222 A

AIUZ

1

−−===

.

În forma matricială, ecuaţiile în impedanţe se scriu:

[U] = [Z] [I], (5.15)

unde ⎥⎦⎤

⎢⎣⎡=

2221

1211

ZZZZ

]Z[ (5.16)

este matricea impedanţă. Condiţia de reciprocitate devine

(5.17) Z12 = – Z21

deci matricea [Z] este antisimetrică, iar condiţia de simetrie este

(5.18) Z11 = – Z22

5.2.3. Ecuaţiile în admitanţe Explicitând curenţii I1 şi I2 din ecuaţiile fundamentale (5.4) în funcţie de

tensiunile U1 şi U2, dacă A12 ≠ 0, se obţin ecuaţiile

⎩⎨⎧

+=+=

2221212

2121111

UYUYIUYUYI

(5.19)

în care Yjk sunt parametrii admitanţă ai cuadripolului:

12

22

0U1

111 A

AUIY

2

===

– admitanţa de intrare la funcţionarea în scurtcircuit; •

• 120I1

221 A

1UIY

2

===

– admitanţa de transfer la funcţionarea în scurtcircuit;

• 1212

21122211

0U2

112 A

1A

AAAAUIY

1

−=−−===

; 12

11

0I2

222 A

AUIY

1

−−===

.

În forma matricială, ecuaţiile în admitanţe se scriu:

[I] = [Y] [U], (5.20)

unde ⎥⎦⎤

⎢⎣⎡=

2221

1211

YYYY

]Y[ (5.21)

este matricea admitanţă. Condiţia de reciprocitate devine

, (5.22) Y12 = – Y21

deci matricea [Y] este antisimetrică, iar condiţia de simetrie este

. (5.23) Y11 = – Y22

132

Page 133: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Observaţie. Din ecuaţiile (5.15) şi (5.20) rezultă că matricele [Z] şi [Y] sunt matrici inverse:

[Z]⋅[Y] = [1] . (5.24) 5.2.4. Ecuaţiile hibride Din ecuaţiile fundamentale (5.4) se explicitează tensiunea de intrare U1 şi

curentul de I2 în funcţie de curentul la intrare I1 şi tensiunea la ieşire U2 şi se obţin ecuaţiile tensiune – curent de forma:

⎩⎨⎧

+=+=

2221212

2121111

UHIHIUHIHU

(5.25) )8(

respectiv matricial, ]T[]H[]T[ IUUI ⋅= . (5.26)

Similar, ecuaţiile hibride curent la intrare, tensiune la ieşire se scriu:

⎩⎨⎧

+=+=

2221212

2121111

IFUFUIFUFI

(5.27)

]T][F[]T[ UIIU = . (5.28)

Matricele care intervin în aceste ecuaţii sunt: [H] = matricea parametrilor hibrizi tensiune – curent sau matricea mixtă directă; [F] = matricea parametrilor hibrizi curent – tensiune sau matricea mixtă inversă. )9(Matricele [H] şi [F] sunt, de asemenea, matrici inverse:

[H]⋅[F] = [1] . (5.29)

5.3. IMPEDANŢE CARACTERISTICE ALE CUADRIPOLILOR LINIARI, PASIVI 5.3.1. Impedanţe de intrare Fie Z2 impedanţa conectată la bornele de ieşire a cuadripolului (fig. 5.5). Cuadripolul va prezenta la intrare

impedanţa echivalentă complexă Ze1, numită impe-danţa de intrare primară, care se obţine împărţind membru cu membru ecuaţiile

fundamentale (5.4) şi înlocuind 2

22 I

UZ = :

22221

12211

222221

212211

1

1AZAAZA

IAUAIAUA

IUZ1e +

+=++== . (5.30)

Similar, dacă Z1 este impedanţa conectată la bornele primare (fig. 5.6), cuadripolul va prezenta la bornele secundare impedanţa echiva-lentă complexă Ze2, numită impedanţa de intrare secundară, care se obţine

( )1

A11 A12

A21 A22

U1

I2I1 (2)(1)Ze1 U2 Z2

(2 )(1)Fig. 5.5.

Z1 A11

A22

A21

A12U1

(1) (2 )

U2

(2) (1) I2I1

Ze2

Fig. 5.6.

133

Page 134: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

împărţind membru cu membru ecuaţiile fundamentale (5.11) şi înlocuind /

/

1

11 I

UZ = :

11121

12122

111121

112122

2

2

AZAAZA

IAUAIAUA

IUZ //

//

/

/

2e++=

++== . (5.31)

5.3.2. Impedanţe caracteristice sau iterative Se defineşte impedanţa caracteristică directă Zc1 impedanţa de sarcina Z2 care

conectată la bornele secundare ale cuadripolului corespunde unei impedante de intrare primară Ze1 egală cu Zc1. Altfel spus, Zc1 este valoarea impedanţei de sarcină care trebuie conectată la bornele secundare ale cuadripolului pentru ca impedanţa de intrare primară sa fie egală cu ea (fig. 5.7,a):

1c1e1c2 ZZZZ =⇒= . (5.32)

Înlocuind în rel.(5.30) Ze1 şi Z2 cu Zc1, rezultă expresia impedanţei Zc1:

21

21122

22112211c

22c21

12c11c A2

AA4)AA(AAZAZAAZAZ 1

1

11

+−±−=⇒++= . (5.33)

Zc1A11

A11

A21

A12U1

I1 I2(1)

(1)

(2)

(2 )

U2A11

A22

A21

A12U1

(1) (2 )

U2

(2) (1) I2I1

Zc2Zc1 Zc2

a) b)Fig. 5.7.

Analog, impedanţa caracteristică inversă Zc2 este impedanţa de sarcină Z1 care trebuie conectată la bornele primare pentru ca impedanţa de intrare secundară Ze2 să fie egală cu ea (fig. 5.7,b):

222 cec ZZZZ1 =⇒= . (5.34)

Expresia impedanţei Zc2 se obţine înlocuind în rel. (5.31) Ze2 şi Z1 cu Zc2:

21

21122

11221122c

11c21

12c22c A2

AA4)AA(AAZAZAAZAZ 2

2

22

+−±−=⇒++= . (5.35)

În expresiile impedanţelor caracteristice Zc1 şi Ze1 se alege semnul (′+′ sau ′−′) care corespunde condiţiei de realizare a acestor impedanţe:

.0Z;0Z 21 cc ≥≥ ReRe (5.36)

Impedanţele caracteristice intervin în problemele de adaptare a unui dipol gene-rator de impedanţă Zg cu un dipol receptor de impedanţă Zs în anumite condiţii care nu permit legarea lor directă. De exemplu, dacă e necesară separarea componentelor de curent continuu din circuitele celor doi dipoli, se intercalează un cuadripol. Condiţiile de adaptare nu se modifică prin introducerea cuadripolului dacă impedanţa caracteristică directă Zc1 a cuadripolului este egală cu impedanţa Zs a sarcinii, sc ZZ 1 = , iar impedanţa caracteristică inversă Zc2 este egală cu impedanţa Zg a dipolului generator, gc ZZ 2 = .

134

Page 135: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

5.3.3. Impedanţe imagini Se numesc impedanţe imagini ale unui cuadripol o pereche de impedanţe Zi1 şi

Zi2 dacă conectând impedanţa Zi2 la bornele secundare, impedanţa de intrare primară este Zi1 şi dacă conectând impedanţa Zi1 la bornele primare, impedanţa de intrare secundară este egala cu Zi2 ,

Z2 = Zi2 ⇒ Ze1 = Zi1 şi Z1 = Zi1 ⇒ Ze2 = Zi2 (5.37)

Impedanţele Zi1, Zi2 sunt soluţii ale sistemului de ecuaţii:

.AZAAZAZ;AZA

AZAZ11121

121222

22221

122111

i

ii

i

ii +

+=++= (5.38)

Prin rezolvare se obţine:

.AAAAZ;AA

AAZ2111

22122

2221

12111 ii ±=±= (5.39)

Şi în acest caz, ca şi în cazul impedanţelor caracteristice, se alege semnul care corespunde condiţiei de realizare a acestor impedanţe: ReZi1≥ 0; ReZi2≥ 0.

A11

A11

A21

A12E

(2)

(2 ) (1 )

(1)

Zs = Zi2Zg = Zi1

Impedanţele imagini intervin în probleme de satisfacere a condiţiilor de adaptare a sarcinii Zs la un dipol generator de impedanţă Zg, încât, prin intercalarea unui cuadripol, condiţia de adaptare a celor două impedanţe să rămână neschimbată, adică: Zi1 = Zg ⇒ Zi2 = Zs (fig. 5.8). Fig. 5.8.

Dacă cuadripolul este simetric A11 = A22, impedanţele caracteristice şi impedan-

ţele imagini au aceeaşi valoare:

21

122i1i2c1c A

AZZZZ ±==== . (5.40)

5.4. SCHEME ECHIVALENTE ALE CUADRIPOLILOR Doi cuadripoli sunt echivalenţi şi se pot substitui unul celuilalt dacă au aceiaşi

parametri de transfer, de impedanţă, de admitanţă sau hibrizi. Deoarece cele patru constante ale cuadripolului sunt legate prin condiţia de

reciprocitate, rezultă că numai trei dintre ele sunt independente. Deoarece cu trei elemente de circuit se pot realiza numai două structuri de cuadripoli – stea sau triunghi – cele mai simple scheme echivalente ale cuadripolilor sunt schemele în ″T″ şi în ″π″ .

5.4.1. Schema echivalentă în T

YtU1

I1(1)

(1)

U2

(2)

(2 )

I2Z1l Z2l

(a )

(a) Schema cuadripolului în T conţine două impe-danţe longitudinale Z1l şi Z2l şi o admitanţă transver-sală Yt ca în figura 5.9.

Ecuaţiile fundamentale ale cuadripolului se determină aplicând teorema a II-a Kirchhoff ochiuri-lor [1a22′a′1′1] şi respectiv [a22′a′a]. Rezultă astfel:

Fig. 5.9.

135

Page 136: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

U1 = Z1lIl + Z2lI2 + U2 respectiv, 222t

21 IIZYII +=− . (5.41)

Din ultima ecuaţie se explicitează I1, 2t2t21 UYI)YZ1(I ++= l , care se înlocuieşte în prima ecuaţie din (5.41). Ecuaţiile fundamentale ale cuadripolului în T rezultă de forma

⎩⎨⎧

++=

++++=

2tl22t1

2t21212t11

I)YZ1(UYII)YZZZZ(U)YZ1(U lllll (5.42)

din care se deduc parametrii de transfer:

t222

t21

t212112

t111

YZ1AYA

YZZZZAYZ1A

l

llll

l

+==

++=+=

(5.43)

Dacă Z1l = Z2l = Zl, cuadripolul este simetric şi parametrii de transfer au expresiile:

t21

t2

12

t2211

YAYZZ2A

YZ1AA

=+=

+==

ll

l

(5.44)

5.4.2. Schema echivalentă în π Schema cuadripolului în π conţine o impedanţă longitudinala Zl şi două

admitanţe transversale Y1t, Y2t (fig. 5.10). Curentul prin impedanţa Zl este:

Y1tU1

I1(1)

(1)

U2

(2)

(2 )

I2

Y2t

Zl

I1 – Y1tU1 = I2 + Y2tU2. (5.45)

Înlocuind în aceasta ecuaţie tensiunea U1 dedusă prin aplicarea teoremei a II-a Kirchhoff ochiului [122′ 1′ 1],

U1 = Zl(I2 + Y2tU2) + U2, (5.46) Fig. 5.10.

rezultă ecuaţiile de transfer ale cuadripolului în π,

⎩⎨⎧

++++=

++=

2t12t2t1t2t11

22t21

I)YZ1(U)YYZYY(IIU)YZ1(U

ll

l (5.47)

din care se deduc expresiile parametrilor de transfer:

.YZ1A;YYZYYA

;ZA;YZ1A

t122

t2t1t2t121

12

t211

l

l

l

l

+=++=

=+=

(5.48)

Dacă Y1t = Y2t = Yt, cuadripolul este simetric şi

.YZY2A;ZA;YZ1AA

2tt2112

t2211

ll

l

+==

+== (5.49)

136

Page 137: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

5.5. CONEXIUNILE CUADRIPOLILOR

Conexiunea în lanţ (cascadă)

În figura 5.11 este prezentată schema de conexiune în lanţ sau în cascadă a cudripolilor diport.

)1(1U

)1(1I

[Γ1 ]

)1(2I

[Γ2 ]

)2(1I

)2(2U

)2(2I

[Γn ]

)n(1I

)2(nU)2(

1)1(

nUU

)n(2I

)1(2U

Fig. 5.11.

Pentru doi cuadripoli cu matricile de transfer [Γ1], [Γ2], matricile mărimilor de intrare şi de ieşire , restricţia de conexiune în lanţ este: ]T[],T[ )2(

1)1(

1 ]T[],T[ )2(2

)1(2

.]T[]T[,adică,IU

IU,respectiv;II,UU )2(

1)1(

2)2(1

)2(1

)1(2

)1(2)2(

1)1(

2)2(

1)1(

2 =⎥⎦

⎤⎢⎣

⎡=⎥

⎤⎢⎣

⎡==

Cum .]T][][[]T[:rezultă],T][[]T[şi]T][[]T[ )2(221

)1(1

)2(22

)2(1

)1(21

)1(1 ΓΓ=Γ=Γ=Deci matricea de transfer a cuadripolului echivalent celor doi cuadripoli

conectaţi în cascadă este: ][][][ 21e Γ⋅Γ=Γ . În general, pentru n cuadripoli conectaţi în lanţ, ecuaţiile de transfer se scriu

]T[][]T[ )n(2

n

1kk

)1(1 ∏ Γ=

= (5.50)

şi deci matricea de transfer este dată de produsul matricilor de transfer ale cuadripolilor componenţi:

[ ] [ ]kn

1ke ΓΠ=Γ=

(5.51)

Conexiunea în serie

[Z1]

)1(1I

)1(1U )1(

2U

)1(2I

)2(1I

)2(2U

)2(2I

)2(1U [Z2]

I2 I1

U2 U1

Ecuaţiile tensiunilor (ecuaţiile în impedanţe) pentru doi cuadripoli conectaţi în serie la intrare şi la ieşire (fig. 5.12) se scriu:

[U(1)] = [Z1][I(1)];

[U(2)] = [Z2][I(2)]. (5.52)

Fig. 5.12. Tensiunile şi curenţii satisfac relaţiile:

.II

II

II

]I[;UU

UU

UU

]U[ )2(2

)2(1

)1(2

)1(1

2

1

)2(2

)2(1

)1(2

)1(1

2

1

⎥⎦

⎤⎢⎣

⎡=⎥

⎤⎢⎣

⎡=⎥⎦

⎤⎢⎣⎡=⎥

⎤⎢⎣

⎡+⎥

⎤⎢⎣

⎡=⎥⎦

⎤⎢⎣⎡= (5.53)

Din relaţiile (5.52) şi (5.53) rezultă:

]I][Z[]I][Z[]Z[]U[]U[]U[ e21)2()1( =+=+= . (5.54)

În general, pentru n cuadripoli conectaţi în serie, matricea echivalentă pentru impedanţe rezultă:

∑=

=n

1kke ]Z[]Z[ . (5.55)

137

Page 138: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Conexiunea în paralel Plecând de la ecuaţiile în admitanţe

pentru doi cuadripoli conectaţi în paralel ca în figura. 5.13,

[I(1)] = [Y1][U(1)],

[I(2)] = [Y2][U(2)] (5.56)

şi ţinând cont de restricţiile de conexiune,

.II

II

II

]I[;UU

UU

UU

]U[ )2(2

)2(1

)1(2

)1(1

2

1

)2(2

)2(1

)1(2

)1(1

2

1

⎥⎦

⎤⎢⎣

⎡+⎥

⎤⎢⎣

⎡=⎥⎦

⎤⎢⎣⎡=⎥

⎤⎢⎣

⎡=⎥

⎤⎢⎣

⎡=⎥⎦

⎤⎢⎣⎡= (5.57)

rezultă: ]U][Y[]U][Y[]Y[]I[]I[]I[ e21

)2()1( =+=+= (5.58) În general, pentru n cuadripoli conectaţi în paralel, matricea echivalentă pentru

admitanţe rezultă:

∑=

=n

1kke ]Y[]Y[ . (5.59)

Conexiunea serie – paralel

Se consideră ecuaţiile hibride tensiune – curent pentru doi cuadripoli conectaţi în serie la intrare şi în paralel la ieşire ca în figura 5.14,

]T[]H[]T[,]T[]H[]T

)2(IU1

)2(UI

)1(IU1

)1(UI

⋅=⋅=[

(5.60)

şi ţinând cont de relaţiile,

⎥⎦

⎤⎢⎣

⎡=⎥

⎤⎢⎣

⎡=⎥⎦

⎤⎢⎣⎡=⎥

⎤⎢⎣

⎡+⎥

⎤⎢⎣

⎡=⎥⎦

⎤⎢⎣⎡= )2(

2

)2()1(1

)1(2

1

2

1IU)2(

2

)2(1

)1(2

)1(1

2

1UI

UI

UI

UI

]T[;IU

IU

IU

]T[ (5.61)

rezultă: ]H[]H[]H[ respectiv, în cazul general: 21e +=

∑=

=n

1kke ]Z[]Z[ . (5.62)

Conexiunea paralel – serie Se consideră ecuaţiile hibride curent –

tensiune pentru cuadripolii conectaţi în paralel la intrare şi în serie la ieşire ca în figura 5.15,

]T[]F[]T[,]T[]F[]T

)2(UI1

)2(IU

)1(UI1

)1(IU

⋅=⋅=[

(5.63)

şi ţinând cont de relaţiile,

⎥⎦

⎤⎢⎣

⎡=⎥

⎤⎢⎣

⎡=⎥⎦

⎤⎢⎣⎡=⎥

⎤⎢⎣

⎡+⎥

⎤⎢⎣

⎡=⎥⎦

⎤⎢⎣⎡= )2(

2

)2(1

)1(2

)1(1

2

1UI)2(

2

)2(1

)1(2

)1(1

2

1IU

IU

IU

IU

]T[;UI

UI

UI

]T[ (5.64)

rezultă: ]H[]H[]H[ 21e += respectiv, în cazul general:

∑=n

]Z[]Z[ . =1k

ke (5.65)

[Z1]

Fig. 5.15.

)1(1I

)1(1U

)1(2U

)1(2I

)2(1I

)2(2U

)2(2I

)2(1U

U1 U2

I1I2

[Z2]

)1(1I )1(

2I

[Y1]

Fig. 5.13.

)1(1U

)1(2U

)2(1I

)2(2U

)2(2I

)2(1U

I1 I2

U1 U2

[Y2]

[H1]

)1(1I

)1(1U

)1(2U

)1(2I

)2(1I

)2(2U

)2(2I

)2(1U

I1

U2

I2

[H2]

U1

Fig. 5.14.

138

Page 139: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

5.6. ECUAŢIILE CANONICE AL CUA RIP LIL LINIARI, RECIPROCI ŞI SIMETRICI

impeda ţa caracteristică (fig. 5.16),

E D O OR

Dacă cuadripolul simetric este închis pe n

21

12c2 A

AZZ == , (5.66)

şi ecuaţiile de transfer se scriu:

( )( )21121122112211

21121122122111 AU=

=

AAAIIAUAIAAAUIAU

⋅+=+

⋅+=+ (5.67)

Din aceste ecuaţii rezultă:

2112112

1

2

1 AAAII

UU ⋅+== (5.68)

Mărimea complexa adimensională

2112112

1

UUln ==γ AAA ⋅+ (5.69)

se numeşte exponent de transfer caracteristic (constanta ag cusimetric).

de prop are a adripolului

Mărimea complexă γ este în general de forma

β+α=γ j , (5.70)

în care: α – constanta de atenuare (atenuarea caracteristică); β – constanta de fază (faza caracteristică).

1212

2

1

2

1

2

1 saueUeIUe =⇔==j

2

1 eIϕ . (5.71)

Se constată de aici că:

jbajj IeUIU +ϕβ+αγ=

−==α ]Np[IIlnU

Uln2

1

2

1 atenuarea în Neperi;

−ϕ=β 12 defazajul dintre U1 şi U2 respectiv, dintre I1 şi I2;

[ ] −= dBIlog20Ug2

1

2

1 atenuarea în decibeli. =α IUlo20

entru cuadripolii disipativi (R ≠ 0) mărimea α ecinţă, în cazul unui lanţ de cuadripoli, valorile efective ale tensiunilor şi curenţilor scad monoton expone

P este pozitivă şi, în cons

nţial, .eI

IUU 1k1k α−++ == (5.72)

kk

Atenuarea caracteristică şi defazajul caracteristic depind de frecvenα(ω) – caracteristica de frecvenţă a atenuării;

Deoarece

ţă:

β(ω) – caracteristica de frecvenţă a defazajului.

211211 AAAe +=γ

(5.73)

A11 A12 I1

A21 A11

. 5.16. Fig

ZC U2

I2 (2)

(2)

(1)

U1

(1)

139

Page 140: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

i 21122

11 AAA1 −= (condiţia de reciprocitate a cuadripolului simetric), rezultă că: ş

211211 AAAe −=γ−

(5.74)

Din ecuaţiile (5.73) şi (5.74) rezultă:

( ).shZA;shZA;A

AZ

;shee21AA

;ch)ee(1A +=γ−γ

2

1c21c12

21

12c

2112

11

γ=γ==

γ=−=

γ=

γ−γ (5.75)

Forma canonică a ecuaţiilor cuadripolului simetric:

⎪⎩

⎪⎧ γ+γ= shIZchUU 2C21 ⎨

γ+γ= − chIshUZI 221

c1

(5.76)

Din încercările în gol şi în scurtcircuit (I2 = 0 respectiv, U2 = 0) rezultă:

γ==⇒γ=γ=→= − thZUZshUZI;chUU0I 102

1 I c10

10c102102 (5.77)

γ==⇒γ=γ=→= thZIUZchII;shIZU0U c

sc1

sc1sc12sc12csc12 (5.78)

respectiv, .ZZth;ZZZ

10

sc1sc110C =γ= (5.79)

expresia: Matricea de transfer are

⎥⎦

⎤⎢⎣

⎡=Γ

cγγγγ

− chshZshZh

][ 1c

c (5.80)

şi 1shch]det[ 22 =γ−γ=Γ , (5.81)

adripolului simetric îneste condiţia de reciprocitate a cu chis pe impedanţa caracteristică. Dacă se consideră un lanţ de n cuadripoli reciproci şi simetrici, identici, închis

pe impedanţa caracteristică (adaptat), impedanţa caracteristică (Zc)L şi constanta de propagare

Lγ a lanţului de cuadripoli sunt date de expresiile evidente (care se pot

demonstra simplu prin inducţie): .n;Z)Z(

LcLc γ=γ= (5.82)

Matricea de transfer [Γe] a lanţului de cuadripo onside at, rezli c r ultă:

.nchnshZnshZnch c ⎤⎡][ 1

ce ⎥

⎦⎢⎣ γγ

γγ=Γ − (5.83)

140

Page 141: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

5.7. FILTRE ELECTRICE DE FRECVENŢĂ

recerea semnalelor de anumite frecvenţe, respectiv semnale ale căror frecvenţe sunt cuprinse într-un anumit interva

r de frecvenţe inferi-oare un

T″ sau în ″π″ , închişi pe impeda

Filtrele electrice de frecvenţă sunt circuite care permit t

l. Un filtru electric se prezintă obişnuit ca un cuadripol sau lanţ de cuadripoli a cărui constantă de atenuare a cărui constantă de atenuare este mică (sau nulă dacă filtrul este fără pierderi) în anumite intervale de frecvenţă numite intervale sau benzi de trecere, iar celelalte intervale, numite intervale sau benzi de trecere, de atenuare sau de oprire, constanta de atenuare este sau foarte mare (ideal infinită).

Frecvenţele care delimitează benzile de trecere şi de atenuare se numesc frecvenţe de tăiere ( fi, fs ). Dacă filtrul permite trecerea semnalelo

ei valori ( fi = 0, fs ≠ 0) se numeşte filtru trece jos, respectiv de la o frecvenţă inferioară ( fi ≠ 0, fs = ∞), filtru trece sus. Dacă transmisia semnalelor este neatenuată într-un interval cuprins între două valori finite ( fi ≠ 0, fs ≠ 0) se numeşte filtru trece bandă, iar dacă în intervalul respectiv semnalele sunt atenuate, filtru opreşte bandă. Dacă pierderile de energie pe rezistenţele conductoarelor, în dielectricii condensa-toarelor şi în miezurile bobinelor sunt neglijabile – sau se pot neglija într-o primă aproximaţie – filtrul se numeşte fără pierderi sau nedisipativ.

Se analizează filtrele realizate cu cuadripoli liniari, reciproci şi simetrici, nedisi-pativi (conţinând numai elemente pur reactive), de forma în ″

nţa caracteristică Zc (adaptaţi). Parametrii de transfer A11, A12, A21 şi impedanţa caracteristică Zc ai cuadripolului

simetric în ″T″ sunt:

.AAZ;YA;ZYZA;YZ1A 122

11 ===+= (5.84) 221

ct21t12t + lll

Dacă elementele cuadripolului sunt pur reactive (bobine şi condensatoare ideale), impedanţele longitudinale şi admitanţa transversală sunt mărimi imconseci

aginare şi, în nţă, A11 este real, iar A12 şi A21 imaginari:

.0A;0A;0A 1211 21 === ReReIm (5.85) Pentru cuadripolul sim tric în ″π″ : e

21

12c

2tt2112t11 ;ZA;YZ1A =+= ll AZ;YZY2A =+= l (5.86)

şi similar, dacă elementele cuadripolului sunt pur reactive, se verifică condiţiPentru cuadripolul simetric avem:

A

ile (5.85).

.AAZ

;shchjcossh)j(shshAA

(chchA11 +α=γ= ;shshjcosch)j βα+βα=β

21

12c

2112

=

βα+βα=β+α=γ= (5.87)

Din condiţiile (5.85) rezultă: βα===βα=γ coschAA;0sinshch 1111Im (5.88)

şi dacă ;0Z;0cosshsh0AA c2112 ==βα=γ⇒<⋅ ImRe (5.89)

0Z;0sinchsh0AA c2112 ==βα=γ⇒>⋅ ReIm . (5.90)

141

Page 142: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Calculul intervalelor de trecere. fiind nulă, din (5.88) rezultă şi

pentru În intervalele de trecere, atenuarea β= cosA11 orice defazaj ,, π≤β≤π−β avem inegalităţile:

1A1 11≤≤− (5.91)

Întrucât condiţia (5.90) nu este îndeplinită entru rice fazaj,impeda

p o de urmează că nţa caracteristică este reală şi pozitivă:

0AAZZ

21

12cc >== . (5.92)

Intervalele de trecere se deduc din inegalităţile (5.91), iar frecvenţele de tsunt de

ăiere terminate de valorile extreme A11(ω) = –1 şi A11(ω) = 1, sau din 1)(A2

11 =ω , sau din 0AA 2112 = .

Defazajul depinde de frecvenţă, caracteristica de frecvenţă a defazajului fiind dată de relaţia:

.)(Aarccos)( ω=ωβ (5.93)

Pentru cuadripolii în ″T″ sau în ″π″ , frecve ele de trelaţiile

nţ ăiere se determină din :

0YZ;0YZ2 tt ==+ ll , (5.94)

caracteristica de frecvenţă a defazajului fiind

arcco)( .)YZ1(s tl+=ωβ (5.95)

Calculul intervalelor de atenuare.

În intervalele de atenuare, sh,0 ,0≠α≠α iar condiţia (5.88) implică sinβ = 0,

adică: π±=β ,0 (5.96) t , iar din condiţia 5.90)

caracteCondiţia (5.89) nu este satisfăcu ă ( rezultă că impedanţa ristică este imaginară. Deci,

21

12c1111 AA = A

AjZ;ch ±=α±= . (5.97)

Deoarece 1ch ≥α , rezultă şi deci,

(ω) ≤ –1 ; A11(ω) (5.98)

În intervalele de frecve ces r ineg lită, aeste nul

1Asau1A 1111 ≥−≤

A11 ≥ 1.

nţă limitate de soluţiile a to a tenuarea nu ă, ci depinde de frecvenţă

0Acharg)( 11 >=ωα . (5.99)

În cazul cuadripolilor reali, cu pierderi, impedanţa de sarcin a uncuadrip

toţi cuadripolii componenţi sunt identici, prima şi ultima bobină a lanţului de cuadripoli

ă ui lanţ de oli nu poate fi realizată astfel încât să depindă de frecvenţă ca în condiţiile

impuse mai sus. Rezultatele de mai sus sunt aplicabile în cazul unor idealizări. În continuare se studiază câteva exemple de filtre ideale.

a) Filtrul trece jos este un lanţ de cuadripoli simetrici în ″T″ sau în ″π″ , în care elementele longitudinale sunt bobine, iar cele transversale sunt condensatoare. Deoarece

142

Page 143: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

în ″T″

analiză calitativă pune în ev ţă comportarea filtrului: dacă s plică filtrului la bornele de intrare o ten recvenţă joasinductivităţile longitudinale, reactanţa i iind relativ mică în raport cu reactanţa capa

are inductivitatea L, iar inductivităţile echivalente din interiorul lanţului sunt egale cu 2L (fig. 5.17,a). Similar, condensatoarele de la extremităţile lanţului au capaci-tatea C, iar capacităţile interioare sunt egale cu 2C (fig. 5.17,b).

O iden e asiune de fnductivă f

ă, curentul trece prin

citivă a condensatoarelor transversale; la frecvenţe mari, reactanţa inductivă a fiind mare, închiderea curenţilor este favorizată de condensatoarele transversale şi ca urmare semnalul ajunge mult atenuat la bornele de ieşire.

Înlocuin în inegalităţile (5.91) LjZ ω=l şi CjYt ω= se obţine

1LC11 2 ≤ω−≤− , (5.100)

cu solu , ţiile pentru frecvenţele de tăiere

.LC2

1;0 siπ

== ff

filtrul este de tipul trece jos. Caracteristica de frecvenţă a atenuării calculată cu relaţia (5.99) este

(5.101)

Frecvenţa inferioară fiind nulă,

.)1LC(chargAcharg)( 211 −ω==ωα (5.102)

În figura (5.18) sunt reprezentate grafic caracteristicile de frecvenţă A11(ω) şi α(ω).

a) ″π″ , în care elem re, iar cele transversale sunt bobine. Cuadripolii în ″T″ ai lanţului fiind identici, condensatoarele de la extremităţi au capacit

a)5.17.

Filtrul trece sus este un lanţ de cuadripoli simetrici în ″T″ sau în entele longitudinale sunt condensatoa

atea C, iar ceilalţi au capacitatea echivalentă C/2 (fig. 5.19,a). Similar, prima şi ultima bobină a lanţului de cuadripoli în ″π″ au inductivitatea L, iar celelalte au inductivitatea echivalentă L/2 (fig. 5.19,b). Dacă se aplică filtrului la bornele de intrare o tensiune de frecvenţă joasă, curentul prin condensatoarele longitudinale este mult

Fig.

L

C

I1 L2L

C

I2

U1 U2

1′ 2

1

2

b)

C

I1 LL I2 21

2CU1 U2

1′ 2′

C

A11

Fig. 5.18.

1

ωi = 0 ωs = 2πfs ω

–1

α

ωi = 0 ωs = 2πfs ω

143

Page 144: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

atenuat, fiind în schimb favorizată trecerea curentului prin bobinele transversale. Semnalele de frecvenţă înaltă sunt însă favorizate de condensatoare şi închiderea lor prin bobinele transversale este blocată datorită reactanţei mari a acestora.

Înlocuin în inegalităţile (5.91) Cj1Z ω=l şi Lj1Yt ω= se obţine

1111 ≤−≤− , LC2ω

(5.103)

cu soluţiile pentru frecvenţele de tăiere,

.;LC2

1si ∞=

π= ff (5.104)

Frecvenţa inferioară fiind nulă, filtrul este de tipul trece jos. Caracteristica de frecvenţă a atenuării calculată cu relaţia (5.99) este

)( .1LC1chargAcharg)( 211 −

ω==ωα (5.105)

În figura (5.20) s-au reprezentat grafic caracteristicile de frecvenţă A11(ω) şi α(ω).

a)Fig. 5.19.

C

L

I1 I2

U1 U2

1

1′ 2′

2

b)

C/2 C

L L

I1 I2

U1 U2

1

1′ 2′

2C C

LL/2

αA11

Fig. 5.20.

0 ωi = 2πfi

ω

1

–1 ω ωi = 2πfi 0

144

Page 145: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

6. LINII ELECTRICE LUNGI ÎN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL 6.1. ECUAŢIILE LINIILOR LUNGI ÎN MĂRIMI INSTANTANEE. PARAMETRII LINEICI PRIMARI. O linie electrică lungă reprezintă un exemplu de circuit electric cu parametri

repartizaţi. Liniile electrice se utilizează pentru transmisia energiei electromagnetice la distanţe mari (în electroenergetică) şi pentru transmiterea semnalelor electromagnetice (în telecomunicaţii). Aceste circuite se caracterizează prin parametrii raportaţi la unitatea de lungime a liniei, numiţi şi parametri lineici.

Se consideră o linie bifilară de lungime l, constituită din două conductoare dispuse paralel; se notează cu (1) – (1') bornele de intrare (dinspre generator), cu (2) – (2') bornele de ieşire (dinspre receptor) şi cu x distanţa măsurată în lungul liniei de la extremitatea (1) – (1'), figura 6.1,a).

u1(t)

dx2R

f ildu =

dφ =Llidx

(1′ )

(2)

dx dx x

dq = =Cludx

i2(t)

u(x+dx,t) u2(t)

(1) i1(t) i(x,t) i(x+dx,t)

u(x,t)

(2′ )

Fig. 6.1. a)

l

dx2R

f ildu =

b)

La repartiţie dată a tensiunii şi curentului la momentul iniţial t = 0, u(x,0), i(x,0) – condiţii iniţiale – şi la valori date ale tensiunii şi curentului la extremitatea (1) – (1') a liniei, u(0,t) = u1(t), i(0,t) = i1(t) – condiţii la limită, problema fundamentală a liniei constă în determinarea tensiunii u(x,t) şi a curentului i(x,t) la distanţa x şi la momentul t.

În cazul liniei electrice lungi, parametrii se consideră repartizaţi continuu în lungul liniei şi, în consecinţă, se definesc şi se utilizează parametrii specifici sau lineici, consideraţi ca densităţi de linie a rezistenţei, inductivităţii, capacităţii şi perditanţei:

rezistenţa longitudinală lineică [ ] l mxRlimR

0xΩ∆

∆=→∆

; (6.1)

inductivitatea longitudinală lineică [ ] l mHxL

limL0x ∆∆=

→∆; (6.2)

capacitatea transversală lineică [ ] l mFxC

limC0x ∆∆=

→∆; (6.3)

perditanţa sau conductanţa transversală lineică [ ] l mSxG

limG0x ∆∆=

→∆ (6.4)

în care R, L, C şi G sunt parametrii liniei, în general dependenţi de x.

145

Page 146: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Pentru un tronson elementar de lungime dx al liniei (fig. 6.1,b), avem:

• căderea de tensiune elementară duf în lungul unui conductor pe lungimea dx datorată curentului i care circulă în această porţiune a liniei se exprimă cu relaţia:

dx2R

f idu l= ; (6.5)

• fluxul magnetic elementar dφ prin suprafaţa tronsonului elementar este dxLd i l=φ ; (6.6)

• sarcina electrică elementară dq care încarcă suprafaţa unuia din conduc-toarele liniei pe lungimea dx este dată de relaţia

dxCdq ul= (6.7)

• curentul elementar diG care se închide prin izolantul imperfect dintre cele două porţiuni de conductoare ale liniei corespunzătoare tronsonului este

dxGG udi l= (6.8) Parametrii Rl, Ll, Cl şi Gl caracterizează intrinsec linia şi se numesc parametri

primari sau naturali ai liniei lungi. Dacă aceşti parametri nu depind de distanţa x, linia se numeşte omogenă.

Pentru o linie bifilară, omogenă, aeriană şi izolată, cu conductoare subţiri de rază a, situate la distanţa D şi la mare depărtare de pământ, parametrii Rl, Ll şi Cl se calculează, la frecvenţe joase, cu relaţiile:

[ ]ma1R 2 Ωσπ= l ; [ ]mHL r0 a

Dln l πµµ= ; [ ]mHC r0

ln aDlπεε= (6.9)

Ecuaţiile de ordinul I

Considerând u(x,t) şi i(x,t) tensiunea şi curentul la distanţa x şi la momentul t, tensiunea u(x+dx,t) şi curentul i(x+dx,t) la distanţa x+dx şi la momentul t se pot dezvolta în serie Taylor şi reţinând numai primii doi termeni rezultă relaţiile:

⎪⎩

⎪⎨

+∂∂+≈+

+∂∂+≈+

...dx)t,x()t,dxx(

...dx)t,x()t,dxx(

xiii

xuuu

(6.10)

Schema cuadripolului în "T" al tronsonului de linie de lungime dx este similară celei de la linia scurtă şi este prezentată în figura 6.2.

dx2Lldx2

Rl dx)t,x( xii ∂∂+

A M

B

C D

Gldxu(x,t)

i(x,t)

diG

dx2Ll dx2

Rl

dx)t,x( xuu ∂∂+ Cldx

diC

Fig. 6.2.

146

Page 147: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Aplicând teorema a II- a Kirchhoff în lungul conturului [AMBCDA], se obţine:

,0dx2Rdx2

Ldx2Ldx2

R =−∂∂+++∂

∂+∂∂+ ux

uuiti

tii llll

respectiv, tiix

ull ∂∂+=∂

∂− LR . (6.11)

Ecuaţia se interpretează astfel: scăderea tensiunii xu∂∂− pe unitatea de lungime a liniei

este egală cu suma dintre căderile de tensiune rezistivă şi inductivă, ambele luate pe unitatea de lungime.

Aplicând teorema a întâia Kirchhoff la nodul (M), se obţine:

0dxdd CG =∂∂−−++− xiiiii

Din ecuaţia (6.7) avem tui 1 ∂∂= dxCd C şi ţinând cont de relaţia (6.8) rezultă:

tuux

ill ∂∂+=∂

∂− CG . (6.12)

Ultima ecuaţie se interpretează astfel: scăderea curentului xi

∂∂− pe unitatea de

lungime a unui conductor al liniei este egală cu suma dintre curentul de pierderi prin izolantul dintre conductoare şi curentul capacitiv, ambii luaţi pe unitatea de lungime.

Ecuaţiile (6.11) şi (6.12) alcătuiesc un sistem de ecuaţii cu derivate parţiale de primul ordin în raport cu tensiunea u şi curentul i.

Dacă în locul distanţei x măsurate de la intrare, se consideră distanţa , măsurată de la ieşire, ecuaţiile (6.11) şi (6.12) scrise pentru u(x',t) şi i(x',t) în raport cu x' sunt următoarele:

xx −=′ l

⎪⎩

⎪⎨

∂∂+=∂

∂∂∂+=∂

tuux'

i

tiix'

u

ll

ll

CG

LR (6.13)

Ecuaţiile de ordinul II. Ecuaţiile telegrafiştilor.

Între ecuaţiile de primul ordin (6.11) şi (6.12) se elimină una dintre necunos-cutele u(x,t) sau i(x,t) şi se obţine o ecuaţie cu derivate parţiale de ordinul doi. Astfel, dacă se derivează prima ecuaţie, (6.11), în raport cu x,

⎟⎠⎞⎜

⎝⎛∂∂

∂∂−∂

∂−=⎟⎠⎞⎜

⎝⎛∂∂

∂∂−∂

∂−=∂∂

xi

txi

ti

xxi

xu

llll2

2

LRLR

(în care s-a inversat ordinea de derivare în ultimul termen, deoarece linia este fixă) şi se înlocuieşte expresia lui x∂∂i din (6.12), se obţine ecuaţia pentru tensiunea u(x,t),

2

2

llllllll2

2

tu

tuux

u∂∂+∂

∂++=∂∂ CL)GLCR(GR . (6.14)

Procedând la fel pentru curentul i, se deduce ecuaţia:

2

2

llllllll2

2

ti

tiix

i∂∂+∂

∂++=∂∂ CL)GLCR(GR . (6.15)

Tensiunea u(x,t) şi curentul i(x,t) satisfac ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul doi de aceeaşi formă, cu coeficienţi identici, numite şi ecuaţiile telegrafiştilor.

147

Page 148: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

6.2. ECUAŢIILE LINIILOR LUNGI ÎN REGIM ARMONIC PERMANENT

În regim armonic permanent, tensiunea u(x,t) şi curentul i(x,t) sunt în fiecare punct al liniei funcţii sinusoidale de timp de aceeaşi frecvenţă, πω= 2f :

]tsin[U2 )x()x()t,x( ψ+ω=u ; ]tsin[I2 )x()x()x()t,x( ϕ−ψ+ω=i , (6.16)

în care valorile efective U(x) şi I(x), faza iniţială ψ(x) şi defazajul ϕ(x) depind de distanţa x.

Regimul armonic permanent se stabileşte ca urmare a aplicării unei tensiuni sinusoidale la una din extremităţile liniei, după armotizarea componentelor libere datorate excitaţiei şi condiţiilor iniţiale. Tensiunea aplicată, de exemplu la bornele de intrare (1) – (1'), u(0,t) = u1(t) şi curentul i(0,t) = i1(t) se presupun date:

]tsin[U2 11)t( ψ+ω=1u ; )]tsin[I2 111)t( ϕ−ψ+ω=1i . (6.17) Forma în complex a ecuaţiilor telegrafiştilor.

Imaginile în complex ale tensiunii u(x,t) şi curentul i(x,t) fiind )x(jUeU )x()t,x( ψ=→u , ))x()x((jIeI )x()t,x( ϕ−ψ=→u , (6.18)

imaginile în complex ale derivatelor parţiale ale tensiunii u(x,t) şi curentul i(x,t) sunt următoarele:

.Ij;Uj;dxId

xI;dx

UdxU ω→∂

∂ω→∂∂=∂

∂→∂∂=∂

∂→∂∂

ti t

u xi x

u (6.19)

Cu aceste specificaţii, ecuaţiilor cu derivate parţiale de ordinul I în mărimi instantanee (6.11), (6.12) le corespund ecuaţiile diferenţiale ordinare cu mărimi complexe:

ll

ll

⎪⎩

⎪⎨

ω+=−

ω+=−

I)CjG(dxId

I)LjR(dxUd

(6.20)

Mărimile complexe

, llllll CjGYrespectivLjRZ ω+=ω+= (6.21)

se numesc impedanţa complexă lineică longitudinală Zl respectiv, admitanţa complexă lineică transversală Yt şi ecuaţiile (6.20) se scriu astfel:

.IYdxId;IZdx

Udll =−=− (6.22)

Prin derivarea în raport cu x şi eliminarea succesivă a uneia dintre necunoscute, se obţine forma în complex a ecuaţiilor telegrafiştilor

⎪⎩

⎪⎨

++=

++=

I)Cjω)(GLjω(RdxId

U)Cjω)(GLjω(RdxUd

2

2

2

2

llll

llll (6.23)

respectiv, ;UYZdx

Ud2

2

ll= IYZdxId2

2

ll= . (6.24)

148

Page 149: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Notând cu γ mărimea β+α==ω+ω+=γ jYZ)jCG)(jLR( llllll , (6.25)

numită constanta complexă de propagare, ecuaţiile (6.24) se pun sub forma:

;UdxUd 2

2

2

γ= IdxId 22

2

γ= . (6.26)

Soluţiile U(x) şi I(x) nu sunt independente, fiind legate între ele prin ecuaţiile de ordinul I (6.22). Pentru rezolvare se procedează astfel: se integrează una dintre ecuaţiile de ordinul II, de exemplu cea pentru tensiunea U(x), iar curentul I(x) se deduce din oricare dintre ecuaţiile (6.22). Pentru prima ecuaţie din (6.26), ecuaţia caracteristică

0p 22 =γ− are rădăcinile )j(p 2,1 β+α±=γ±= şi soluţia ecuaţiei este de forma

,eAeAU xi

xd)x( γγ− += (6.27)

în care Ad şi Ai sunt două constante complexe de integrare. Înlocuind în prima ecuaţie din (6.22), se deduce curentul complex I(x) :

]eAeA[ZI xi

xd)x( γγ− +γ=

l. (6.28)

Mărimea complexă Zc definită de raportul

ll

lllCjGLjRZZc ω+

ω+=γ= , (6.29)

se numeşte impedanţa caracteristică complexă a liniei şi ecuaţia (6.29) se scrie astfel:

]eAeA[Z1)x(I x

ix

dc

γγ− −= . (6.30)

Tensiunea complexă U(x) şi curentul complex I(x) conţin câte două constante complexe de integrare care se determină din condiţiile la limită (la capetele liniei). Astfel, când se dau, conform relaţiilor (6.17), tensiunea 1j

11 eUU ψ= şi curentul )(j

1111eII ϕ−ψ= la bornele de intrare (1) – (1') ale liniei (x = 0), avem

id1 AA)0(UU +== ; cZAA)0(II id

1−== (6.31)

şi rezultă: ).IZU(2

1A;)IZU(21A 11i11d cc −=+= (6.32)

Înlocuind aceste constante în ecuaţiile (6.27) şi (6.30) se obţine:

,2ee

ZU

2eeI)x(I

;2eeIZ2

eeU)x(Uxx

c

1xx

1

xx

1c

xx

1

γ−γγ−γ

γ−γγ−γ

−−+=

−−+= (6.33)

respectiv,

⎪⎩

⎪⎨⎧

γ−γ=

γ−γ=

xchZUxchI)x(I

xshIZxchU)x(U

c

11

1c1

(6.34)

care reprezintă forma complexă a ecuaţiilor liniilor lungi, bifilare, liniare şi omogene în regim sinusoidal în funcţie de mărimile de la intrare.

149

Page 150: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

În mod analog, se scriu ecuaţiile liniilor lungi funcţie de mărimile, tensiunea şi curentul, de la bornele de ieşire ale liniei (x = l ):

lll γγ− +== eAeA)(UU id2 ; lll γγ− −== eZAeZ

A)(IIccid

2 . (6.35)

şi rezultă, ),IZU(21eA,)IZU(2

1eA 22i22d cc −=+= γγ− ll (6.36)

sau, .e)IZU(21A,e)IZU(2

1A 22i22d ccll γ−γ −=+= (6.37)

Înlocuind aceste constante în soluţiile generale (6.27) şi (6.30) se obţine:

,2ee

ZU

2eeI)x(I

;2eeIZ2

eeU)x(U)x()x(

c

2)x()x(

2

)x()x(

2c

)x()x(

2

−γ−−γ−γ−−γ

−γ−−γ−γ−−γ

−++=

−++=

llll

llll

(6.38)

În funcţie de distanţa x′ = l − x măsurată de la sfârşitul liniei, tensiunea şi curentul se scriu:

⎪⎩

⎪⎨⎧

′γ+′γ=′

′γ−′γ=′

xchZUxchI)x(I

xshIZxchU)x(U

c

22

2c2

(6.39)

care reprezintă forma complexă a ecuaţiilor liniilor lungi, bifilare, liniare şi omogene în regim sinusoidal în funcţie de mărimile de la ieşire.

6.3. UNDELE DE TENSIUNE ŞI DE CURENT ALE LINIILOR LUNGI ÎN REGIM SINUSOIDAL Din soluţia generală a ecuaţiilor telegrafiştilor – ecuaţiile (6.27), (6.30) – rezultă

că repartiţiile spaţiale de-a lungul liniei lungi ale tensiunii şi curentului la un moment dat t, se obţin prin adunarea a două componente:

⎩⎨⎧

=

=

+

+

)x()x()x(

)x()x()x(

id

id

IIIUUU

(6.40)

respectiv, în mărimi instantanee,

⎩⎨⎧

+=

+=

)t,x()t,x()t,x(

)t,x()t,x()t,x(

id

id

iiiuuu

(6.41)

numite unda directă de tensiune ud(x,t), unda directă de curent id(x,t), unda inversă de tensiune ui(x,t) şi respectiv unda inversă de curent ii(x,t).

Unda directă de tensiune Ud(x) este primul termen din membrul al doilea al ecuaţiei (6.27):

xdd eAU )x( γ−= (6.42)

în care, 00

djddd eUUA )0( ψ== .

Ţinând seama de relaţia (6.25), tensiunea Ud(x) se pune sub forma

,eeUeeUU )x(jxd

x)j(jdd

00

00

dd)x( ψ−β−α−β+α−ψ == (6.43)

150

Page 151: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

căreia îi corespunde valoarea instantanee ud(x,t),

)xt(jx0d

tjd

0deeU2eU2 )x()t,x( ψ+β−ωα−ω == mmu IId respectiv,

).xtsin(eU2 00 dx

d(x,t) ψ+β−ω= α−du (6.44)

Din analiza termenului ud(x,t) rezultă următoarele: − amplitudinea sa scade exponenţial cu distanţa x, este maximă la bornele de

intrare ale liniei şi e minimă la bornele de ieşire; − dacă se consideră , termenul u0=α d(x,t) variază sinusoidal în raport cu

unghiul .xt 0dψ+β−ω Intervalul minim de timp după care, în acelaşi punct x, componenta ud are aceeaşi valoare, este perioada T,

.2T2xtx 00 dd)Tt()Tt,x( ωπ=⇒π+ψ+β−ω=ψ+β−ω⇒= ++ t)(x,uu dd (6.45)

– distanţa minimă λ măsurată în lungul liniei la care, în acelaşi moment t, componenta ud are aceeaşi valoare, este perioada spaţială sau lungimea de undă:

βπ=λ⇒π−ψ+β−ω=ψ+λ+β−ω⇒=λ+ 22xt)x(t)t,x(u)t,x( do0dddu ; (6.46)

– viteza de fază v a undei faţă de sensul pozitiv al axei x este prin definiţie viteza unui punct mobil fictiv în care faza undei este constantă:

βω==⇒ψ+β−ω=ψ++β−+ω dt

dxv0ddo xt)dxx()dtt( . (6.47)

Componenta ud(x,t) este deci o undă directă, mobilă, amortizată, în sensul că repartiţia ei spaţială de-a lungul liniei se deplasează pe linie cu viteza v de la începutul spre sfârşitul liniei şi se amortizează după exponenţiala . Atenuarea undei în sensul propagării acesteia este:

xe α−

.)x(U)0(Ulnx

d

d=α (6.48)

În figura 6.3 se prezintă o astfel de undă atenuată la momentele t şi t + ∆t. ud

x 0

∆x =v∆tl

x

ud(x,t) ud(x,t+∆t)

xd eU2 0

α−

v

Fig. 6.3.

Unda inversă de tensiune Ui(x), al doilea termen din membrul drept al ec. (6.27), este:

xii eAU )x( γ= . (6.49)

Efectuând schimbarea de variabilă x = l – x′, se obţine

151

Page 152: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

'xi

'xi

)'x(ii eUeeAeAU )0()'x( γ−γ−γ−γ === l1 (6.50)

O analiză similară arată că termenul ui(x′,t) are, în raport cu x′, aceeaşi formă cu termenul ud(x,t),

)'xtsin(eU2)t,'x( 0i0'x

ii ψ+β−ω= α−u (6.51)

şi, prin urmare, este o undă – unda inversă de tensiune sau unda de tensiune reflectată – care se propagă de la ieşirea către intrarea liniei cu aceeaşi viteză v (rel. 6.47), fig. 6.4.

ui(x′,t)

∆x′ =v∆t =− ∆xl

0′

ud(x′,t+∆t)v

xeU2 0i′α−

ui

Fig. 6.4.

x′

x′ = l − x

Din ecuaţiile (6.27), (6.30) şi (6.40), curentul complex I(x) se scrie sub forma

)x()x()x()x()x( idc

i

c

d IIZU

ZUI +=−= (6.52)

Expresiile valorilor instantanee ale componentelor directă id(x,t) şi inversă ii(x,t) ale curentului, sunt de forma:

).xtsin(eZU2

);xtsin(eZU2

i0ix

C

ii

d0dx

C

dd

0

0

)t,x(

)t,x(

ϕ−ψ+′β−ω=

ϕ−ψ+β−ω=

′α−

α−

i

i (6.53)

152

Page 153: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

7. REGIMUL PERIODIC NESINUSOIDAL 7.1. GENERALITĂŢI

În reţelele electrice de transport şi distribuţie a energiei electrice forma de

variaţie în timp a tensiunilor şi curenţilor nu este riguros sinusoidală, iar abaterea se numeşte distorsiune sau deformare.

Distorsiunea provine, în primul rând de la generatoarele centralelor electrice, tensiunile lor electromotoare nefiind sinusoidale, întrucât nu se poate realiza o înfăşu-rare căreia să-i corespundă o repartiţie sinusoidală a inducţiei magnetice în întrefier.

În al doilea rând, elementele neliniare sub tensiune sinusoidală distorsionează curentul, care la rândul său produce căderi de tensiune nesinusoidale în alte elemente de circuit, fie liniare, fie neliniare. Din această categorie fac parte: bobine cu miez de fier, redresoare, cuptoare electrice cu arc, de inducţie, etc.

În al treilea rând, elementele reactive liniare produc distorsiuni mai pronunţate a unora dintre mărimi în raport cu celelalte. Astfel, condensatorul liniar sub tensiune nesinusoidală, determină o deformare şi mai pronunţată a curentului. De asemenea, bobina liniară, la curent nesinusoidal, duce la deformarea pronunţată a tensiunii.

Regimul nesinusoidal duce la efecte supărătoare în reţelele de transmisie şi distribuţie a energiei şi în funcţionarea unor aparate sau echipamente electrice. Astfel, în regim nesinusoidal, factorul de putere se reduce, cresc pierderile şi implicit scade randamentul producerii, transmisiei şi conversiei energiei electrice.

Neliniaritatea unor elemente de circuit − bobine cu miez de fier saturat, conden-satoare neliniare − este aplicată în practică la realizarea unor aparate electromagnetice cum sunt: amplificatoare magnetice, stabilizatoare feromagnetice de tensiune sau de curent, multiplicatoare de frecvenţă, etc.

7.2. ANALIZA ARMONICĂ A MĂRIMILOR PERIODICE

7.2.1. Dezvoltarea în serie Fourier

a funcţiilor periodice nesinusoidale O funcţie y(t) de variabilă t, care în intervalul finit T îndeplineşte condiţiile lui

Dirichlet, adică:

o este mărginită, ∞<∫−

dt)t(y2T

2T

,

o în intervalul T are un număr finit de discontinuităţi de primă speţă, o intervalul T se descompune într-un număr finit de subintervale în care

funcţia este monotonă, se numeşte periodică şi admite o dezvoltare în serie Fourier dacă,

K.,2,1,0nyy ),nTt()t( ±±== +

în care: estef2,perioadaeste2T π=ωωπ= pulsaţia, f – frecvenţa.

153

Page 154: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Funcţiile periodice care satisfac condiţiile lui Dirichlet se reprezintă pe intervalul unei perioade prin seria:

∑∑∞

=

=

ωω+= +1k

mk1k

mk0 tksinBtkcosAA)t(y , (7.1)

numită serie Fourier sau serie trigonometrică. Termenii şi tcosA 1m ω tsinB 1m ω pentru k =1, se numesc fundamentale în

cosinus, respectiv în sinus, iar tkcosAmk ω şi tksinBmk ω pentru , sunt armonici de ordinul k în cosinus, respectiv în sinus, iar termenul A

2k ≥0 este componenta continuă.

Dacă se multiplică ambii membri ai dezvoltării (7.1) cu , respectiv cu şi se integrează pe o perioadă sau pe un număr întreg de perioade, se obţin

amplitudinile armonicilor de ordin k în cosinus, , respectiv în sinus, :

tkcos ωtksin ω

mkA mkB

=ω=

=ω=

T

0

mk

T

0

mk

...,2,1k;tdtksin)t(yT2B

...,2,1k;tdtkcos)t(yT2A

(7.2)

Calculând valoarea medie a funcţiei y(t) pe o perioadă, se obţine componenta continuă:

∫=T

0

0 dtyT1A )t( . (7.3)

Amplitudinile şi componenta se numesc şi coeficienţi Fourier. mkmk B,A 0AÎn studiul circuitelor electrice în regim periodic permanent se utilizează şi

următoarea formă a dezvoltării în serie Fourier a unei funcţii periodice:

)tksin(Y2YyYy k1k 1k

k0k0 )t()t( γ+ω+=+= ∑ ∑∞

=

=

(7.4)

în care Y0 este componenta continuă şi yk(t) este armonica de ordinul k, având valoarea efectivă Yk şi faza iniţială γk ( redusă la intervalul ],[ ππ− ).

Identificând expresiile dezvoltărilor (7.1) şi (7.4), rezultă următoarele relaţii între coeficienţii Fourier ai celor două serii:

.BAarctg;BAY2;AY

mk

mkk

2mk

2mkk00 =γ+== (7.5)

În electrotehnică, unde perioadei T îi corespunde unghiul π2 şi faza se notează cu tω=α , seria Fourier se scrie sub forma

∑∑∞

=

=

α+α+=α1k

k1k

k0 ksinB2kcosA2A)(y , (7.6)

în care: ;dy1B2;dkcosy1A2;dy21A

2

0k

2

0k

2

00 ksin)()()( ∫∫∫

πππααπ=ααπ=απ= ααα (7.7)

respectiv, ∑∞

=

γ+α+=α1k

kk0 ,)ksin(Y2Y)(y (7.8)

cu: 2k

2kk00 BAY;AY +== şi

k

kk B

Aarctg=γ . (7.9)

154

Page 155: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

7.2.2. Forme particulare ale dezvoltării în serie Fourier Examinând graficul funcţiei )(y α se pot stabili eventualele simetrii ale curbei

care simplifică calculul coeficienţilor Fourier, în sensul că anumite armonice ar putea lipsi din dezvoltare. Se prezintă în continuare câteva exemple.

Funcţia pară Curba este simetrică faţă de axa ordonatelor )(y α )(y)(y α−=α (fig. 7.1), iar

seria conţine componenta continuă şi armonicile în cosinus (Bk = 0). Într-adevăr, deoarece α−=α−α=α− ksin)ksin(,kcos)kcos( , avem:

∑ ∑

∑ ∑∞

=

=

α−α

α+

k 1kkk

k 1kkk

,ksinB2kcosA

;ksinB2kcos

=

=

+=α−

+=α

10

10

2A)(y

A2A)(y

α

y

2π 0Fig. 7.1. Funcţia pară (exemplu).

de unde rezultă ∑∞

=

=1k

kB2 02 s 0au Bk = şi

seria devine:

∑∞

=

α+=α1k

k0 kcosA2A)(y . (7.10)

Funcţia impară Curba este simetrică faţă de origine )(y α )(y)(y α−−=α (fig. 7.2) şi în dezvoltare

apar numai armonicele în sinus ( )0A,0A . Aceasta rezultă din identitatea: k0 ==

∑ ∑ ∑ ∑∞

=

=

α

=

=

α−α+−=α+α+1k 1k 1k 1k

kk0kk0 )ksinB2kcosA2A(ksinB2kcosA2A .

Prin identificare rezultă iar dezvoltarea în seria este

forma:

,0=A0

,0Ak =y

αα1

Fig. 7.2. Funcţia impară (exemplu).

0–α1

.ksinB2)(y1k

k∑∞

=

α=α (7.11)

Funcţia alternativ simetrică

Curba simetrică faţă de abscisă după suprapunerea semiperioadelor se defineşte prin relaţia

)(y α)(y)(y π+α−=α (fig. 7.3). Seria conţine numai armonici impare în

sinus şi cosinus 0B,0A,0A k2k20 === .

∑ ∑∞

=

=

π+α−π+α−−=π+α−1k 1k

kk0 )kksin(B2)kkcos(A2A)(y .

Dacă : ν= 2k

,2sinB2

2cosA2A)(y

12

120

∑∑

=νν

=νν

να+

+να+=α

0 α

y

Fig. 7.3. Funcţia alternativ simetrică (exemplu).

155

Page 156: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

∑∑∞

=νν

=νν να−να−−=π+α−

12

120 2sinB22cosA2A)(y .

Prin identificare rezultă: 0B,0A,0A 220 === νν . Dacă α+ν= 2k :

.)12sin(B2)12cos(A2A)(y

;)12sin(B2)12cos(A2A)(y

012

0120

0 012120

∑∑

∑ ∑∞

=ν+ν

=ν+ν

=ν+ν+ν

α+ν+α+ν+−=π+α−

α+ν+α+ν+=α

Se obţine: 0B,0A,0A 12120 ≠≠= +ν+ν . Deci, în final, seria se scrie:

∑ ∑∞

=ν+ν+ν α+ν+α+ν=α

0 01212 )12sin(B2)12cos(A2)(y . (7.12)

Funcţia alternativ simetrică pară posedă simetrie faţă de abscisă după supra-punerea semiperioadelor şi simetrie faţă de ordonată ca în exemplul din figura 7.4:

şi . )(y)(y π+α−=α )(y)(y α−=αSeria conţine numai armonice impare

în cosinus.

y

α+ν=α ∑∞

=ν+ν

012 )12cos(A2)(y (7.13)

Funcţia alternativ simetrică impară are simetrie faţă de abscisă după supra-punerea semiperioadelor şi simetrie faţă de origine: )(y)(y π+α−=α şi . )(y)(y α−−=αSeria conţine numai armonice impare în sinus:

.)12sin(B2)(y1

12∑∞

=ν+ν α+ν=α (7.13)

7.2.3. Seria Fourier complexă O funcţie periodică reală care admite o dezvoltare în serie Fourier de forma: )t(y

∑ ∑∞

=

=

ω+ω+=1k 1k

mkmk0 tksinBtkcosAA)t(y (7.14)

se poate scrie şi ca sumă a unei serii cu termeni complecşi. Dacă se dă lui k valoarea zero şi valori negative, coeficienţii Fourier devin:

.BtdtkyT2B;AtdtkcosyT

2Akk

;0B;A2dtyT2A0k

mk

T

0

k,mmk

T

0

k,m

0m0

T

0

0m

sin)t()t(

)t(

−=ω−==ω=⇒−→

===⇒=

∫∫

−−

Se observă că este o funcţie pară de k, iar o funcţie impară de k. Avem

deci mkA mkB

mkk,mmkk,m0m

0 AA,BB,2AA şi seria (7.14) se poate aduce la forma: =−== −−

.)tksinBtkcosA(21)t(y

kmkmk∑

+∞

−∞=

ω+ω= (7.15)

2π 0 α

Fig. 7.4. Funcţia alternativ simetrică impară.

156

Page 157: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Într-adevăr, pentru: 0k > – se obţin jumătate din termenii seriei (7.14);

0k = – rezultă termenul liber al seriei, 00m AA21 = ;

0k < – se obţine cealaltă jumătate a termenilor seriei (7.14). Înlocuind funcţiile sinus şi cosinus cu relaţiile lui Euler:

,2eetkcos;j2

eetksintjktjktjktjk ω−ωω−ω +=ω−=ω

seria (7.15) devine:

∑+∞

−∞=

ω−ω ⎟⎠⎞⎜

⎝⎛ ++−=

k

tjkmkmktjkmkmk e4jBAe4

jBA)t(y . (7.16)

Deoarece pentru se obţin aceleaşi valori ca pentru , se pot restrânge termenii seriei şi se obţine:

0k < 0k >

∑+∞

−∞=

ω−=k

tjkmkmk e2jBA)t(y sau ∑

+∞

−∞=

ω=k

tjkmkeC)t(y , (7.17)

unde, ∫ ω−=−=T

0

tjkmkmkmk dteyT

12

jBAC )t( (7.18)

se numeşte amplitudine complexă spectrală. Amplitudinile armonicilor unui semnal sunt dublul amplitudinilor complexe

spectrale. Într-adevăr:

.C2Y22Y2

2BACC mkk

k2mk

2mk

mkmk =⇒=+== (7.19)

7.2.4. Spectrul de frecvenţă al unei mărimi periodice Graficul amplitudinilor kY2 ale armonicilor unei funcţii periodice cu dezvolta-

rea în serie de forma

∑∞

=

γ+ω+=1k

kk0 )tksin(Y2Y)t(y ,

conţine în planul ),Y2( ω segmente proporţionale cu amplitudinile kY2 şi se numeşte spectru de frecvenţă (fig. 7.5,a). Spectrul funcţiilor periodice este un spectru discret.

Din cunoaşterea spectrului de frecvenţă nu e posibil să se deducă dezvoltarea în serie, deoarece spectrul de frecvenţă se referă exclusiv la amplitudinile armonicilor şi fundamentalei, dar nu indicaţii asupra unghiurilor de fază. Dacă se dă şi spectrul de frecvenţă al fazelor iniţiale (fig. 7.5,b), seria Fourier este univoc determinată.

0 ω 2ω

3ω 4ω

0Y2

ω

1Y2

2Y2

3Y2 4Y2

Y2

. . . 0 ω

2ω3ω 4ω ω

γ4 γ3

γ2

γ1

γ

. . .

b)a) Fig. 7.5.

157

Page 158: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

7.2.5. Proprietăţi ale mărimilor periodice Valoarea medie a produsului a două armonici.

Fie funcţiile periodice nesinusoidale:

.)tksin(I2II

;)tksin(U2UU

1k 1kkk00

1k 1kkk00

∑ ∑

∑ ∑∞

=

=

=

=

β+ω+=+=

α+ω+=+=

(t)i(t)

(t)(t)

k

k

i

uu

Valoarea medie a produsului armonicilor şi este: (t)mu (t)ni

( ) ( )∫

∫∫β+α+ω+−β−α+ω−=

=β+ωα+ω==

T

0

nmnmnm

T

0

nmnm

T

0

mm

dt]tnmcos[)]tnmcos[TIU

dt)tnsin()tmsin(IUT2

T1~

dtiuiu nn

Dacă armonicile sunt de acelaşi ordin, knm == , valoarea medie este

( ) ( )[ ] ( kkkk

T

0

kkkkkk

kk cosIUdttk2coscosTIU )

~β−α=β+α+ω−β−α= ∫iu (7.20)

şi este nulă dacă nm ≠ .

Valoarea efectivă a unei mărimi periodice se defineşte prin relaţia:

∫=T

0

2 dtyT1Y )t( (7.21)

Înlocuind funcţia cu dezvoltarea sa în serie, se obţine: )t(y

.yyy~Y2YdtyyT1

dt)t(y)t(yTYdtYT

1dt])t(yY[])t(yY[T1Y

1m 1m 1nnmm0

20

T

01m 1n

nm

T

01n 1m

mn0

T

0

20

1mm0

T

0 1nn0

2

~∑ ∑∑∫ ∑∑

∫ ∑ ∑∫∑∫ ∑∞

=

=

=

=

=

=

=

=

=

+⋅+=+

+⎟⎠

⎞⎜⎝

⎛ ++=+⋅+=

Deoarece, , , rezultă: ∑∞

=

=1m

m 0y~ ∑∑ ∑ ∑∞

=

=

=

=

==1m 1n 1n 1n

2n

2nnm Yy~yy

~

2d

21

20

2n

22

21

20 YYY...Y...YYYY ++=+++++= (7.22)

unde Yd se numeşte reziduul deformant, dat de valoarea efectivă a armonicelor de ordin superior :)2k( ≥

....Y...YYYY 2n

24

23

22d +++++= (7.23)

Astfel, pentru tensiune şi curent cu dezvoltările

( ) ( ),tnsinI2I,tnsinU2U1n 1n

nn0nn0 ∑ ∑∞

=

=

β+ω+=α+ω+= (t)(t) iu

valorile efective sunt ,IIII,UUUU 2

d21

10

2d

21

20 ++=++=

unde rezidiurile deformante ale tensiunii şi curentului sunt:

....I...III;...U...UUU 2d

23

22d

2n

23

22d ++++=++++=

158

Page 159: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Factor de vârf, factor de formă şi coeficient de distorsiune. Factorul de vârf al unei funcţii periodice alternative , simetrice sau

antisimetrice, vk )t(y

)2/Tt(y)t(y +−= , se defineşte prin raportul dintre valoarea de vârf şi valoarea efectivă:

2d

21

maxv YY

YYyk

+== . (7.24)

Factorul de formă al unei funcţii periodice alternative se defineşte prin raportul dintre valoarea efectivă Y şi valoarea medie pe o jumătate de perioadă:

fk

0

y

tt0

YefYmax

∫+= 2/Tt

t

f 0

0

dt)t(yT2

Yk (7.25)

în care t0 este momentul trecerii prin zero a funcţiei cu valori crescătoare (fig. 7.6). )t(y Fig. 7.6.

Coeficientul de distorsiune al unei funcţii periodice se defineşte prin raportul dintre rezidiul deformant Y şi valoarea efectivă a componentei alternative:

dk )t(yd

...Y...YY

...Y...YYYY

Yk 2n

22

21

2n

23

22

20

2d

d ++++++++

=−

= (7.26)

Coeficientul este pozitiv şi subunitar. Dacă dk %)5(05,0kd ≤ tensiunile şi curenţii periodici pot fi aproximaţi sinusoidali.

În cazul mărimilor sinusoidale: 11,122

kf =≈π= ; 0k;2k dv == .

7.3. PUTERI ÎN REGIM PERIODIC NESINUSOIDAL Puterea instantanee p a unui dipol sub tensiune nesinusoidală la borne u(t) şi

parcurs de curentul nesinusoidal i(t),

∑ ∑

∑∑∞ ∞

∞∞

β+ω+=+=

α+ω+=+=

1 1nn0n0

1nn0

1n0

)tnsin(I2I)t(iI

)tnsin(U2U)t(uU

(t)

(t)

i

u

se defineşte prin produsul uip = . Puterea activă P este media pe o perioadă a puterii instantanee:

]W[,cosIUIU~P1k

kkk00~

∑∞

=

ϕ+=== uip (7.27)

în care kkk β−α=ϕ este defazajul dintre armonicile de tensiune u şi de curent . k kiÎn regim periodic nesinusoidal, puterea activă este egală cu suma dintre puterea

de curent continuu şi suma puterilor active ale armonicilor. 00IUPuterea reactivă Q este egală cu suma puterilor reactive ale armonicilor:

∑∞

=

ϕ=1k

kkk ]VAR[,sinIUQ (7.28)

159

Page 160: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Puterea aparentă S se defineşte prin produsul valorilor efective ale tensiunii U şi curentului I:

]VA[UIS= (7.29) În regim nesinusoidal 222 QPS +≠ . Puterea deformantă D este definită de relaţia:

222 QPSD −−= [VAD] (7.30) Prin analogie cu unităţile celorlalte puteri, profesorul român C-tin Budeanu a

propus unitatea de măsură numită VAD (volt – amper – deformant) pentru puterea deformantă. Înlocuind S, P, Q în relaţia de definiţie a puterii deformante D, se obţine:

( )[ ]∑∑

∑∑ ∑∑

∑∑∑∑∑∑

<

∞∞ ∞

<

<

∞∞∞∞∞

ϕ−ϕ−+=ϕϕ−

−ϕ−ϕϕ−ϕ−+

++=⎟⎠

⎞⎜⎝

⎛ ϕ−⎟⎠

⎞⎜⎝

⎛ ϕ−⎟⎠

⎞⎜⎝

⎛⎟⎠

⎞⎜⎝

⎛=

nm1

nmnmnm2m

2n

2n

2m

nm1

nmnmnm

1m

22m

2m

1nm

1nmnmnmm

22m

2m

nm1

2m

2n

nm1

2n

2m

1

2m

2m

2

1nnn

2

1mmm

1

2n

1

2m

2

cosIIUU2IUIUsinsinIIUU2

sinIUcoscosIIUU2cosIUIU

IUIUsinIUcosIUIUD

Expresia puterii deformante se aduce la forma:

( )∑∞

<

⎥⎦⎤

⎢⎣⎡ ϕ−ϕ+−=

nm1

nm2nmnm

2mnnm 2sinIIUU4IUIUD (7.31)

Puterea deformantă se anulează dacă se realizează condiţiile:

.ttancons.....;ttanconsIU.....I

UIU

n21n

n

2

2

1

1 =ϕ==ϕ=ϕ==== (7.32)

Factorul de putere în regim nesinusoidal este definit prin relaţia: pk

222p DQPP

SPk

++== (7.33)

şi poate fi subunitar chiar când puterea reactivă este nulă. Dacă , ca urmare a unghiurilor de defazaj 0Q= nϕ pozitive şi negative, puterea

deformantă poate fi nenulă şi kp < 1; dacă, în plus, .1kşi0D;0Q0 pn ===⇒=ϕ Rezultă deci că, în general, anularea puterii reactive nu îmbunătăţeşte factorul de

putere la valoarea unu ca în regim sinusoidal. Este posibil chiar, ca prin reducerea puterii reactive să crească şi mai mult puterea deformantă şi în consecinţă factorul de putere rezultă înrăutăţit. În regim nesinusoidal introducerea de condensatoare poate înrăutăţi factorul de putere.

pk

Prin introducerea unei noi puteri – puterea complementară Qc – dată de relaţia 22

c DQQ += , (7.34) expresia factorului de putere kp se pune sub o formă similară celei din regim sinusoidal:

2c

2p QPPk+

= . (7.35)

Pentru îmbunătăţirea factorului de putere în regim nesinusoidal este necesară reducerea puterii complementare Qc.

160

Page 161: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

7.4. ANALIZA CIRCUITELOR LINIARE ÎN REGIM PERMANENT PERIODIC NESINUSOIDAL Fiind daţi parametrii circuitului şi tensiunile nesinusoidale aplicate la borne,

analiza constă în determinarea curenţilor care se stabilesc în fiecare latură de circuit. În circuitele liniare e valabil principiul suprapunerii efectelor. Descompunând

t.e.m. nesinusoidale (cu ajutorul seriei Fourier) în componenta continuă şi în armonici (componente sinusoidale), se reduce studiul regimului periodic nesinusoidal la:

a) studiul unui regim de curent continuu pentru componenta continuă (termenul liber al seriei Fourier);

b) studiul unor regimuri sinusoidale pentru fiecare armonică de pulsaţie . ωk

În analiza circuitelor se poate utiliza reprezentarea în complex pentru fiecare armonică, observând că la frecvenţa ωk a armonicii k, reactanţele condensatoarelor vor

fi de k ori mai mici, Ck1X kC ω= , iar ale bobinelor de k ori mai mari, , decât

cele pentru fundamentală. Pentru fiecare armonică, studiul se poate face cu metodele de analiză cunoscute de la regimul permanent sinusoidal.

LkXLk ω=

7.4.1. Circuite simple cu elemente liniare în regim nesinusoidal Se presupun succesiv circuitele liniare cu rezistor ideal, bobină ideală şi

condensator ideal sub tensiune nesinusoidală, având componenta continuă nulă:

∑ ∑∞ ∞

α+ω==1 1

kk )tksin(U2(t)(t) kuu (7.36)

şi coeficientul de distorsiune

...U...UU

...U...UUUUk 2

k22

21

2k

23

22d

du++++++++== , (7.37)

Se va determina curentul i(t),

∑ ∑∞ ∞

ϕ−α+ω==1 1

kkk )tksin(I2(t)(t) kii , (7.38)

coeficientul de distorsiune,

...I...II

...I...IIIIk 2

k22

21

2k

23

22d

di++++++++== (7.39)

\şi puterile absorbite.

a) Rezistorul ideal

Ecuaţia caracteristică a circuitului cu rezistor liniar ideal fiind iRu= , rezultă:

∑ ∑∞ ∞

==1 1

kRU2R

(t)(t) kui α+ω k)tksin(

u

i u

0

u,i i

t

R (7.40) Comparând cu ecuaţia (7.38), rezultă valorile efective şi defazajul armoni-celor de curent:

Fig. 7.7.

161

Page 162: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

.0;RUI k

kk =ϕ= (7.41)

Coeficientul de distorsiune al curentului este:

du

1

2k

2k

2k

12

2k

22

2k

di kU

U

RURU

k ===

∑∞

=∞

. (7.42)

Rezistorul nu modifică forma curbei curentului faţă de forma curbei tensiunii (fig. 7.7). Puterile sunt:

.PS;0Q;0D;0Q;RIRIRUcosIUP c

1k 1k 1k

22k

2k

kkk =======ϕ=∑ ∑ ∑∞

=

=

=

(7.43)

b) Bobina ideală

Din expresia căderii inductive de tensiune pe bobina liniară, dtdiu L= , se deduce:

∑∫∞ π−α+ωω==1

kk )2tksin(Lk

U2L1 udti(t) (7.44)

Valorile efective şi defazajele armonicilor de curent rezultă deci:

.2;LkUI k

kk

π=ϕω= (7.45)

Deoarece,

0LkUlim k

k=ω∞→

(7.46)

urmează că armonicele de curent contribuie cu atât mai puţin la modificarea formei curbei curentului faţă de cea a tensiunii cu cât ordinul armonicii este mai mare; bobina ideală reduce distorsiunea curentului.

du

22

2k2

1

22

2k

1

2k

2

2k

di k

kUU

kU

LkU

LkU

k <+

=⎟⎠⎞⎜

⎝⎛ω

⎟⎠⎞⎜

⎝⎛ω

=

∑∑

∑∞

(7.46)

Puterile electrice în cazul bobinei ideale (fără pierderi) sunt:

.SDQQ;QSD;UIS;LIksinIUQ;0P 22c

1 1

222kkkk =+=−==ω=ϕ== ∑ ∑

∞ ∞

(7.47)

c) Condensatorul ideal

Din ecuaţia tensiunii, ∫= idtu , se deduce intensitatea curentului, C1

∑∞

⎟⎠⎞⎜

⎝⎛ π+α+ωω==

1kk 2tksinCUk2C dt

dui(t) (7.48)

şi deci, valoarea efectivă şi defazajul armonicelor de curent la condensator sunt:

.2;CUkI kkkπ−=ϕω= (7.49)

u,i u

t 0

Fig. 7.8.

i i

u L

162

Page 163: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Deoarece, u,i ∞=ω=

∞→∞→ kkkkCUklimIlim (7.50)

urmează că armonicele de curent con-tribuie cu atât mai mult la modificarea formei curentului faţă de cea a tensiu-nii cu cât ordinul lor este mai mare.

( )

( )du

2

2k

221

2

2k

2

1

2k

2

2k

di kUkU

Uk

CUk

CUkk >

+=

ω

ω=

∑∞

. (7.50)

Condensatorul liniar determină o deformare mai pronunţată a curbei curentului faţă de cea a tensiunii (fig. 7.9).

Puterea activă este nulă, P =0, iar celelalte puteri sunt:

( )( ).....II...UUS;SQ;QSD

;kUCCUksinIUQ

22

21

22

21c

22

1k 1k 1k

2k

2kkkk

++++==−=

ω−=ω−=ϕ=∑ ∑ ∑∞

=

=

= (7.51)

d) Circuitul RLC serie sub tensiune nesinusoidală

Din ecuaţia circuitului (fig. 7.10),

∫idtC1++= dt

diLRiu , (7.52)

rezultă, în baza teoremei superpoziţiei, că armonica de ordin k a tensiunii stabileşte armonica de ordin k a curentului i soluţie a ecuaţiei (t)ku (t)k

∫+ dtiC1

k+= dtdiLRiu k

kk , (7.53)

adică:

( kk22

k tksin

Ck1LkR

U2 ϕ−α+ω⎟⎠⎞⎜

⎝⎛

ω−ω+=(t)ki ) (7.54)

în care:

o RCk

1Lkarctgk

ω−ω=ϕ – defazajul armonicelor de ordinul k;

o 2

2k Ck

1LkRZ ⎟⎠⎞⎜

⎝⎛

ω−ω+= – impedanţa circuitului RLC serie la pulsaţia k ;ω

o 2

2

kk

Ck1LkR

UI⎟⎠⎞⎜

⎝⎛

ω−ω+= – valoarea efectivă a armonicii de ordin k a

curentului. Expresia curentului este deci de forma:

t

u

0

Fig. 7.9.

i

i

u C

L

R

C

u

i

Fig. 7.10.

163

Page 164: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

( )∑∑∞∞

⎟⎟⎟

⎜⎜⎜

⎛ω−ω

−α+ω

ω−ω+==

1k2

2

n

1R

Ck1Lk

arctgtksin

Ck1LkR

U2(t)(t) kii . (7.55)

În regim nesinusoidal, rezonanţa intervine pentru armonica de ordinul k dacă este satisfăcută ecuaţia:

0Ck1Lk =ω−ω . (7.56)

La L,C şi ω daţi, ordinul k al armonicii pentru care circuitul este în rezonanţă rezultă din relaţia:

LC1k

ω= . (7.57)

e) Teoremele lui Kirchhoff în regim periodic nesinusoidal.

Ecuaţiile corespunzătoare celor două teoreme ale lui Kirchhoff pentru regimul periodic nesinusoidal, în forma topologică, se scriu:

0]I[)s(j 1k

0j =+∑ ∑∈

=

(t)jki , s = 1, 2, … , n –1; (7.58)

, m = 1, 2, … , l – n +1. (7.59) 0]U[]m[j 1k

j0 =+∑ ∑∈

=

(t)jku

În regim nesinusoidal, pentru circuitele liniare, teoremele lui Kirchhoff se pot scrie separat pentru componentele continue şi separat pentru fiecare armonică, astfel:

s = 1, 2, ….. , n – 1; (7.60) ;,...,2,1kpentru0)t(i,0I)s(j

jk)s(j

j0 ∞=== ∑∑∈∈

; m = 1, 2, ….. , l – n +1. (7.61) ∞=== ∑∑∈∈

,...,2,1kpentru0,0U]m[j

jk]m[j

j )t(0 u

7.4.2. Circuite liniare trifazate echilibrate sub tensiuni simetrice nesinusoidale

Fie sistemul trifazat simetric caracterizat de mărimile

)t(y)t(y,)t(y)t(y,)t(y)t(y3T2

3T

321 −=−== , (7.62)

periodice, nesinusoidale, de succesiune directă (fig. 7.11). Dezvoltările în serie Fourier ale mărimilor de forma 321 y,y,y

π−γ+ω=

π−γ+ω=

γ+ω=

1kk3

k1

k2

1kk1

)34ktksin(Y2)t(y

)32ktksin(Y2)t(y

)tksin(Y2)t(y

0 t

y3 y2 y1

(7.63)

pun în evidenţă următoarele proprietăţi: Fig. 7.11.

164

Page 165: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Armonicile de ordinul ν= 3k sunt în fază (sinfazice) şi alcătuiesc sisteme omopolare

)t3sin(Y2)343t3sin(Y2y

)t3sin(Y2)323t3sin(Y2y

)t3sin(Y2y

33333,3

33333,2

333,1

ννννν

ννννν

ννν

γ+νω=πν−γ+νω=

γ+νω=πν−γ+νω=

γ+νω=

(7.64)

Armonicele de ordin 13k +ν= alcătuiesc sisteme de succesiune directă

( )[ ]

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ⎥⎦⎤

⎢⎣⎡

⎥⎦⎤

⎢⎣⎡

⎥⎦⎤

⎢⎣⎡

⎥⎦⎤

⎢⎣⎡

γ+ω+ν=

πγ+ω+νπ+νγ+ω+ν

πγ+ω+νπ+νγ+ω+ν

−=−=

−=−=

+ν+ν+ν+ν+ν

+ν+ν+ν+ν+ν

+ν+ν+ν

34t13sinY23

413t13sinY2

32t13sinY23

213t13sinY2

1313131313,3

1313131313,2

131313,1

y

y

t13sinY2y

(7.65) Armonicele de ordin 23k +ν= alcătuiesc sisteme de succesiune inversă

( )[ ]

( ) ( )[ ] ( )[ ]( ) ( )[ ] ( )[ ]3

2t23sinY23423t23sinY2

34t23sinY23

223t23sinY2y

t23sinY2

23232323

2323232323,2

232323,1

23,3y

y

π−γ+ω+ν=π+ν−γ+ω+ν=

π−γ+ω+ν=π+ν−γ+ω+ν=

γ+ω+ν=

+ν+ν+ν+ν

+ν+ν+ν+ν+ν

+ν+ν+ν

(7.66) Y3v

a) Circuitul în conexiunea stea fără fir neutru.

Din relaţia: în care: 0321 =++ iii

( )

( )

( )∑

+ν+νν

+ν+νν

+ν+νν

++=

++=

++=

0

23,313,33,33

0

23,213,23,22

0

23,113,13,11

iiii

iiii

iiii

rezultă: ( )1

=+++

(7.67)

0=+ ∑∞

3,3ν2,3ν1,3ν1 iiii . (7

Prin urmare, curenţii de linie nu conţin armonicile trei şi multiplu dDeoare

32 ii .68)

e trei. ce în reţelele electrice de frecvenţă industrială (50Hz), curenţii şi tensiunile

conţin numai armonici impare, valoarea efectivă a curentului de linie are expresia:

...IIIII 2222 ++++= . (7.69) 11751l

Fig. 7.12.

Y1,3v +1

Y3,3v +1 Y2,3v +2Y1,3v +2

Y3,3v +2Y2,3v +1

(1) i1

u12

u23u31

i2

i3

(2)

(3)

(N)

iN

Fig. 7.13.

165

Page 166: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Analog, se demonstrează că tensiunile de linie nu conţin armonimultiplu de trei, ci restul armonicelor impare.

cele trei şi

Tensiunile de fază conţin toate armonicele impare şi au valoarea efectivă:

...UUUUUUU 211

29

27

25

23

21f ++++++= . (7.70)

Rezultă imediat, că în regim nesinusoidal, faţă de regimul sinusoidal, valorile efective i ale tensiunilor de linie şi de fază nu mai satisfac aceeaşi relaţie, c

fU3U <l (7.71)

respectiv, 211

25

2 U++ . 271

21

27

25

21 UUU3...UUUUU +=++++= 1llll

b) Circuitul în conexiunea stea cu fir neutru.

Curentul prin firul neutru 321N iiii ++= rezultă: ∞

( ) .3∑=+= 3,3νN ii11

∑∞

+ 3ν2,3ν1,3ν iii (7.72)

Prin urmare, conductorul neutru este parcurs de uarmonicile trei

triunghi.

ghiului este dată de suma tensiunilor la bornele latu

[

( ) (

( ) .31 1

0

∑ ∑

∞ ∞

+++

++

=++=

=++++++

+++=

3ν31,3ν23,3ν12,3ν

231,3ν131,3ν31,3ν223,3ν123,3ν23,3ν

212,3ν112,3ν12,3ν31

uuuu

uuuuuu

uuu

Deci, această tensiune conţine numai armo-nicile trei

triunghiului fiind egale cu suma nsiunile la bornele laturilor vor

en

n curent ce conţine numai şi multiplu de trei.

b) Circuitul în conexiunea

Tensiunea Γu în lungul laturilor triunrilor:

++= 2312Γ uuuu ( )

)]

)73.7(

+

şi multiplu de trei. Tensiunea Γu stabileşte un curent de circu-

laţie care va conţine numai armonici multiplu de trei. Căderile de tensiune pe fiecare din laturile

căderilor de tensiune ale armonicelor de curent, teconţine armonicile multiplu de trei.

Înfăşurările alternatoarelor (generatoarelor) trifazate se conectează în stea, evitându-se conexiunea în triunghi din cauza curentului de circulaţie Γi care ar încălzi înfăşurările chiar şi când alternatorul funcţionează în gol.

Curentul de linie, obţinându-se prin diferenţa a doi cur ţi din laturile triunghiului, nu va conţine armonici multiplu de trei.

Valorile efective ale curenţilor de fază (din laturile triunghiului) fI şi de linie lI , fiind date de relaţiile

;...IIIIIII 222222 ++++++= (7.7 ) 1197531f 4

,...II 211 (7.75) II3...IIIII 2

725

21

21

27

25

21 ++++=++++= lll1l

rezultă inegalitatea: fI3I <l .

Fig. 7.14.

(7.76)

(1)

i12

i23

i31

(2)

)

i2

u12

u23u

i1

31

i3 (3

166

Page 167: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

8. REGIMUL TRANZITORIU AL CIRCUITELOR ELECTRICE LINIARE

8.1. CONSIDERAŢII GENERALE Spre deosebire de regimul permanent, în care tensiunile şi curenţii sunt mărimi

constante (cazul circuitelor de curent continuu), sau variabile în timp cu amplitudini constante (cazul circuitelor de curent alternativ), regimul tranzitoriu este un regim nestaţionar corespunzător trecerii circuitelor de la un regim permanent, la alt regim permanent. Durata regimului tranzitoriu este teoretic infinită; practic însă această durată se apreciază de ordinul sutimilor, zecimilor şi unităţilor de secundă şi, foarte rar, de ordinul minutelor.

Regimurile tranzitorii pot fi întâlnite la închiderea sau deschiderea unor întrerupătoare care alimentează circuitul considerat sau în cazul în care parametrii circuitului (R, L, M, C) variază brusc datorită unor condiţii speciale de lucru sau unor avarii (scurtcircuite, întreruperi).

Circuitele liniare şi invariabile în timp (cu parametrii constanţi) sunt descrise de ecuaţii diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi. După cum se ştie, soluţia generală a unor astfel de ecuaţii se poate scrie sub forma unei sume de două soluţii şi anume

)t(y)t(y)t(y f+= l , (8.1) în care:

• este soluţia generala a ecuaţiei diferenţiale date, obţinute prin anularea termenului liber al acesteia (soluţia ecuaţiei omogene) şi se numeşte soluţie de regim liber sau componentă liberă.

)t(y l

• este o soluţie particulară a ecuaţiei diferenţiale a circuitului – numită soluţie de regim forţat sau componentă forţată.

)t(yf

În teoria circuitelor electrice se folosesc noţiunile de componentă tranzitorie şi componentă permanentă.

În mod obişnuit prin componentă permanentă yp se înţelege expresia soluţiei generale y(t) pentru t → ∞.

Folosirea acestor denumiri este potrivită dacă semnalul excitaţie (tensiune sau curent) acţionează un timp relativ îndelungat faţă de intervalul de timp cât există şi componenta liberă. În aceste condiţii, componenta liberă e potrivit să se numească componenta tranzitorie ytr, deoarece este vorba de o componentă de scurtă durată, respectiv trecătoare. În regim tranzitoriu sunt prezente ambele componente, deci semnalul răspuns va fi de forma:

)t(y)t(y)t(y ptr += (8.2)

167

Page 168: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

După un interval de timp după care componenta tranzitorie ytr(t) poate fi neglijată (se consideră practic nulă), rămâne numai componenta permanentă y(t) = yp(t); regimul se numeşte regim permanent.

Studiul circuitelor electrice liniare în regim tranzitoriu constă în determinarea tensiunilor şi curenţilor tranzitorii din circuit, fie prin metoda rezolvării directe a ecuaţiilor integro-diferenţiale care caracterizează circuitul, fie prin metode operaţionale, mult mai eficiente, care folosesc transformările Laplace şi Fourier.

8.2. COMUTARE. TEOREMELE COMUTĂRII. Operaţia prin care se generează apariţia unui regim tranzitoriu poartă

denumirea de comutare (comutaţie). În general, prin comutare se înţelege introducerea sau extragerea dintr-un circuit a unor elemente active sau pasive. La baza analizei circuitelor liniare în regim tranzitoriu stau teoremele comutării, valabile şi pentru circuitele neliniare sau parametrice şi care se sprijină pe considerente energetice.

Prima teoremă a comutării: într-o ramură a unui circuit liniar care conţine bobine, fluxul magnetic şi intensitatea curentului conservă, la comutare, valorile avute în acel moment, variaţiile lor ulterioare începând cu aceste valori iniţiale (fig. 8.1):

)0()0()0(0()0()0(

LLL

LLL ψψψiii =−=+

)=−=+ (8.3)

0

ψL,iL

)0()0()0()0(

LL

LL ψψ−+−+

==ii

t

Dacă la comutare curentul i ar varia prin salt, atunci tensiunea la bornele bobinei

++==+

00 dtdLdt

dψ)0(u LLL

i (8.4) Fig. 8.1.

ar fi nedeterminată, uL(0+) → ∞, ceea ce nu este posibil. uL

De asemenea, o creştere bruscă a intensităţii curen-tului sau a fluxului magnetic ar conduce la o creştere bruscă a energiei câmpului magnetic:

)0()0( LL −≠+ uu

L21L2

1W2L2

Lmψ== i (8.5)

0 tFig.8.2..

încât puterea furnizată de sursă ar rezulta nedeterminată, ceea ce din punct de vedere fizic este lipsit de sens.

Tensiunea la bornele bobinei poate varia prin salt (fig. 8.2).

A doua teoremă a comutării: într-o ramură a unui circuit liniar care conţine condensatoare, sarcina electrică de pe armaturile condensatoarelor şi tensiunile la bornele acestora conservă, la comutare, valorile avute în acel moment, variaţiile lor ulterioare începând cu aceste valori iniţiale (fig. 8.3):

).0(u)0(u)0(u);0(q)0(q)0(q

ccc

ccc

=−=+=−=+

(8.6)

Dacă la comutare sarcina condensatorului sau tensiunea la bornele sale ar varia prin salt, atunci curentul prin condensator

168

Page 169: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

++==+

0

c

0

cc dt

duCdtdq)0(i (8.7)

ar fi nedeterminat, ic(0+) → ∞, ceea ce nu este posibil.

O creştere bruscă a tensiunii la bornele condensatorului sau a sarcinii electrice de pe armăturile sale ar implica o creştere bruscă a energiei câmpului electric,

Cq

21Cu2

1W2c2

ce == , (8.8)

încât puterea furnizată de surse rezulta nedeterminată, ceea ce este lipsit de sens din punct de vedere fizic.

Curentul condensatorului poate varia însă prin salt (fig. 8.4). 8.3. ANALIZA CIRCUITELOR LINIARE ÎN REGIM TRANZITORIU PRIN METODA DIRECTĂ 8.3.1. CIRCUITE ELECTRICE LINIARE DE ORDINUL I Se numesc circuite electrice de ordinul I, acele circuite a căror analiza în regim

tranzitoriu se efectuează integrând ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi. Cele mai simple circuite din aceasta categorie sunt cele care au în structura lor doar câte un singur element conservativ – o bobină sau un condensator.

8.3.1.1. Circuitul RL serie Ecuaţia circuitului serie cu rezistor ideal şi bobină ideală, RL serie (fig. 8.5),

căruia i se aplică o tensiune oarecare u(t), este:

)t(RdtdL uii =+ (8.9)

În regim tranzitoriu, răspunsul complet al circuitului, i(t), este dat de suprapunerea regimului liber caracteri-zat de componenta tranzitorie, itr = il(t), peste regimul permanent caracterizat de componenta permanentă ip(t):

i(t) = il(t) + ip(t). (8.10)

0

)0()0(

)0()0(

LC

CC

qq −+

−+== uu

t

uC, qC

0

)0()0( CC −≠+ ii

t

iC

Fig. 8.4.Fig. 8.3.

R i

u

K L, iL(0)

e(t)

Fig. 8.5.

169

Page 170: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Regimul liber este caracterizat prin soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale omogene

0RdtdL =+ l

l ii , (8.11)

componenta il(t) fiind numită răspuns liber la excitaţie nulă, datorat exclusiv stării iniţiale.

Regimul permanent este o soluţie particulară a ecuaţiei cu membrul drept, de aceeaşi formă cu semnalul excitaţie u(t) şi dependent numai de acesta, numit răspuns la excitaţie şi stare iniţială nulă.

Ecuaţia caracteristică fiind,

,LRcu,0RL −=λ=+λ⋅ (8.12)

soluţia ecuaţiei diferenţiale omogene este: tL

R

l e (t)i −= K . (8.13)

Răspunsul complet al circuitului în regim tranzitoriu este:

t e(t) ii L

R

p K −+= . (8.14)

Punând condiţia iniţială, i(0) = i0, conform cu teorema întâi a comutării avem: i0 = ip0 + + K, de unde rezultă K = i0 – ip0. Înlocuind valoarea constantei K în (8.14), rezultă:

t eiiii (t)(t) LR

0p0p )( −⋅−+= (8.15) Mărimea

RL=τ (8.16)

are dimensiunile unui timp şi se numeşte constanta de timp a circuitului RL serie. Răspunsul complet al circuitului în regim tranzitoriu se scrie

τe(t)(t) p0pp iiii /t)( −−+= (8.17) în care:

ip(t) – curentul de regim permanent, are aceeaşi formă de variaţie cu tensiunea aplicată; pentru circuitele liniare se determină cu metodele studiate la circuitele de c.c. sau la cele în regim permanent sinusoidal, dacă tensiunea este continuă, respectiv sinusoidală;

ip0 – valoarea lui ip pentru t = 0, ip0 = ip(0); i0 – curentul prin bobină înainte de comutaţie.

Ca exemplu se consideră regimul tranzitoriu la conectarea circuitului RL serie la o sursă de tensiune constantă E:

.constEE ==⇒= u(t) e(t)Înainte de comutare, curentul prin bobină se consideră nul, i0 = 0 şi rezultă:

REdeci ,R

E0p p == ii şi τ/t

RE −−= ei(t)l (8.18)

Expresia curentului este:

⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛−=⎟⎟

⎞⎜⎜⎝

⎛−=⋅−= τττ −−− tttttt

eieei (t) 11RE

RE

RE

p (8.19)

170

Page 171: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Tensiunea la bornele bobinei este:

ττ −−=τ==

ttee uu Esau1

RELdt

diL LL (8.20)

RE

0 t

Fig. 8.6.

ip

RE−

il (t)

i(t)

t

E

0

uL (t)

Referindu-ne la constanta de timp τ a circuitului, se observă că tangenta în origine la curba i(t) intersectează dreapta i = ip în punctul A (fig. 8.7). Geometric, rezultă:

τdtditgdar p

0t

i =⎟⎠⎞⎜

⎝⎛=α

=tgAA'OA' , α

=

Cum AA' = ip, rezultă OA' = τ. În punctul A" curentul este

i(t)| t= τ = i(τ) = ip (1– e-1) = 0,632 ip (8.21)

Constanta de timp a circuitului, egală cu subtangenta în origine a curbei curentului, reprezintă timpul după care curentul ar atinge valoarea de regim permanent dacă ar varia cu aceeaşi viteză ca în momentul de imediat după comutare. Altfel spus, constanta de timp a circuitului reprezintă timpul după care curentul creşte la 0,632 din valoarea sa de regim permanent.

Din expresia curentului i = ip(1 – e–t/τ), se observă că din punct de vedere matematic regimul permanent este atins pentru t → ∞, când se anulează teoretic componenta tranzitorie. Practic se consideră că regimul permanent este atins şi deci componenta tranzitorie se anulează, după un timp egal cu (4 ÷ 5)τ.

Inversa constantei de timp, α = 1/τ, se numeşte constantă de amortizare. Cunoscând expresia curentului, se pot

determina şi tensiunile la bornele rezistorului uR şi ale bobinei uL:

ττ −−

=τ==

−⋅==

t

τt

E1RELdt

diL

);1(ERi

L

R

ee

e

u

u

t (8.22)

tensiuni reprezentate grafic în figura 8.8. Tensiunea electromotoare indusă (autoindusă)

eL = – uL, este de sens contrar tensiunii la bornele circuitului u = E, respectiv curentului din circuit, opunându-se creşterii acestuia. Valoarea ei maximă eL = – E, este în momentul conectării circuitului.

t

E

0

ip

uR

uL

eL= - uL

E−

i

0

ip

)(τi

τ A

'A

"A

τ

)t(i

Fig. 8.7.

Fig. 8.8.

171

Page 172: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Se presupune acum circuitul RL parcurs de un anumit curent. Interesează regimul care se stabileşte dacă se scurtcircuitează brusc bornele circuitului, odată cu deconectarea sursei (fig. 8.9). Ecuaţia circuitului în acest regim (u = 0) este:

0dtdLR =+ ii (8.23) i R K L, iL(0)

Curentul, neavând altă componentă decât cea tranzitorie (liberă), soluţia ecuaţiei este de forma i = Ke-t/τ , în care τ = L/R. Notând cu i0 curentul la momentul t = 0, rezultă K = i0, astfel că expresia curentului devine: Fig.8.9.

i = i0e-t/τ. (8.24)

t0

Din punct de vedere energetic, se poate spune ca la momentul iniţial exista înmagazinată energia

20L2

1 i în câmpul magnetic al bobinei. În timp

curentul scade exponenţial, el anulându-se atunci când această energie s-a disipat complet pe rezistenţa circuitului:

∫ ∫∞ ∞

τ−==

0 0

t220

220 dteRidtRiLi2

1 (8.25)

Tensiunile la bornele elementelor de circuit sunt:

τt

τt

0L0R RdtdiL;R −− −=== ee iuiu (8.26)

În ce priveşte t.e.m. indusă dtdie LL −= , în acest caz ea acţionează în sens opus

curentului din circuit, opunându-se scăderii acestuia. Curentul scăzând în timp, di < 0, rezultă că 0LL >−= dt

die , deci această t.e.m. acţionează în circuit în sensul tensiunii la

borne, nefiind limitată de valoarea acesteia (ca în cazul conectării circuitului). Aceasta duce la apariţia unei supratensiuni la bornele întrerupătorului.

În condiţii reale, deconectarea unui circuit RL în sarcină ridică unele probleme legate de apariţia între contactele întrerupătorului a unui arc electric cauzat de supratensiunile de autoinducţie şi de tendinţa menţinerii curentului în circuit prin descărcarea energiei înmagazinată în câmpul magnetic al bobinei.

Fig. 8.10

uR

Ri0

uL

–Ri0

172

Page 173: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

8.3.1.2. Regimul tranzitoriu la conectarea circuitului RC serie la o sursă de tensiune constantă Se consideră regimul tranzitoriu la conectarea circuitului RC serie la o sursă de

tensiune constantă, u = E = const. (fig. 8.11). La conectare, ecuaţia circuitului se scrie:

E)0(UdtC1Ri C

t

0

=++ ∫u . (8.27)

Derivând în raport cu timpul, rezultă: idt

di 0C1 =+R

respectiv, 0RC1 =+ idt

di

tKe)t(

(8.28)

Ecuaţia fiind omogenă, curentul are numai componenta tranzitorie dacă tensiunea la borne este invariabilă în timp.

Ecuaţia caracteristică λ +1/RC = 0, având rădăcina λ = –1/RC, soluţia ecuaţiei diferenţiale (8.28) este:

i (8.29) τ−= /

unde, τ = RC (8.30) este constanta de timp a circuitului RC serie.

Considerând în momentul conectării (t = 0) condensatorul neîncărcat, UC(0) = 0 şi ţinând seama că tensiunea la bornele condensatorului nu poate varia prin salt (teorema a doua a comutării), i(0) = I0 = E/R, pentru constanta de integrare rezultă valoarea K = = E/R, astfel că se obţine:

τ−τ− == /t/t eREeI)t( 0i . (8.31)

Tensiunea la bornele condensatorului are atât componenta tranzitorie (uC)tr, cât şi componenta permanentă (uC)p, astfel:

E)e1(dteRCE)0(UC

1)t(u /tt

0

/tC

t

0C

τ−τ−∫∫ −==+= idt (8.32)

E)t(lim)( CtpC ==→∞

uu , τ−⋅−= /ttrC eE)( (8.33) u

i R

u

K

C,UC(0)E

Fig. 8.11.

0 t

E (uC)p

uC

t

iE/R

0

– E

(uC)tr

E

Fig. 8.12.

173

Page 174: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Dacă la t = 0, UC(0) = UC0 ≠ 0, constanta K rezultă:

RUEK 0C−= (8.34)

în care se ţine seama de semnul lui Uc(0). Expresia curentului în acest caz este:

τ−τ− −== /t0C/t0 eR

UEeii(t) (8.35)

Curentul are aceeaşi formă de variaţie cu deosebirea că diferă valoarea iniţială i0. În ceea ce priveste tensiunea la bornele condensatorului, se obtine expresia:

[ ]( ) [ ]

trctrc

/t0C0C

/tt

0

0CCC)()(

EeUEU1eUE)0(UidtC1

uu u +−−=+−−−=+= τ−τ−∫ 44 344 21

(8.35)

Tensiunea uC are ambele componente şi este reprezentată grafic în figura 8.13

Se consideră procesul tranzitoriu la descărcarea condensatorului pe un rezistor. Ecuaţia circuitului în acest caz (fig. 8.14) este:

0UdtC1R 0C

t

0

=−+ ∫ii (8.36)

Prin derivare în raport cu timpul, rezultă:

0RC1 =+ idt

di

τ−= /tKe)t(

(8.37)

cu soluţia i (8.38)

Din condiţiile iniţiale avem: UC(0) = UC0, i(0) = = I0 = UC0/R şi rezultă: K = UC0/R = I0 respectiv,

τ−τ− == /t0C/t eRUeI0(t)i (8.39)

deci curentul are numai componenta tranzitorie. Tensiunea la bornele condensatorului se

determină astfel:

)40.8 (

U 0C

=+

)t(ueU

dteU)0(UidtC1)t(u

R/t

0C

t

0

/tt

0

0CCC

==

=+−=

τ−

τ−∫∫

şi este reprezentată grafic în figura 8.15.

(uC)pE uC E

UC0

0 t(uC)tr

Fig. 8.13.

– E –E+UC0

i

uC+ uR

UC(0)

K

R

Fig. 8.14.

0 t

uC UC0/R

i

UC0

Fig. 8.15.

174

Page 175: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

8.3.2. CIRCUITE ELECTRICE LINIARE DE ORDINUL II Se numesc circuite electrice de ordinul II, circuitele a căror analiză în regim

tranzitoriu se efectuează integrând ecuaţii diferenţiale de ordinul doi. Circuitele din aceasta categorie conţin în structura lor bobine şi condensatoare.

8.3.2.1. Regimul tranzitoriu la conectarea circuitului RLC serie la o sursă de tensiune constantă

Se analizează regimul tranzitoriu la conectarea circuitului liniar serie cu rezistor ideal, bobină ideală şi condensator ideal la o sursă de tensiune continuă u=E (fig. 8.16).

i R

u

L, IL(0)K C,UC (0)

E

Fig. 8.16.

Se presupune condensatorul neîncărcat la momentul iniţial t = 0 şi ţinând seama de prezenţa inductivităţii, condiţiile iniţiale sunt:

i(0) = 0; UC(0) = 0 (8.41) Interesează în mod deosebit expresia curentului din circuit i(t) şi tensiunea la

bornele condensatorului uC(t). Considerând curentul şi ţinând seama de faptul că tensiunea aplicată este

constantă şi de conectarea în serie a condensatorului, rezultă că pentru t → ∞ se obţine i(t) = 0 şi deci, în acest caz, componenta permanentă a curentului este nulă, i = il = itr.

Ecuaţia diferenţială a circuitului se scrie:

EidtC1

dtdiLRi =++ ∫ . (8.42)

Derivând această ecuaţie în raport cu timpul, rezultă:

0iLC1

dtdi

LR

dtid2

2=++ respectiv, 0iC

1dt

idLdtdiR 2

2=++ .

Ecuaţia se pune de obicei sub forma:

0idtdi2

dtid 2

02

2=ω+α+ (8.43)

în care, o L2

R=α – constanta de atenuare (amortizarea circuitului RLC serie);

o LC1

0 =ω – pulsaţia de rezonanţă sau pulsaţia proprie a circuitului RLC serie.

Rădăcinile polinomului caracteristic p(λ) = λ2 + 2αλ + ω02 se numesc pulsaţii

naturale sau frecvente ciclice naturale ale circuitului:

β±α−=ω−α±α−=λ 20

22,1 (8.44)

în care s-a notat cu 20

2 ω−α=β , mărime numită pseudopulsaţia circuitului.

175

Page 176: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

În funcţie de valorile lui α şi ω0 se disting patru regimuri de variaţie în timp ale curentului, după cum urmează.

Regimul aperiodic – are loc când

α > ω0, β2 > 0 sau CL2R > . (8.45)

Frecvenţele ciclice naturale λ1, λ2 sunt reale şi negative. Soluţia ecuaţiei (8.42) este de forma:

.0,0;eKeK 21t

2t

121)t( <λ<λ+= λλ i (8.46)

Constantele K1 şi K2 se determină din condiţiile iniţiale (8.41). Astfel, din

KKK,0K K0 2121)0( =−==+⇒= i (8.47)

Din ecuaţia circuitului (8.42), înlocuind pentru t = 0, i(0) = 0, se obţine:

EdtdiL

0t=⎟

⎠⎞⎜

⎝⎛

= (8.48)

Efectuând calculul, rezultă:

( ) ( ) LEKL

EKdtdi;eKeKdt

di21

0t

t22

t11

21

β=⇒=λ−λ=λ+λ=

=

λλ (8.49)

Înlocuind constantele K1 şi K2 în (8.45) se obţine expresia analitică a curentului

( ) ( )ttttt eeeL2EeeL2

E 21)t( ββ −α−λλ −=−=ββ

i (8.50)

respectiv, tsheL

E t)t( ββ

α−=i (8.51)

Pentru t = 0, i(0) = 0 şi pentru t → ∞ , i → 0. Curentul creşte de la zero, la t = 0, la o valoare maximă im, la t = tm şi apoi, teoretic, tinde la zero pentru t → ∞ fără să-şi schimbe semnul (fig. 8.17,a).

0 t

im

a)

i

tm 0 +1

+j

λ1 λ2

b) Fig. 8.17.

Frecvenţele ciclice naturale sunt situate în planul complex pe axa reală negativă (fig. 8.17,b).

Timpul tm se determină din condiţia 0dtdi

mtt=⎟

⎠⎞⎜

⎝⎛

= respectiv, utilizând rel. (8.50),

( ) 0eeL2E m2m1 t

2t

1 =λ−λ λλ

β şi rezultă:

12

m ln21t λ

λ=β

, (8.52)

iar valoarea maximă a curentului este

176

Page 177: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

( )( ) ( )m1m2m21m2m2m1 t

1

2t1ttttm eL

E1eL2EeeL2

E)ee(L2E λλ−λ−λλλλ

ββββ −=⎟⎠⎞⎜

⎝⎛ −λλ==−=

αi . (8.53)

Tensiunea la bornele condensatorului se calculează astfel:

( ) ( ) ( ) =⎥⎦⎤

⎢⎣⎡ −λ−−λ=−== λλλλ

ββ ∫∫ 1e11e1LC2EdteeLC2

EC1 t

2

t

1

t

0

ttt

0C

2121)t( idtu

Ee1e1LC2E t

2

t

1

21 +⎟⎠⎞⎜

⎝⎛

λ−λ= λλ

β (8.54)

în care: EU;e1e1LC2E

p21

tr Ct

2

t

1C =⎟

⎠⎞⎜

⎝⎛

λ−λ= λλ

β u .

0 t

E

–EuCtr

uC

UCp

Tensiunea pe condensator uC şi componentele sale liberă sau tranzitorie uCtr. şi permanentă UCp s-au trasat în figura 8.18, ţinând cont de următoarele:

E,ELC2E

t0t C21

12 →−=λλλ−λ=

→∞= βu ,0 .trCC )0( = u u ;

Fig. 8.18..LC12

021 =ω=λλ;221 β=λ−λ

Regimul aperiodic critic – are loc când este satisfăcută condiţia

CL2sau R0β,0 ==ω=α . (8.55)

Frecvenţele ciclice naturale sunt egale şi negative: α−=λ=λ 21 . Curentul, soluţia ecuaţiei (8.42), este de forma:

t2

t1 teKeK)t( α−α− +=i (8.56)

Din condiţia iniţială i(0) = 0 ⇒ K1= 0 şi deci i(t) = Kte-αt. Prima derivată în

raport cu timpul a curentului la t = 0 este K0t=

=dtdi , iar din ec. (8.42) avem: L

E0t=

=dtdi .

Aşadar LEK şi expresia curentului pentru regimul aperiodic critic este: =

tetLE)t( α−⋅= ⋅i (8.57)

Pentru t → ∞, aplicând regula lui l′Hôpital, rezultă i → 0. Curentul are şi în acest caz o variaţie aperiodică, dar mai rapidă, regimul numindu-se aperiodic critic deoarece este la limita dintre regimul aperiodic şi regimul oscilatoriu.

Valoarea rezistenţei CL2R = se numeşte rezistenţă critică.

Momentul tm la care curentul trece prin valoarea maximă im şi această valoare maximă se determină astfel:

e1

LCEeR

E2;RL21t0etL

EeLE0 1

mmt

mt

tt

mm

m

⋅===α

=⇒=α−⇔= −α−α−

=i dt

di (8.58)

Tensiunea la bornele condensatorului se determină după cum urmează:

177

Page 178: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

( )[ ] ( )[ ] .Eet111e1etLCE

dte1etLCEdtteLC

E)0(UC1

tt2

t

t

0

tt

0

tt

0

tC

t

0

⋅α+−=−α

−α

−=

=⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛α

−==+=

α−α−α−

α−α−α− ∫∫∫ dtiu (t)C

S-a utilizat metoda de integrare prin părţi şi s-a ţinut cont că LC12

02 =ω=α . Sub forma

EEe)t1( tCCC ptr +α+−=+= α−uuu , (8.59)

sunt evidente componentele tranzitorie şi permanentă ale tensiunii pe condensator. Variaţiile în timp ale curentului şi tensiunii condensatorului sunt asemănătoare

cu cele de la cazul , cu observaţia că în regimul aperiodic critic acestea sunt cele mai rapide (regimul tranzitoriu are durata minimă).

Regimul oscilatoriu amortizat – are loc când este satisfăcută condiţia

CL2sau R0β, 2

0 <<ω<α . (8.60)

Frecvenţele ciclice naturale sunt complexe:

d2d1 j,j ω−α−=λω+α−=λ (8.61) în care s-a notat cu

0L2R

LC1 2

d >⎟⎠⎞⎜

⎝⎛−=ω (8.62)

pulsaţia sau frecvenţa ciclică proprie a circuitului. Expresia curentului din cazul , rel. (8.46), în acest caz devine:

tsineLEtshjeLj

Ed

t

dd

t

ω=ω

ω= α−α−(t)i . (8.63)

Intensitatea curentului are o variaţie oscilatorie amortizată ca în figura 8.19,a).

b)

i. uC

UCp.

uC

uCtr.

E

–E

00

a) Fig. 8.19.

Tensiunea la bornele condensatorului se determină astfel:

( ) pC

trCUEtcostsineEtdtsine

LCE)0(U

C1

dddt

d

t

0

dt

t

0 dCc

u

idtu +ωω+ωαω

−=ωω

=+= α−α−∫∫44444 344444 21

. (8.64)

(S-a folosit integrala )bxcosbbxsina(baebxsine 22

axax −

+=∫ ).

178

Page 179: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Dacă se fac înlocuirile

,cos,sin ,respectivtg00

dd

ωα

=θωω

=θαω

=θ (8.65)

se obţine: ( )[ ] [ ]=

θωθ+ωθ−=ω+ω

ωα−= α−α− tddt

ddd

C esintcossintsincos1Eetcostsin1E)t(u

( )⎥⎦⎤

⎢⎣

⎡ θ+ωω

−= α− tsineLC

11E dt

d. (8.66)

Formele de undă ale tensiunii uc pe condensator şi a componentelor sale perma-nentă, UCp= E şi tranzitorie,

( )θ+ωω

−= α− tsineLC

Eu dt

dC .tr

sunt prezentate în fig.3.19,b).

Pentru t = 0, LCsin)tsin( d0

dd ω=ω

ω=θ=θ+ω şi rezultă: uCtr.(0) = 0, uC.(0) = 0. De ase-

menea, pentru t → ∞, se obţine uC = E. Din figura 3.19,b) se mai observă că, în regim tranzitoriu, la bornele condensatorului apare o supratensiune (uC > E).

Regimul oscilant. În cazul particular (idealizat) în care se consideră R ≈ 0, avem: 0,2

πθ,0L2R ω=ω=≈=α d şi . 0201 j,j ω−=λω=λ Expresiile curentului şi tensiunii

pe condensator rezultă prin particularizarea relaţiilor (8.63) şi respectiv (8.66) pentru condiţiile acestui regim:

( ) Etcos1

tsinC/LEtsinL

E

0

000

C ⋅ω−

ω=ωω

=

=(t)

(t)

u

i (8.67)

i

0

0

E

uC

t

t

Fig. 8.20.

Se obţine în acest caz regimul oscilatoriu neamortizat, curentul în circuit şi tensiunea pe condensator având variaţii sinusoidale neamortizate, însă tensiunea oscilează în jurul valorii mijlocii egale tot cu E (fig. 8.20).

179

Page 180: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

8.3.2.2. Regimul tranzitoriu la conectarea circuitului RLC serie la o sursă de tensiune sinusoidală

Se presupune că tensiunea la care se conectează circuitul are o variaţie sinusoidală, deci de forma

)tsin(Um γ+ω=(t)u . (8.68)

Curentul de regim permanent are expresia

)tsin(Im ϕ−γ+ω=(t)pi , (8.69)

în care: RC1Larctg;

)C1L(RUI

22m

mω−ω=ϕ

ω−ω+= .

Expresia curentului în regim tranzitoriu, la conectarea circuitului, este: tt

m 21 eKeK)t(sinI 21λλ ++ϕ−γ+ω=+= trp iii(t) (8.70)

componenta tranzitorie fiind aceeaşi ca în cazul conectării circuitului la o sursă de tensiune constantă, deoarece aceasta nu depinde de felul excitaţiei. Prin urmare, rezultatele din paragraful precedent rămân valabile:

( ) .LC1;LC

1L2

R;L2R;; 0

221 =ω−=β=αβ−α−=λβ+α−=λ

Se consideră condiţii iniţiale nule: i(0) =0; uC(0) =0. Din aceste condiţii rezultă:

0KK)sin(I0 21m =++ϕ−γ⇒=(0)i ; (8.71)

.0CK

CK)cos(C

I0C1

22

11m

0t=

λ+

λ+ϕ−γ

ω−⇒==

=∫idtu (0)C (8.72)

Rezolvând sistemul format de aceste două ecuaţii în raport cu constantele K1 şi K2, se obţine succesiv,

( ) )];cos(LC1)(sin[2

IK;01K)](cos)([sinI 1m

112

12

m ϕ−γω

+ϕ−γλβ

−==λλ−+ϕ−γ

ωλ+ϕ−γ

;)cos()(sin2I)cos()(sinLC)(LC2

IK 20

20mm

1 ⎥⎦⎤

⎢⎣⎡

ωϕ−γ+ϕ−γ

ωβ−α−

βω−=⎥⎦

⎤⎢⎣⎡

ωϕ−γ+ϕ−γβ−α−

β−=

(8.73)

.)cos()(sin2I)cos()(sinLC)(LC2

IK 20

20mm

2 ⎥⎦⎤

⎢⎣⎡

ωϕ−γ+ϕ−γ

ωβ+α−

βω−=⎥⎦

⎤⎢⎣⎡

ωϕ−γ+ϕ−γβ+α−

β−=

(8.74)

a) Se presupune mai întâi cazul α > ω0, β2 > 0. Rădăcinile λ1, λ2 sunt reale şi

negative, λ1 < 0, λ2 < 0. În acest caz se ia în considerare şi momentul conectării circuitului în raport cu

faza iniţială a tensiunii. Presupunem conectarea circuitului într-un astfel de moment încât curentul permanent să fie nul, ceea ce se realizează dacă γ–ϕ=0, respectiv dacă faza iniţială γ a tensiunii este egală cu defazajul ϕ (γ=ϕ ). În această situaţie, constantele de integrare sunt:

βωω=

βωω−= 2

IK;2IK

20m

2

20m

1 . (8.75)

180

Page 181: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Cu aceste relaţii expresia curentului devine:

.tsheItsinI)ee(2ItsinI t

20

mmtt

20m

m21

443442143421

trp

ii

(t)i ββωω−ω=−

βωω−ω= α−λλ (8.76)

Componenta tranzitorie are o variaţie aperiodică (fig. 8.21). Se poate observa că dacă , în timpul regimului tranzitoriu pot să apară valori ale curentului mult mai mari decât în regim permanent (supracurenţi).

βω>>ω20

t

i(t)

itr

ip

u(t)

ϕ 0

Fig. 8.21.

b) Se consideră acum cazul α < ω0, β2 < 0. Rădăcinile λ1, λ2 sunt imaginare. Se

notează ( ) 0L2R

LC1,j

222

0dd >−=α−ω=ωω=β , ωd fiind pulsaţia proprie a circuitului.

Presupunând aceeaşi condiţie de conectare (γ–ϕ=0) , expresiile constantelor K1 şi K2 devin

md

20

2md

20

1 Ij2K;Ij2Kωω

ω=ωω

ω−= , (8.77)

iar expresia curentului rezultă:

.tsineItsinItjsheI2tsinI dt

md

20

mdt

md

20

m44 344 21

43421

trp i

i(t)i ω

ωωω−ω=ω

ωωω−ω= α−α− (8.78)

Dacă amortizarea circuitului este mică, respectiv d0 ω≈ω , expresia curentului devine

tsineItsinI dt

md

m ωωω−ω= α−(t)i . (8.79)

Valoarea maximă a amplitudinii componentei tranzitorii este de aproape ωd/ω ori mai mare decât amplitudinea componentei permanente (amortizarea α fiind mică). Rezultă că dacă ωd >> ω, pot să apară supracurenţi importanţi (fig. 8.22).

Fig. 8.22.

181

Page 182: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Dacă conectarea circuitului s-ar face în momentul în care curentul permanent trece prin valoarea maximă, adică pentru 2/π=ϕ−γ , expresiile constantelor sunt:

⎪⎪⎩

⎪⎪⎨

ωω−=

ωω+α−=

ωω=

ωω−α=

θ−

θ−

jm

d

0m

d

d2

jm

d

0m

d

d1

eIj2Ij2jK

eIj2Ij2jK

, (8.80)

unde s-a notat cu 00dd /cos,/sin),/(arctg ωα=θωω=θαω=θ . Expresia curentului rezultă:

]ee[Ij2)2tsin(I )t(j)t(jm

d

0m

dd θ−ω−θ−ω −ωω+π+ω=(t)i

respectiv, )t(sineI)2tsin(I dt

md

0m θ−ω

ωω+π+ω= α−(t)i . (8.81)

Presupunând ,2respectiv,dπ=θω<<α expresia curentului poate fi scrisă

tcoseItcosI dt

md

m ωωω−ω= α−(t)i . (8.83)

Deoarece )0(d0 ≅αω≅ω , curentul în regim tranzitoriu nu poate depăşi în acest caz de aproximativ două ori curentul în regim permanent. Se poate deci observa că dacă frecvenţa tensiunii aplicate ω diferă sensibil de frecvenţa proprie a circuitului ωd, caracterul regimului tranzitoriu depinde în mare măsură de faza iniţială, respectiv de momentul conectării.

O situaţie particulară o constituie cazul în care cele două frevenţe sunt egale, deci (amortizare mică). Particularizând relaţia curentului pentru cele două momente ale conectării se obţine:

,dω=ω

;0pentru,tsin)e1(I tm =ϕ−γω−= α−(t)i (8.84)

.2pentru,tcos)e1(I tm

π=ϕ−γω−= α−(t)i (8.85)

În acest caz amplitudinea curentului creşte continuu după o exponenţială până la atingerea valorii de regim permanent (fig. 8 22). Nu apar supracurenţi, dar trebuie ţinut seama de faptul că deoarece 0d ω≅ω , condiţia dω=ω coincide practic cu condiţia de rezonanţă a circuitului, ceea ce conduce la anumite particularităţi. 0ω=ω

Fig. 8.23.

182

Page 183: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

O altă situaţie caracteristică se referă la cazul când ω are valori apropiate de ωd. În acest caz, în timpul regimului tranzitoriu apare fenomenul de bătăi. Curentul are pulsaţia variaţie a amplitudinii care scade treptat, devenind nulă la atingerea regimului permanent.

,2/)( dω−ω

Ca un caz particular se analizează regimul tranzitoriu ce se stabileşte la conectarea unui circuit RL la o sursă de tensiune sinusoidală. Expresia curentului în acest caz se poate obţine particularizând corespunzător relaţiile stabilite pentru cazul general (circuitul RLC). Ţinând seama de absenţa condensatorului, respectiv conside-

rând , rezultă ∞→C ,L2R=β=α iar )0(,L2

R,0 021 =ω−=λ=λ şi constantele devin:

.)sin(IK,0K m21 ϕ−γ−== În consecinţă, curentul are expresia: tL

R

mm e)sin(I)tsin(I −ϕ−γ−ϕ−γ+ω=+= trp iii . (8.86)

Componenta tranzitorie este o exponenţială descrescătoare. Valoarea acestei componente în momentul conectării, la t = 0, şi implicit curba curentului i(t) în timpul regimului tramzitoriu depinde de acest moment.

Dacă conectarea circuitului are loc când componenta permanentă trece prin zero ),0( =ϕ−γ componenta tranzitorie este nulă.

Pentru o conectare, de exemplu în momentul când tensiunea trece prin zero, ,0=γ în acest caz, la t = 0, ϕ=ϕ−= sinI,sinI mm trp ii şi deci se asigură condiţia i(0) = 0.

Cea mai dezavantajoasă conectare este desigur atunci când componenta perma-nentă trece prin valoarea maximă. Dacă circuitul RL are rezistenţa foarte mică, ϕ ≈ π/2 şi se presupune că are loc conectarea atunci când tensiunea trece prin zero, 0=γ la t = 0, variaţia curentului va fi de forma:

.marefoarteRL,eItcosI)t(i tmm −=τ+ω−= τ− (8.86)

Fig. 8.24.

După cum se vede din figura 8.24, după aproximativ jumătate de perioadă, curentul poate deveni dublu faţă de regimul

permanent. Într-adevăr, din dtdiuu , valabilă

în acest caz, se obţine: L L=≈

∫ ψ=ω

===

2T

2T0

mm

t 2U2udti

ψ2ψm

. (8.86) ψm

După o jumătate de perioadă, în regim tranzitoriu, fluxul magnetic poate atinge valoarea 2ψm, iar curentul corespunzător (fig. 8.25), conform caracteristicii ψ(i), rezultă foarte mare (10 ÷ 20 ori curentul nominal).

Im 0 iFig. 8.25.

183

Page 184: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

8.4. METODA OPERAŢIONALĂ DE ANALIZĂ A CIRCUITELOR ELECTRICE LINIARE ÎN REGIM TRANZITORIU

8.4.1. METODA TRANSFORMATEI LAPLACE

În principiu, metoda operaţională de calcul bazată pe transformata Laplace

constă în reprezentarea simbolică a operatorului de derivare d/dt prin operatorul s, respectiv a celui de integrare prin operatorul 1/s.

Aplicând transformata Laplace unei ecuaţii integro – diferenţiale, aceasta devine o ecuaţie algebrică de variabilă s. Se rezolvă ecuaţia algebrică în s şi aplicând transformata Laplace inversă, se obţine soluţia generală a ecuaţiei integro – diferenţiale.

8.4.1.1. Transformata Laplace. Funcţii original şi imagini Laplace.

Transformata Laplace a unei funcţii ( )tf se defineşte astfel:

∫∞

−==0

dte)t(f)s(F)]t(f[ stL , (8.87)

unde operatorul s este un număr complex de forma

ω+σ= js . (8.88)

Pentru simplificare, deşi s este mărime complexă, nu se va reprezenta subliniat. Funcţia se numeşte funcţie original, iar F(s) se numeşte imaginea sau

transformata Laplace. ( )tf

Pentru a se putea aplica transformata Laplace unei funcţii f(t), funcţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

o să fie netedă pe porţiuni (mărginită, conţine numai discontinuităţi finite şi e absolut integrabilă în origine); ( )tf

o să crească mai lent decât exponenţiala deoarece, în caz contrar, integrala din (8.87) nu are limită; ( )tf teσ

o să fie nulă pentru ( )tf 0t < .

În general toate funcţiile uzuale din electrotehnică satisfac aceste condiţii. Transformata Laplace este biunivocă. Unei funcţii ( )tf i se asociază o funcţie

unică pe baza integralei (8.87) şi invers, fiecărei transformate Laplace îi corespunde pentru o funcţie original unică

( )sF ( )sF0t > ( )tf .

Funcţia original este exprimată, în forma generală, prin integrala

( ) ( )∫ω+σ

ω−σπ=

j

j

st0

0

dtesFj21tf (8.89)

numită formula lui Mellin – Fourier în care: σ0 este abscisa de convergenţă absolută – cea mai mică valoare a lui σ pentru care transformarea Laplace există (σ = Re (s) > σ0 ).

184

Page 185: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Pentru trecerea de la funcţia imagine la funcţia original, în practică se aplică diferite metode de inversiune.

Se consideră, în continuare, câteva exemple simple. a) Transformata Laplace a funcţiei exponenţiale este ate)t(f =

as1esa

1dtee)s(F0

t)sa(

0

stat

−=⋅

−==

∞−∞

−∫ (8.90)

pentru Re (a) < Re (s). b) În cazul funcţiei sinusoidale, tsin)t(f α= , ţinând seama de relaţia

( )tjtj eej21tsin α−α −=α ,

pentru transformata Laplace se obţine expresia

.sjs

1js

1j2

1dttsine)s(F 220

st

α+α=⎟

⎠⎞⎜

⎝⎛

α+−

α−=α= ∫

∞− (8.91)

c) Pentru funcţia impuls unitate a lui Dirac (fig. 8.26) definită de relaţiile

0 ε

δ

t

[ ] ∫

∫∞

ε

δ=δ

δ

⎪⎩

⎪⎨⎧∞

∫ε

−− δ=

→ε=

>→=→<→

0

stst dte)t(dte

,0cu1

0tpentru0tpentru0tpentru

0

0

)t()t(

dt)t(

0

0)t(

L

(8.92)

Fig. 8.26.deoarece integrala de la ε la ∞ este nulă. Întrucât 0→ε , exponenţiala

poate fi considerată egală cu unitatea în intervalul ste− ε÷0 , deci în final

[ ] .1dt)t()t(0

=δ=δ ∫ε

L (8.93)

d) Imaginea funcţiei treaptă unitate (fig. 8.27) definită astfel:

[ ]

).t(

,s1dte

0t0t

st

δ

=

>

dtdhdeoarece

dte)t(h)t(h

pentru1pentru0

)t(h

00

st

=

==

⎩⎨⎧→

≤→=

∫∫∞∞

−L − (8.94) 0 t

1

h

Fig. 8.27.

În literatura de specialitate se dau tabele cu transformatele Laplace ale unor funcţii uzuale în electrotehnică.

185

Page 186: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

8.4.1.2. Teoreme ale transformatei Laplace pentru stabilirea funcţiilor imagini

a) Teorema liniarităţii

[ ] [ ] [ ])t(gb)t(fa)t(bg)t(af LLL +=+ (8.95) a şi b fiind două constante.

b) Teorema derivării funcţiei original

)0(f)s(Fsdt)t(df −=⎥⎦⎤

⎢⎣⎡L (8.96)

unde este valoarea iniţială a funcţiei f(t). )0(fSe demonstrează integrând prin părţi:

[ ] [ ] .)0(f)s(sF)0(f)t(fsdte)t(fse)t(fdtedtdf

dtdf

0

st0

st

0

st −=−=+== ∫∫∞

−∞−∞

− LL

În general,

)0(f...)0('fs)0(fs)s(Fsdt

)t(fd )1n(2n1nnn

n−−− −−−−=⎥⎦

⎤⎢⎣⎡L (8.97)

În condiţii iniţiale nule, operatorului de derivare n

n

dtd îi corespunde multiplicarea

imaginii Laplace cu : nsn

n

ns

dtd ⇒ . (8.98)

c) Teorema integrării funcţiei original

[ ])t(fLs1dt)t(f

t

0

=⎥⎦

⎤⎢⎣

⎡∫L (8.99)

Într-adevăr, notând ;dt)t(f)t(gt

0∫= 0)0(g = ; dt

)t(dg)t(f = şi utilizând demonstraţia

anterioară rezultă:

[ ] [ ] [ ] [ ])t(fs1dt)t(f)t(g)t(gsdt

dg)t(ft

0

LLLLLL =⎥⎥⎦

⎢⎢⎣

⎡=⇒=⎥⎦

⎤⎢⎣⎡= ∫ .

În general,

n

n

t

0

t

0

t

0s

)s(Fdt)t(f ][ =∫ ∫ ∫321

LL . (8.100)

d) Teorema întârzierii

Transformata Laplace a funcţiei întârziată cu )t(f τ (fig.8.28) este

[ ] .)s(Fe)t(f sτ−=τ−L (8.101)

186

Page 187: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Relaţia se demonstrează astfel:

)t(f τ−

0 τ t

ff(t) [ ])t(f

0∫∞

=τ−L .dte)t(fdte)t(f stst ∫∞

τ

−− τ−=τ−

Folosind schimbarea de variabilă 'tt =τ− , avem

[ ] t(f)'t(f0

= ∫L )s(Fe'dte)'t(fe'dte)' s

0

'sts)'t(s τ−∞

−τ−τ+− == ∫ .

Fig. 8.28 e) Teorema deplasării

[ ] )s(F)t(feL t λ+=λ− . (8.102)

Relaţia se demonstrează simplu astfel:

[ ] [ ] ( ) ( ).sFdte)t(fdte)t(fe)t(fe0

s

0

sttt λ+=== ∫∫∞

λ+−∞

−λ−λ−L

f) Determinarea funcţiei original când se cunoaşte imaginea sa. Teoremele lui Heaviside

În majoritatea cazurilor întâlnite în electrotehnică, funcţia imagine rezultă sub

forma unor fracţii raţionale (raportul a două polinoame în s) de forma

)s(P)s(P)s(F

2

1= , (8.103)

în care gradul polinomului de la numitor P2 (s) este mai mare cu cel puţin o unitate decât gradul polinomului de la numărător P1. Funcţia F(s) se descompune în fracţii simple.

Prima teoremă a dezvoltării. Se consideră două polinoame P1(s) şi P2(s) prime între ele şi că polinomul P2(s)

are numai rădăcini simple (sk), ceea ce înseamnă că 0)s(P k2 ≠′ , unde s k este o rădăcină a ecuaţiei . În aceste condiţii, expresia (8.103) se poate descompune într-o sumă de fracţii simple

0)s(P2 =

∑=

−=

−++

−++

−+

−==

n

1k k

k

n

n

k

k

2

2

1

1

2

1

ssC

ssC...ss

C...ssC

ssC

)s(P)s(P)s(F . (8.104)

unde Ck sunt coeficienţi constanţi, n este gradul polinomului de la numitor P2(s). Pentru determinarea coeficienţilor Ck se multiplică ambii membrii ai ecuaţiei

(8.104) cu s şi se calculează limita ks−

kk2

k1

2

k

kssk12

1k

kssC)s(P

)s(P)s(P

sslim)s(P)s(P)s(P)ss(lim =′=−⋅=⎥⎦⎤

⎢⎣⎡ ⋅−

→→ (8.105)

unde s-a aplicat regula lui l’Hopital.

kssk ds

dP)s(P 22

==′

.)s(PC k1

k = (8.106)

)s(P k2′

187

Page 188: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Relaţia (8.104) devine

∑=

−⋅==

n

1k kk2

k1

2

1

ss1

)s(P)s(P

)s(P)s(P)s(F . (8.107)

Ţinând seama de faptul că transformatei kss

1−

îi corespunde funcţia original tske

tskess1

k

1 =⎥⎦⎤

⎢⎣⎡−

−L şi aplicând corespunzător teorema liniarităţii, se obţine:

[ ] .e)s(P)s(Pe)s(P

)s(P)s(Fn

ts

k2

k1tsn

k2

k1

1k1k

kk ⎥⎦

⎤⎢⎣

⎡′=′= ∑∑

==LL (8.108)

Funcţia original corespunzătoare transformatei considerate are deci expresia:

∑=

′=n

1k

ts

k2

k1 ke)s(P)s(P)t(f . (8.109)

numită şi prima formă a teoremei dezvoltării sau teorema I a lui Heaviside.

A doua teoremă a dezvoltării. Se consideră polinoamele P1, P2 prime între ele, gradul lui P1 este mai mic decât

gradul lui P2 şi polinomul P2(s) are rădăcini simple, dintre care una este nulă (funcţia F(s) are un pol în origine). F(s) se pune sub forma

)s(Ps)s(P

)s(P)s(P)s(F

3

1

2

1 == , (8.110)

în care P3(s) are numai rădăcini simple, diferite de zero. F(s) se descompune astfel:

1n

1n

k

k310

2

1

ssC.....ss

C.....ssC

ssC

sC

)s(P)s(P)s(F

21 −

−++

−++

−+

−+== . (8.111)

Coeficienţii 1n,...,2,1k,Ck −= , se calculează cu relaţia (8.106), iar C0 se determină luând limita produsului , )s(Fs

.)s(P)s(P

)s(P)s(Plim)s(FslimC

2

1

2

10

0s0s===

→→ (8.112)

Deoarece rezultă ,)s(Ps)s(P),0(P)0(P),s(P)s(Ps)s(P k'3kk

'23

'23

'3

'2 ==+=

∑−

=−

⋅+⋅=1n

1k kk'3k

k1

3

1

ss1

)s(Ps)s(P

s1

)0(P)0(P)s(F (8.113)

şi deci, funcţia original este

∑−

=

⋅+=1n

1k

ts

k'3k

k1

3

1 ke)s(Ps

)s(P)0(P)0(P)t(f . (8.114)

188

Page 189: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

8.4.2. FORMA OPERAŢIONALĂ A ECUAŢIILOR CIRCUITELOR ELECTRICE LINIARE

8.4.2.1. Precizări privind aplicarea transformatei Laplace la studiul circuitelor electrice Aplicarea metodei transformatei Laplace la studiul circuitelor electrice în regim

tranzitoriu presupune parcurgerea a două etape principale de calcul. Într-o primă etapă se aplică transformarea Laplace ecuaţiilor diferenţiale ale circuitelor liniare studiate. Ecuaţiile algebrice obţinute pe baza acestor transformări reprezintă ecuaţiile operaţio-nale, respectiv forma operaţională a ecuaţiilor circuitelor respective. Rezolvând aceste ecuaţii se obţin imaginile funcţiilor necunoscute. Cea de-a doua etapă de calcul constă în determinarea funcţiilor original corespunzătoare acestor imagini (fig. 8.29).

Ecuaţii diferenţiale alecircuitelor electrice

Ecuaţii algebrice satisfăcute de imagini

Transformare Laplace [L]

Imaginile funcţiilor necunoscute

Rezolvare

Fig. 8.29.

Transformare inversă [L-1]

Funcţiile de timp necunoscute

În formulările operaţionale ale ecuaţiilor intervin impedanţele operaţionale. Considerând, de exemplu, o latură de circuit pasivă şi cu condiţii iniţiale nule, raportul dintre imaginea tensiunii la borne şi imaginea curentului se numeşte impedanţă operaţională a laturii respective

)s(I)s(U)s(Z = , (8.115)

iar mărimea reciprocă se numeşte admitanţă operaţională

)s(Z1)s(Y = . (8.116)

Se defineşte în mod corespunzător şi impedanţa operaţională mutuală dintre două laturi cuplate magnetic.

În cadrul acestei metode, pentru stabilirea ecuaţiilor operaţionale se obişnuieşte să se introducă şi scheme echivalente operaţionale. Acestea sunt scheme de calcul în care intervin imaginile tensiunilor şi curenţilor şi impedanţele operaţionale ale

elementelor de circuit: .sC1C;sLL;RR →→→

Considerând un circuit RLC serie în condiţii iniţiale nule (fig. 8.30), căruia i se aplică la momentul t = 0 o tensiune continuă E(s) şi aplicând transformata Laplace ecuaţiei diferenţiale a circuitului

189

Page 190: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

,E=C1LR ++ ∫ idtdt

dii

se obţine: R sL sC

1I(s)

E(s))s(E)s(I]sC1sLR[ =⋅++ , (8.117)

impedanţa operaţională a circuitului fiind, Fig. 8.30.

sC1sLR)s(I

)s(E)s(Z ++== . (8.118)

sE)s(E = şi expresia operaţională a curentului este

LC1

LRss1

LE

)sC1sLR(s

E)s(I2 ++

⋅=++

= (8.119)

Pentru determinarea funcţiei original se aplică prima teoremă a lui Heaviside:

;)ss()ss(LC1sL

RsP;1P;e)s(P)s(P

LE

212

21

2

1k

ts

k'2

k1 )s()s(k −−=++==⋅= ∑=

(t)i

;ss)s(P;ss)s(P;s 22 122'2211

'22,1 βββ±α− −=−==−==

Expresia curentului rezultă în final

.tsheLEe2

1e21

LE tt)(t)( β

βββαβ−α−β+α− −=⎥⎦

⎤⎢⎣⎡ −=(t)i (8.120)

Ţinând seama de teorema liniarităţii, respectiv de faptul că

[ ] [ ] ∑∑∑ == )s(jj IiLL ji

prima teoremă a lui Kirchhof în formă operaţională se scrie:

1n...,,2,1k;0)s(I)k(j

j −==∑∈

, (8.121)

adică suma algebrică a imaginilor Laplace ale curenţilor ce concură la un nod este nulă. În ceea ce priveşte cea de a doua teoremă a lui Kirchhoff, ţinând seama de

faptul că [ ] ∑∑∑ == )s(Ej][ jj ee LL

se obţine următoarea formă operaţională

∑∑ ∑∈∈

≠=

=+⋅]m[j

j]m[j

jk1k

kjkjj )s(E])s(I)s(Z)s(I)s(Z[l

; m = 1, 2, … , l–n+1, (8.122)

în care:

jjjj sC

1sLR)s(Z ++= – impedanţa operaţională proprie a laturii j;

jkjk Ls)s(Z = – impedanţa operaţională mutuală (de cuplaj magnetic) dintre laturile j şi k.

190

Page 191: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

Deci, suma algebrică a imaginilor Laplace ale tensiunilor electromotoare de-a lungul unui ochi [m] este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune operaţionale.

Se poate face o analogie între scrierea ecuaţiilor în complex pentru regimul permanent sinusoidal şi ecuaţiile operaţionale în condiţii iniţiale nule, în sensul că formele ecuaţiilor operaţionale se obţin înlocuind tensiunile şi curenţii complecşi cu imaginile lor, iar impedanţele operaţionale se obţin din cele complexe prin înlocuirea lui

. scujω 8.4.2.2. Circuite electrice cu condiţii iniţiale diferite de zero Pentru un condensator cu sarcina iniţială )0(UC)0(q C= , expresia tensiunii este

)t(hUC1 )0(C

t

0

⋅+= ∫ idtu (t)C , (8.123)

şi prin aplicarea transformatei Laplace rezultă

sUIsC

1U )0()s()s( CC += . (8.124)

Schema operaţională corespunzătoare cu sursă fictivă de tensiune este dată în figura 8.31,c).

sC1

I(s)

sU )0(C

UC(s)C, UC(0)

i

uC(t)C,

UC(0) = 0

i

uC(t) UC(0)h(t)

c)a) b)Fig. 8.31.

Înmulţind cu C relaţia (8.122) şi derivând,

)t()0(CUCC δ+= (t)idtduC , (8.125)

rezultă, )0(CU)s(UsC)s(I CC −= . (8.126)

Schema operaţională corespunzătoare cu sursă fictivă de curent este dată în figura 8.32, a).

sL

I(s) I(s)

UL(s) s)0(I

sL1

LI(0) = = ψ(0)

UL(s)CUC(0) sC

I(s)

UC(s)

b) c)a)Fig. 8.32.

În cazul unei bobine având curentul iniţial 0≠(0)i (fig. 8.32,b) expresia curentului este

191

Page 192: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

∫ +=t

0

h(t))0(IL1 dtui (t)(t) L . (8.127)

Aplicând transformata Laplace se obţine expresia curentului

sI)s(UsL

1)s(I )0(L += (8.128)

şi respectiv expresia tensiunii )0(LI)s(IsL)s(UL −= . (8.129)

Schemele operaţionale cu surse fictive de tensiune şi respectiv de curent sunt date în figura 8.32, b), respectiv 8.32.c).

Dacă se consideră expresiile curenţilor se pot construi scheme operaţionale echivalente cu generatoare fictive de curent pentru condiţii iniţiale diferite de zero.

Pentru circuitul RLC serie în condiţii iniţiale nenule 0)0(U,0)0(I)0(I CL ≠≠= , aplicând transformata Laplace ecuaţiei circuitului

),t(h)0(UC1LRC

1LR C

t

0

t

⋅+++=++=++= ∫∫∞−

idt'dtdiiidt'dt

diiuuuu CLR

se obţine ecuaţia operaţională

)s(E)s(I)s(Zs)0(U)0(LI)s(I)sC

1sLR(U 0C

L)s( −=+−++= , (8.130)

în care Z(s) este impedanţa operaţională a circui-tului, iar E0(s) este tensiunea echivalentă a genera-torului echivalent condiţiilor iniţiale (fig. 8.33),

.s)s(U)0(LI)s(E

;sC1sLR)s(Z

CL0 −=

++= (8.131)

Considerând circuitul RLC paralel cu injecţie de curent, transformata Laplace a ecuaţiei circuitului,

)t(h)0(I'L1CGu L

t

0

+++=++= ∫ udtdtduiiii CG ,

este

)s(I)s(U)s(Ys)0(I)0(CU)s(U)sL

1sCG()s(I 0gL

C −=+−++= , (8.132)

în care Y(s) este admitanţa operaţională a circuitu-lui RLC paralel, iar Ig0(s) este injecţia de curent operaţională a generatorului echivalent condiţiilor iniţiale (fig. 8.34),

.sICU)s(I

;sL1sCG)s(Y

)0()0( LC0g −=

++= (8.132)

R sC1 sLI(s) E0(s)

U(s)Fig. 8.33.

G sCsL1

I(s)

U(s)Ig0(s)

Fig. 8.34.

192

Page 193: Circuite electrice liniare · Prefaţă Teoria câmpului electromagnetic, împreună cu Teoria circuitelor electrice, constituie cele două mari părţi ale cursului de Bazele electrotehnicii

B i b l i o g r a f i e [1]. Antoniu I. S. – Bazele electrotehnicii, vol. I, II. Editura Didactică şi Pedagogică,

Bucureşti, 1974. [2]. Corduneanu A. – Ecuaţii diferenţiale cu aplicaţii în electrotehnică. Editura Facla,

Timişoara, 1981. [3]. Mocanu C. I. – Teoria câmpului electromagnetic. Editura Didactică şi Pedagogică,

Bucureşti, 1981. [4]. Mocanu C. I. – Teoria circuitelor electrice. Edit. Didactică şi Pedagogică, Buc., 1979. [5]. Livinţi P., Puiu-Berizinţu M. – Electrotehnică şi maşini electrice. Editura Tehnica Info-

Chişinău, 2003. [6]. Livinţi P., Puiu-Berizinţu M. – Electrotehnică şi maşini electrice. Îndrumar de

laborator. Editura Alma Mater, Bacău, 2008. [7]. Potolea E. – Calculul regimului permanent al sistemelor electrice. Editura Didactică şi

Pedagogică, Bucureşti, 1970. [8]. Preda M., Cristea P. – Bazele electrotehnicii. Circuite electrice. Vol. II. Editura

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980. [9]. Preda M., Cristea P., Spinei F. – Bazele electrotehnicii. Probleme. Editura Didactică şi

Pedagogică, Bucureşti, 1983. [10]. Puiu-Berizinţu M., Livinţi P. – Bazele electrotehnicii. Electromagnetismul. Editura

Tehnica Info - Chişinău, 2003. [11]. Răduleţ R. – Bazele electrotehnicii. Probleme. Vol. I, II. Editura Didactică şi

Pedagogică, Bucureşti, 1981. [12]. Simion E., Maghiar T. – Electrotehnică. Editura Didactică şi Pedagogică, Buc., 1981. [13]. Simonyi K. – Electrotehnică teoretică. Editura Tehnică (traducere din limba maghiară),

Bucureşti, 1974. [14]. Şabac I. Gh. – Matematici speciale. Vol. I, Editura Didactică şi Pedagogică, Buc., 1965. [15]. Şora, C. – Bazele electrotehnicii. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982. [16]. Timotin Al., Hortopan, V. ş.a. – Lecţii de bazele electrotehnicii. Vol. I, II. Editura

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1964. [17]. Tomescu A., Tomescu F.M.G. – Bazele electrotehnicii. Circuite electrice. Editura

Matrix Rom, Bucureşti, 2000.

193