CHƯƠNG I.docx

 • View
  243

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CHƯƠNG I.docx

 • 7/24/2019 CHNG I.docx

  1/17

  VIN IN

  B MN THIT B IN IN T

  ====***====

  BO CO TH NGHIM KH C IN CAO P

  (PHN I: MY BIN !NG"

  NH#M $

 • 7/24/2019 CHNG I.docx

  2/17

  Mc lcCH%&NG I : NG'YN ) V+ C,' T-O MY BIN !NG IN........................................./

  0.0. 123 24356................................................................................................................................... 2

  0./. N47892 ; 3 [email protected].......................................................2

  0. C7 >3............................................................................................................................ ..2

  0../ TI D6< >3.............................................................................................................................4

  0.E CFD >324 DJ L2 D6 2 24.............................................................................................4

  CH%&NG II . PHQN )O-I MY BIN !NG...............................................................................R

  /.0 P3S2 37 @> F8 2 24........................................................................................... 8

  /./.0 MF8 2 24 W3.............................................................................................................8

  /././ MF8 2 24 ?2 24S X7 $KV:..............................................................................9

  /./. MF8 B2 24 ?2 24S X7 EKV:.........................................................................10Nhc im chnh ca bin dng hai tng l! i"n t#$ l%n &d'n n (ai () ca*...................................10

  /./.E MF8 B2 24 WZ7 U..................................................................................................10

  CH%&NG III . CC MY BIN !NG TH%[NG \NG T]ONG TH^C T...... ..................0E

  .0 MF8 2 24 24 W3.........................................................................................................14

  ./ MF8 2 24 DX >68............................................................................................................ 14

 • 7/24/2019 CHNG I.docx

  3/17

  N+,M -+ N/+M 3562

  CH%&NG I : NG'YN ) V+ C,' T-O MY BIN !NG IN

  0.0. 123 24356 M bin dng i"n-: l! thit b; i"n d WBFn cBPn dX thT [email protected] thY

  @ha thT [email protected] ch* #a dng i"n 2 Jhc ?%i @ha ( [email protected] nhng ?'n giU ngBCn tn ().

  c ch P l!m ?i"c ca -\] h P ng^n mGch ca dng ( [email protected]& mGch thT [email protected] c> @h tKi _2\

  -` () giUa dng ng^n mGch ( [email protected] t#Cn dng ;nh mTc gi l! bPi () dng ca m bin

  dng\ nm

  I

  I

  1

  1

  3hi n l%n& (ai () - tng ?! (ai () n! cn @h thBPc ?!* dng thT [email protected] 2h*Ec tKi _2.

  -hHng ?%i mGch bK* ?"& bPi () dng i"n ca - @hKi Gt gi t#; (a* ch* (ai () ca n> d%i 10.

  ]h P h$ mGch thT [email protected] ca -\3hi thT [email protected] h$ mGch& @ha thT [email protected] (e c> i"n @ cKm Tng ?%i biCn P #Ft ca* gX ngB

  him ch* ngHi ?! cc thit b; thT [email protected] th[@ b; bf* h!*:. 5 ch)ng hi"n tng bf* ha t#*ng

  mGch tQ& ngHi ta cn ch tG* m bin dng c> JhS h$ Jhng Jh& cn g; l! bin dng tBn tnh.

  0. C7 >3

  ]+Ynh dGng\ c> cc hYnh dng Jhc nhaB nhng @h= bin l! l*Gi hYnh ABn. M bin dng hYnh

  ABn c> cFB tG* gm 2 bP @hn chnh l! lZi th[@ ?! dX WBFn. -#*ng @hGm ?i b!i n! ta chj A[t n

  m bin dng hG @ hYnh ABn& c> nghRa l! @ha ( [email protected] c> dng i"n @h tKi chG t#*ng [email protected] ABCn

  WBa m bin dngk @ha thT [email protected] c> dX WBFn nhiIB ?ng& dng i"n 2 c WBi chBDn l! 6 h*Ec16.

  ]Zi th[@ m bin dng hYnh ABn

  Zi th[@ m bin dng d

 • 7/24/2019 CHNG I.docx

  4/17

  N+,M -+ N/+M 3563

  Zi th[@ c ch tG* th!nh hYnh t#n l! ni Et dX WBFn thT [email protected]

  ]X WBFn ca M bin dng

  X ( [email protected] thHng l! [email protected] hG th @h< [email protected] ?%i dng i"n @h tKi ?! c> () ?ng r1 nhs hn

  nhiIB ln () ?ng @ha thT [email protected] r2. -hng thHng cBPn ( [email protected] l! [email protected] hG th r1 c> () ?ng n 1k n

  2k n k n 4.

  X thT [email protected] c> tit di"n nhs hn #Ft nhiIB (* ?%i dX ( [email protected] nhng c> () ?ng r2 l%nhn nhiIB ln () ?ng r1 @ha ( [email protected] c cBPn n! c> i"n t#$ #Ft b[& ?Y ? t#*ng t#Gng thi

  bYnh thHng @ha thT [email protected] ca M bin dng hB nh b; ng^n mGch. 5 Km bK* an t*!n ch*

  ngHi ?n h!nh& cBPn thT [email protected] ca m bin dng @hKi c n)i Ft.

  X d'n c WBFn WBanh lZi th[@ ?! cch i"n ?%i lZi th[@. /iUa cc ?ng dX ?! giUa

  cc l%@ dX c cch i"n ?%i nhaB. Zi th[@ ?! B cOc ]: c [email protected] Ft.

  ]MPt () bP @hn Jhc ca M bin dng

  Ng*!i cBPn dX ?! lZi th[@ #a& M bin dng cn c> cc bP @hn Jhc nh\

  ]Vs ng*!i c ch tG* bung nhOa cch i"n bK* ?" dX WBFn thT [email protected] ?! Km bK* an

  t*!n ch* ngHi ?n h!nh.

  ]c B cOc FB dX d'n #a ng*!i\ c> cOc v: ?! cOc ]: FB ?%i cBPn dng ca

  cng tk cBPn dX ca wlSk cBPn dX ca [email protected] * gin [email protected]

  M bin dng hG th c ch tG* thS* dng @ha ( [email protected] nh (aB\

  0x6k 7xk 100xk 10xk 200xk 20xk 00xk 400xk 00xk y00xk 700xk 70xk 800xk

  80xk 900xk 90x k 1000xk 100x&.. .

  @ hG th

  Zi th[@ c> WBFn dX thT [email protected]

  1 v ]

  v 6 ]

  /V+ -o.5pN/ + qN/

 • 7/24/2019 CHNG I.docx

  5/17

  N+,M -+ N/+M 3564

  +Ynh 1 ] o cFB tG* M bin dng hG th hYnh ABn

  0../ TI D6< >3

  ]+Ynh dGng\ c> cc hYnh dng ?! Jch th%c Jhc nhaB t mGch tQ& JhBng& cBPn dX thT [email protected]& cBPn dX ( [email protected]& cch i"n.

  +Ynh .2 o FB - ca* th

  -Ki ca bin dng c FB ?!* cBPn thT [email protected] r 2?! mPt B c FB Ft. -hT tO {B|

  ?! {cB)i| ca cc cBPn dX m bin dng thHng c @hXn bi"t& B cBPn dX c nh dFB }

  . VY mPt () thit b; * lHng& bK* ?" l!m ?i"c thS* g>c @ha ca dng& nCn CB cB @hKi FB ~ng

  cOc tnh.

  in dng c> cBPn dX ( [email protected] r1FB n)i [email protected] ?%i tKi _1nCn tKi $ mGch thT [email protected] _2Jhng

  Knh h$ng n dng tKi ( [email protected] 1.

  0.E CFD >324 DJ L2 D6 2 24

  ]5i"n @ ;nh mTc\ l! t#; () i"n @ dX ca l%i i"n m! bin dng l!m ?i"c. 5i"n @ n!

  WBt ;nh cch i"n giUa @ha ( [email protected] ?! thT [email protected] ca bin dng.

  ]ng i"n ;nh mTc @ha ( [email protected] ?! thT [email protected] l! dng i"n l!m ?i"c d!i hGn thS* @ht n>ng&

  c> dO t#U.

  ]+" () bin =i l! t` () giUa ( [email protected] ?! thT [email protected] ;nh mTc\

  3m 1mx2m

  +" () bin =i thHng c ch tG* nh (aB\10xk 1xk 20xk 2xk 0x6k 7xk 100xk 10xk 200xk 20xk 00xk 400xk 00xk

  y00xk 700xk 70xk 800xk 80xk 900xk 90x k 1.000xk 1.00x&.. .

  ]oai () ca m bin dng gm (ai () dng i"n& (ai () g>c ?! (ai () t*!n @hn.

  voai () dng i"n c tnh thS* biB thTc\

  /V+ -o.5pN/ + qN/

  }_-2A2#2W2W1

  _-1

  21

 • 7/24/2019 CHNG I.docx

  6/17

  N+,M -+ N/+M 3565

  100.

  1

  12

  I

  IIKm

  voai () g>c l! g>c l"ch giUa ?[ct dng i"n 1?! ]2. -#*ng t#Hng [email protected] l t$ng g>c giUa

  1?! 2 l! 1800& nghRa l! (ai () g>c 0. -#*ng thOc t& ?Y dng i"n 1c> th!nh @hn dng tQ h>a 0

  nCn gX nCn (ai () n!& (ai () g>c thHng tnh bung @h~t.voai () t*!n @hn c tnh bung cng thTc (aB\

  dtiiKTI

  T

  m

  2

  0

  12

  1

  :91100

  t#*ng >\ i1& i2 l! t#; () tTc thHi ca dng i"n ( [email protected] ?! thT [email protected]

  1l! t#; hi"B dng ca dng ( [email protected]

  3ml! h" () bin =i ;nh mTc

  - l! chB J ca dng i"n-0&02 (: ?%i tn () 0+vh thBPc ?!* (ai ()& bin dng i"n c> nhUng [email protected] chnh Ac (aB\

  ] BPn * lHng\ 0&2k 0&k 1

  ] BPn bK* ?"\ 10& 20& 1010& 20\ nB dng i"n WBa - tng lCn [email protected] 20 ln

  dng i"n ;nh mTc ca n> thY (ai () chj l! :.

  v-Ki ;nh mTc ca bin dng t=ng t#$ tnh bung & ?%i c*(0&8 m! bin dng l!m ?i"c

  ?%i [email protected] chnh Ac tng Tng.

  ng (BFt ;nh mTc ca -\ 2m22m._2m

  vPi () dng ;nh mTc gi%i hGn l! t` () giUa dng ( [email protected] ?! dng ( [email protected] ;nh mTc m! (ai

  () dng i"n n 10.]hXn l*Gi\

  - nghRa l! M bin dng l*Gi nhiIB ?ng c> Jt cFB @hTc [email protected]& Jch th%c tng )i l%n

  (* ?%i l*Gi mPt ?ng& tnh =n ;nh [email protected] Jhi c> dng ng^n mGch chG WBak Jhi dng i"n @ha (

  [email protected] nhs thY (ai () ca M bin dng Jhng l%n.

  /V+ -o.5pN/ + qN/

 • 7/24/2019 CHNG I.docx

  7/17

  N+,M -+ N/+M 3566

  3hi chn M bin dng& ta @hKi ch~ t%i @h tKi @ha thT [email protected] ca m Km bK* ch*

  m c> th l!m ?i"c ?%i [email protected] chnh Ac f ;nh mTc.

  V%i i"n @ (iCB ca* @& ngHi ta d

 • 7/24/2019 CHNG I.docx

  8/17

  N+,M -+ N/+M 3567

  CH%&NG II . PHQN )O-I MY BIN !NG

  /.0 P3S2 #Ft nhiIB l*Gi m bin dng

  T3_< >FD `24 F8 2 24 Da >3Z D36 b6 DFD 23a 67 \vM bin dng * lHng

  vM bin dng cBng [email protected] ch* mGch bK* ?" bK* ?" (* l"ch &bK* ?" chGm

  Ft &bK* ?" thT tO Jhng ??..:

  vM bin dng hn [email protected] * lHng ?! bK* ?" :

  vM bin dng th nghi"m c> nhiIB h" () bin =i?! [email protected] chnhAc ca*:.

  vM bin dng t#Bng gian n)i hai m bin dng c> h" ()bin =i Jhc nhaB:.

  T3_< 2J ?c> F8 2 24 Da >3Z D36 b6 \

  v M bin dng (z dng t#*ng nh!.v M bin dng (z dng ng*!i t#Hi.

  v M bin dng Et $ cc ni Ec bi"t &? d nh t#Cn tB thB` &AS lza

  i"n ??.T3_< d24 S8 D6 [email protected] J De F8 2 24 Da 36 WZ7 \

  v 3iB thanh h*Gc mPt ?ng dX.

  v 3iB nhiIB ?ng dX.

  V%i m bin dng JiB thanh g>@ chia l!m hai l*Gi \

  +Ynh 2

  a: M bin dng JiB thanh g>@ cBPn dX ( [email protected] l! mPt thanh g>@ h*Gc)ng d!i ABCn WBa cza (= lZi .

  b: M bin dng JiB chU cBPn dX ( [email protected] hYnh chU mPt nhnh ABCnWBa cza (=

  lZi.

  /V+ -o.5pN/ + qN/

 • 7/24/2019 CHNG I.docx

  9/17

  N+,M -+ N/+M 3568

  c: M bin dng JiB (T ABCn bKn thXn m bin dng Jhng c> cBPndX ( [email protected] m!

  chj c> (n l ch* (T ABCn ?! thanh g>@ ABCn WBa t#*ng Jhi l^@ #@ tGi t#Gm.

  ]M bin dng l^@ #@ t#*ng cc thit b; Jhc \

  T3_< df> 7 DFD3 ?2 4g6 DFD [email protected] S8 F8 2 24 Da >3Z D36 b6 \

  v oT cch i"n

  vaJSlit

  vJhng Jh ?! Jh

  v/iF ngXm dB

  vNhOa ~cT3_< W> D7 F