50
Course ILT Chương 13: Transaction và Triggers

Chương 13: Transaction và Triggers

 • Upload
  elan

 • View
  50

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chương 13: Transaction và Triggers. Mục tiêu. Quản lý transaction và khoá Tạo và thử triggers để quản lý việc chỉnh sửa dữ liệu. Khái quát về Transaction. SQL Server sử dụng nhật ký giao dịch (transaction log) trong mỗi database để khôi phục lại các giao dịch - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Chương 13: Transaction và Triggers

Page 2: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Mục tiêu

Quản lý transaction và khoá Tạo và thử triggers để quản lý việc

chỉnh sửa dữ liệu

Page 3: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Khái quát về Transaction

SQL Server sử dụng nhật ký giao dịch (transaction log) trong mỗi database để khôi phục lại các giao dịch

Transaction là 1 chuỗi các thao tác được thực thi như 1 đơn vị công việc riêng lẻ (single logical unit of work).

Page 4: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Khái quát về Transaction Transaction phải bao hàm 4 thuộc tính cơ

bản (ACID) sau:– Atomicity: một transaction phải là 1 đơn vị

công việc nguyên tử; hoặc tất cả các sửa đổi dữ liệu đều được thực thi hoặc không 1 sửa đổi nào được thực thi.

– Consistency: Khi hoàn tất, transaction phải cho dữ liệu ở tình trạng ổn định.

– Isolation : Những chỉnh sửa được làm bởi transaction hiện hành phải được cô lập khỏi những chỉnh sửa được làm bởi các transaction hiện hành khác.

– Durability: sau khi 1 transaction hoàn tất, ảnh hưởng của nó sẽ cố định lâu dài trong hệ thống.

Page 5: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Transaction

Để hoàn thành các yêu cầu của 4 tính chất ACID trên, SQL Server cung cấp các chức năng sau:– Quản lý Transaction (Transaction

management)– Khoá (Locking)– Ghi nhật ký (Logging)

Transaction log – là nhật ký được duy trì bởi chính SQL Server để quản lý tất cả các transaction

Explicit transaction – là 1 transaction mà việc khởi động và kết thúc transaction đó đều được định nghĩa một cách tường minh

Page 6: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Định nghĩa transaction

BEGIN TRAN[SACTION] [transaction_name]

Dùng để đánh dấu việc bắt đầu của 1 transaction

COMMIT [TRAN[SACTION] [transaction_name]

Hay

COMMIT WORK

Dùng để đánh dấu việc kết thúc của 1 transaction tường minh

Page 7: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Chuyển giao tự động các transaction –Autocommit Transactions

Mode chuyển giao tự động (Autocommit mode) là mode quản lý transaction mặc định của SQL Server.

Một lệnh (statement) được chuyển giao (committed) nếu nó thực hiện thành công hay sẽ trả ngược về lại ban đầu (roll back) nếu nó gặp lỗi.

Lệnh BEGIN TRANSACTION vượt quyền mode tự động chuyển giao (autocommit) mặc định.

SQL Server trở về lại mode autocommit khi transaction tường minh đã được chuyển giao (commit) hay trả ngược về đầu (roll back), hay khi mode transaction ngầm định bị tắt.

Page 8: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Ví dụ

BEGIN TRANSACTION trnUpdatePositionUPDATE EmployeeSET cCurrentPosition = '0001'WHERE cEmployeeCode= '000002'

UPDATE PositionSET iCurrentStrength = iCurrentStrength + 1WHERE cPositionCode = '0001'

COMMIT TRANSACTION trnUpdatePosition

Page 9: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Làm thế nào để quay về lại trước những thay đổi

ROLLBACK [TRAN[SACTION]

[transaction_name |savepoint_name ]

Dùng để quay ngược một transaction tường minh hay ngầm định về lại điểm bắt đầu, hay về điểm dừng (save-point) bên trong 1 transaction

Page 10: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Ví dụBEGIN TRANSACTION

USE PubsUPDATE TitlesSET Royalty = Royalty + 20WHERE type LIKE 'busin%'IF (SELECT MAX(Royalty) FROM Titles WHERE Type LIKE 'busin%') >$25BEGIN

ROLLBACK TRANSACTIONPRINT 'Transaction Rolled back'

ENDELSEBEGIN

COMMIT TRANSACTIONPRINT 'Transaction Committed'

END

Page 11: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Tạo điểm dừng cho 1 TRANSACTION

Lệnh SAVE TRANSACTION dùng để đặt 1 điểm dừng (save point) bên trong 1 transaction. Điểm dừng chia transaction thành 1 các phần khác nhau sao cho transaction có thể quay về lại điểm dừng này nếu 1 phần của transaction bị loại bỏ có điều kiện.

Cú phápSAVE TRAN[SACTION]

{savepoint_name }

Page 12: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Thực thi một transaction với điểm dừng

BEGIN TRANSACTIONUPDATE EmployeeSET cCurrentPosition = '0015'WHERE cEmployeeCode = '000002'

UPDATE PositionSET iCurrentStrength = iCurrentStrength + 1WHERE cPositionCode = '0015'

SAVE TRANSACTION trnTransaction1UPDATE RequisitionSET siNoOfVacancy=siNoOfVacancy - 10WHERE cRequisitionCode='000004'

UPDATE PositionSET iCurrentStrength=iCurrentStrength+10WHERE cPositionCode='0015‘

Page 13: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Thực thi một transaction với điểm dừng

IF (SELECT iBudgetedStrength-iCurrentStrengthFROM Position WHERE cPositionCode = '0015') <0

BEGINPRINT 'Transaction 1 has been committed but transaction 2 has not been committed.'ROLLBACK TRANSACTION trnTransaction1

ENDELSE

BEGINPRINT 'Both the transactions have been

committed.'COMMIT TRANSACTION

END

Page 14: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Sử dụng các transactions

Việc nhóm 1 số lớn các lệnh hay batch vào trong cùng 1 transaction có thể cản trở việc thực thi hệ thống.

Nếu COMMIT và BEGIN không nằm trong cùng 1 batch, khi lỗi xảy ra, một số batch sẽ vẫn tiếp tục thực thi. Điều này có thể làm cho dữ liệu không nhất quán (inconsistency).

Các tài nguyên được dùng trong transaction sẽ được giải phóng chỉ khi transaction được hoàn tất.

Page 15: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Các lệnh không hợp lệ

Rollback (quay về) phải có khả năng “undo”, vì vậy các lệnh sau không được dùng:– CREATE DATABASE, ALTER DATABASE – CREATE TABLE, ALTER TABLE, TRUNCATE

TABLE – CREATE INDEX – Tấr cả lệnh DROP– SELECT...INTO – GRANT or REVOKE – DISK INIT, RECONFIGURE, LOAD

DATABASE, LOAD TRANSACTION

Page 16: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Ví dụ về sử dụng khoá

User1 đang thực hiện các lệnh sau để cập nhật điểm và ngày thi cho ứng viên có mã là ‘000002’ trong bảng ExternalCandidate.

BEGIN TRANSACTION

UPDATE ExternalCandidate

SET siTestScore = 90

WHERE cCandidateCode='000002'

UPDATE ExternalCandidate

SET dTestDate = getdate()

WHERE cCandidateCode = '000002'

Page 17: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Ví dụ về sử dụng khoá Trong khi transaction trên đang thực

hiện, User2 muốn lập lịch phỏng vấn cho các ứng viên, nhưng không thể xem chi tiết của các ứng viên có điểm thi trên 80. User2 đang sử dụng các lệnh sau :

BEGIN TRANSACTIONSELECT * from ExternalCandidateWHERE siTestScore > 80UPDATE ExternalCandidateSET dInterviewDate = getdate()+ 2WHERE siTestScore > 80

Hãy xác định tại sao user2 không thể thực thi transaction

Page 18: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Lock

Các bảng sẽ bị khoá khi transaction trên máy 1 đang thực hiện.

Khi transaction trên máy 1 kết thúc bằng cách dùng lệnh sau:COMMIT TRANSACTION

Thì transaction trên máy 2 mới được thực hiện.

Page 19: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Các bài toán đồng thời- Concurrency Problems

Nếu không dùng khoá và nhiều user cùng truy xuất vào 1 database, các rắc rối có thể xảy ra nếu các transaction sử dụng cùng lúc cùng một dữ liệu. Các bài toán đồng thời bao gồm:– Mất cập nhật (Lost updates).

– Phụ thuộc chưa được chuyển giao (Uncommitted dependency).

– Phân tích không nhất quán (Inconsistent analysis).

– Đọc ảo (Phantom reads)

Page 20: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Locking – Cơ chế khoá

SQL Server sử dụng cơ chế khoá để bảo đảm các giao dịch và tính nhất quán của database.

Locking để tránh cho người dùng khỏi đọc dữ liệu đang bị thay đổi bởi các người dùng khác, và tránh cho nhiều người dùng khỏi thay đổi dữ liệu cùng lúc.

Mặc dù SQL Server thực hiện cơ chế khoá tự động, người dùng vẫn có thể thiêt kế các ứng dụng hiệu quả hơn bằng cách thực hiện các tùy biến về khoá.

Page 21: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Locking – Cơ chế khoá SQL Server có nhiều mức khóa khác nhau cho

phép các loại tài nguyên khác nhau được khoá bởi transaction.

Để giảm việc hao tổn khi thực hiện khóa, SQL Server khoá tài nguyên một cách tự động ở mức phù hợp với nhiệm vụ cần thực hiện.

Việc khoá ở mức càng nhỏ, ví dụ ở mức các hàng của bảng, làm tăng tính đồng thời, nhưng có phí tổn cao bởi vì nhiếu khoá được tạo ra nếu nhiều hàng được khoá.

Việc khoá ở mức càng lớn, chẳng hạn mức bảng, sẽ gây ra lãng phí khi xét đến tính đồng thời vì việc khoá cả bảng sẽ hạn chế việc truy xuất đến bất kỳ phần nào của bảng đó, nhưng chi phí sẽ giảm bởi vì chỉ có 1 ít khoá cần được quản lý.

Page 22: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Các loại khoá

SQL Server có thể tạo ra các loại khoá sau:– RID (row identifier): khoá 1 hàng trong bảng– Key: khoá 1 hàng trong bảng index– Table: khoá tất cả các hàng và chỉ mục của 1

bảng– Database: được dùng khi lưu trữ cả database – Page: khoá 1 trang dữ liệu hay trang chỉ mục– Extent: khoá 1 nhóm các trang trong lúc phân

phối không gian lưu trữ

Page 23: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Các kiểu Lock Shared Locks: cho phép các transaction

đồng thời cùng đọc chung 1 tài nguyên Update Locks: tránh khỏi bị deadlock Exclusive Locks: hạn chế các transaction

đồng thời khỏi truy xuất cùng một tài nguyên

Intent Locks: SQL Server muốn đạt đuợc khoá loại shared hay exclusive trên 1 số tài nguyên mức thấp hơn theo thứ tự phân cấp

Schema Locks: SQL Server xem xét các khoá làm thay đổi chema khi bất kỳ lệnh DDL (data definition language) được thực thi trong bảng

Page 24: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Deadlock

A deadlock là một hoàn cảnh mà trong đó 2 user ( hay transaction) có các khoá trên các đối tượng khác nhau, và mỗi user đang chờ khoá trên đối tượng của người dùng khác

Page 25: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Phát hiện và kết thúc Deadlocks

Việc phát hiện deadlock được thực thi bởi 1 thread riêng biệt để quản lý khoá.

Thread quản lý khoá (lock monitor thread) quét qua các phiên làm việc đang đợi khoá. Trong lúc quét lần đầu, SQL Server đánh dấu cho tất cả các phiên làm việc đang đợi tài nguyên. Khi SQL Server quét qua các phiên làm việc ở lần thứ hai, việc dò tìm deadlock đệ quy bắt đầu. Nếu phát hiện ra có 1 chuỗi các yêu cầu khoá, SQL Server loại bỏ transaction nào mà ít tốn kém nhất và đánh dấu transaction đó như 1 nạn nhân của deadlock (deadlock victim).

Nhờ vào cơ chế quét các session để phát hiện deadlock, SQL Server kết thúc deadlock nhờ chọn một cách tự động 1 user nào đó làm nạn nhân của deadlock.

Page 26: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Khái quát về trigger

SQL Server cung cấp hai cơ chế cơ bản để bảo đảm các quy tắc nghiệp vụ (business rules) và bảo toàn dữ liệu ( data integrity):

– Các ràng buộc (Constraint) – Triggers.

Trigger là một loại thủ tục đặc biệt chạy tự động khi dữ liệu trong 1 bảng đặc biệt nào đó bị chỉnh sửa hay 1 sự kiện đặc biệt nào đó xảy ra.

Page 27: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

So sánh giữa trigger và Constraint

Trigger có thể thực hiện mọi chức năng của constraint; tuy nhiên không phải lúc nào dùng trigger cũng là cách tốt nhất

Các trigger thường dùng nhất khi một số quy tắc nghiệp vụ không thể thực hiện được bởi các constraint. Xét ví dụ sau:– Constraint loại CHECK có thể được dùng để xét

tính hợp lệ của 1 cột này hay cột khác trong cùng bảng. Nhưng nếu ứng dụng cần xét tính hợp lệ của 1 cột trong bảng với 1 cột trong bảng khác thì không thể dùng constraint được mà phải dùng trigger.

– Các constraint có thể thông báo lỗi thông qua hệ thống thông báo lỗi tiêu chuẩn. Nếu ứng dụng yêu cầu các thông báo tùy chọn và quản lý lỗi phức tạp hơn, ta cần phải dùng trigger.

Page 28: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Các tính chất của Trigger Một trigger là một khối mã chứa 1 tập

hợp các lệnh T-SQL sẽ được kích hoạt để đáp ứng một hành động ( action) nào đó.

Các trigger có thể lồng nhau lên đến 32 mức.

Page 29: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Các tính chất của Trigger

• Nó được kích hoạt tự động bởi SQL server khi bất kỳ một lệnh sửa đổi dữ liệu được thực hiện

• Nó giúp tránh những thay đổi dữ liệu hông đúng, không nhất quán

• Nó không thể gọi một cách tường minh như 1 thủ tục thông thường (stored procedure)

• Nó không thể trả về dữ liệu cho người dùng

Page 30: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Tạo trigger

Trigger thực thi phụ thuộc vào hành động mà trigger được tạo.

Có 2 loại trigger:– FOR/AFTER: sẽ kích hoạt sau khi lệnh

INSERT, UPDATE hay DELETE được thực thi đối với bảng

– INSTEAD OF: sẽ được thực thi thay cho lệnh làm cho trigger hoạt động

Mỗi trigger sẽ được kết hợp với 1 bảng hay view

Page 31: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Tạo trigger

Cú phápCREATE TRIGGER trigger_name

ON table_name

FOR [INSERT | DELETE | UPDATE]

AS sql_statements

Thông tin liên quan đến trigger được viết vào các bảng hệ thống sysobjects và syscomments

Page 32: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Các bảng Magic

Bất kỳ lúc nào một trigger hoạt động để đáp ứng lệnh INSERT, DELETE, hay UPDATE, hai bảng đặc biệt được tạo ra. Đó là các bảng magic, có tên là inserted và deleted• Bảng inserted chứa 1 bản sao tất cả các bản

ghi được chèn vào bảng trigger.

• Bảng deleted chứa 1 bản sao tất cả c1c bản ghi vừa được xoá khỏi bảng trigger

• Bất kể khi nào lệnh cập nhật được thực hiện, trigger sẽ sử dụng cả hai bảng inserted và deleted.

Page 33: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Bảng Inserted and deleted

Page 34: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Tạo một trigger cho lệnh INSERT

Trigger dùng cho lệnh INSERT sẽ được kích hoạt bất cứ lúc nào có 1 bản ghi mới được chèn vào bảng trigger

Khi lệnh INSERT được thực hiện, một hàng mới sẽ được thêm vào cả hai bảng: bảng trigger và bảng inseerted.

Page 35: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Ví dụ của insert triggerCREATE TRIGGER trgInsertRequisitionON Requisition FOR insert ASDECLARE @VacancyReported intDECLARE @ActualVacancy intSELECT @ActualVacancy = iBudgetedStrength - iCurrentStrengthFROM Position Join Inserted onPosition.cPositionCode = Inserted.cPositionCodeSELECT @VacancyReported = inserted.siNoOfVacancyFROM insertedIF(@VacancyReported > @Actualvacancy)BEGIN

PRINT 'The actual vacancies are less than the vacanciesreported. Hence, cannot insert.'

ROLLBACK TRANSACTIONENDRETURN

Page 36: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Ví dụ của insert trigger

Chạy thử triggerINSERT Requisition

VALUES('000003','0001',getdate(), getdate() + 7, '0001', 'North',20)

Page 37: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Trigger cho lệnh DELETE

Trigger của lệnh DELETE sẽ được kích hoạt bất kỳ lúc nào có lệnh xoá các hàng khỏi bảng trigger

Có 3 cách để thực thi việc bảo toàn tham chiếu bằng cách dùng trigger của lệnh DELETE• Phương pháp xoá song song (Cascade)

• Phương pháp hạn chế (Restrict)

• Phương pháp gán null (Nullify)

Page 38: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Ví dụ DELETE trigger

CREATE TRIGGER trgDeleteContractRecruiter

ON ContractRecruiter FOR delete

AS

PRINT 'Deletion of Contract Recruiters is not allowed'

ROLLBACK TRANSACTION

RETURN

Page 39: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Trigger của lệnh UPDATE Trigger này đựơc kích hoạt bất kể lúc nào có 1

sửa đổi nào đó trong bảng trigger Ví dụ

CREATE TRIGGER trgUpdateContractRecruiterON ContractRecruiter FOR UPDATEASDECLARE @AvgPercentageCharge intSELECT @AvgPercentageCharge =

avg(siPercentageCharge)FROM ContractRecruiterIF(@AvgPercentageCharge > 11)BEGIN

PRINT 'The average cannot be more than 11'ROLLBACK TRANSACTION

ENDRETURN

Page 40: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Page 41: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Hàm Update

CREATE TRIGGER trgUpdatePub

ON Publishers FOR UPDATE

AS

IF UPDATE (Pub_Id)

BEGIN

PRINT 'Publisher ID cannot be modified'

ROLLBACK TRAN

END

Page 42: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Trigger và bảo toàn dữ liệu Trigger có thể được dùng để thực hiện các quy tắc

nghiệp vụ và các quy luật bảo toàn dữ liệu.• Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong bảng chính (master table)

thì trigger sẽ làm cho những thay đổi đó cũng xảy ra song song trong bảng phụ thuộc (dependent table)

Ví dụ 1: CREATE TRIGGER trgDeleteTitle ON Titles FOR DELETE AS DELETE TitleAuthor FROM TitleAuthor t JOIN Deleted d ON t.Title_Id = d.Title_Id • Nếu bất kỳ thay đổi nào vi phạm quy luật bảo toàn tham

chiếu,thì trigger sẽ làm cho tất cả các thay đổi này bị từ chối, và loại trừ mọi cố gắng sửa đổi dữ liệu trong database

• Trigger cho phép thực hiện các ràng buộc phức tạp• Trigger có thể thực hiện 1 hành động đặc biệt phụ thuộc

vào các chỉnh sửa xảy ra trong bảng

Page 43: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Ví dụ 2CREATE TRIGGER trgUpdateDelete ON TitleAuthor FOR INSERT, UPDATE AS /* Kiểm tra sự tồn tại của title ID trong bảng titles */ If (SELECT COUNT (*) FROM Titles t JOIN inserted i ON t.Title_Id = i.Title_Id) = 0 BEGIN PRINT 'Invalid title ID entered.' ROLLBACK TRAN END /* Kiểm tra sự tồn tại của author ID trong bảng authors */ If (SELECT COUNT(*) FROM Authors t JOIN inserted i ON t.Au_Id = i.Au_Id) = 0 BEGIN PRINT 'Invalid author ID entered.' ROLLBACK TRAN END

Page 44: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Sử dụng nhiều trigger

Có thể tạo ra nhiều trigger cho cùng 1 lệnh DML trên cùng 1 bảng

Việc sử dụng nhiều trigger sẽ giúp người dùng có thể thực thi nhiều quy tắc nghiệp vụ, mỗi quy tắc được thực thi bằng 1 trigger

Các trigger được thực thi theo thứ tự mà chúng được tạo ra.

Page 45: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Các trigger AFTER và INSTEAD OF

Trigger AFTER có thể được tạo ra cho bất kỳ bảng nào với các lệnh INSERT, UPDATE, hay DELETE tương tự như các trigger thông thường khác.

Trigger AFTER sẽ kích hoạt sau khi lệnh DML liên quan tới nó được thực thi

Trigger INSTEAD OF có thể được dùng để thực thi một hành động như lệnh DML trên 1 bảng hay view khác. Trigger này có thể được tạo ra cho cả bảng và view

Khác với trigger AFTER, không thể tạo nhiều hơn 1 trigger INSTEAD OF cho 1 lệnh DML trên cùng 1 bảng hay view

Page 46: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Các ví dụ

Ví dụ 1CREATE TRIGGER trgDeleteTitles ON Titles AFTER DELETE ASprint 'Deletion successful' Ví dụ 2CREATE TRIGGER trgPublisherDelete ON Publishers INSTEAD OF DELETE ASprint 'Master records cannot be deleted'

Page 47: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Trigger và lệnh update view Hãy khảo sát view sau:

CREATE VIEW vwEmployeeCandidate ASSELECT Employee.cCandidateCode, vFirstName,

vLastName, cPhone, siTestScore FROM Employee JOIN InternalCandidate ON Employee.cCandidateCode =

InternalCandidate.cCandidateCode Nếu muốn cập nhật view bằng lệnh sau thì

sẽ nhận được thông báo lỗi: UPDATE vwEmployeeCandidate SET cPhone = '(614)324-1111', siTestScore = 90 WHERE cCandidateCode = '000018'

Lý do????

Page 48: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Trigger và lệnh update view Tạo trigger INSTEAD OF sau:CREATE TRIGGER trgEmployeeCandidate ON vwEmployeeCandidate INSTEAD OF UPDATE ASDECLARE @Phone char(15) DECLARE @TestScore int DECLARE @CandidateCode char(6) SET @Phone= (SELECT cPhone FROM INSERTED) SET @TestScore = (SELECT siTestScore FROM INSERTED) SET @CandidateCode = (SELECT cCandidateCode FROM

INSERTED) UPDATE Employee

SET cPhone=@Phone WHERE cCandidateCode=@CandidateCode

UPDATE InternalCandidate SET siTestScore = @TestScore WHERE cCandidateCode=@CandidateCode

Lệnh update cho view trên sẽ được thực thi mà không có lỗi nào

Page 49: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Chỉnh sửa trigger

ALTER TRIGGER [owner.]trigger_name

ON [owner.]table_name

FOR | AFTER | INSTEAD OF [DELETE] [[,] INSERT] [[,]UPDATE]

AS

[IF UPDATE (column) |

[[AND | OR] UPDATE (column]

sql_statements

Page 50: Chương 13: Transaction và Triggers

Cou

rse

ILT

Một số lệnh khác về triggers

Để cấm tất cả trigger của 1 bảng:ALTER TABLE table_name DISABLE TRIGGER

ALL | trigger_name

Để cho phép tất cả các trigger của 1 bảng:

ALTER TABLE table_name ENABLE TRIGGER ALL | trigger_name

Để xoá trigger:DROP TRIGGER trigger_name