1
 Vic lên kế hoch chnhim lp cn tham vn kế hoch hot động ca nhà trường và ca lp chnhim. Nhn ch!ng hot động trong t!n g"m c#$ %a& '(c hot động thường )!*ên như ki+m tra tr,c nh-t (o đ"ng ph/c đ0n đ1c v2inh nh3c nh4 5 th6c ca h7c 2inh ki+m tra 8ài c9: %8& '(c hot động th;o t!n như tham gia vào hot động ca <oàn trường k= nim c(c ngà* l> ln t? ch6c 2inh hot th;o ch!*ên đ@: A tB* th;o 2, 2(ng to ca gi(o 2inh 2, cho phCp ca DVEF 'hnhim và 2, đ"ng tnh ca lp GH! kế hoch chnhim th;o t!n c(c ;m c# th+ hIi DVEF 'hnhim. Nế! th* c0 *ê! c! c(c ;m t, l-p mH! th c# th+ tham khJo mH! ca 8n nào đK đưLc DV ca mnh c!ng cp. Ngoài ra c# th+ tham khJo tM link nà*.

Chu Nhiêm Hăng Tuân

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Requirement for managing plan each week

Citation preview

Vic ln k hoch ch nhim lp cn tham vn k hoch hot ng ca nh trng v ca lp ch nhim. Nhn chung hot ng trong tun gm c: (a) Cc hot ng thng xuyn nh kim tra trc nht, o ng phc, n c v sinh, nhc nh thc ca hc sinh, kim tra bi c (b) Cc hot ng theo tun nh tham gia vo hot ng ca on trng, k nim cc ngy l ln, t chc sinh hot theo chuyn - ty theo s sng to ca gio sinh, s cho php ca GVHD Ch nhim v s ng tnh ca lp

Mu k hoch ch nhim theo tun cc em c th hi GVHD Ch nhim. Nu thy c yu cu cc em t lp mu th c th tham kho mu ca bn no c GV ca mnh cung cp. Ngoi ra c th tham kho t link ny.