Chr. Mannenkoor Jubilate 2013-11-18¢  Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Chr

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Chr. Mannenkoor Jubilate 2013-11-18¢  Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor...

 • Chr. Gemengd koor Jubilate Deo

  Chr. Mannenkoor Jubilate Deo

  Chr. Gemengd koor Jubilate Deo

  Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Pag. 3

  1. Welkom door de voorzitter van het mannenkoor dhr. G. Hertgers

  2. Samenzang Psalm 40 : 4

  4 Brandofferen, noch offer voor de schuld voldeden aan Uw eis, noch eer. Toen zeid' Ik: "Zie, Ik kom, o HEER', de rol des boeks is met Mijn Naam vervuld.

  Mijn ziel, U opgedragen, wil U alleen behagen, mijn liefd' en ijver brandt; ik draag Uw heil’ge wet, die Gij den sterv’ling zet, in 't binnenst' ingewand."

  3. Opening door Ds. A. Schot

  4. Koorzang (Gemengd koor)

  Psalm 122 : 1, 2 en 3 Mel. L. Bourgeois / Arr. P.C. Eilander

  1 Ik ben verblijd, wanneer men mij Godvruchtig opwekt: Zie wij staan

  gereed, om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij! Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in; daar staan, o Godsstad, onze voeten. Jeruzalem is wèl gebouwd,

  wèl saamgevoegd: wie haar beschouwt, zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.

  2 De stammen, naar Gods Naam genoemd,

  gaan derwaarts op, waar elk zich buigt naar d' ark, die van Gods gunst getuigt, waar elk Zijn Naam belijdt en roemt. Want d' achtb’re zetel van 't gericht is daar voor Davids huis gesticht, de rechterstoelen staan daarbinnen.

  Bidt met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. Het ga hun wèl, die u beminnen.

  3 Dat vreed' en aangename rust en milde zegen u verblij' dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugd' en lust. Om vriend en broed’ren spreek ik nu: De vrede zij en blijv' in u,

  nooit moet haar nijd of twist verkloeken. Om 's HEEREN huis in u gebouwd, waar onze God Zijn woning houdt, zal ik het goede voor u zoeken.

 • Paasconcert 2009

  Dorpskerk Nunspeet

  Paasconcert 2009

  Pag. 4 Dorpskerk Nunspeet

  Psalm 6 : 2, 4 en 9 Arr. A. Kortleven

  2 Vergeef mij al mijn zonden, die Uwe hoogheid schonden; ik ben verzwakt, o HEER'. Genees mij, red mijn leven! Gij ziet mijn beend’ren beven; zo slaat Uw hand mij neer.

  4 Keer eind’lijk, HEER', toch weder! Mijn ziel buigt zich terneder. Ai, red haar van ’t verderf! Sla mijn ellende gade tot roem van Uw genade, en help mij, eer ik sterf.

  9 De HEER' wild' op mijn kermen, Zich over mij ontfermen: Hij heeft mijn stem verhoord. De HEER' zal op mijn smeken geen hulp mij doen ontbreken:

  Hij houdt getrouw Zijn woord.

  Psalm 8 : 1, 2, 3 en 4 Arr. E. Haasse

  1 Heer onze God, hoe heerlijk is Uw

  Naam, die U ons noemt door sterren, zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van Uw heerlijkheid.

  2 Heer, onze God, die aard’ en hemel

  schiep, zeeën en land met macht tevoorschijn riep. Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt en ons Uw heerlijkheid en luister

  schenkt?

  3 U komt ons, Heer in Christus

  tegemoet U geeft ons, Heer, verlossing door Zijn bloed. U roept ons, mensen, in Uw heerlijkheid leven om Jezus wil in eeuwigheid.

  4 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied

  zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein. Prijzend Uw liefde, heffen wij het aan: Heer onze God, hoe heerlijk is Uw Naam!

  5. Koorzang (Mannenkoor)

  Psalm 77 : 7 en 8 Mel. L. Bourgeois / Arr. K.J. Mulder

  7 'k Zal gedenken, hoe voor dezen ons de HEER' heeft gunst bewezen; 'k zal de wond’ren gadeslaan, die Gij hebt van ouds gedaan. 'k Zal nauwkeurig op Uw werken

  en derzelver uitkomst merken, en, in plaats van bitt’re klacht daarvan spreken dag en nacht.

  8 Heilig zijn, o God, Uw wegen, niemand spreek' Uw hoogheid tegen! Wie, wie is een God als Gij, groot van macht en heerschappij? Ja, Gij zijt die God, die d' oren,

  Wond’ren doet op wond’ren horen; Gij hebt Uwen roem alom groot gemaakt bij 't heidendom.

 • Chr. Gemengd koor Jubilate Deo

  Chr. Mannenkoor Jubilate Deo

  Chr. Gemengd koor Jubilate Deo

  Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Pag. 5

  Als ik het wond’re kruis aanschouw Mel. Lowell Mason (1792-1872) Arr. W. van Galen

  1 Als ik het wond’re kruis aanschouw, waar Christus stierf, die ’t al volbracht, dan voel ik, hoe ‘k mijn trots berouw en ’t rijkst gewin slechts schade acht.

  3 Te klein is ’t offer, dat ik bood, al waar al ’t goed der aard’ mijn deel. Uw wond’re liefde, godd’lijk groot, eist alles, ja mij zelf geheel.

  4 Lof Hem, die door zijn kruis en dood genâ voor zondaars heeft bereid!

  Lof Hem en Zijne liefde groot, alom en tot in eeuwigheid!

  Het ruwhouten kruis Tekst J. de Heer / Arr. M. Mans Muz. Rev. Geo Bennard

  1 Op die heuvel daarginds stond een ruwhouten kruis. Het symbool van vervloeking en schuld. Maar dat kruis werd de mens tot het

  kostbaarst kleinood, daar Gods wet aan dat hout werd vervuld. Refrein:

  2 Van dat ruwhouten kruis met het bloed van Gods Zoon, straalt een licht dat door niets wordt gedoofd.

  vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht, voor een ieder die in Hem gelooft. Refrein:

  3 Help mij Heer aan dat kruis trouw te zijn tot de dood. Ook als hier smaad en spot is mijn loon.

  Want dat kruis droeg mijn straf, nam de schuld van mij af; ’t werd de toegang voor mij tot Gods troon. Refrein:

  Refrein: ’k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis. Tot de Heer komt en met Hem het loon.

  Als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis dan verwisselt voor d’eeuwigheidskroon.

  't Is middernacht, en in de hof Muz. W.B. Bradbury, 1835 Arr. W. van Galen

  1 't Is middernacht, en in de hof

  buigt tot de dood bedroefd in 't stof de Levensvorst; in Zijn gebeên doorworstelt Hij zijn strijd alleen.

  3 't Is middernacht, maar Jezus waakt

  en ’t zielelijden, dat Hij smaakt, bant uit Zijn hart de bede niet: ‘Mijn Vader, dat uw wil geschied'.

  4 't Is middernacht en't Vaderhart sterkt en verstaat den Man van smart, Die't enig lijden dat Hij torst, ten eind' doorstrijdt als Levensvorst!

  6. Trompetsolo met orgel

  “U zij de glorie" G.F. Händel, Arr. J. de Haan

 • Paasconcert 2009

  Dorpskerk Nunspeet

  Paasconcert 2009

  Pag. 6 Dorpskerk Nunspeet

  7. Meditatie Ds. A. Schot

  8. Samenzang “Is dat, is dat mijn Koning” (collecte voor Dep. schap voor Israël)

  1 Is dat, is dat mijn Koning,

  dat aller vaad'ren wens, is dat, is dat zijn kroning? Zie, zie, aanschouw de mens!

  Moet Hij dat spotkleed dragen, dat riet, die doornenkroon, lijdt Hij die spot, die slagen, Hij, God, uw eigen Zoon?

  2 Ja, ik kost Hem die slagen,

  die smarten en die hoon; ik doe dat kleed Hem dragen, dat riet, die doornenkroon;

  ik sloeg Hem al die wonden, voor mij moet Hij daar staan; ik deed door mijne zonden, Hem al die jamm'ren aan.

  3 O Jezus, man van smarten,

  Gij aller vaad'ren wens, herinner aller harten 't aandoenlijk: "Zie den mens!" Laat mij toch nooit vergeten

  die kroon, dat kleed, dat riet! Dit trooste mijn geweten: 't is al voor mij geschied!

  9. Koorzang (Gemengd koor)

  Psalm 118 G. Jellesma

  1 Dit is de dag, de roem der dagen, die Isrels God geheiligd heeft,

  laat ons verheugd van zorg ontslagen Hem roemen die ons blijdschap geeft. Och Heer, geef thans Uw zegeningen; Och Heer, geef heil op deze dag.

  Och dat men op deez’ eerstelingen, een rijke oogst van voorspoed zag.

  2 Gij zijt mijn God, U zal ik loven, verhogen Uwe majesteit.

  Mijn God niets, gaat Uw roem te boven, U prijz’ ik tot in eeuwigheid. laat ieder ’s Heeren goedheid loven, Want goed is d’Oppermajesteit.

  Zijn goedheid gaat het al te boven, Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

  Psalter 117 (Psalm 42) Muz. naar F. Mendelssohn-Bartholdy Tekst W. van Zweden

  Gelijk een hert dat schreeuwt naar stromend water, zo dorst mijn ziel in mij tot U, o Heer.

  Ik roep tot U, mijn treurend hart vraagt telkens: Wanneer zie ik Uw aanschijn, ach wanneer?

  Ik heb mijn tranen dag en nacht tot spijze, omdat mijn vijand bitter met mij spot. Mijn ziel versmelt, als ik denk aan vroeger dagen,

  toen ik met Uw volk Uw lof zong, o mijn God.

  O gij mijn ziel, wat buigt gij u terneder, waarom zijt gij in mij toch zo ontrust? Hoop nu op God, Hij zal uw druk verlichten.

  Ik loof U, Heer’, Gij zijt mijn hoop en lust.

 • Chr. Gemengd koor Jubilate Deo

  Chr. Mannenkoor Jubilate Deo

  Chr. Gemengd koor Jubilate Deo

  Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Pag. 7

  Jeruzalem Muz. Naomi Shemer / Arr. Cor Ploeg

  1 Ja elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al ’t heidendom Zijn lof getuigen, dienstvaardig tot Zijn eer. ’t Behoeftig volk in hunne noden, in hun ellend’ en pijn, gans hulpeloos tot Hem gevloden zal Hij ten Redder zijn.

  Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in, Daar staan o Godsstad onze voeten, Jeruzalem.

  2 Dan zal na zoveel gunstbewijzen, ’t gezegend heidendom ’t geluk van deze Koning prijzen, die Davids troon beklom.

  Geloofd zij God dat eeuwig Wezen, bekleed met mogendheên: De Heer, in Israel geprezen, doet wondr’en Hij alleen.

  Jeruzalem is wel gebouwd, wel saamgevoegd wie haar beschou