of 16 /16

Chr. Mannenkoor Jubilate Deo · 2013-11-18 · Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Pag. 3 1. Welkom

  • Upload
    others

  • View
    20

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Chr. Mannenkoor Jubilate Deo · 2013-11-18 · Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor...

Page 1: Chr. Mannenkoor Jubilate Deo · 2013-11-18 · Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Pag. 3 1. Welkom
Page 2: Chr. Mannenkoor Jubilate Deo · 2013-11-18 · Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Pag. 3 1. Welkom
Page 3: Chr. Mannenkoor Jubilate Deo · 2013-11-18 · Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Pag. 3 1. Welkom

Chr. Gemengd koor Jubilate Deo

Chr. Mannenkoor Jubilate Deo

Chr. Gemengd koor Jubilate Deo

Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Pag. 3

1. Welkom door de voorzitter van het mannenkoor dhr. G. Hertgers

2. Samenzang Psalm 40 : 4

4 Brandofferen, noch offer voor de schuld voldeden aan Uw eis, noch eer. Toen zeid' Ik: "Zie, Ik kom, o HEER', de rol des boeks is met Mijn Naam vervuld.

Mijn ziel, U opgedragen, wil U alleen behagen, mijn liefd' en ijver brandt; ik draag Uw heil’ge wet, die Gij den sterv’ling zet, in 't binnenst' ingewand."

3. Opening door Ds. A. Schot

4. Koorzang (Gemengd koor)

Psalm 122 : 1, 2 en 3 Mel. L. Bourgeois / Arr. P.C. Eilander

1 Ik ben verblijd, wanneer men mij Godvruchtig opwekt: Zie wij staan

gereed, om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij! Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in; daar staan, o Godsstad, onze voeten. Jeruzalem is wèl gebouwd,

wèl saamgevoegd: wie haar beschouwt, zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.

2 De stammen, naar Gods Naam genoemd,

gaan derwaarts op, waar elk zich buigt naar d' ark, die van Gods gunst getuigt, waar elk Zijn Naam belijdt en roemt. Want d' achtb’re zetel van 't gericht is daar voor Davids huis gesticht, de rechterstoelen staan daarbinnen.

Bidt met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. Het ga hun wèl, die u beminnen.

3 Dat vreed' en aangename rust en milde zegen u verblij' dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugd' en lust. Om vriend en broed’ren spreek ik nu: De vrede zij en blijv' in u,

nooit moet haar nijd of twist verkloeken. Om 's HEEREN huis in u gebouwd, waar onze God Zijn woning houdt, zal ik het goede voor u zoeken.

Page 4: Chr. Mannenkoor Jubilate Deo · 2013-11-18 · Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Pag. 3 1. Welkom

Paasconcert 2009

Dorpskerk Nunspeet

Paasconcert 2009

Pag. 4 Dorpskerk Nunspeet

Psalm 6 : 2, 4 en 9 Arr. A. Kortleven

2 Vergeef mij al mijn zonden, die Uwe hoogheid schonden; ik ben verzwakt, o HEER'. Genees mij, red mijn leven! Gij ziet mijn beend’ren beven; zo slaat Uw hand mij neer.

4 Keer eind’lijk, HEER', toch weder! Mijn ziel buigt zich terneder. Ai, red haar van ’t verderf! Sla mijn ellende gade tot roem van Uw genade, en help mij, eer ik sterf.

9 De HEER' wild' op mijn kermen, Zich over mij ontfermen: Hij heeft mijn stem verhoord. De HEER' zal op mijn smeken geen hulp mij doen ontbreken:

Hij houdt getrouw Zijn woord.

Psalm 8 : 1, 2, 3 en 4 Arr. E. Haasse

1 Heer onze God, hoe heerlijk is Uw

Naam, die U ons noemt door sterren, zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van Uw heerlijkheid.

2 Heer, onze God, die aard’ en hemel

schiep, zeeën en land met macht tevoorschijn riep. Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt en ons Uw heerlijkheid en luister

schenkt?

3 U komt ons, Heer in Christus

tegemoet U geeft ons, Heer, verlossing door Zijn bloed. U roept ons, mensen, in Uw heerlijkheid leven om Jezus wil in eeuwigheid.

4 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied

zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein. Prijzend Uw liefde, heffen wij het aan: Heer onze God, hoe heerlijk is Uw Naam!

5. Koorzang (Mannenkoor)

Psalm 77 : 7 en 8 Mel. L. Bourgeois / Arr. K.J. Mulder

7 'k Zal gedenken, hoe voor dezen ons de HEER' heeft gunst bewezen; 'k zal de wond’ren gadeslaan, die Gij hebt van ouds gedaan. 'k Zal nauwkeurig op Uw werken

en derzelver uitkomst merken, en, in plaats van bitt’re klacht daarvan spreken dag en nacht.

8 Heilig zijn, o God, Uw wegen, niemand spreek' Uw hoogheid tegen! Wie, wie is een God als Gij, groot van macht en heerschappij? Ja, Gij zijt die God, die d' oren,

Wond’ren doet op wond’ren horen; Gij hebt Uwen roem alom groot gemaakt bij 't heidendom.

Page 5: Chr. Mannenkoor Jubilate Deo · 2013-11-18 · Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Pag. 3 1. Welkom

Chr. Gemengd koor Jubilate Deo

Chr. Mannenkoor Jubilate Deo

Chr. Gemengd koor Jubilate Deo

Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Pag. 5

Als ik het wond’re kruis aanschouw Mel. Lowell Mason (1792-1872) Arr. W. van Galen

1 Als ik het wond’re kruis aanschouw, waar Christus stierf, die ’t al volbracht, dan voel ik, hoe ‘k mijn trots berouw en ’t rijkst gewin slechts schade acht.

3 Te klein is ’t offer, dat ik bood, al waar al ’t goed der aard’ mijn deel. Uw wond’re liefde, godd’lijk groot, eist alles, ja mij zelf geheel.

4 Lof Hem, die door zijn kruis en dood genâ voor zondaars heeft bereid!

Lof Hem en Zijne liefde groot, alom en tot in eeuwigheid!

Het ruwhouten kruis Tekst J. de Heer / Arr. M. Mans Muz. Rev. Geo Bennard

1 Op die heuvel daarginds stond een ruwhouten kruis. Het symbool van vervloeking en schuld. Maar dat kruis werd de mens tot het

kostbaarst kleinood, daar Gods wet aan dat hout werd vervuld. Refrein:

2 Van dat ruwhouten kruis met het bloed van Gods Zoon, straalt een licht dat door niets wordt gedoofd.

vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht, voor een ieder die in Hem gelooft. Refrein:

3 Help mij Heer aan dat kruis trouw te zijn tot de dood. Ook als hier smaad en spot is mijn loon.

Want dat kruis droeg mijn straf, nam de schuld van mij af; ’t werd de toegang voor mij tot Gods troon. Refrein:

Refrein: ’k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis. Tot de Heer komt en met Hem het loon.

Als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis dan verwisselt voor d’eeuwigheidskroon.

't Is middernacht, en in de hof Muz. W.B. Bradbury, 1835 Arr. W. van Galen

1 't Is middernacht, en in de hof

buigt tot de dood bedroefd in 't stof de Levensvorst; in Zijn gebeên doorworstelt Hij zijn strijd alleen.

3 't Is middernacht, maar Jezus waakt

en ’t zielelijden, dat Hij smaakt, bant uit Zijn hart de bede niet: ‘Mijn Vader, dat uw wil geschied'.

4 't Is middernacht en't Vaderhart sterkt en verstaat den Man van smart, Die't enig lijden dat Hij torst, ten eind' doorstrijdt als Levensvorst!

6. Trompetsolo met orgel

“U zij de glorie" G.F. Händel, Arr. J. de Haan

Page 6: Chr. Mannenkoor Jubilate Deo · 2013-11-18 · Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Pag. 3 1. Welkom

Paasconcert 2009

Dorpskerk Nunspeet

Paasconcert 2009

Pag. 6 Dorpskerk Nunspeet

7. Meditatie Ds. A. Schot

8. Samenzang “Is dat, is dat mijn Koning” (collecte voor Dep. schap voor Israël)

1 Is dat, is dat mijn Koning,

dat aller vaad'ren wens, is dat, is dat zijn kroning? Zie, zie, aanschouw de mens!

Moet Hij dat spotkleed dragen, dat riet, die doornenkroon, lijdt Hij die spot, die slagen, Hij, God, uw eigen Zoon?

2 Ja, ik kost Hem die slagen,

die smarten en die hoon; ik doe dat kleed Hem dragen, dat riet, die doornenkroon;

ik sloeg Hem al die wonden, voor mij moet Hij daar staan; ik deed door mijne zonden, Hem al die jamm'ren aan.

3 O Jezus, man van smarten,

Gij aller vaad'ren wens, herinner aller harten 't aandoenlijk: "Zie den mens!" Laat mij toch nooit vergeten

die kroon, dat kleed, dat riet! Dit trooste mijn geweten: 't is al voor mij geschied!

9. Koorzang (Gemengd koor)

Psalm 118 G. Jellesma

1 Dit is de dag, de roem der dagen, die Isrels God geheiligd heeft,

laat ons verheugd van zorg ontslagen Hem roemen die ons blijdschap geeft. Och Heer, geef thans Uw zegeningen; Och Heer, geef heil op deze dag.

Och dat men op deez’ eerstelingen, een rijke oogst van voorspoed zag.

2 Gij zijt mijn God, U zal ik loven, verhogen Uwe majesteit.

Mijn God niets, gaat Uw roem te boven, U prijz’ ik tot in eeuwigheid. laat ieder ’s Heeren goedheid loven, Want goed is d’Oppermajesteit.

Zijn goedheid gaat het al te boven, Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

Psalter 117 (Psalm 42) Muz. naar F. Mendelssohn-Bartholdy Tekst W. van Zweden

Gelijk een hert dat schreeuwt naar stromend water, zo dorst mijn ziel in mij tot U, o Heer.

Ik roep tot U, mijn treurend hart vraagt telkens: Wanneer zie ik Uw aanschijn, ach wanneer?

Ik heb mijn tranen dag en nacht tot spijze, omdat mijn vijand bitter met mij spot. Mijn ziel versmelt, als ik denk aan vroeger dagen,

toen ik met Uw volk Uw lof zong, o mijn God.

O gij mijn ziel, wat buigt gij u terneder, waarom zijt gij in mij toch zo ontrust? Hoop nu op God, Hij zal uw druk verlichten.

Ik loof U, Heer’, Gij zijt mijn hoop en lust.

Page 7: Chr. Mannenkoor Jubilate Deo · 2013-11-18 · Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Pag. 3 1. Welkom

Chr. Gemengd koor Jubilate Deo

Chr. Mannenkoor Jubilate Deo

Chr. Gemengd koor Jubilate Deo

Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Pag. 7

Jeruzalem Muz. Naomi Shemer / Arr. Cor Ploeg

1 Ja elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al ’t heidendom Zijn lof getuigen, dienstvaardig tot Zijn eer. ’t Behoeftig volk in hunne noden, in hun ellend’ en pijn, gans hulpeloos tot Hem gevloden zal Hij ten Redder zijn.

Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in, Daar staan o Godsstad onze voeten, Jeruzalem.

2 Dan zal na zoveel gunstbewijzen, ’t gezegend heidendom ’t geluk van deze Koning prijzen, die Davids troon beklom.

Geloofd zij God dat eeuwig Wezen, bekleed met mogendheên: De Heer, in Israel geprezen, doet wondr’en Hij alleen.

Jeruzalem is wel gebouwd, wel saamgevoegd wie haar beschouwt zal haar voor ’s Bouwheers kunstwerk groeten, Jeruzalem.

3 Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, men loov’ Hem vroeg en spa, De wereld hoor en volg Mijn zangen, met amen, amen na.

Om vriend en broedr’en spreek ik nu: de vrede zij en blijv’ in u, Nooit moet haar nijd of twist verkloeken, Jeruzalem. Om ’s Heeren huis in u gebouwd, waar onze God Zijn woning houdt, zal ik het goede voor u zoeken, Jeruzalem.

10. Trompetsolo met orgel

“2 variaties uit Judas Maccabeus”. G.F. Händel

11. Koorzang (Mannenkoor)

Psalm 105 Arr. Meindert Kramer

1 Looft, looft verheugd den HEER' der heren; aanbidt Zijn Naam, en wilt Hem eren! Doet Zijne glorierijke daân

alom den volkeren verstaan, en spreekt met aandacht en ontzag van Zijne wond'ren dag aan dag.

3 Vraagt naar den HEER' en Zijne sterkte, naar Hem, Die al uw heil bewerkte. Zoekt dagelijks Zijn aangezicht,

gedenkt aan 't geen Hij heeft verricht, aan Zijn doorluchte wonderdaân, en wilt Zijn straffen gadeslaan.

5 God zal Zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht

tot in het duizendste geslacht. 't Verbond met Abraham, Zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind.

24 Die gunst heeft God Zijn volk bewezen, opdat het altoos Hem zou vrezen, Zijn wet betrachten en voortaan volstandig op Zijn wegen gaan.

Men roem' dan d' Oppermajesteit om zoveel gunst in eeuwigheid.

Page 8: Chr. Mannenkoor Jubilate Deo · 2013-11-18 · Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Pag. 3 1. Welkom

Paasconcert 2009

Dorpskerk Nunspeet

Paasconcert 2009

Pag. 8 Dorpskerk Nunspeet

Jezus leeft en Hij regeert Mel. Berlijn 1653 Tekst en arr. W. van Galen

1 Jezus leeft en Hij regeert, Hem is alle macht gegeven. Alom wordt Zijn Naam geëerd, want Hij wijst de weg ten leven. refrein:

2 Om Zijn volk, in grote nood van de zonden te bevrijden overwon Gods Zoon de dood, na onzegbaar bitter lijden. refrein:

3 Allen die in Christus zijn, mogen op Gods liefde bouwen en, verlost van angst en pijn,

eenmaal Jezus zelf aanschouwen. refrein:

Refrein: Heft dan nu het danklied aan, want de Heer is opgestaan!

Daar juicht een toon (vers 2 en 4 samenzang!) Arr. K.J. Mulder

1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan,

de Zoon van God is opgestaan!

2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke Held. Hij steeg uit ‘t graf door ‘s Vaders kracht,

want Hij is God, bekleed met macht.

3 Nu jaagt de dood geen angst meer

aan, want alles, alles is voldaan. Die in 't geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet.

4 Want nu de Heer is opgestaan,

nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door Zijn dood bereid, een leven in Zijn heerlijkheid!

12. Samenzang 2e berijming twaalf artikelen vers 3

3 Hij stond weer op, ons tot gerechtigheid, toen 't derde licht rees uit de kimmen; om, nu bekleed met majesteit, ten derden hemel op te klimmen, waar Hij, in hoogstverheven stand, ten troon zit aan Gods rechterhand;

vanwaar wij Hem ten oordeel wachten, met eng'len en bazuingeschal, wanneer Hij alle de geslachten, 't zij dood of levend, richten zal.

13. Sluiting door Ds. A. Schot

14. Uitleidend trompet- met orgelspel "Christus, onze Heer, verrees" Engelse melodie 1708

Page 9: Chr. Mannenkoor Jubilate Deo · 2013-11-18 · Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Pag. 3 1. Welkom

Chr. Gemengd koor Jubilate Deo

Chr. Mannenkoor Jubilate Deo

Chr. Gemengd koor Jubilate Deo

Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Pag. 9

WEENT NIET OVER MIJ.

Jezus wordt weggeleid:

Heilige Onnoozelheid !

Is daar geen deugd of eer

Bij Jood noch Heiden meer?

Is daar geen moed of kracht

Dan bij de helsche macht?

Druischt niet een enkle stem

In tegen ’t: „Weg met hem?”

Barst niet een menschlijk hart

Los in een luide smart,

Uit in een raauwen gil?

Zwijgt ook de hemel stil?

Valt, op dees onweersdag,

Nergens een donderslag?

Gaat door de onreine lucht

Zelfs niet een bange zucht,

Die voor den Heilge spreekt,

En de onschuld wreekt?

Jezus wordt weggeleid:

Heilige Lijdzaamheid !

Gij draagt de doornenkroon:

Zij stond U schoon.

Gij torscht het kruishout nu:

Die last verheerlijkt U.

Gij kunt niet schooner zijn

Dan in Uw hoogste pijn,

Doende den diepen grond

Van uwe liefde kond;

Maar wie heeft oog of hart

Voor deze schoone smart?

’t Woedend gepeupel niet,

Dat zijn Profeet verstiet,

Dat zijn onschuldig bloed

Over zich komen doet,

Noch ook de krijgerstoet,

Die ’t plengen moet....

Stil ! In der Vrouwen drom.

Gaat een gemompel om;

Stil ! Uit der Vrouwen rei

Meldt zich een luid geschrei,

Dat Jezus eer bewijst…

Hoor, hoe het rijst !

Jezus wordt weggeleid:

Heilge Barmhartigheid !

Minst over eigen smart

Bloedt hem het hart.

Als hij de Sioniet’

Over hem weenen ziet,

Vall’ hem zijn kruis ook zwaar,

Hij weent om haar.

Want, over kruis en dood,

Ziet hij haar bangen nood,

Hoort hij haar jammerklacht,

Radeloos voortgebracht:

„Heil der versmade maagd,

„Die geenen man behaagt!

„Zalig de dorre schoot,

„Nimmer van kinde groot !

„Bergen verplet me vrij !

„Heuvlen stort over mij !....”

En die ten kruisberg gaat

Spreekt met een zacht gelaat:

„Klagende Sioniet’ !

„Ween over Jezus niet;

„Maar zoo gij weenen moet,

„Ween om uw eigen bloed !

„Stort om Jeruzalem

„Tranen — met Hem !”

Nicolaas Beets (Haarlem, 13 september 1814 – Utrecht, 13 maart 1903)

Overgenomen uit “Korenbloemen”

De adverteerders in dit programma hebben door sponsoring deze

avond mede mogelijk gemaakt en willen we hartelijk bedanken!

Deze bedrijven willen we u dan ook van harte aanbevelen!

Page 10: Chr. Mannenkoor Jubilate Deo · 2013-11-18 · Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Pag. 3 1. Welkom
Page 11: Chr. Mannenkoor Jubilate Deo · 2013-11-18 · Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Pag. 3 1. Welkom
Page 12: Chr. Mannenkoor Jubilate Deo · 2013-11-18 · Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Pag. 3 1. Welkom
Page 13: Chr. Mannenkoor Jubilate Deo · 2013-11-18 · Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Pag. 3 1. Welkom

Bezoekt u ook eens onze website:

http://www.mannenkoor-

jubilatedeo.nl/index.html

voor meer informatie over het

mannenkoor.

Uw advertentie een volgende keer hier?

Informeer dan bij:

Dhr. H. Groothedde

055 - 3558158

Page 14: Chr. Mannenkoor Jubilate Deo · 2013-11-18 · Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Pag. 3 1. Welkom
Page 15: Chr. Mannenkoor Jubilate Deo · 2013-11-18 · Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Pag. 3 1. Welkom
Page 16: Chr. Mannenkoor Jubilate Deo · 2013-11-18 · Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Chr. Gemengd koor Jubilate Deo Chr. Mannenkoor Jubilate Deo Pag. 3 1. Welkom