Choroby wewn™trzne

 • View
  2.984

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://www.google.pl/

Text of Choroby wewn™trzne

 • 1. Choroby wewn trzne
 • 2. Autorzy Prof. dr hab. med. Wojciech P dich oraz r n. med. Iwona Jakubowska-Ku miuk Dr n. med. Alina Kacprzak-Wiatr Mgr piel. Klara azarowicz Piel. specj. Jadwiga Szczech
 • 3. Choroby wewn trzne Podr cznik dla szk medycznych pod redakcj prof. dr. hab. med. Wojciecha P dicha Warszawa 1992 Pa stwowy Zak ad Wydawnictw Lekarskich
 • 4. Copyright by Pa stwowy Zak ad Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1989, 1990, 1992 Redaktor Teresa Le ska Redaktor techniczny Franciszka Wyszomirska Korektor Emilia Sypia ska Tytu dotowany przez Ministra Edukacji Narodowej ISBN 83-200-1665-7 .Pa stwowy Zak ad Wydawnictw Lekarskich Warszawa 1992 r. Wydanie III. Nak ad 19900+100 egz. Ark. wyd. 32,8; ark. druk. 31,5. Cieszy ska Drukarnia Wydawnicza Zam. nr 1435
 • 5. Przedmowa do wydania trzeciego Post py medycyny, dotycz ce przede wszystkim metod diagnozowania oraz metod leczenia, nie omijaj oczywi cie problemw zwi zanych z prac piel gniarki. Zw aszcza pogl dy na proces piel gnowania ulegaj coraz wi kszemu u ci leniu i stopniowo toruj sobie drog do praktyki piel gniarskiej. Praca piel gniarki na oddziale chorb wewn trznych szpitala wymaga od niej sta ego aktualizowania wiadomo ci, dostosowywania ich do bie cych pogl dw i wymogw praktyki medycznej, zapoznawania si z coraz bardziej nowoczesn i skomplikowan aparatur diagnostyczn , uzupe niania wiadomo ci dotycz cych nowych lekw. Trzecie wydanie podr cznika chorb wewn trznych jest wynikiem stara autorw, aby uzupe ni tre ksi ki o nowe informacje, wynikaj ce z post pu wiedzy medycznej. Pozostawiaj c nie zmieniony uk ad podr cznika autorzy w znacznym stopniu przeredagowali rozdzia po wi cony procesowi piel gnowania oraz wprowadzili liczne uzupe nienia w tre wszystkich rozdzia w klinicznych. Zmiany te nie przekre laj przydatno ci poprzednich wyda podr cznika. Mog one z powodzeniem s piel gniarkom w ich codziennej pracy zawodowej. Natomiast w nauczaniu chorb wewn trznych w szko ach piel gniarskich konieczne jest pos ugiwanie si nowym wydaniem podr cznika, aby przekazywa przysz ym m odym piel gniarkom takie wiadomo ci, ktre nosz znamiona nowoczesnej medycyny. Przecie te wiadomo ci b im s y przez wiele lat pracy zawodowej. Wiedza jest podstawowym wymogiem etyki zawodowej." W. P dich
 • 6. Spis tre ci 1 WPROWADZENIE DO NAUKI O CHOROBACH WEWN TRZNYCH . 15 2 ROLA PIEL GNIARKI NA ODDZIALE CHORB WEWN TRZNYCH . 18 3 PROCES PIEL GNOWANIA ....................................................................... Rozpoznanie piel gniarskie.......................................................................... Planowanie.................................................................................................. Realizacja.................................................................................................... Ocena wynikw......................................................................................... Dokumentacja procesu piel gnowania.......................................................... Literatura uzupe niaj ca ............................................................................. 26 27 31 33 35 36 40 4 CHOROBY UK ADU POKARMOWEGO . ............................................... 41 Anatomia i fizjologia narz du trawienia............................................................. Klinika chorb uk adu pokarmowego ................................................................ Choroby jamy ustnej.................................................................................... Choroby prze yku ........................................................................................ Zapalenie prze yku ................................................................................ ylaki prze yku .................................................................................... Rak prze yku.......................................................................................... Choroby dka i dwunastnicy.................................................................... Zapalenie b ony luzowej dka........................................................... Choroba wrzodowa dka.................................................................... Choroba wrzodowa dwunastnicy ........................................................... Powik ania choroby wrzodowej dka i dwunastnicy............................ Rak dka......................................................................................... Choroby jelit ............................................................................................... Ostre zapalenie jelit................................................................................ Przewlek e zapalenie jelit ....................................................................... Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego .................................................... Rak jelita grubego.................................................................................. Choroby paso ytnicze przewodu pokarmowego............................................ Zaka enie lambli jelitow ..................................................................... 41 44 44 45 45 45 47 47 47 49 52 54 57 58 58 59 59 61 62 62 7
 • 7. Zaka enie tasiemcami........................................................................... Zaka enie w niem kr tym................................................................... Zaka enie owsikiem ludzkim ................................................................. Zaka enie glist ludzk .......................................................................... Choroby w troby i drg ciowych ............................................................ Wirusowe zapalenie w troby.................................................................. Marsko w troby................................................................................ Kamica ciowa ................................................................................... Zapalenie p cherzyka ciowego .......................................................... Choroby trzustki ......................................................................................... Ostre zapalenie trzustki.......................................................................... Przewlek e zapalenie trzustki ................................................................. Rak trzustki ......................................................................................... Elementy procesu piel gnowania w chorobach uk adu trawienia........................ Rozpoznanie piel gniarskie ......................................................................... Wywiad ................................................................................................. Obserwacja chorego............................................................................... Analiza dokumentw ........................................................................... Problemy piel gnacyjne i ich realizacja........................................................ Opis przypadkw ........................................................................................ Badania diagnostyczne i zabiegi lecznicze......................................................... 5. CHOROBY UK ADU DOKREWNEGO I PRZEMUNY MATERII 63 65 66 67 67 67 70 72 75 77 77 78 79 80 80 80 80 87 88 95 100 . 111 Anatomia i fizjologia uk adu dokrewnego ......................................................... Klinika chorb uk adu dokrewnego................................................................... Choroby uk adu podwzgorzowo-przysadkowego......................................... Przysadkowy wzrost olbrzymi i akromegalia .......................................... Kar owato przysadkowo-podwzgrzowa ........................................... Niedoczynno przedniego p ata przysadki............................................. Jad owstr t psychiczny .......................................................................... Moczwka prosta................................................................................. Choroby gruczo u tarczowego...................................................................... Wole ...................................................................................................... Nadczynno gruczo u tarczowego ......................................................... Niedoczynno gruczo u tarczowego....................................................... Zapalenie gruczo u tarczowego ............................................................... Choroby gruczo w przytarczycznych .......................................................... Niedoczynno gruczo w przytarczycznych........................................... Nadczynno gruczo w przytarczycznych.............................................. Choroby kory nadnerczy ............................................................................. Nadczynno kory nadnerczy.................................................................. Niedoczynno kory nadnerczy....................