Chimie - Clasa 9 - Culegere de teste - Clasa 9 - Culegere de...¢  10. - intr-un recipient cu volumul

 • View
  93

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Chimie - Clasa 9 - Culegere de teste - Clasa 9 - Culegere de...¢  10. - intr-un recipient...

 • Luminifa VlddescuIrinel Badea

  Luminifa Doicin

  CULEGEREde

  TESTEPROBLEME TEORETICEPROBLEME PRACTICE

  pentru clasa a IX-a

 • capitolul 1. MATERTA. TRANSFORMARI FIZICB $I CHIMICETesteProbleme teoreticeProbleme ptactice

  Capitolul 2. ATOMULTesteProbleme teoreticeProbleme practice

  Capitolul 3. TABELUL PERIODIC AL ELEMENTELORTesteProbleme teoreticeProbleme practice

  Capitolul 4. LEGATURT CHIMICETesteProbleme teoreticeProbleme practice

  Capitolul 5. SOLUTIITesteProbleme teoreticeProbleme practice

  Capitolul 6. BCHILIBRUL CHIMICTesteProbleme teoreticeProbleme practice

  Capitolul 7. SOLUTII APOASE DE ACIZI 9I BAZETestePtobleme teoreticeProbleme practice

  Capitolul 8. REACTII DE OXDO-REDUCERETesteProbleme teoreticeProbleme practice

  Capitolul 9. TESTE DE EVALUARE FINAIiTest de evaluare finali pentru elevii care au studiat 1 ord / sdptimAniTest de evaluare finali pentru elevii care au studiat 2 otd / sdptfundrlli

  Capitolul 10. PROBT rrME DATE I-A OLIMPIADENATIONALE DE CHIMIE

  Probleme teoreticeProbleme practice

  REZOLVART $r REZULTATETesteProbleme teoreticeProbleme practice

  BAREMDE CORECTARE $I NOTARE LATESTEII, FINALEBIBLIOGRAFIE

  CupnrNs3367

  99

  16

  l7

  21

  21

  3739

  474753

  54

  5959

  71

  72

  79

  79

  8485

  87

  87

  9495

  105105

  117

  tt2

  ttgttg122

  125125129

  139

  139142145t78184

  183

 • Capitolul l

  MATERTA. TRANSFORMARIFIZICE $I CHIMICE

  TssrB

  Test 1.L.l. Scrie cuvintut / cuvintele dintre paranteze care completeazi corect fiecaredintre afi rmaliile urmitoare.

  1. Starea fizicd in care se gdsegte o substanld la o anumitd temperaturd 9ipresiune se numegte (stare normald / stare de agregare)

  2. Plasma este .......... formd de existentd a materiei in tot Universul. (cea mairdsp6nditi / cea mai putin rdsp6nditd)

  3. Sublimarea este procesul fizic prin care o substantd trece direct instare de vapori. (solidd / lichidd)

  ll. La urmitoarele intrebiiri alege un singur rispuns corect.

  4. Seria de substante formatd numai din substante simple este:

  A) oxigen, acid clorhidric, clor, aPd;B) hidrogen, sulf, magneziu, sodiu;C) clorurd de sodiu, sodiu, clor, acid sulfuric;D) magneziu, hidroxid de sodiu, aluminiu, heliu.

  5. Referitor la starea solidd este incorectd afirmalia:A) corpurile solide sunt caracterizate prin masd, densitate givolum;B) in marea lor majoritate, solidele sunt cristalizate;C) solidele au formd ProPrie;D) solidele nu au volum ProPriu.

  6. Este adevdratd afirma[ia:A) un lichid este format din particule intre care se exercitd fo(e de atractie

  mai puternice decdt in solide;B) lichidele au formd ProPrie;C) lichidele nu au volum ProPriu;D) lichidele iau forma vasului ?n care sunt puse.

  lll. La urmitoarele intrebiri rispunde cu:A. dacd enunlurile 1), 2), 3) sunt adevdrate;B. dacd enunlurile 1), 3) sunt adevdrate;C. dacd enunlurile 2), 4) sunt adevdrate;D. dacd enunlul 4) este adevdrat;E. dacd enun[urile 1), 2), 3), 4) sunt adevdrate sau false.

  3

 • 7. Gazele;1) au o mobilitate foarte mare;2) au formd givolum proprii;3) pot fi comprimate;4) au distanfa dintre particute foarte micd.

  8. in cursul unei transformdnfizice1) se poate modifica starea de agregare a unei substan[e;2) substan[a igi poate modifica forma;3) substantele lichide pot trece in stare de vapori;4) pot apirea substante noi.

  9. Sunt transformdri de stare:1) topirea;2) vaporizarea;3) sublimarea;4) solidificarea.

  Test!. scrie cuvdntul / cuvintele dintre paranteze care completeazi corect fiecaredintre afi rmaliile urmitoare.

  1. lndiferent de natura gazului ocupd in condilii normale de temperaturd9i presiune un volum de22,4 L. (un gram de gazl un mol de gaz)

  2. Transformdrile chimice au loc in decursul (reacliilor chimice / proce-selor fizice)

  3. in reacliile ireversibile reactivii se transforme .......... in produgi de reac[ie.(complet I incomplet)

  ll. La urmitoarele intrebiri alege un singur rispuns corect.4. Volume egale de gaze diferite aflate in aceleagi condilii de temperaturd gi pre-

  siune con[in:A) aceeagi masi de gaz;B) acelagi numdr de molecule;C) numdr diferit de moli;D) numir diferit de molecule in func[ie de masa moleculard a gazului.

  5, Numdrul luiAvogadro reprezintd :A) numdrul de particule continute de 1 mol de orice substanld in stare

  gazoasS;B) numdrul de particule con[inute de 1 g de substanld gazoasd;C) numdrul de particule continute de 1 dmr de substan[d gazoasd;D) numdrul de particule con[inute de 1 g de orice substanld.

  6. Pentru o cantitate de substan{d in stare gazoasd aflatii la temperaturaconstantd, odatd cu cregterea volumului vasului in care se afli:A) presiunea scade;B) presiunea cregte;

 • G) temperatura nu poate rdmdne constantd;D) presiunea r6m6ne neschimbatd'

  7. La presiune de o atmosferd 9i temperatura de 273 K, volumul unui mol de dor

  este:A) 2,24L;B\ 22,4L;

  ^C) 2,24 dml;D) 22,4cm'.

  8. Numdrul de atomi existenli in 44,8 L NHg este:

  A) 2 '6,023 ' 1023 atomi;S) S 6,023'1023 atomi;ci + o,ozg'1023 atomi;oi a'o,ozs.1o23 atomi.

  9. La presiunea de 2 atm 9i temperatura. de 25"C un gaz X cu masa 1'5845 g

  - ;;rpA un votum de 440 i*t. Mrsa a 2 L de gaz in conditii normale este:A) 4,4 g;B) 1,97 g;c) 0,4 g;D) 3,93 g.

  10. intr-un recipient cu volumul de 10 L se amestecS 4 L CH4la 1,5 atm, 4LOzla- i ,t* 9i i r- COz ia 2 atm. Presiunea totali a amest331tltLi de saze dinrecipient, consiOerlnJ cd toate volumele de gaze s-au mdsurat la aceeagi

  temperaturS, va fi:

  A) 1,8 atm;B) 2,2atm;C) 1,5 atm;D) 1,6 atm.

  t t. inir-un recipient de olel se g6sesc 6 kg clor la 120 atm. Dupd consumarea unelpatiOin gaz presiunea scale la 20 atm' Masa de clor consumatd este:

  A) 1 kg;B) 5 kg;C) 2 kg;D) 2,5 kg.

  12. intr-o camerd cu volumul de 40 m3 se arde sulf. Cantitatea de sulf necesard

  pentru a obline o concentralie de 3% SOzin volume in cameri este:

  A) 1,71 kg;B) 17,1 kg;C) 1714,2kg;D) 171 s.

  lll. La urmitoarele intrebiri rispunde cu:

  A. dacd enunlunb 1),2),3) sunt adevdrate;B. dacd enunlurile 1), 3) sunt adevdmte;C. dacd enunlurile 2), 4) sunt adevdrate;D. dacd enunlul 4) este adevdrat;i. iacd enuniurite 1), 2), 3), 4) sunt adevdrate sau false'

  5

 • 13. intr-un cilindru cu volumul de 10 L se gdsesc 39 g oxigen. Presiunea dincilindru la 27'C este:1) 3 atm;2) 2238lorri;3) 2280 mmHg;4\ 3039 N/m'.

  14. intr-un balon cu volumul de 2 L se afl6 02 la temperatura de 27"C gi presiuneade 5 atm. Sunt adevdrate afirmaliile:1 ) in balon se gdsesc 1,20M. 1023 molecule de Oz;2) in balon se gdsesc 0,4 moli de Oz;3) dacd temperatura cregte la 50" C, presiunea din balon va scddea;4) in balon se gdsesc12,8 g de Oz.

  15. in condilii normale de temperaturd gi presiune con[in acelagi numdr demolecule de gaz:

  1) 6,4 s C,2;2) 0,2 moliCOz;3) 0,0056 kg Nz;4) 6,72LH2.

  PnogLEME TEORETICE

  1.1. Un balon cu volumul de 5 L con[ine hidrogen la temperatura de 30oC gi pre-siunea de 15 atm. Hidrogenul este obtinut in urma reactiei dintre zinc metalicpur gi acid clorhidric. Se cere:a) Calculeazd cantitatea de hidrogen aflatd in balon.b) Calculeazd masa de solutie de acid clorhidric de concentralie 22% necesar

  pentru a obtine cantitatea de hidrogen aflatd in balon.1.2. O butelie cu volumul 20 L contine azol,la temperatura de 25oC gi presiunea de

  2 atm. Azotul din butelie a fost consumat in sinteza amoniacului. Presiunea dinbutelie a scizut la 1,2 alm gi temperatura a rdmas constantd. Se cere:a) Calculeazd cantitatea de azot aflatd ini[ial in butelie.b) Volumul de amoniac gaz ob[inut, mdsurat in condi[ii normale de

  temperaturd gi presiune.

  1.3. Pentru a determina masa molard a unei substante necunoscte X se proce-deazd astfel: in doud recipiente identice confectionate din otel inoxidabil,denumite A 9i B se introduc 20,67 g substantd X 9i respectiv 8,2 g 12.Recipientele se inchid ermetic Ai se incdlzesc la 3O0pC. La sfirgitulexperimentului presiunea din recipientul A a fost de pafu ori mai mare dec6tcea din recipientul B. Se cere:a) Calculeazd masa molard a substan[eiX.b) ldentificd substanta X gtiind cd are moleculS diatomicd-

 • 1.4. Baloanele meteorologice sunt umplute cu hidrogenul rezultat din reactia intrehidrura de calciu (CaHr19iap5. in urma acestei reaclii se formeazd hidroxid de

  calciu solid qi hidrogen gazos. Se cere:

  a) Scrie ecualia reac[iei chimice prin care se produce hidrogen'bi Calculeazd cantititea de hidrurd de calciu necesard pentru a umple un

  balon meteorologic care are volumul de 300 L, mdsurat in condilii normalede presiune gi temPeraturd'

  1.5. Cantitate a de gaz lichefiat dintr-o butelie cu volumul de 5 L folositd de pompieri

  in stingerea incendiilor este de 5,5 kg. Volumul de gaz eliberat din butelie,masurit in condilii normale de temperaturd gi presiune, este de 3054,5 L.

  Se cere:a) Identificd gazul din butelie gtiind cd are compozilia procentuald 27,27% C

  9i72,73% O.b) be volum de gaz se elibereazd din butelie dacd acesta este folositd la o

  temperaturd de 100oC 9i presiune de 1 atm.

  PnOSLEME PRACTICE

  Problema pructicdl.l.

  in 7 sticlule cu dop, numerotate, de pe masa de lucru se gdsesc urmdtoarelesubstanle sau solulii: cositor (pentru lipit metale), gheald, s?t"..99 bucdtSrie, iod,

  alcool (spirt) medicinal, o1et, a[a. Ai la dispozilie o sursd de incdlzire (spirtierd saubec de'gaz| apd curentd pentru rdcire, o linguritd pentru ardere.gieprubete.

  pe-baza o'bservatiilor tale legate de starea de agregare 9i de transformdrile de

  stare prin care pot trece aceste substante, se cere:

  a.'identificd su