Click here to load reader

Chemie magazine maart 2011

 • View
  229

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Maandblad van de VNCI

Text of Chemie magazine maart 2011

 • Biobased ambities in West-Brabant

  Routekaart verbetert concurrentiepositie

  Europe kan wereld niet redden met eenzijdige maatregelen

  Maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie 03 23 maart 2011

  GPS:

  VEILIG WERKEN MET CHEMICALIN

  Magazine

 • De beroepsopleiding van vertrouwde kwaliteit, op de plaats en tijd die u bepaalt met daarbij aantrekkelijke financieringsmogelijkheden.

  voor het actuele overzicht

  van opleidingen & trainingen

  EMPOWERING PEOPLE AND INDUSTRIES

 • 03 23 maart 2011

  De VNCI en haar leden stellen de routekaart chemie op, waarmee duurzame doelen in conrete acties moeten worden vertaald.26

  We kunnen alleen functioneren als we goed personeel hebben

  INTERVIEW

  50

  maart 2011 Chemie magazine 3

  INHOUD

 • Dch`ZgclddgY/`aVciiZkgZYZc]Z^Y#DcoZ`ZgcXdbeZiZci^Zh/kjjgkVhiZWZ`aZY^c\Zc!\gddihX]Va^\Z

  ^cYjhig^aZhiVVa\ZgZaViZZgYZegd_ZXiZc!haj^oZcZcWgj\\Zc!da^Z"Zc\VheaVi[dgbh!Ygj`kViZc!

  lVgbiZl^hhZaVVgh!dehaV\iVc`h!`ZaYZgW^Zg^chiVaaVi^Zh!hnhiZbZckddg[^aigVi^ZZchZeVgVi^Z!

  ajX]iiZX]c^Z`!WdkZcaZ^Y^c\hnhiZbZckddg]Ziheddg!hZgk^XZZcdcYZg]djY#CVi^dcVVaZc

  ^ciZgcVi^dcVVa\ZXZgi^[^XZZgY!lZg`ZcYkda\ZchYZ]dd\hiZkZ^a^\]Z^YhcdgbZc#

  @Zcc^hbV`Zc4

 • Centrale vraag tijdens Chemvision 2011: hoe jongeren voor chemie te enthousiastmeren

  Invoering Global Product Strategy kan sneller

  West-Brabant krijgt naar verwachting biobased voortrekkersrol

  13

  22

  32

  verder...

  OPINIE 07Houden we bewust inconsequent energiebeleid in stand? vraagt VNCI-directeur Colette Alma zich af

  TRENDSWetenswaardig 08De grootste gas to liquids-installatie ter wereld in Quatar is bijna gereedInnovatie 11Rook uit fabrieksschoorsteen levert waterActueel 15Chemische industrie laat hoogste omzetgroei zienVeiligheid 19Nieuwe wereldnorm voor bliksembeveiligingResponsible Care 20Stakeholders vragen om meer indicatoren, eenduidigheid en proactievere rol VNCI

  ACHTERGRONDEnergie en Klimaat 26Routekaart beschrijft slimmer energie- en materiaalgebruik en nieuwe energiebesparende productenOpinie 30Omvormen AGS is volgens Algemeen AGS-secretaris Nico van Xanten slecht ideeEnergie en Klimaat 36Europese Commissie kan energie beter gebruiken, zegt William Garcia, energiedirecteur van Ce cIn beeld 40 Wijnmaker kan overal ingrijpenMilieu 44Huntsman pleit voor samenwerking in transport Evenement 54 Internationaal Jaar van de Chemie

  FEITEN EN VISIESLinkedIn 57In discussie over de stelling Chemiebedrijven moeten weg uit drukbevolkte gebiedenYoung Professionals 59Jasper Rutten, Senior Process Engineer bij HuntsmanProductnieuws 60

  Column Igor Znidarsic 61Personalia en agenda 62

  03 23 maart 2011

  INHOUD

  46 Als je wilt dat iedereen erbij betrokken is, moet je iedereen erbij betrekken

  maart 2011 Chemie magazine 5

 • SPIEeen gezamenlijke ambitie

  Ass

  et M

  anag

  emen

  t

  Bui

  ldin

  g Sy

  stem

  s

  Con

  trol

  ec E

  ngin

  eeri

  ng

  Indu

  stri

  e

  Infr

  a

  Met het oog op de toekomstEen onderneming kan in de 21e eeuw past echt succesvol zijn als deze ookduurzaam is. Om dit te bewerkstelligen zoekt SPIE continu naar oplossingendie werken en blijven werken. Systemen en procedures die kostenreducerend,maar vooral veilig zijn, als het even kan daarbij zelfs de verwachtingen van opdrachtgevers overtreffen. Uiteraard met ontzag voor het milieu. SPIE biedteen compleet pakket multitechnische diensten aan de industrile, commercileen institutionele branche. Samen met de klanten ontwerpen en bouwen onzespecialisten innoverende oplossingen die ertoe bijdragen dat onze infra -structuur, industrie en onze leef- en werkwereld erop vooruitgaan.

  De bundeling van onze krachtenMet het inschakelen van SPIE staat er een stevig team gemotiveerde specia-listen en vakmensen voor u klaar. Vanzelfsprekend kan elke divisie ook eenberoep doen op de kennis en ervaring van n van de andere divisies.

  SPIE-Asset ManagementAdvies over en realisatie van de hoogst mogelijkeeconomische waarde van productiefaciliteitenvoor eigenaars en gebruikers.

  SPIE-Building SystemsAdvies, ontwerp, realisatie en onderhoud vanelektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties.

  SPIE-Controlec EngineeringAdvies en onafhankelijke, technische, multidisci-plinaire oplossingen op het gebied van engineering& design, procurement, project -en construction management.

  SPIE-IndustrieAdvies, ontwerp, installatie, start-up, onderhoud,projectmanagement, processautomatisering eninspectie op het gebied van mechanische technie-ken, piping, luchtconditionering, elektrotechniek,meet- en regeltechniek en analysersystemen.

  SPIE-InfraOntwerp, realisatie, inspectie, service en onder-houd op de terreinen: energie, verkeer en vervoer,telecommunicatie en hoogspanningslijnen.

  SPIE NEDERLANDHuifakkerstraat 15 4815 PN Breda Postbus 2265 4800 CG Bredatel. +31 (0)76 544 54 44 [email protected] www.spie-nl.com

 • VNCI-directeur Colette Alma

  n het kader van de EU-strategie 2020 heeft de Europese Commissie een zeven-tal agship initiatives gelanceerd, plannen die ervoor moeten zorgen dat de strategie ook werkelijkheid wordt.

  Een van die agship initiatives is a resource ef -cint Europe, kortweg bedoeld om alle natuur-lijke hulpbronnen - energie, water, grondstoffen, biodiversiteit - zo ef cint mogelijk te gaan gebruiken.Men spreekt daarbij ook over een circulaire eco-nomie, een economie met een vergaande kring-loopsluiting en een sterk verminderde hoeveel-heid afval. Het spreekt vanzelf dat beleid om dat te bereiken noodzakelijkerwijs de hele waarde-keten van grondstof tot en met verbruik/recy-cling in ogenschouw moet nemen.

  Ik moest daaraan denken toen ik in dit nummer het artikel over energie las (pagina 36-38). Daarin staat dat de CO2-emissie van de zes grootste EU-landen tussen 1990 en 2006 met 47 procent is toegenomen als je de waardeketen van productie tot en met consumptie in aanmer-king neemt. Terwijl, als alleen naar de in Europa geproduceerde CO2 gekeken wordt, de emissies met 3 procent zijn afgenomen.

  Op basis van genoemd agship initiative zou je verwachten dat het ETS-systeem, een van de belangrijkste beleidsinstrumenten om CO2-emissies te verminderen, zou aangrijpen op de waardeketen, en dus zou zorgen dat die 47 pro-cent omlaag gaat. Maar nee, ETS vermindert alleen de in Europa geproduceerde CO2, en laat de rest van de waardeketen ongemoeid.

  Leren we nu niets van de CO2-missers uit de historie en houden we bewust inconsequent beleid in stand? p

  Inconsequent beleidI

  Opinie VNCI

  maart 2011 Chemie magazine 7

 • 8 Chemie magazine maart 2011

  52.000mensen basis voor s werelds grootste GTL-installatie

 • Het speciaal gebouwde, tijdelijke dorp Pearl Village in Quatar

  maart 2011 Chemie magazine 9

  Wetenswaardig

  Pearl GTL in Quatar, de grootste gas to liquids-installatie ter wereld, nadert zijn voltooiing. Het gezamenlijke pro-ject van Shell en Quatar Petroleum zal dagelijks 140.000 vaten GTL-diesel en 120.000 vaten vloeibaar aardgas en andere bijproducten produceren. Op het hoogtepunt van de bouw werkten er ruim 52.000 mensen uit meer dan 50 landen. Zij werden gehuisvest in het speciaal voor dit doel gebouwde Pearl Village. Het dorp, met een oppervlakte van 140 hectare, bood werk aan 1800 mensen, waarvan 500 in de schoonmaak en 1000 in de keukens.

  In Pearl GTL gebruikt Shell gas-to-liquids-technologie, waarbij aardgas wordt omgezet in een synthetische vloei-bare brandstof, die schoner is dan conventionele benzine

  of diesel. GTL-producten zijn kleurloos, geurloos, biologisch afbreekbaar en vrijwel zwavelvrij. GTL-brandstof, alleen of vermengd met diesel, zorgt voor een lagere uitstoot van koolstofmonoxide, onverbrande koolwaterstoffen en uit-laatdeeltjes dan bij gewone diesel. Bij een proef met taxis in Shanghai, waarbij diesel werd vermengd met GTL-brandstof, nam de hoeveelheid koolstofmonoxide die vrij-kwam in de atmosfeer ter plaatse met meer dan 50 procent af en het aantal deeltjes met bijna 40 procent. Shell loopt al ruim 30 jaar voorop met GTL-technologie en -productie en richtte de eerste commercile GTL-fabriek op in Bintulu in Maleisi. De daar opgedane kennis is toege-past in Pearl GTL in Quatar. p

  FO

  TO: S

  HE

  LL

  vaten

 • ROOK UIT FABRIEK LEVERT WATER

  Met een sterke afvaardiging geeft de chemie in Nederland invulling aan haar benoeming tot innovatieve topsector. Vier kopstukken uit overheid, bedrijfsleven en wetenschap zullen als eerste actie nog voor de zomer een pakket maatre-gelen presenteren. Vervolgens zullen zij de uitwerking hiervan in goede banen leiden.

  Voorzitter van het team is Rein Willems, de huidige voorzitter van de Regie-groep Chemie en voormalig directeur van Shell Nederland. Hij w