of 18/18
1 Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery Materiał opracowała Anna Remin na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowanych przez Małgorzatę Mańską. Pismem pochyłym zaznaczono treści nadobowiązkowe. Nauczyciel- Ewa Baran Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne Uwagi w związku z wnioskami po diagnozach szkolnych podstawowe (P) ponadpodstawowe (PP) LP Kwasy 1. 1. Poznajemy elektrolity i nieelektrolity 1. Poznajemy elektrolity i nieelektrolity elektrolity, nieelektrolity wskaźniki, przykłady wskaźników, zastosowanie wskaźników badanie wpływu różnych substancji na zmianę barwy wskaźników doświadczalne rozróżnianie kwasów i zasad za pomocą wskaźników Uczeń: definiuje elektrolit i nieelektrolit (A) wyjaśnia pojęcie „wskaźnik” i wymienia trzy przykłady wskaźników (B) opisuje zastosowania wskaźników (B) Uczeń: planuje doświadczenie pozwalające rozróżnić kwasy i zasady za pomocą wskaźników (D) 2. 2.1. Kwas chlorowodorowy 2. Kwas chlorowodorowy jako przykład kwasu beztlenowego kwasy budowa kwasów beztlenowych otrzymywanie kwasów beztlenowych na przykładzie kwasu chlorowodorowego właściwości i zastosowanie kwasu chlorowodorowego Uczeń: wymienia zasady BHP dotyczące obchodzenia się z kwasami (A) definiuje pojęcie kwasy(A) opisuje budowę kwasów beztlenowych (B) wskazuje wodór i Uczeń: rozróżnia kwasy od innych substancji za pomocą wskaźników (C) wyjaśnia, dlaczego podczas pracy z kwasami należy zachować szczególną ostrożność (C) zapisuje równanie reakcji otrzymywania kwasu chlorowodorowego (C) Ćwiczyć pisanie reakcji chemicznych i dobierania współczynników

CHEMIA - Gimnazjum - Plan wynikowy · tworzy nazwę dowolnej soli na podstawie jej wzoru sumarycznego oraz wzór sumaryczny na podstawie nazwy soli (D) 20. 7.2. Dysocjacja jonowa

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CHEMIA - Gimnazjum - Plan wynikowy · tworzy nazwę dowolnej soli na podstawie jej wzoru...

1

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery

Materia opracowaa Anna Remin na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymaga

programowych na poszczeglne oceny przygotowanych przez Magorzat Mask. Pismem pochyym zaznaczono treci nadobowizkowe.

Nauczyciel- Ewa Baran

Tytu rozdziau w podrczniku

Temat lekcji

Treci nauczania

Wymagania edukacyjne Uwagi w zwizku z

wnioskami po diagnozach szkolnych

podstawowe (P) ponadpodstawowe (PP)

LP Kwasy

1. 1. Poznajemy elektrolity i nieelektrolity

1. Poznajemy elektrolity i nieelektrolity

elektrolity, nieelektrolity

wskaniki, przykady wskanikw, zastosowanie wskanikw

badanie wpywu rnych substancji na zmian barwy wskanikw

dowiadczalne rozrnianie kwasw i zasad za pomoc wskanikw

Ucze:

definiuje elektrolit i nieelektrolit (A)

wyjania pojcie wskanik i wymienia trzy przykady wskanikw (B)

opisuje zastosowania wskanikw (B)

Ucze:

planuje dowiadczenie pozwalajce rozrni kwasy i zasady za pomoc wskanikw (D)

2. 2.1. Kwas chlorowodorowy

2. Kwas chlorowodorowy jako przykad kwasu beztlenowego

kwasy

budowa kwasw beztlenowych

otrzymywanie kwasw beztlenowych na przykadzie kwasu chlorowodorowego

waciwoci i zastosowanie kwasu chlorowodorowego

Ucze:

wymienia zasady BHP dotyczce obchodzenia si z kwasami (A)

definiuje pojcie kwasy (A)

opisuje budow kwasw beztlenowych (B)

wskazuje wodr i

Ucze:

rozrnia kwasy od innych substancji za pomoc wskanikw (C)

wyjania, dlaczego podczas pracy z kwasami naley zachowa szczegln ostrono (C)

zapisuje rwnanie reakcji otrzymywania kwasu chlorowodorowego (C)

wiczy pisanie reakcji chemicznych i dobierania wspczynnikw

2

reszt kwasow w kwasie chlorowodorowym (B)

wyznacza wartociowo reszty kwasowej (A)

zapisuje wzr sumaryczny i strukturalny kwasu chlorowodorowego (A)

opisuje waciwoci kwasu chlorowodorowego (B)

opisuje zastosowanie kwasu chlorowodorowego (B)

opisuje dowiadczenie otrzymywania kwasu chlorowodorowego przeprowadzone na lekcji (schemat, obserwacje, wniosek) (C)

3. 2.2. Kwas siarkowodorowy

3. Kwas siarkowodorowy waciwoci i zastosowanie

otrzymywanie kwasu siarkowodorowego

waciwoci i zastosowanie siarkowodoru i kwasu siarkowodorowego

Ucze:

wskazuje wodr i reszt kwasow w kwasie siarkowodorowym (B)

zapisuje wzr sumaryczny i strukturalny kwasu siarkowodorowego (A)

opisuje waciwoci siarkowodoru (B)

opisuje zastosowanie siarkowodoru (B)

opisuje waciwoci kwasu siarkowodorowego (B)

opisuje zastosowanie

Ucze:

zapisuje rwnanie reakcji otrzymywania kwasu siarkowodorowego (C)

planuje dowiadczenie, w ktrego wyniku mona otrzyma kwas beztlenowy (D)

zapisuje rwnanie reakcji otrzymywania wskazanego kwasu beztlenowego (D)

wiczy pisanie reakcji chemicznych i dobierania wspczynnikw

3

kwasu siarkowodorowego (B)

4. 2.3. Kwas siarkowy(VI)

4. Kwas siarkowy(VI) waciwoci i zastosowanie

kwasy tlenowe, tlenek kwasowy

budowa i waciwoci kwasu siarkowego(VI)

otrzymywanie kwasu siarkowego(VI)

zasady bezpiecznego rozcieczania stonego roztworu kwasu siarkowego(VI)

zastosowanie kwasu siarkowego(VI)

Ucze:

odrnia kwasy tlenowe od beztlenowych (B)

wskazuje wodr i reszt kwasow w kwasie siarkowym(VI) (B)

wskazuje przykady tlenkw kwasowych (A)

wyjania pojcie tlenek kwasowy (B)

zapisuje wzr sumaryczny i strukturalny kwasu siarkowego(VI) (A)

opisuje waciwoci stonego roztworu kwasu siarkowego(VI) (B)

opisuje zastosowanie stonego roztworu kwasu siarkowego(VI) (B)

Ucze:

wyznacza wartociowo niemetalu w kwasie (C)

wyznacza wzr tlenku kwasowego (C)

zapisuje rwnanie reakcji otrzymywania kwasu siarkowego(VI) (C)

opisuje dowiadczenie otrzymywania kwasu siarkowego(VI) przeprowadzone na lekcji (schemat, obserwacje, wniosek) (C)

wykazuje dowiadczalnie rce waciwoci kwasu siarkowego (VI) (D)

podaje zasad bezpiecznego rozcieczania stonego roztworu kwasu siarkowego(VI) (C)

wyjania, dlaczego kwas siarkowy(VI) pozostawiony w otwartym naczyniu zwiksza sw objto (C)

wiczy pisanie reakcji chemicznych i dobierania wspczynnikw

4

5. 2.4. Kwas siarkowy(IV)

5. Kwas siarkowy(IV)

budowa i otrzymywanie kwasu siarkowego(IV)

waciwoci i zastosowanie kwasu siarkowego(IV)

Ucze:

wskazuje wodr i reszt kwasow w kwasie siarkowym(IV) (B)

zapisuje wzr sumaryczny i strukturalny kwasu siarkowego(IV) (A)

opisuje waciwoci kwasu siarkowego(IV) (B)

opisuje zastosowanie kwasu siarkowego(IV) (B)

Ucze:

zapisuje rwnanie reakcji otrzymywania kwasu siarkowego(IV) (C)

zapisuje rwnanie reakcji rozkadu kwasu siarkowego(IV) (C)

planuje i wykonuje dowiadczenie, w ktrego wyniku mona otrzyma kwas siarkowy(IV) (D)

6. 2.5. Kwas azotowy(V)

6. Waciwoci i zastosowanie kwasu azotowego(V)

budowa i otrzymywanie kwasu azotowego(V)

waciwoci i zastosowanie kwasu azotowego(V)

reakcja ksantoproteinowa

przemysowa metoda otrzymywania kwasu azotowego(V)*

Ucze:

opisuje budow kwasu azotowego(V) (B)

zapisuje wzr sumaryczny i strukturalny kwasu azotowego(V) (A)

podaje wzr sumaryczny tlenku kwasowego kwasu azotowego(V) (A)

opisuje waciwoci kwasu azotowego(V) (B)

opisuje zastosowanie kwasu azotowego(V) (B)

Ucze:

zapisuje rwnanie reakcji otrzymywania kwasu azotowego(V) (C)

planuje i wykonuje dowiadczenie, w ktrego wyniku mona otrzyma kwas azotowy(V) (D)

opisuje reakcj ksantoproteinow (C)

planuje dowiadczalne wykrycie biaka w prbce ywnoci (w serze, mleku, jajku) (D)

wiczy pisanie reakcji chemicznych i dobierania wspczynnikw

5

7. 2.6. Kwas wglowy 2.7. Kwas fosforowy(V)

7. Kwas wglowy, kwas fosforowy(V) przykady innych kwasw tlenowych

budowa i otrzymywanie kwasu wglowego oraz fosforowego(V)

waciwoci i zastosowanie kwasu wglowego oraz fosforowego(V)

Ucze:

opisuje budow kwasw wglowego i fosforowego(V) (B)

zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny kwasw wglowego i fosforowego(V) (A)

podaje wzr sumaryczny tlenku kwasowego kwasw wglowego i fosforowego(V) (A)

opisuje waciwoci kwasw wglowego i fosforowego(V) (B)

opisuje zastosowania kwasw wglowego i fosforowego(V) (B)

wymienia metody otrzymywania kwasw tlenowych i beztlenowych (A)

Ucze:

zapisuje rwnanie reakcji otrzymywania kwasw wglowego i fosforowego(V) (C)

opisuje budow kwasw tlenowych i wyjania, dlaczego kwasy wglowy i fosforowy(V) zaliczamy do kwasw tlenowych (C)

planuje i wykonuje dowiadczenie, w ktrego wyniku mona otrzyma kwas wglowy oraz kwas fosforowy(V) (D)

zapisuje wzr strukturalny kwasu nieorganicznego o podanym wzorze sumarycznym (C)

zapisuje rwnanie reakcji otrzymywania dowolnego kwasu (C)

identyfikuje kwasy na podstawie podanych informacji (D)

rozwizuje trudniejsze chemografy (D)

wiczy pisanie reakcji chemicznych i dobierania wspczynnikw

6

8. 3.1. Dysocjacja jonowa kwasw

8. Dysocjacja jonowa kwasw

dysocjacja jonowa, jon, kation, anion

dysocjacja jonowa kwasw

reakcja odwracalna i nieodwracalna

definicja kwasw wedug Arrheniusa

moc elektrolitw, dysocjacja stopniowa kwasw*

Ucze:

definiuje pojcia: jon, kation, anion (A)

wyjania, na czym polega dysocjacja jonowa kwasw (B)

zapisuje i odczytuje wybrane rwnania reakcji dysocjacji jonowej kwasw (B)

wyjania pojcie dysocjacja jonowa (B)

definiuje reakcje odwracaln i nieodwracaln (A)

definiuje kwasy zgodnie z teori Arrheniusa (A)

definiuje pojcie odczyn kwasowy (A)

wymienia wsplne waciwoci kwasw (A)

wyjania, z czego wynikaj wsplne waciwoci kwasw (B)

wyjania, dlaczego wodne roztwory kwasw przewodz prd elektryczny (B)

Ucze:

zapisuje i odczytuje rwnania reakcji dysocjacji jonowej kwasw (C)

okrela odczyn roztworu kwasowego na podstawie znajomoci jonw obecnych w badanym roztworze (C)

7

9. 3.2. Kwane opady

9. Kwane opady

kwane opady

powstawanie kwanych opadw i skutki ich dziaania

sposoby ograniczenia powstawania kwanych opadw

Ucze:

wyjania pojcie kwane opady (B)

Ucze:

analizuje proces powstawania kwanych opadw oraz skutki ich dziaania (D)

proponuje sposoby ograniczenia powstawania kwanych opadw (C)

Ksztacenie umiejtnoci czytania ze zrozumieniem

10. Powtrzenie wiadomoci.

11. Sprawdzian.

Wodorotlenki

12. 4.1. Wodorotlenek sodu 4.2. Wodorotlenek potasu

13. Budowa i waciwoci wodorotlenku sodu oraz wodorotlenku potasu

wodorotlenki

budowa wodorotlenkw na przykadzie wodorotlenku sodu i wodorotlenku potasu

otrzymywanie i waciwoci wodorotlenku sodu oraz wodorotlenku potasu

Ucze:

wymienia zasady BHP dotyczce obchodzenia si z zasadami (A)

definiuje pojcie wodorotlenek (A)

opisuje budow wodorotlenkw (B)

podaje wartociowo grupy wodorotlenowej (A)

zapisuje wzory sumaryczne wodorotlenku sodu i wodorotlenku potasu (A)

opisuje waciwoci i zastosowania wodorotlenku sodu oraz wodorotlenku potasu (B)

definiuje pojcie tlenek zasadowy (A)

podaje przykady tlenkw zasadowych (A)

wymienia dwie gwne metody otrzymywania

Ucze:

wyjania, dlaczego podczas pracy z zasadami naley zachowa szczegln ostrono (C)

planuje i wykonuje dowiadczenie, w ktrego wyniku mona otrzyma wodorotlenek sodu lub wodorotlenek potasu (D)

opisuje dowiadczenie badania waciwoci wodorotlenku sodu przeprowadzone na lekcji (schemat, obserwacje, wniosek) (C)

8

wodorotlenkw (A)

zapisuje i odczytuje rwnania reakcji otrzymywania wodorotlenku sodu i wodorotlenku potasu (B)

13. 4.3. Wodorotlenek wapnia

14. Budowa i waciwoci wodorotlenku wapnia

budowa i otrzymywanie wodorotlenku wapnia

waciwoci i zastosowania wodorotlenku wapnia

zastosowania wodorotlenku wapnia w budownictwie; wapno palone, wapno gaszone

Ucze:

omawia budow wodorotlenku wapnia (B)

zapisuje wzr sumaryczny wodorotlenku wapnia (A)

opisuje waciwoci wodorotlenku wapnia (B)

opisuje zastosowanie wodorotlenku wapnia (ze szczeglnym uwzgldnieniem zastosowania w budownictwie) (B)

wyjania pojcia: woda wapienna, wapno palone, wapno gaszone (B)

zapisuje rwnania reakcji otrzymywania wodorotlenku wapnia (B)

Ucze:

planuje i wykonuje dowiadczenia, w ktrych wyniku mona otrzyma wodorotlenek wapnia (D)

wiczy pisanie reakcji chemicznych i dobierania wspczynnikw

9

14. 4.4. Przykady innych wodorotlenkw

15. Wodorotlenek glinu i przykady innych wodorotlenkw

wodorotlenki: miedzi(II), elaza(III), glinu

otrzymywanie wodorotlenkw nierozpuszczalnych w wodzie

Ucze:

zapisuje wzr sumaryczny wodorotlenku glinu (A)

zapisuje i odczytuje rwnania reakcji otrzymywania wodorotlenkw: miedzi(II), elaza(III) i glinu (B)

wymienia poznane tlenki zasadowe (A)

Ucze:

opisuje dowiadczenie otrzymywania wodorotlenkw: miedzi(II), elaza(III), glinu przeprowadzone na lekcji (schemat, obserwacje, wniosek) (C)

planuje i wykonuje dowiadczenia otrzymywania wodorotlenkw trudno rozpuszczalnych w wodzie (D)

zapisuje wzr sumaryczny wodorotlenku dowolnego metalu (C)

zapisuje rwnania reakcji otrzymywania rnych wodorotlenkw (D)

identyfikuje wodorotlenki na podstawie podanych informacji (D)

rozwizuje chemografy (D)

wiczy pisanie reakcji chemicznych i dobierania wspczynnikw

10

15. 4.5. Zasady 5. Poznajemy proces dysocjacji jonowej zasad

16. Zasady

a wodorotlenki.

Dysocjacja

jonowa zasad

wodorotlenek a zasada

dysocjacja jonowa zasad

definicja zasad wedug Arrheniusa

Ucze:

definiuje pojcie zasada (A)

wymienia przykady wodorotlenkw i zasad (A)

okrela rozpuszczalno wodorotlenkw na podstawie tabeli rozpuszczalnoci wodorotlenkw i soli (B)

wyjania, na czym polega dysocjacja jonowa zasad (B)

odrnia zasady od kwasw i innych substancji za pomoc wskanikw (B)

zapisuje i odczytuje rwnania dysocjacji jonowej zasady sodowej i zasady potasowej (B)

definiuje zasady zgodnie z teori Arrheniusa (A)

wymienia wsplne waciwoci zasad (A)

wyjania, z czego wynikaj wsplne waciwoci zasad (B)

definiuje pojcie odczyn zasadowy (A)

wyjania, dlaczego wodne roztwory zasad przewodz prd elektryczny (B)

Ucze:

rozrnia pojcia wodorotlenek i zasada (C)

zapisuje i odczytuje rwnania reakcji dysocjacji jonowej zasad (C)

okrela odczyn roztworu zasadowego na podstawie znajomoci jonw obecnych

w badanym roztworze (C)

11

16. 6. Poznajemy pH roztworw

17. pH

roztworw

skala pH

rodzaje odczynu roztworw

znaczenie odczynu roztworu

Ucze:

wymienia rodzaje odczynu roztworw (A)

okrela zakres pH i barwy wskanikw dla poszczeglnych odczynw (B)

omawia skal pH (B)

bada odczyn roztworu (B)

Ucze:

wymienia uwarunkowania odczynu kwasowego, zasadowego i obojtnego roztworw (C)

interpretuje warto pH w ujciu jakociowym (odczyn kwasowy, zasadowy, obojtny) (C)

okrela odczyn roztworu na podstawie znajomoci jonw obecnych w roztworze (D)

opisuje zastosowania wskanikw (fenoloftaleiny, wskanika uniwersalnego, oranu metylowego) (C)

planuje dowiadczenie, ktre umoliwi zbadanie wartoci pH produktw uytku codziennego (D)

wyjania pojcie skala pH (C)

17. Podsumowanie wiadomoci o wodorotlenkach

18. Sprawdzian.

Sole

19. 7.1. Wzory i nazwy soli

21., 22. Wzory i nazwy soli

budowa soli

nazewnictwo soli

Ucze:

opisuje budow soli (B)

wskazuje metal i reszt kwasow we wzorze soli (A)

zapisuje wzory sumaryczne soli (chlorkw, siarczkw)

Ucze:

tworzy nazwy soli kwasu tlenowego na podstawie ich wzorw sumarycznych (siarczanw(VI), azotanw(V), fosforanw(V), wglanw) (C)

zapisuje wzory sumaryczne soli kwasu tlenowego na podstawie

wiczy pisanie reakcji chemicznych i dobierania wspczynnikw

12

(A)

tworzy nazwy soli na podstawie wzorw sumarycznych soli (siarczkw i chlorkw) (B)

zapisuje wzory sumaryczne soli

na podstawie ich nazw (siarczkw i chlorkw) (B)

wskazuje wzory soli wrd zapisanych wzorw zwizkw chemicznych (A)

ich nazw (siarczanw(VI), azotanw(V), fosforanw(V), wglanw (C)

tworzy nazw dowolnej soli na podstawie jej wzoru sumarycznego oraz wzr sumaryczny na podstawie nazwy soli (D)

20. 7.2. Dysocjacja jonowa soli

23. Dysocjacja jonowa soli

sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie

dysocjacja jonowa soli

odczyn wodnych roztworw soli

hydroliza soli*

Ucze:

opisuje, w jaki sposb dysocjuj sole (B)

zapisuje rwnanie reakcji dysocjacji jonowej wybranych soli, np. chlorku sodu, chlorku potasu (B)

dzieli sole ze wzgldu na ich rozpuszczalno w wodzie (A)

okrela rozpuszczalno soli w wodzie na podstawie tabeli rozpuszczalnoci wodorotlenkw i soli (B)

wyjania, dlaczego wodne roztwory soli przewodz prd elektryczny (B)

Ucze:

zapisuje i odczytuje rwnania reakcji dysocjacji jonowej dowolnej soli (C)

planuje i wykonuje dowiadczenie pozwalajce zbada odczyn roztworu soli (D)

planuje i wykonuje dowiadczenie pozwalajce zbada rozpuszczalno wybranych soli w wodzie (C)

13

21. 8.1. Reakcje zobojtniania

24. Reakcje zobojtniania

reakcja zobojtniania

zapis czsteczkowy i jonowy rwnania reakcji zobojtniania

Ucze:

definiuje pojcie reakcja zobojtniania (A)

odrnia zapis czsteczkowy od zapisu jonowego rwnania reakcji chemicznej (A)

zapisuje rwnanie reakcji otrzymywania chlorku sodu i siarczanu(VI) sodu (reakcja zobojtniania) w postaci czsteczkowej i jonowej (C)

Ucze:

wyjania przebieg reakcji zobojtniania (C)

tumaczy rol wskanika w reakcji zobojtniania (C)

opisuje dowiadczenie otrzymywania chlorku sodu i siarczanu(VI) sodu przeprowadzone na lekcji (schemat, obserwacje, wniosek) (C)

wiczy pisanie reakcji chemicznych i dobierania wspczynnikw

22. 25. Otrzymywanie soli w reakcjach zobojtniania

otrzymywanie soli przez dziaanie kwasem na zasad

Ucze:

zapisuje czsteczkowo i jonowo oraz odczytuje rwnania reakcji zobojtniania (B)

podaje rnic midzy czsteczkowym a jonowym zapisem rwnania reakcji zobojtniania (B)

Ucze:

wyjania zmiany odczynu roztworw poddanych reakcji zobojtniania (C)

zapisuje czsteczkowo, jonowo i jonowo w sposb skrcony rwnania reakcji zobojtniania (C)

planuje i wykonuje dowiadczenie otrzymywania soli przez dziaanie kwasem na zasad (D)

rozwizuje chemografy (C)

wiczy pisanie reakcji chemicznych i dobierania wspczynnikw

14

23. 8.2. Reakcje metali z kwasami

26. Otrzymywanie soli w reakcjach metali z kwasami

szereg aktywnoci metali

otrzymywanie soli w reakcji metalu z kwasem

Ucze:

dzieli metale ze wzgldu na ich aktywno chemiczn na podstawie szeregu aktywnoci metali (B)

wymienia sposoby zachowania si metali w reakcji z kwasami (np. mied lub magnez w reakcji z kwasem chlorowodorowym) (A)

zapisuje czsteczkowo i odczytuje rwnania reakcji metali z kwasami (B)

Ucze:

okrela, korzystajc z szeregu aktywnoci metali, ktre metale reaguj z kwasami wedug

schematu: metal + kwas sl + wodr (C)

zapisuje czsteczkowo i jonowo rwnania reakcji metali z kwasami (D)

wyjania na czym polega mechanizm reakcji metali z kwasami (C)

opisuje dowiadczenia przeprowadzone na lekcji reakcje magnezu z kwasami, dziaanie kwasem solnym na mied, dziaanie stonym kwasem azotowym(V) na mied (schemat, obserwacje, wniosek) (C)

planuje i wykonuje dowiadczenie otrzymywania soli w reakcji kwasu z metalem (D)

wiczy pisanie reakcji chemicznych i dobierania wspczynnikw

24. 8.3. Reakcje tlenkw metali z kwasami

27. Otrzymywanie soli w reakcjach tlenkw metali z kwasami

otrzymywanie soli w reakcji tlenkw metali z kwasami

zapis rwna reakcji tlenkw metali z kwasami

Ucze:

zapisuje czsteczkowo i odczytuje rwnania reakcji otrzymywania soli w reakcji tlenkw metali z kwasami (B)

podaje sposb otrzymywania soli trzema podstawowymi metodami (kwas + zasada, metal + kwas, tlenek metalu + kwas) (A)

Ucze:

zapisuje czsteczkowo i jonowo rwnania reakcji tlenkw metali z kwasami (D)

opisuje dowiadczenia przeprowadzone na lekcji reakcje tlenku miedzi(II) i tlenku magnezu z kwasem solnym (schemat, obserwacje, wniosek) (C)

planuje i wykonuje dowiadczenie otrzymywania soli w reakcji tlenku metalu z kwasem (D)

wiczy pisanie reakcji chemicznych i dobierania wspczynnikw

15

25. 8.4. Reakcje wodorotlenkw metali z tlenkami niemetali

28. Otrzymywanie soli w reakcjach wodorotlenkw metali z tlenkami niemetali

otrzymywanie soli w reakcjach wodorotlenku metalu z tlenkiem niemetalu

zapis rwna reakcji wodorotlenkw metali z tlenkami niemetali

Ucze:

zapisuje czsteczkowo i odczytuje rwnania reakcji otrzymywania soli w reakcji wodorotlenkw metali z tlenkami niemetali (B)

dobiera substraty w reakcji wodorotlenku metalu z tlenkiem niemetalu na podstawie wzoru sumarycznego soli (B)

Ucze:

zapisuje czsteczkowo i jonowo rwnania reakcji wodorotlenkw metali z tlenkami niemetali (D)

opisuje dowiadczenia przeprowadzone na lekcji reakcje tlenku wgla(IV) z zasad wapniow (schemat, obserwacje, wniosek) (C)

planuje i wykonuje dowiadczenie otrzymywania soli w reakcji wodorotlenku metalu z tlenkiem niemetalu (D)

rozwizuje chemografy (C)

wiczy pisanie reakcji chemicznych i dobierania wspczynnikw

26. 8.5. Reakcje strceniowe

29. Reakcje strceniowe

reakcje strceniowe

otrzymywanie soli w reakcjach kwasw z solami

otrzymywanie soli w reakcjach zasad z solami

zapis czsteczkowy i jonowy rwna reakcji strceniowych

Ucze:

definiuje pojcie reakcji strceniowej (A)

korzysta z tabeli rozpuszczalnoci wodorotlenkw i soli (B)

zapisuje i odczytuje proste rwnania reakcji strceniowych w postaci czsteczkowej i jonowej (C)

Ucze:

wyjania pojcie reakcja strceniowa (C)

formuuje wniosek dotyczcy wyniku reakcji strceniowej na podstawie tabeli rozpuszczalnoci wodorotlenkw i soli (C)

zapisuje i odczytuje rwnania reakcji otrzymywania soli (reakcje strceniowe) w postaci czsteczkowej jonowej i jonowej skrconej (C)

opisuje dowiadczenia przeprowadzone na lekcji reakcje: azotanu(V) srebra(I) z kwasem chlorowodorowym i siarczanu(VI) sodu z zasad wapniow (schemat, obserwacje, wniosek) (C)

wiczy pisanie reakcji chemicznych i dobierania wspczynnikw

16

27. 30. Reakcje soli z solami

otrzymywanie soli w reakcji soli z solami

Ucze:

zapisuje i odczytuje proste rwnania otrzymywania soli w reakcjach sl + sl (B)

dobiera substraty w reakcjach sl + sl, korzystajc z tabeli rozpuszczalnoci wodorotlenkw i soli (B)

Ucze:

zapisuje i odczytuje rwnania otrzymywania soli w reakcjach sl + sl w postaci czsteczkowej, jonowej i jonowej skrconej (C)

opisuje dowiadczenia przeprowadzone na lekcji reakcja roztworu azotanu(V) wapnia z roztworem fosforanu(V) sodu (schemat, obserwacje, wniosek) (C)

projektuje dowiadczenia umoliwiajce otrzymywanie soli w reakcjach strceniowych (D)

przewiduje, czy zajdzie dana reakcja chemiczna (C)

proponuje reakcj tworzenia soli trudno rozpuszczalnej (D)

okrela zastosowania reakcji strceniowej (C)

rozwizuje trudniejsze chemografy (D)

wiczy pisanie reakcji chemicznych i dobierania wspczynnikw

28. 8.6. Inne sposoby otrzymywania soli*

31. Reakcje metali z niemetalami*

otrzymywanie soli kwasw beztlenowych w reakcji metalu z niemetalem*

zapis rwna reakcji metali z niemetalami*

Ucze:

zapisuje i odczytuje rwnania reakcji otrzymywania soli kwasw beztlenowych w reakcji metali z niemetalami*

dobiera substraty w reakcji metalu z niemetalem na podstawie wzoru sumarycznego soli*

Ucze:

projektuje dowiadczenie otrzymywania soli kwasw beztlenowych w reakcji metalu z niemetalem*

17

32. Reakcje tlenkw metali z tlenkami kwasowymi*

otrzymywanie soli kwasw tlenowych w reakcji tlenkw metali z tlenkami kwasowymi*

zapis rwna reakcji tlenkw metali z tlenkami kwasowymi*

Ucze:

zapisuje i odczytuje rwnania reakcji otrzymywania soli kwasw tlenowych w reakcji tlenkw metali z tlenkami kwasowymi*

dobiera substraty w reakcji tlenku metalu z tlenkiem kwasowym na podstawie wzoru sumarycznego soli*

Ucze:

projektuje dowiadczenie otrzymywania soli kwasw tlenowych w reakcji tlenkw metali z tlenkami kwasowymi*

29. 9. Poznajemy zastosowania soli

33. Zastosowania soli

zastosowania najwaniejszych soli: wglanw, azotanw(V), siarczanw(VI), fosforanw(V) i chlorkw

Ucze:

wymienia zastosowania najwaniejszych soli, np. chlorku sodu (A)

oblicza zawarto procentow metalu w soli (B)

Ucze:

wymienia przykady soli wystpujcych w przyrodzie (C)

podaje zastosowania soli (C)

identyfikuje sole na podstawie podanych informacji (D)

30. Podsumowanie dziau

31. Sprawdzian

* Treci nadobowizkowe.

18

Propozycje wymaga na poszczeglne oceny dla testu dwustopniowego (P + PP)

Poziom wymaga Ocena Opis wymaga

podstawowy (P)

niedostateczna ucze nie opanowa nawet poowy wymaga podstawowych (najbardziej elementarnych)

dopuszczajca ucze opanowa wiksz cz wymaga podstawowych

dostateczna ucze opanowa wymagania podstawowe

ponadpodstawowy (PP)

dobra ucze opanowa wymagania podstawowe i wiksz cz wymaga ponadpodstawowych

bardzo dobra ucze opanowa wszystkie wymagania podstawowe i ponadpodstawowe